Raport.

EKO EXPORT SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody ze sprzedaży 11258,6 12262,4 2650,7 2799,3 Koszt własny sprzedaży 7981,1 7604,7 1879,1 1736,0 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3277,5 4657,7 771,6 1063,3 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -120,7 1903,8 -28,4 434,6 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3097,8 2906,9 -729,3 633,6 Zysk (strata) netto -3023,9 1930,6 -711,9 440,7 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -3023,9 1930,6 -711,9 440,7 Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR) -0,3 0,2 -0,1 0 Suma całkowitych dochodów -3023,9 1930,6 -711,9 440,7 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 245,7 1235,8 57,8 282,1 Środki pieniężne netto (wydane)/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -298,4 -2193,4 -70,3 -500,7 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -59,1 835 -13,9 190,6 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 42,3 78,4 10 17,9 Aktywa trwałe 77435,4 78527,6 18321,4 17750,4 Aktywa obrotowe 17543,4 18399,6 4150,8 4159,0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42,3 154,1 10 34,8 Aktywa razem 94978,8 96927,2 22472,2 21909,4 Kapitał własny 58826,2 62202,6 13918,4 14060,3 Kapitał akcyjny 1132,8 1132,8 268,0 256,1 Zobowiązania długoterminowe 10052,9 10333,0 2378,5 2335,7 Zobowiązania krótkoterminowe 26099,7 24391,6 6175,3 5513,5 Pasywa razem 94978,8 96927,2 22472,2 21909,4 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody ze sprzedaży 11258,6 12262,4 2650,7 2799,3 Koszt własny sprzedaży 7271,7 7764,9 1712,0 1772,6 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3986,9 4497,5 938,7 1026,7 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 985,8 2143,3 232,1 489,3 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2374,6 4427,3 559,1 1010,7 Zysk (strata) netto 1894,6 3315,3 446,1 756,8 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1894,6 3315,3 446,1 756,8 Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w zl/EUR) 0,2 0,3 0 0,1 Suma całkowitych dochodów 1894,6 3315,3 446,1 756,8 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 654,4 2104,2 154,1 480,4 Środki pieniężne netto (wydane)/ wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -679,6 -3680,2 -160,0 -840,1 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -117,9 1420,7 -27,8 324,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 11 45,7 2,6 10,4 Aktywa trwałe 104565,0 102380,5 24740,3 23142,1 Aktywa obrotowe 24599,3 24176,9 5820,3 5464,9 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11,1 154,1 2,6 34,8 Aktywa razem 129164,3 126557,4 30560,6 28607,0 Kapitał własny 93536,8 91642,2 22131,0 20714,8 Kapitał akcyjny 1132,8 1132,8 268 256,1 Zobowiązania długoterminowe 11613,9 11815,4 2747,9 2670,8

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  1
  WYBRANE DANE FINANSOWE

  GRUPA EKO EXPORT – WYBRANE DANE

  Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz
  sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Przychody ze sprzedaży 11 258,6 12 262,4 2 650,7 2 799,3
  Koszt własny sprzedaży 7 981,1 7 604,7 1 879,1 1 736,0
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 277,5 4 657,7 771,6 1 063,3
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -120,7 1 903,8 -28,4 434,6
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 097,8 2 906,9 -729,3 663,6
  Zysk (strata) netto -3 023,9 1 930,6 -711,9 440,7
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
  podmiotu dominującego -3 023,9 1 930,6 -711,9 440,7
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i
  rozwodniony (wzł/EUR) -0,3 0,2 -0,1 0,0
  Suma całkowitych dochodów -3 023,9 1 930,6 -711,9 440,7
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 245,7 1235,8 57,8 282,1
  Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w
  związku z działalnością inwestycyjną -298,4 -2193,4 -70,3 -500,7
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
  finansowej -59,1 835 -13,9 190,6
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  sprawozdawczego 42,3 78,4 10,0 17,9
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Aktywa trwałe 77 435,4 78 527,6 18 321,4 17 750,4
  Aktywa obrotowe 17 543,4 18 399,6 4 150,8 4 159,0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42,3 154,1 10,0 34,8
  Aktywa razem 94 978,8 96 927,2 22 472,2 21 909,4
  Kapitał własny 58 826,2 62 202,6 13 918,4 14 060,3
  Kapitał akcyjny 1 132,8 1 132,8 268,0 256,1
  Zobowiązania długoterminowe 10 052,9 10 333,0 2 378,5 2 335,7
  Zobowiązania krótkoterminowe 26 099,7 24 391,6 6 175,3 5 513,5
  Pasywa razem 94 978,8 96 927,2 22 472,2 21 909,4  2
  EKO EXPORT SA – WYBRANE DANE

  Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz
  sprawozdanie z pozostałych całkowitych
  dochodów
  tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Przychody ze sprzedaży 11 258,6 12 262,4 2 650,7 2 799,3
  Koszt własny sprzedaży 7 271,7 7 764,9 1 712,0 1 772,6
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 986,9 4 497,5 938,7 1 026,7
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 985,8 2 143,3 232,1 489,3
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 374,6 4 427,3 559,1 1 010,7
  Zysk (strata) netto 1 894,6 3 315,3 446,1 756,8
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
  podmiotu dominującego 1 894,6 3 315,3 446,1 756,8
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i
  rozwodniony (wzł/EUR) 0,2 0,3 0,0 0,1
  Suma całkowitych dochodów 1 894,6 3 315,3 446,1 756,8
  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych
  tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 654,4 2104,2 154,1 480,4
  Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
  w związku z działalnością inwestycyjną -679,6 -3680,2 -160,0 -840,1
  Środki pieniężne netto wykorzystane w
  działalności finansowej -117,9 1420,7 -27,8 324,3
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
  okresu sprawozdawczego 11 45,7 2,6 10,4
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Aktywa trwałe 104 565,0 102 380,5 24 740,3 23 142,1
  Aktywa obrotowe 24 599,3 24 176,9 5 820,3 5 464,9
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11,1 154,1 2,6 34,8
  Aktywa razem 129 164,3 126 557,4 30 560,6 28 607,0
  Kapitał własny 93 536,8 91 642,2 22 131,0 20 714,8
  Kapitał akcyjny 1 132,8 1 132,8 268,0 256,1
  Zobowiązania długoterminowe 11 613,9 11 815,4 2 747,9 2 670,8
  Zobowiązania krótkoterminowe 24 013,6 23 099,8 5 681,7 5 221,5
  Pasywa razem 129 164,3 126 557,4 30 560,6 28 607,0  3
  Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:
   Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
  4,2474 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
  okres 01.01 - 30.06.2017,
  4,3805 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
  okres 01.01 - 30.06.2016.
   Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
  4,2265 - kurs NBP z dnia 30.06.2017 r. nr 125/A/NBP/2017), - Tabela A kursów średnich
  4,4255 - kurs NBP z dnia 30.06.2016 r. nr 125/A/NBP/2016), - Tabela A kursów średnich
  4,424 - kurs NBP z dnia 31.12.2016 r. nr 252/A/NBP/2016). - Tabela A kursów średnich


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1
  EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288
  ul. Stra żacka 81 fax: +48 33 81 96 287
  PL 43 -382 Bielsko -Biała email: [email protected]
  NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl
  REGON: 072266443  Sprawozdanie z Działalności
  Grupy Kapitałowej
  Eko Export S.A.
  w I półroczu 2017

  zakończone 30.06.2017 r.

  Bielsko -Biała, 29 września 2017r.
  2


  SP=S TREŚC=
  I. PODSTAWOWE =NFORMACHE O GRUP=E KAP=TAŁOWEH EKO EXPORT SA
  1. Struktura grupy
  2. Władze spółki dominującej
  3. Profil podstawowej działalności
  4. Informacje o akcjach grupy Eko export
  4.1. Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu
  grupy Eko Export SA
  4.2. Stan posiadania akcji grupy Eko Export są przez osoby zarządzające i
  nadzorujące

  II. WYNIKI FI NANSOWE
  1. Wybrane dane finansowe
  2. Podstawowe wskaźniki finansowe
  3. Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki w I półroczu 2017 roku
  4. Opis czynników, które w ocenie spółki, będą miały wpływ na osiągnięte przez
  grupę wyniki finansowe w p rzyszłych kwartałach
  5. Zagrożenia i ryzyka związane z działalnością spółki w pozostałych miesiącach
  2017 roku
  6. Ocena możliwości zrealizowania opublikowanych przez zarząd prognoz
  wyników na 201 7 rok

  III. ZDARZEN=A =STOTN=E WPŁYWAHĄCE NA DZ=AŁALNOŚĆ = W YNIKI GRUPY
  1. Najważniejsze wydarzenia w 2017 roku
  2. Umowy powyżej 10 % kapitałów własnych
  3. Akcje/obligacje wyemitowane przez spółkę
  4. Perspektywy rozwoju Grupy

  IV. POZOSTAŁE =NFORMACHE
  1. =nformacje dotyczące postępowań toczących się przed sądem, organem
  właściwym dla postepowania arbitrażowego lub organem administracji
  publicznej
  2. =nformacje o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych oraz transakcje z
  podmiotami powiązanymi
  3. =nformacje o udzielonych poręczeniach kredytu, gwarancje i pożyczki ora z
  pozostałe zabezpieczenia
  4. =nformacje o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w
  przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
  dotychczasowych akcjonariuszy
  3


  I. PODSTAWOWE =NFORMACHE O GRUP=E KAP=TAŁOWEH
  EKO EXPORT SA

  1. STRUKTURA GRUPY

  Grupa kapitałowa Eko Export SA (zwana dalej „Grupą kapitałową”, „Grupą”), w której Spółką
  dominującą jest Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku -Białej (Polska), ul. Strażacka
  81 (zwana dalej „Eko Export”, „Spółką dominującą”, „Spółką”).

  EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku – Białej powstała dnia 10.02.1999r. w wyniku zawartej
  umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aktu notarialnego Repertorium A
  nr 876/1999 pod pierwotną nazwą V=D=MED=A Sp. z o.o.. Spółka został a zarejestrowana przez
  Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w dniu 24.02.1999r. pod nr R:B 3420.
  Dnia 31.01.2003r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
  Rejonowym w Bielsku – Białej V=== Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000149927.
  Aktem Notarialnym Rep. A nr 204/2003 z dnia 15.01.2003r. Zgromadzenie Wspólników
  zmieniło nazwę Spółki na EKO EXPORT Sp. z o.o. Zmiana nazwy została zarejestrowana przez
  Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w dniu 6.03.2003r.
  W dniu 21.05.2008r. Zgromadzenie Wsp ólników aktem notarialnym Rep. A nr 2856/2008
  podjęło decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  Spółka Akcyjna w wyniku dokonanego przekształcenia została zarejestrowana przez Sąd
  Rejonowy w Bielsku – Białej w Kraj owym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
  0000308459.

  W skład Grupy Kapitałowej Eko Export SA na dzie ń 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień
  publikacji niniejszego raportu wchodzą :
   Eko Export SA - podmiot dominujący,
   Eko Sphere KZ sp. z o.o. - spółka zależna,
   Eko Innovation sp. z o.o. – spółka zależna,
   Eko Microspheres KZ sp. z o.o. – spółka zależna,
   Ekibastus Microsphere KZ sp. z o.o. – spółka zależna.
  4
  STRUKTURA GRUPY KAP=TAŁOWEH EKO EXPORT SA NA DZ=EŃ 30.06.2017R.

  W okresie sprawozdawczym n ie nastąpiła zmi ana Grupy Kapitałowej.

  Podstawowe informacje o Spółce dominującej Eko Export SA na dzień sporządzenia
  sprawozdania
  a. Dane o Spółce
  Nazwa firmy: Eko Export
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Bielsko – Biała
  Adres: ul. Strażacka 81, 43 -382 Bielsko – Biała
  Telefon: +48 33 81 96 288
  Faks: +48 33 81 96 287
  KRS: 0000308459
  Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej V=== Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego
  NIP: 5471865541
  REGON: 072266443
  Wysokość kapitału zakładowego: 1 197 337,00 zł
  Adres strony internetowej: www.ekoexport.pl
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]

  b. Zarząd
  Aktualny Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany na trzyletnią kadencję, a w jego skład
  wchodzi: Pan Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu.

  c. Rada Nad zorcza
  Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powołanych na wspólną trzyletnią kadencję.
  Igor Bokun – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Jolanta Sidzina – Bokun – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  EKO EXPORT S.A.
  EKO SPHERE KZ
  51%
  EKO INNOVATION
  51%
  EKIBASTUS
  MICROSPHERE KZ
  51%
  EKO MICROSPHERES
  KZ
  51%


  5
  Marcel Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej
  Agnieszka Bokun – Członek Rady Nadzorczej
  Marzena Bednarczyk – Członek Rady Nadzorczej

  PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE ZALEŻNEH EKO SP:ERE KZ NA DZ=EŃ SPORZĄDZEN=A
  SPRAWOZDANIA
  a. Dane o Spółce
  Nazwa firmy: Eko Sphere KZ
  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kraj siedziby: Republika Kazachstanu
  Siedziba: Republika Kazachstanu, 100026, Województwo Karagandyjskie, m. Karaganda,
  rejon Kazybek -bi, ul. Mukanova, d. 15, m. 45)
  Telefon: +7 7212 341333
  N=P (РНН – numer rejestracyjny podatnika): 302000319834
  REGON (БИН – biznes -identyfikacyjny numer): 110640022163
  Mail: [email protected]

  b. Zarząd
  Prezes Zarządu: Abdykalykov Damir Toleubayevich;

  PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE ZALEŻNEH EKO INNOVATION NA DZ=EŃ SPORZĄDZEN=A
  SPRAWOZDANIA
  a. Dane o Spółce
  Nazwa firmy: Eko Innovation
  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kraj siedziby: Republika Kazachstanu
  Siedziba: Republika Kazachstanu, 100026, Województwo Karagandyjskie, m. Karaganda,
  rejon Kazybek -bi, ul. Mukanova, d. 15, m. 45)
  TELEFON: +7 7212 341333
  N=P (РНН – numer rejestracyjny podatnika): 302000356685
  REGON (БИН – biznes -identyfikacyjny numer): 141140021591
  b. Organ wykonawczy
  Dyrektor Abdykalykov Damir Toleubayevich

  PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE ZALEŻNEH EKO MICROSPHERES KZ NA DZ=EŃ SPORZĄDZEN=A
  SPRAWOZDANIA
  a. Dane o Spółce
  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kraj siedziby: Republika Kazachstanu
  Siedziba: Kazachstan, 050013, Ałmaty, rejon Bostandykskij, ulica Timirjazewa 17/19
  NIP: 600400646964
  Dyrektor: Bajmuchanow Bakyt

  PODSTAW OWE DANE O SPÓŁCE ZALEŻNEH EKIBASTUS MICROSPHEREZ KZ NA DZ=EŃ
  SPORZĄDZEN=A SPRAWOZDAN=A
  a. Dane o Spółce
  Nazwa firmy: Ekibastus Microspherez KZ


  6
  Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Kraj siedziby: Republika Kazachstanu
  Siedziba: Kazachstan, 050009, Ałmaty, Rejon ałmatyński, ul. Gajdara 62/15.
  NIP(BIN) 130340016815

  b. Zarząd
  Dyrektor: Kamałow Rustamżan Machmedżanowicz


  Zgodnie z zasadami rachunkowości, Spółka dominująca sporządza skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe metodą konsolidacji pełnej. Sprawozdanie obejmuje:
   Dane finansowe jednostki dominującej – Eko Export S.A.
   100 % danych finansowych jednost ek zależn ych

  2. WŁADZE SPÓŁK= DOM=NUHĄCEH

  ZARZĄD
  Hacek Dziedzic (Prezes Zarządu)

  RADA NADZORCZA

  Igor Bokun (Pr zewodniczący Rady Nadzorczej)
  Jolanta Sidzina -Bokun (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej)
  Marcel Dziedzic – Członek Rady Nadzorczej
  Agnieszka Bokun – Członek Rady Nadzorczej
  Marzena Bednarczyk – Członek Rady Nadzorczej

  KOMITET AUDYTU

  W dniu 16 września 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powierzenia
  Radzie Nadzorczej Spółki Eko Export S.A. obowiązku pełnienia funkcji Komitetu Audytu.
  Zważywszy na fakt, iż zarówno skład osobowy jak i zakres obowiązków Rady Nadzorczej
  Emit enta pokrywa się ze składem i obowiązkami Komitetu Audytu zrezygnowano ze
  sporządzania sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

  3. PROF=L PODSTAWOWEH DZ=AŁALNOŚC= GRUPY

  Spółka Eko Export S.A. prowadzi działalność o charakterze produkcyjnym. W ramach
  dzi ałalności podstawowej zajmuje się zakupem, przetwarzaniem i dystrybucją mikrosfer
  uszlachetnionych, pozyskiwanych jako odpad z elektrowni węglowych:
  38 32 Z: (PKD 2007) Odzysk surowców z materiałów segregowanych
  38 11 Z: (PKD 2007) Zbieranie odpadów innyc h niż niebezpieczne,
  38 12 Z: (PKD 2007) Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
  38 21 Z: (PKD 2007) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
  7
  4. INFORMACJA O AKCJACH GRUPY EKO EXPORT S.A.
  Na dzień 30.06.2017r. kapitał zakładowy Eko Export S.A. wynosi 1 132 750,00 zł i dzieli się na
  11 327 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy Eko Export S.A. nie
  zmienił się w porównaniu do Raportu kwartalnego za Q1/2017 na dzień 3 1 marca 2017r.,
  publikowanego 26 maja 2017 r.


  STRUKTURA KAP=TAŁU ZAKŁADOWEGO EKO EXPORT SA NA DZ=EŃ 30.06.2017

  Akcje Liczba akcji (szt.) Liczba głosów (szt.) Kapitał zakładowy
  (PLN)
  Seria A –imienne @ 297 50> B 595 00> 229 750,00
  Seria A – na okaziciela 215 00> 215 00> 21 500,0>
  Seria Ł 900 00> 900 00> 90 000,00
  Seria C 250 00> 250 00> 25 000,00
  Seria M 150 00> 150 00> 15 000,00
  Seria N 2 512 50> 2 512 50> 25? 250,00
  Seria Ń 100 00> 100 00> 10 000,00
  Seria G ? 000 00> ? 000 00> 10> 000,00
  Seria H ? 485 00> ? 485 00> 14F 500,00
  Seria I ? 000 00> ? 000 00> 10> 000,00
  Seria J 495 00> 495 00> 49 500,00
  Seria O [email protected] 50> [email protected] 50> 57 250,00
  Seria L 350 00> 350 00> 35 000,00
  Suma 11 327 50> 13 625 00> ? [email protected] 750,00

  Akcje serii A (w ilości 215 000), B, C, D, E, F, G, :, =, H, K, L to akcje zwykłe, równoważne
  pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
  Akcje serii A (w ilości 2 297 500) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi - na każdą akcję
  serii A prz ypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Te akcje serii A nie są
  dopuszczone do obrotu.
  Wszystkie akcje są w pełni pokryte i posiadają prawo do dywidendy.
  Spółka nie posiada akcji własnych.

  4.1. AKCHONAR=USZE POS=ADAHĄCY PONAD 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
  GRUPY EKO EXPORT S.A.

  Na dzień przekazania raportu do publikacji roku stan Akcjonariuszy posiadających
  bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5,0% ogólnej liczby głosów
  przedstawiał się następująco:


  Akcjonariusze licz ba akcji liczba głosów Udział w Kapitale zakładowym
  Udział w ogólnej liczbie głosów
  Agnieszka Bokun 992 787 1 980 287 8,76% 14,53%
  Zbigniew Bokun 855 645 1 658 145 7,55% 12,17%


  8
  DAZI Investment sp.z o.o 504 732 1 009 232 4,46% 7,41%
  Aegon 1 200 000 1 200 000 10,59% 8,81%
  Pozostali Akcjonariusze 7 774 336 7 777 336 68,63% 57,08%
  Suma 11 327 500 13 625 000 100,00% 100,00%

  W okresie od 01.01.2017 do dnia sporządzenie raportu wystąpiły następujące zmiany w
  akcjonariacie:
  1. W dniu 14.06.2017 emitent otrzymał powiadomienia od osób pełniących obowiązki
  zarządcze w Eko Export, tj. od Pani Jolanty Sidzina -Bokun – Wiceprzewodniczącej
  Rady Nadzorczej i od Pana Zbigniewa Bokun – Prokurenta Eko Export o transakcji na
  akcjach Eko Expo rt.
  W wyniku umowy darowizny pomiędzy akcjonariuszami Pan Zbigniew Bokun
  otrzymał 991 645 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 8,75% kapitału


  9
  zakładowego Spółki, i dają 1.794.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co
  stanowi 13,17% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 802.500 sztuk, stanowiące 7,08 % kapitału
  zakładowego Spółki, dające 1.605.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj.
  11,78 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela li czbie 189.145 sztuk, stanowiące 1,67 % kapitału
  zakładowego Spółki, dające 189.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,39
  % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed realizacją powyższej transakcji nie posiadał żadnych akcji Spółki.
  Po realizac ji powyższej transakcji posiada 991 645 sztuk akcji Eko Export S.A., które
  stanowią 8,75% kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.794.145 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,17% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z
  czego:
  a) akcje imienne w liczbie 802.500 sztuk, stanowiące 7,08 % kapitału
  zakładowego Spółki, dające 1.605.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj.
  11,78 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 189.145 sztuk, stanowiące 1,67 % kapitału
  zakład owego Spółki, dające 189.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,39
  % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Hednocześnie wyjaśnił, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3
  lit.c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których
  przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Pani Jolanta Sidzina -Bokun zawiadomiła, że w wyniku podpisania umowy darowizny
  na rzecz Pana Zbigniewa Bokun zbyła 991.645 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących
  8,75 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 1.794.145 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,17 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1.141.074 sztuk akcji Eko Export S.A.,
  które stanowi ą 10,07 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.946.574 głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,29 % głosów na walnym zgromadzeniu
  Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 80 5.500 sztuk, stanowiące 7,11 % kapitału
  zakładowego Spółki, dające 1.611.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj.
  11,82 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 335.574 sztuk, stanowiące 2,96 % kapitału
  zakładowego Spółki, dające 335.574 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2,47
  % g łosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 149.429 sztuk akcji Eko Export S.A., które
  stanowią 1,32% kapitału zakładowego Spółki, i dają 152.429 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,12% głosów na walnym zg romadzeniu Spółki, z
  czego:
  a) akcje imienne w liczbie 3.000 sztuk, stanowiące 0,03 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 6.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,04 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 146.426 sz tuk, stanowiące 1,29 % kapitału
  zakładowego Spółki, dające 146.429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,07
  % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


  10
  Hednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3
  lit. c) ww. usta wy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których
  przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.


  2. W dniu 29 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze
  powiadomienie o transakcji, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR, tj. o
  transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Eko Export S.A., tj.
  od Zbigniewa Bokun – Prokurenta Eko Export S.A., od Pani Jolanty Sidzina -Bokun –
  Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Eko Expo rt S.A. i od Pani Agnieszki Bokun:
  Pani Agnieszka Bokun w wyniku sprzedaży 67 500 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią
  0,60% kapitału zakładowego Spółki, i dają 67 500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co
  stanowi 0,50% głosów na walnym zgromadze niu Spółki , spadła z progu 15%.
  Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1 060 287 sztuk akcji Eko Export S.A., które
  stanowią 9,36% kapitału zakładowego Spółki, i dają 2 047 787 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,03% głosów na waln ym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 987.500 sztuk, stanowiące 8,72 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 1.975.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 14,50 % głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 72.7 87 sztuk, stanowiące 0,64 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 72.787 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,53 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 992.787 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią
  8,76% kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.98 0.287 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 14,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 987.500 sztuk, stanowiące 8,72 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 1.975.00 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 14,50 % głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki ,
  b) akcje na okaziciela liczbie 5.287 sztuk, stanowiące 0,04 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 5.287 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,03 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Hednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c)
  ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest
  przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Pani Jolanta Sidzina -Bokun w wyniku sprzedaży 43 000 sztuk akcji Eko Export S.A., które
  stanowią 0,38% kapitału zakładowego Spółki, i dają 43 000 głosów na walnym zgromadzeniu
  Spółki, co stanowi 0,32% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Przed realizacj ą powyższej transakcji posiadała 149 429 sztuk akcji Eko Export S.A., które
  stanowią 1,32 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 152 429 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,12 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w lic zbie 3 000 sztuk, stanowiące 0,03 % kapitału zakładowego Spółki,
  dające 6.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,04 % głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 146 429 sztuk, stanowiące 1,29 % kapitału zakładowego
  Spółki, d ające 146 429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,08 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.


  11
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 106 429 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią
  0,94 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 109 429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 0,8 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 3 000 sztuk, stanowiące 0,03 % kapitału zakładowego Spółki,
  dające 6 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,04 % głosów n a walnym
  zgromadzeniu Spółki ,
  b) akcje na okaziciela liczbie 103 429 sztuk, stanowiące 0,91 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 103 429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,76 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Hednocześnie wyjaśniła, że nie ist nieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c)
  ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest
  przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Pan Zbigniew Bokun w wyniku sprzedaży 136 000 sztuk ak cji Eko Export S.A., które stanowią
  1,2 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 136 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co
  stanowi 1,0 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 991 645 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią
  8,75% kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.794.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 13,17% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 802.500 sztuk, stanowiące 7,08 % kapitału
  zakładowego Spół ki, dające 1.605.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj.
  11,78 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 189.145 sztuk, stanowiące 1,67 % kapitału
  zakładowego Spółki, dające 189.145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,39
  % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 855 645 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią
  7,55 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1 658 145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 12,17 % gło sów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 802.500 sztuk, stanowiące 7,08 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 1.605.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 11,78 % głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki ,
  b) akcje na okaziciela l iczbie 53 145 sztuk, stanowiące 0,47 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 53 145 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,39 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Hednocześnie wyjaśnił, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww.
  ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest
  przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  3. W dniu 22 września 2017 roku Emitent otrzymał od osób pełniących obowiązki
  zarządcze powiadomienie o trans akcji, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia
  MAR, tj. o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Eko
  Export S.A., tj. od Pani Agnieszki Bokun, Pani Jolanty Sidzina -Bokun oraz od osób
  blisko związanych z osobami pełniącymi obowi ązki zarządcze, tj. od Pana =gora Bokun
  i Pana Zbigniewa Bokun zawiadamiających w imieniu DAZ= =nvestment sp. z o.o. w
  związku z objęciem akcji se rii Ł zarejestrowanych przez Sąd Rejonowy Wydział
  Krajowego Rejestru Sądowego w Bielsku -Białej .
  3. Po dniu 30 czerwca 2017 r. wystąpiły następujące zmiany w akcjonariacie Emitenta:


  12
  Pani Agnieszka Bokun w dniu 18.09.2017 r. w wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki objęła 215 290 sztuk akcji serii Ł Eko Export S.A., które stanowią
  1,8 0% kapitału zakładowego Spółki, i dają 215 290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 1,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki . Oświadczyła również, że
  przekroczyła próg 15%.
  Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 992.787 sztuk akcji E ko Export S.A., które
  stanowią 8,76% kapitału zakładowego Spółki, i dają 1.98.287 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,53% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 987.500 sztuk, stanowiące 8,72 % kapitału zakła dowego
  Spółki, dające 1.975.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 14,50 % głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki ,
  b) akcje na okaziciela liczbie 5.287 sztuk, stanowiące 0,04 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 5.287 głosów na walnym zgromadzeniu Spółk i, tj. 0,03 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 1 208 077 sztuk akcji Eko Export S.A., które
  stanowią 10,09% kapitału zakładowego Spółki, i dają 2 195 577 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15, 39% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  c) akcje imienne w liczbie 987.500 sztuk, stanowiące 8,24 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 1.975.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 13,84 % głosów
  na walnym zgromadzeniu Spółki ,
  d) akcje na okaziciela liczbie 220 577 sztuk, stanowiące 1,84 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 220 577 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,55 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Hednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 u st. 1 pkt. 3 lit. c)
  ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest
  przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Pani Jolanta Sidzina -Bokun w dniu 18.09.2017 r. w wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki obję ła 215 290 sztuk akcji serii Ł Eko Export S.A., które stanowią
  1,80% kapitału zakładowego Spółki, i dają 215 290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 1,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .
  Przed realizacją po wyższej transakcji posiadała 106 429 sztuk akcji Eko Export S.A., które
  stanowią 0,94% kapitału zakładowego Spółki, i dają 109 429 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,8% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 3 000 sztuk, stanowiące 0,03 % kapitału zakładowego Spółki,
  dające 6 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,04 % głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 103 429 sztuk, stanowiące 0,91 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 103 429 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,76 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 321 719 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią
  2,69 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 324 719 głosów na wal nym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 2,28 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:


  13
  a) akcje imienne w liczbie 3 000 sztuk, stanowiące 0,03 % kapitału zakładowego Spółki,
  dające 6 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,04 % głosów na walnym
  zgro madzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 318 719 sztuk, stanowiące 2,66 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 318 719 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2,24 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Hednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c)
  ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest
  przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  Spółka DAZ= =nvestment Sp. z o.o., w której imieniu zawiad omili Pan Zbigniew Bokun oraz
  Igor Bokun w dniu 18.09.2017 r. w wyniku rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki objęła 215 290 sztuk akcji serii Ł Eko Export S.A., które stanowią 1,80%
  kapitału zakładowego Spółki, i dają 215 290 głosów na waln ym zgromadzeniu Spółki, co
  stanowi 1,51% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki .
  Przed realizacją powyższej transakcji Spółka posiadała 504 732 sztuk akcji Eko Export S.A.,
  które stanowią 4,46% kapitału zakładowego Spółki, i dają 1 009 232 głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,41% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 504 500 sztuk, stanowiące 4,46 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 1 009 232 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,41 % głosów na
  walnym zg romadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 232 sztuk, stanowiące 0,01 % kapitału zakładowego Spółki,
  dające 232 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 0,01 % głosów na walnym
  zgromadzeniu Spółki.
  Po realizacji powyższej transakcji posiada 720 022 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią
  6,01% kapitału zakładowego Spółki, i dają 1 224 522 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  co stanowi 8,58% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:
  a) akcje imienne w liczbie 504 500 sztuk, stanowiące 4,21 % k apitału zakładowego
  Spółki, dające 1 009 232 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7, 07 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki,
  b) akcje na okaziciela liczbie 215 522 sztuk, stanowiące 1,8 % kapitału zakładowego
  Spółki, dające 215 522 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,51 % głosów na
  walnym zgromadzeniu Spółki.
  Hednocześnie wyjaśnili , że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww.
  ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których pr zedmiotem jest
  przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

  4.2. STAN POSIADANIA AKCJ I GRUPY EKO EXPORT PRZEZ OS OBY ZARZĄDZAHĄC E I
  NADZORUHĄC E

  Liczba akcji Eko Export S.A. będąca w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących na
  dzień przekazania raportu przedstawia poniższa tabela.

