Raport.

CUBE.ITG SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 30 157 40 092 7 100 9 152 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 520) 8 340 (2 948) 1 904 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 383) 5 402 (3 857) 1 233 Zysk (strata) netto (14 288) 4 360 (3 364) 995 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (14 158) 3 407 (3 333) 778 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 065 (56 366) 1 663 (12 867) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 826) 5 793 (901) 1 322 Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 734) (10 436) (1 115) (2 382) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 495) (61 009) (352) (13 927) Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,43) 0,36 (0,34) 0,08 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,43) 0,36 (0,34) 0,08 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Aktywa trwałe 276 912 277 615 65 518 62 752 Aktywa obrotowe 92 366 86 923 21 854 19 648 Aktywa razem 369 278 364 538 87 372 82 400 Kapitał akcyjny 19 888 19 888 4 706 4 495 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 42 706 55 493 10 104 12 544 Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 822 3 317 431 750 Kapitał własny razem 44 528 58 810 10 535 13 293 Zobowiązania długoterminowe 125 031 167 483 29 583 37 858 Zobowiązania krótkoterminowe 199 719 138 245 47 254 31 249 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 4,29 5,58 1,02 1,26 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 4,29 5,58 1,02 1,26 Liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847 Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847 WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży 15 522 17 898 3 654 4 086 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13 690) 3 879 (3 223) 886 Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 514) 2 498 (3 653) 570 Zysk (strata) netto (12 971) 2 325 (3 054) 531 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (580) (66 431) (137) (15 165) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 903) 7 427 (1 154) 1 695 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 987 (1 648) 939 (376) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 496) (60 652) (352) (13 846) Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,31) 0,25 (0,31) 0,06 Rozwodniony zysk na jedną akcję (z zł/euro) (1,31) 0,25 (0,31) 0,06 Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958 Aktywa trwałe 93 947 92 587 22 228 20 928 Aktywa obrotowe 49 756 54 582 11 772 12 338 Aktywa razem 143 703 147 169 34 000 33 266 Kapitał akcyjny 19 888 19 888 4 706 4 495

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


 • O Ś W I A D C Z E N I E
  Zarządu Cube.ITG S.A. w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cube.ITG
  oraz półrocznego sprawozdania Zarządu z działa lności
  Grupy Kapitałowej Cube.ITG

  Ja niżej podpisany oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitałowej Cube.ITG i dane porównywalne sporządzone zostały
  zg odnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy,
  rzetelny i jasny sytuację majątkową i fi nansową oraz wynik finansowy Cube.ITG S.A. oraz Grupy
  Kapitałowej Cube.ITG .
  Oświadczam ponadto, iż półroczne sprawozdanie z d ziała lności Grupy Kapitałowej Cube.ITG zawiera
  prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz s ytuacji Grupy Kapitałowej Cube.ITG , w tym opis
  podstawowych ryzyk i zagrożeń.  Marek Girek Iwona Kołowacik
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
  .........................................................

  data  2  O Ś W I A D C Z E N I E

  Zarządu Cube.ITG S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego
  do badania sprawozdań finansowych
  (półroczne sprawozdanie finansowe)

  Ja niżej podpisany oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
  dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego Grupy
  Kapitałowej Cube.ITG został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że informuję, że podmiot ten
  oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i
  niezależnego raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.  Marek Girek Iwona Kołowacik
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu


  .........................................................

  data

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik • Sprawozdanie Zarządu z działalności
  Grupy Kapitałowej CUBE.ITG w I półroczu 201 7 roku


  Data i miejsce publikacji:
  Warszawa , 29 września 201 7 roku  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 2

  Spis Treści

  Spis Treści 2
  1. W ybrane dane finansowe 4
  1.1. W ybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 4
  1.2. W ybrane dane finansowe CUBE.ITG S.A. 5
  1.3. Zasady przeliczania wybranych d anych finansowych 6
  2. Informacje o Grupie Kapitałowej CUBE.ITG 7
  2.1. Skład Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 7
  2.2. Jednostki podlegające konsolidacji 9
  2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 9
  3. Informacje o jednostce dominującej CUBE.ITG S.A. 9
  3.1. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 9
  3.2. Kapitał zakładowy Spółki 11
  3.2.1. Struktura kapitału zakładowego 11
  3.3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 12
  3.4. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące 13
  4. Działalność Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 14
  4.1. Przedmiot działalności Grupy 14
  4.2. Produkty i usługi Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 15
  4.2.1. Usługi świadczone przez CUBE.ITG S.A. 15
  4.2.2. Produkty oferowane przez CUBE.ITG S.A. 16
  4.3. Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej 19
  4.3.1. Zdarzenia w pierwszym półroczu 2016 roku 19
  4.3.2. Zdarzenia po dniu bilansowym 23
  4.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi 24
  4.5. Udzielone gwarancje, poręczenia kredytu lub pożyczki 26
  4.6. Czynniki ryzyka i zagrożeń 27
  5. Sytuacja finansowo -majątkowa Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 33
  5.1. Zasady sporządzenia skróconego jednostkowego i skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej CUBE.ITG 33
  5.2. Analiza sytuacji finansowo -majątkowej 34
  5.2.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 34

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 3

  5.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 34
  5.2.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 35
  5.2.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 35
  5.2.5. Wskaźniki finansowe i niefinansowe 35
  5.3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników 41
  5.4. Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej
  kolejnego kwartału 41
  5.4.1. Sytuacja gospodarcza i wskaźniki koniunktury 41
  5.4.2. Rynek IT 43
  6. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia 43
  6.1. Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej 43
  6.2. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansowego i ich zmian, oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę
  Kapita łową CUBE.ITG 44
  7. Dane kontaktowe 46  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 4

  1. Wybrane dane finansowe
  1.1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG
  Wybrane dane finansowe GK CUBE.ITG S.A.
  PLN’000 EUR’000
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  Przychody ze sprzedaży 30 157 40 092 7 100 9 152
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 520) 8 340 (2 948) 1 904
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 383) 5 402 (3 857) 1 233
  Zysk (strata) netto (14 288) 4 360 (3 364) 995
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej (14 158) 3 407 (3 333) 778
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 065 (56 366) 1 663 (12 867)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 826) 5 793 (901) 1 322
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 734) (10 436) (1 115) (2 382)
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 495) (61 009) (352) (13 927)
  Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,43) 0,36 (0,34) 0,08
  Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,43) 0,36 (0,34) 0,08
  Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958
  Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958

  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Aktywa trwałe 276 912 277 615 65 518 62 752
  Aktywa obrotowe 92 366 86 923 21 854 19 648
  Aktywa razem 369 278 364 538 87 372 82 400

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 5

  Kapitał akcyjny 19 888 19 888 4 706 4 495
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
  dominującej 42 706 55 493 10 104 12 544
  Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 822 3 317 431 750
  Kapitał własny razem 44 528 58 810 10 535 13 293
  Zobowiązania długoterminowe 125 031 167 483 29 583 37 858
  Zobowiązania krótkoterminowe 199 719 138 245 47 254 31 249
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 4,29 5,58 1,02 1,26
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 4,29 5,58 1,02 1,26
  Liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847
  Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847


  1.2. Wybrane dane finansowe CUBE.ITG S.A.
  Wybrane dane finansowe CUBE.ITG
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  PLN’000 EUR’000
  Przychody ze sprzedaży 15 522 17 898 3 654 4 086
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13 690) 3 879 (3 223) 886
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 514) 2 498 (3 653) 570
  Zysk (strata) netto (12 971) 2 325 (3 054) 531
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (580) (66 431) (137) (15 165)
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 903) 7 427 (1 154) 1 695
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 987 (1 648) 939 (376)
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 496) (60 652) (352) (13 846)
  Zysk na jedną akcję (w zł/euro) (1,31) 0,25 (0,31) 0,06

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 6

  Rozwodniony zysk na jedną akcję (z zł/euro) (1,31) 0,25 (0,31) 0,06
  Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958
  Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 9 903 567 9 463 958 9 903 567 9 463 958

  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  Aktywa trwałe 93 947 92 587 22 228 20 928
  Aktywa obrotowe 49 756 54 582 11 772 12 338
  Aktywa razem 143 703 147 169 34 000 33 266
  Kapitał akcyjny 19 888 19 888 4 706 4 495
  Kapitał własny razem 56 420 69 391 13 349 15 685
  Zobowiązania długoterminowe 8 444 18 898 1 998 4 272
  Zobowiązania krótkoterminowe 78 839 58 880 18 653 13 309
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 5,67 6,98 1,34 1,58
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 5,67 6,98 1,34 1,58
  Liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847
  Rozwodniona liczba akcji (w sztukach) 9 943 847 9 943 847 9 943 847 9 943 847


  1.3. Zasady przeliczania wybranych danych finansowych
  Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na EUR w następujący sposób:
  pozycje skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez
  NBP obowiązującego na dzień bilansowy (30.0 6.201 7r. 1 EUR= 4, 2265 zł oraz 31.12 .201 6r. 1 EUR=4, 4240 zł),
  pozycje skróconego rachunku zysków i strat, skróconego spra wozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
  kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za półrocze danego r oku (za
  okres 01.01. -30.0 6.201 7r. 1 EUR=4, 2474 zł oraz za okres 01.01. -30.0 6.201 6r. 1 EUR=4, 3805 zł).

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 7

  2. Informacje o Grupie Kapitałowej CUBE.ITG
  2.1. Skład Grupy Kapitałowej CUBE.ITG
  Skład Grupy Kapitałowej n a dzień 30 czerwca 201 7 roku oraz na dzień publikacji sprawozdania :
  Jednostka Dominująca CUBE.ITG S.A.
  Jednostki pośrednio i bezpośrednio zależne od CUBE.ITG S.A:
  ITMED Sp. z o.o. ( 100 % udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)
  CUBE.ITG GmbH (100% udziałów w kapitale zakład owym i ogólnej liczbie głosów)
  Data Techno Park Sp. z o.o. (pośrednio poprzez jednostkę zależną ITMED Sp. z o.o., która posiada 86,37% udziałów w
  kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

  Jednostki stowarzyszone ITMED Sp. z o.o.:
  ITMED Service Sp. z o.o. (40% udziałów w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów)

  Jednostki powiązane kapitałowo z Data Techno Park Sp. z o.o. w ramach projektu :
  Nazwa jednostki
  zależnej Podstawowa działalność
  Miejsce
  rejestracji i
  prowadzenia
  działalności
  Udział w
  głosach/kapitale
  zakładowym
  jednostki
  bezpośrednio
  nadrzędnej
  Metoda
  konsolidacji
  PI Systems Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Warszawa,
  ul. Okopowa
  56/107
  18,0% Jednostka
  stowarzyszona
  ER Sp. z o.o. Działalność w sektorze informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  PsycheOn Sp. z o.o. Działalność w sektorze informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 49,9% Jednostka
  stowarzyszona
  Reserveo Sp. z o.o. Działalność w sektorze informatyczno -
  medycznym
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 35,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Early Logic Sp. z o.o.
  Badania naukowe i prace rozwojowe w
  dziedzinie pozostałych nauk
  przyrodniczych i technicznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Audit -Soft Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  IVES -System Sp. z o.o. Działalność portali internetowych
  Warszawa,
  ul. Stanisława
  Noakowskiego 4/12
  40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Torneo MedLoc
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 49,0% Jednostka
  stowarzyszona

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 8

  Zonen.pl Sp. z o. o. Działalność portali internetowych Lublin,
  ul. Dobrzańskiego 1 47,0% Jednostka
  stowarzyszona
  4steps consulting
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Epten Systems
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  efarmaceuta.pl
  Sp. z o.o. Działalność portali internetowych Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 30,0% Jednostka
  stowarzyszona
  H21 Sp. z o.o.
  Produkcja instrumentów i przyrządów
  pomiarowych, kontrolnych i
  nawigacyjnych
  Wrocław,
  ul. Krakowska 180B 49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  HISAAS Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  RiskMed Broker
  Sp. z o.o.
  Działalność agentów i brokerów
  ubezpieczeniowych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 47,0% Jednostka
  stowarzyszona
  AQUA 7 Sp. z o.o.
  Produkcja instrumentów i przyrządów
  pomiarowych, kontrolnych i
  nawigacyjnych
  Wrocław, ul.
  Krakowska141 -155 49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Itvations Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 49,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Risk Managment
  Solutions Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Data Protection
  Solutions Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Compilance Audit
  Solutions Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 40,0% Jednostka
  stowarzyszona
  e-higienistka.pl Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 34,0% Jednostka
  stowarzyszona
  videocasto.com
  Sp. z o.o.
  Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 32,0% Jednostka
  stowarzyszona
  Try2Buy Sp. z o.o. Działalność w sektorze rozwiązań
  informatycznych
  Wrocław,
  ul. Borowska 283 B 35,0% Jednostka
  stowarzyszona


  Spółka ITMED Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Data Techno Park Sp. z o.o. (DTP) jest instytucją otoczenia biznesu, realizującą
  szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z sekto rem
  medycznym pozwoliło DTP zdobyć wiedzę i doświadczenie, które dziś spółka wykorzystuje w ramach w spółpracy z podmiotami i
  instytucjami reprezentującymi różnorodne gałęzie nauki oraz biznesu. Spółka DTP dysponuje Medyczny m Centrum Przetwarzania
  Danych o powierzchni 5 tys. m2 (w tym powierzchnia serwerowni wynosi 1,3 tys. m2) oraz mocy zasilania 10 MW i poziomie
  niezawodności TIER3. Obiekt pozwala ofertować nowe , specjalistyczne usługi IT, w szczególności związanych z Cloud Computing’iem
  oraz obszarem Big Data .
  Spółka CUBE.ITG GmbH z siedzibą w Berlinie pełni funkcje sprzedażowe na rzecz Emitenta. Powstała w czerwcu 2014 r. Obszarem
  działalności spółki jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 9

  2.2. Jednostki podlegające konsolidacji
  Konsolidacji metodą pełną podlegają spółki ITMED Sp. z o.o. , Data Tech no Park Sp. z o.o. oraz CUBE.ITG GmbH. Pozostałe s półki
  wykazane w pkt 2.1. powyżej podlegają konsolidacji metodą praw własności .
  2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej CUBE.ITG
  W dniu 29 marca 2017 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki po średnio zależnej od Emitenta, t j. Data Techno
  Park Sp. z o.o. ("DTP") o kwotę 5.000.000 zł. W wyniku podwyższenia wysokość kapitału zakładowego DTP wzrosła z kwoty 3.075.400
  zł do kwoty 8.075.400 zł. Nowoutworzone udziały zostały w całości objęte przez ITM ED Sp. z o.o. ("ITMED") tj. spółkę w 100%
  zależną od Emitenta i pokryte w całości wkładem pieniężnym. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego DTP udział
  ITMED w kapitale zakładowym DTP wzrósł do 86,37 %. Podwyższen ie kapitału zakładowego w D TP miało na celu zwiększenie kapitału
  obrotowego DTP oraz poprawę sytuacji płynnościowej spółki zależnej.
  W dniu 9 czerwca 2017 roku Data Techno Park Sp. z o.o. dokonała zbycia na rzecz podmiotów trzecich wszystkich udziałów
  posiadanych w spółkach stowarzyszonych: Credit Support Platform Sp. z o.o. (49% udziału w kapitale zakładowym), PlatformaIT
  Sp. z o.o. (49% udziału w kapitale zakładowym) i INCAT Sp. z o.o. (49% udziału w kapitale zakładowym). Wszystki e ww. spółki
  prowadzą działalność w sektorze rozwiązań informatycznych. Posiadane udziały zostały zbyte za kwoty nieznaczące z punktu widz enia
  skali działalności i sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Cube.ITG.

