Raport.

FEERUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody ze sprzeda?y 67.515 33.913 15.861 7.742 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 7.322 (1.926) 1.720 (440) Zysk (strata) przed opodatkowaniem 6.543 (1.953) 1.537 (446) Zysk (strata) netto 6.084 (1.603) 1.429 (366) Zysk (strata) netto przypadaj?cy akcjonariuszom podmiotu dominuj?cego 6.084 (1.603) 1.429 (366) Zysk na akcj? (PLN; EUR) 0,64 (0,17) 0,15 (0,04) Rozwodniony zysk na akcj? (PLN; EUR) 0,64 (0,17) 0,15 (0,04) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 4.006 4.791 941 1.094 ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej (7.607) (528) (1.787) (121) ?rodki pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej 6.148 (4.969) 1.444 (1.134) Zmiana netto stanu ?rodk?w pieni??nych i ich ekwiwalent?w 2.547 (705) 598 (161) Aktywa 183.259 163.508 42.528 36.947 Zobowi?zania d?ugoterminowe 29.869 33.183 6.932 7.498 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 48.446 28.437 11.243 6.426 Kapita? w?asny 104.944 101.888 24.354 23.023 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 104.944 101.888 24.354 23.023 WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC P??ROCZA BIE??CEGO ROKU OBROTOWEGO I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO. 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa 183.259 159.379 42.528 36.026 Zobowi?zania d?ugoterminowe 29.869 32.161 6.932 7.270 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 48.446 28.358 11.243 6.410 Kapita? w?asny 104.944 98.860 24.354 22.346 Kapita? w?asny przypadaj?cy akcjonariuszom jednostki dominuj?cej 104.944 98.860 24.354 22.346

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Feerum SA
ISIN:PLFEERM00018
NIP:6912374093
EKD: 28.29 produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Okrzei 6 59-225 Chojnów
Telefon:+48 76 8181273
www:www.feerum.pl
Kalendarium raportów
2018-04-30Raport roczny
2018-05-30Raport za I kwartał
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce FEERUM
2018-03-23 02-03-01
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.