  Akcjonariusze Funkcja liczba akcji liczba głosów
  Udział w
  Kapitale
  zakładowym
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów
  Jacek Dziedzic Prezes 185 912 185 912 1,64 % 1,36 %


  14
  Zarządu
  Agnieszka Bokun Członek Rady
  Nadzorczej 1 208 077 2 195 577 10,09 % 15,39 %
  Jolanta Sidzina -Bokun Członek Rady
  Nadzorczej 321 719 324 719 2,69 % 2,28 %
  Zbigniew Bokun Prokurent 855 645 1 658 145 7,55% 12,17%

  Dodatkowo, poza wskazaną wyżej w tabeli ilością posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej
  Emitenta akcji Emitenta w sposób bezpośredni, wymienieni poniżej Członkowie Rady Nadzorczej
  posiadają akcje Emitenta w sposób pośredni, a mianowicie:
  - pan Igor Bok un, Przewodniczący Rady Nadzorczej Eko Export S.A. posiada 2.512 akcji Spółki DAZ=
  =nvestment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej (co stanowi 49,94% jej kapitału zakładowego), która
  na dzień przekazania raportu posiada 504.500 akcji imiennych serii A oraz 215 522 akcji zwykłych na
  okaziciela Emitenta, stanowiących łącznie 6,01 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do
  8,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
  - pani Agnieszka Bokun, Członek Rady Nadzorczej Eko Export S.A. posiada 2.512 akcji Spółki DAZ=
  =nvestment Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej (co stanowi 49,94% jej kapitału zakładowego),
  która posiada na dzień przekazania raportu 504 500 akcji imiennych serii A oraz 215 522 akcji
  zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiącyc h łącznie 6,01 % kapitału zakładowego Emitenta i
  uprawniających do 8,58 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta .

  W okresie od 01.01.2017 do dnia przekazania raportu nastąpiła zmiana w posiadanych akcjach przez
  osoby nadzorujące Emitenta.

  Dokładny opis z mian w posiadanych akcjach przez osoby nadzorujące Emitenta t j. przez Panią
  Agnieszkę Bokun, Panią Holantę Bokun i Pana Zbigniewa Bokun został zamieszczony w pkt. powyżej.


  II. WYNIKI FINANSOWE
  1. WYBRANE DANE FINANSOWE

  GRUPA EKO EXPORT – WYBRANE DANE

  Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz
  sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Przychody ze sprzedaży 11 258,6 12 262,4 2 650,7 2 799,3
  Koszt własny sprzedaży 7 981,1 7 604,7 1 879,1 1 736,0
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 277,5 4 657,7 771,6 1 063,3
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej -120,7 1 903,8 -28,4 434,6
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 097,8 2 906,9 -729,3 663,6
  Zysk (strata) netto -3 023,9 1 930,6 -711,9 440,7


  15
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
  podmiotu dominującego -3 023,9 1 930,6 -711,9 440,7
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i
  rozwodniony (wzł/EUR) -0,3 0,2 -0,1 0,0
  Suma całkowitych dochodów -3 023,9 1 930,6 -711,9 440,7
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 245,7 1235,8 57,8 282,1
  Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w
  związku z działalnością inwestycyjną -298,4 -2193,4 -70,3 -500,7
  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności
  finansowej -59,1 835 -13,9 190,6
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
  sprawozdawczego 42,3 78,4 10,0 17,9
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Aktywa trwałe 77 435,4 78 527,6 18 321,4 17 750,4
  Aktywa obrotowe 17 543,4 18 399,6 4 150,8 4 159,0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42,3 154,1 10,0 34,8
  Aktywa razem 94 978,8 96 927,2 22 472,2 21 909,4
  Kapitał własny 58 826,2 62 202,6 13 918,4 14 060,3
  Kapitał akcyjny 1 132,8 1 132,8 268,0 256,1
  Zobowiązania długoterminowe 10 052,9 10 333,0 2 378,5 2 335,7
  Zobowiązania krótkoterminowe 26 099,7 24 391,6 6 175,3 5 513,5
  Pasywa razem 94 978,8 96 927,2 22 472,2 21 909,4
  EKO EXPORT SA – WYBRANE DANE

  Jednostkowy rachunek zysków i strat oraz
  sprawozdanie z pozostałych całkowitych
  dochodów
  tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Przychody ze sprzedaży 11 258,6 12 262,4 2 650,7 2 799,3
  Koszt własny sprzedaży 7 271,7 7 764,9 1 712,0 1 772,6
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 986,9 4 497,5 938,7 1 026,7
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 985,8 2 143,3 232,1 489,3
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 374,6 4 427,3 559,1 1 010,7
  Zysk (strata) netto 1 894,6 3 315,3 446,1 756,8


  16
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom
  podmiotu dominującego 1 894,6 3 315,3 446,1 756,8
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i
  rozwodniony (wzł/EUR) 0,2 0,3 0,0 0,1
  Suma całkowitych dochodów 1 894,6 3 315,3 446,1 756,8
  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych
  tys. PLN tys. EUR
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2017
  6 miesięcy
  zakończonych
  30/06/2016
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 654,4 2104,2 154,1 480,4
  Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane
  w związku z działalnością inwestycyjną -679,6 -3680,2 -160,0 -840,1
  Środki pieniężne netto wykorzystane w
  działalności finansowej -117,9 1420,7 -27,8 324,3
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
  okresu sprawozdawczego 11 45,7 2,6 10,4
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej tys. PLN tys. EUR
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Aktywa trwałe 104 565,0 102 380,5 24 740,3 23 142,1
  Aktywa obrotowe 24 599,3 24 176,9 5 820,3 5 464,9
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11,1 154,1 2,6 34,8
  Aktywa razem 129 164,3 126 557,4 30 560,6 28 607,0
  Kapitał własny 93 536,8 91 642,2 22 131,0 20 714,8
  Kapitał akcyjny 1 132,8 1 132,8 268,0 256,1
  Zobowiązania długoterminowe 11 613,9 11 815,4 2 747,9 2 670,8
  Zobowiązania krótkoterminowe 24 013,6 23 099,8 5 681,7 5 221,5
  Pasywa razem 129 164,3 126 557,4 30 560,6 28 607,0
  Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:
   Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
  4,2474 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
  okres 01.01 - 30.06.2017,
  4,3805 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
  okres 01.01 - 30.06.2016.
   Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
  4,2265 - kurs NBP z dnia 30.06.2017 r. nr 125/A/NBP/2017), - Tabela A kursów średnich
  4,4255 - kurs NBP z dnia 30.06.2016 r. nr 125/A/NBP/2016), - Tabela A kursów średnich
  4,424 - kurs NBP z dnia 31.12.2016 r. nr 252/A/NBP/2016). - Tabela A kursów średnich  17
  W = półroczu 2017 nastąpiło po gorszenie skonsolidowanych wyników Grupy w porównaniu
  do analogicznego okresu roku ubiegłego. Za = półrocze 2016 skonsolidowany zysk netto
  wyniósł 1,9 mln zł. Przychody na poziomie 11, 3 mln złotych są o 8% niższe niż w roku
  ubiegłym, co ma bezpośrednie przełożenie na osiągnięte wyniki. Zysk ze sprzedaży brutto w I
  półroczu 2017 był o 1,4 mln niżs zy niż w okresie porównywanym . Po uwzględnieniu
  pozostałej działalności operacyjnej oraz finansowej po wstała strata brutto o wartości 3,1 mln
  zł. Głównym powodem starty były naliczone w spółce Eko Sphere KZ odsetki i różnice
  kursowe o wartości 4,3 mln zł od otrzymanych pożyczek otrzymanych z Eko Export, z
  przeznaczeniem na inwestycję budowy zakładu . Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż
  kurs tenge do euro od momentu rozpoczęcia inwestycji w 2012 roku do dnia dzisiejszego
  wzrósł dwukrotnie, z 183 KZT/EUR do ca 385 KZT/EUR. Tak znaczna wartość odsetek i różnic
  kursowych wynika również ze zmiany kwalifikacji kosztów finansowych. W momencie
  oddania środka trwałego do eksploatacji, dotychczasowe koszt y finansowe zwiększają ce
  inwestycję zostają aktywowane na bież ące koszty finansowe (częściowe oddanie środków
  trwałych do eksploatacji). Wymienione koszty finansowe nie mają wpływu na płynność
  finansową Eko Export lecz są tylko zapisem księgowym wynikającym z przepisów. Po
  uwzględnieniu podatku dochodowego, Grupa Kap itałowa Eko Export odnotowała stratę
  netto na poziomie 3,0 mln złotych.

  W strukturze bilansu na 30 czerwca 2017 widoczny jest spadek kapitałów własnych Grupy o
  3 mln złotych w porównaniu do poziomu z końca zeszłego roku. Spadek jest spowodowany
  stratą net to powstała za 6 m -cy 2017r.

  Przepływy środków pieniężnych w = półroczu 2017 były ujemne i wyniosły – 111,8 tys. zł.
  Główny wpływ na tę wartość miały wydatki o charakterze inwestycyjnym na łączna kwotę -
  298,4 tys. złotych . Stan środków pieniężnych na koniec półrocza wyniósł 42,3 tys. złotych.


  2. PODSTAWOWE WSKAŹN=K= F=NANSOWE

  Definicje wskaźników finansowych:
  → marża brutto (stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży),
  → rentowność operacyjna (stosunek z ysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży),
  → rentowność EB=TDA (stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do
  przychodów ze sprzedaży),
  → rentowność brutto (stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży),
  → rentowność netto (stosunek zy sku netto do przychodów ze sprzedaży),
  → rentowność kapitałów własnych ROE (stosunek rocznego zysku netto do kapitałów
  własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej, obliczanych jako wartość
  danego okresu(tj. 30.06.2017 oraz 31.12.2016) ,
  → wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe),
  → wskaźnik płynności podwyższonej ((aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania
  krótkoterminowe),
  → wskaźnik ogólnego zadłużenia (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i
  krótkoter minowych do pasywów ogółem),


  18
  → wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i
  krótkoterminowych do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki
  dominującej).  Grupa Kapitałowa Eko Export osiągnęła w = p ółroczu 2017 roku marżę brutto na poziomie
  29,1% przy uzyskanej na koniec = półrocza 2016 wartości 38%. Głównym powodem jest
  spadek o 8% przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.
  Wskaźniki rentowności brutto i netto pokazują zn aczny spadek zyskowności Grupy. Hest to
  wynikiem spadku sprzedaży oraz przy utrzymywaniu dyscypliny kosztowej, znaczny,
  negatywny skutek naliczonych w 2017 roku w Eko Sphere KZ odsetek i różnic kursowych o
  wartości 4,3 mln zł od otrzymanych pożyczek na inwestycję. Wskaźniki płynności bieżącej i
  szybkiej na poziomach odpowiednio 0,7 oraz 0,2. Wskaźnik szybkiej płynności jest wyższy niż
  w = półroczu roku ubiegłego wskaźniki zadłużenia. Hednak ich poziom zapewnia niską
  płynność finansową Grupy. Jednak Klienci oraz Dostawcy maja zagwarantowane
  bezpieczeństwo zawieranych transakcji zarówno w krótkim jak i długim okresie. Widoczny
  jest niewielki potencjał do podejmowania działań o charakterze inwestycyjnym. W świetle
  zaprezentowanych wskaźników analizy fina nsowej Eko Export S.A. znajduje się przejściowo,
  w słabszej niż w latach poprzednich kondycji finansowej gwarantującej zdolność realizacji
  długoterminowych kontraktów o znacznej wartości.

  W y szc ze g ól ni e ni e 3 0 . 0 6 . 2 0 1 7 3 0 . 0 6 . 2 0 1 6
  R en t o wn o ś ć
  Marża brutto 2 9 , 1 1 % 3 7 , 9 8 %
  Zv?}?v}?}???iv - 1 , 0 7 % 1 5 , 5 3 %
  Zv?}?v}?/d 5 , 8 8 % 2 0 , 4 5 %
  Zv?}?v}?????} - 2 7 , 5 1 % 2 3 , 7 1 %
  Zv?}?v}?v??} - 2 6 , 8 6 % 1 5 , 7 4 %
  Rentowność kapitałów własnych ROE (na dzień 20.06.2017 i
  31.12.2016) - 5 , 1 4 % 0 , 4 0 %
  P ł y n n o ś ć
  Wskaźnik płynności bieżącej (na dzień 30.06.2017 i
  31.12.2016) 0 , 6 7 0 , 7 5
  Wskaźnik płynności podwyższonej (na dzień 30.06.2017 i
  31.12.2016) 0 , 2 2 0 , 1 8
  Z a d ł u ż en ie
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia (na dzień 30.06.2017 i
  31.12.2016) 3 8 , 0 6 % 3 5 , 8 3 %
  Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (na dzień 30.06.2017
  i 31.12.2016) 6 1 , 4 6 % 5 5 , 8 2 %


  19
  3. OP=S CZYNN=KÓW MAHĄCYC: WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE
  WYN=K= W = PÓŁROCZU 2017 ROKU

  Eko Export jest spółką posiadająca zdecydowaną przewagę konkurencyjną na rynku jeśli
  chodzi o zdolności przetwórcze, posiadaną technologię i zdolności do „komponowania”
  mikrosfer pod dane zamówienie klienta oraz mającą unikatową zdolność stałych dostaw
  mikrosfery o wysokich parametrach chemicznych i jakościowych oraz w znacznych ilościach.
  W związku z tym, że mikrosfera ma zastosowanie w dużej ilości branż, na całym świecie, jej
  popyt po okresie stagnacji ponownie wzrasta. Pozyskiwanie mikrosfer w sposób tradycyjny
  (połowy z lagun) jest drogie i nie zapewnia odpowiedniej jakości dla klientów mikrosfer
  „tailor made materials”.
  Przewaga spółek Grupy Emitenta w pozyskiwaniu mikrosfery (dzięki zakładowi w Astanie)
  będzie zdecydowanie większa w stosu nku do konkurencji (Chiny, Rosja, Indie) z chwilą
  zakończenia, pełnego uruchomienia inwestycji w Kazachstanie i osiągnięcia docelowej
  zdolności produkcyjnej. Pozyskanie mikrosfer będzie się odbywało, w praktyce,
  automatycznie, a zdolności wzrosną do planowanego poziomu. Taki wzrost dostępności
  spowoduje znaczne zwiększenie przychodów i zysków, co jednocześnie powinno pozytywnie
  wpłynąć na wzrost kursów akcji. Na dzień dzisiejszy głównym czynnikiem mającym
  decydujący wpływ na osiągnięte wyniki Grupy je st inwestycja w Kazachstanie.
  Dotychczasowy okres funkcjonowania spółki Eko Sphere KZ jest okres budowy zakładu
  pozyskiwania mikrosfer. Okres realizacji inwestycji powoduje, że jeszcze istnieje brak
  możliwości pozyskiwania i suszenia mikrosfery w sposób au tomatyczny przy bardzo niskich
  kosztach produkcji, co blokuje możliwość rozpoczęcia działalności. Uruchomienie założonej
  produkcji w Kazachstanie spowoduje znaczny wzrost przychodów przy niskich kosztach
  produkcji oraz zakończenie generowania strat, które bezpośrednio obciążają wynik Grupy. W
  pierwszej połowie br. w związku z realizacją inwestycji pozyskanie mikrosfery odbywało się w
  sposób tradycyjny, który jest znacznie droższą metodą niż automatyczna.
  Dodatkowo, w okresie objętym raportem nastąpiło znacz ące zwiększenie obciążeń
  finansowych spółki związanych z obsługą finansowania kredytów w banku =NG. Począwszy od
  marca 2017r. łączna wysokość rat wzrosła o ok. 40% i wynosiła ok. 140 tys. Euro. Przy
  średniomiesięcznych przychodach w drugim kwartale 2017 w ynoszących 400 tys Euro,
  obsługa zadłużenia z tytułu kredytów stanowiła aż 35 % przychodów. Tak wysoki poziom
  obciążenia związanego z obsługa kredytów spowodował ograniczenie możliwości
  operacyjnych spółki, a w szczególności możliwości efektywnego pozyski wania surowca, a tym
  samym realizacji 100% potencjału sprzedaży. Efektem tego były przesunięcia terminów po
  stronie sprzedaży, co zostało odzwierciedlone spadkiem przychodów w okresie objętym
  raportem.

  Równocześnie, znaczne środki spółki były w tym okres ie skoncentrowane na pracach
  końcowych związanych z inwestycją w Astanie. Faza końcowa tej strategicznej inwestycji
  zbiegła się w czasie ze zwiększeniem obciążeń spółki kosztami finansowymi.

  Reagując na zaistniała sytuację oraz widząc ogromny potencjał ro zwoju Eko Export w oparciu
  o innowacyjną technologię DMC główni akcjonariusze - założyciele Emitenta zapewnili spółce
  w szybkim trybie finansowanie. W okresie od 6 czerwca do 3 lipca akcjonariusze założyciele
  udzieli spółce niezabezpieczonych pożyczek na kwotę 4 mln PLN.


  20

  Zarząd adresując wspomniane wyzwania wynegocjował jednocześnie bardzo korzystne
  warunki długoterminowego finansowania działalność spółki w banku =NG. W dniu
  19.09.2017 r. podpisany został aneks znacząco poprawiający sytuację spółki, który znacznie
  zmniejsza wysokość obciążeń z tytułu rat kredytowych (o 110 tys. EUR miesięcznie).


  Podjęte działania przyniosły natychmiastowe efekty w postaci uwolnienia potencjału spółki.
  Przychody w lipcu i sierpniu wzrosły o 80 % w stosunku do analogiczneg o okresu roku 2016,
  a narastające przychody za okres od stycznia do września 2017 wzrosły o 9% rok do roku.

  Strategicznym celem spółki jest zwiększenie udziału mikrosfer pozyskiwanych w oparciu o
  technologię DMC (Direct Microsphere Collection). Dzięki pra com technicznym prowadzonym
  w okresie raportu koszt pozyskania mikrosfery DMC na etapie rozruchowym linii
  pozyskiwania w Astanie jest o 68% niższy od kosztu mikrosfery pozyskiwanej w Kazachstanie
  metodą tradycyjną. Gdy linia pozyskiwania osiągnie projektow any poziom produkcji
  wskaźnik ten będzie jeszcze korzystniejszy.

  Wysiłek zarządu jest obecnie skoncentrowany na zwiększaniu udziału mikrosfery DMC w
  ogólnym portfelu zakupowym Eko Export co spowoduje zwiększenie przychodów (większe
  ceny sprzedaży) oraz po prawę rentowności działalności (niższe koszty zakupu).


  4. OP=S CZYNN=KÓW, KTÓRE W OCEN=E SPÓŁK=, BĘDĄ M=AŁY
  WPŁYW NA OS=ĄGN=ĘTE PRZEZ GRUPĘ WYN=K=
  F=NANSOWE W PRZYSZŁYC: KWARTAŁAC:
  Wśród podstawowych czynników, mogących, w ocenie Spółki, mieć wpływ na osiągnięte w
  przyszłych kwartałach wyniki finansowe należy wymienić:
  W ocenie Zarządu Eko Export S.A. wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w
  perspektywie kolejnych okresów będą miały następujące czynniki:
  Czynniki zewnętrzne:
  → sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie,
  → sytuacja finansowa Klientów Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności proces
  restrukturyzacji popytu i wzrostu cen ropy naftowej, a za tym idzie zwiększenie wydobycia
  → realizacja planów sprzedaży głównych Klientów Grupy Kapitałowej,
  → rozstrzyganie przetargów na zakup mikrosfer przez Klientów Grupy ,
  Czynniki wewnętrzne:
  → skuteczność w pozyskaniu nowych kontraktów ,
  → pozyskiwanie nowych klientów , w nowych branżach ,
  → umiejętność zwiększeni e przewagi konk urencyjnej poprzez optymalizację kosztów
  produkcji oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych i oferowanie produktów najwyższej
  jakości ,
  → realizacja kontraktów zgodnie z założonymi budżetami i warunkami umownymi,
  → konsekwentna realizacja ustalonych budżetów kosztowyc h w całej Grupie Kapitałowej,
  → stały proces inwestycji w kapitał ludzki, zmierzający do utrzymania kompetencji i
  konkurencyjności ,


  21
  → systematycznie prowadzone prace badawcze i rozwojowe, pozwalające komercjalizować
  innowacyjne rozwiązania branżowe,
  → koo rdynacja działań rynkowych oraz realizacja planów inwestycyjnych Grupy.

  Planowane działania operacyjne do końca 2017 roku
  Stan 19,3 mln zł pożyczek i kredytów to ok. 14,3 mln zł kredyty =NG + 4,5 mln zł pożyczki od
  akcjonariuszy z czego po podpisaniu nowe j umowy kredytowej (wydłużającej okres spłaty do
  5 lat) 2,2 mln EUR będzie przeksięgowane na kredyty długoterminowe, natomiast 1,14 mln
  EUR pozostanie jako krótkoterminowe. Stan pożyczek krótkoterminowych zostanie
  zmniejszony o ok. 2,95 mln zł z tytułu zamiany pożyczek od udziałowców na akcje spółki
  (wartość ok. 2,4 mln zł) a pozostała część (ok. 500 tys . zł) zostanie zamieniona na
  długoterminową pożyczkę do spłaty w 2019 roku. W czerwcu br. z tytułu pożyczek od
  akcjonariuszy wpłynęło 3.140 tys . zł, nato miast w lipcu 805 tys . zł. Cała kwota pożyczek jest
  uwidoczniona w bilansie w pozycji "kredyty i pożyczki". Zgodnie z planem stan pożyczek
  krótkoterm inowych we wrześniu br. został zmniejszony o ok. 2,95 mln zł z tytułu zmiany
  terminu płatności (aneks do 30 .06.2019) i wykazany b ył jako długoterminowe zobowiązania.
  W kolejnych miesiącach Eko dokona rozliczenia pożyczek od akcjonariuszy wartoś ci ok. 2,4
  mln zł a pozostała część (ok. 500 tys . zł) pozostanie jako długoterminowa pożyczka do spłaty
  w 2019 roku. Do końca br. zostanie spłacone ok 200 tys . EUR w ramach kredytów
  krótkoterminowych oraz część pożyczek od akcjonariuszy. Tak więc na koniec grudnia br.
  zadłużenie bankowe będzie wynosić 9 mln zł jako zobowiązanie długoterminowe, 3 mln zł
  jako krótkoterminowe . Dodatkowo pozostaje ok. 0,5 mln zł pożyczek od akcjonariuszy jako
  zobowiązanie długoterminowe. Rozliczenie pożyczki w kwocie 2,4 mln zł oraz częściowa
  spłata kredytów i pożyczek (ok 1,0 mln zł) powoduje zmniejszenie zobowiązań o ok. 3,5 mln
  zł.
  Spółka w krótkim okresie (8 m -cy br.) spłaciła znaczną kwotę 1.040 tys . EUR kredytu
  bankowego zgodnie z umową. W dniu 19.09.2017 r. spółka podpisała a neks do umowy
  wieloproduktowej, który powoduje zmianę kwalifikacji znacznej części kredytów. Spółka
  uzyska wydłuże nie terminów płatności zobowiązań kredytowych, nie zwiększając ich stanu.
  Takie rozwiązanie zmniejszy stan zobowiązań krótkoterminowych o 2,1 mln EUR, które
  będzie przekwalifikowanie na długoterminowe, natomiast 1,14 mln EUR pozostanie jako
  krótkoterminow e. Hednocześnie spółka osiągnie znaczną poprawę płynności finansowej gdyż
  od września br., w pierwszych 7 m -cach funkcjonowania nowej umowy z bankiem, spadnie
  wysokość płaconych do banku rat kapitałowych o 110 tys . EUR miesięcznie, a w późniejszym
  okresie o 75 tys . EUR miesięcznie. Należy też zaznaczyć, że po podpisaniu w/w umowy
  pokrycie obrotów spółki poprzez krótkoterminową linię kredytową spadnie z 70% w 2016
  roku do ok.20% w roku bieżącym oraz poprawie ulegną wskaźniki płynności na wszystkich
  poziomach .
  Podpisany p rzez Eko Export Aneks do umowy kredytowej spowoduje zmniejszenie obciążeń
  finansowych związanych z obsługą kredytów bankowych. Spółka w sposób znaczący poprawi
  płynność finansową oraz znacznie zmniejszy obciążenia każdej produkowanej tony
  mikr osfery. Z prowadzonej na bieżąco analizy wydatków związanych z produkcją mikrosfer


  22
  wynika, że wydłużenie terminu spłaty kredytu spowoduje zmniejszenie wydatków na tonę
  produkowanej mikrosfery aż o 29%.
  Podsumowując na koniec roku Spółka planuje zmniejszyć aktualne zobowiązania (pożyczki) o
  ok. 10 mln zł. Spłata będzie w formie podwyższenia kapitału oraz nastąpi przesunięcie
  kredytów z krótkoterminowych na długoterminowe w kwocie 2,1 mln EUR. Struktura bilansu
  ulegnie znacznej poprawi e.
  5. ZAGROŻEN=A = RYZYKA Z W=ĄZANE Z DZ=AŁALNOŚC=Ą
  GRUPY W POZOSTAŁYC: M=ES=ĄCAC: 2017 ROKU

  Główne ryzyka związane z podstawową działalnością Grupy to przede wszystkim ryzyka
  związane dostawami surowca do produkcji od głównych dostawców.
  Ryzyko związane z uzależnieniem od odbiorców
  Ryzyko to z roku na rok jest coraz mniejsze. Sprzedaż jest prowadzona dwoma kanałami
  dystrybucji, tj. sprzedażą bezpośrednią do odbiorców końcowych oraz poprzez pośredników
  (w tym elemencie sprzedaży następuje znaczące zwiększenie).
  Ryzyko uzale żnienia od dostawców i zmian cen surowców
  Emitent jest producentem mikrosfery uszlachetnionej białej i szarej. Do produkcji
  wykorzystywana jest mikrosfera mokra i sucha. W związku z uruchomieniem w 2012 roku
  nowej linii produkcyjnej zaprojektowanej na wyko rzystywanie mikrosfery suchej, właśnie ten
  rodzaj surowca, jest preferowany w zakupie przez Emitenta.
  Zakup mikrosfery suchej pozwala na osiągnięcie dużych oszczędności na transporcie (z
  reguły bardzo odległym), na energii jak i na robociźnie.
  Budowa stac jonarnych instalacji wraz z suszarniami to kolejny krok do zmniejszenia ryzyka
  dostaw surowca i zmiany cen surowca, gdyż ilości będą się stale zwiększały, ceny będą
  stabilne w długim okresie czasu a poprzez uruchomienie suszarni poprawią się warunki
  transp ortu. Prowadzone będą dalsze działania prowadzące do kolejnych ewentualnych
  nowych kanałów pozyskiwania mikrosfery suchej i mokrej.
  W chwili obecnej główny produkt stanowi surowiec w stanie suchym, sprowadzany z
  Kazachstanu, o stałej cenie ustalonej na okr es 15 lat. Uzupełnienie stanowi surowiec mokry,
  którego dostawy zapewnia umowa zawarta na okres 5 lat, z ceną ustaloną do 201 8r.
  Ryzyko skutków awarii maszyn i urządzeń, zniszczenia lub utraty majątku
  Ryzyko to jest nieodłącznym elementem prowadzenia dzia łalności gospodarczej przez
  Emitenta, jednakże po uruchomieniu drugiej linii produkcyjnej będzie ono zdecydowanie
  mniejsze. W celu obniżenia tego ryzyka prowadzone są stałe modernizacje oraz prowadzony
  jest stały monitoring linii technologicznych.