  3. Informacje o jednostce dominujące j CUBE.ITG
  S.A.
  3.1. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku skład Zarządu Emitenta przedstawia ł się następując o:
  Marek Girek - Prezes Zarządu
  Arkadiusz Zachwieja - Wiceprezes Zarządu
  Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego , tj. 29.09. 2017 skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:
  Marek Girek - Prezes Zarządu
  Iwona Kołowacik – Wiceprezes Zarządu
  Na dzień 30 czerwca 2017 roku skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawiał się następująco:
  Maciej Maria Kowalski - Wiceprzewodniczący
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Piotr Antonowicz - Członek
  Andrzej Grabiński - Członek
  Paweł Ciesielski - Członek

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 10


  Na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 29.09 .017, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:
  Jolanta Świątek - Kozłowska - Członek
  Paweł Ciesielski - Członek
  Sławomir Sokołowski - Członek
  Marian Szołuch a - Członek

  Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta:
  Dnia 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołan iu Pana Marka Girka do pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu Spółki. Jednocześnie z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały Pan Marek Girek przestał pełnić funkcję Wiceprezesa
  Zarządu.
  Dnia 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o po wołaniu Pana Zdzisława Grochowicza do pełnienia funkcji
  Wiceprezesa Zarządu Spółki.
  Dnia 4 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Witkiewicza na tymczasowego Członka
  Rady Nadzorczej.
  Dnia 10 lutego 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mariana Nogi z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z
  dniem 15 lutego 2017 roku.
  Dnia 15 lutego 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło w formie uchwały, że Rada Nadzorcza Spółki obecnej
  kade ncji składać się będzie z siedmiu członków. Ponadto NWZ podjęło uchwały w sprawie powołania na Członków Rady Nadzorczej
  Spółki : Pana Pawła Witkiewicza (od 4 stycznia 2017 roku tymczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki), Pana Piotra Antonowicza,
  Pana Andrzeja Grabińskiego oraz Pana Pawła Ciesielskiego.
  Dnia 19 czerwca 201 7 roku rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył Pan Zdzisław Grochowicz .
  Dnia 19 czerwca 2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dz ień 20 czerwca 2017 roku złożył
  Pan Marcin Haśko.
  Dnia 19 czerwca 2017 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 19 czerwca 2017 r. złożył
  Pan Paweł Witkiewicz.
  Dnia 30 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Grabińskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 30 czerwca 2017 roku.
  Dnia 14 lipca 2017 roku Pan Arkadiusz Zachwieja złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spół ki z dniem 14 lipca
  2017 roku.
  Dnia 2 6 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Kowalskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki
  z dniem 26 lipca 2017 roku.
  Dnia 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Sokołowskiego
  oraz Pana Mar iana Szołuch a.
  Dnia 9 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 25 sierpnia 2017 r. Pani Iwony Kołowacik do
  pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do spraw Pionu Handlowego.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 11

  Dnia 20 września 2017 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Antonowicza z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
  Spółki z dniem 20 września 2017 roku.

  3.2. K apitał zakładow y Spółki
  3.2.1. Struktura k apitał u zakładow ego

  Na dzień 3 0 czerwca 201 7 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.887.694,00
  PLN i dzieli się na 9 943 847 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 PLN każda , w tym na:
  7.679.447 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
  754.800 akc ji zwykłych na okaziciela serii B1,
  1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2.


  Stan na
  30/06/201 7
  Stan na
  29/09/201 7
  PLN’000 PLN’000

  Kapitał podstawowy 19 88U 19 8U U
  Akcje serii A1 15 359 15 359
  Akcje serii B1 1 R 10 1 R 10
  Akcje serii B2 3 01V 3 01V

  RAZEj NV 88U N9 88 U

  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 zł i nie wyższą niż 20 000 000 zł, tj. z wysokości 19 887 694,00 zł do wysokości
  kwoty nie niż szej niż 19 887 696,00 zł i nie wyższej niż 39 887 694,00 zł, w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż
  10.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 10000000, o wartości nominalnej 2 zł
  każda.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii
  C w wysokości 4,00 zł za jedną akcję. Akcje zwykłe na okaziciela zostały zaoferowane w tr ybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1
  Kodeksu spółek handlowych, tj. subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż
  149 .
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku został y zawarte z 42 podmiotami (w tym 13 osób prawnych) umo wy objęcia 4.934.246 akcji zwykłych
  na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 zł. Akcje zostały pokryte wkładem
  pieniężnym, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również wierzyt elności wynikających z
  przystąpienia w dniu 24 sierpnia 2017 r. Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno Park Sp. z o. o . wobec podmiotów
  nabywających akcje. Podmioty obejmujące a kcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi a kcjami w te rminie określonym w
  umowie inwestycyjnej, przy czym części z nich po up ływie tego terminu przysługuje (w ograniczonym terminie) pra wo żądania od

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 12

  Emitenta nabycia a kcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%. Analogicznie, Emitent może w tym samym okresie żąda ć od podmiotu
  obejmując ego Akcje zbycia na jego rzecz a kcji w tej samej cenie.
  W dniu 1 września 2017 r. Zarząd Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładow ego.
  Zarząd Spółki oświadczył, iż wysokość objętego w drodze emisji akcji serii C podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 9.868.492
  zł, a wkłady na pokrycie objętych akcji zostały wniesione w całości.
  W związku z powyższym dookreślono wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki poprzez nadanie § 6 ust . 1 Statutu Spółki
  nowego brzmienia:
  "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.756.186,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięc y
  sto osiemdziesiąt sześć złotych ) i dzieli się na 14.878.093 (słownie: czternaście milionó w osiems et siedemdziesiąt osiem tysięcy
  dziewięćdziesiąt trzy ) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 ( słownie: _dwa ) złote każda, w tym:
  a) 7.679.447 (siedem milionów sześćset siedemdzie siąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji z wykłych na okaziciela
  serii A 1,
  b) 754.800 (siedemset pięćd ziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
  c) 1.509.600 ( jeden milion pi ęćset dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
  d) 4.934.246 ( słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysi ące dwieście czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela
  serii C.".
  Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania powyższa zmiana Statutu Spółki nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
  Sądowym.

  3.3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
  Struktura akcjonariatu Spółki na dzień publikacji poprzedniego raportu okresowego tj. raportu za I kwartał 2017 r. opublikowanego
  w dniu 24 maja 201 7 roku :
  Akcjonariusz Ilość akcji/ głosów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym/ ogólnej
  liczbie głosów na WZ

  Marek Girek łącznie, w tym
  J bezpośrednio
  J pośrednio przez Mizarus Sp. z o.o.

  2 945 93S
  961 20O
  N 984 73Q

  29,63%
  9,67B
  19,96%

  Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty * 1 234 49O 12,41%
  Leda Investment 764 54V 7,69B
  Pozostali 4 998 87M 50,27%
  Razem 9 943 847 100,00%
  *zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 29 września 201 7 roku struktura akcjonariatu Spółki jest
  następująca:

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 13

  Akcjonariusz Ilość akcji/ głosów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym/ ogólnej
  liczbie głosów na WZ

  Marek Girek łącznie, w tym
  - bezpośrednio
  - pośrednio przez Mizarus Sp. z o.o.

  3 125 936
  1 616 336
  1 509 600

  31,4 4%
  16,25%
  15,18%

  Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty * 1 234 492 12,41%
  Leda Investment 764 549 7,69%
  Pozostali 4 818 870 48,4 6%
  Razem 9 943 847 100,00%
  *zarządzany przez BPS Towarzys two Funduszy Inwestycyjnych S.A .
  W dniu 24 sierpnia 2016 r. zostały podpisane umowy objęcia łącznie 4.934.246 a kcji serii C w ramach emisji nowych akcji na okaziciela
  Spółki. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C nie zostało
  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego przy założeniu braku innych
  zmian struktura akcjonariatu Spółki będzie przedstawiać się następująco:
  Akcjonariusz Ilość akcji/ gło sów na
  WZ
  Udział w kapitale
  zakładowym/ ogólnej
  liczbie głosów na WZ

  Marek Girek łącznie, w tym
  J bezpośrednio
  J pośrednio
  w tym poprzez przez Mizarus Sp. z o.o.

  R 200 07U
  O 86S 33S
  O 333 74O
  O 20V 60M

  34,9R B
  19,2T B
  15,69%
  14,8R B

  Contango 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty * 1 234 49O 8,30 B
  Leda Investment 764 54V 5,14 B
  Pozostali T 678 97Q 51,6N B
  Razem 14 878 093 100,00%
  *zarządzany przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

  3.4. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich
  przez osoby zarządzające i nadzorujące
  Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu , tj. na dzień
  29 wrze śnia 201 7 r. oraz na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego (tj. raportu za I kwartał 201 7 roku opublikowanego
  w dniu 24 maja 201 7 roku) przedstawia się następująco:
  Stan na dzień
  przekazania
  raportu za I
  kwartał 2017, tj.
  24.05.2017r .
  Wskazanie zmian w s tanie
  posiadaniaK
  Stan na dzień
  przekazania
  raportu za I
  półrocze
  2017 r. tj.
  29.0V .2017 r.
  Wartość nominalna
  posiadanych akcji
  (w zł)

  Nabycie

  Zbycie
  ZARZĄD

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 14

  Marek Girek* 2 945 936* 180 000 - 3 125 936 ** 6 251 872
  Iwona Kołowacik bd - - 0 -
  RADA NADZORCZA
  Jolanta Świątek -Kozłowska 0 - - 0 -
  Piotr Ciesielski 0 - - 0 -
  Sławomir Sokołowski 0 - - 0 -
  Marian Szo łuch a 0 - - 0 -
  * łącznie, tj. bezpośrednio i pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o., w którym Pan Marek Girek posiada 9 0% udziałów .
  ** łącznie, tj. bezpośrednio i pośrednio poprzez Mizarus Sp. z o.o., w którym Pan Marek Girek posiada 90% udziałów, bez
  uwzględnienia akcji objętych przez Pana Marka Girka bezpośrednio i pośrednio poprzez osoby z nim powiązane w ramach emisji ak cji
  serii G, k tóra do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W ramach
  emisji akcji serii G Pan Marek Girek objął bezpośrednio 1 250 000 akcji Spólki oraz pośrednio poprzez osoby z nim powiązane 824 142
  akcje Spó lki.

  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali i nie posiadają uprawnień do akcji Spółki w okresie od dnia przekazania raportu
  za I kwartał 201 7 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania .
  4. Działalność Grupy Kapitałowej CUBE.ITG
  4.1. Przedmiot działalności Grupy
  Portfolio Grupy Kapitałowej obejmuje programy do kompleksowego zarządzania firmą, systemy do monitoringu infrastruktury, syst em
  do transmisji danych, systemy do zarządzania tożsamością, system archiwizacji i kopii bezpieczeństwa (wirtualizacja, systemy
  wys okiej dostępności, systemy centralnego backupu), audyty sprzętowo -sieciowe i organizacyjno -prawne, sprzęt i oprogramowanie
  sieciowe. Emitent świadczy usługi w zakresie doradztwa biznesowo -technologiczno -technicznego, produkcji, integracji, wdrożenia, a
  tak że utrzymania wyspecjalizowanych rozwiązań własnych i firm partnerskich, zapewniania jakości systemów informatycznych,
  strojenia wydajności, szkoleń z zakresu IT, dostaw i integracji serwisu infrastruktury.
  Ofertę CUBE.ITG wyróżnia silne zróżnicowanie pro duktów i usług dla najważniejszych i najszybciej rozwijających się sektorów
  gospodarki takich jak finanse i bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, usługi i handel, energetyka, administracja publicz na oraz
  służba zdrowia. Spółki Grupy Kapitałowej CUBE.I TG mają na swoim koncie realizacje wielu projektów informatycznych dla
  największych przedsiębiorstw w Polsce, jak: Bank Pekao SA, Kredyt Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, AXA SA, Telekomunikacja
  Polska SA, Polska Telefonia Cyfrowa SA, PTK Centertel SA, P olkomtel SA, P4 Sp. z o.o. i wielu innych.
  CUBE.ITG, oprócz własnych rozwiązań autorskich, oferuje produkty ponad 20. firm partnerskich – światowych liderów w swoich
  obszarach biznesowych, technologicznych i kompetencyjnych. Główne obszary działalności Gru py Kapitałowej Emitenta obejmują:
  systemy IT dla sektora bankowego,
  systemy IT dla sektora sprzedaży detalicznej,
  systemy IT dla sektora publicznego,
  systemy IT dla sektora telekomunikacyjnego,

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 15

  systemy IT dla sektora medycznego,
  konstrukcje elektroniczne i R&D,
  systemy audiowizualne
  4.2. Produkty i usługi Grupy Kapitałowej CUBE.ITG
  4.2.1. Usługi świadczone przez CUBE.ITG S.A.

