Raport.

CUBE.ITG SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 30 157 40 092 7 100 9 152 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 520) 8 340 (2 948) 1 904 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 383) 5 402 (3 857) 1 233 Zysk (strata) netto (14 288) 4 360 (3 364) 995 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (14 158) 3 407 (3 333) 778 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 065 (56 366) 1 663 (12 867) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 826) 5 793 (901) 1 322 Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 734) (10 436) (1 115) (2 382) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 495) (61 009) (352) (13 927) Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,43) 0,36 (0,34) 0,08 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,43) 0,36 (0,34) 0,08 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Aktywa trwałe 276 912 277 615 65 518 62 752 Aktywa obrotowe 92 366 86 923 21 854 19 648 Aktywa razem 369 278 364 538 87 372 82 400 Kapitał akcyjny 19 888 19 888 4 706 4 495 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 42 706 55 493 10 104 12 544 Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 822 3 317 431 750 Kapitał własny razem 44 528 58 810 10 535 13 293 Zobowiązania długoterminowe 125 031 167 483 29 583 37 858 Zobowiązania krótkoterminowe 199 719 138 245 47 254 31 249 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 4,29 5,58 1,02 1,26 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 4,29 5,58 1,02 1,26 Liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847 Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847 WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 15 522 17 898 3 654 4 086 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13 690) 3 879 (3 223) 886 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 514) 2 498 (3 653) 570 Zysk (strata) netto (12 971) 2 325 (3 054) 531 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (580) (66 431) (137) (15 165) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 903) 7 427 (1 154) 1 695 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 987 (1 648) 939 (376) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 496) (60 652) (352) (13 846) Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,31) 0,25 (0,31) 0,06 Rozwodniony zysk na jedną akcję (z zł/euro) (1,31) 0,25 (0,31) 0,06 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Aktywa trwałe 93 947 92 587 22 228 20 928 Aktywa obrotowe 49 756 54 582 11 772 12 338 Aktywa razem 143 703 147 169 34 000 33 266 Kapitał akcyjny 19 888 19 888 4 706 4 495

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CUBE.ITG SA
ISIN:PLMCINT00013
NIP:898-001-57-75
EKD: 62:20 działaność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Adres: ul. Długosza 60 51-162 Wrocław
Telefon:+48 71 7972666
www:www.cubeitg.pl
Kalendarium raportów
2018-04-30Raport roczny
2018-05-30Raport za I kwartał
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CUBE.ITG
2018-03-22 18-03-31
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.