Raport.

DOMENOMANIA.PL SA (21/2017) Raport za III kwartał 2017 r.

Zarząd DOMENOMANIA.PL S.A. przedstawia raport za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 1 z 17
  RAPORT KWARTALNY
  ZA III KWARTAŁ 201 7 ROKU
  (za okres od 01 lipca 2 017 roku do 30 września 2017 roku)
  Wrocław, dnia 14 listopada 2017 r.
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 2 z 17
  Spis treści
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 2
  =. =nformacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 3
  1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za === kwartał 2017 roku ................................ ......... 3
  2. Podstawowe informacje o Emitencie ................................ ................................ ............................ 3
  3. Władze Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ . 5
  II. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................... 6
  Rachunek zysków i strat w zł ................................ ................................ ................................ ..................... 6
  Aktywa - wybrane dane finansowe w zł ................................ ................................ ................................ .... 7
  Pasywa - wybrane dane finansowe w zł ................................ ................................ ................................ .... 8
  Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane finansowe w zł ................................ ....................... 8
  Zestawienie zmian w kapitale włas nym - wybrane dane finansowe w zł ................................ ................. 9
  III. Dodatkowe dane, których uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia
  aktualnej sytuacji majątkowe j i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompetentny ............................ 9
  IV. Komentarz zarządu do wyników finansowych spółki ................................ ................................ ........ 10
  V. =nformacje zarządu na temat aktywności w === kwartale 2017 ................................ ......................... 10
  VI. Prognozy finansowe ................................ ................................ ................................ .......................... 10
  VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu
  objętego raportem kwartalnym ................................ ................................ ................................ .................. 11
  VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych .................. 11
  IX. Opis stan u realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych w dokumencie informacyjnym, o
  których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu ASO ................................ ........................... 11
  X. Informacje n a temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w
  przedsiębiorstwie ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 11
  XI. Struktura akcjonariatu na dzień 14 listopada 2017 roku ................................ ................................ .. 11
  X==. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty ................................ ................................ ............. 12
  XIII. Z asady polityki rachunkowości ................................ ................................ ................................ ............. 12
  XIV. Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego ................................ . 17
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 3 z 17
  I. I nformacje ogólne
  1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2017 roku
  Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
  systemie obrotu na rynku NewConnect .
  Raport okresowy DOMENOMAN=A.PL Spółka Akcyjna za I I= kwartał 2017 roku obejmuje okres od
  1 lipca do 3 0 września 2017 roku.
  2. Podstawowe informacje o Emitencie
  Nazwa: Domenomania.pl
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Wrocław, Polska
  Adres: ul. Legnicka 56, 5B ;204 Wrocław
  REGON: 02054922>
  NIP: 8951885344
  KRS: 0000377083
  Kapitał zakładowy:
  www:
  e;mail:
  55E 000 zł
  http://domenomania.pl
  [email protected]
  Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56, 54 -204 Wrocław,
  powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod tą samą firmą na mocy
  aktu notarialnego Repertorium A nr 182/2011 z dnia 21.01.2011 roku. Spółka Akcyjna została
  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377083 w dniu 31 stycznia 2011
  roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydzi ał Gospodarczy KRS.
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 4 z 17
  Domenomania.pl S.A. jest spółką z segmentu nowych technologii, która znajduje się
  w czołówce polskich firm świadczących usługi poprzez =nternet. Głównym przedmiotem
  działalności Spółki jest pozyskiwanie klientów abonamentowych na usł ugi rejestracji domen
  internetowych oraz usług hostingowych. Dodatkowo Spółka świadczy szereg usług
  komplementarnych dla głównego przedmiotu swojej działalności, dzięki czemu w skład oferty
  wchodzą także takie usługi jak serwery VPS oraz serwery dedykowane , pozycjonowanie stron
  internetowych, a także kreacja stron internetowych. Poprzez takie rozwiązanie Spółka jest
  w stanie w sposób kompleksowy obsłużyć nawet najbardziej wymagających klientów.
  Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług komplementarnych dla główn ego przedmiotu działalności
  Spółka jest w stanie dywersyfikować przychody z tytułu świadczonych usług co korzystnie wpływa
  na rozwój Spółki. Poprzez takie rozwiązanie Domenomania.pl S.A. w systematyczny sposób
  powiększa także swój udział w innych segmentac h branży =T. Do segmentów tych zaliczyć można
  kreację stron i portali internetowych, pozycjonowanie stron internetowych, e -marketing oraz
  usługi programistyczne.