  Eksperci CUBE.ITG zapewniają szeroki wachlarz usług związany z obsługą informatyczną dużych i średnich przedsiębiorstw. Co wi ęcej
  wspomagają o ni klientów na wszystkich etapach zmian: od planowania strategicznego poprzez wdrożenie, uruchomienie i wsparcie
  aż po implementację.
  W szczególności CUBE. ITG świadczy następujące usługi:
  doradztwa technicznego i technologicznego,
  Analizując potencjał fi rmy, eksperci firmy dobierają właściwe rozwiązania biznesowe i informatyczne, tak by były one zgodne z
  obowiązującą strategią i planami rozwoju organizacji. Przewaga rynkowa CUBE.ITG związana jest z umiejętnością doboru takich
  narzędzi, które pozwalają kli entom w przyszłości wprowadzać zmiany i tworzyć nowe modele biznesowe.
  produkcji i wdrażania specjalistycznych rozwiązań,
  To usługa skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw z sektorów finansowego (bankowego i ubezpieczeniowego),
  telekomunikacyjnego, energetycznego, mediów, publicznego, zdrowia i sektora detalicznego. Realizacja usługi może odbywać się w
  dwóch modelach współpracy: produkcja oprogramowania na zamówienie przez CUBE.ITG lub outsourcing wykwalifikowanych
  pracowników. Personalizacja (lokal izacja i kastomizacja) oprogramowania pozwala na dostosowanie istniejącej infrastruktury do
  wymagań organizacji, stosowanych przez nią zasad i terminologii.
  utrzymania rozwiązań firm trzecich,
  Wysoki poziom złożoności środowisk IT wymusza konieczność utrzy mywania rozbudowanych departamentów IT lub kosztownych
  umów realizowanych przez innych dostawców. Wykorzystanie wielu różnych aplikacji stworzonych przez wewnętrzne zespoły
  deweloperskie klienta lub przez dostawców zewnętrznych wpływa na wzrost całkowitego kosztu rozwoju i utrzymania środowiska IT
  w organizacji. Dodatkowo obniża koncentrację na podstawowym obszarze działalności firmy na rzecz problemów IT, nie gwarantują c
  poprawy sprawności operacyjnej. Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia ciągłości dz iałania aplikacji zbudowanych przez
  zespoły deweloperskie klientów, bądź wytworzonych przez innych dostawców, Grupa wypracowała skuteczną metodykę procesu
  przejmowania utrzymania aplikacji. Projekt przejmowania utrzymania jest koordynowany zgodnie z metody ką AGILE, która dobrze
  sprawdza się w tak specyficznym procesie.
  kompleksowego zapewniania jakości systemów informatycznych,
  Zespół Zapewniania Jakości CUBE.ITG świadczy usługi w zakresie prowadzenia całości lub części procesu testowego związanego z
  podni esieniem jakości dostarczanego oprogramowania. Grupa jest w stanie świadczyć usługi wsparcia testów niezależnie od
  wykorzystywanych metodyk - zarówno w projektach prowadzonych zgodnie z kaskadowym cyklem wytwarzania, jak i zgodnie z
  metodykami AGILE. W zal eżności od faktycznych potrzeb klienta Grupa proponuje outsourcing całego procesu testowego lub jego
  poszczególnych elementów, obejmujących: planowanie i organizację testów, wykonywanie oraz nadzór nad realizacją i ocenę
  przebiegu. Ponadto oferta obejmuje również audyt i optymalizację już zaimplementowanych procesów zapewnienia jakości. Grupa
  zajmuje się również prowadzeniem testów systemów IT o charakterze wydajnościowym, obciążeniowym i przeciążeniowym, które
  pomagają w ustaleniu czasów odpowiedzi systemu przy zadanym obciążeniu, odwzorowują ruch przewidywany na środowisku
  produkcyjnym i pokazują zachowanie systemu po przekroczeniu przewidywanego obciążenia. Zebrane w ten sposób dane są

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 16

  podstawą przygotowanego przez Spółkę raportu, zawierającego ocenę speł nienia celu testu, wskazania „wąskich gardeł” oraz
  rekomendacji działań zaradczych. Zespół Zapewniania Jakości CUBE.ITG tworzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach w dziedzini e
  Quality Assurance, posiadający biegłość w zakresie wykorzystania narzędzi kome rcyjnych (HP, IBM) oraz narzędzie do automatyzacji
  testów funkcjonalnych i wydajnościowych. Grupa posiada własne laboratorium testowe, obejmujące narzędzia do testów
  automatycznych i wydajnościowych.
  usługi strojenia wydajności,
  Skuteczna poprawa wydajnośc i (tzw. Performance Tuning) to usługa polegającą na praktycznym wykorzystaniu wyników testów
  wydajnościowych dzięki wypracowanej przez CUBE.ITG metodyce strojenia rozwiązań IT. W ramach usługi Performance Tuning
  pracownicy Spółki przeprowadzają kompleksową analizę systemu oraz jego optymalizację poprzez wskazanie i wyeliminowanie
  czynników odpowiedzialnych za spadek wydajności. Klientom Grupa proponuje rozwiązanie polegające na: zrozumieniu tj.
  rozpoznaniu problemów widzianych oczami użytkowników, sposobu f unkcjonowania przedsiębiorstwa oraz określeniu oczekiwań,
  diagnozie tj. zebraniu odpowiednich wskaźników i metryk, na podstawie których zidentyfikowane zostaną bezpośrednie przyczyny
  problemów, naprawie tj. zaproponowaniu środków zaradczych, wdrożeniu ich i zweryfikowaniu oczekiwanego wzrostu jakości.
  szkolenia IT,
  Zgromadzona przez zespół CUBE.ITG wiedza wykorzystywana jest w bogatej ofercie szkoleniowej, obejmującej: przygotowanie
  szkoleń e -learningowych, prowadzenie szkoleń stacjonarnych oraz audyty i ewaluacje szkoleń.
  4.2.2. Produkty oferowane przez CUBE.ITG S.A.

  CUBE.ITG oferuje rozwiązania IT, angażujące najnowocześniejsze technologie informatyczne w biznesie. Emitent oprócz własnych,
  autorskich rozwiązań oferuje produkty partnerów światowych, będących liderami w swoich niszach rynkowych i kompetencyjnych.
  Dzięki bliskie j współpracy z partnerami, a także bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów informatycznych na rzecz
  największych firm w Polsce Grupa jest w stanie tworzyć nowe funkcjonalności.
  Oferta produktów obejmuje następujące obszary:
  BiR,
  W ramach BiRu Grupa z ajmuje się budową środowisk opartych na architekturze SOA. Architektura SOA to koncepcja tworzenia
  systemów informatycznych, w której główny nacisk kładzie się na definiowanie dedykowanych usług, które spełnią wymagania
  integracyjne środowiska informatyczn ego przedsiębiorstwa, dla których został przygotowany.
  Ponadto Grupa tworzy rozwiązania z grupy Business Intelligence odpowiadające za procesy przetwarzania oraz właściwej prezenta cji
  informacji. Mają one za zadanie zgromadzić informacje, przetworzyć je i w odpowiedni sposób przeanalizować, generując wynik analiz
  w postaci raportów i kokpitów analitycznych. Grupa zajmuje się również tworzeniem aplikacji Front -End umożliwiających budowanie
  oraz zarządzanie przepływami formularzy, wykonywanie reguł biznesowy ch oraz skryptów. Tworzone aplikacje działają w
  przeglądarkach internetowych, bez potrzeby instalacji jakiegokolwiek oprogramowania po stronie użytkowników końcowych. Dzięki
  temu dystrybucja nowych wersji oprogramowania sprowadza się do instalacji nowej we rsji na serwerze, z której wszyscy użytkownicy
  mogą korzystać.
  centralnych systemów bankowych,

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 17

  Grupa oferuje centralne systemy bankowe Oracle FLEXCUBE Universal Banking. W ramach produktu oferowany jest pełny zakres
  wdrożeń, zarówno dla instytucji obsługuj ących klientów z sektora detalicznego, jak i korporacji. W zakresie usług leży
  przeprowadzanie analiz przedwdrożeniowych, wdrożenia systemu, szkolenia użytkowników, a także konwersja z wcześniej
  użytkowanych systemów. Grupa zapewnia również wsparcie w utrz ymaniu systemu. Ponadto Grupa oferuje system FIS PROFILE,
  który jest jednym z wiodących centralnych systemów bankowych charakteryzujący się procesowaniem w czasie rzeczywistym,
  skalowalnością i elastycznością.
  bankowości elektronicznej,
  Grupa oferuje centr alne systemy bankowości elektronicznej FLEXCUBE Direct Banking. W ramach obszaru oferowany jest pełny
  zakres wdrożeń, zarówno dla instytucji obsługujących klientów z sektora detalicznego, jak i korporacji. Systemy umożliwiają
  stworzenie wieloplatformowego dostępu do informacji finansowych dla klientów banków oraz pozwalają na aktywne przesyłanie
  zleceń do realizacji dla banku. Spółka zapewnia również wsparcie w utrzymaniu systemu.
  sprawozdawczości obowiązkowej i zarządzania ryzykiem,
  W ramach tego obszaru p roduktów Grupa CUBE.ITG oferuje aplikacje FRSGlobal Reg Pro, FRSGlobal Risk Pro oraz OFSAA. FRSGlobal
  Reg Pro jest aplikacją przeznaczoną dla instytucji świadczących usługi finansowe. Zapewnia ona dostosowanie sprawozdawczości
  instytucji do globalnych wymo gów prawnych, a także umożliwia tworzenie nowych raportów dla indywidualnych potrzeb organizacji.
  Wykorzystanie narzędzia FRSGlobal Reg Pro daje gwarancję utrzymania aktualnej, dokładnej i zgodnej z wymogami prawnymi
  sprawozdawczości. System zapewnia autom atyzację całego procesu raportowania – od gromadzenia danych, przez zatwierdzanie, aż
  do generowania raportów, co przyczynia się do redukcji błędów, kosztów i czasu przeznaczonego na sprawozdawczość. FRSGlobal
  Risk Pro jest aplikacją przeznaczoną do prowad zenia analizy ryzyka i rentowności usług przedsiębiorstw, banków i towarzystw
  ubezpieczeniowych. System daje możliwość przeprowadzenia analizy finansowej o szerokim zakresie i wysokim stopniu
  szczegółowości, przy jednoczesnym zapewnieniu spójności generowa nych wyników. Natomiast OFSAA jest zbiorem aplikacji
  przeznaczonych dla instytucji finansowych, służących do zarządzania, analizy i symulacji obszarów dochodowości i ryzyka:
  finansowego (w tym ryzyko kredytowe, płynności, rynkowe) i operacyjnego.
  zarządzan ia prowizjami i opłatami,
  W ramach tego obszaru produktów Grupa CUBE.ITG oferuje system ORMB.
  zarządzania sprzedażą i obsługą produktów finansowych,
  Grupa oferuje CFS - Consumer Finance Suite będący zintegrowanym rozwiązaniem IT służącym do zarządzania sp rzedażą i obsługą
  produktów w branży finansowej. System ten, poprzez wysoki poziom automatyzacji, wspiera wszystkie operacje związane z obsługą
  klienta. W skład systemu wchodzą następujące moduły: do obsługi umów, do procesu wspomagania decyzji oraz do wła ściwego
  zawierania umów, do zarządzania portfelem umów i rozliczania produktów finansowych, moduł odpowiedzialny za konfigurowanie
  parametrów biznesowych w systemie, np. katalogu produktów oraz scentralizowany moduł raportowania wewnętrznego dla potrzeb
  informacji zarządczej. System CFS - Consumer Finance Suite wspiera szeroki asortyment produktów, tj. kredyty ratalne,
  samochodowe, hipoteczne, konsumpcyjne, gotówkowe, dealerów samochodowych, pożyczki, karty kredytowe oraz ubezpieczenia
  indywidualne i komuni kacyjne.
  zarządzania przedsiębiorstwem,
  Dla zarządzania przedsiębiorstwem Grupa oferuje system Microsoft Dynamics AX, który jest kompletnym narzędziem klasy ERP do
  zarządzania biznesowego dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Rozwiązania Microsoft Dynamic s adresowane są dla firm
  detalicznych, producentów, hurtowników -dystrybutorów oraz firm usługowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i w
  skali międzynarodowej. System Microsoft Dynamics AX 2009 został tak zaprojektowany, aby ułatwić prowadzenie działalności
  biznesowej dla przedsiębiorstw z różnych branż: od sektora finansowego i usług, przez farmację, budownictwo, handel, aż po br anże
  przemysłowe. Ponadto Grupa oferuje Oracle e -Business Suite będący pakietem zintegrowanych globalnych aplikacji bi znesowych,
  który oferuje pełną gamę produktów dla zarządzania przedsiębiorstwem oraz inteligentnej analizy danych. Rozwiązanie Oracle e -
  Business Suite jest oferowane średnim i dużym przedsiębiorstwom na większości dostępnych platform sprzętowych z graficzn ym
  interfejsem użytkownika w architekturze klient -serwer.
  zarządzania relacjami z klientem,

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 18

  Grupa oferuje aplikację CUBE.ITG CRM, które jest rozwiązaniem IT służącym zarządzaniu kontaktem z klientem. CUBE.ITG CRM ma
  zastosowanie w niemal każdej branży prowadzonej działalności. Do kluczowych funkcji CUBE.ITG CRM należy definiowanie planów
  sprzedażowych i kontrola ich realizacji, zarządzanie bazą klientów oraz pracowników, wprowadzanie i zarządzanie kontraktami n a
  każdym etapie ich obsługi, planowanie i o bsługa działań, naliczanie wynagrodzeń, zarządzanie oddziałami oraz asortymentem
  przedsiębiorstwa, planowanie kampanii marketingowych. System pozwala na szybki dostęp do danych klienta oraz wszystkich
  powiązanych z nim informacji, w tym kontraktów i histor ii działań podejmowanych wobec klienta. Ponadto ułatwia dopasowanie
  odpowiedniej oferty do klienta na podstawie zgromadzonych o nim informacji. CUBE.ITG CRM jest narzędziem w pełni webowym,
  umożliwiającym pracę 24h/7. Aplikacja jest wykonana w nowoczesnej technologii pozwalającej na łatwą rozbudowę i dużą
  skalowalność z możliwością obsługi wielu języków. Architektura aplikacji pozwala na obsługę systemu jednocześnie przez wielu
  użytkowników przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i wydajności.
  zarządzenie kosztami,
  W obszarze budowy rachunku kosztów działań i zarządzania kosztami Grupa oferuje przygotowanie i przeprowadzenie dopasowanych
  do potrzeb Klienta warsztatów i/lub szkoleń z metodologii zarządzania kosztami działań (ABM - Activity Based Management) i metod
  budowy rachunku kosztów działań (ABC - Acitivity Based Costing), a także analizy i oceny informacji dostarczanych przez obydwa
  modele oraz implementację modelu ABC/ABM w P3MA (Performance, Profitability & Profit Management Automation), stanowiącym
  rozwiązanie w zakresie zarządzania efektywnością, rentownością i zyskiem.
  Model ABC/ABM umożliwia dokonanie kalkulacji kosztów działań, procesów i obiektów kosztowych. Rachunek kosztów działań (ABC)
  oraz zarządzanie kosztami dział ań (ABM) dostarczają informacji kosztowych i operacyjnych, które są odzwierciedleniem układu
  procesowego w przedsiębiorstwie. Rachunek kosztów działań dostarcza danych o rzeczywistych kosztach produktów, usług,
  procesów, działań, kanałów dystrybucji, segme ntów rynku, kontraktów i przedsięwzięć. Natomiast zarządzanie kosztami działań
  wykorzystuje te informacje, umożliwiając inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie działań skierowanych na optymalizację działa lności
  i doskonalenie procesu podejmowania decyzji.
  Narzędzie P3MA (Performance, Profitability & Profit Management Automation) jest kompleksowym rozwiązaniem, które zapewnia
  automatyzację zarządzania efektywnością, rentownością i zyskiem z wykorzystaniem metod planowania i budżetowania, rozliczania
  kosztów metodą rachunku kosztów działań oraz zarządzanie zyskiem na poziomie pojedynczej transakcji.
  obsługi szpitali i przychodni,
  Grupa oferuje systemy informatyczne wspomagające zarządzanie, tj. szpitalny system informatyczny ESKULAP, system zarządzania
  zakła dem diagnostyki obrazowej, system dla sterylizatorni, system zarządzania remontami oraz system zarządczy Eureka oraz system
  ISO – Szpital.
  Kluczowym rozwiązaniem oferowanym przez Grupę jest zaawansowany technologicznie system ESKULAP mający za zadanie
  ułat wienie zarządzania jednostką służby zdrowia. Podstawowe zadania ww. systemu to umożliwienie dokładniejszej kontroli procesu
  leczenia, jego kosztów i efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów. ESKULAP oferuje bardzo szeroki zakres realizowanych
  funkcji, takich jak: rejestracja, kierowanie do poradni, ewidencja historii choroby, ewidencja podjętych decyzji dotyczących dalszego
  sposobu leczenia, przyjmowanie na oddział, kontynuacja ewidencji historii choroby, prowadzenie karty gorączkowej, książki zle ceń
  lekarskich, książki wykonanych zabiegów pielęgniarskich, kierowanie na badania i konsultacje, ewidencjonowanie wyników badań i
  konsultacji, automatyczne prezentowanie badań wykonanych w innych jednostkach, gospodarka lekami, wypis ze szpitala, naliczan ie
  kosztów związanych z pobytem pacjenta na oddziale czy w poradni.
  Ponadto dla obsługi szpitali i przychodni CUBE.ITG oferuje systemy lokalizacji personelu, pacjentów i wyposażenia szpitalnego ,
  technologii RFID (Radio Frequency Identification, identyfikacja pr zy pomocy fal radiowych), systemy rozwiązań opartych na
  technologii kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych oraz czytniki i materiały kolektory danych. Grupa zajmuje się również
  dostawą sprzętu komputerowego.
  masowej weryfikacji danych,
  W ramach masowej weryfikacji danych Grupa oferuje system ReconNET amerykańskiej firmy Trintech, który jest wykorzystywany
  głównie przez instytucje finansowe. Narzędzie to umożliwia automatyzację uzgodnienia danych transakcyjnych lub danych
  syntetycznych. Z astosowanie systemu ReconNET wpływa decydująco na poprawę organizacji pracy. Narzędzie to zwiększa kontrolę
  danych, a co za tym idzie redukuje ryzyko związane z błędami powstałymi na skutek ręcznego uzgadniania danych. ReconNET

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 19

  umożliwia automatyzację okoł o 90% procesów związanych z uzgadnianiem danych. Możliwe zastosowania systemu ReconeNET
  obejmują: wsparcie procesu rozliczania kart płatniczych, rozliczenia operacji kasowych realizowanych w oddziałach banków,
  uzgodnienie bilansu Księgi Głównej, uzgodnieni a systemów gospodarki własnej banku, uzgodnienia depozytów oddziałowych oraz
  wiele innych operacji wykonywanych zarówno w bankach, jak i w instytucjach finansowych.
  zarządzanie obiegiem dokumentów,
  W ramach obszaru Grupa oferuje system SAPERION ECM mający zastosowanie do archiwizacji, zarządzania dokumentami i
  zarządzania procesami biznesowymi oraz system Office Expert, który został przygotowany dla firm i instytucji zarządzających
  procesami biznesowymi, przetwarzających duże ilości dokumentów. Office Exper t jest systemem dedykowanym dla sektora
  bankowości i finansów, biznesowego, publicznego, a także dla placówek ochrony zdrowia.

