Raport.

FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA (34/2017) Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 października 2017 roku.
Podjęte uchwały dołączono w odrębnym pliku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fabryki Sprzętu i
  Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna w dniu 5 października
  2017 roku.  Uchwała nr 1/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Spr zętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  § 1.
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Wal ne
  Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
  wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  – Pana Adama Stankiewicza.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0  Uchwała nr 2/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


  § 1.
  Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem o
  zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się na stronie internetowej
  w dniu 7 września 2017 roku, który obejmuje:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Pr zewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały o wyborze nowego członka Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwał o zmianach w Statucie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
  jednolitego Statutu.
  9. Zamknięcie obrad.


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymując ych się” 0  Uchwała nr 3/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.


  § 1.
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa
  Kapitałowa FASING S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, powierzając
  wykonywanie jej funkcji Przewodniczącemu Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęc ia.
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących si ę” 0  Uchwała nr 4/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.


  § 1.
  Na podstawie przepisów art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień art. 15
  ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej
  obecnej wspólnej dziewiątej (IX) kadencji Panią Luizę Żebrowską – Kraszewską (Żebrowska
  – Krasz ewska).

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.


  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0  Uchwała nr 5/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: zmia ny art. 15 Statutu Spółki.

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany
  Statutu Spółki w ten sposób, że art. 15 otrzymuje br zmienie:
  „15.1 Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne
  Zgromadzenie na wspólną kadencję, przy czym:
  1) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w
  zakresie rachunkowości lub badania spra wozdań finansowych,
  2) przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z
  zakresu branży, w której działa Spółka,
  3) przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależna od Spółki w
  rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
  firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  15.2 Kadencja Członka Rady nadzorczej trwa trzy lata .
  15.3 Kandydaci do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej składają oświadczenia o:
  1) posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakre sie rachunkowości lub badania
  sprawozdań finansowych,
  2) posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
  3) niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017r.
  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. ”

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w
  Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstr zymujących się” 0

  Uchwała nr 6/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: zmiany w art. 20 Statutu Spółki.

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujące
  zmiany w art. 20 Statutu Spółki:
  Zmienia się dotychczasową treść artykułu 20 us t. 2 pkt. 1) w brzmieniu:

  „Art. 20.2 pkt . 1) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z
  uwzględnieniem zasady jego zmiany przynajmniej co 5 lat.”

  który otrzymuje nową treść w brzmieniu:
  „Art.20.2 pkt . 1) wybór firmy audytorskiej do p rzeprowadzenia badania sprawozdania
  finansowego Spółki,”

  Skreśla się dotychczasową treść artykułu 20 ust. 2 pkt. 9) w brzmieniu:
  „Art. 20.2 pkt. 9) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie zostanie
  powołany lub zaistnieją przeszkody un iemożliwiające jego funkcjonowanie.”

  Dodaje się w artykule 20. ust. 3 w brzmieniu:
  „Art.20. 3 Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków, członków Komitetu Audytu, o
  którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytor skich
  oraz nadzorze publicznym. Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa regulamin
  uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w
  Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Uchwała zo stała podjęta w głosowaniu jawnym.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0  Uchwała nr 7/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: zmiany w art. 31 Statutu Spółki.  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu
  spółek handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki, postanawia dokonać następujące
  zmiany w art. 31 Statutu Spółki:

  Zmi enia się dotychczasową treś ć artykułu 31 ust. 1 w brzmieniu:

  „Art. 31.1 Sp orządzenie przez Zarząd sprawozdania finansowego i jego weryfikacja przez
  biegłego rewidenta powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.”

  który otrzymuje nową treść w brzmieniu:
  „Art. 31.1 Sporządzenie przez Zarząd rocznego sprawo zdania finansowego powinno
  nastąpić w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego. Przed zatwierdzeniem,
  roczne sprawozd anie finansowe podlega badaniu.”


  Zmienia się d otychczasow ą treść artykułu 31 ust. 3 w brzmieniu:
  „Art. 31.3 Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i rocznego sprawozdania
  finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta
  są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym
  Zgromadzeniem.”

  który otrzymuje nową treść w brzmieniu:
  „Art. 31.3 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, roczne sprawozdanie finansowe,
  sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania udostępniane będą
  akcjonariuszom w terminach zgodnie z przepisami prawa.”

  § 2.
  Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w
  Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczb a ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0  Uchwała nr 8/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki o firmie: Fabryki Sprzętu i Narzędzi
  Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z dnia 5 października 2017 roku
  w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
  Spółki .


  § 1.  Na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporzą dzenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia od numeru 5/201 7 do numeru 7/201 7, podjętymi w dniu 5 października 201 7
  roku.

  § 2.


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uchwał a została podjęta w głosowaniu jawnym.

  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.872.940, co stanowi 60,27% kapitału
  zakładowego.
  Łączna liczba ważnych głosów 1.872.940
  w tym liczba głosów „za” 1.872.940, „przeciw” 0 i „wstrzymujących się” 0
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-07-17 21-07-47
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649