  Mimo, że w chwili obecnej Spółka posiada szeroką ofertę, stale wykonywane są kolejne prace
  i inwestycje mające na celu polepszenie jakości obecnie świadczonych usług, a także ich
  poszerzenie o kolejne pozycje. Ważne jest bowiem, aby stale rozwijać każdy segment działalności
  Spółki, a także wdrażać nowe usługi do oferty wychodząc na przeciw coraz t o bardziej
  wymagającym klientom. Dzięki świadomości konieczności oferowania innowacyjnych rozwiązań
  Spółka na przestrzeni lat była w stanie zbudować grupę profesjonalistów, którzy wspólnie potrafią
  zaoferować szeroki wachlarz usług o znakomitej jakości.
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 5 z 17
  3. Władze Spółki
  Zarząd Spółki DOMENOMANIA.PL SA
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą następujące osoby:
  Michał Misztal – Prezes Zarządu
  Mateusz Szuściak – Wiceprezes Zarządu
  Życiorysy osób zarządzających są dostępne na st ronie internetowej Emitenta
  www. ri.domenomania.pl
  Rada Nadzorcza DOMENOMANIA.PL SA
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące
  osoby:
  Marta Sarwa -Kułak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  Bartłomiej Rosiński – Członek Rady Nadzorczej
  Jerzy Kopaczewski – Członek Rady Nadzorczej
  Paweł Kaszuba – Członek Rady Nadzorczej
  Przemysław Federowicz – Członek Rady Nadzorczej
  Życiorysy osób nadzorujących są dostępne na stronie internetowej Emitenta
  www. ri.domenomania.pl
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 6 z 17
  II. Wybrane dane finansowe
  Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Domenomania.pl SA za = II kwartał 201 7 r.
  oraz dane finansow e za analogiczny okres roku 201 6.
  Rachunek zysków i strat w zł
  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  Za okres
  01.07.2016
  30.09 .2016
  Za okres
  01.07 .2017
  30.09 .2017
  Za okres
  01.01.2016
  30.09.2016
  Za okres
  01.01.2017
  30.09.2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
  tym: 931 966,79 958 427,56 3 548 813,22 2 921 315,15
  – od jednostek powiązanych 5 688,00 319 242,00 110 993,00 738 820,00
  l. Przychody netto ze sprzedaży produktów 931 966,79 958 427,56 3 548 813,22 2 921 315 ,15
  ==. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +,
  zmniejszenie – ) 0,00 0,00 0,00 0,00
  ===. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  =V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 980 848,14 975 942,52 3 669 274,12 3 091 883,40
  l. Amortyzacja 194 044,08 201 765,90 572 363,51 598 612,71
  ==. Zużycie materiałów i energii 2 580,41 1 605,22 7 604,54 9 821,08
  ===. Usługi obce 750 889,53 518 813,15 2 975 172,68 2 180 312,42
  =V. Podatki i opłaty, w tym: 405,00 350,00 1 811,00 700
  – podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 22 295,64 24 529,64 83 637,68 65 662,42
  V=. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 116,10 1 610,80 14 360,47 5 926,66
  V==. Pozostałe koszty rodzajowe 5 517,38 227 267,81 14 324,24 230 848,11
  V===. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A –B) -48 881,35 -17 514,96 -84 460,90 - 170 568,2 5
  D. Pozostałe przychody operacyjne 95 537,11 32 084,91 332 699,56 225 222,15
  l. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 34 500,00 0,00
  II. Dotacje 95 328,51 31 256,42 285 985,53 218 983,94
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 208,60 828,49 12 214,03 6 238,21
  E. Pozostałe koszty operacyjne 38 068,36 0,64 115 782,69 36 710,00
  l. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  ==. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 38 068,36 0,64 115 782,69 36 710,00
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D –E) 8 587,40 14 569,31 132 455,97 17 943,90
  G. Przychody finansowe 6 693,18 22,46 18 969,04 17 763,67
  l. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 6 693,18 22,46 18 969,04 17 763,67
  – od jednostek powiązanych 296,50 0,00 296,50 210,85  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 7 z 17
  ===. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  =V. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 2 610,64 2 401,89 11 370,98 10 420,64
  l. Odsetki, w tym: 1 610,64 2 104,89 10 904,84 7 908,78
  – dla jednostek powiązanych 207,71 0,00 1 003,11 139,96
  ==. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 296,36 466,14 2 511,86
  I. Zysk (strata) brutto (F+G –H) 12 669,94 12 190,52 140 054,03 25 286,93
  J. Podatek dochodowy 5 776,00 -22 013,00 43 444,00 -50 587 ,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zw. straty) 0,00 0,00 -990,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto (I -J–K) 6 893,94 34 203,52 97 600,03 75 873 ,93