  4.3. Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej
  4.3.1. Zdarzenia w pierwszym półroczu 201 7 roku

  Umowa wieloproduktowa z ING Bank Śląs ki S.A.
  W dniu 2 stycznia 2017 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. Emitentem i spółką zależną Data Techno Park Sp. z o. o. została podpi sana
  umowa wieloproduktowa. Postanowienia tej Umowy mają zastosowanie i w całości zastępują postanowienia umowy
  wieloproduk towej, o której była mowa w raporcie bieżącym nr 64/2016.
  Na mocy zawartej Umowy Bank przyznał Klientom odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 25 mln zł. Przyznany limit
  kredytowy może być wykorzystany w formie:
  a) kredytów obrotowych w rachunk ach kredytowych o charakterze odnawialnym, udzielanych Klientom oraz o charakterze
  nieodnawialnym udzielanych spółce zależnej DTP w terminie do 30.12.2018 r., który jest ostatecznym dniem wymagalności,
  b) kredytów obrotowych w rachunkach bankowych prowadzo nych na rzecz Emitenta przez Bank na podstawie odrębnej umowy w
  terminie do 30.12.2017 r., który jest ostatecznym dniem wymagalności,
  c) gwarancji bankowych w PLN udzielonych przez Bank na zlecenie Emitenta, przy czym wygaśniecie okresu zobowiązania gwarancji
  nie może przekroczyć 30.12.2019 r.
  Kredyty obrotowe przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klientów.
  Bank w ramach powyższego udostępnia:
  a) Emitentowi - sublimit kredytowy w wysokości 7 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym i
  sublimit kredytowy w wysokości 3 mln zł do wykorzystania w formie gwarancji bankowych,
  b) DTP - sublimit kredytowy w wysokości 5 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym
  - oraz, dodatkowo w stosunku do umowy, o której mowa w raporcie bieżącym nr 64/2016,
  c) sublimit kredytowy dla Emitenta i DTP w wysokości 10 mln zł do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunkach
  kredytowych.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 20

  Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o
  stawkę WIBOR 3M i stałej marży Banku, a kredyty obrotowe w rachunku bankowym w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o
  marżę Banku.
  Zabezpieczenie zawartej Umowy stanowi:
  a) potwierdzona cesja wierzytelności z monitoringiem przysługujących spółce zależnej Data Techno Park Sp. z o. o. od Comfort
  Meridian Polska Sp. z o.o. z tytułu zawartych dwóch umów handlowych,
  b) oświadczenie oddzielne Emitenta i Data Techno Park Sp. z o. o. o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777 par.1 pkt 5
  kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 37,5 mln zł,
  c) zastaw rejestrowy na stanowiących własność Data Techno Park Sp. z o. o. maszynach i urządzeniach,
  d) hipoteka łączna umowna do kwoty 42 mln zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej będącej własnością
  Data Techno Park Sp. z o. o.,
  e) cesja praw z polis ubezpieczeniowych przedmiotów zabezpieczenia.
  Ponadto w ramach z awartej Umowy Bank udzielił Klientom kredytu odnawialnego, obrotowego w formie linii odnawialnej w wysokości
  25 mln zł na okres od dnia udostępnienia limitu kredytowego Umowy do dnia 7.01.2020 r. z wyłącznym przeznaczeniem na:
  a) spłatę wymagalnego zadłuże nia Klientów wobec Banku z tytułu kredytów obrotowych w rachunku bankowym, wykorzystania
  kredytów obrotowych w rachunku kredytowym wraz z naliczonymi odsetkami, opłatami i prowizjami,
  b) spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klientów wobec Banku z tytu łu umów zlecenia udostępnionych w ramach limitu
  kredytowego Umowy oraz związanych z nimi opłat i prowizji,
  c) spłatę wymagalnych zobowiązań finansowych Klientów wobec Banku z tytułu opłat i prowizji związanych z Umową,
  d) utworzenie kaucji zgodnie z art. 1 02 Prawa Bankowego.
  Kredyt odnawialny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR 1M i
  stałej marży Banku.
  Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z kredytu odnawialnego jest tożsame z zabezpi eczeniem wierzytelności Banku z
  kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych wrachunku bankowym i kredytów obrotowych w rachunku kredytowym.
  Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego
  W dniu 17 marca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Powszech na Kasą Oszczędności Bank Polski SA, został podpisany aneks do
  umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego, o której Spółka informowała w raporcie nr 18/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku,
  wydłużający okres wykorzystania limitu do dnia 26 czerwca 2017 roku. Nastę pnie, Emitent zawarł kolejny aneks do w/w umowy
  wydłużający okres do dnia 30 sierpnia 2017 roku, a obecnie prowadzone są rozmowy z bankiem w celu aneksowania umowy na
  kolejny okres.
  Umowa pożyczki
  W dniu 3 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu Spółki Panem Markiem Girkiem.
  Na mocy wymienionej umowy Pan Marek Girek zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki w wysokości 5 mln zł z terminem spłaty do
  dnia 13 marca 2025 r. Oprocentowanie pożyczki było stałe i wynosi ło WIBOR 3M na dzień podpisania umowy pożyczki +1,0%.
  Umowa pożyczki nie przewid ywała żadnych zabezpieczeń jej spłaty. W dniu 24 sierpnia 2017 r. (zdarzenie po dniu bilansowym)
  strony podpisały anek s do ww. umowy pożyczki ustalając termin jej spłaty na dzień 24 sierpnia 2017 r. Rozliczenie umowy pożyczki
  nastąpiło poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki z wierzytelnością za akcje serii C obejmowane przez Pana Marka Girka .

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 21

  Ustalenie ostatecznej ceny nabyci a zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
  W dniu 17 maja 2017 r. Zarząd Emitenta powziął informację o opublikowaniu przez SESCOM S.A. (Kupujący) raportu bieżącego, w
  którym wskazano, iż SESCOM S.A. dokonał ustalenia ostatecznej ceny nabycia nab ytej przez niego zorganizowanej części
  przedsiębiorstwa CUBE.ITG. S.A. na łączną kwotę 6,2 mln zł oraz iż przekazał Emitentowi oświadczenie o ustaleniu ostatecznej ceny
  nabycia.
  Informacje na temat zbycia przez Emitenta w 2016 roku na rzecz SESCOM S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka
  przekazywała w raportach bieżących nr 10/2016, 15/2016, 22/2016 i 25/2016 oraz w raportach okresowych. Zgodnie z
  postanowieniami umowy cena sprzedaży ZCP wynosi 12,5 mln zł, przy czym umowa przewiduje mechanizm ustalenia ceny ostatecznej
  po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na Kupującego w zależności od osiągniętego wyniku ZCP,
  przy czym cena ostateczna ma b yć nie niższa niż 7,5 mln zł i nie wyższa niż 15,5 mln zł. Cena jest płatna w ratach, a ostatnia płatność
  przypada na maj 2017 roku. Kwota minimalna jest kwotą bezsporną i musi zostać zapłacona przez Kupującego w terminie określony m
  w umowie. Zgodnie z pos tanowieniami umowy Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Emitenta o swoim wyliczeniu ceny
  ostatecznej, po czym Emitent powinien w ciągu 10 dni ustosunkować się do wyliczonej ceny.
  W dniu 19 maja 2017 r. została ustalona przez Emitenta rzeczywista wartość ceny ostatecznej jako równa 9,66 mln zł. Zgodnie z
  zapisami wiążącej strony umowy Zarząd Emitenta przesłał do kupującego zawiadomienie o braku zgody na cenę ostateczną określon ą
  przez kupującego. W przypadku rozbieżności umowa przewiduje dalsze kro ki poczynając od próby porozumienia do powołania
  biegłego.
  Dnia 18 lipca 2017 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Emitent otrzymał stanowisko Biegłego Rewidenta w sprawie określenia
  ostatecznej ceny zbycia ZCP na rzecz Kupującego („Cena Ostateczna”). Biegły Rewident stwierdził, iż Cena Ostateczna nie różni się
  od przedstawionej przez Kupującego i wynosi 6.234.573,60 zł. W ocenie Zarządu Emitenta , Cena Ostateczna została określona przez
  Biegłego Rewidenta w sposób wadliwy, w szczególności z pominięciem istotny ch postanowień umowy łączącej strony, w której
  zastrzeżono, że niezależnie od wartości przyjętych dla obliczania Ceny Ostatecznej „w każdym przypadku kwota Ceny Ostatecznej
  nigdy nie będzie niższa od kwoty 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy z łotych) oraz wyższa od kwoty 15.500.000,00 zł
  (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).”
  Emitent podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko oraz podejmie działania mające na celu dochodzenie należnych roszczeń
  wobec Sescom S.A. na drodze postępowania sądowego.
  Podpisanie umowy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową.
  W dniu 24 maja 2017 r. Emitent powziął wiadomość o wyborze przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową ("Zamawiający")
  oferty Emitenta jako jednej z trzech najkorzystniejszych w postępow aniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
  nieograniczonego na: Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT do wykonywania zadań
  w ramach projektów i prac realizowanych przez Zamawiającego w ramach um owy ramowej.
  Oferta Spółki została wybrana jako trzecia z najkorzystniejszych ofert złożonych w ww. postępowaniu. Umowa ramowa zostanie
  zawarta przez Zamawiającego z trzema wybranymi wykonawcami, w tym Emitentem, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dn ia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ("Prawo zamówień publicznych"). Umowa ramowa zostanie zawarta na okres 36
  miesięcy, przy czym fakt zawarcia umowy ramowej nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku kontraktowania. Zamawiający
  będzie udzi elał zamówień jednostkowych zapraszając wybranych wykonawców do składania ofert na podstawie Prawa zamówień
  publicznych. Zgodnie z informacjami od Zamawiającego, kwota jaką zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
  29,7 mln zł brutto.
  W dniu 8 czerwca 2017 roku Emitent otrzymał obustronnie podpisaną z NASK umowę ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji
  zamówień na św iadczenie przez Spółkę kompleksowych usług z zakresu zapewnienia NASK zasobów ludzkich w obszarze IT przez
  okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia poprzez wynajem specjalistów spełniających określone wymagania oraz posiadających
  określone kompetencje i dośw iadczenie.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 22

  Na mocy postanowień Umowy ramowej NASK może udzielać Spółce zamówień do kwoty 29,7 mln zł brutto nie dłużej jednak niż
  przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej.
  Udz ielenie zamówień na niższą kwotę niż wskazana powyżej, nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu
  niewywiązania się z Umowy ramowej. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest Umową
  ramową, w miarę istniejących potrzeb. Udzielenie przez NASK zamówienia jednostkowego będzie każdorazowo odbywało się poprzez
  zaproszenie do składania ofert wykonawców, z którymi NASK zawarł umowę ramową na realizację ww. usług i wybór
  najkorzystniejszej oferty, przy czym w przypadku zawarcia przez NASK umowy ramowej z jednym tylko wykonawcą, NASK w celu
  udzielenia zamówienia będzie zapraszał Emitenta do negocjacji. Emitent jest uprawniony do powierzenia wykonania części przedm iotu
  Umowy ramowej i umowy wykonawczej podwykon awcom.
  W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez NASK umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Emitent,
  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia danej umowy wykonawczej. Zamawiającemu
  przysługują ponadto kary umow ne, w szczególności, w przypadku naruszenia zasad ochrony informacji poufnych oraz przekroczenia
  terminów. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę
  odszkodowania przewyższającego wysokość zastrz eżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
  Zawarcie umowy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki.
  Dnia 8 czerwca 2017 r. Centralny Ośrodek Informatyki („COI”, Zamawiający”) zawarł z Emitentem oraz czterema innymi podmiotami
  („Wykonawcy”) umowę ramową w rozumi eniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („Umowa
  ramowa”), analogiczną do umowy Emitenta z NASK, o której mowa poniżej .
  Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji zamówień na świadczenie kom pleksowych usług z
  zakresu zapewnienia COI zasobów ludzkich w obszarze IT przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia poprzez wynajem specjalis tów
  spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie.
  Na mocy postanow ień Umowy ramowej COI może udzielać zamówień do kwoty 116,1 mln zł brutto, nie dłużej jednak niż przez okres
  36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy ramowej lub do wyczerpania ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej. Udzielenie
  zamówień na niższą kwotę niż wskazana powyżej, nie może być podstawą roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niewywiązania
  się z Umowy ramowej. Zamawiający będzie udzielał zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest Umową ramową, w
  miarę istniejących potrzeb. Udzielenie przez COI zamówienia jednostkowego będzie każdorazowo odbywało się poprzez zaproszenie
  do składania ofert wykonawców, z którymi COI zawarł umowę ramową na realizację ww. usług i wybór najkorzystniejszej oferty.
  Emitent jest uprawniony do powierzenia wykona nia części przedmiotu umowy ramowej i umowy wykonawczej podwykonawcom.
  W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia przez COI umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Emitent,
  Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia danej umowy wykonawczej. Zamawiającemu
  przysługują ponadto kary umowne, w szczególności w przypadku naruszenia zasad ochrony informacji poufnych oraz przekroczenia
  terminów. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszc zenie o zapłatę
  odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych .
  Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Ekotel Sp. z o. o. dotyczącej dostawy sprzętu oraz oprogramowania
  W dniu 14 czerwca 2017 roku spółka zależna od E mitenta – Data Techno Park Sp. z o. o. („Wykonawca”) zawarła z Ekotel Sp. z o.
  o. („Zamawiający”) umowę, której przedmiotem jest dostawa sprzętu oraz oprogramowania wraz z wdrożeniem funkcjonalności dla
  rozbudowy "Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e -usług" („Umowa”) .
  Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 15,4 mln zł brutto. Wykonawca jest
  zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w terminie do 28 listopada 2017 roku.
  Wykon awca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienia m.in. w terminie realizacji przedmiotu Umowy i usunięcia wad
  infrastruktury sprzętowej. Wykonawcę zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od
  Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. Łączna wysokość naliczonych
  przez Zamawiającego kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia netto. Zamawiający ma prawo dochodzić