  Ryzyko związane z uzależnieniem się od firm transportujących oraz zmian cen paliwa
  Ryzyko ulega zmniejszeniu. Dzięki stale zwiększającej się ilości importowanej mikrosfery
  suchej, zarówno z Rosji jak i z Kazachstanu Emitent stał się istotnym Partnerem dla firm
  transportowych z Europy Wschodniej i posiada dużego wyboru kontrahentów spośród firm
  oferujących swe usługi na tych kierunkach. Firmy transportowe to głównie firmy z Rosji,
  Kazachstanu i Białorusi.


  23
  Eko Export S.A. wynegocjowało lepsze ceny ze względu na du że ilości przewożonego towaru ,
  jak również z uwagi na zapewnienie firmom transportowym całorocznego zatrudnienia.
  Ewentualne wzrosty ceny paliwa, uwzględnione zostały w kalkulacjach cen sprzedaży.
  Emitent nie korzysta z transportu kolejowego.
  W eksporcie swoich wyrobów Emitent korzysta z pomocy firm transportowych z Polski, które
  dzięki długoletniej współpracy oferują konkurencyjne stawki w stosunku do firm
  zagranicznych.
  Ryzyko walutowe
  Model biznesowy Emitenta opiera się na imporcie z Europy Wschodniej s urowca do
  produkcji mikrosfer, który po obróbce i uszlachetnieniu jako gotowy produkt jest
  eksportowany głównie do krajów Unii Europejskiej i na rynek Stanów Zjednoczonych. Ryzyko
  to dotyczy przede wszystkim należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Ryzyko to jest
  niewielkie, gdyż specyfika działalności emitenta powoduje równoważenie się przychodów i
  zakupów w walucie, co naturalnie obniża ryzyko kursowe.
  Ryzyko kredytowe
  Emitent finansuje swoją bieżącą działalność w części przy pomocy krótko i
  śred nioterminowych kredytów bankowych. Aby zminimalizować to ryzyko Emitent prowadzi
  długoterminową politykę planowania finansowego, której jednym z celów jest utrzymanie
  optymalnej struktury finansowania prowadzonej działalności, jak również zapewnienie
  odpow iedniej płynności posiadanych środków finansowych.

  Ryzyko stopy procentowej
  Ryzyko to dotyczy głównie zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu
  kredytów, pożyczek i zobowiązań leasingowych. Ryzyko to jest znaczne w związku z istotnym
  udziałem kredytów i pożyczek w ogóle pasywów (ok. 20%) i w przypadku niekorzystnych
  zmian stóp procentowych wpływa na obniżenie wyniku finansowego spółki. Ryzyko to jest
  jednak ograniczone ustabilizowaną sytuacją w zakresie polityki monetarnej w naszym
  Pań stwie.

  Ryzyko zmian regulacji prawnych
  Polski system prawny jest przedmiotem licznych zmian, które mogą mieć wpływ zarówno na
  Emitenta, jak i na podmioty nabywające Akcje Spółki. Wprowadzane zmiany prawne mogą
  potencjalnie rodzić ryzyko związane z proble mami interpretacyjnymi, brakiem praktyki
  orzeczniczej, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez sądy lub organy
  administracji publicznej.
  Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub rożne jego interpretacje.
  Ewentualne zmiany, w szc zególności przepisów dotyczących własności przemysłowej,
  ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa handlowego (w tym
  prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą
  zmierzać w kierunku powodujący m wystąpienie negatywnych skutków dla działalności
  Emitenta. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z
  problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi
  interpretacjami przyjmowanymi przez orga ny administracji publicznej, itp. Zmiany przepisów
  prawa z tym związane mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w
  tym także Emitenta.  24
  Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa
  Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie, umiejętności, a także jakość
  pracy Zarządu oraz kluczowych członków kierownictwa. Emitent nie może zapewnić, że
  ewentualna utrata wysoce wykwalifikowanych członków Zarządu lub kierownictwa nie
  będzie mieć negatywnego wpływu na działalność, s ytuację finansową i wyniki operacyjne
  Spółki. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Emitent mógłby zostać
  pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i
  działalności operacyjnej Spółki, jak również posiadająceg o wypracowane przez lata kontakty i
  relacje z parterami handlowymi.
  W związku z powyższym Emitent kładzie szczególny nacisk na aktywizowanie pracowników i
  uzależnianie ich wynagrodzenia od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność
  operacyjną Emitenta.


  6. OCENA MOŻL=WOŚC= ZREAL=ZOWAN=A
  OPUBL=KOWANYC: PRZEZ ZARZĄD PROGNOZ WYN=KÓW
  NA 2017 ROK

  Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2017 rok.


  III. ZDARZEN=A =STOTN=E WPŁYWAHĄCE NA DZ=AŁALNOŚĆ
  I WYNIKI GRUPY
  1. NAHWAŻN=EHSZE WYDARZEN=A W = PÓŁROCZU 2017 ROKU

  Luty 2017 - otrzymanie deklaracji od klienta, odbiorcy mikrosfery do zakładów w
  Europie i Ameryce Płn., na kontynuowanie dostaw w latach 2018 ;2019
  ; otrzymanie zamówienia od nowego odbiorcy z Niemiec, branża tynków i
  mas szpachlowych, na dostawy mikrosfer
  Marzec 2017 ; otrzymanie dwóch pierwszych zamówień od Partnera z USA
  ; wygranie przetargu na dostawę mikrosfer dla Grupy firm z branży
  motoryzacyjnej
  Czerwiec 201E ; w dniu 28 czerwca 2017r. zawarcie przez EmitenW a umów pożyczek o
  łącznej kwocie 2.947. 000zł. z panem Zbigniewem Bokun – prokurentem
  Spółki oraz z Panią Holantą Sidziną – Bokun i Agnieszką Bokun ; Członkami
  Rady Nadzorczej Spółki.

  =STOTNE WYDARZEN=A PO DN=U B=LANSOWYM ZA=STN=AŁE DO DN=A SPORZĄDZEN=A
  SPRAWOZDANIA

  1. W dniu 06.07 .2017 r. otrzymanie zamówienia na dostawy mikrosfery „tailor made
  materials” w terminie od lipca 2017 do sierpnia 2018 roku od Koncernu z branży
  wypełniaczy z Europy Zachodniej. Wartość zamówienia to 558 500 EUR, tj. ca 2 374 tys.
  zł. Hest to kolejne zamówienie, kt óre obejmuje już rok 2018.


  25
  Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów dla tego typu umów.
  2. W dniu 23.08.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
  badawczo - rozwojowego pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu o bardzo
  wysokiej wyt rzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer” w ramach Działania 1.1.
  Programu Operacyjnego =nteligentny Rozwój na lata 2014 -2020, Działanie Projekty B+R
  przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe
  realizowane przez przedsiębior stwa.
  Umowa została podpisana pomiędzy Eko Export S.A. a Narodowym Centrum Badań i
  Rozwoju w Warszawie będącą =nstytucją Pośredniczącą.
  Spółce zostało przyznane dofinansowanie realizacji ww. projektu na kwotę 1 320
  309,18 zł, co stanowi nie więcej niż 52% wydatków kwalifikowanych projektu.
  Całkowita wartość projektu wynosi 2 522 948,84 zł, i jest równa całkowitym wydatkom
  kwalifikowanym Projektu.
  Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w
  wyniku których opracowany zostani e nowy asortyment mikrosfery spełniający
  restrykcyjne parametry fizykochemiczne, a w szczególności podwyższoną wytrzymałość
  mechaniczną na ściskanie. W wyniku projektu powstanie nowy, innowacyjny produkt
  oraz nowy proces technologiczny. Laboratorium spółki zostanie doposażone o
  najnowsze precyzyjne urządzenia pomiarowe. Wyniki prac badawczych będą stanowić
  podstawę do ochrony patentowej.
  Projekt przyczyni się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej Eko Export w branży
  wydobywczej oraz otworzy możliwości dla nowych zastosowań w branżach
  wymagających lekkich wypełniaczy o podwyższonej wytrzymałości. Stanowi on istotny
  element długoterminowej strategii badań i innowacji Eko Export SA.
  3. W dniu 19.09.2017r. Zarząd EKO Export podpisał z bankiem =NG Bank Śląski
  fina nsującym działalność spółki Aneks do umowy kredytowej zmieniający terminy
  spłaty posiadanych przez spółkę kredytów.
  Spółka w krótkim okresie (8 m -cy) spłaciła zgodnie z umową znaczną kwotę 1.040 tys.
  EUR. Aneks powoduje zmianę kwalifikacji znacznej części kredytów. Spółka uzyska ła
  wydłużenie terminów płatności zobowiązań kredytowych, nie zwiększając ich sta nu.
  Takie rozwiązanie zmniejsza stan zobowiązań krótkoterminowych o 2,1 mln EUR, które
  będzie przekwalifikowanie na zobowiązanie długoterminowe, natomi ast 1,14 mln EUR
  pozostanie ja ko zobowiązanie krótkoterminowe. Hednocześnie spółka osiągnie znaczną
  poprawę płynności finansowej, gdyż od września br., w pierwszych 7 m -cach
  funkcjonowania nowej umowy z bankiem, spadnie wysokość płaconych do banku rat
  kapi tałowych o 110 tys. EUR miesięcznie, a w późniejszym okresie o 75 tys. EUR
  miesięcznie. Należy też zaznaczyć, że po podpisaniu w/w umowy pokrycie obrotów
  spółki poprzez krótkoterminową linię kredytową spadnie z 70% w 2016 roku do ok.
  20% w roku bieżącym or az poprawie ulegną wskaźniki płynności na wszystkich
  poziomach.


  2. UMOWY POWYŻEH 10% KAP=TAŁÓW WŁASNYC:

  UMOWY POWYŻEH 10% KAP=TAŁÓW WŁASNYC: W = PÓŁROCZU 201 7 R. I DO DNIA
  SPORZĄDZEN=A SPRAWOZDAN=A :


  26
  1. Zarząd EKO Export podpisał z bankiem =NG Bank Śląski fina nsującym działalność spółki
  Aneks do umowy kredytowej zmieniający terminy spłaty po siadanych przez spółkę
  kredytów, nie zwiększając ich stanu. Umowa wieloproduktowa jest na wysokość ca 3090
  tys. EUR , tj. ca 13 mln zł. W ramach tej umowy został przyznany l imit w rachunku
  bieżącym w wysokości 500 tys. EUR i 100 tys. zł na okres 20.09.2017 do 19.09.2018r. i
  kredyt obrotowy nieodnawia lny w wys. 2 340 tys. EUR płatny w ratach do dnia
  05.09.2022r.
  2. Eko Export dokona rozliczenia kwot ok. 7,2 mln zł. należnych akcjonariuszom
  założycielom z tytułu przekazy wynikającego z transakcji „krzyżowej” wymiany akcji,
  opisanej szczegółowo =V. 4 poniżej.

  3. AKCHE WYEM=TOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ
  W = półroczu 2017 Spółka nie wyemitowała żadnych akcji.
  Natomiast w lipcu br. Emitent roz począł procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w
  drodze emisji 645 870 akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego. W tej sprawie Zarząd Eko
  Export podjął uchwałę w dniu 13 lipca 2017r. na co Rada Nadzorcza wyraziła zgodę. W dniu
  18 września Wydział Kra jowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku -Białej
  zarejestrował podwyższenie kapitału. Aktualnie Spółka złożyła wniosek o zarejestrowanie
  akcji przez KDPW.

  4. PERSPEKTYWY ROZWOHU GRUPY KAP=TAŁOWEH

  Po trudnym 2016 roku, w którym w szczególności sektor wydobycia ropy naftowej wyraźnie
  ograniczyły portfel swoich wydatków pojawiające się w ostatnich miesiącach ożywienie
  pozwalają z optymizmem spojrzeć w przyszłość. W pierwszym półroczu 2017 roku widoczny
  był ze strony klientów wzrost popytu na mikr osferę. Grupa Eko Export intensyfikując
  prowadzone działania handlowe wykazała się nie tylko zwiększeniem portfela zamówień na ==
  półrocze br. oraz 2018, ale już w == kwartale br. osiągnęła wzrost sprzedaży za miesiące lipiec
  i sierpień o 80% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Szczególnie istotnie na
  poziom zakupów mikrosfer wpływa i wpływać będzie wzrost popytu i cen ropy. W obszarze
  nowych branż Eko Export S.A. już wykazuje się znacznym portfelem zdobytych zamówień, a
  to nie koniec podejmo wanych w tym obszarze działań.
  Po stronie czynników wewnętrznych, zależnych od Eko Export S.A. w == półroczu2017 roku
  będziemy konsekwentnie kontynuowali działania, mające na celu przede wszystkim poprawę
  konkurencyjności naszych produktów oraz ich optyma lizację cenową. Koncentrujemy się na
  produktach wysoko zaawansowanych (mikrosfery „teilor made materials”), gdzie jakość
  odgrywa najwyższą rolę. =stotnym czynnikiem, wpływającym na przyszłość Grupy Kapitałowej
  i uzyskiwane wyniki finansowe będzie dalsze r ozszerzanie działalności, zarówno poprzez
  zwiększenie dostępności do surowca i zdolności produkcyjnych (zakończenie inwestycji w
  Kazachstanie) co spowoduje znaczny wzrost przychodów i ich jakości.
  Strategicznym celem spółki jest zwiększenie udziału mikros fer pozyskiwanych w oparciu o
  technologię DMC (Direct Microsphere Collection). Dzięki pracom technicznym prowadzonym
  w okresie raportu koszt pozyskania mikrosfery DMC na etapie rozruchowym linii
  pozyskiwania w Astanie jest o 68% niższy od kosztu mikrosfery pozyskiwanej w Kazachstanie
  metodą tradycyjną. Gdy linia pozyskiwania osiągnie projektowany poziom produkcji
  wskaźnik ten będzie jeszcze korzystniejszy


  27

  Dodatkowo Grupa będzie prowadzić stały monitoring rynku pod kątem potencjalnych
  akwizycji, tak jak to miało miejsce w przypadku wejścia na rynek przedsiębiorstw
  funkcjonujących w sektorze przemysłu chemii budowlanej. =ntencją Zarządu Eko Export S.A.
  jest spójne wykorzystanie w tym zakresie potencjału wszystkich podmiotów wchodzących w
  skład Grupy Kapitałow ej.
  W drugim półroczu 2017 roku kontynuowane będą również działania, których celem jest
  optymalizacja kosztów działalności, optymalizacja procesów i ich ujednolicenie w Grupie to
  temat który w ostatnich miesiącach jest realizowany, a efekty m.in. obniżenie kosztów
  działalności są już widoczne w pierwszych miesiącach 2017 roku.
  Zarząd Spółki przewiduje, że w kolejnych okresach wystąpią korzystniejsze efekty wynikające
  z poprawy koniunktury w segmentach produktowych jak również podjęte przez Spółkę
  działania wpłyną na poprawę wyników finansowych w kolejnym roku działalności Spółki.

  IV. POZOSTAŁE =NFORMACHE

  1. =NFORMACHE DOTYCZĄCE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYC: S=Ę PRZED SĄDEM,
  ORGANEM WŁAŚC=WYM DLA POSTEPOWAN=A ARB=TRAŻOWEGO LUB
  ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Żadna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Eko Export nie była stroną
  postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, w której przedmiot sporu dotyczył
  zobowiązań lub wierzyt elności przekraczających wartość 10% kapitałów własnych emitenta .


  2. =NFORMACHE O POW=ĄZAN=AC: ORGAN=ZACYHNYC: = KAP=TAŁOWYC:
  ORAZ TRANSAKCHE Z PODM=OTAM= POW=ĄZANYM=

  Transakcje z podmiotami powiązanymi Grupy Eko Export S.A. w = półroczu 2017 roku były
  zawierane wyłącznie na warunkach rynkowych.
  Szczegółowy opis transakcji zawiera nota 23 Dodatkowych Informacji do skonsolidowanego
  raportu kresowego za = półrocze 2017r.

  Wynagrodzenie głównej kadry kierowniczej.

  6 m -cy zakończone 30.06.2017 6 m -cy zakończone 30.06.2016
  Pan Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu 26B 000,00 zł 17B 000,00 zł
  Pan Zbigniew Bokun – ProkurenW 36 000,00 zł 36 000,00 zł

  Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w
  organach spółki oraz nie przysługują im żadne inne świadczenie z tytułu pełnienia tej funkcji.  28
  Natomiast w związku z tym, iż Pani Holanta Sidzina -Bokun miała zawartą ze Spółką Eko Export
  umowę zlecenia na przygotowanie założeń dotyczących strategii działania Spółki E KO
  EXPORT SA w latach 201 7-201 8 - wynagrodzenie z tego tytułu za okres 6 m -cy zakończone
  30.06.2017 wyniosło 228 000 zł.

  Z Panią Agnieszką Bokun jest zawarta umowę zlecenie na kompleksowe przygotowanie
  założeń dotyczących strategii działania Spółki EKO EXPORT SA w latach 201 7-201 8,
  wynagrodzenie z tego tytułu w okresie 6 m -cy zakończone 30.06.2017 wyniosło 204 000 zł.

  3. =NFORMACHE O UDZ=ELONYC: PORĘCZEN=AC: KREDYTU, GWARANCHE =
  POŻYCZK= ORAZ POZOSTAŁE ZABEZP=ECZEN=A
  W I półroczu 2017 roku nie istniały poręczenia kredytów lub pożyczek oraz gwarancje,
  których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

  4. =NFORMACHE O ZNANYC: EM=TENTOW= UMOWAC:, W WYN=KU KTÓRYC:
  MOGĄ W PRZYSZŁOŚC= NASTĄP=Ć ZM=ANY W PROPORCJACH POSIADANYCH
  AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY

  W dniu 02.08.2012r została podpisana Wieloletnia Umowa o Współpracy pomiędzy
  Partnerem z Europy a Emitentem oraz akcjonariuszami założycielami. Hej zasadnicze
  postanowienia gwarantują Eko Export stały dostęp do lagun z mikrosferą znajdujących się w
  posiadaniu Partnera, który będzie dokonywał suszenia mikrosfery we własnym zakładzie i
  sprzedawał Eko Export mikrosferę suchą. Równocześnie w celu powiązania kapitałowego
  partnerów i zagwarantowa nia stabilności współpracy i wspólności interesów w toku
  wykonywania umowy będzie sukcesywnie realizowana (w miarę postęp u dostaw mikrosfery)
  wzajemna " krzyżowa" wymiana akcji pomiędzy właścicielami Partnera z Europy i
  akcjonariuszami założycielami Eko Exp ort. Wymiana będzie opiera się na zasadzie, że Eko
  Export zakupi akcje u Partnera z Europy, jego akcjonariusze zakupią akcje Eko Export od
  akcjonariuszy założycieli.

  W dniu 11.05.2013r. została podpisana wieloletnia umowa o współpracy ze spółką w Europie
  (G) na dostawę mikrosfery szarej suchej. Umowa ta jest realizacją strategii Emitenta
  zmierzającą do maksymalnego wykorzystania nowej linii produkcyjnej oddanej do
  użytkowania w r. 2012 a pracującej właśnie na mikrosferze suchej.
  Równocześnie w celu powiąza nia kapitałowego Partnerów i zagwarantowania stabilności
  współpracy i wspólności interesów w toku wykonywania umowy, będzie sukcesywnie
  realizowana (w miarę postępu dostaw mikrosfery) opisana wyżej wzajemna „krzyżowa”
  wymiana akcji pomiędzy Partnerem z Eur opy i akcjonariuszami założycielami Eko Export.

  Poza w/w transakcją nieznane są emitentowi żadne inne umowy w wyniku, których miałyby
  nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

  Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu

  Bielsko -Biała, 29 września 2017r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Bielsko -Biała, dn. 29.09.2017 r.


  OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SKRÓCONEGO
  JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEG O
  EKO EXPORT SA ZA I PÓŁROCZE 2017

  Zarząd Eko Export SA z siedzibą w Bielsku -Białej („Spółka”), działając stosownie do § 91 ust. 1
  pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informa cji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) niniejszym
  oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu Śródrocznego skróconego jednostkowego i
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 mie sięcy zakończony 30
  czerwca 2017 r. tj.:
  Przedsiębiorstwo Usługowe "Book -Keeper " Kancelaria biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z
  siedzibą w Bielsku -Białej (43 -300 ) ul. Paderewskiego 4/1b , wpisana na listę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 512 ,
  został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten spełnia warunki do
  wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym półrocznym jednostkowym i
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obo wiązującymi przepisami i
  standardami zawodowymi.  Prezes Zarządu
  Jacek Dziedzic

  Bielsko -Biała, 29.09.2017r.
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO I
  SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EKO EXPORT S.A. ZA I PÓŁROCZE
  2017
  Zarząd Eko Export SA z siedzibą w Bielsku -Białej („Spółka”), działając stosownie do § 91 ust. 1
  pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowy ch oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
  niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) niniejszym
  oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy Śródroczne skrócone jednostkowe i
  sk onsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
  2017 r. i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
  rachunkowości, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  maj ątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export SA („Grupa”) oraz wynik
  finansowy, a także że sprawozdanie z działalności Grupy za I półrocze 2017 r. zawiera
  prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy w tym opis podstawowych zagrożeń
  i ryzyka.


  Prezes Zarządu
  Jacek Dziedzic


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  1
  EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288
  ul. Stra żacka 81 fax: +48 33 81 96 287
  PL 43 -382 Bielsko -Biała email: [email protected]
  NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl
  REGON: 072266443
  Śródroczne skrócone jednostkowe
  sprawozdanie finansowe
  za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku

  SPORZĄDZONE WEDŁUG
  M=ĘDZYNARODOWYC: STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚC= F=NANSOWEH
  Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich
  (o ile nie wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

  Bielsko -Biała, 29 września 2017r.
  2
  Spis treści
  I. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ................................ ................................ 4
  ==. HEDNOSTKOWY RAC:UNEK ZYSKÓW = STRAT ORAZ S PRAWOZDAN=E Z POZOSTAŁYC:
  CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ ................................ ................................ ................... 5
  ===. HEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ................................ ... 5
  =V. HEDNOSTKOWY RAC:UNEK PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ................................ ................................ . 6
  V. HEDNOSTKOWE ZESTAW=EN=E ZM=AN W KAP=TALE WŁASNYM ................................ .......................... 7
  VI. DODATKOWE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ................ 8
  1. =nformacje ogólne ................................ ................................ ................................ ........................... 8
  2. Skład Zarządu Spółki. ................................ ................................ ................................ ....................... 8
  3. Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityki) rachunkowości ................................ ....................... 9
  3.1. Podstawa sporządzenia ................................ ................................ ................................ ............ 9
  3.2. =stotne zasady (polityki) rachunkowości ................................ ................................ .................. 9
  3.3. Zastosowane kursy walut ................................ ................................ ................................ ....... 22
  4. Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF ................................ ................................ .................... 23
  4.1. Uzgodnienia kapitału własnego wykazanego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie
  przyjętymi zasadami rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym zgodnie z MSSF oraz
  uzgodnienia zysku lub straty wykazywanej zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi
  zasadami rachunkowości ................................ ................................ ................................ ............... 23
  4.2. I stotne korekty wprowadzone do rachunku przepływów pieniężnych ................................ .. 27
  5. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym ................................ ..................... 27
  6. =stotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa,
  zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są
  nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywie rany wpływ lub częstotliwość ...................... 27
  7. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach
  śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych prezentowane w
  poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny . 27
  8. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................. 27
  8.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży ................................ ............................. 27
  8.2. Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży ................................ ......................... 28
  9. Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................... 28
  10. Pozostałe przychody operacyjne ................................ ................................ ................................ . 29
  11. Pozostałe koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ....... 29
  12. Przychody finansowe ................................ ................................ ................................ ................... 29
  13. Koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ......................... 30
  14. Poda tek dochodowy ................................ ................................ ................................ .................... 30


  3
  14.1. Obciążenia podatkowe ................................ ................................ ................................ ......... 30
  14.2. Odroczony podatek dochodowy ................................ ................................ .......................... 30
  15. Zysk netto przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ...................... 31
  16. Dywidendy, w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje ................................ .......................... 31
  17. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ................................ ................................ ..... 32
  18. Długoterminowe aktywa finansowe ................................ ................................ ........................... 32
  19. =nne długoterminowe aktywa finansowe ................................ ................................ .................... 32
  20. Należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu podatku bieżącego oraz pozostałe
  należności. ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 33
  21. Rozliczenia międzyokresowe ................................ ................................ ................................ ....... 33
  22. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 33
  23. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................ ................................ .......... 33
  24. Pozostałe aktywa finansowe ................................ ................................ ................................ ....... 34
  25. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. ................................ ................................ ............................ 34
  26. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 34
  27. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ...................... 34
  28. Kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe. ................................ ................................ .............. 36
  28.1. Kredyty ................................ ................................ ................................ ................................ . 36
  28.2. Pożyczki ................................ ................................ ................................ ................................ 36
  29. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. ............................... 37
  30. Udziały i akcje w jedn ostkach zależnych i innych jednostkach. ................................ .................. 37
  31. Metody wyceny do wartości (hierarchia wartości godziwej) ................................ ...................... 38
  32. Aktywa i zobowiązania warunkowe. ................................ ................................ ........................... 38
  32.1. Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ ..................... 38
  32.2. Korekty błędów z poprzednich okresów ................................ ................................ .............. 39
  33. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały odzwierciedlone w
  sprawozdaniach finansowych za dany okres. ................................ ................................ .................... 39
  34. Zatwierdzenie sprawozdania ................................ ................................ ................................ ....... 40
  4
  I. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  A
  .
  Aktywa trwałe 104 565,0 102 380,5 96 645,1
  I. Aktywa niematerialne 4 460,2 4 579,7 4 701,3
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 16 787,9 17 240,9 17 713,2
  III. Należności i rozliczenia długoterminowe 4 215,1 2 763,3 2 618,1
  IV. Nieruchomości inwestycyjne 2 873,4 2 873,4 2 873,4
  V. Długoterminowe aktywa finansowe 76 228,4 74 923,2 68 739,1
  VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  0 0 0