  Aktywa - wybrane dane finansowe w zł
  BILANS – AKTYWA Stan na Stan na
  30.09.2016 30.09.2017
  A. AKTYWA TRWAŁE 3 248 161,53 2 710 627,18
  =. Wartości niematerialne i prawne 2 837 535,92 2 338 749,22
  ==. Rzeczowe aktywa trwałe 107 856,26 80 665,38
  ===. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  =V. =nwestycje długoterminowe 274 240,35 221 883,58
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 529,00 69 329 ,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 4 007 783,80 4 621 496,25
  I. Zapasy 0,00 0,00
  ==. Należności krótkoterminowe 3 319 091,21 3 979 623,19
  III. =nwestycje krótkoterminowe 78 064,77 362 497,51
  =V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 750,06 279 375,55
  AKTYWA RAZEM : 7 255 945,33 7 332 123 ,43
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 8 z 17
  Pasywa - wybrane dane finansowe w zł
  BILANS – PASYWA Stan na Stan na
  30.06.2016 30.06.2017
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 470 274,51 3 590 060 ,36
  =. Kapitał (fundusz) podstawowy 557 000,00 557 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 795 059,48 2 936 571,43
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 300 000,00 300 000,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -279 385,00 -279 385,00
  VI. Zysk (strata) netto 97 600,03 75 873,93
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 785 670,82 3 742 063 ,07
  =. Rezerwy na zobowiązania 4 182,00 14 481 ,00
  ==. Zobowiązania długoterminowe 77 909,14 76 143,37
  ===. Zobowiązania krótkoterminowe 2 118 399,92 2 417 274,11
  =V. Rozliczenia międzyokresowe 1 585 179,76 1 234 164,59
  PASYWA RAZEM : 7 255 945,33 7 332 123 ,43
  Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane finansowe w zł
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Za okres
  01.07.2016
  30.09.2016
  Za okres
  01.07.2017
  30.09.2017
  Za okres
  01.01.2016
  30.09.2016
  Za okres
  01.01.2017
  30.09.2017
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk / Strata netto 7 883,94 12 190,52 97 600,03 25 286,93
  II. Korekty razem 25 135,05 153 134,87 90 328,59 223 350,15 7
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+II) 33 018,99 165 325,39 7 271,44 248 637,08
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 5 151,79 7 668,29 250 174,79 85 551,53
  II. Wydatki 70 000,00 180 000,00 110 000,00 336 876,84
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) -64 848,21 -172 331,71 140 174,79 -251 325,31
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 29 428,49 831,87 142 000,00 4 265,67
  II. Wydatki 31 748,60 5 641,18 259 586,41 17 465,38
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) -2 320,11 -4 809,31 -117 586,41 -13 199,71
  D. Przepływy pieniężne netto razem -34 149,33 -11 815,63 29 859,82 -15 887,94  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 9 z 17
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -34 149,33 -11 815,63 29 859,82 -15 887,94
  F. Środki pieniężne na początek okresu 68 299,03 22 782,63 4 289,88 26 85 4,94
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 34 149,70 10 967,00 34 149,70 10 967,00
  Zestawienie zmian w kapitale własnym - wybrane dane finansowe w zł
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Za okres
  01.07.2016
  30.09.2016
  Za okres
  01.07.2017
  30.09.2017
  Za okres
  01.01.2016
  30.09.2016
  Za okres
  01.01.2017
  30.09.2017
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 443 380,57 3 555 856,84 3 352 674,48 3 514 186,43
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
  korektach 3 443 380,57 3 555 856,84 3 352 674,48 3 514 186,43
  Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 537 000,00 557 000,00 537 000,00 557 000,00
  Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 557 000,00 557 000,00 557 000,00 557 000,00
  Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 795 059,48 2 936 571,43 2 354 936,07 2 795 059,48
  Zwiększenie (podział zysku netto) 0,00 0,00 440 123,41 141 511,95
  Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 2 795 059,48 2 936 571,43 2 795 059,48 2 936 571,43
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek
  okresu 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec
  okresu 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 -279 385,00 440 123,41 -279 385,00
  Zmniejszenie (podział zysku netto) 0,00 0,00 440 123,41 0,00
  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 -279 385,00 0,00 -279 385,00
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu 279 385,00 0,00 279 385,00 0,00