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 23

  odszkodowania uzupełniającego na ogól nych zasadach kodeksu cywilnego, gdy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje
  rzeczywistej wartości poniesionej szkody. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy m.in. w przypadku, gdy łączna
  wysokość kar umownych, do których żądania upra wniony jest Zamawiający będzie równa co najmniej 10% wartości wynagrodzenia
  brutto.
  Niespełnienie się warunków u mów zawartych w 2016 roku
  W dniu 30 czerwca 2017 roku Spółka przekazał a informacje o zawarciu w dniu 29 czerwca 2016 r. umowy podwykonawczej ("Umowa
  1") z członkiem konsorcjum, które złożyło ofertę na realizację zamówienia dotyczącego rozbudowy i wdrożenia nowych
  funkcjonalności oraz utrzymania i rozwoju systemu elektroni cznej platformy integracyjnej („Inwestycja”) . Umowa 1 została zawarta
  pod w arunkiem zawieszającym zawarcia przez konsorcjum umowy głównej na realizację ww. Inwestycji. Przedmiotem Umowy 1 było
  wykonanie przez Cube.ITG prac i dostaw oraz świadczenie usług związanych z Inwestycją, z tytułu czego określono wynagrodzenie
  dla Emitenta w wysokości 25,6 mln zł netto. Ponadto, w dniu 29 czerwca 2016 r. Emitent zawarł jako zle ceniodawca umowę
  podwykonawczą („Umowa 2”) , która miała wejść w życie z dniem zawarcia przez konsorcjum umowy na realizację Inwestycji.
  Przedmiotem Umowy 2 było wykon anie przez podwykonawcę części prac i dostaw oraz świadczenie wybranych usług związanych z
  Inwestycją, z tytułu czego określono wynagrodzenie dla podwykonawcy w wysokości 10,6 mln zł netto. Przekazanie ww. informacji
  nastąpiło w związku z oceną Zarządu Spó łki co do brak u możliwości spełnienia warunków zawieszających ww. umów.
  4.3.2. Zdarzenia po dniu bilansowym

  Zawarcie listu intencyjnego
  W dniu 12 lipca 2017 roku Spółka zawarła z ProService Finteco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Finteco” ) list intencyjny.
  Przedmiotem listu intencyjnego jest zamiar wstąpienia przez Finteco w miejsce Emitenta, w drodze nabycia praw i obowiązków, d o
  umów które Emitent zawarł ze spółką Ingienieria de Software Bancario SL z siedzibą w Madrycie - umowy o świadczenie usług oraz
  um owy ha ndlowej zawartych w 2015 roku („Umowy”) . Ponadto Finteco jest zainteresowana przeprowadzeniem powiązanej transakcji
  polegającej na nabyciu wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółek stowarzyszonych ze spółką zależną od Emitenta - Credit
  Support Platform Sp. z o.o. i PlatformaIT Sp. z o .o., od wspólników tych spółek (Transakcja powiązana) . Intencją stron listu
  intencyjnego jest, aby wszystkie transakcje były ze sobą powiązane w ten sposób, że przeprowadzenie oraz skuteczność nabycia
  praw i obowią zków do Umów uzależniona będzie od przeprowadzenia i skuteczności Transakcji powiązanej. Łączna cena za zbycie
  przez Emitenta praw i obowiązków z Umów na rzecz Finteco wyniesie 5 mln zł.
  Strony ustaliły, iż postanowienia listu intencyjnego obowiązywać będą do dnia 30 września 2017 r. co oznacza, że o ile we wskazanym
  terminie nie dojdzie do zamknięcia transakcji strony przestają być związane warunkami określonymi listem intencyjnym, a każda ze
  stron może odstąpić od dalszych negocjacji bez podawania przyczy ny nie będąc zobowiązaną do wykonania jakichkolwiek świadczeń
  lub czynności objętych listem intencyjnym oraz nie będąc uprawnioną do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z
  czynnościami wskazanymi w liście intencyjnym .
  Zawarcie umowy zbycia nieru chomości przez jednostkę zależną – Data Techno Park sp. z o. o.
  W dniu 25 lipca 2017 roku jednostka zależna od Emitenta – Data Techno Park sp. z o. o. („Sprzedający” ) zawarła z podmiotem
  trzecim („Kupujący ”) przedwstępną umowę sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu,
  stanowiącej działkę o obszarze 0,3 hektara oraz własności posadowionego na niej budynku o kubaturze 6,5 tys. metrów
  kwadratowych („Umowa ”).
  Strony Umowy z obowiązały się zawrzeć pod warunkiem spełnienia określonych poniżej warunków przyrzeczoną umowę sprzedaży
  na kwotę 7,2 mln zł brutto nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. Umowa przewiduje warunki polegające min. na
  wykreśleniu jednej z h ipotek obciążających nieruchomość będącą przedmiotem Umowy oraz okazaniu treści promes i pism wydanych
  przez wierzycieli wyrażających zgodę na wykreślenie innych określonych w Umowie hipotek obciążających ww. nieruchomość. Zapła ta
  części ceny nastąpi bezpo średnio na rzecz wierzycieli Sprzedającego. Część ceny sprzedaży w wysokości 2,3 mln zł brutto zostanie
  zapłacona Sprzedającemu w terminie późniejszym tylko i wyłącznie w przypadku gdy uzyskana zostanie zgoda na zwiększenie
  zabudowania nieruchomości grunto wej powyżej obecnie wyznaczonego poziomu 30% powierzchni całkowitej.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 24

  W przypadku nie dojścia do skutku umowy przyrzeczonej sprzedaży z winy Sprzedającego będzie on zobowiązany do zwrotu zadatku
  w podwójnej wysokości wraz z umówionymi odsetkami i innymi kos ztami w kwocie łącznie 4,3 mln zł. Zabezpieczeniem ww. roszczeń
  jest hipoteka umowna do sumy 4,3 mln zł na nieruchomości będącej przedmiotem Umowy.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dn. 27 września 2017 roku
  W dniu 27 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na
  zmianie siedziby Spółki z Warszawy na Wrocław. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania ww. zmiana nie została zarejestrow ana
  w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  W związku z faktem , że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecny był przedstawiciel jednego akcjonariusz a,
  posiadający 1.509.600 akcji dających tyleż samo głosów (15,18 % kapitału zakładowego Spółki ), a zgodnie z treścią art. 445 KSH do
  podjęcia skutecznej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w spółce publicznej, wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących
  co najmniej jedną trzecią kapitału z akładowego, to na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie było prawem wymaganego quorum
  do podjęcia uchwały objętej punktem 6 planowanego porządku obrad (uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia
  Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowe go Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa
  poboru ). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podjęcia na następnym Walnym
  Zgromadzeniu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
  w ramach kapitału docelowego , zgodnie z którą postanowiono , że stosownie do treści art. 445 § 2 i § 3 KSH może zostać zwołane
  kolejne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwały, o której mow a powyżej.
  4.4. Transakcje z podmiotami powiązanymi

  W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2017 roku Spółka CUBE.ITG S.A. oraz jednostki zależne nie dokonywały istotnych
  transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
  W okresie objęt ym niniejszymi informacjami finansowymi Grupa Kapitałowa zawierała transakcje handlowe ze stronami powiązanymi:


  Sprzedaż usług przez
  podmioty powiązane Przychody finansowe

  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki podlegające konsolidacji
  CUBE.ITG S.A. 2 886 204 373 57
  ITMED Sp. z o.o. 0 0 52 196
  Data Techno Park Sp. z o.o. 717 2 040 0 0
  Jednostki powiązane kapitałowo 2 256 1 051 107 66
  Kluczowy personel kierowniczy 1 517 904 15 0
  Akcjonariusze 5 525 0 303 0


  Zakup usług przez podmioty
  powiązane Koszty finansowe

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 25


  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016

  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki podlegające konsolidacji
  CUBE.ITG S.A. 8 466 2 965 324 299
  CUBE.ITG GmbH 0 0 3 3
  ITMED Sp. Z o.o. 9 9 370 0
  Data Techno Park Sp. z o.o. 1 367 1 117 166 316
  Jednostki powiązane kapitałowo 174 100 0 0
  Kluczowy personel kierowniczy 7 8 0 0
  Akcjonariusze 2 820 0 0 0


  Kwoty należne od podmiotów
  powiązanych
  Kwoty płatne przez podmioty
  powiązane
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016 Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000 PLN’000 PLN’000
  Jednostki podlegające konsolidacji
  CUBE.ITG S.A. 4 682 10 709 6 520 7 376
  ITMED Sp. Z o.o. 0 5 457 28 17
  Data Techno Park Sp. z o.o. 760 1 546 5 832 16 731
  Jednostki powiązane kapitałowo 6 060 9 537 1 685 6 060
  Kluczowy personel kierowniczy 121 151 0 0
  Akcjonariusze 5 728 5 679 3 289 2 897


  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Jednostki podlegające konsolidacji
  Pożyczka udzielona Data Techno Park Sp. z o.o. 1 949 6 280
  Pożyczka udzielona CUBE.ITG GmbH 157 161
  Pożyczka udzielona ITMED Sp. z o.o. 12 813 9 293

  Jednostki kapitałowe Data Techno Park Sp. z o.o.
  Pożyczka udzielona Data Techno Park Sp. z o.o. 3 948 3 994

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 26


  Jednostki stowarzyszone
  Pożyczka udzielona CUBE.ITG 266 0

  Akcjonariusze
  Pożyczka udzielona ITMED Sp. z o.o. 899 4 004
  Pożyczka udzielona CUBE.ITG 4 741 0
  Pożyczka udzielona Marek Girek 510 0
  Pożyczka udzielona Mizarus Sp. z o.o. 3 145 0  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Obligacje wyemitowane serii F 5 049 5 010

  4.5. Udzielone gwarancje, poręczenia kredytu lub pożyczki

  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/ 12/2016
  PLN’000 PLN’000

  Poręczenia (i) 90 932 78 681
  Gwarancje (ii) 7 958 8 532
  Weksle (iii) 41 901 40 330
  Dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 KPC (iv) 53 319 26 854
  Pozostałe (v) 13 041 13 041
  RAZEM 207 151 167 438

  (i) Poręczenia dotyczą kredytu przyznanego Spółce zależnej Data Techno Park Sp. z o.o. na kwotę 9,64 mln zł, umowy inwestycyj nej
  zawartej przez Data Techno Park Sp. z o.o. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 18,2 mln zł , umów pożyczek
  zaw artych przez DTP na kwotę 6,1 mln zł, poręczenia pod porozumienie zawarte przez DTP na kwotę 400 tys. zł, poręczenie pod
  limit umowy o udzielenie gwarancji kontraktowych zawartej przez DTP na kwotę 1,2 mln zł, poręczenia kredytu Spółce medhub
  (dawniej SI A lma) na kwotę 500 tys. zł; zawartych przez spółkę ITmed Service Sp. z o.o. umów leasingowych na samochody na łączną
  kwotę 2,2 mln zł (do każdego poręczenia została wystawiona deklaracja wekslowa - kwoty te zostały wykazane tylko w pozycji
  "poręczenia"), um owy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a ING Bank Śląski S.A. na kwotę 10,5 mln zł, umowy kredytowej
  zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a ING Bank Śląski S.A. na kwotę 7,5 mln zł, umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A.
  a Alior Banki S.A. na kwotę 5 mln zł, umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a Alior Bank S.A. na kwotę 5 mln zł,
  umowy kredytowej zawartej pomiędzy Cube.ITG S.A. a PKO BP S.A. na kwotę 10 mln zł, wykonania umowy zawartej pomiędzy eR
  sp. z o.o. a Asseco S.A. na kwotę 6,2 mln zł; poręczenia płatności na kwotę 8,5 mln zł,

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 27

  (ii) Gwarancje dotyczą gwarancji bankowych zabezpieczających należyte wykonanie umów na łączną kwotę 2,5 mln zł, oraz gwaranc ji
  ubezpieczeniowych zabezpieczających należyte wykonanie umów oraz zabezpie czających zobowiązania powstałe w okresie rękojmi
  i gwarancji jakości na łączną kwotę 5,4 mln zł;
  (iii) Weksle dotyczą zabezpieczenia umowy faktoringowej na kwotę 3 mln zł; zabezpieczenia zakupu przedmiotu leasingu na łączn ą
  kwotę 0,3 mln zł, gwarancji wyk onania ugody na kwotę 8,2 mln zł oraz gwarancji spłaty otrzymanych pożyczek na kwotę 30,3 mln

  (iv) Sporządzone w formie aktu notarialnego dobrowolne poddanie się egzekucji art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywiln ego
  dotyczy gwarancji spłaty zobow iązań w wysokości 8,9 mln zł, zabezpieczenia umowy inwestycyjnej Mizarus w wysokości 1 mln zł,
  gwarancji spłaty pożyczek na kwotę 6,9 mln zł oraz gwarancji zapłaty z tytułu zawartej umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A.
  na kwotę 37,5 mln zł
  (v) Zobowiązania warunkowe z tytułu udziału w programie Inkubator Przedsiębiorczości w kwocie 13.041 tys. zł.
  4.6. Czynniki ryzyka i zagrożeń

  Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
  Ze względu na to, iż zdecydowana większość przychodów Emitenta pochodzi z działalności na rynku krajowym, wyniki finansowe
  Grupy uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej Polski, będącej z kolei skorelowanej z sytuacją makroekonomiczną w Unii
  Europejski ej. Bezpośredni lub pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskiwane przez Spółkę mają m.in.: dynamika wzrostu PKB,
  poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, inflacja,
  unijne fundusze na i nwestycje, polityka monetarna i podatkowa państwa. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu
  gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność or az
  sytuację finansową Grupy, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe. Skutkami tego mogą być ograniczenie przez
  przedsiębiorstwa i urzędy administracji publicznej inwestycji w narzędzia i oprogramowania IT, spadek wielkości portfela zamó wień
  w Grupie czy trudności w pozyskaniu finansowania zewnętrznego na działalność i przedsięwzięcia inwestycyjne.
  Ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych
  Grupa finansuje swoją działalność m.in. długiem o zmiennym oprocentowaniu (kredyty obrotowe). Dlatego Spółka jest narażona na
  ryzyko stóp procentowych. W przypadku znacznego wzrostu stóp procentowych może nastąpić pogorszenie wyników finansowych
  Grupy zwią zane ze wzrostem kosztów finansowych (wartość odsetek od spłaty zadłużenia oprocentowanego). Dodatkowo, duża
  ekspozycja związana z tym ryzykiem oraz niewłaściwa ocena tego ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.
  Ryzyko zmian legislacyjn ych wpływających na rynek, na którym Grupa prowadzi działalność
  Regulacje prawa polskiego podlegają częstym zmianom, przede wszystkim w zakresie dostosowywania obowiązujących przepisów
  do wymogów prawa Unii Europejskiej, a także do zmieniających się warunk ów obrotu gospodarczego. Zmiany prawa, w tym w
  szczególności zmiany ustaw mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku nowoczesnych technologii w informatyce mogą
  mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta, np. w zakresi e w jakim spowodują zwiększenie kosztów
  działalności, obniżenie rentowności, zmniejszenie wysokości marż, wprowadzenie określonych ograniczeń administracyjnych,
  konieczności uzyskania zezwoleń itp. Ponadto, w przypadku nowych przepisów prawa budzących wątp liwości interpretacyjne, może
  pojawić się stan niepewności co do obowiązującego stanu prawnego i wynikających z tego skutków, co z kolei może pociągnąć za
  sobą czasowe wstrzymanie rozwoju działalności Grupy lub realizacji jej inwestycji w obawie przed niek orzystnymi skutkami stosowania