  B. Aktywa obrotowe 24 599,3 24 176,9 24 765,7
  I. Zapasy 11 388,9 12 629,8 11 979,3
  II. Należności i rozliczenia krótkoterminowe 6 384,5 4 052,1 5 695,1
  III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 814,8 7 340,9 7 045,6
  IV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11,1 154,1 45,7

  Aktywa razem 129 164,3 126 557,4 121 410,8


  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  A. Kapitał własny 93 536,8 91 642,2 91 237,9
  I. Kapitał podstawowy 1 132,8 1 132,8 1 132,8
  II. Pozostałe kapitały 90 509,4 66 124,3 66 124,3
  III. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych 0 20 665,5 20 665,5
  IV. Wynik finansowy bieżącego roku 1 894,6 3 719,6 3 315,3

  B. Zobowiązania długoterminowe 11 613,9 11 815,4 11 661,0
  I. Rezerwy na świadczenia pracownicze 26,9 26,9 19,9
  II. Rezerwy na zobowiązania 0 0 0
  III. Długoterminowe kredyty, pożyczki,
  leasingi 1 264,0 1 833,8 1 938,4
  IV. Zobowiązania z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 2 702,6 2 528,1 2 359,7
  V. Pozostałe zobowiązania
  długoterminowe i rozliczenia
  międzyokresowe
  7 620,4 7 426,6 7 343,0
  C. Zobowiązania krótkoterminowe 24 013,6 23 099,8 18 511,9
  I. Rezerwy na świadczenia pracownicze 47,2 47,2 86,2
  II. Rezerwy na zobowiązania 0 16,0 0
  III. Krótkoterminowe kredyty, pożyczki,
  leasingi 19 598,1 19 146,2 15 283,5
  IV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 571,6 2 430,5 1 511,7
  V. Pozostałe zobowiązania
  krótkoterminowe i rozliczenia 1 796,7 1 459,9 1 630,5


  5
  międzyokresowe
  Pasywa razem 129 164,3 126 557,4 121 410,8


  II. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ
  SPRAWOZDANIE Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017r.
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016r.
  I. Przychody 5 095,1 11 258,6 6 364,7 12 262,4
  II. Koszt własny sprzedaży 3 424,6 7 271,7 5 135,7 7 764,9
  A. Wynik brutto ze sprzedaży 1 670,5 3 986,9 1 229,0 4 497,5
  III. Koszty sprzedaży 544,7 666,3 113,2 229,4
  IV. Koszty ogólnego zarządu 1 176,0 2 240,1 1 005,9 2 053,4
  B. Wynik netto na sprzedaży (50,2) 1 080,5 109,9 2 214,7
  V. Pozostałe przychody operacyjne (16,3) 98,3 68,3 150,6
  VI. Pozostałe koszty operacyjne (7,2) 193,0 118,2 222,0
  C. Wynik operacyjny (59,3) 985,8 60,0 2 143,3
  VII. Przychody finansowe 2 792,3 5 074,0 2 113,7 2 919,6
  VIII. Koszty finansowe 2 092,6 3 685,2 427,7 635,6
  D. Wynik brutto 640,4 2 374,6 1 746,0 4 427,3
  IX. Podatek dochodowy 268,4 480,0 606,7 1 112,0
  E. Wynik netto 372,0 1 894,6 1 139,3 3 315,3
  III. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH
  DOCHODÓW

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016r.
  A. Wynik netto 1 894,6 3 315,3
  B. =nne całkowite dochodowy
  =. =nne całkowite dochody, które będą mogły w
  przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku
  ==. =nne całkowite dochody, które nie będą mogły w
  przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku
  C. Łączne całkowite dochody 1 894,6 3 315,3  6
  IV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Nr
  noty 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  12 miesięcy
  zakończone
  31.12.2016 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  A. Działalność operacyjna 654,4 3 390,5 2 104,20
  I. Wynik brutto 2 374,6 5 261,2 4 427,30
  II. Korekty o pozycje (1 720,2) (1 870,7) -2 323,10
  - Amortyzacja 370,9 741,5 370,90
  - Zyski (straty) z tytułu różnic
  kursowych
  1 663,5
  - Odsetki i udziały w zyskach (1 763,0) (2 853,6) -1 320,30
  - Zmiana stanu zapasów 1 240,9 1 780,9 2 431,40
  -Zmiana stanu należności (3 784,2) (677,4) -2 175,20
  - Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów

  461,9 (1 341,5) -2 052,70
  - Podatek zapłacony (305,6) (647,6) -386,30
  -Zmiana stanu rozliczeń
  międzyokresowych


  - Inne korekty z działalności
  operacyjnej
  395,4 1 127,0 809,10
  B. Działalność inwestycyjna (679,6) (8 386,0) -3 680,20
  I. Wpływy - 28,1 18,00
  - Zbycie aktywów niematerialnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych
  - 28,1 18,00
  - Zbycie inwestycji w nieruchomości
  oraz wartości niematerialne i prawne


  - Z aktywów finansowych - Inne II. Wydatki (679,6) (8 414,1) -3 698,20
  - Nabycie aktywów niematerialnych
  oraz rzeczowych aktywów trwałych


  - Inwestycje w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne


  - Na aktywa finansowa (679,6) (8 414,1) -3 698,20
  - Inne C. Działalność finansowa (117,9) 4 948,6 1 420,70
  I. Wpływy - 8 166,2 3 499,80
  - Wpływy netto z emisji akcji i innych
  instrumentów kapitałowych oraz
  dopłat do kapitału

  3 499,8 3 499,80
  - Kredyty i pożyczki 4 666,4 - Leasingi - Inne wpływy finansowe II. Wydatki (117,9) (3 217,6) -2 079,10
  - Nabycie akcji własnych - Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
  akcjonariuszy


  - Spłaty kredytów i pożyczek (95,7) (2 606,1) -1 716,50
  - Spłaty leasingów (22,2) (37,1) -18,10


  7
  - Inne wydatki finansowe (574,4) -344,50
  D. Przepływy pieniężne netto razem (143,1) (46,9) -155,30
  E. Środki pieniężne na początek okresu 154,1 201,0 201,00
  F. Środki pieniężne na koniec okresu 11,0 154,1 45,70
  V. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku

  Pozycje kapitału
  własnego
  Not
  a
  Kapitał
  podstawowy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzielo
  ny wynik z
  lat
  ubiegłych
  Zyski
  zatrzymane
  Kapitał
  własny
  ogółem
  Na dzień 1 stycznia
  2017
  1 133 66 124 20 666 3 720 91 642
  Zysk netto za
  okres
  1 895 1 895
  Inne całkowite
  dochody za okres
  0
  Podział Zyku za
  2016 rok
  3 720 (3 720)
  Na dzień 30
  czerwca 2017
  (niebadane)

  1133 69 844 20 666 93 536,8

  za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku

  Pozycje kapitału
  własnego
  Not
  a
  Kapitał
  podstawo
  wy
  Pozostałe
  kapitały
  Niepodzie
  lony
  wynik z
  lat
  ubiegłych
  Akcje
  własne
  Zyski
  zatrzyma
  ne
  Kapitał
  własny
  ogółem
  Na dzień 1
  stycznia 2016
  1 098 61 387 20 666 (2 665,1) 3 259 83 744
  Zysk netto za
  okres
  3 315 3 315
  Zarejestrowanie
  podwyższenia
  kapitału

  35 35
  Zbycie akcji
  własnych
  2 665 2 665
  Emisja akcji
  powyżej
  wartości
  nominalnej

  1 479 1 479
  Podział Zyku za
  2015 rok
  3 259 (3 259) 0
  Na dzień 30 1 133 66 124 20 666 3 315 91 238


  8
  czerwca 2016
  (niebadane)

  VI. DODATKOWE INFORMACJE
  1. Informacje ogólne
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe EKO EXPORT S.A. obejmuje okres 6
  miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6
  miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz not y do sprawozdania z całkowitych dochodów
  obejmują dane za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku oraz dane
  porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku - nie były
  przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

  EKO EXP ORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej ul. Strażacka 81 powstała dnia
  10.02.1999r. w wyniku zawartej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie
  aktu notarialnego Repertorium A nr 876/1999 pod pierwotną nazwą V=D=MED=A Sp. z o.o..
  Spó łka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w dniu 24.02.1999r.
  pod nr RHB 3420.
  Dnia 31.01.2003r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
  Rejonowym w Bielsku – Białej V=== Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 000 0149927.
  Aktem Notarialnym Rep. A nr 204/2003 z dnia 15.01.2003r. Zgromadzenie Wspólników
  zmieniło nazwę Spółki na EKO EXPORT Sp. z o.o. Zmiana nazwy została zarejestrowana przez
  Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w dniu 6.03.2003r.
  W dniu 21.05.2008r. Zgroma dzenie Wspólników aktem notarialnym Rep. A nr 2856/2008
  podjęło decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  Spółka Akcyjna w wyniku dokonanego przekształcenia została zarejestrowana przez Sąd
  Rejonowy w Bielsku – Bia łej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
  0000308459.

  Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja pozostałych wyrobów
  mineralnych z surowców niemetalicznych: mikrosfera szara i biała w różnych frakcjach (PKD
  38.32.Z).

  Sektor wg kla syfikacji GPW w Warszawie: Usługi =nne.

  Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

  Akcjonariat EKO EXPORT S.A. został przedstawiony w sprawozdaniu zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej .

  2. Skład Zarządu Spółki.
  W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania do publikacji wchodzi :


  9
  Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu.
  Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  skład zarządu nie ulegał zmianom.
  3. Podstawa sporządzenia oraz zasady (polityki) rachunkowości
  3.1. Podstawa sporządzenia
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF"), w szczególności
  zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi
  przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania do
  publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz
  prowadzoną p rzez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad
  rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a
  standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE.
  MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międ zynarodowych
  Standardów Rachunkowości („RMSR") oraz Komitet ds. =nterpretacji Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej („K=MSF").
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych
  („PLN"), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Na dzień zatwierdzenia niniejsz ego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
  okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz
  ujawnień wymaganych w rocznym spraw ozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z
  sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku.

  3.2. Istotne zasady (polityki) rachunkowości

  Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej zastosowane zostały w odniesieniu
  do wszystkich okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.

  Dane porównawcze w związku z zastosowaniem MSSF po raz pierwszy zostały
  przekształcone w celu uzyskania zgodności z prezentacją bieżącego okresu. Szczegółowe
  uzgodnienia zawarto w pun kcie wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF.

  Rzeczowe aktywa trwałe

  Ujęcie oraz wycena
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach w cenie nabycia lub koszcie
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
  Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane z nabyciem składnika majątku. Koszty
  wytworzenia aktywów we własnym zakresie obejmują koszty materiałów, wynagrodzeń
  bezpośrednich oraz inne koszty bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnik a
  aktywów do stanu zdatnego do używania. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych
  oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie jego


  10
  budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego
  skła dnika majątkowego do używania (lub do końca okresu sprawozdawczego, jeśli składnik
  nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również w
  przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia
  składników rze czowych aktywów trwałych oraz koszty renowacji miejsca, w którym będzie
  się on znajdował. Cena nabycia może być również korygowana o przeniesione z kapitałów
  zyski lub straty z transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące zakupów
  rzeczowych a ktywów trwałych w walucie obcej. Zakupione oprogramowanie, które jest
  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest aktywowane
  jako część tego urządzenia.
  W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa si ę z odrębnych i
  istotnych części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako
  odrębne składniki aktywów.
  Zysk lub stratę ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie
  porównania przychodów ze zbycia z wartością bi lansową zbytych aktywów i ujmuje się je w
  kwocie netto w zysku lub stracie bieżącego okresu w pozycji pozostałe przychody lub
  pozostałe koszty. W momencie, gdy sprzedaż dotyczy aktywów podlegających wcześniej
  aktualizacji wyceny, odpowiednią kwotę w kapita le z kapitału aktualizacji wyceny przenosi
  się do pozycji „zyski zatrzymane”.

  Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
  Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części
  składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można wiarygodnie oszacować i jest
  prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi
  składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Wartość bilansowa usuniętych części składnika
  rzeczowych aktywów trwałych jest wyłączana z ksiąg. Nakłady p onoszone w związku z
  bieżącym utrzymaniem składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w zysku lub
  stracie bieżącego okresu w momencie poniesienia.

  Amortyzacja
  Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o cenę nabycia danego składnika
  akt ywów, pomniejszoną o jego wartość rezydualną. Spółka ocenia również okres
  użytkowania istotnych elementów poszczególnych składników aktywów, i, jeśli okres
  użytkowania elementu jest inny niż okres użytkowania pozostałej części składnika aktywów,
  element te n amortyzowany jest osobno.

  Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody
  liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania każdego
  elementu składnika rzeczowych aktywów trwałych. Składniki a ktywów użytkowanych na
  podstawie umowy leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze amortyzuje się przez
  krótszy z dwóch okresów: okres trwania umowy leasingu lub okres użytkowania, chyba że
  Spółka posiada wystarczającą pewność, że uzyska tytuł własnoś ci przed upływem okresu
  leasingu. Grunty nie są amortyzowane.

  W sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy i okresy porównawcze, Spółka
  zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów
  trwałych:


  11
  • Budynki 1,5%
  • Urzą dzenia techniczne i maszyny 4,5 -5%
  • Środki transportu 20%
  • Meble i wyposażenie 20%

  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości
  rezydualnych rzeczowych aktywów trwałych jest weryfikowana na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego i, w uzasadnionych przypadkach, korygowana.

  Wartości niematerialne

  W artości niematerialne nabyte przez Spółkę o określonym okresie użyteczności
  ekonomicznej wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy
  amortyzacyjne o raz odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości.

  Nakłady poniesione w terminie późniejszym
  Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają
  aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym
  składnikiem. Pozostałe nakłady, w tym nakłady na wytworzone we własnym zakresie: znaki
  towarowe, wartość firmy i marka są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w
  momencie poniesienia.

  Amortyzacja
  Odpisy amortyzacyjne oblicza się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów,
  pomniejszoną o jego wartość rezydualną.
  Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody
  liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania danego składnika
  wartości niematerialnych, innego niż wartość firmy, od momentu stwierdzenia jego
  przydatności do użytkowania.
  W sprawozdaniu finansowym za okres bieżący i okresy porównawcze, Spółka zakłada
  poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii wartości niematerialnych:

  • Oprogramowanie komputerowe – 5 lat
  • Patenty – nie określony okres użytkowania (nie podlega amortyzacji)

  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości
  rezydualnych wartości niematerialnych jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i w
  uzasadnionych przypadkach korygowana.
  Szacunkowy okres użyteczności ekonomicznej wartości niematerialnych w przypadku umowy
  o usługi koncesjonowane jest okresem obowiązywania koncesji, w którym Spółka ma
  możliwość obciążyć strony trzecie za korzystanie z infrastruktury.

  Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu
  Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie
  praktycznie wszystkie korzyści wyn ikające z posiadania składników rzeczowych aktywów
  trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego.


  12
  Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości
  godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w z ależności od tego, która
  z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z
  tytułu utraty wartości.
  Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane jak leasing
  operacyjny i nie są ujmowane w sprawoz daniu z sytuacji finansowej Spółki.

  Zapasy
  Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od
  możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Wartość stanu zapasów ustala się z
  zastosowaniem metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę
  zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem
  składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. W
  przypadku wyrobów gotowych i produkcji w toku, koszty zawierają o dpowiednią część
  pośrednich kosztów produkcji, wyliczoną przy założeniu normalnego wykorzystaniu zdolności
  produkcyjnych. Cena nabycia zapasów może być również korygowana o przeniesione z
  kapitałów zyski lub straty z transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące
  zagranicznych zakupów zapasów w walucie obcej.
  Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży
  dokonywanej w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i
  kosztami niezbędny mi do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Cenę nabycia drewna przeniesionego z aktywów biologicznych do zapasów stanowi wartość
  godziwa pomniejszona o koszty związane ze sprzedażą oszacowane na dzień wyrębu drzew.

  Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Ak tywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne
  przesłanki świadczące o utracie wartości składników aktywów finansowych innych niż
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Uznaje się, że składnik aktywów
  finansowych utracił wartość, gdy po jego początkowym ujęciu pojawiły się obiektywne
  przesłanki wystąpienia zdarzenia mogącego mieć negatywny, wiarygodnie oszacowany
  wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężny ch związanych z danym składnikiem
  aktywów.
  Do obiektywnych przesłanek utraty wartości aktywów finansowych (w tym instrumentów
  kapitałowych) zalicza się niespłacenie albo zaleganie w spłacie długu przez dłużnika,
  restrukturyzację długu dłużnika, na którą Sp ółka wyraziła zgodę ze względów ekonomicznych
  lub prawnych wynikających z trudności finansowych dłużnika, a której w innym wypadku
  Spółka by nie udzieliła, okoliczności świadczące o wysokim poziomie prawdopodobieństwa
  bankructwa dłużnika lub emitenta, niep omyślne zmiany w saldzie płatności od dłużników i
  emitentów w ramach Spółki, warunki ekonomiczne sprzyjające naruszeniu warunków
  umowy, zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych. Ponadto, w
  przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, za obiektywną przesłankę utraty wartości
  aktywów finansowych uważa się znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej
  takiej inwestycji poniżej ceny jej nabycia.

  13
  Pożyczki udzielone i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
  Spółka ocenia przesłanki świadczące o utracie wartości pożyczek udzielonych, należności lub
  inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności zarówno na poziomie pojedynczego
  składnika aktywów jak i w odniesieniu do grup aktywów.
  W przypadku indywidualnie i stotnych należności i inwestycji utrzymywanych do terminu
  wymagalności przeprowadza się test na utratę wartości pojedynczego składnika aktywów.
  Wszystkie indywidualnie istotne pożyczki udzielone, należności i inwestycje utrzymywane do
  terminu wymagalności, dla których nie stwierdzono przesłanek utraty wartości w oparciu o
  indywidualną ocenę, są następnie poddawane grupowej ocenie w celu stwierdzenia, czy nie
  wystąpiła inaczej niezidentyfikowana utrata wartości. Pożyczki udzielone, należności i
  inwestycje ut rzymywane do terminu wymagalności o indywidualnie nieistotnej wartości są
  oceniane zbiorczo pod kątem utraty wartości w podziale na Spółki o zbliżonej
  charakterystyce ryzyka.
  Dokonując oceny utraty wartości dla grup aktywów Spółka wykorzystuje historyczne trendy
  do szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zaległości oraz momentu zapłaty oraz
  wartości poniesionych strat, skorygowane o szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące
  warunki ekonomiczne i kredytowe wskazują, aby rzeczywisty poziom strat miał znacząc o
  różnić się od poziomu strat wynikającego z oceny historycznych trendów.
  Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według
  zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a
  wartością bieżącą oszacowa nych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy
  użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub
  stracie bieżącego okresu i stanowią odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych i
  należności oraz inwes tycji utrzymywanych do terminu wymagalności, przy czym Spółka
  kontynuuje naliczanie odsetek od zaktualizowanych aktywów. Heżeli późniejsze okoliczności
  (np. dokonanie płatności przez dłużnika) świadczą o ustaniu przesłanek powodujących
  powstanie utraty war tości, wówczas odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w
  zysku lub stracie bieżącego okresu.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się poprzez
  przeniesienie do zysku lub straty bi eżącego okresu skumulowanej straty ujętej w kapitale z
  aktualizacji wyceny do wartości godziwej. Wartość skumulowanej straty, o której mowa,
  oblicza się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia, pomniejszoną o otrzymane spłaty rat
  kapitałowych oraz zmiany wartoś ci bilansowej wynikające z zastosowania metody
  efektywnej stopy procentowej, a wartością godziwą. Dodatkowo różnica ta jest
  pomniejszona o straty z tytułu utraty wartości ujęte uprzednio w zysku lub stracie bieżącego
  okresu. Zmiany odpisu z tytułu utraty w artości związane z zastosowaniem metody
  efektywnej stopy procentowej są ujmowane jako przychody z tytułu odsetek.
  Heżeli w kolejnych okresach wartość godziwa odpisanych dłużnych papierów wartościowych
  zakwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży wzrośnie, a jej wzrost może być obiektywnie
  przypisany do zdarzenia po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty
  wartości odwraca się, odnosząc skutki tego odwrócenia do zysku lub straty bieżącego okresu.
  W przypadku instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży odwrócenie odpisu z
  tytułu utraty wartości ujmuje się w innych całkowitych dochodach.

  Aktywa niefinansowe


  14
  Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż aktywa biologiczne, nieruchomości
  inwestycyjne, zapasy i aktywa z tytuł u odroczonego podatku dochodowego poddawana jest
  ocenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występują
  przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek
  Spółka dokonuje szacunku wartości od zyskiwalnej poszczególnych aktywów. Wartość
  odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
  oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania jest szacowana
  każdego roku w tym samym terminie . Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się jeśli wartość
  księgowa składnika aktywów lub związanego z nim ośrodka wypracowującego środki
  pieniężne (OWSP) przekracza jego szacowaną wartość odzyskiwalną.

  Wartość odzyskiwalna aktywów lub OWSP definiowana je st jako większa z ich wartości netto
  możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości
  użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej
  przed opodatkowaniem, która odzwierciedla akt ualną rynkową ocenę wartości pieniądza w
  czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWSP. Dla
  celów przeprowadzania testów na utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych
  możliwych do określenia zespołów aktywów generujących wpływy pieniężne w znacznym
  stopniu niezależnie od innych aktywów lub OWSP. Spółka dokonuje oceny utraty wartości
  firmy grupując ośrodki wypracowujące środki pieniężne tak, aby szczebel organizacji, nie
  wyższy niż wyodrębniony segment operacyj ny, na którym przeprowadza się tą ocenę
  odzwierciedlał najniższy szczebel organizacji, na którym Spółka monitoruje wartość firmy dla
  potrzeb wewnętrznych. Dla celów testów na utratę wartości, wartość firmy nabytą w
  procesie połączenia jednostek gospodarczy ch alokuje się do tych ośrodków
  wypracowujących środki pieniężne, dla których spodziewane jest uzyskanie efektów synergii
  z połączenia.
  Aktywa wspólne (korporacyjne) Spółki nie generują osobnych wpływów pieniężnych i są
  użytkowane przez więcej niż jeden OW SP. Aktywa wspólne są przypisane do OWSP na bazie
  jednolitych i zasadnych przesłanek i podlegają testom na utratę wartości jako element
  testowanych OWSP do których są przypisane.
  Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okr esu. Utrata
  wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana
  jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (Spółki ośrodków), a następnie
  jako zmniejszenie wartości księgowej pozostałych aktywów tego ośr odka (Spółki ośrodków)
  na zasadzie proporcjonalnej.

  Odpis aktualizujący wartość firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu
  do innych aktywów, odpisy z tytułu utraty wartości ujęte w poprzednich okresach, są
  poddawane na koniec każdeg o okresu sprawozdawczego ocenie, czy zaszły przesłanki
  wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis
  aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki
  zastosowane do określenia wartości odz yskiwalnej.
  Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości początkowej
  składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji,
  gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży lub wydania


  15
  Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące Spółkę przeznaczoną do zbycia), co do
  których Spółka oczekuje, że wypracują one korzyści w wyniku sprzedaży lub wydania, a nie
  poprzez ich dalsze wykorzystanie, są k lasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży lub
  wydania. Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do Spółki przeznaczonych do sprzedaży
  lub wydania, aktywa te (lub składniki Spółki przeznaczonej do zbycia) są ponownie
  wyceniane zgodnie
  z zasadami rachunkowoś ci Spółki. Następnie aktywa lub Spółki przeznaczone do zbycia są
  ujmowane według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży.
  Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości składników Spó łki przeznaczonej do zbycia jest w
  pierwszej kolejności ujmowany jako zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako
  zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych składników na zasadzie proporcjonalnej z
  zastrzeżeniem, że utrata wartości nie wpływa na wartoś ć zapasów, aktywów finansowych,
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów z tytułu świadczeń
  pracowniczych, nieruchomości inwestycyjnych
  lub aktywów biologicznych, które są nadal wyceniane stosownie do zasad rachunkowości
  Spółki. Utrata war tości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży
  lub wydania jest ujmowana w zysku i stracie bieżącego okresu.
  Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany wartości. Zyski z tytułu
  wyceny do wartości godziwej są ujmowane tylko do wysokości uprzednio zarachowanych
  strat z tytułu utraty wartości.
  Wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych do
  aktywów dostępnych do sprzedaży lub wydania nie amortyzuje się. Dodatkowo, po
  zaklasyfikow aniu inwestycji wycenianych metodą praw własności do aktywów dostępnych
  do sprzedaży lub wydania, ustaje ich ujmowanie tą metodą.

  Pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze
  Zobowiązania netto Spółki z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych innych niż
  programy emerytalne stanowią wartość przyszłych świadczeń, do których pracownicy nabyli
  prawo w zamian za pracę w okresie bieżącym i okresach ubiegłych. Wartość tych świadczeń
  jest dyskontowana w celu ustalenia ich wartości bieżącej, a następnie pomniejsza się ją o
  wartość godziwą aktywów programu. Stopę dyskontową ustala się na podstawie
  występujących na koniec okresu sprawozdawczego stóp zwrotu z wysoko ocenianych
  obligacji przedsiębiorstw, które mają termin wykupu zbliżony do terminu realizacj i
  zobowiązań Spółki oraz są wyrażone w takiej samej walucie, w jakiej zostaną wypłacone
  świadczenia.
  Wycena świadczeń jest dokonywana przy użyciu metody prognozowanych uprawnień
  jednostkowych. Zyski i straty aktuarialne są ujmowane w zysku lub stracie okre su, w którym
  powstały.


  Instrumenty finansowe

  Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa
  finansowe (w tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są


  16
  ujmowane w dniu dokonania transakcji, który jest dniem, gdy Spółka staje się stroną
  wz ajemnego zobowiązania dotyczącego danego instrumentu finansowego.
  Spółka zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw
  wynikających z umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów
  lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa
  finansowego są przekazywane w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące
  ryzyka i korzyści wynikające z ich własności. Każdy udział w przekazywanym składniku
  aktywów finansowych, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Spółki jest
  traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie.
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z
  sytuacji finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do
  kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną
  transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań
  finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa fin ansowe
  zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć.
  Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do
  następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, aktywa finansowe utrzymyw ane do terminu wymagalności, pożyczki i należności
  oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Heśli Spółka ma zamiar i możliwość utrzymywania dłużnych papierów wartościowych do
  terminu wymagalności, S półka zalicza je do aktywów finansowych utrzymywanych do
  terminu wymagalności. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są
  początkowo ujmowane w wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się
  przyporządkować koszty transakcyjne. Wycen a aktywów finansowych utrzymywanych do
  terminu wymagalności w terminie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu
  z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne
  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zb ycie lub przeklasyfikowanie większej niż
  nieznaczącej kwoty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, w
  terminie innym niż blisko upływu terminu wymagalności, powoduje, iż Spółka
  przekwalifikowuje wszystkie inwestycje utrzymywane do termin u wymagalności do
  inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz powoduje, iż do końca roku obrotowego oraz przez
  dwa kolejne lata obrotowe Spółka nie może ujmować nabywanych inwestycji jako aktywa
  finansowe utrzymywane do
  terminu wymagalności.
  Do aktywów finanso wych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się obligacje.

  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia
  płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo
  ujmowane według wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się
  przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena pożyczek i należności w terminie późniejszym
  odbywa się według zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej , po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.


  17
  Do pożyczek i należności zalicza się środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności z
  tytułu dostaw i usług, w tym należności powstałe w wyniku świadczenia usług
  koncesjonow anych.

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty
  bankowe na żądanie o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne aktywa finansowe
  wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych
  kategorii.
  Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane w wartości
  godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości oraz
  różnice kursowe dotyczące instrumentów dłużnych dostępnych do sprzedaży, są ujmowane
  w innych całkowitych dochodach i prezentowane w kapitale własnym jako kapitał z wyceny
  do wartości godziwej. Na dzień wyłączenia inwestycji z ksiąg rachunkowych, skumulowaną
  wartość zysków lub strat ujętych w kapitale własnym przenosi się do zysku lub straty
  bieżącego okresu.
  Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się kapitałowe i dłużne papiery
  wartościowe.

  Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez
  Spółkę na dzień ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym
  zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, są ujmowane na dzień
  zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Spółka staje się stroną umowy
  zobowiązującej do wydania instrumentu finansowego.
  Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finan sowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone,
  umorzone lub ulegnie przedawnieniu.

  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z
  sytuacji finansowej w kwocie netto, wyłącznie jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do
  ko mpensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną
  transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań
  finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe
  zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć.
  Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do
  kategorii innych zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania finansowe początkowo
  ujmowane są w wartości godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować
  koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według
  zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
  Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne in strumenty dłużne,
  kredyty w rachunku bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania.
  Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią
  element zarządzania gotówką Spółki są zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.


  18

  Kapitał własny
  Akcje zwykłe
  Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji
  zwykłych, skorygowane o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapit ału.

  Zakup akcji własnych
  W przypadku zakupu akcji własnych, kwota zapłaty z tego tytułu wraz z kosztami
  bezpośrednimi przeprowadzenia transakcji, skorygowana o wpływ podatków, wykazywana
  jest jako pomniejszenie kapitału własnego. Zakupione akcje własne w ykazywane są jako
  odrębna pozycja kapitału własnego. W momencie sprzedaży lub powtórnej emisji,
  otrzymane kwoty ujmuje się jako zwiększenie kapitału własnego, a powstałą nadwyżkę lub
  niedobór z tytułu tej transakcji ujmuje się jako kapitał z emisji akcji p owyżej ich wartości
  nominalnej.

  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez
  uwzględnienia dyskonta i są odnoszone w koszty w okresie wykonania świadczenia.
  Spółka ujmuje zobowią zanie w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla
  pracowników z tytułu krótkoterminowych premii pieniężnych lub planów podziału zysku,
  jeśli na Spółce ciąży prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek takich wypłat z tytułu
  świadczonej pracy p rzez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to może zostać
  wiarygodnie oszacowane.

  Rezerwy
  Rezerwy ujmuje się, gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub
  zwyczajowo oczekiwany obowiązek, którego wartość można wiarygodnie oszacować i
  prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści
  ekonomicznych. Rezerwy są ustalane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych
  przepływów pieniężnych z zastosowaniem stopy przed opodatkowaniem, która
  od zwierciedla bieżącą, rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym
  zobowiązaniem. Odwracanie dyskonta ujmowane jest jako koszt finansowy.

  Przychody
  Sprzedaż wyrobów gotowych/towarów
  Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych/towarów w toku zwykłej działalności wyceniane
  są w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów,
  opustów i rabatów. Przychody są ujmowane wtedy, gdy istnieje przekonujący dowód,
  zazwyczaj w postaci wykonanej umowy sprzedaży, świadczą cy o przeniesieniu zasadniczo
  całego ryzyka i korzyści na klienta, istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania
  zapłaty, poniesione koszty oraz prawdopodobieństwo zwrotu można wiarygodnie
  oszacować, nie występuje trwałe zaangażowanie w zarządzanie wyroba mi
  gotowymi/towarami, a kwotę przychodu można wiarygodnie wycenić. Heżeli istnieje
  prawdopodobieństwo przyznania rabatów, których kwotę można wiarygodnie wycenić,
  wówczas rabat ujmowany jest jako pomniejszenie przychodów ze sprzedaży z chwilą ich
  ujęcia.  19
  Świadczenie usług
  Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w
  proporcji do stopnia wykonania świadczenia na dzień sprawozdawczy. Stopień wykonania
  świadczenia jest oceniany poprzez obmiar wykonanych prac.
  Spółka jest z aangażowana w zarządzanie zasobami leśnymi, świadczy również związane z tym
  usługi. W sytuacji gdy świadczenie usług na podstawie jednego kontraktu ma miejsce w
  różnych okresach sprawozdawczych, należna zapłata jest alokowana pomiędzy usługi na
  podstawie o dpowiednio określonej wartości godziwej.


  Opłaty leasingowe
  Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub
  stracie bieżącego okresu.
  Korzyści otrzymane w zamian za podpisanie umowy leasingu stanowią integralną c zęść
  całkowitych kosztów leasingu i są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez
  okres trwania umowy leasingu.
  Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leasingiem finansowym są rozdzielane
  na część stanowiącą koszty finansowe oraz część zmniejszającą zobowiązania. Część
  stanowiąca koszt finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania
  umowy leasingu w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do
  stanu zobowiązania.
  Warunkowe opłaty leasingow e są ujmowane poprzez korektę wartości minimalnych opłat
  leasingowych w czasie pozostałego okresu leasingu, gdy korekta zostaje potwierdzona.

  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez
  Spółkę środkami (w tym od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), należne
  dywidendy, zyski ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zyski ze zmiany
  wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy, zyski z
  wy ceny do wartości godziwej nabytych wcześniej udziałów w jednostce przejmowanej, zyski
  związane z instrumentami zabezpieczającymi, które ujmowane są w zysku lub stracie
  bieżącego okresu. Przychody odsetkowe ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu
  zg odnie z zasadą memoriału, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
  Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, kiedy Spółka nabywa
  prawo do jej otrzymania, a w przypadku papierów wartościowych notowanych na giełdzie -
  za zwyczaj w pierwszym dniu notowania tych instrumentów bez prawa do dywidendy.
  Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym,
  odwracanie dyskonta od ujętych rezerw i płatności warunkowych, straty na sprzedaży
  aktywów finanso wych dostępnych do sprzedaży, dywidendy z uprzywilejowanych udziałów
  zaklasyfikowanych do zobowiązań, straty ze zmiany wartości godziwej instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, odpisy z tytułu utraty
  wartości aktywów finansowych (innych niż należności handlowe) oraz straty na
  instrumentach zabezpieczających, które ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu.
  Koszty finansowania zewnętrznego nie dające się bezpośrednio przypisać do nabycia,
  wytworzenia, budowy lub produkcji określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie
  bieżącego okresu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.


  20
  Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wykazuje się w kwocie netto jako przychody
  finansowe lub koszty finansowe, zależni e od ich łącznej pozycji netto.

  Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek
  dochodowy ujmowany jest w zysku lub stracie bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
  dotyczy połączenia jednoste k oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako
  inne całkowite dochody.
  Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od
  dochodu do opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych
  obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania
  podatkowego dotyczącego lat poprzednich. Zobowiązanie z tytułu podatku bieżącego
  obejmuje również wszelkie zobowiązania podatkowe będące efektem wypłaty dywidendy.
  Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością
  bilansową aktywów i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych.
  Odroczony podatek dochodowy nie jest ujmowany w przypadku:
  • różnic przejściowych wynikającyc h z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań
  pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie
  wpływa ani na zysk lub stratę bieżącego okresu ani na dochód do opodatkowania;
  • różnic przejściowych wynikających z inwestyc ji w jednostkach zależnych i
  współkontrolowanych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte
  w dającej się przewidzieć przyszłości;
  • różnic przejściowych powstałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy.

  Podatek odroczony j est wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według
  przewidywań będą stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za
  podstawę przyjmowane są przepisy podatkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia
  sprawozdawczego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego są kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy do
  wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i
  aktywów podatkowych i po d warunkiem, że aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą władzę
  podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników, którzy zamierzają
  rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub
  jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie.

  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący przeniesieniu
  nierozliczonej straty podatkowej i niewykorzystanej ulgi podatkow ej oraz ujemnymi
  różnicami przejściowymi, ujmuje się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie
  dostępny przyszły dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ocenie na każdy dzień sprawozda wczy i
  obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi
  korzyści w podatku dochodowym.

  21
  Działalność zaniechana
  Działalność zaniechana jest częścią działalności Spółki, która stanowi odrębną ważną
  dziedzinę działalnoś ci lub geograficzny obszar działalności, którą zbyto lub przeznaczono do
  sprzedaży lub wydania, albo jest to jednostka zależna nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży.
  Klasyfikacji do działalności zaniechanej dokonuje się na skutek zbycia lub wtedy, gdy
  działa lność spełnia kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku,
  gdy działalność jest zaklasyfikowana jako zaniechana, dane porównawcze do sprawozdania z
  całkowitych dochodów są przekształcane tak, jakby działalność została zaniechana na
  początku okresu porównawczego.

  Zysk na jedną akcję
  Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych.
  Podstawowy zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty
  przypadającej posiadaczom akcji zwykł ych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku,
  skorygowaną o posiadane przez Spółkę akcje własne. Rozwodniony zysk na jedną akcję jest
  wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty przypadającej dla posiadaczy
  akcji zwykłych przez śred nią ważoną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o posiadane akcje
  własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które obejmują obligacje zamienne
  na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom.

  Raportowanie segmentów działalności
  Segment op eracyjny jest częścią Spółki zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku
  z którą może uzyskiwać przychody oraz ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z
  transakcjami z innymi częściami Spółki. Wyniki operacyjne każdego segmentu operacyjnego
  są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
  operacyjnych w Spółce, który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki
  działalności, przy czym dostępne są oddzielne informacje finansowe o każdym segme ncie.
  Wyniki operacyjne każdego segmentu, które są raportowane do organu odpowiedzialnego za
  podejmowanie decyzji operacyjnych w Spółce, obejmują zarówno pozycje, które mogą
  zostać bezpośrednio przypisane do danego segmentu, jak i te mogące być przypisane
  pośrednio, na podstawie uzasadnionych przesłanek. Pozycje nieprzyporządkowane dotyczą
  głównie aktywów wspólnych (korporacyjnych) (głównie dotyczące zarządu jednostki),
  kosztów związanych z siedzibą jednostki, aktywów i zobowiązań z tytułu podatku
  dochodowe go.
  Wydatki inwestycyjne segmentu to całkowite koszty poniesione w ciągu roku na zakup
  rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem
  wartości firmy.

  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

  a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego
  środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”).
  Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), któr y jest walutą
  funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.  22
  b) Transakcje i salda

  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu
  obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji o raz
  wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych
  ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy
  kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie
  udziałów w aktywach netto.
  3.3. Z astosowane kursy walut
  Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:
  1. Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
   4,2474 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
  okres 01.01 - 30.06.2017,
   4,3805 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
  okres 01.01 - 30.06.2016.
  2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
   4,2265 - kurs NBP z dni a 30.06.2017 r. nr 125/A/NBP/2017), - Tabela A kursów
  średnich
   4,4255 - kurs NBP z dnia 30.06.2016 r. nr 125/A/NBP/2016), - Tabela A kursów
  średnich
   4,424 - kurs NBP z dnia 31.12.2016 r. nr 252/A/NBP/2016). - Tabela A kursów średnich


  23
  4. Wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF
  4.1. Uzgodnienia kapitału własnego wykazanego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami
  rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym zgodnie z MSSF oraz uzgodnienia zysku lub straty wykazywanej zgodnie z
  wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości

  Kapitał akcyjny Niepodzielony
  wynik finansowy z
  lat ubiegłych
  Pozostałę kapitały Kapitał zapasowy
  z wyceny opcji
  menedżerskich
  Akcje własne Suma całkowitych
  dochodów
  Kapitały własne
  razem
  Stan na 01.01.2016 r. wg UoR 1 097,8 61 386,6 (2 665,1) 3 259,2 63 078,5
  Wycena wartości godziwej nieruchomości i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF
  5 490,0 5 490,0
  Dostosowanie stawek amortyzacji do przewidywanego okresu użytkowania 2 034,3 2 034,3
  Wycena należności długoterminowych wg zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  (4 054,7) (4 054,7)
  Wycena wartości godziwej udziałów / akcji i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF
  17 604,4 17 604,4
  Utworzenie rezerw na odprawy emerytalne i podobne zgodnie z szacunkami aktuariusza (106,1) (106,1)
  Wycena wartości zobowiązań leasingowych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  0,6 0,6
  Wycena kredytów nieodnawialnych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  23,7 23,7
  Wycena zobowiązań z tytułu krzyżowej wymiany akcji metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

  424,3

  424,3
  Korekta podatku odroczonego o przeszacowania wprowadzone w związku z przejściem na MSSF

  (751,0)

  (751,0)
  Stan na 01.01.2016 r. wg MSSF 1 097,8 20 665,5 61 386,6 - (2 665,1) 3 259,2 83 744,0
  24  Kapitał akcyjny Niepodzielony
  wynik finansowy z
  lat ubiegłych
  Pozostałę kapitały Kapitał zapasowy
  z wyceny opcji
  menedżerskich
  Akcje
  własne
  Suma całkowitych
  dochodów
  Kapitały
  własne
  razem
  Stan na 30.06.2016 r. wg UoR 1 132,8 - 66 124,3 3 638,5 70 895,6
  Wycena wartości godziwej nieruchomości i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF 5 490,0 5 490,0
  Dostosowanie stawek amortyzacji do przewidywanego okresu użytkowania 2 034,3 283,8 2 318,1
  Wycena należności długoterminowych wg zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  (4 054,7) (315,8) (4 370,5)
  Wycena wartości godziwej udziałów / akcji i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF 17 604,4 17 604,4
  Utworzenie rezerw na odprawy emerytalne i podobne zgodnie z szacunkami aktuariusza
  (106,1)

  (106,1)
  Wycena wartości zobowiązań leasingowych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  0,6 2,9 3,5
  Wycena kredytów nieodnawialnych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  23,7 (9,7) 14,0
  Wycena zobowiązań z tytułu krzyżowej wymiany akcji metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

  424,3
  (107,5) 316,8
  Korekta podatku odroczonego o przeszacowania wprowadzone w związku z przejściem na MSSF
  (751,0)
  (168,8) (919,8)
  Korekta przychodów ze sprzedaży części (8,1) (8,1)
  Stan na 30.06.2016 r. wg MSSF 1 132,8 20 665,5 66 124,3 - - 3 315,3 91 237,9  25
  Kapitał akcyjny Niepodzielony
  wynik finansowy z
  lat ubiegłych
  Pozostałę kapitały Kapitał zapasowy
  z wyceny opcji
  menedżerskich
  Akcje własne Suma całkowitych
  dochodów
  Kapitały
  własne
  razem
  Stan na 31.12.2016 r. wg UoR 1 132,8 66 124,3 3 539,8 70 796,9
  Wycena wartości godziwej nieruchomości i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF 5 490,0
  5 490,0
  Dostosowanie stawek amortyzacji do przewidywanego okresu użytkowania 2 034,3 509,7 2 544,0
  Wycena należności długoterminowych wg zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  (4 054,7) 85,3 (3 969,4)
  Wycena wartości godziwej udziałów / akcji i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejś cia na MSSF 17 604,4 17 604,4
  Utworzenie rezerw na odprawy emerytalne i podobne zgodnie z szacunkami aktuariusza (106,1) (106,1)
  Wycena wartości zobowiązań leasingowych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  0,6 (0,5) 0,1
  Wycena kredytów nieodnawialnych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  23,7 (17,2) 6,5
  Wycena zobowiązań z tytułu krzyżowej wymiany akcji metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej

  424,3

  (212,1)
  212,2
  Korekta podatku odroczonego o przeszacowania wprowadzone w związku z przejściem na MSSF
  (751,0)
  (94,8) (845,8)
  Korekta przychodów ze sprzedaży części (90,6) (90,6)
  Stan na 31.12.2016 r. wg MSSF 1 132,8 20 665,5 66 124,3 - - 3 719,6 91 642,2

  Kapitał akcyjny Niepodzielony
  wynik finansowy z
  lat ubiegłych
  Pozostałę kapitały Kapitał zapasowy
  z wyceny opcji
  menedżerskich
  Akcje własne Suma całkowitych
  dochodów
  Kapitały
  własne
  razem
  Stan na 30.06.2017 r. wg UoR 1 132,8 69 664,2 616,0 71 413,0
  Wycena wartości godziwej nieruchomości i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF
  5 490,0 5 490,0
  Dostosowanie stawek amortyzacji do przewidywanego okresu użytkowania 2 034,3 72,8 2 107,1


  26
  Wycena należności długoterminowych wg zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  (4 054,7) 1 701,9 (2 352,8)
  Wycena wartości godziwej udziałów / akcji i przyjęcie jej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF
  17 604,4 17 604,4
  Utworzenie rezerw na odprawy emerytalne i podobne zgodnie z szacunkami aktuariusza (106,1) (106,1)
  Wycena wartości zobowiązań leasingowych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  0,6 (1,5) (0,9)
  Wycena kredytów nieodnawialnych metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  23,7 (7,5) 16,2
  Wycena zobowiązań z tytułu krzyżowej wymiany akcji metodą zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej
  424,3 (193,9) 230,4
  Korekta podatku odroczonego o przeszacowania wprowadzone w związku z przejściem na MSSF (751,0) (201,3) (952,3)
  Korekta przychodów ze sprzedaży części (91,9) (91,9)
  Stan na 30.06.2017 r. wg MSSF 1 132,8 20 665,5 69 664,2 - - 1 894,6 93 357,1


  27

  4.2. Istotne korekty wprowadzone do rachunku przepływów pieniężnych .

  Nie wystąpiły istotne korekty do rachunku przepływów pieniężnych
  5. Sezonowość i cykliczność dzi ałalności w okresie śródrocznym .

  Spółka Eko Export S.A. nie wykazuje sezonowości lub cyklicz ności w okresie śródrocznym.

  6. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ
  na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy
  środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
  wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość .
  Wszelkie zmiany pozycji sprawozdawczych mające znaczny wpływ na aktywa i zobowiązania,
  kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych w związku z przejściem
  na MSSF przedstawiono w pkt. 4.

  7. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w
  poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub
  zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach
  obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny
  Zmiany w artości szacunkowych prezentowanych w poprzednich okresach dotyczą skutków
  przejścia na MSSF, które zostały zaprezentowane w pkt. 4
  8. Przychody ze sprzedaży
  8.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży

  Lp. Przychody netto ze sprzedaży 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016r.
  1. Hednostkom zewnętrznym: 5
  095,1
  11 258,6 6 364,7 12 248,3
  - wyroby: mikrosfera 3
  333,0
  5 941,1 3 522,6 7 484,3
  - towary: mikrosfera 1
  554,1
  4 619,6 2 781,9 4 596,7
  - usługi: czynsze, refaktury,
  transport

  208,0

  697,9

  60,2

  167,3
  2. Hednostkom zależnym:
  -

  -

  -

  -
  - wyroby: mikrosfera
  - towary: mikrosfera
  - usługi: czynsze, refaktury,


  28
  transport
  3. Hednostkom współzależnym i
  stowarzyszonym:

  -

  -

  14,1
  - wyroby: mikrosfera
  - towary: mikrosfera
  - usługi: czynsze, refaktury,
  transport

  14,1
  Razem 5 095,1 11 258,6 6 364,7 12 262,4


  8.2. Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

  Lp. Przychody netto ze sprzedaży 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.201 7r.
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016r.
  1. Kraj 209,1 299,8 49,9
  - jednostkom zewnętrznym 209,1 299,8 35,8
  - jednostkom zależnym
  - jednostkom współzależnym i
  stowarzyszonym
  14,1
  2. Eksport 4 886,0 10 958,8 6 364,7 12 212,5
  - jednostkom zewnętrznym 4 886,0 10 958,8 6 364,7 12 212,5
  - jednostkom zależnym
  - jednostkom współzależnym i
  stowarzyszonym
  Razem 5 095,1 11 258,6 6 364,7 12 262,4

  9. Koszty według rodzaju
  Lp. Koszty operacyjne 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Amortyzacja 602,4 603,9
  2. Zużycie materiałów i energii, w tym: 3 252,0 1 982,7
  - różnice kursowe
  - odpisy aktualizujące wartość zapasów
  3. Usługi obce 1 908,1 1 271,0
  4. Podatki i opłaty 137,3 116,1
  5. Koszty świadczeń pracowniczych 1 884,2 1 278,6
  6. Pozostałe koszty rodzajowe 187,6 126,3
  7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów,
  w tym:
  2 478,2 2 425,1
  - różnice kursowe
  Razem koszty według rodzaju 10 449,8 7 803,7
  8. Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu
  własnego
  271,8 (2 593,9)


  29
  Razem, w tym: 10 721,6 5 209,8
  9. Koszt własny sprzedaży 7 271,7 7 764,9
  10. Koszty sprzedaży 666,3 229,4
  11. Koszty ogólnego zarządu 2 240,1 2 053,4

  10. Pozostałe przychody operacyjne
  Lp. Pozostałe przychody operacyjne 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów
  trwałych 93,5 13,8
  2. Dotacje 4,8 136,8
  3. Odszkodowania
  4. Rozwiązanie rezerw
  5. Pozostałe
  Razem 98,3 150,6

  11. Pozostałe koszty operacyjne
  Lp. Pozostałe koszty operacyjne 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  2. Utworzone rezerwy
  3. Utworzone odpisy aktualizujące
  4. Delegacje i inne koszty reprezentacji
  5. Pozostałe 193,0 222,0
  Razem 193,0 222,0

  12. Przychody finansowe
  Lp. Przychody finansowe 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Odsetki: 3 224,3 1 674,3
  - od udzielonych pożyczek jednostkom zależnym 3 218,0 1 667,6
  - od udzielonych pożyczek jednostkom
  współzależnym i stowarzyszonym

  - od udzielonych pożyczek pozostałym jednostkom 6,3 6,7
  - pozostałe odsetki
  2. Dodatnie różnice kursowe 1 849,7 1 245,3
  3. Pozostałe
  Razem 5 074,0 2 919,6  30
  13. Koszty finansowe
  Lp. Koszty finansowe 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Odsetki: 460,7 362,0
  - od zaciągniętych pożyczek od jednostek zależnych
  - od zaciągniętych pożyczek od jednostek
  współzależnych i stowarzyszonych

  - od zaciągniętych pożyczek od jednostek
  pozostałych
  306,2 190,2
  - od zaciągniętych kredytów 149,9 166,8
  - pozostałe odsetki 4,6 5,0
  2. Ujemne różnice kursowe 3 224,5 273,6
  3. Pozostałe
  Razem 3 685,2 635,6

  14. Podatek dochodowy
  Główne składniki obciążenia podatkowego w rachunku zysków i strat oraz ujęte
  bezpośrednio w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przedstawiają się następująco:

  14.1. Obciążenia podatkowe

  Lp. Podatek dochodowy 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Podatek bieżący 305,6 386,3
  2. Podatek odroczony 174,4 725,7
  Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku
  netto
  480,0 1 112,0
  3. Obciążenia podatkowe wykazane w innych
  całkowitych dochodach/(stratach) netto


  14.2. Odroczony podatek dochodowy

  Podatek 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 1 210,1 1 246,8 1 199,1
  - różnice pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową inwestycji w pozostałe jednostki 419,9 399,0 419,9
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową zobowiązań (różnice kursowe, odsetki) 738,0 810,3 761,7


  31
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową pozostałych zobowiązań 30,2 14,8 11,9
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową rezerw 22,0 22,7 5,6
  2. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 3 912,7 3 774,9 3 558,8
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową środków trwałych i wartości
  niematerialnych i prawnych 1 548,2 1 539,7 1 525,4
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową pożyczek udzielonych (odsetki) 2 282,1 1 988,3 1 699,2
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową należności (różnice kursowe, odsetki) 82,4 206,6 288,8
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową zobowiązań pozostałych 40,3 45,4
  3. Obciążenie z tytułu podatku odroczonego
  wykazane: 174,4 894,0 725,7
  - w wyniku netto 174,4 894,0 725,7
  - w innych całkowitych dochodach / stratach netto

  Aktywa / zobowiązania netto z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego (2 702,6) (2 528,1) (2 359,7)


  15. Zysk netto przypadający na jedną akcję


  Zysk (strata) na akcję
  wyrażony w złotych na
  jedną akcję
  30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  Średnioważona liczba akcji 11 238 000 11 238 000
  - podstawowy z zysku za
  okres sprawozdawczy
  0,17 0,30
  - podstawowy z zysku z
  działalności kontynuowanej
  za okres
  0,17 0,30

  16. Dywidendy, w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje
  W dniu 06.06.2017 roku akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o przeznaczeniu całego zysku
  za rok 2016 na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Spółka nie deklarowała i nie
  wypłaciła dywidendy za 2016 rok.  32
  17. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

  Wyszczególnienie 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  r.
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016
  r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016
  r.
  1. Nabycie rzeczowych aktywów
  trwałych i aktywów
  niematerialnych, w tym:

  -

  -

  17,8

  17,8
  - środki trwałe
  - urządzenia techniczne i
  maszyny

  17,8

  17,8
  2. Sprzedaż rzeczowych
  aktywów trwałych i aktywów
  niematerialnych, w tym:

  -

  -

  - środki trwałe

  18. Długoterminowe aktywa finansowe

  30 czerwca
  2017 31 grudnia 2016
  Akcje/udziały

  - jednostki powiązane 17 607,3 17 607,3
  - pozostałych jednostkach 15 770,4 15 770,4
  Długoterminowa część
  udzielonych pożyczek
  - jednostki powiązane
  42 840,2 41535,00
  - inne długoterminowe 10,5 10,5
  RAZEM 76 228,4 74 923,20

  Firma EKO EXPORT SA przyjęła wycenę wartościach godziwych na 01.01.2016 w związku
  z tym wartość spółki EKO SPHERE KZ wynosi 17 607,3 tys. zł ( zgodnie z wyceną BAA
  Polska), a wartość spółk i EKO IN NOVATIONS wynosi 0 ,00 zł w związku z faktem , że jest w
  organizacji i na 01.01.2016 zostało to ujęte w korekcie przejścia na MSF na 01.01.2016 w
  kapitale niepodzielony wynik z lat ubiegłych .

  19. Inne długoterminowe aktywa finansowe

  30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  =NNNE DŁUGOTERM=NOWE AKTYWA
  FINANSOWE 10,5 10,5

  RAZEM 10,5 10,5


  33

  20. Należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu podatku
  bieżącego oraz pozostałe należności.

  30 czerwca 2017
  (niebadane) 31 grudnia 2016
  Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych
  jednostek 1 483,0 349,0
  Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek
  powiązanych 3 865,1 3088,3
  Z tytułu podatków i ceł 732,3 370,7
  Inne 126,5 113,0
  Należności ogółem (netto) 6 206,9 3921,
  Odpis aktualizujący należności 28,5 28,5
  Należności brutto 6 235,4 3 949,5

  21. Rozliczenia międzyokresowe

  Rozliczenia międzyokresowe z tytułu 30 czerwca 2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016
  Przychodów przyszłych okresów - dotacje 403,1 408,0
  - długoterminowe

  353,9 354,0
  - krótkoterminowe 49,2 54,0
  RAZEM 403,1 408,0

  Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku spółka prezentuje jako
  dotacje otrzymane ze środków unijnych dofinansowanie na zakup środków trwałych .

  22. Zapasy
  W okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku, Spółka dokonała
  weryfikacji stanów magazynowych nie stwierdzając przesłanek do aktualizacji odpisów
  aktualizujących wartość zapasów (w okresie sześciu miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca
  20 16 roku Spółka również nie dokonała takich odpisów).

