Raport.

EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody ze sprzedaży 11258,6 12262,4 2650,7 2799,3 Koszt własny sprzedaży 7981,1 7604,7 1879,1 1736,0 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3277,5 4657,7 771,6 1063,3 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -120,7 1903,8 -28,4 434,6 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3097,8 2906,9 -729,3 633,6 Zysk (strata) netto -3023,9 1930,6 -711,9 440,7 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3023,9 1930,6 -711,9 440,7 Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR) -0,3 0,2 -0,1 0 Suma całkowitych dochodów -3023,9 1930,6 -711,9 440,7 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 245,7 1235,8 57,8 282,1 Środki pieniężne netto (wydane)/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -298,4 -2193,4 -70,3 -500,7 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -59,1 835 -13,9 190,6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 42,3 78,4 10 17,9 Aktywa trwałe 77435,4 78527,6 18321,4 17750,4 Aktywa obrotowe 17543,4 18399,6 4150,8 4159,0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42,3 154,1 10 34,8 Aktywa razem 94978,8 96927,2 22472,2 21909,4 Kapitał własny 58826,2 62202,6 13918,4 14060,3 Kapitał akcyjny 1132,8 1132,8 268,0 256,1 Zobowiązania długoterminowe 10052,9 10333,0 2378,5 2335,7 Zobowiązania krótkoterminowe 26099,7 24391,6 6175,3 5513,5 Pasywa razem 94978,8 96927,2 22472,2 21909,4 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży 11258,6 12262,4 2650,7 2799,3 Koszt własny sprzedaży 7271,7 7764,9 1712,0 1772,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3986,9 4497,5 938,7 1026,7 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 985,8 2143,3 232,1 489,3 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2374,6 4427,3 559,1 1010,7 Zysk (strata) netto 1894,6 3315,3 446,1 756,8 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1894,6 3315,3 446,1 756,8 Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR) 0,2 0,3 0 0,1 Suma całkowitych dochodów 1894,6 3315,3 446,1 756,8 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 654,4 2104,2 154,1 480,4 Środki pieniężne netto (wydane)/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -679,6 -3680,2 -160,0 -840,1 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -117,9 1420,7 -27,8 324,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 11 45,7 2,6 10,4 Aktywa trwałe 104565,0 102380,5 24740,3 23142,1 Aktywa obrotowe 24599,3 24176,9 5820,3 5464,9 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11,1 154,1 2,6 34,8 Aktywa razem 129164,3 126557,4 30560,6 28607,0 Kapitał własny 93536,8 91642,2 22131,0 20714,8 Kapitał akcyjny 1132,8 1132,8 268 256,1 Zobowiązania długoterminowe 11613,9 11815,4 2747,9 2670,8

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eko Export SA
ISIN:PLEKEP000019
NIP:5471865541
EKD: 38.32 odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8196288
www:www.ekoexport.pl
Kalendarium raportów
2018-04-30Raport roczny
2018-05-30Raport za I kwartał
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce EKO EXPORT
2018-04-20 03-04-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.