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 28

  niejasnych regulacji (takimi jak straty finansowe bądź nawet konsekwencje karne działań podjętych lub zaniechanych na podstaw ie
  przepisów, które następnie sądy bądź organy administracji publicznej zinterpretowały w sposób nie korzystny dla przedsiębiorcy).
  Ryzyko braku stabilności polskiego systemu podatkowego
  Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa podatkowego pociągają za sobą istotne ryzy ko
  związane z otoczeniem podatkowym, w jaki m Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Kwestionowanie przez organy skarbowe
  dokonywanych przez Grupę rozliczeń podatkowych, w związku z rozbieżnościami lub zmianami interpretacji bądź niejednolitym
  stosowaniem przepisów prawa podatkowego przez różne orga ny administracji podatkowej może skutkować nałożeniem na Grupę
  stosunkowo wysokich kar lub innych sankcji. Biorąc pod uwagę stosunkowo długi okres przedawnienia zobowiązań podatkowych
  oszacowanie ryzyka podatkowego jest szczególnie utrudnione, niemniej zis zczenie się rodzajów ryzyka opisanych powyżej może mieć
  istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy Emitenta.
  Ryzyko związane z konkurencją
  Spółka działa w branży usług specjalistycznych, która charakteryzuje s ię intensywną konkurencją ze strony podmiotów o zasięgu
  krajowym, jak i zagranicznym. Nasilenie się konkurencji, zwłaszcza ze strony podmiotów korzystających z dostępu do najnowszyc h
  technologii oraz źródeł efektywnego finansowania, może skutkować ogranicz eniem działalności Grupy oraz pogorszeniem jej sytuacji
  finansowej. Ponadto potencjalne procesy konsolidacyjne na rynku dostawców zaawansowanych rozwiązań z zakresu nowoczesnych
  technologii w informatyce mogą prowadzić do powstania silniejszych podmiotów k onkurencyjnych oraz spowodować osłabienie
  pozycji konkurencyjnej Grupy.
  Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży IT
  Grupa oferuje rozwiązania stworzone w oparciu o określone technologie dostępne w danym momencie i okolicznościach, co zmusza
  ją do ciągłego monitorowania rynku i aktualizowana posiadanej bazy technicznej i technologicznej. Istnieje ryzyko pojawienia s ię i
  wykorzystania przez konkurencję nowszych technologii, umożliwiających działalność przy niższym poziomie kosztów, co przełoży się
  na realizację wyższych marż lub obniżenie ceny oferowanych produktów lub rozwiązań technologicznych. W takiej sytuacji może
  dojść do spadku zainteresowania ofertą Grupy, co mogłoby negatywnie wpływać na jej wyniki finansowe. Grupa dokłada wszelkich
  star ań, aby jak najszybciej wdrażać pojawiające się innowacyjne rozwiązania, co wiąże się jednak z koniecznością zakupu nowych,
  często kosztownych technologii i co w konsekwencji może wpłynąć na zwiększenie kosztów jej działalności.
  Ryzyko związane z procesem implementacji systemów informatycznych
  Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową Emitenta jest związana z ryzykiem związanym z procesem implementacji systemów
  informatycznych. Większość sprzedawanych przez Grupę produktów i usług to systemy dostosowa ne do indywidualnych potrzeb
  klienta. Pracownicy Grupy wytwarzają produkty wykorzystując: aktualny stan wiedzy technicznej, metodykę zarządzania,
  zestandaryzowane rozwiązania i procedury. Produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową Emitenta powstają w wyniku ciągłej
  wymiany poglądów na temat potrzeb i możliwości pomiędzy pracownikami Grupy a klientem. W trakcie każdego przedsięwzięcia
  występują zmiany, które są wprowadzane w sposób mniej lub bardziej sformalizowany. Produkty Grupy Kapitałowej Emitent a są
  wytwarzane w okresie nie krótszym niż kilka tygodni i nie dłuższym niż kilka lat. W okresie wytwarzania produktu mogą ulec zm ianie
  ceny środków produkcji i obowiązujące przepisy. Biorąc pod uwagę powyższe, w działalności Grupy Kapitałowej Emitenta mog ą
  wystąpić takie czynniki jak: niewłaściwe oszacowanie kosztów wytworzenia, zmiany kosztów wytworzenia w trakcie procesu
  wytworzenia produktu, błędy w zarządzaniu projektem, błędy w zarządzaniu zmianami, błędy w rozwiązaniach technicznych i
  technologicznyc h, wytworzenie produktu ze zwłoką lub opóźnieniem, ryzyka montażowe. W rezultacie wystąpienie powyższych
  czynników może spowodować zmniejszenie przychodów lub zwiększenie kosztów, a w konsekwencji obniżenie możliwego do
  osiągnięcia wyniku finansowego Grupy .
  Ryzyko spadku sprzedaży
  Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta są w dużej mierze uzależnione od popytu na oferowane przez niego produkty i usług i.
  Niekorzystna zmiana trendów panujących wśród konsumentów na rynku IT oraz zmniejszenie popytu przy s tabilnej podaży może

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 29

  spowodować spadek poziomu sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta, co z kolei może negatywnie wpłynąć na oczekiwane wyniki
  finansowe.
  Ryzyko spadku marży procentowej
  Nawet w przypadku braku spadku sprzedaży ale przy zintensyfikowanej dz iałalności konkurencji marża procentowa uzyskiwana przez
  Grupę może ulec zmniejszeniu. Zwiększenie się kosztów może wynikać ze wzrostu cen materiałów i towarów zakupywanych do
  realizacji projektów. Taka sytuacja może doprowadzić do problemów pokrycia koszt ów stałych oraz negatywnie wpłynąć na zyski
  osiągane przez Grupę.
  Ryzyko niewypłacalności odbiorców
  Pogorszenie warunków prowadzenia działalności klientów Grupy Kapitałowej Emitenta oraz brak płatności od dłużników wskutek ic h
  niewypłacalności może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe. Taka sytuacja może stworzyć ryzyko powstania zatorów
  płatniczych oraz wzrost poziomu należności w Grupie, co może wpłynąć na pogorszenie jakości należności wykazywanych w
  sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emi tenta oraz jej sytuacji finansowej.
  Ryzyko sezonowości
  Przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową Emitenta charakteryzują się, podobnie jak przychody wielu spółek z sektora IT,
  sezonowością sprzedaży. W związku z powyższym oraz faktem, że działalność Gr upy Kapitałowej Emitenta skupia się na końcowym
  etapie realizowanych inwestycji informatycznych, Grupa zwykle w pierwszym półroczu generuje stratę na działalności operacyjne j. O
  ile strata ta ma charakter planowy (jest przewidywalna i budżetowana) i wynika ze sposobu planowania zamówień i wydatków na
  technologie informatyczne, zwłaszcza w sektorze publicznym, a historycznie drugie półrocze lub ostatni kwartał są okresem
  uzyskiwania wpływów, o tyle nie można wykluczyć sytuacji utrzymania się w danym roku tre ndu wstrzymywania otwarcia procedur
  zamówieniowych na usługi lub produkty Grupy. Powyższe mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki
  Grupy Kapitałowej.
  Ryzyko niekorzystnych zmian kursu walutowego
  Podstawowym rynkiem zbytu Grupy jest rynek krajowy. Jednakże zmiany kursu złotego względem innych walut mogą skutkować
  zmianami cen towarów nabywanych przez Grupę, co może negatywnie wpływać na poziom realizowanych marż oraz wyniki
  finansowe. Ponadto ryzyko walutowe związane jest bezpośr ednio z tym, iż część należności lub zobowiązań jest realizowana w
  walutach obcych a pośrednio także z faktem, iż Grupa zawiera transakcje, które są wyrażone w walucie obcej, ale ich płatność
  rozliczana jest w walucie krajowej według ustalonych przez stron y zasad. Zarówno pierwsze jak i drugie mogą mieć wpływ na wielkość
  realizowanych przez Grupę przychodów jak i ponoszonych kosztów.
  Ryzyko związane z sytuacją w branży informatycznej
  Działalność Grupy jest uzależniona od ogólnej koniunktury na rynku produk tów i usług IT, która w istotnej mierze zależy od aktualnych
  trendów technologicznych oraz dostępności finansowania w tym finansowania unijnego. Z punktu widzenia Grupy głównym
  czynnikiem, który może wpłynąć na popyt na jej produkty jest dostępność finanso wania, co zaś zależy tak od zdolności kredytowej
  klientów jak i polityki kredytowej banków oraz od dostępności dofinansowań unijnych. Niekorzystna dla kredytobiorców polityka
  kredytowa banków bądź zachwianie zdolności kredytowej potencjalnych klientów oraz ograniczenie pomocy unijnej może
  spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na produkty Grupy i w konsekwencji na wyniki prowadzonej przez nią działalności.
  Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych
  Główne źródło zysków Grupy wynika z realizac ji złożonych projektów informatycznych prowadzonych na podstawie kontraktów.
  Realizacja takich projektów wymaga poniesienia dużych nakładów finansowych w początkowych etapach ich wykonania. Z kolei
  największe wpływy uzyskiwane są w końcowych fazach ich rea lizacji. Cechą charakterystyczną tego rodzaju projektów
  informatycznych są stosunkowo częste zmiany zakresu prac, luki analityczne w specyfikacji wymagań oraz konieczność realizacji
  zmian funkcjonalnych lub pojawianie się dodatkowych wymagań w trakcie real izacji. Powoduje to częste zmiany harmonogramów
  prac, a w konsekwencji może być przyczyną przesunięcia w czasie uznania przychodów, zwykle rozliczanych na bazie zaawansowani a

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 30

  kosztowego projektu oraz zmiany rentowności kontraktu. Dodatkowo zakładane przych ody z niektórych kontraktów mogą ulec
  zmianie na skutek wypowiedzenia umów, zmiany ich zakresu lub konieczności zapłaty kar umownych. W przeszłości w realizowanych
  przez Emitenta kontraktach występowały przykładowo opóźnienia związane z dostosowaniem zmian do potrzeb klienta przez
  zagranicznego poddostawcę. Nie można wykluczyć, iż takie sytuacje będą miały miejsce w przyszłości. Ponadto nie można wyklucz yć,
  że w trakcie realizacji kontraktów może okazać się, iż rzeczywiste koszty przewyższać będą przyjęte w cześniej szacunki, w związku z
  tym wyniki Grupy mogą podlegać wahaniom. Może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub
  perspektywy rozwoju Grupy.
  Ryzyko awarii systemów informatycznych
  Efektywność Grupy w znacznej mier ze opiera się szybkim przepływie i przetwarzaniu danych. Z tego powodu istotne jest stałe
  doskonalenie i bezawaryjna praca narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej wspomagających
  komunikację i zarządzanie. W dotychczasowej działalności Emitenta miały miejsce jednostkowe przerwy w pracy systemów
  informatycznych, ale nie były one dłuższe niż około 4 godziny. Grupa systematycznie rozbudowuje i modernizuje swoją infrastru kturę
  informatyczną, jednakże niezależnie od zastosowania nowoczesnych technologii oraz dotychczasowej sprawności działania, nie można
  wykluczyć ryzyka awarii systemów informatycznych lub niebezpieczeństwa, że w przyszłości infrastruktura ta będzie działać w s posób
  mniej efektywny z powodu zwiększania skali dzia łania lub innych czynników, w tym niezależnych od Grupy. Jakiekolwiek obniżenie
  efektywności infrastruktury informatycznej wykorzystywanej przez Grupę może mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy
  rozwoju, sytuację finansową oraz wyniki.
  Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy i uzależnienia od głównych odbiorców
  Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi klientami będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Emitenta. Na
  chwilę obecną dzięki znacznej dywe rsyfikacji przychodów od klientów portfel odbiorców Emitenta składa się w głównej mierze z
  przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Polski .

  Ryzyko związane z roszczeniami odszkodowawczymi
  Grupa ponosi odpowiedzialność za jakość realizowanych projektów. Zgłaszanie przez klientów Grupy roszczeń z tytułu rękojmi lu b
  udzielonej gwarancji i ich uwzględnianie w znacznej liczbie bądź w znacznej wysokości może narażać Grupę na ryzyko poniesieni a
  do datkowych kosztów bądź też nieotrzymania pełnej należności z tytułu zrealizowanych projektów. W przeszłości takie roszczenia
  występowały, co było związane głównie ze świadczeniem przez Emitenta usług dla sektora automatyki. Wysokość tych roszczeń nie
  przek raczała jednak określonej w umowie kwoty gwarancji. Nie można wykluczyć, iż klienci będą zgłaszać roszczenia z tytułu rękojmi
  lub udzielonej gwarancji w przyszłości. W konsekwencji może to mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finanso wą
  i wyniki osiągane przez Grupę.
  Ryzyko utraty zaufania odbiorców
  Działalność Grupy opiera się w znacznym zakresie na zaufaniu odbiorców. Wdrożenie systemu informatycznego, mającego znaczny
  wpływ na działalność gospodarczą kontrahenta, w większości przypadków pociąga za sobą podpisanie umowy z użytkownikami
  systemów. Od jakości dostarczonych rozwiązań oraz obsługi tych klientów zależy ich zaufanie do Grupy. W przypadku złej jakośc i
  dostarczonego produktu lub obsługi serwisowej może dojść do utraty zaufania do Grupy, co może wpłynąć niekorzystnie na jej
  wizerunek na rynku i uniemożliwić prowadzenie działalności gospodarczej. Zaufanie odbiorców jest również istotne przy pozyski waniu
  nowych kontraktów, gdyż istotną rolę w procesie sprzedaży odgrywają referencje od dotychczasowych klientów. Utrata zaufania
  odbiorców miałaby istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy.
  Ryzyko związane z możliwością utraty wykwalifikowanych pracowników
  Działalność Grupy i jej pers pektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji zespołów
  wykwalifikowanych pracowników, którzy realizują projekty informatyczne. Znaczny popyt na specjalistów z branży informatycznej
  oraz działania konkurencji mogą dopr owadzić do odejścia kilku osób np. członków Zarządu a nawet całych zespołów personelu, a
  także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Ryzyko utraty
  zespołów wykwalifikowanych pracowników zwię kszają dodatkowo ułatwienia w podejmowaniu pracy w krajach UE przez obywateli

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 31

  Rzeczypospolitej Polskiej i związane z tym zjawisko tzw. emigracji zarobkowej. Istnieje ryzyko, że odejście większej liczby
  pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji projektów Grupy będzie miało negatywny wpływ na realizację projektów
  informatycznych oraz na zapewnienie odpowiedniej jakości i zakresu usług. Może to przełożyć się negatywnie na działalność, sy tuację
  finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy.