  23. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe
  30 czerwca 2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016
  Ubezpieczenia 56,1 24,7
  Prowizja bankowa ( roczna) 5,2 20,9
  Koszty serwisu - filtry 10,5 17,4


  34
  Podatek od nieruchomości 56,1 -
  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 17,2 -
  Socjalnych
  Pozostałe koszty do rozliczenia w czasie 4 39,6
  RAZEM 149,1 102,6

  24. Pozostałe aktywa finansowe

  Krótkoterminowe aktywa finansowe 30 czerwca 2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016
  Pożyczki 6 814,8 7 340,9
  RAZEM 6 814,8 7 340,9

  25. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
  Dla celów śródrocznego skróconego rachunku przepływów pieniężnych, środki pieniężne i
  ich ekwiwalenty składają się z następujących pozycji:

  30 czerwca 2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016 30 czerwca 2016
  Środki pieniężne w banku i
  kasie 11,1 154,1 45,7
  RAZEM 11,1 154,1 45,7

  26. Rezerwy  27. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Tabela poniżej przedstawia skrócone informacje dotyczące transakcji (sprzedaż oraz zakup) z
  podmiotami powiązanymi w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku
  (wraz z danymi porównawczymi za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku)
  oraz informacje dotyczące wzajemnych rozrachunków na dzień 30 czerwca 201 7 roku (wraz z
  danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 2016 roku):


  Lp. Wyszczególnienie
  30.06.2017

  31.12.2016

  30.06.2016
  Stan na początek okresu 90,1 106,2 120,2
  - utworzenie i zwiększenie 16,0
  - wykorzystanie i rozwiązanie 16,0 (32,1) 14,0
  Stan na koniec okresu 74,1 90,1 106,2


  35
  Lp. Wyszczególnienie 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016
  Jednostki zależne
  1. Sprzedaż 185,4 22,3
  2. Zakupy, w tym:
  - towarów 607,0 839,4 192,6 506,2
  3. Otrzymane dywidendy
  4. Przychody z tytułu odsetek 939,5 3 218,0 859,2 1 667,6
  5. Koszty z tytułu odsetek


  Lp. Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 01.01.2016
  Jednostki zależne 74 904,2 71 902,8 64 763,5 59 420,9
  1. Udziały lub akcje 17 607,0 17 607,0 17 607,0 17 607,0
  2. Należności:
  - z tytułu dostaw i usług 7 642,2 5 419,9 4 760,0 4 683,5
  - z tytułu zaliczek
  - z tytułu pożyczek 49 655,0 48 875,9 42 396,5 37 130,4
  3. Zobowiązania
  - z tytułu dostaw i usług
  Pozostałe podmioty powiązane
  1. Udziały lub akcje
  2. Należności:
  569,9

  569,9

  569,9

  590,0
  - z tytułu dostaw i usług
  569,9

  569,9

  569,9

  590,0
  - z tytułu zaliczek
  - z tytułu pożyczek
  3. Zobowiązania 4 147,2 4 323,4 3 119,4 3 525,8
  - z tytułu dostaw i usług
  423,5

  655,5

  444,5

  586,9
  - z tytułu pożyczek 3 723,7 3 667,9 2 674,9 2 938,9
  Kluczowy personel kierowniczy
  jednostki

  1. Udziały lub akcje
  2. Należności:
  - z tytułu dostaw i usług
  - z tytułu zaliczek
  - z tytułu pożyczek
  3. Zobowiązania 9 614,5 6 417,0 6 367,0 6 661,3
  - z tytułu dostaw i usług
  - z tytułu wymiany krzyżowej akcji 5 419,8 5 419,8 5 419,2 5 715,1
  - z tytułu pożyczek 4 194,7 997,2 947,8 946,2

  36
  28. Kredyty i pożyczki długo i krótkoterminowe.

  28.1. Kredyty
  Spółka Eko Export S.A. posiada w =NG BANK Śląski następujące kredyty:
  - kredyt inwestycyjny zawarty na zakup działki, ostatnia rata kredytu przypada na
  30.04.2019 rok, walutą kredytu jest EUR, oprocentowanie EUR=BOR+1M, zabezpieczony
  hipoteką umowną łączną
  - kredyt operacyjny - ostatnia rata kredytu przypada na 31.0 8.2017 , kredyt zawarty jest w
  EUR , oprocentowanie EUR=BOR+1M, zabezpieczony hipoteką umowną łączną i cesja z polisy
  - kredyt w rachunku bieżącym w ramach umowy wieloproduktowej, termin spłaty kredytu
  przypada na 20.09.2017r., oprocentowanie EURIBOR + 1M, zabezpieczony hipoteką
  umowną i cesja z polisy.
  Pożyczki z akcjonariuszami są oprocentowane od 8 do 12,8 % płatne na 31.12.2017,
  30.06.2017 i 31.12.2018r.

  Lp. Wyszczególnienie
  30.06.2017 r.

  31.12.2016

  30.06.2016

  31.12.2015
  1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 20 851 20 947 17 944 18 983
  - kredyty inwestycyjne 1 164 1 481 1 797 2 035
  - kredyty operacyjne 1 111 3 094 5 413 7 441
  - kredyt w rachunku bieżącym 13 237 15 248 8 891 8 446
  - akcjonariusze 5 339 1 124 1 843 1 061
  Razem 20 851 20 947 17 944 18 983

  28.2. Pożyczki
  Pożyczki długoterminowe klasyfikowane są przez Spółkę zgodnie z MSR 39 do kategorii
  aktywów finansowych spełniających definicję pożyczek i należności.
  Poniższa tabela prezentuje wartość oraz podstawowe warunki udzielonych na dzień 30
  czerwca 2017 roku pożyczek długoterminowych:

  Pożyczki udzielone Kwota pożyczki Stopa % Wartość w
  bilansie
  Podmiotom powiązanym 42 840,2 5% 42 840,2
  Pozostałym jednostkom - -
  Stan na 30 czerwca 2017 42 840,2 42 840,2
  Podmiotom powiązanym 41 535,0 10% 41 535,0
  Pozostałym jednostkom - -
  Stan na 31 grudnia 2016 41 535,0 41 535,0


  37
  Pożyczki są oprocentowane według stopy procentowej aktualizowanej w kwartalnych
  okresach, termin spłaty ostatniej raty został przyjęty na 31.12.2030 .Umowy zakładają
  możliwość okresowej (rocznej) aktualizacji stóp procentowych.

  Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości oraz warunków dotyczących udzielonych
  pożyczek:

  Lp. Wyszczególnienie
  30.06.2017

  31.12.2016

  30.06.2016

  31.12.2015
  1. Udzielone pożyczki 49 655,0 48 875,9 42 396,5 37 130,4
  - jednostkom powiązanym 49 655,0 48 875,9 42 396,5 37 130,4
  -inne
  Razem 49 655,0 48 875,9 42 396,5 37 130,4


  Pożyczki oprocentowane są od 5% do 10% w ujęciu rocznym. Zabezpieczenie udzielonych
  pożyczek stanowią głównie środki trwałe. W okresie zakończonym 30 czerwca 2017 nie
  stwierdzono przesłanek do dokonano odpisów aktualizujących wartość pożyczek. Wartość
  pożyczek prezentowana w bilansie nie odbiega w sposób istotny od wartości godziwej.
  Długoterminowa część pożyczek, tj. o terminie spłaty do 12 miesięcy od dnia bilansowego
  została zaprezentowana w pozycji długoterminowe aktywa finansowe.

  29. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  Spółka nie wyemitowała w = półroczu 2017 r. kapitałowych papierów wartościowych.

  30. Udziały i akcje w jednostkach zależnych i innych jednostkach .
  Na dzień 30 czerwca 2017 oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku EKO EXPORT SA posiadała
  udziały w następujących jednostkach zależnych oraz udziały i akcje w pozostałych
  jednostkach nie notowanych na regulowanych rynkach.

  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem EKO EXPORT SA nie dokonało nabyć akcji ani
  udziałów w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach.

  Udziały i akcje w jednostkach zależnych 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  EKO SHERZ KZ SP. Z o.o. 17 607,3 17 607,3
  EKO INOVATIONS Sp. z o. o. 0
  EKO MIKROSFERS KZ Sp. z o.o. 1
  TOO EKIBASTUS MIKROSPHERE Sp. zo.o. 3,8

  Odpis aktualizacyjny wartości udz iałów
  MIKROSPH ERES ALMATY I TOO EKIBASTUS
  -4,8


  38
  MIKROSFER EZ


  RAZEM 17 607,3 17 607,3


  Udziały i akcje w pozostałych jednostkach 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  OMS OMEGA MNIERALS SA 15 770,4 15 770,4
  KOPALNIE ZŁOTA S.A. 2 210,0 2 210,0
  Odpis aktualizacyjny na Kopalnie Złota S.A. - 2 210,0 -2 210,0

  RAZEM 15 770,4 15 770,4


  Procentowy udział w jednostkach zależnych 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  EKO SHERZ KZ SP. Z o.o. 51% 51%
  EKO INOVATIONS Sp. z o. o. 51%

  51%

  EKO MIKROSFERS Sp. z o.o. 51%

  51%
  TOO EKIBASTUS MIKROSPHERE Sp. zo.o. 51 % 51 %


  Procentowy udziały w pozostałych jednostkach 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  OMS OMEGA MNIERALS SA 12% 12%
  KOPALN=A ZŁOTA 0,306% 0,306%

  31. Metody wyceny do wartości (hierarchia wartości godziwej)

  Wartość godziwa inwestycji w jednostki zależne wynosi na 30.06.2017r. 17.607 tyś. zł
  Wartość godziwa posiadanych przez spółkę inwestycji w pozostałych jednostkach wynosi
  15.770 tyś. zł i wg oceny spółki nie odbiega istotnie od wartości bilansowej. Wycena wartości
  godziwej inwestycji została dokonana przy zastosowaniu technik wartości bieżącej przy
  wykorzystaniu danych wejściowych 3 stopnia. Dane wejściowe 3 stopnia w znacznej mierze
  oparte są o szacunki zarządu spółki co do planowanych rozmiarów sprzedaży a tym samym
  gener owanych przepływów pieniężnych.

  32. Aktywa i zobowiązania warunkowe .
  32.1. Sprawy sądowe
  Spółka nie była żadną ze stron w postępowaniu sądowym.  39
  32.2. Korekty błędów z poprzednich okresów
  Spółka nie dokonała korekty błędów z poprzednich okresów.

  33. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały
  odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych za dany okres .

  1. W dniu 06.07.2017 r. otrzymanie zamówienia na dostawy mikrosfery „tailor made materials” w
  terminie od lipca 2017 do sierpnia 20 18 roku od Koncernu z branży wypełniaczy z Europy
  Zachodniej. Wartość zamówienia to 558 500 EUR, tj. ca 2 374 tys. zł. Hest to kolejne
  zamówienie, które obejmuje już rok 2018.
  Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów dla tego typu umów.
  2. W dniu 23.08.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu badawczo -
  rozwojowego pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości
  mechanicznej na bazie mikrosfer” w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego
  Inteligentny Rozw ój na lata 2014 -2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie
  1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
  Umowa została podpisana pomiędzy Eko Export S.A. a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
  w Warszawie będą cą =nstytucją Pośredniczącą.
  Spółce zostało przyznane dofinansowanie realizacji ww. projektu na kwotę 1 320 309,18 zł, co
  stanowi nie więcej niż 52% wydatków kwalifikowanych projektu.
  Całkowita wartość projektu wynosi 2 522 948,84 zł, i jest równa całkowit ym wydatkom
  kwalifikowanym Projektu.
  Projekt polega na przeprowadzeniu badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w wyniku
  których opracowany zostanie nowy asortyment mikrosfery spełniający restrykcyjne parametry
  fizykochemiczne, a w szczególności podwyższ oną wytrzymałość mechaniczną na ściskanie. W
  wyniku projektu powstanie nowy, innowacyjny produkt oraz nowy proces technologiczny.
  Laboratorium spółki zostanie doposażone o najnowsze precyzyjne urządzenia pomiarowe.
  Wyniki prac badawczych będą stanowić pods tawę do ochrony patentowej.
  Projekt przyczyni się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej Eko Export w branży
  wydobywczej oraz otworzy możliwości dla nowych zastosowań w branżach wymagających
  lekkich wypełniaczy o podwyższonej wytrzymałości. Stanowi on istotny element
  długoterminowej strategii badań i innowacji Eko Export SA.
  3. W dniu 19.09.2017r. Zarząd EKO Export podpisał z bankiem =NG Bank Śląski finansującym
  działalność spółki Aneks do umowy kredytowej zmieniający terminy spłaty posiadanych przez
  spół kę kredytów.
  Spółka w krótkim okresie (8 m -cy) spłaciła zgodnie z umową znaczną kwotę 1.040 tys. EUR.
  Aneks powoduje zmianę kwalifikacji znacznej części kredytów. Spółka uzyska wydłużenie
  terminów płatności zobowiązań kredytowych, nie zwiększając ich stan u. Takie rozwiązanie
  zmniejszy stan zobowiązań krótkoterminowych o 2,1 mln EUR, które będzie
  przekwalifikowanie na zobowiązanie długoterminowe, natomiast 1,14 mln EUR pozostanie
  jako zobowiązanie krótkoterminowe. Hednocześnie spółka osiągnie znaczną popra wę płynności
  finansowej, gdyż od września br., w pierwszych 7 m -cach funkcjonowania nowej umowy z
  bankiem, spadnie wysokość płaconych do banku rat kapitałowych o 110 tys. EUR miesięcznie, a
  w późniejszym okresie o 75 tys. EUR miesięcznie. Należy też zaznac zyć, że po podpisaniu w/w
  umowy pokrycie obrotów spółki poprzez krótkoterminową linię kredytową spadnie z 70% w


  40
  2016 roku do ok. 20% w roku bieżącym oraz poprawie ulegną wskaźniki płynności na
  wszystkich poziomach.
  34. Zatwierdzenie sprawozdania
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd
  Spółki w dniu 2 października 2017 roku.

  Bielsko -Biała, 29 września 2017r.

  Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  1
  EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288
  ul. Stra żacka 81 fax: +48 33 81 96 287
  PL 43 -382 Bielsko -Biała email: [email protected] l
  NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl
  REGON: 072266443  Grupa Kapitałowa Eko Export S.A.
  Śródroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe
  Za okres od 01.01 do 30.06.2017 roku

  SPORZĄDZONE WEDŁUG
  M=ĘDZYNARODOWYC: STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚC=
  Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie
  wskazano inaczej)
  Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

  Bielsko -Biała, 29 września 2017r.


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  2
  Spis treści
  I. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów ........................... 4
  II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ........................... 5
  III. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ............ 7
  III. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................. 8
  V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ................................ .............................. 9
  1. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ .............. 9
  2. Skład Grupy kapitałowej ................................ ................................ ................................ .... 9
  3. Zmiany struktury jednostki w ciągu okresu śródrocznego, w tym wynikające z
  połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji
  długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności ................................ ............ 9
  4. Zasady sporządzania i prezentacji ................................ ................................ .................... 10
  4.1. Podstawa sporządzenia ................................ ................................ .............................. 10
  4.2. Istotne zasady (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ... 10
  4.3. Zastosowane kursy walut ................................ ................................ .......................... 23
  5. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym ................................ ..... 23
  6. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa,
  zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są
  nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość ........ 23
  7. Zmiany wartości szacunkowych kwot, które były prezentowane w poprzednich okresach
  śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub zmiany wartości szacunkowych
  prezentowane w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na
  bieżący okres śródroczny ................................ ................................ ................................ ..... 24
  8. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ... 24
  8.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży ................................ ................. 24
  8.2. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży ................................ ...................... 24
  9. Przychody finansowe ................................ ................................ ................................ ....... 25
  10. Koszty finansowe ................................ ................................ ................................ ........... 25
  11. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ....... 25
  11.1. Odroczony podatek dochodowy ................................ ................................ .............. 25
  12. Dywidendy, w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje ................................ ........... 26
  13. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne ................................ ........................ 26
  14. Długoterminowe aktywa finansowe ................................ ................................ ............... 26
  15. Inne długoterminowe aktywa finansowe ................................ ................................ ........ 27
  16. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ................................ ............................. 27
  17. Pozostałe aktywa finansowe ................................ ................................ ........................... 27
  18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ................................ ................................ ............... 27
  19. Rezerwy ................................ ................................ ................................ .......................... 27


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  3
  20. Należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu podatku bieżącego oraz
  pozostałe należności. ................................ ................................ ................................ ............ 28
  21. Kredyty ................................ ................................ ................................ ........................... 28
  22. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych .................. 29
  23. Udziały i akcje w innych jednostkach ................................ ................................ ............ 29
  23.1. Podmioty powiązane ................................ ................................ ............................... 29
  23.2. Transakcje z podmiotami powi ązanymi ................................ ................................ .. 30
  24. Metody wyceny do wartości (hierarchia wartości godziwej) ................................ ......... 31
  25. Aktywa i zobowiązania warunkowe. ................................ ................................ ............. 31
  25.1. Sprawy sądowe ................................ ................................ ................................ ........ 31
  25.2. Ko rekty błędów z poprzednich okresów ................................ ................................ . 31
  26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały odzwierciedlone
  w spr awozdaniach finansowych za dany okres. ................................ ................................ ... 31
  27. Zatwierdzenie sprawozdania ................................ ................................ .......................... 31
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  4
  I. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych
  dochodów

  Działalność kontynuowana 6 miesięcy
  zakończony
  30 czerwca
  2017
  6 miesięcy
  zakończony 30
  czerwca 2016
  I. Przychody ze sprzedaży ogółem 11 259 12 262
  Sprzedaż produktów 6 639 7 666
  Sprzedaży towarów i materiałów 4 620 4 597
  II. Koszty własny sprzedaży 7 981 7 605
  Koszt wytworzenia sprzedanych
  produktów
  5 503 5 180
  Wartość sprzedanych towarów i
  materiałów
  2 478 2 425
  A. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 278 4 658
  Pozostałe przychody operacyjne 98,3 151
  Koszty sprzedaży 865 254
  Koszty ogólnego zarządu 2 439 2 427
  Pozostałe koszty operacyjne 193 223
  B. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -121 1 904
  Przychody finansowe 1951 1 645
  Koszty finansowe 4928 642,3
  C. Zysk (strata) brutto -3 098 2 907
  Podatek dochodowy -74 976
  D. Zysk (strata) netto -3 024 1 931
  Inne całkowite dochody - -
  E. Całkowity dochód za okres -3 024 1 931
  Przypadający na udziały niekontrolujące (242,5) 72,3
  Przypadający na akcjonariuszy jednostki
  dominującej

  (2 781,4)

  1 858,3
  Zysk (strata) na akcję (wyrażony w
  złotych na jedną akcję)

  Średnioważona liczba akcji 11 238 000 11 238 000
  - podstawowy z zysku za okres
  sprawozdawczy
  -0,27 0,17
  - podstawowy z zysku z działalności
  kontynuowanej za okres
  -0,27 0,17
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  5
  II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016

  A. Aktywa trwałe 77 435 78 528 73 325,5
  I. Aktywa niematerialne 4 460 4 581 4 703,2
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 53 694 54 701 49 388,0
  III. Należności i rozliczenia długoterminowe 444 438 436,1
  IV. Nieruchomości inwestycyjne 2 873 2 873 2 873,4
  V. Długoterminowe aktywa finansowe 15 781 15 781 15 781,2
  VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  141 153 143,6
  B. Aktywa obrotowe 17 543 18 400 20 455,4
  I. Zapasy 11 717 13 959 13 694,4
  II. Należności i rozliczenia
  krótkoterminowe
  4 377 3 179 5 489,1
  III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 407 1 108 1 193,5
  IV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 42 154 78,4
  Aktywa razem

  94 979 96 927 93 780,9


  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  A. Kapitał własny 58 826 62 203 64 101,7
  I. Kapitał podstawowy 1 133 1 133 1 132,8
  II. Udziały i akcje własne - - -
  III. Pozostałe kapitały 69 843,9 66 124,3 66 124,3
  IV. Niepodzielony wynik z lat ubiegłych (9 292,5 ) (5 676,4) (5 410,1)
  V. Wynik finansowy bieżącego roku (242,5) 535,1 1 858,3

  VI.
  Różnice kursowe z przeliczenia
  jednostek powiązanych
  754,2 894,9 717,5
  VII Udziały niekontrolujące (3 369,7) (808,1) (321,1)
  B. Zobowiązania długoterminowe 10 053 10 333 10 480,5
  I. Rezerwy na świadczenia pracownicze 56 60 47,1
  II. Rezerwy na zobowiązania - 0 -
  III. Długoterminowe kredyty, pożyczki,
  leasingi
  1 264 1 834 1 938,4
  IV. Zobowiązania z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego
  1 112 1 013 1 152,0
  V. Pozostałe zobowiązania
  długoterminowe i rozliczenia
  międzyokresowe

  7 620 7 426 7 343,0
  C. Zobowiązania krótkoterminowe 26 100 24 392 19 198,8
  I. Rezerwy na świadczenia pracownicze 47 47 86,2
  II. Rezerwy na zobowiązania - 16 -


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  6
  III. Krótkoterminowe kredyty, pożyczki,
  leasingi
  19 803 19 293 15 077,4
  IV. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3 493 2 779 2 245,3
  V. Pozostałe zobowiązania
  krótkoterminowe i rozliczenia
  międzyokresowe

  2 756 2 257 1 789,9
  Pasywa
  razem
  94 979 96 927 93 781,0  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  7
  III. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  Kapitał akcyjny Niepodzielony
  wynik finansowy
  z lat ubiegłych
  Kapitał
  zapasowy
  Kapitał z
  różnic
  kursowych z
  przeliczenia
  Udziały
  niekontrolujące
  Zyski
  zatrzymane
  Kapitały
  własne razem
  Stan na 01.01.2017 r. 1 132,8 (5 676,4 ) 66 124,3 894,9 (808,1) 535,1 62 202,6
  Zarejestrowane podwyższenia kapitału
  -
  Korekty konsolidacyjne (3 616,1 ) (2 561,6 ) (777,6) (6 955,3 )
  Emisja akcji powyżej wartości nominalnej
  -
  Wydatki związane z emisją akcji
  -
  Podział zysku 3 719,6 3 719,6
  Wynik roku bieżącego
  -
  Różnice kursowe z przeliczenia (140,7) (140,7)
  Stan na 30.06.2017 r. 1 132,8 (9 292,5 ) 69 843,9 754,2 (3 3369,7) (242,5 ) 58 826,2

  Kapitał
  akcyjny
  Niepodzielony
  wynik
  finansowy z lat
  ubiegłych
  Kapitał
  zapasowy
  Akcje
  własne
  Kapitał z różnic
  kursowych z
  przeliczenia
  Udziały
  niekontrolujące
  Zyski
  zatrzymane
  Kapitały
  własne razem
  Stan na 01.01.2016 r. 1 097,8 (4 549,4) 61 386,6 (2 665,1) 725,1 (386,6) 2 116,1 57 724,5
  Zarejestrowane podwyższenia kapitału 35,0 35,0
  Korekty konsolidacyjne (860,7) 65,5 (257,8) (1 053,0)
  Emisja akcji powyżej wartości nominalnej 1 478,5 1 478,5
  Zbycie akcji własnych 2 665,1 2 665,1
  Podział zysku 3 259,2 3 259,2
  Dywidenda dla akcjonariuszy
  -
  Różnice kursowe z przeliczenia (7,6) (7,6)
  Stan na 30.06.2016 r. 1 132,8 (5 410,1) 66 124,3 717,5 (321,1) 1 858,3 64 101,7


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  8
  III. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  A. Działalność operacyjna
  245,7 1 235,8
  I. Wynik brutto (3 023,9) 2 906,9
  II. Korekty o pozycje 3 269,6 (1 671,1)
  - Amortyzacja 1 085,8 458,9
  - Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  - Odsetki i udziały w zyskach

  477,8
  - Zmiana stanu zapasów 2 241,7 2 250,6
  -Zmiana stanu należności (1 205,1) (2 660,4)
  - Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów 1 845,3 (1 902,7)
  - Podatek zapłacony (647,6) (386,3)
  -Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  - Inne korekty z działalności operacyjnej (50,5) 91,0
  B. Działalność inwestycyjna (298,4) (2 193,4)
  I. Wpływy - -
  - Zbycie aktywów niematerialnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych
  - Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne
  - Z aktywów finansowych
  - Inne
  II. Wydatki (298,4) (2 193,4)
  - Nabycie aktywów niematerialnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych

  (2 163,0)
  - Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  - Na aktywa finansowa (298,4) (30,4)
  - Inne
  C. Działalność finansowa (59,1) 835,0
  I. Wpływy - 3 499,8
  - Wpływy netto z emisji akcji i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
  kapitału

  3 499,8
  - Kredyty i pożyczki
  - Leasingi
  - Inne wpływy finansowe
  II. Wydatki (59,1) (2 664,8)
  - Nabycie akcji własnych
  - Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
  akcjonariuszy
  - Spłaty kredytów i pożyczek (36,9) (2 053,0)
  - Spłaty leasingów (22,2) (37,1)
  - Inne wydatki finansowe

  (574,7)
  D. Przepływy pieniężne netto razem (111,8) (122,6)
  E. Środki pieniężne na początek okresu
  154,1 201,0
  F. Środki pieniężne na koniec okresu 42,3 78,4  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  9
  V. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

  1. Informacje ogólne

  =nformacje o Spółce dominującej

  EKO EXPORT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej ul. Strażacka 81 powstała dnia
  10.02.1999r. w wyniku zawartej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie
  aktu notarialnego Repertorium A nr 876/1999 pod pierwotną nazwą V=D=MED=A Sp. z o.o..
  Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w dniu 24.02.1999r.
  pod nr RHB 3420.
  Dnia 31.01.2003r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
  Rejonowym w Bielsku – Białej V=== Wydział Gospodarczy KRS pod nu merem 0000149927.
  Aktem Notarialnym Rep. A nr 204/2003 z dnia 15.01.2003r. Zgromadzenie Wspólników
  zmieniło nazwę Spółki na EKO EXPORT Sp. z o.o. Zmiana nazwy została zarejestrowana przez
  Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej w dniu 6.03.2003r.
  W dniu 21.05.2008 r. Zgromadzenie Wspólników aktem notarialnym Rep. A nr 2856/2008
  podjęło decyzję o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
  Spółka Akcyjna w wyniku dokonanego przekształcenia została zarejestrowana przez Sąd
  Rejonowy w Biel sku – Białej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:
  0000308459.

  Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest produkcja pozostałych wyrobów
  mineralnych z surowców niemetalicznych: mikrosfera szara i biała w różnych frakcjach (PKD
  38.32.Z).

  Sekt or wg klasyfikacji GPW w Warszawie: Usługi =nne.

  2. Skład Grupy kapitałowej
  W skład Grupy Kapitałowej Eko Export SA na dzień 30 czerwca 2017 roku wchodziły:
   Eko Export SA - podmiot dominujący,
   Eko Sphere KZ Sp. z o.o. - spółka zależna,
   Eko Innovation Sp. z o.o. – spółka zależna,
   Eko Microspheres KZ Sp. z o.o. – spółka zależna,
   Ekibastus Microspherez KZ Sp. z o.o. – spółka zależna.

  3. Zmiany struktury jednostki w ciągu okresu śródrocznego, w tym
  wynikające z połączenia jednostek, przejęcia lub sprzedaży jednostek
  zależnych i inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania
  działalności
  Od dnia kończącego poprzedni rok finansowy, tj. dnia 31 grudnia 2016 roku nie wystąpiły
  istotne zmiany w strukturze Grupy.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  10
  4. Zasady sporządzania i prezentacji
  4.1. Podstawa sporządzenia
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest pierwszym
  skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy Kapitałowej EKO EXPORT SA („śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, „śródroczne sprawozdanie finansowe”,
  „skonsolidowane sprawozdanie finansowe” , „sprawozdanie finansowe”) i zostało
  sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości MSR 34 „Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa”, który został zatwierdzony przez Unię Europejską.

  Dla jednostki dominującej Eko Export dniem przejścia na MSSF jes t 1 stycznia 201 6 r.

  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia
  sytuację finansową Grupy na dzień 30 czerwca 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku, wyniki jej
  działalności za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku i 2016 roku oraz
  przepływy pieniężne za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku i 2016 roku.
  Śródroczne sprawozdanie finansowe powinno być czytane łącznie ze zbadanym
  Sprawozdaniem finansowym EKO EXPORT SA za rok 2016, opublikowanym w dniu 27
  kwietnia 2017 roku („sprawozdanie finansowe za rok 2016”).
  Zaprezentowane w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane na dzień
  30 czerwca 2017 roku oraz za okres 6 miesięcy zakończony tą datą, jak również
  porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 roku
  podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2016 roku
  podlegały badaniu, opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok
  2016 została wydana w dniu 27 kwietnia 201 7 roku.
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
  sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w
  dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
  kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
  Walutą funkcjonalną Hednostki Dominującej i walutą prezentacji śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie wartości w nim
  zaprezentowane, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

  4.2. Istotne zasady (polityki) rachunkowości
  Zasady (polityka) rachunkowości przedstawione poniżej zastosowane zostały w odniesieniu
  do wszystki ch okresów zaprezentowanych w sprawozdaniu finansowym Spółki.