  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 279 385,00 0,00 279 385,00 0,00
  Wynik netto na koniec okresu 7 883,94 75 873,93 97 600,03 75 873,93
  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 470 274,51 3 590 060,36 3 470 274,51 3 590 060,36
  III. Dodatkowe dane, których uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest
  konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej
  emitenta w sposób rzetelny i kompetentny
  W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji
  majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 10 z 17
  IV. Komentarz zarządu do wyników finansowych spółki
  W === kwartale Emitent wygenerował przychody ze sprzedaży wartości 958 427,56 co jest zbliżone
  do wartości przychodów osi ągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zaznaczyć
  natomiast należy, iż mimo podobnej wartości przychodów ostateczny wynik netto za trzeci
  kwartał 2017 roku wyniósł 34 203,52 zł w porównaniu z 6 893,94 zł zysku netto za trzeci kwartał
  roku 2016. Ró wnocześnie należy zaznaczyć, iż wynik netto za okres objęty niniejszym raportem
  jest zbliżony do zysku netto za == kwartał 2017 roku, który wynosił 36 511,37 zł.
  W ujęciu narastającym na dzień 30 września 2017 roku wartość przychodów osiągniętych przez
  Spó łkę wyniosła 2 921 315,15 zł, natomiast wynik netto po trzech kwartałach wynosi 75 873,93
  zł, co w opinii Zarządu Emitenta jest wynikiem zadowalającym. Zarząd dokłada wszelkich starań,
  aby konsekwentnie realizowana strategia pozytywnie wpływała na osiągane przez Spółkę wyniki.
  V. Informacje zarządu na temat aktywności w III kwartale 2017
  W trzecim kwartale 2017 roku Zarząd Domenomania.pl Spółka Akcyjna informował podjętych
  przez Radę Nadzorczą w dniu 10 lipca 2017 roku uchwałach dotyczących :
  a) zmiany funkcji pełnionych przez Członków Zarządu w taki sposób, iż funkcję Prezesa Zarządu
  powierzono dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu – Michałowi Misztalowi, natomiast
  funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono dotychczasowemu Prezesowi Zarządu –
  Mateuszowi Szuściakowi
  b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniając zmiany Statutu dokonane na
  podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku.
  W dniu 11 sierpnia 2017 roku Emitent przekazał do publicznej wiadomości raport kwartalny za
  drugi kwartał 2017 roku.
  VI. Prognozy finansowe
  Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 11 z 17
  VII. Wskazanie jednostek wchodząc ych w skład grupy kapitałowej E mitenta
  na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
  VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.
  IX. Opis stanu realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych
  w dokumencie informacyjnym, o których mowa w § 10 p kt. 13a załącznika nr 1
  do regulaminu ASO
  Nie dotyczy.
  X. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie
  Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na
  wprowadzenie rozwiązań inn owacyjnych w przedsiębiorstwie.
  XI. Struktura akcjonariatu na dzień 14 listopada 2017 roku
  Akcjonariusze Liczba akcji
  Udział w liczbie głosów na
  WZ
  Struktura akcjonariatu w %
  INDATA Software Limited 2 900 000 52,07 % 52,07 %
  Aleksander Chomicz 885 907 15,90 % 15,90 %
  Michał Misztal 409 500 7,35 % 7,35 %
  Mateusz Szuściak 400 00 0 7,18 % 7,18 %
  Pozostali 974 593 17,50 % 17,50 %
  Razem 5.570.000 100 % 100 %  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 12 z 17
  XII. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty
  Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów
  Umowa o pracę 1 1
  XII I. Zasady polityki rachunkowości
  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z
  ustawą o rachunkowości.
  1. Metody wyceny:
  Środki trwałe i WNiP
  1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano
  w księgach w wysokości cen nabycia.
  2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej
  użyteczności, przy czym:
  a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazo wo
  w miesiącu wydania do użytkowania i nie ujmowane w ewidencji środków trwałych,
  b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek według
  przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
  c) wartości niematerialne i prawne – programy i li cencje amortyzuje się przez okres 5 -ciu lat.
  Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
  =nwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy
  spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzr ostem
  do wartości godziwej (rynkowej), w przypadkach, w których ustawa przewiduje taką możliwość.