  Ryz yko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów
  Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym cykl życia produktu jest n a tym
  rynku stosunkowo krótki. Dlatego też powodzenie działalności Grupy jest uzależnione w głównej mierze od umiejętności zastosow ania
  w oferowanych przez nią produktach i usługach najnowszych rozwiązań technologicznych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycj i
  na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. W przypadku nieprzyjęcia przez rynek
  pro ponowanych przez Grupę technologii, odzyskanie nakładów poniesionych na przygotowanie oraz komercjalizację nowych
  rozwiązań mogłoby okazać się niemożliwe. Grupa Kapitałowa Emitenta realizuje projekty głównie na zlecenie klientów, w tym dla
  części z kluczow ych odbiorców w oparciu o wypracowaną technologię. W przypadku rozwoju projektów własnych (np. Payment
  Gateway rozwiązanie mające na celu uporządkowanie architektury banku w obszarze obsługi płatności) są one realizowane w
  nowoczesnych technologiach. W prz eszłości nie występowały sytuacje, w których rozwiązania oferowane przez Emitenta i
  wymagające wysokich nakładów inwestycyjnych nie spotkały się z oczekiwanym popytem na rynku. Niemniej nie można wykluczyć
  takich sytuacji w przyszłości. Klienci Grupy, któr zy uzyskaliby nowsze technologie od konkurentów Grupy mogliby zrezygnować z jej
  usług. W konsekwencji wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Grupy mogłyby zostać znacznie ograniczone.
  Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
  Emitent zaw ierał i będzie zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Emitenta umowy te zostały zawarte
  na warunkach rynkowych, jednakże Spółka nie może zapewnić, iż w razie ewentualnej kontroli organy skarbowe nie zakwestionują
  postanowień t ych umów i ich rynkowego charakteru, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym
  mogłoby to mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy.
  Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonania z leceń
  Zawierane przez spółki z Grupy Kapitałowej umowy realizacyjne przewidują obowiązek ustanowienia zabezpieczeń należytego i
  terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek, w postaci kaucji bądź gwarancji bankowej albo
  ubezpieczeni owej. Umowy te przewidują również kary umowne z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania prac w nich
  określonych. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania przedmiotu zawartych umów, w szczególności w razie wystąpienia
  zdarzeń pozostających poz a kontrolą Grupy, a także konieczności wykonania prac gwarancyjnych związanych z usuwaniem wad i
  usterek, kontrahent będzie uprawniony do wykorzystania opisanych powyżej zabezpieczeń bądź żądania zapłaty kar umownych.
  Dodatkowo, ewentualne spory dotyczące nienależytego lub nieterminowego wykonania ww. umów mogłyby wiązać się z brakiem
  zwolnienia ustanowionych zabezpieczeń (np. kaucji) do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. Dotychczas w swojej działalności
  Emitent nie płacił kar z tytułu wykonywanych zleceń, niemniej nie można wykluczyć, iż powyższe zdarzenia wystąpią w przyszłości,
  co może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej.
  Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową
  Grupa posiada stan dardowe polisy ubezpieczeniowe, w tym polisę od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności
  gospodarczej i posiadania mienia, oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu konsultan tów
  zawodowych (IT). P olisy te mogą jednak nie zapewniać ochrony ubezpieczeniowej adekwatnej do rozmiarów prowadzonej
  działalności i występujących w niej ryzyk, w szczególności na wypadek wystąpienia szkody po stronie kontrahentów Grupy lub
  końcowych odbiorców ich usług wskutek zawinionych lub niezawinionych wad lub awarii produktów dostarczanych przez Grupę. Ma
  to szczególne znaczenie w odniesieniu do tych umów zawieranych przez Spółki z Grupy Kapitałowej, które poza karami umownymi
  na wypadek niewykonania lub nienależytego wyk onania umowy przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość
  takich kary. Dodatkowo, odbiorcy końcowi usług świadczonych przez kontrahentów Grupy mogą dochodzić swoich roszczeń w oparciu
  o pozwy zbiorowe. W takich przypadkach, kontrahenci Gru py mogliby być uprawnieni do dochodzenia roszczeń regresowych wobec

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 32

  Spółek z Grupy Kapitałowej. W dotychczasowej historii działalności Emitenta nie występowały sytuacje, w których kwota
  ubezpieczenia była niewystarczająca. Nie można jednak wykluczyć, iż w przyszłości zgłoszenie wobec Grupy lub poszczególnych
  spółek wchodzących w jej skład roszczeń odszkodowawczych przekraczających kwoty gwarancyjne przewidziane obecnie
  posiadanymi polisami może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową , wyniki lub perspektywy rozwoju
  Grupy.
  Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów
  Większość projektów realizowanych przez Grupę jest pozyskiwana w drodze konkursów ofert. Istnieje ryzyko, że w latach kolejny ch
  Grupa może nie być w stanie utrzymać kontraktacji gwarantującej podobny lub większy poziom przychodów. Niepozyskanie nowych
  kontraktów na satysfakcjonującym poziomie może negatywnie wpłynąć na działalność, wyniki, sytuację finansową oraz perspektywy
  rozwoju Grupy.
  Ryzyko związane z warunkami i procedurami rozstrzygania przetargów publicznych, a także z wykluczeniem z
  postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Projekty informatyczne finansowane ze środków publicznych realizowane są przez podmioty wyłonione w procedurach
  przetargowy ch, opartych na szczegółowych kryteriach określanych przez zamawiającego, przy uwzględnieniu powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych. Prawo Zamówień Publicznych umożliwia
  podmiotom biorącym udział w przetarg u składanie odwołania od niezgodnych z prawem działań zamawiającego w sprawie wyboru
  wykonawcy lub skargi do sądu na orzeczenia wydane przez organ rozpoznający odwołania wnoszone w postępowaniach o udzielenie
  zamówień publicznych, co w konsekwencji może po wodować znaczne wydłużenie terminu zawarcia umowy z inwestorem. Ponadto,
  zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych podmioty, które wyrządziły szkodę nie wykonując zamówienia publicznego lub
  wykonując je nienależycie są wykluczone z ww. postępowań, o ile szkoda została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło
  się w okresie 3 lat przed wszczęciem danego postępowania wykonawców, lub z którymi dany zamawiający rozwiązał, wypowiedział
  albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powo du okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
  jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a
  wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości u mowy. W razie przewlekłości postępowań przetargowych
  Grupa byłaby zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z postępowaniami odwoławczymi od decyzji zamawiającego
  lub ze wzrostem cen środków produkcji wykorzystywanych w działalności Grupy. W p rzypadku wykluczenia spółek z Grupy
  Kapitałowej z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zmniejszyłaby się zdolność Grupy do pozyskiwania
  nowych kontraktów. Zdarzenia te mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na działalność oraz zyski Gru py.
  Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Grupę Kapitałową
  Emitent na bieżąco analizuje i w razie potrzeb aktualizuje swoją strategię działalności. Niezależnie od staranności działań Z arządu
  Emitenta nie jest możliwe zagwarantowan ie, że cele strategiczne Grupy zostaną osiągnięte. Na osiągnięcie zamierzonych przez Grupę
  celów strategicznych ma bowiem wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od Zarządu, które pomimo działania z najwyższ ą
  starannością i według najwyższych prof esjonalnych standardów nie są możliwe do przewidzenia.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 33

  5. Sytuacja finansowo -m ajątkowa Grupy
  Kapitałowej CUBE.ITG
  5.1. Zasady sporządzenia skróconego jednostkowego i
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy
  Kapitałowej CUBE.ITG
  Skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdani a finansowe sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Sporządzając śródroczne jednostkowe i
  skonsolidowane sprawozdani a finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 201 7 roku jednostka stosuje takie same zasady
  rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego odpowiednio jednostkowego i skon solidowanego s prawozdania finansowego za rok
  201 6. W okresie 6 miesięcy 201 7 roku Spółka nie dokonała zmian stosowanych standardów rachunkowości i zmian w polityce
  rachunkowości.
  Skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdani a finansowe został y sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółkę i Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Dane w skróconym śródrocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł),
  które są walutą funkcjonaln ą i prezentacji Spółki, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Sprawoz dani a finansowe został y sporządzone
  w oparciu o zasadę kosztu historycznego za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej: instrumentów
  pochodnych, instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, instrumentów finansowych wycenian ych w wartości godziwej z
  odniesieniem wpływu na wynik finansowy.
  Śródroczne skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdani a finansowe nie obejmuj ą wszystkich informacji oraz ujawnień
  wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łączn ie z rocznym i sprawozdani ami finansowym i Spółki i Grupy
  Kapitałowej za 201 6 rok obejmującym i noty, za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 201 6 roku sporządzonym i według MSSF
  zatwierdzonych przez UE.
  Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane spra wozdani a finansowe nie podlegał y badaniu przez niezależnego biegłego
  rewidenta. Ostatni mi sprawozdani ami finansow ymi , które podlegał y badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta były
  sprawozdani a finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej za 201 6 rok.
  Skrócone śródroczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdani a finansowe podlegał y przeglądowi przez niezależnego biegłego
  rewidenta . Raport y z przeglądu publikowan e są wraz z niniejszym sprawozdaniem.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 34

  5.2. Analiza sytuacji finansowo -majątkowej
  5.2.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  PLN’000 PLN’000
  Przychody ze sprzedaży 30 157 40 092
  EBITDA z uwzględnieniem wyniku działalności zaniechanej -5 967 14 699
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej [EBIT] z uwzględnieniem wyniku działalności
  zaniechanej -12 465 8 919
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem z uwzględnieniem wyniku działalności zaniechanej -16 328 5 981
  Zysk (strata) netto -14 288 4 360
  Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -14 158 3 407


  Przychody ze sprzeda ży w półroczu 201 7 roku wyniosły 30 157 tys. złotych, co stanowi spadek o 25% w stosunku do analogicznego
  okresu roku ubiegłego. W powyższych danych została ukazana sezonowość, gdzie pierwsze 6 miesięcy roku jest jednym ze słabszych
  okresów dla działalności Grupy Kapitałowej.


  5.2.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Aktywa trwałe 276 912 277 615
  Aktywa obrotowe 92 366 86 923
  Aktywa razem 369 278 364 538
  Kapitał akcyjny 19 888 19 888
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 42 706 55 493
  Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 1 822 3 317
  Kapitał własny razem 44 528 58 810
  Zobowiązania długoterminowe 125 031 167 483
  Zobowiązania krótkoterminowe 199 719 138 245

  Na dzień 30.06.2017 można zaobserwować niewielki 6% wzrost aktywów oraz niewielki bo 0,25% spadek aktywów trwałych.
  Istotny wzrost zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2017 r. w stosunku do 31.12.2016 r. o 44% wynika w dużej mierze z
  reklasyfikacji kredytów długoterminowych w krótkoterminowe oraz ze wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Spółka realizuje
  projekty w których niezbędny jest zakup materiałów, natomiast zapłata za nie nastąpi w momencie rozliczenia się z klientem.
  Zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych o 25% związane jest głównie ze spłatą kredytów bankowych i pożyczek oraz
  ich reklasyfikacją.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 35

  5.2.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  PLN’000 PLN’000
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 065 -56 366
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 826 5 793
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -4 734 -10 436
  Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 495 -61 009

  Grupa Kapitałowa osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej co w przypadku pierwszego półrocza jest dobrym
  prognostykiem na kolejne 6 miesięcy roku 2017. Zmniejszenie stanu środków pieniężnych z działalności finansowej wynika ze spłat
  rat kredytów oraz rat leasingowych zaciągniętych przez spółki Grupy .

  5.2.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  W pierwszym półroczu 2017 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale własnym.

  5.2.5. Wskaźniki finansowe i niefinansowe
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  PLN’000 PLN’000
  Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 30 157 40 092
  Koszt własny sprzedaży 20 631 23 786
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 526 16 306
  Koszty sprzedaży 2 642 3 056
  Koszty zarządu 12 710 12 311
  Zysk (strata) ze sprzedaży -5 826 939
  Pozostałe przychody operacyjne 4 676 10 320
  Pozostałe koszty operacyjne 11 370 2 919

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 36

  Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych 0 0
  Zysk z działalności zaniechanej 55 579
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) -12 465 8 919
  Przychody finansowe 351 1 153
  Koszty finansowe 4 214 4 091
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) -5 967 14 699
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -16 328 5 981
  Podatek dochodowy -2 040 1 621
  Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego -14 288 4 360

  Struktura sprawozdania z całkowitych dochodów
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  (%) (%)
  Udział kosztów własnych w kosztach ogółem 40,01% 51,53%
  Udział kosztów sprzedaży w kosztach ogółem 5,12B 6,62B
  Udział kosztów zarządu w kosztach ogółem 24,65% 26,67%
  Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach ogółem 22,05% 6,32B
  Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem 8,17B 8,86B

  Wskaźniki rentowności
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2017
  Okres
  6 miesięcy
  zakończony
  30/06/2016
  (%) (%)
  Rentowność brutto sprzedaży 31,59% 40,67%
  Rentowność sprzedaży J19,32% 2,34B
  Rentowność działalności operacyjnej (EBIT) J41,33% 22,25%
  Rentowność EBITDA J19,79% 36,66%

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 37

  Rentowność brutto -54,14% 14,92%
  Rentowność netto -47,38% 10,87%
  Rentowność aktywów - ROA -3,87% 1,20%
  Rentowność kapitału własnego - ROE -32,09% 7,41%

  Aktywa
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Aktywa razem 369 278 364 538
  Aktywa trwałe 276 912 277 615
  Rzeczowe aktywa trwałe 146 95T 150 27T
  Nieruchomości inwestycyjne M 6 47O
  Wartość firmy 58 369 58 369
  Aktywa niematerialne 58 898 53 103
  Inwestycje wyceniane metodą praw własności O O
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 8 99M 5 49Q
  Pozostałe aktywa finansowe M M
  Pozostałe aktywa 3 69S 3 89U
  Aktywa obrotowe 92 366 86 923
  Zapasy 15 443 14 119
  Należności z tytułu dostaw i usług 38 396 48 421
  Pozostałe należności 13 111 11 425
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 3 99S 5 26U
  Pozostałe aktywa finansowe 3 61P 49N
  Bieżące aktywa podatkowe M M
  Rozliczenia międzyokresowe 11 26T 5 63S
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 68 1 56P


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 38

  Struktura aktywów
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (%) (%)
  Aktywa razem 100,00% 100,00%
  Aktywa trwałe 74,99% 76,16%
  Rzeczowe aktywa trwałe 39,80% 41,22%
  Nieruchomości inwestycyjne 0,00% 1,78%
  Wartość firmy 15,81% 16,01%
  Aktywa niematerialne 15,95% 14,57%
  Inwestycje w jednostkach zależnych 0,00% 0,00%
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2,43% 1,51%
  Pozostałe aktywa finansowe 0,00% 0,00%
  Pozostałe aktywa 1,00% 1,07%
  Aktywa obrotowe 25,01% 23,84%
  Zapasy 4,18% 3,87%
  Należności z tytułu dostaw i usług 10,40% 13,28%
  Pozostałe należności 3,55% 3,13%
  Należności z tytułu kontraktów długoterminowych 1,08% 1,45%
  Pozostałe aktywa finansowe 0,98% 0,13%
  Bieżące aktywa podatkowe 0,00% 0,00%
  Rozliczenia międzyokresowe 3,05% 1,55%
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0,02% 0,43%  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 39

