Raport.

ELEMENTAL HOLDING SA (46/2017) Zawarcie umowy programowej emisji obligacji

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" lub "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego 43/2017 z dnia 15 września 2017 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 października 2017 roku, Emitent zawarł z mBank SA (dalej jako "mBank" lub "Bank") umowę programową (dalej jako "Umowa Programowa") dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 40.000.000,00 PLN (dalej jako "Program").
Na podstawie zawartej Umowy Programowej Emitent będzie realizował Program Emisji Obligacji zgodnie z następującymi założeniami:
1. jednokrotne lub wielokrotne emisje obligacji przez Emitenta,
2. łączna wartość obligacji wyemitowanych, a niewykupionych w ramach Programu nie przekroczy 40.000.000,00 PLN,
3. obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela nie mające postaci dokumentu o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1.000,00 PLN,
4. okres zapadalności obligacji nie będzie dłuższy niż 5 lat licząc od dnia ich emisji,
5. obligacje będą oprocentowane wg. zmiennej lub stałej stopy procentowej,
6. obligacje mają być obligacjami niezabezpieczonymi.
Na podstawie ww. Umowy Programowej Bank zobowiązał się do wykonania określonych obowiązków związanych z organizacją i obsługą Programu, a także z emisją Obligacji emitowanych w ramach programu, w tym do pełnienia funkcji Agenta ds. Płatności, Depozytariusza, Dealera, Agenta Kalkulacyjnego oraz Agenta Technicznego.
Zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji mBank ma uczestniczyć w procesie rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA oraz procesie dopuszczenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. jeżeli Emitent zdecyduje o emisji obligacji notowanych.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Osoby reprezentujące Spółkę:
1. Paweł Jarski - Prezes Zarządu
2. Anna Kostro - Członek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Elemental Holding SA
ISIN:PLELMTL00017
NIP:5291756419
EKD: 64.20 działalność holdingów finansowych
Adres: ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 3909135
www:www.elemental-holding.pl
gpwlink:elemental-holding.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ELEMENTAL HOLDING
2018-07-17 21-07-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649