Raport.

E-KIOSK SA (13/2017) Uzupełnienie Raportu Bieżącego nr 12

Zarząd e-Kiosk S.A. w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 12 załącza Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z dnia 21 lipca 2017 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • UCHWAŁA nr 1
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 21 lipca 2017 roku
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia

  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewod niczącego Walneg o
  Zgromadzenia Pana Tomasza Karasia .------------------------------------------------------------ ------
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

  *
  Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,01 % kapitału
  zakł adowego, z czego głosów "za" - 9.046.095 , "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

  *
  UCHWAŁA nr 2
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 21 lipca 2017 roku
  w sprawie: przyjęcia porządku obrad

  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e -Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ---
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
  zdolności do podejmowania uchwał; --------------------------------------------------------------------
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --------------------------
  5. Podjęcie uchwał w sprawach: --------------------------------------- ----------------------------------
  a) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej; ------------------------------------------------------
  b) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------


  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
  *
  Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,01 % kapitału
  zakładowego, z czego głosów "za" - 9.046.095 , "przeciw " - 0, "wstrzymujących" - 0.---- ----- -

  *
  UCHWAŁA nr 3
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 21 lipca 2017 roku
  w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie e -Kiosk S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza będzie
  liczyła 5 (pięciu) Członków. ---------------------------------------------------------------------- -------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------
  *
  Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,01 % kapitału
  zakład owego, z czego głosów "za" - 9.046.095 , "przeciw " - 0, "wstrzymujących" - 0.---- ------ ---

  *
  UCHWAŁA nr 4
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie
  z dnia 21 lipca 2017 roku
  w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej

  §1


  Nadzwyczajne Walne Zgromad zenie e -Kiosk S.A. postanawia powołać do Rad y Nadzorczej
  e-Kiosk S.A. Pana Jakuba Michała Zaskurskiego. ----------- ----------------------------- -----------  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- ---------
  *
  Oddano 9.046.095 ważnych głosów z 9.046.095 akcji, stanowiących 50,0 1% kapitału
  zakładowego, z czego głosów "za" - 9.046.095 , "przeciw " - 0, "wstrzymujących" - 0.---- ----- --


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:e-Kiosk SA
ISIN:PLEKOSK00019
NIP:895-182-75-13
EKD: 58.13 wydawanie gazet
Adres: ul. Prosta 51 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 3791688
www:www.e-kiosk.pl
Komentarze o spółce E-KIOSK
2018-07-17 05-07-06
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649