Raport.

ELKOP SA (10/2018) Zawiadomienie w trybie art. 69 o pośrednim zbyciu akcji Emitenta

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 16.04.2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku, w trybie art. 69 Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), w którym zawiadamiająca informuje o pośrednim zbyciu wszystkich akcji Emitenta.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Płock, dni a 16.04.2018 r.
  DAMF INVEST S.A.
  ul. Padlewskiego 18c
  09 -402 Płock
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa


  Zawiadomienie
  Niniejszym wobec faktu utraty statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14)
  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r . (Dz.U. Nr
  184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie ) wobec spółki Patro Invest Sp . z o.o.
  z siedzibą w Płocku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS 0000657016 (dalej: Patro Invest ), w wykonaniu obowiązku określonego w art.
  69 ustawy o of ercie, zawiadamiam o:

  Pośrednim zbyciu akcji spół ki:

  ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie

  Informuję, że na skutek utraty w dniu 11.04.2018 r. przez Zawiadamiającą statusu podmiotu
  dominującego wobec spółki Patro Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w dniu 11.04.2018 r.
  pośrednio zbyła wszystkie posiadane akcje to jest:

  6.499.771 akcji Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, która to ilość stanowiła łącznie 32,99 %
  udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. i uprawniała pośrednio do oddania 6.499.771 głosów,
  stanowiących 32,99 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ELKOP
  S.A.

  Zawiadamiająca informuje, że aktualnie bezpośrednio i pośrednio nie posiada akcji ww. spół ki
  publiczn ej.

  Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji ww.
  spółek publicznych oraz, że Zawiadamiająca nie z awierała żadnych porozumień ani umów,
  których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Małgorzata Patrowicz


  Do wiadomości:
  - ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Maronia 44, 41 -506 Chorzów


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ELKOP SA
ISIN:PLELKOP00013
NIP:627-001-16-20
EKD: 68.20 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Adres: ul. Józefa Maronia 44 41-506 Chorzów
Telefon:+48 32 2462471
www:www.elkop.pl
gpwlink:elkop.gpwlink.pl
Komentarze o spółce ELKOP
2018-03-29 14:38:56
yesokno
ok do totalnego 0,00 coraz bliżej
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649