  Dane porównawcze jednostki dominującej oraz jednostek zależnych w związku z
  zastosowaniem MSSF po raz pierwszy zostały przekształcone w celu uzyskania zgodności z
  prezentacją bieżącego okresu w zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  Szczegółow e uzgodnienia zawarto w punkcie wyjaśnienia dotyczące przejścia na MSSF w
  sprawozdaniu jednostkowym.

  Rzeczowe aktywa trwałe

  Ujęcie oraz wycena


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  11
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach w cenie nabycia lub koszcie
  wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości.
  Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane z nabyciem składnika majątku. Koszty
  wytworzenia aktywów we własnym zakresie obejmują koszty materiałów, wynagrodzeń
  bezpośrednich oraz inne koszty bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnika
  aktywów do stanu zdatnego do używania. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych
  oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych w okresie jego
  budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego
  składnika mają tkowego do używania (lub do końca okresu sprawozdawczego, jeśli składnik
  nie został jeszcze oddany do używania). Koszt wytworzenia obejmuje również w
  przypadkach, gdy jest to wymagane, wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia
  składników rzeczowych ak tywów trwałych oraz koszty renowacji miejsca, w którym będzie
  się on znajdował. Cena nabycia może być również korygowana o przeniesione z kapitałów
  zyski lub straty z transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące zakupów
  rzeczowych aktywów trw ałych w walucie obcej. Zakupione oprogramowanie, które jest
  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania związanego z nim urządzenia jest aktywowane
  jako część tego urządzenia.
  W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębn ych i
  istotnych części składowych o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako
  odrębne składniki aktywów.
  Zysk lub stratę ze zbycia składnika rzeczowych aktywów określa się na podstawie
  porównania przychodów ze zbycia z wartością bilansową zb ytych aktywów i ujmuje się je w
  kwocie netto w zysku lub stracie bieżącego okresu w pozycji pozostałe przychody lub
  pozostałe koszty. W momencie, gdy sprzedaż dotyczy aktywów podlegających wcześniej
  aktualizacji wyceny, odpowiednią kwotę w kapitale z kapit ału aktualizacji wyceny przenosi
  się do pozycji „zyski zatrzymane”.

  Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
  Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części
  składnika rzeczowych aktywów trwałych, które można wiarygodnie o szacować i jest
  prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi
  składnikami rzeczowych aktywów trwałych. Wartość bilansowa usuniętych części składnika
  rzeczowych aktywów trwałych jest wyłączana z ksiąg. Nakłady ponoszone w zw iązku z
  bieżącym utrzymaniem składników rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane w zysku lub
  stracie bieżącego okresu w momencie poniesienia.

  Amortyzacja
  Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się w oparciu o cenę nabycia danego składnika
  aktywów, pomniej szoną o jego wartość rezydualną. Spółka ocenia również okres
  użytkowania istotnych elementów poszczególnych składników aktywów, i, jeśli okres
  użytkowania elementu jest inny niż okres użytkowania pozostałej części składnika aktywów,
  element ten amortyzowan y jest osobno.

  Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody
  liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania każdego
  elementu składnika rzeczowych aktywów trwałych. Składniki aktywów użytko wanych na
  podstawie umowy leasingu lub innej umowy o podobnych charakterze amortyzuje się przez


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  12
  krótszy z dwóch okresów: okres trwania umowy leasingu lub okres użytkowania, chyba że
  Spółka posiada wystarczającą pewność, że uzyska tytuł własności przed upły wem okresu
  leasingu. Grunty nie są amortyzowane.

  W sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy i okresy porównawcze, Spółka
  zakłada poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów
  trwałych:
  • Budynki 1,5%
  • Urządzenia techni czne i maszyny 4,5 -5%
  • Środki transportu 20%
  • Meble i wyposażenie 20%

  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości
  rezydualnych rzeczowych aktywów trwałych jest weryfikowana na koniec każdego okresu
  sprawozdawczego i, w uz asadnionych przypadkach, korygowana.

  Wartości niematerialne

  Wartości niematerialne nabyte przez Spółkę o określonym okresie użyteczności
  ekonomicznej wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy
  amortyzacyjne oraz odpisy aktualizacyj ne z tytułu utraty wartości.

  Nakłady poniesione w terminie późniejszym
  Późniejsze wydatki na składniki istniejących wartości niematerialnych podlegają
  aktywowaniu tylko wtedy, gdy zwiększają przyszłe korzyści ekonomiczne związane z danym
  składnikiem. Pozostałe nakłady, w tym nakłady na wytworzone we własnym zakresie: znaki
  towarowe, wartość firmy i marka są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w
  momencie poniesienia.

  Amortyzacja
  Odpisy amortyzacyjne oblicza się w oparciu o cenę nabycia danego składnika aktywów,
  pomniejszoną o jego wartość rezydualną.
  Koszt amortyzacji ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu z zastosowaniem metody
  liniowej w odniesieniu do oszacowanego przez Spółkę okresu użytkowania danego składnika
  wartości niemateria lnych, innego niż wartość firmy, od momentu stwierdzenia jego
  przydatności do użytkowania.
  W sprawozdaniu finansowym za okres bieżący i okresy porównawcze, Spółka zakłada
  poniższe okresy użytkowania dla poszczególnych kategorii wartości niematerialnych:

  • Oprogramowanie komputerowe – 5 lat
  • Patenty – nie określony okres użytkowania (nie podlega amortyzacji)

  Poprawność stosowanych okresów użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości
  rezydualnych wartości niematerialnych jest weryfikowana na każdy dzień bi lansowy i w
  uzasadnionych przypadkach korygowana.


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  13
  Szacunkowy okres użyteczności ekonomicznej wartości niematerialnych w przypadku umowy
  o usługi koncesjonowane jest okresem obowiązywania koncesji, w którym Spółka ma
  możliwość obciążyć strony trzecie za kor zystanie z infrastruktury.

  Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu
  Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie
  praktycznie wszystkie korzyści wynikające z posiadania składnikó w rzeczowych aktywów
  trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego.
  Aktywa nabyte w drodze leasingu finansowego są wykazywane początkowo w wartości
  godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która
  z tyc h kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z
  tytułu utraty wartości.
  Umowy leasingowe niebędące umowami leasingu finansowego są traktowane jak leasing
  operacyjny i nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Sp ółki.

  Zapasy
  Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od
  możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Wartość stanu zapasów ustala się z
  zastosowaniem metody pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę
  zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem
  składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu. W
  przypadku wyrobów gotowych i produkcji w toku, koszty zawierają odpowiednią część
  pośrednich ko sztów produkcji, wyliczoną przy założeniu normalnego wykorzystaniu zdolności
  produkcyjnych. Cena nabycia zapasów może być również korygowana o przeniesione z
  kapitałów zyski lub straty z transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne dotyczące
  zagraniczn ych zakupów zapasów w walucie obcej.
  Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży
  dokonywanej w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami ukończenia i
  kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Cenę nabycia drewna przeniesionego z aktywów biologicznych do zapasów stanowi wartość
  godziwa pomniejszona o koszty związane ze sprzedażą oszacowane na dzień wyrębu drzew.

  Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Na koniec każdego okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne
  przesłanki świadczące o utracie wartości składników aktywów finansowych innych niż
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Uznaje się, że składnik aktywów
  finansowych utracił wartość, gdy po jego początkowym ujęciu pojawiły się obiektywne
  przesłanki wystąpienia zdarzenia mogącego mieć negatywny, wiarygodnie oszacowany
  wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z danym skła dnikiem
  aktywów.
  Do obiektywnych przesłanek utraty wartości aktywów finansowych (w tym instrumentów
  kapitałowych) zalicza się niespłacenie albo zaleganie w spłacie długu przez dłużnika,
  restrukturyzację długu dłużnika, na którą Spółka wyraziła zgodę ze wzg lędów ekonomicznych
  lub prawnych wynikających z trudności finansowych dłużnika, a której w innym wypadku
  Spółka by nie udzieliła, okoliczności świadczące o wysokim poziomie prawdopodobieństwa
  bankructwa dłużnika lub emitenta, niepomyślne zmiany w saldzie p łatności od dłużników i


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  14
  emitentów w ramach Spółki, warunki ekonomiczne sprzyjające naruszeniu warunków
  umowy, zanik aktywnego rynku na dany składnik aktywów finansowych. Ponadto, w
  przypadku inwestycji w instrumenty kapitałowe, za obiektywną przesłankę utr aty wartości
  aktywów finansowych uważa się znaczący lub przedłużający się spadek wartości godziwej
  takiej inwestycji poniżej ceny jej nabycia.

  Pożyczki udzielone i należności oraz inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
  Spółka ocenia przesłanki świadczące o utracie wartości pożyczek udzielonych, należności lub
  inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności zarówno na poziomie pojedynczego
  składnika aktywów jak i w odniesieniu do grup aktywów.
  W przypadku indywidualnie istotnych należności i inw estycji utrzymywanych do terminu
  wymagalności przeprowadza się test na utratę wartości pojedynczego składnika aktywów.
  Wszystkie indywidualnie istotne pożyczki udzielone, należności i inwestycje utrzymywane do
  terminu wymagalności, dla których nie stwierdz ono przesłanek utraty wartości w oparciu o
  indywidualną ocenę, są następnie poddawane grupowej ocenie w celu stwierdzenia, czy nie
  wystąpiła inaczej niezidentyfikowana utrata wartości. Pożyczki udzielone, należności i
  inwestycje utrzymywane do terminu wyma galności o indywidualnie nieistotnej wartości są
  oceniane zbiorczo pod kątem utraty wartości w podziale na Spółki o zbliżonej
  charakterystyce ryzyka.
  Dokonując oceny utraty wartości dla grup aktywów Spółka wykorzystuje historyczne trendy
  do szacowania praw dopodobieństwa wystąpienia zaległości oraz momentu zapłaty oraz
  wartości poniesionych strat, skorygowane o szacunki Zarządu oceniające, czy bieżące
  warunki ekonomiczne i kredytowe wskazują, aby rzeczywisty poziom strat miał znacząco
  różnić się od poziomu s trat wynikającego z oceny historycznych trendów.
  Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według
  zamortyzowanego kosztu szacowana jest jako różnica między ich wartością księgową, a
  wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływó w pieniężnych zdyskontowanych przy
  użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie straty ujmowane są w zysku lub
  stracie bieżącego okresu i stanowią odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych i
  należności oraz inwestycji utrzymywanych do te rminu wymagalności, przy czym Spółka
  kontynuuje naliczanie odsetek od zaktualizowanych aktywów. Heżeli późniejsze okoliczności
  (np. dokonanie płatności przez dłużnika) świadczą o ustaniu przesłanek powodujących
  powstanie utraty wartości, wówczas odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w
  zysku lub stracie bieżącego okresu.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Utratę wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się poprzez
  przeniesienie do zysku lub straty bieżącego okresu skumulowan ej straty ujętej w kapitale z
  aktualizacji wyceny do wartości godziwej. Wartość skumulowanej straty, o której mowa,
  oblicza się jako różnicę pomiędzy ceną nabycia, pomniejszoną o otrzymane spłaty rat
  kapitałowych oraz zmiany wartości bilansowej wynikające z zastosowania metody
  efektywnej stopy procentowej, a wartością godziwą. Dodatkowo różnica ta jest
  pomniejszona o straty z tytułu utraty wartości ujęte uprzednio w zysku lub stracie bieżącego
  okresu. Zmiany odpisu z tytułu utraty wartości związane z zastos owaniem metody
  efektywnej stopy procentowej są ujmowane jako przychody z tytułu odsetek.
  Heżeli w kolejnych okresach wartość godziwa odpisanych dłużnych papierów wartościowych
  zakwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży wzrośnie, a jej wzrost może być obi ektywnie


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  15
  przypisany do zdarzenia po ujęciu utraty wartości, to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty
  wartości odwraca się, odnosząc skutki tego odwrócenia do zysku lub straty bieżącego okresu.
  W przypadku instrumentów kapitałowych dostępnych do sprzedaży odwrócenie odpisu z
  tytułu utraty wartości ujmuje się w innych całkowitych dochodach.

  Aktywa niefinansowe
  Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niż aktywa biologiczne, nieruchomości
  inwestycyjne, zapasy i aktywa z tytułu odroczonego podatku doc hodowego poddawana jest
  ocenie na koniec każdego okresu sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występują
  przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek
  Spółka dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej poszczególnyc h aktywów. Wartość
  odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania
  oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania jest szacowana
  każdego roku w tym samym terminie. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się jeśli wartość
  księgowa składnika aktywów lub związanego z nim ośrodka wypracowującego środki
  pieniężne (OWSP) przekracza jego szacowaną wartość odzyskiwalną.

  Wartość odzyskiwalna aktywów lub OWSP definiowana jest jako większa z ich war tości netto
  możliwej do uzyskania ze sprzedaży oraz ich wartości użytkowej. Przy szacowaniu wartości
  użytkowej przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej
  przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę warto ści pieniądza w
  czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów lub OWSP. Dla
  celów przeprowadzania testów na utratę wartości, aktywa grupuje się do najmniejszych
  możliwych do określenia zespołów aktywów generujących wpływy pieni ężne w znacznym
  stopniu niezależnie od innych aktywów lub OWSP. Spółka dokonuje oceny utraty wartości
  firmy grupując ośrodki wypracowujące środki pieniężne tak, aby szczebel organizacji, nie
  wyższy niż wyodrębniony segment operacyjny, na którym przeprowadz a się tą ocenę
  odzwierciedlał najniższy szczebel organizacji, na którym Spółka monitoruje wartość firmy dla
  potrzeb wewnętrznych. Dla celów testów na utratę wartości, wartość firmy nabytą w
  procesie połączenia jednostek gospodarczych alokuje się do tych oś rodków
  wypracowujących środki pieniężne, dla których spodziewane jest uzyskanie efektów synergii
  z połączenia.
  Aktywa wspólne (korporacyjne) Spółki nie generują osobnych wpływów pieniężnych i są
  użytkowane przez więcej niż jeden OWSP. Aktywa wspólne są prz ypisane do OWSP na bazie
  jednolitych i zasadnych przesłanek i podlegają testom na utratę wartości jako element
  testowanych OWSP do których są przypisane.
  Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu. Utrata
  wartości ośro dka wypracowującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana
  jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (Spółki ośrodków), a następnie
  jako zmniejszenie wartości księgowej pozostałych aktywów tego ośrodka (Spółki ośrodków)
  na zasadzie proporcjonalnej.

  Odpis aktualizujący wartość firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu
  do innych aktywów, odpisy z tytułu utraty wartości ujęte w poprzednich okresach, są
  poddawane na koniec każdego okresu sprawozdawczego ocenie, czy zaszły przesłanki
  wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite odwrócenie. Odpis


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  16
  aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki
  zastosowane do określenia wartości odzyskiwalnej.
  Odpis z tytuł u utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości początkowej
  składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji,
  gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.

  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaż y lub wydania
  Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące Spółkę przeznaczoną do zbycia), co do
  których Spółka oczekuje, że wypracują one korzyści w wyniku sprzedaży lub wydania, a nie
  poprzez ich dalsze wykorzystanie, są klasyfikowane jako przezna czone do sprzedaży lub
  wydania. Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do Spółki przeznaczonych do sprzedaży
  lub wydania, aktywa te (lub składniki Spółki przeznaczonej do zbycia) są ponownie
  wyceniane zgodnie
  z zasadami rachunkowości Spółki. Następnie akty wa lub Spółki przeznaczone do zbycia są
  ujmowane według niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży.
  Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości składników Spółki przeznaczonej do zbyc ia jest w
  pierwszej kolejności ujmowany jako zmniejszenie wartości firmy, a następnie jako
  zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych składników na zasadzie proporcjonalnej z
  zastrzeżeniem, że utrata wartości nie wpływa na wartość zapasów, aktywów finans owych,
  aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów z tytułu świadczeń
  pracowniczych, nieruchomości inwestycyjnych
  lub aktywów biologicznych, które są nadal wyceniane stosownie do zasad rachunkowości
  Spółki. Utrata wartości ujęta przy początko wej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży
  lub wydania jest ujmowana w zysku i stracie bieżącego okresu.
  Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany wartości. Zyski z tytułu
  wyceny do wartości godziwej są ujmowane tylko do wyso kości uprzednio zarachowanych
  strat z tytułu utraty wartości.
  Wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaklasyfikowanych do
  aktywów dostępnych do sprzedaży lub wydania nie amortyzuje się. Dodatkowo, po
  zaklasyfikowaniu inwestycji wyceniany ch metodą praw własności do aktywów dostępnych
  do sprzedaży lub wydania, ustaje ich ujmowanie tą metodą.

  Pozostałe długoterminowe świadczenia pracownicze
  Zobowiązania netto Spółki z tytułu długoterminowych świadczeń pracowniczych innych niż
  programy emerytalne stanowią wartość przyszłych świadczeń, do których pracownicy nabyli
  prawo w zamian za pracę w okresie bieżącym i okresach ubiegłych. Wartość tych świadczeń
  jest dyskontowana w celu ustalenia ich wartości bieżącej, a następnie pomniejsza się ją o
  wartość godziwą aktywów programu. Stopę dyskontową ustala się na podstawie
  występujących na koniec okresu sprawozdawczego stóp zwrotu z wysoko ocenianych
  obligacji przedsiębiorstw, które mają termin wykupu zbliżony do terminu realizacji
  zobowiązań Spółki oraz są wyrażone w takiej samej walucie, w jakiej zostaną wypłacone
  świadczenia.
  Wycena świadczeń jest dokonywana przy użyciu metody prognozowanych uprawnień
  jednostkowych. Zyski i straty aktuarialne są ujmowane w zysku lub stracie okresu, w którym
  powstał y.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  17
  Instrumenty finansowe

  Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa
  finansowe (w tym aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) są
  ujmowan e w dniu dokonania transakcji, który jest dniem, gdy Spółka staje się stroną
  wzajemnego zobowiązania dotyczącego danego instrumentu finansowego.
  Spółka zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych w momencie wygaśnięcia praw
  wynikających z umowy do otr zymywania przepływów pieniężnych z tego składnika aktywów
  lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa
  finansowego są przekazywane w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące
  ryzyka i korzyści wynikające z ich wła sności. Każdy udział w przekazywanym składniku
  aktywów finansowych, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Spółki jest
  traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie.
  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozda niu z
  sytuacji finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do
  kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną
  transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobo wiązań
  finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe
  zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć.
  Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne aktywa finansowe do
  następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności
  oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Heśli Spółka ma zamiar i mo żliwość utrzymywania dłużnych papierów wartościowych do
  terminu wymagalności, Spółka zalicza je do aktywów finansowych utrzymywanych do
  terminu wymagalności. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są
  początkowo ujmowane w wartości godziwej po większonej o bezpośrednio dające się
  przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena aktywów finansowych utrzymywanych do
  terminu wymagalności w terminie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu
  z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne
  odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zbycie lub przeklasyfikowanie większej niż
  nieznaczącej kwoty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, w
  terminie innym niż blisko upływu terminu wymagalności, p owoduje, iż Spółka
  przekwalifikowuje wszystkie inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności do
  inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz powoduje, iż do końca roku obrotowego oraz przez
  dwa kolejne lata obrotowe Spółka nie może ujmować nabywanych inwestycj i jako aktywa
  finansowe utrzymywane do
  terminu wymagalności.
  Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się obligacje.

  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia
  płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo
  ujmowane według wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  18
  przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena pożyczek i należności w terminie późniejszym
  odbywa się wed ług zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.
  Do pożyczek i należności zalicza się środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności z
  tytułu d ostaw i usług, w tym należności powstałe w wyniku świadczenia usług
  koncesjonowanych.

  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty
  bankowe na żądanie o początkowym okresie zapadalnoś ci do trzech miesięcy.

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne aktywa finansowe
  wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych
  kategorii.
  Po początkowym u jęciu aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są wyceniane w wartości
  godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej, inne niż odpisy z tytułu utraty wartości oraz
  różnice kursowe dotyczące instrumentów dłużnych dostępnych do sprzedaży, są ujmowane
  w innych ca łkowitych dochodach i prezentowane w kapitale własnym jako kapitał z wyceny
  do wartości godziwej. Na dzień wyłączenia inwestycji z ksiąg rachunkowych, skumulowaną
  wartość zysków lub strat ujętych w kapitale własnym przenosi się do zysku lub straty
  bieżąceg o okresu.
  Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się kapitałowe i dłużne papiery
  wartościowe.

  Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez
  Spółkę na dzień ich powstania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym
  zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, są ujmowane na dzień
  zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Spółka staje się stroną umowy
  zobowiązuj ącej do wydania instrumentu finansowego.
  Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone,
  umorzone lub ulegnie przedawnieniu.

  Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu z
  sytuacji f inansowej w kwocie netto, wyłącznie jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do
  kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną
  transakcję w wartości netto poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań
  finansowyc h lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe
  zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć.
  Spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do
  kategorii innych zobowiązań finansowych. Tego typu zobowi ązania finansowe początkowo
  ujmowane są w wartości godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować
  koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według
  zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy pro centowej.
  Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne,
  kredyty w rachunku bieżącym, zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania.


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  19
  Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać spłacone na żądanie banku i stanowią
  element zarządzania gotówką Spółki są zaliczane do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
  dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych.

  Kapitał własny
  Akcje zwykłe
  Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji
  zwykłych, skorygowane o wpływ podatków, pomniejszają wartość kapitału.

  Zakup akcji własnych
  W przypadku zakupu akcji własnych, kwota zapłaty z tego tytułu wraz z kosztami
  bezpośrednimi przeprowadzenia transakcji, skorygowana o wpływ podatk ów, wykazywana
  jest jako pomniejszenie kapitału własnego. Zakupione akcje własne wykazywane są jako
  odrębna pozycja kapitału własnego. W momencie sprzedaży lub powtórnej emisji,
  otrzymane kwoty ujmuje się jako zwiększenie kapitału własnego, a powstałą nadw yżkę lub
  niedobór z tytułu tej transakcji ujmuje się jako kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości
  nominalnej.

  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń pracowniczych są wycenianie bez
  uwzględnienia dysko nta i są odnoszone w koszty w okresie wykonania świadczenia.
  Spółka ujmuje zobowiązanie w ciężar kosztów w wysokości przewidzianych płatności dla
  pracowników z tytułu krótkoterminowych premii pieniężnych lub planów podziału zysku,
  jeśli na Spółce ciąży pra wny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek takich wypłat z tytułu
  świadczonej pracy przez pracowników w przeszłości, a zobowiązanie to może zostać
  wiarygodnie oszacowane.

  Rezerwy
  Rezerwy ujmuje się, gdy na Spółce ciąży wynikający z przeszłych zdarzeń obecny prawny lub
  zwyczajowo oczekiwany obowiązek, którego wartość można wiarygodnie oszacować i
  prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści
  ekonomicznych. Rezerwy są ustalane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszły ch
  przepływów pieniężnych z zastosowaniem stopy przed opodatkowaniem, która
  odzwierciedla bieżącą, rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko związane z danym
  zobowiązaniem. Odwracanie dyskonta ujmowane jest jako koszt finansowy.

  Przychody
  Sprzedaż wy robów gotowych/towarów
  Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych/towarów w toku zwykłej działalności wyceniane
  są w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów,
  opustów i rabatów. Przychody są ujmowane wtedy, gdy istnie je przekonujący dowód,
  zazwyczaj w postaci wykonanej umowy sprzedaży, świadczący o przeniesieniu zasadniczo
  całego ryzyka i korzyści na klienta, istnieje wysokie prawdopodobieństwo otrzymania
  zapłaty, poniesione koszty oraz prawdopodobieństwo zwrotu można wiarygodnie
  oszacować, nie występuje trwałe zaangażowanie w zarządzanie wyrobami
  gotowymi/towarami, a kwotę przychodu można wiarygodnie wycenić. Heżeli istnieje
  prawdopodobieństwo przyznania rabatów, których kwotę można wiarygodnie wycenić,


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  20
  wówczas rabat u jmowany jest jako pomniejszenie przychodów ze sprzedaży z chwilą ich
  ujęcia.

  Świadczenie usług
  Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w
  proporcji do stopnia wykonania świadczenia na dzień sprawozdawczy. Stopień wykonania
  świadczenia jest oceniany poprzez obmiar wykonanych prac.
  Spółka jest zaangażowana w zarządzanie zasobami leśnymi, świadczy również związane z
  tym usługi. W sytuacji gdy świadczenie usług na podstawie jednego kontraktu ma miejsce w
  różnych okresa ch sprawozdawczych, należna zapłata jest alokowana pomiędzy usługi na
  podstawie odpowiednio określonej wartości godziwej.


  Opłaty leasingowe
  Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są liniowo przez okres leasingu w zysku lub
  stracie bieżącego okres u.
  Korzyści otrzymane w zamian za podpisanie umowy leasingu stanowią integralną część
  całkowitych kosztów leasingu i są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu przez
  okres trwania umowy leasingu.
  Minimalne opłaty leasingowe ponoszone w związku z leas ingiem finansowym są rozdzielane
  na część stanowiącą koszty finansowe oraz część zmniejszającą zobowiązania. Część
  stanowiąca koszt finansowy jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania
  umowy leasingu w taki sposób, aby uzyskać stałą okres ową stopę procentową w stosunku do
  stanu zobowiązania.
  Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane poprzez korektę wartości minimalnych opłat
  leasingowych w czasie pozostałego okresu leasingu, gdy korekta zostaje potwierdzona.

  Przychody i koszty finansowe
  Prz ychody finansowe obejmują przychody odsetkowe związane z zainwestowanymi przez
  Spółkę środkami (w tym od aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), należne
  dywidendy, zyski ze zbycia aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, zyski ze zmiany
  wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych przez wynik finansowy, zyski z
  wyceny do wartości godziwej nabytych wcześniej udziałów w jednostce przejmowanej, zyski
  związane z instrumentami zabezpieczającymi, które ujmowane są w zysku lub stracie
  bieżącego okresu. Przychody odsetkowe ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu
  zgodnie z zasadą memoriału, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
  Dywidendę ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu na dzień, kiedy Spółka nabywa
  prawo do j ej otrzymania, a w przypadku papierów wartościowych notowanych na giełdzie -
  zazwyczaj w pierwszym dniu notowania tych instrumentów bez prawa do dywidendy.
  Koszty finansowe obejmują koszty odsetkowe związane z finansowaniem zewnętrznym,
  odwracanie dyskonta od ujętych rezerw i płatności warunkowych, straty na sprzedaży
  aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, dywidendy z uprzywilejowanych udziałów
  zaklasyfikowanych do zobowiązań, straty ze zmiany wartości godziwej instrumentów
  finansowych wycenianych w w artości godziwej przez wynik finansowy, odpisy z tytułu utraty
  wartości aktywów finansowych (innych niż należności handlowe) oraz straty na
  instrumentach zabezpieczających, które ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu.


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  21
  Koszty finansowania zewnętr znego nie dające się bezpośrednio przypisać do nabycia,
  wytworzenia, budowy lub produkcji określonych aktywów są ujmowane w zysku lub stracie
  bieżącego okresu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej.
  Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wyk azuje się w kwocie netto jako przychody
  finansowe lub koszty finansowe, zależnie od ich łącznej pozycji netto.

  Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżący i odroczony podatek
  dochodowy ujmowany jest w zysku lub st racie bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy
  dotyczy połączenia jednostek oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako
  inne całkowite dochody.
  Podatek bieżący jest to oczekiwana kwota zobowiązań lub należności z tytułu podatku od
  do chodu do opodatkowania za dany rok, ustalona z zastosowaniem stawek podatkowych
  obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień sprawozdawczy oraz korekty zobowiązania
  podatkowego dotyczącego lat poprzednich. Zobowiązanie z tytułu podatku bieżącego
  obejmuje również wszelkie zobowiązania podatkowe będące efektem wypłaty dywidendy.
  Podatek odroczony ujmuje się w związku z różnicami przejściowymi pomiędzy wartością
  bilansową aktywów i zobowiązań i ich wartością ustalaną dla celów podatkowych.
  Odroczony podatek dochodowy nie jest ujmowany w przypadku:
  • różnic przejściowych wynikających z początkowego ujęcia aktywów lub zobowiązań
  pochodzących z transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych i nie wpływa
  ani na zysk lub stratę bieżącego okresu ani na dochód do opodatkowania;
  • różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i
  współkontrolowanych w zakresie, w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zbyte
  w dającej się przewidzieć przyszłości;
  • różnic przejściowych pows tałych w związku z początkowym ujęciem wartości firmy.