  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 13 z 17
  Niezakończone usługi długoterminowe
  Niezakończone usługi długoterminowe odpowiadają niezafakturowanej kwocie, którą Spółka
  spodziewa się uzyskać od zamawiającego za wykonane prace. Wycenia się je w wysokości
  poniesionych kosztów, powiększonych o odpowiedni narzut zysku pomniejszonych o sumę
  wystawionych faktur i ujętych strat. Koszty zawierają wszystkie koszty odnoszące się
  bezpośrednio do konkretnyc h umów oraz odpowiednią cześć stałych i zmiennych kosztów
  ogólnych Spółki skalkulowanych przy założeniu normalnego wykorzystania zdolności
  produkcyjnych.
  Niezakończone umowy o usługę długoterminową są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej jako składnik należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności. Heżeli wartość
  wystawionych faktur przekracza wartość poniesionych kosztów powiększonych o ujęty zysk,
  nadwyżka jest ujmowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako przychody przyszły ch
  okresów.
  Długoterminowe aktywa finansowe
  Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/
  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad
  uznawania, metod wyceny, zakresu uj awniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
  Długoterminowe aktywa finansowe nie występują .
  Aktywa obrotowe
  Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
  a) zapasy :
  - surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny p rzeciętne - średnioważone,
  - materiały - w cenach nabycia,
  - towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu
  zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
  - produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 14 z 17
  Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.
  b) należności, roszczenia i zobowiązania
   w ciągu roku należności i zobowiązania wykazywane według wartości nominalnej,
   na dzień bilansowy należności wykazywane są w kw ocie wymaganej zapłaty z zachowaniem
  zasady ostrożnej wyceny,
   na dzień bilansowy zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty,
  Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości
  nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia
  poprzedzającego dokonanie operacji.
  Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach
  obcych przelicza się na walutę polską według kursu średniego dla danej waluty ustalonego
  przez NBP, obowiązującego w dniu bilansowym.
  Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich
  odzyskania, przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
  c) środki pieniężne
   krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
   operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach
  obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP z
  dnia 31.12.2014 r.
   weksle ustalono w wartości nomi nalnej wraz z przypadającymi na nie do dnia bilansowego
  odsetkami .
  Kredyty i pożyczki
  Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie
  nabycia /w wartości nominalnej.
  Różnice kursowe
  Różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów
  i pasywów, rozlicza się następująco:  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 15 z 17
  ▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
  ▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
  Kapitały własne w wartości nominalnej,
  Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,
  Fundusze specjalne w wartości nominalnej,
  Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,
  Wynik finansowy
  Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu
  zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
  Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
   wynik działalności operacyjnej
   wynik na operacjach finansowych,
   wynik na operacjach nadzwyczajnych,
   obowiązkowe obciążenia wyniku finan sowego z tytułu podatku dochodowego od osób
  prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego.
  Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży
  produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w
  rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń
  lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów
  operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku
  trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o
  całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży
  produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 16 z 17
  Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operac ji
  finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów
  wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z
  rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów warto ściowych i
  dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji
  finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie,
  prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów
  wartościowych i ujemnych różnic kursowych.
  Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami
  nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują
  skutki finansowe z darzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i
  dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kos ztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.
  2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania
  finansowego:
  1. spra wozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr,
  pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze
  wg art. 46, 47 i 48 UoR;
  2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zg odnie z zapisami w PR.
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą bezpośrednią/pośrednią;
  3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo
  prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zg odności
  dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
  4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald
  kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu
  finansowym;
  5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio
  sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;  Raport za I II kwartał 201 7 roku
  Strona 17 z 17
  6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
  7. zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego.
  XIV. Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
  Zarząd Domenomania.pl SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne
  sprawozdanie finanso we zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości
  obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
  majątkową i finansową Domenomania.pl SA oraz jej wynik finansowy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Domenomania.pl SA
ISIN:PLDMNMN00016
NIP:895-18-85-344
EKD: 63.11 przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych
Adres: ul. Legnicka 56 54-204 Wrocław
Telefon:+48 71 7262245
www:www.domenomania.pl
Komentarze o spółce DOMENOMANIA.PL
2018-03-27 15:31:28
juszko
nowy właściciel spółki: https://mobilum.com/ - zaczyna się robić ciekawie
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649