  Podatek odroczony jest wyceniany z zastosowaniem stawek podatkowych, które według
  przewidywań będą stosowane wtedy, gdy przejściowe różnice odwrócą się, przy tym za
  podstawę przyjmowane są przepisy po datkowe obowiązujące prawnie lub faktycznie do dnia
  sprawozdawczego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego są kompensowane, jeżeli Spółka posiada możliwy do
  wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensaty bieżących zobowiązań i
  aktywów podatkowych i pod warunkiem, że aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego dotyczą podatku dochodowego nałożonego przez tą samą władzę
  podatkową na tego samego podatnika lub na różnych podatników, którzy zamierzają
  rozliczyć zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie netto lub
  jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie.

  Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, służący prze niesieniu
  nierozliczonej straty podatkowej i niewykorzystanej ulgi podatkowej oraz ujemnymi
  różnicami przejściowymi, ujmuje się w zakresie, w którym jest prawdopodobne, że będzie
  dostępny przyszły dochód do opodatkowania, który pozwoli na ich odpisanie.
  Ak tywa z tytułu podatku odroczonego podlegają ocenie na każdy dzień sprawozdawczy i
  obniża się je w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne zrealizowanie związanych z nimi
  korzyści w podatku dochodowym.


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  22

  Działalność zaniechana
  Działalność zaniechana jest cz ęścią działalności Spółki, która stanowi odrębną ważną
  dziedzinę działalności lub geograficzny obszar działalności, którą zbyto lub przeznaczono do
  sprzedaży lub wydania, albo jest to jednostka zależna nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży.
  Klasyfikacji do d ziałalności zaniechanej dokonuje się na skutek zbycia lub wtedy, gdy
  działalność spełnia kryteria zaklasyfikowania jako przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku,
  gdy działalność jest zaklasyfikowana jako zaniechana, dane porównawcze do sprawozdania z
  całkow itych dochodów są przekształcane tak, jakby działalność została zaniechana na
  początku okresu porównawczego.

  Zysk na jedną akcję
  Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych.
  Podstawowy zysk na jedną akcję jest wylicza ny przez podzielenie zysku lub straty
  przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych w roku,
  skorygowaną o posiadane przez Spółkę akcje własne. Rozwodniony zysk na jedną akcję jest
  wyliczany przez podzielenie skorygowan ego zysku lub straty przypadającej dla posiadaczy
  akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o posiadane akcje
  własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które obejmują obligacje zamienne
  na akcje, a także opcje na a kcje przyznane pracownikom.

  Raportowanie segmentów działalności
  Segment operacyjny jest częścią Spółki zaangażowaną w działalność gospodarczą, w związku
  z którą może uzyskiwać przychody oraz ponosić koszty, w tym przychody i koszty związane z
  transakcjami z innymi częściami Spółki. Wyniki operacyjne każdego segmentu operacyjnego
  są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji
  operacyjnych w Spółce, który decyduje o alokacji zasobów do segmentu i ocenia jego wyniki
  działa lności, przy czym dostępne są oddzielne informacje finansowe o każdym segmencie.
  Wyniki operacyjne każdego segmentu, które są raportowane do organu odpowiedzialnego za
  podejmowanie decyzji operacyjnych w Spółce, obejmują zarówno pozycje, które mogą
  zostać bezpośrednio przypisane do danego segmentu, jak i te mogące być przypisane
  pośrednio, na podstawie uzasadnionych przesłanek. Pozycje nieprzyporządkowane dotyczą
  głównie aktywów wspólnych (korporacyjnych) (głównie dotyczące zarządu jednostki),
  kosztów związ anych z siedzibą jednostki, aktywów i zobowiązań z tytułu podatku
  dochodowego.
  Wydatki inwestycyjne segmentu to całkowite koszty poniesione w ciągu roku na zakup
  rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem
  wartości f irmy.

  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

  a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego
  środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta funkcjonalna ”).
  Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
  funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  23
  Dla jednostki zależnej działającej za granicą przyjęta została waluta funkcjonalna, którą jest
  euro (EUR). Dane jednostki zależnej w walucie fun kcjonalnej są przeliczane na walutę
  prezentacji wg właściwych kursów walut na dzień sporządzania sprawozdania finansowego.

  b) Transakcje i salda

  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu
  obowiązująceg o w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz
  wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych
  ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy
  kwalifiku ją się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie
  udziałów w aktywach netto.

  Metody konsolidacji
  Wszystkie spółki grupy kapi tałowej konsolidowane są metodą pełną.
  4.3. Zastosowane kursy walut
  Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:
  • Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
  4,2474 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres
  01.01 - 30.06.2017,
  4,3805 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
  okres 01.01 - 30.06.2016.
  • Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
  4,2265 - kurs NBP z dnia 30.06.2017 r. nr 125/A/NBP/2017), - Tabela A kursów
  średnich
  4,4255 - kurs NBP z dnia 30.06.2016 r. nr 125/A/NBP/2016), - Tabela A kursów średnich
  4,424 - kurs NBP z dnia 31.12.2016 r. nr 252/A/NBP/2016). - Tabela A kursów średnich

  5. Sezonowość i cykliczność działalności w okresie śródrocznym
  Działalność Grupy nie wykazuje sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym.

  6. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ
  na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy
  środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj,
  wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość
  Wszelkie istotne zmiany pozycji sprawozdawczych po zakończeniu ostatniego rocznego
  okresu sprawozdawczego, którym był rok 2016, zostały zaprezentowane w podstawowych
  częściach sprawozdania finansowego, uzupełnionych dodatkową informacją zawartą w
  poszczególnych notach objaśniających.
  Ponadto opis zmian istotnyc h pozycji sprawozdawczych oraz czynników wpływających na
  wyniki finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym przedstawiono w Sprawozdaniu
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za I półrocze 2017 roku .  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  24
  7. Zmiany wartości szacunkowych kw ot, które były prezentowane w
  poprzednich okresach śródrocznych bieżącego roku obrotowego, lub
  zmiany wartości szacunkowych prezentowane w poprzednich latach
  obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres śródroczny
  Na poziom prezentowanego wyniku netto za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca
  2017 roku oraz wartości aktywów i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku miały wpływ
  szacunki dotyczące następujących kwestii:

  Przeliczenie aktywów niepieniężnych jednostki zależnej działające j za granicą na walutę
  funkcjonalną, którą przyjęto jako EUR.
  W związku z przyjęciem dla jednostki zależnej działającej za granicą waluty funkcjonalnej
  jako EUR, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego oraz okresów porównywalnych
  do przeliczenia akt ywów niepieniężnych powinien zostać zastosowany kurs wymiany z dnia
  zawarcia transakcji. Ze względu na znaczne trudności w dokonaniu przeliczeń w związku z
  przejściem na MSSF, do wyceny aktywów niepieniężnych przyjęto średnie kursy wymiany z
  okresów w któ rych następowało nabycie aktywów niepieniężnych.

  Przyjęcie wartości godziwej jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSSF jednostki
  dominującej i jednostek zależnych w zakresie nieruchomości.
  Na poziom aktywów grupy wpływ ma zastosowanie wartości go dziwej jako zakładanego
  kosztu w momencie przejścia na MSSF jednostki dominującej, co dotyczy nieruchomości
  spółki.
  W stosunku do dnia przejścia na MSSF jednostek grupy (tj. 1.01.2016r.) na dzień
  30.06.2017r. nie nastąpiła w tym zakresie zmiana danych szacunkowych.

  8. Przychody ze sprzedaży
  8.1. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży

  Lp. Przychody netto ze sprzedaży 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Jednostkom zewnętrznym: 5 095,1 11 258,6 6 364,7 12 248,3
  - wyroby: mikrosfera 3 333,0 5 941,1 3 522,6 7 484,3
  - towary: mikrosfera 1 554,1 4 619,6 2 781,9 4 596,7
  - usługi: czynsze, refaktury, transport 208,0 697,9 60,2 167,3
  2. Jednostkom zależnym: - - - -
  - wyroby: mikrosfera
  - towary: mikrosfera
  - usługi: czynsze, refaktury, transport
  3. Jednostkom współzależnym i
  stowarzyszonym:
  - - 14,1
  - wyroby: mikrosfera
  - towary: mikrosfera
  - usługi: czynsze, refaktury, transport 14,1
  Razem 5 095,1 11 258,6 6 364,7 12 262,4

  8.2. Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  25
  Lp. Przychody netto ze sprzedaży 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Kraj 209,1 299,8 - 49,9
  - jednostkom zewnętrznym 209,1 299,8 35,8
  - jednostkom zależnym
  - jednostkom współzależnym i
  stowarzyszonym
  14,1
  2. Eksport 4 886,0 10 958,8 6 364,7 12 212,5
  - jednostkom zewnętrznym 4 886,0 10 958,8 6 364,7 12 212,5
  - jednostkom zależnym
  - jednostkom współzależnym i
  stowarzyszonym

  Razem 5 095,1 11 258,6 6 364,7 12 262,4

  9. Przychody finansowe

  Lp. Przychody finansowe 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Odsetki: 6,3 6,7
  - od udzielonych pożyczek pozostałym
  jednostkom
  6,3 6,7
  - pozostałe odsetki
  2. Dodatnie różnice kursowe 1 945,0 1 638,7
  3. Pozostałe
  Razem 1 951,3 1 645,4

  10. Koszty finansowe
  Lp. Koszty finansowe 6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Odsetki: 460,7 362,0
  - od zaciągniętych pożyczek od jednostek
  pozostałych
  306,2 190,2
  - od zaciągniętych kredytów 149,9 166,8
  - pozostałe odsetki 4,6 5,0
  2. Ujemne różnice kursowe 4 380,2 273,6
  3. Pozostałe 87,5 6,7
  Razem 4 928,4 642,3

  11. Podatek dochodowy
  11.1. Odroczony podatek dochodowy

  Lp. Podatek dochodowy 30.06.2017 r. 31.12.2016 r. 30.06.2016 r.
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 518,3 569,6 500,6
  - róznice pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową inwestycji w pozostałe jednostki
  419,9

  399,0

  419,9


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  26
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową zobowiązań (różnice kursowe,
  odsetki)

  46,2

  133,1

  63,2
  - róznica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową pozostałych zobowiązań
  30,2

  14,8

  11,9
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową rezerw
  22,0

  22,7

  5,6
  2. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 1 630,6 1 583,0 1 652,3
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową środków trwałych i wartości
  niematerialnych i prawnych

  1 548,2

  1 539,7 1 525,4
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową należności (różnice kursowe,
  odsetki)

  82,4

  3,0

  81,5
  - różnica pomiędzy wartością bilansową i
  podatkową zobowiązań pozostałych
  40,3

  45,4
  3. Obciążenie z tytułu podatku odroczonego
  wykazane:
  (402,5)

  452,2 590,0
  - w wyniku netto
  (402,5)

  452,2

  590,0
  - w innych całkowitych dochodach /
  stratach netto
  Aktywa / zobowiązania netto z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego (1 112,3) (1 013,4) (1 151,7)

  12. Dywidendy , w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje
  W 2017 i 2016 roku spółki Grupy nie wypłaciły dywidend.
  W dniu 6 czerwca 2017 roku akcjonariusze Spółki Dominującej podjęli uchwałę o
  przeznaczeniu całego zysku za rok 2016 na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

  13. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne

  Lp. Wyszczególnienie 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017 r.
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016 r.
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych
  i aktywów niematerialnych, w tym:

  -

  -

  2 163,0
  środki trwałe
  - urządzenia tech . i maszyny 17,8
  2. Sprzedaż rzeczowych aktywów
  trwałych i aktywów niematerialnych, w
  tym:

  -

  -

  - środki trwałe
  - środki trwałe w budowie 2 145,2

  14. Długoterminowe aktywa finansowe

  30 czerwca 2017

  31 grudnia 2016  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  27
  Udziały / akcje w pozostałych
  jednostkach
  15 770,4 15 770,4
  Inne długoterminowe
  10,5 10,5
  RAZEM 15 781,9 15 781,9

  15 . Inne długoterminowe aktywa finansowe

  30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  =nne długoterminowe aktywa finansowe 10,5 10,5

  RAZEM 10,5 10,5
  16 . Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 czerwca 2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016
  Ubezpieczenia 56,1 24,7
  Prowizja bankowa ( roczna) 5,2 20,9
  Koszty serwisu - filtry 10,5 17,4
  Podatek od nieruchomości 56,1 -
  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 17,2 -
  Socjalnych
  Pozostałe koszty do rozliczenia w czasie 4 39,6
  RAZEM 149,1 102,6
  17 . Pozostałe aktywa finansowe

  Krótkoterminowe aktywa finansowe 30 czerwca 2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016
  Pożyczki 1406,7 1108,3
  RAZEM

  18 . Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

  30 czerwca 2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016 30 czerwca 2016
  (niebadane)
  Środki pieniężne w banku i kasie 42,3 154,1 78,4
  RAZEM 42,3 154,1 78,4
  19 . Rezerwy

  Lp. Wyszczególnienie
  30.06.2017 r.

  31.12.2016 r.

  30.06.2016 r.

  31.12.2015 r.
  1. Stan na początek okresu 123,1 133,3 146,6
  - utworzenie i zwiększenie 16,0
  - wykorzystanie i rozwiązanie (19,7) (26,2) (13,3)


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  28
  2. Stan na koniec okresu 103,4 123,1 133,3 146,6

  20 . Należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu podatku
  bieżącego oraz pozostałe należności.

  Należności 30 czerwca
  2017
  (niebadane)
  31 grudnia 2016
  Należności z tytułu dostaw i usług od
  pozostałych jednostek
  1 511,5 377,5
  Należności z tytułu podatków 2 590,3 2 453,6
  Inne 126,5 244,5
  Należności ogółem (netto) 4 228,3 3 075,6
  Odpis aktualizujący należności 28,5 28,5
  Należności brutto 4256,8 3 104,1

  21. Kredyty
  Spółka Eko Export S.A. posiada w =NG BANK Śląski następujące kredyty:
  - kredyt inwestycyjny zawarty na zakup działki, ostatnia rata kredytu przypada na
  30.04.2019 rok, walutą kredytu jest EUR, oprocentowanie EUR=BOR+1M, zabezpieczony
  hipoteką umowną łączną
  - kredyt operacyjny - ostatnia rata kredytu przypada na 31.0 8.2017 , kredyt zawarty jest w
  EUR , oprocentowanie EUR=BOR+1M, zabezpieczony hipoteką umowną łączną i cesja z polisy
  - kredyt w rachunku bieżącym w ramach umowy wieloproduktowej, termin spłaty kred ytu
  przypada na 20.09.2017r., oprocentowanie EURIBOR +1M , zabezpieczony hipoteką umowną
  i cesja z polisy.
  Pożyczki z akcjonariuszami są oprocentowane od 8 do 12,8 % płatne na 31.12.2017,
  30.06.2017 i 31.12.2018r.

  Lp. Wyszczególnienie
  30.06.2017
  r.

  31.12.2016

  30.06.2016

  31.12.2015
  1. Zaciągnięte kredyty i
  pożyczki
  20 851 20 947 17 944 18 983
  - kredyty inwestycyjne 1 164 1 481 1 797 2 035
  - kredyty operacyjne 1 111 3 094 5 413 7 441
  - kredyt w rachunku
  bieżącym
  13 237 15 248 8 891 8 446
  - akcjonariusze 5 339 1 124 1 843 1 061
  Razem 20 851 20 947 17 944 18 983  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  29
  22. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów
  wartościowych
  Spółka , ani spółki Grupy Kapitałowej nie wyemitowały w = półroczu 2017 r. kapitałowych
  papierów wartościowych.
  23. Udziały i akcje w innych jednostkach
  23.1. Podmioty powiązane
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku EKO EXPORT SA
  posiadała udziały w następujących jednostkach zależnych oraz udziały i akcje w pozostałych
  jednostkach nie notowanych na regulowanych rynkac h.

  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem EKO EXPORT SA nie dokonało nabyć akcji ani
  udziałów w spółkach nienotowanych na regulowanych rynkach. W wyniku procedur
  konsolidacji wartość udziałów w spółkach zależnych zosta ła wyłączona ze skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansowej .

  Udziały i akcje w jednostkach zależnych 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  EKO SPHERE KZ Sp. z o.o. 17 607,3 17 607,3
  EKO INOVATIONS Sp. z o.o. 0
  EKO MIKROSFERS ALMATY Sp. z o.o. 1
  TOO EKIBASTUS MIKROSFERZ Sp. z o.o. 3,8

  Odpis aktualizacyjny wartości udziałów
  MIKROSPHERES ALMATY I TOO EKIBASTUS
  MIKROSFEREZ

  -4,8

  RAZEM 17 607,3 17 607,3


  Udziały i akcje w pozostałych jednostkach 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  OMS OMEGA MNIERALS SA 15 770,4 15 770,4
  KOPALN=E ZŁOTA S.A. 2 210,0 2 210,0
  Odpis aktualizacyjny na Kopalnie Złota S.A. - 2 210,0 -2 210,0

  RAZEM 15 770,4 15 770,4


  Procentowy udział w jednostkach zależnych 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  EKO SHERZ KZ Sp. Z o.o. 51% 51%
  EKO INOVATIONS Sp. z o. o. 51% 51%
  EKO MIKROSFERS KZ Sp. z o.o. 51% 51%
  TOO EKIBASTUS MIKROSPHERE Sp. z o.o. 51 % 51 %


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  30


  Procentowy udziały w pozostałych jednostkach 30 czerwca 2017 31 grudnia 2016
  OMS OMEGA MNIERALS SA 12% 12%
  KOPALNIE ZŁOTA SA 0,306% 0,306%
  23.2. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  Tabela poniżej przedstawia skrócone informacje dotyczące transakcji (sprzedaż oraz zakup) z
  podmiotami powiązanymi w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2017 roku
  (wraz z danymi porównawczymi za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2016 roku)
  oraz informacje dotyczące wzaje mnych rozrachunków na dzień 30 czerwca 2017 roku (wraz z
  danymi porównawczymi na dzień 31 grudnia 2016 roku):

  Lp. Wyszczególnienie 3 miesiące
  zakończone
  30.06.2017
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2017
  3 miesiące
  zakończone
  30.06.2016
  6 miesięcy
  zakończone
  30.06.2016
  Jednostki zależne
  1. Sprzedaż 185,4 22,3
  2. Zakupy, w tym:
  - towarów 607,0 839,4 192,6 506,2
  3. Otrzymane dywidendy
  4. Przychody z tytułu odsetek 939,5 3 218,0 859,2 1 667,6
  5. Koszty z tytułu odsetek

  Lp. Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 01.01.2016
  Jednostki zależne 74 904,2 71 902,8 64 763,5 59 420,9
  1. Udziały lub akcje 17 607,0 17 607,0 17 607,0 17 607,0
  2. Należności:
  - z tytułu dostaw i usług 7 642,2 5 419,9 4 760,0 4 683,5
  - z tytułu zaliczek
  - z tytułu pożyczek 49 655,0 48 875,9 42 396,5 37 130,4
  3. Zobowiązania
  - z tytułu dostaw i usług
  Pozostałe podmioty powiązane
  1. Udziały lub akcje
  2. Należności:
  569,9

  569,9

  569,9

  590,0
  - z tytułu dostaw i usług
  569,9

  569,9

  569,9

  590,0
  - z tytułu zaliczek
  - z tytułu pożyczek
  3. Zobowiązania 4 147,2 4 323,4 3 119,4 3 525,8
  - z tytułu dostaw i usług
  423,5

  655,5

  444,5

  586,9
  - z tytułu pożyczek 3 723,7 3 667,9 2 674,9 2 938,9
  Kluczowy personel kierowniczy
  jednostki

  1. Udziały lub akcje
  2. Należności:


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Eko Export S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku (w tysiącach PLN)

  31
  - z tytułu dostaw i usług
  - z tytułu zaliczek
  - z tytułu pożyczek
  3. Zobowiązania 9 614,5 6 417,0 6 367,0 6 661,3
  - z tytułu dostaw i usług
  - z tytułu wymiany krzyżowej akcji 5 419,8 5 419,8 5 419,2 5 715,1
  - z tytułu pożyczek 4 194,7 997,2 947,8 946,2

  24. Metody wyceny do wartości (hierarchia wartości godziwej)

  Wartość godziwa inwestycji na 30.06.2017r. w jednostki zależne wynosi 17.607 tyś. Zł. W
  wyniku procedur konsolidacyjnych wartość ta została wyłączona ze skonsolidow anego
  sprawozdania finansowego.

  Wartość godziwa posiadanych przez spółkę inwestycji w pozostałych jednostkach wynosi
  15.770 tyś. zł i wg oceny spółki nie odbiega istotnie od wartości bilansowej. Wycena wartości
  godziwej inwestycji została dokonana przy zastosowaniu technik wartości bieżącej przy
  wykorzystaniu danyc h wejściowych 3 stopnia. Dane wejściowe 3 stopnia w znacznej mierze
  oparte są o szacunki zarządu spółki co do planowanych rozmiarów sprzedaży a tym samym
  generowanych przepływów pieniężnych.

  25. Aktywa i zobowiązania warunkowe.
  25.1. Sprawy sądowe
  Żadna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Eko Export nie była stroną
  postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej, w której przedmiot sporu dotyczył
  zobowiązań lub wier zytelności przekraczających wartość 10% kapitałów własnych emitenta .

  25.2. Korekty błędów z poprzednich okresów
  Spółka nie dokonała korekty błędów z poprzednich okresów.

  26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego, które nie zostały
  odzwierciedlo ne w sprawozdaniach finansowych za dany okres.
  Wszystkie istotne zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego zostały opisane w
  Sprawozdaniu z działalności Grupy Eko Export.

  27. Zatwierdzenie sprawozdania
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie fina nsowe Spółki za okres 6 miesięcy
  zakończony dnia 30 czerwca 2017 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd
  Spółki w dniu 2 października 2017 roku.


  Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu
  Bielsko -Biała, 29 września 2017r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

  1
  Podm iot u pr awni ony d o b ad a ni a spr awoz da D fi na nsowych nr ew id. 5 12
  Przedsi biorstwo Us Bugowe Book -Keeper 
  Kancelaria Bieg Bych Rewidentów Sp. z o.o.

  RAPORT NIEZALE {NEGO BIEG AEGO REWIDENTA
  Z PRZEGL DU ZRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej EKO EXPORT SA

  Wprowadzenie

  Przeprowadzili [my przegl d za Bczonego [ródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego grupy kapita Bowej EKO EXPORT SA , której jednostk 
  dominuj c jest EKO EXPORT SA (Spó Bka) z siedzib w Bielsku - Bia Bej oraz za Bczonego
  [ródrocznego skróconego sprawozd ania finansowego Spó Bki, na które sk Badaj si : skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej i skrócone sprawozdanie z sytuacji
  finansowej sporz dzone na dzie D 30.06.2017r. , skrócone skonsolidowane sprawozdanie
  z ca Bkowitych dochodów, skrócon e sprawozdanie z ca Bkowitych dochodów, skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w Basnym, skrócone sprawozdanie ze
  zmian w kapitale w Basnym, skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przep Bywów
  pieni | nych i skrócone sprawozdanie z przep Bywów p ieni | nych za okres od 1.01.2017r. do
  30.06.2017r. oraz wybrane informacje dodatkowe i obja [niaj ce ( [ ródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe i [ródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ).
  Kierownik jednostki dominuj cej jest odpowiedzia lny za sporz dzenie i przedstawienie
  [ródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz [ródrocznego
  skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Mi dzynarodowego Standardu
  Rachunkowo [ci 34 Zródroczna sprawozdawczo [ finansowa og Boszonego w formie
  rozporz dze D Komisji Europejskiej.
  My jeste [my odpowiedzialni za sformu Bowanie wniosku na temat [ródrocznego skróconego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz [ródrocznego skróconego sprawozdania
  finansowego na podstawie prze prowadzonego przez nas przegl du.

  Zakres przegl du

  Przegl d przeprowadzili [my zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2410
  w brzmieniu Mi dzynarodowego Standardu Us Bug Przegl du 2410 Przegl d [ródrocznych
  informacji finansowych przeprowadzony p rzez niezale |nego bieg Bego rewidenta jednostki
  przyj tym uchwa B nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bieg Bych Rewidentów z dnia 10 lutego
  2015 roku z pó zn. zm.
  Przegl d sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapyta D przede wszystkim do osób
  odpowiedzialn ych za kwestie finansowe i ksi gowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych
  i innych procedur przegl du oraz ocenie uzyskanych dowodów.
  Przegl d ma istotnie w | szy zakres ni | badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi
  Standardami Rewizji Fi nansowej w brzmieniu Mi dzynarodowych Standardów Badania
  2
  Podm iot u pr awni ony d o b ad a ni a spr awoz da ń fi na nsowych nr ew id. 5 12
  Przedsi ębiorstwo Us ługowe „Book-Keeper ”
  Kancelaria Bieg łych Rewidentów Sp. z o.o.
  przyj ętymi uchwa łą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Bieg łych Rewidentów z dnia 10 lutego
  2015 roku z póź n. zm. Na skutek tego przegl ąd nie wystarcza do uzyskania pewno ści, że
  wszystkie istotne kwestie, które zosta łyby zidentyfikowane w trakcie badania, zosta ły
  ujawnione. W zwi ązku z tym, że nie przeprowadzali śmy badania nie wyra żamy opinii
  z badania na temat tych śródrocznych skróconych sprawozda ń finansowych.

  Uzasadnienie wniosku z zastrze żeniem

  Z informacji przekazanej nam przez kierownika jednostki jak i z ujawnie ń w śródrocznym
  skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, wynika że aktywa niepieni ężne spó łki zale żnej
  dzia łaj ącej za granic ą nie zosta ły wycenione w walucie funkcjonalnej przy zastosowaniu
  kursu wymiany z dnia transakcji a zastosowano średni kurs wymiany z okresu w którym
  transakcje by ły dokonywane. Na dzie ń przeprowadzania przegl ądu nie jest mo żliwe
  oszacowanie ewentualnego wp ływu jakie mog łaby mie ć na śródroczne skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe wycena aktywów niepieni ężnych jednostki zale żnej w walucie
  funkcjonalnej przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji.

  Wniosek
  Na podstawie przeprowadzonego przegl ądu stwierdzamy, że za wyj ątkiem kwestii opisanej w
  poprzednim paragrafie nic nie zwróci ło naszej uwagi, co kaza łoby nam s ądzi ć, że za łączone
  ś ródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz za łączone śródroczne
  skrócone sprawozdanie finansowe nie zosta ły sporz ądzone, we wszystkich istotnych
  aspektach, zgodnie z wymogami Mi ędzynarodowego Standardu Rachunkowo ści 34
  Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonego w formie rozporz ądze ń Komisji
  Europejskiej.

  Bielsko – Biała, 2 pa ździernika 2017r.
  PU BOOK – KEEPER Kancelaria Bieg łych
  Rewidentów Sp. z o.o.
  Bielsko – Biała, ul. Paderewskiego 4/1b
  Spó łka wpisana na list ę podmiotów
  uprawnionych do badania sprawozda ń
  finansowych pod numerem 512.


  Prezes Zarz ądu
  Kluczowy Bieg ły Rewident

  mgr Micha ł Waliczek
  Nr ew. 11049  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Eko Export SA
ISIN:PLEKEP000019
NIP:5471865541
EKD: 38.32 odzysk surowców z materiałów segregowanych
Adres: ul. Strażacka 81 43-382 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 8196288
www:www.ekoexport.pl
gpwlink:eko-export.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce EKO EXPORT
2018-10-20 13-10-17
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649