  Kapitały i zobowiązania
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  PLN’000 PLN’000
  Kapitał własny i zobowiązania razem 369 278 364 538
  Kapitał własny 44 528 58 810
  Kapitał akcyjny 19 888 19 888
  Akcje własne -533 -533
  Kapitał z aktualizacji wyceny 571 565
  Pozostałe kapitały 54 325 54 325
  Zyski zatrzymane -31 545 -18 752
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 1 822 3 317
  Zobowiązania długoterminowe 125 031 167 483
  Pożyczki i kredyty bankowe 4 741 46 244
  Pozostałe zobowiązania finansowe 9 553 6 432
  Rezerwa na podatek odroczony 8 075 6 619
  Rezerwy długoterminowe 29 29
  Przychody przyszłych okresów 101 809 107 335
  Pozostałe zobowiązania 824 824
  Zobowiązania krótkoterminowe 199 719 138 245
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 68 895 60 929
  Pożyczki i kredyty bankowe 90 945 41 496
  Pozostałe zobowiązania finansowe 10 041 16 001
  Bieżące zobowiązania podatkowe 0 0
  Rezerwy krótkoterminowe 554 1 501
  Przychody przyszłych okresów 8 271 5 760
  Pozostałe zobowiązania 20 675 12 558  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 40

  Struktura kapitałów i zobowiązań
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (%) (%)
  Kapitał własny i zobowiązania razem 100,00% 100,00%
  Kapitał własny 12,06% 16,13%
  Kapitał akcyjny 5,39% 5,46%
  Akcje własne -0,14% -0,15%
  Kapitał z aktualizacji wyceny 0,15% 0,15%
  Pozostałe kapitały 14,71% 14,90%
  Zyski zatrzymane -8,54% -5,14%
  Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 0,49% 0,91%
  Zobowiązania długoterminowe 33,86% 45,94%
  Pożyczki i kredyty bankowe 1,28% 12,69%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 2,59% 1,76%
  Rezerwa na podatek odroczony 2,19% 1,82%
  Rezerwy długoterminowe 0,01% 0,01%
  Przychody przyszłych okresów 27,57% 29,44%
  Pozostałe zobowiązania 0,22% 0,23%
  Zobowiązania krótkoterminowe 54,08% 37,92%
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 18,66% 16,71%
  Pożyczki i kredyty bankowe 24,63% 11,38%
  Pozostałe zobowiązania finansowe 2,72% 4,39%
  Bieżące zobowiązania podatkowe 0,00% 0,00%
  Rezerwy krótkoterminowe 0,15% 0,41%
  Przychody przyszłych okresów 2,24% 1,58%
  Pozostałe zobowiązania 5,60% 3,44%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 41

  Wskaźniki płynności
  Stan na
  30/06/2017
  Stan na
  31/12/2016
  (dni) (dni)
  Wskaźnik płynności I [aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe] 0,5 0,6
  Wskaźnik płynności II [aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe] 0,4 0,5
  Wskaźnik płynności III [środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe] 0,0 0,0

  Przy ocenie wska źników p łynno ści nale ży zwróci ć uwag ę na struktur ę zobowi ązań krótkoterminowych oraz nale żno ści
  krótkoterminowych, w szczególno ści na wska źnik pokrycia krótkoterminowych zobowi ązań handlowych nale żno ściami z tytu łu dostaw
  i us ług oraz środkami pieni ężnymi, który na dzie ń 30.06.2017 wynosi 0,56. Na koniec roku 2016 wskaźnik ten wynosił 0,82.
  W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę na działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie – 12 465 tys.
  Suma bilansowa Grupy n a dzień 30 czerwca 2017 roku wynosiła 369 278 tys. zł, co stanowi wzrost o 1,3 % względem końca 2016
  roku oraz spadek o 0,73% względem pierwszego kwartału 2017 roku.

  5.3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz
  wyników
  Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej ani Spółki na rok 201 7.

  5.4. Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające
  istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe
  W raportowanym okresie Grupa nadal pozostawała pod wpływem spa dku przychodów z segmentu zamówień publicznych. W roku
  2016 przychody te były znacznie niższe niż w latach ubiegłych i ukształtowały się na poziomie 4 957 mln zł. W I półroczu 2017 roku
  przychody z segmentu zamówień publicznych wykaz ywały dalszą tendencję spadkową. Obserwowane zjawisko to skutek wstrzymań
  lub przesunięć rozstrzygnięć postępowań przez administrację publiczną i urzędy centralne. Pomimo spadku zamówień i przychodów
  z sektora zamówień publicznych w roku 2016 i 2017 roku Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału
  5.4.1. Sytuacja gospodarcza i wskaźniki koniunktury
  Grupa Emitenta prowadzi działalność na rynku IT oferując usługi skierowane do różnych segmentów gospodarki (m.in. finanse,
  przemysł, telekomuni kacja, służba zdrowia). Sytuacja gospodarcza w Polsce ma istotny wpływ na sytuację na rynku IT, na którym
  działa Emitent. Dobra ogólna sytuacja gospodarcza, w tym utrzymujące się tempo wzrostu PKB i nakładów inwestycyjnych w
  gospodarce sprzyjają rozwojowi rynku IT, co ma bezpośrednie przełożenie na sytuację finansową Emitenta.
  Poniższa tabela zawiera podstawowe dane makroekonomiczne opisujące stan gospodarki w Polsce.
  Tabela: Podstawowe dane makroekonomiczne
  2013 2014 2015 2016 1H2017

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 42

  PKB (r/r, %)
  1,6
  3,3 3,6 2,7 3,9*
  Nakłady brutto na środki trwałe (r/r) %) -3,1 9,5 6,1 -7,9 0,8*
  Stopa bezrobocia (na koniec okresu) %) 13,4 11,5 9,8 8,3 7,1
  CPI (r/r, średnia) 0,9 -1,0 -0,5 0,8 1,5
  Stopa referencyjna NBP (%) (na koniec okresu) 2,50 2,0 1,5 1,5 1,5
  *dane za II kw. 2017 r.

  W I kwartale br. mieliśmy do czynienia z istotnym przyspieszeniem gospodarki i wzrostem PKB do 4 proc. r/r. Większość
  ekonomistów jest przekonana, że najbliższe dwa, trzy kwartały powinny być równie udane. W całym 2017 roku polsk a gospodarka
  może urosnąć o 3,5 -4,0%. W II kwartale br. PKB wzrósł o 3,9 proc. potwierdzając sił ę gospodarki. To co z punktu widzenia spółki
  obecnej na rynku IT może jednak martwić, to fakt, że na wzrost PKB oddziaływało spożycie gospodarstw domowych, które wzrosło
  w drugim kwartale 2017 roku o 4,9 proc., a w pierwszym półroczu 2017 roku o 4,8 proc., przy wzroście o 3,8 proc. w całym 2016
  roku. Z kolei nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,8 proc. w drugim kwartale, a w pierwszej połowie roku o 0,3 proc. Wskazuje
  to, na fakt, że choć inwestycje nieznacznie przyspieszyły w porównaniu do ub.r. to są one nadal na niskim poziomie i nie osią gnęły
  dynamiki z lat 2014 -15. Tym samym, choć wzrost całej gospodarki cieszy, to j ednak brak wyraźnego wzrostu inwestycji może
  oddziaływać na sytuację firm z branży IT, do jakich należy Emitent.
  Nadal istotnym czynnikiem ryzyka dla perspektyw wzrostu w Polsce i UE, a tym samym perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitało wej
  pozostają per spektywy wzrostu w krajach Unii Europejskiej, które są najważniejszymi partnerami gospodarczymi dla Polski. Tempo
  wzrostu gospodarczego UE (średnia dla 28 krajów wyniosła 2 proc. w I kw. 2017 r.), napędzanego głównie spożyciem, utrzymuje s ię
  na umiarkowany m poziomie. W drugim kwartale tego roku PKB strefy euro wzrosło o 2,1 proc., a całej Unii Europejskiej o 2,2 proc.
  w porównaniu do tego samego okresu w 2016 roku, tym samym odnotowano tendencje wzrostową piąty kwartał z rzędu .
  Według dostępnych prognoz PK B Polski w 2017 r. powinien się utrzymać powyżej 3 proc. Oficjalna projekcja inflacji i PKB
  opublikowana przez Narodowy Bank Polski 10 lipca br. przewiduje, że CPI utrzyma się w 2017 i 2018 r. na poziomie 1,9 i 2 proc., zaś
  PKB w tym czasie wzrośnie o 4 pr oc. i 3,5 proc. w 2018 r. Z kolei prognoza Komisji Europejskiej zakłada, że PKB Polski wzrośnie w
  2017 r. o 3,2 proc. W ostatnim czasie swoje prognozy dla Polski podniosła Agencja ratingowa Moody's, która podniosła prognozę
  wzrostu gospodarczego w tym roku do 4,3 proc. z 3,2 proc. i obniżyła oczekiwania co do deficytu sektora finansów publicznych do
  2,5 proc. PKB z 2,9 proc. poprzednio.
  Z kolei Europejski Bank Centralny we wrześniu br. podniósł prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro na ten rok do 2,2% z
  1,9% oczekiwanych w czerwcu oraz utrzymał prognozy na kolejne lata - na poziomie 1,8% na rok 2018 i 1,7% w 2019 r. EBC
  oczekuje obecnie rocznej inflacji HICP w strefie euro na poziomie 1,5% w 2017 r., 1,2% w 2018 r. i 1,5% w 2019 r.
  Podsumowując , zarówno w Polsce jak i UE sytuacja dotycząca gospodarki jest stabilna i większość ekonomistów oczekuje w kolejnych
  kwartałach kontynuacji wzrostu. To co może jednak martwić z perspektywy Polski to nadal bardzo mały udział we wzroście PKB
  inwestycji, co może nadal mieć negatywne przełożenie na sektor IT w Polsce.
  W Polsce najbardziej atrakcyjnymi nabywcami towarów i usług sektora IT pozostaje administracja i sektor publiczny – również w
  przypadku Emitenta są to jedne z najważniejszych grup odbiorców. Główną s iłą napędową inwestycji realizowanych przez instytucje
  centralne i samorządowe są środki unijne, intensywnie wykorzystywane dla wdrożeń rozwiązań IT. Dostępność funduszy unijnych w
  perspektywie finansowej 2014 –2020 pozwala oczekiwać wzrostu wydatków admini stracji, choć począwszy od ub.r. obserwujemy
  faktyczne zmniejszanie się ilości i wartości kontraktów z sektora publicznego co negatywnie wpływa na cała branżę. Widoczne było
  to zwłaszcza w branży IT. Jak wynika bowiem z danych Polskiej Izby Informatyki i T elekomunikacji wartość kontraktów publicznych
  zawartych w okresie styczeń –czerwiec była o prawie 14 proc. niższa niż przed rokiem i wyniosła niespełna 2,5 mld zł.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 43

  5.4.2. Rynek IT
  Grupa CUBE.ITG, prowadząc działalność na rynku IT, dostarcza rozwiązania dla różnych sektorów gospodarki, m.in. bankowość i
  finanse, administracji publicznej, multimedia, telekomunikacja, administracja publiczna czy służba zdrowia. Ogólna sytuacja
  gospodarcza w Polsce , poziom inwestycji i przetargi ogłaszane przez administrację publiczną warunkują rozwój rynku IT i ma ją
  bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe Grupy. Wskaźniki obrazujące koniunkturę w gospodarce, takie jakie tempo wzrostu
  gospodarczego, inflacja, stopa bezrobocia, poziom nakładów inwestycyjnych, określają w znacznym st opniu potencjał rozwoju
  Emitenta. Wydatki przedsiębiorstw na rozwój w dziedzinie IT zazwyczaj ulegają zwiększeniu w sprzyjających warunkach otoczenia
  rynkowego, natomiast w okresie dekoniunktury - w wyniku działań przedsiębiorstw zmierzających do ogólnej r edukcji kosztów -
  często są ograniczane. Wydatki na IT w znacznej mierze uzależnione są od dostępności do finansowania (polityka kredytowa bank ów,
  dofinansowania unijne) i jednocześnie determinowane są przez ogólną koniunkturę na rynku produktów i usług IT .
  Zdaniem ekspertów i firm badających koniunkturę na rynku IT w kolejnych okresach powinien rynek ten powinien zdecydowanie
  przyspieszyć. Firma PMR prognozuje, że w 2017 r. cały rynek IT w Polsce wzrośnie o 2,7 proc., podczas gdy rok później dynamika
  będzie ponad dwukrotnie wyższa i przekroczy poziom 6 proc. Z tegorocznego badania przeprowadzonego niedawno wśród 100
  największych przedsiębiorstw d ziałających w branży IT w Polsce płyną umiarkowanie optymistyczne wnioski. Jak zauważyła jednak
  PMR, w yraźnego ożywienia można się spodziewać jednak dopiero w końcówce roku .
  Również na świecie panuje przekonanie o dobrych perspektywach branży. W kwietniu br. Gartner skorygował swoje prognozy
  wydatków na IT w br. Mają one wynieść 3,5 bln dolarów, czyli o 1,4 proc. więcej w porównaniu do 2016 roku. Analitycy Gartnera
  przewidują też że wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw wzrosną o 5,5 proc., osiągaj ąc w tym roku wartość 351 mld USD .
  Jak wynika z kolei z raportu IT ITwiz według prognoz, w 2020 roku wydatki na rozwiązania w chmurze będą stanowić około 1/5
  wydatków na infrastrukturę w IT i 1/4 wydatków na zakup programowania, usług oraz sprzętu. Według szacunków, do 2020 r. już
  około połowa oprogramowania i infrastruktury IT w przedsiębiorstwach w Europie będzie dostarczana w chmurze. Aktualnie
  największy udział w Polsce mają rozwiązania SaaS (67%), a następnie IaaS (23%) i PaaS (10%). W przypadku model i IaaS i PaaS
  udostępniających rozwiązania cloud computing, przewagę w Polsce wciąż mają lokalne firmy posiadające centra danych, choć
  zauważalny jest – póki co niewielki i powolny – wzrost udziału globalnych graczy takich, jak Microsoft, Google i Amazon. Warto
  podkreślić że Emitent aktywnie działa na rynku rozwiązań chmurowych opracowując również własne produkty.
  Perspektywy dla rozwoju branży IT w Polsce są pozytywne, zaś, rynek wykazuje znaczny potencjał wzrostu, co stwarza dobre waru nki
  działania dla Gr upy CUBE.ITG w przyszłości. Jak oszacowali eksperci PMR - Polski rynek IT urośnie do końca roku o 5,5 proc. do
  wartości 38,5 mld zł. Pozytywna dynamika ma się utrzymać co najmniej do 2021 r oku.


  6. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia

  6.1. Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Emitent w dniu 5 maja 2017 roku otrzymał nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przeciwko Spółce w dniu 10
  kwietnia 2017 roku przez Sąd Okręgow y w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z powództwa spółki Atos Polska S.A.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 44

  Wartość przedmiotu sporu określona została na 6,5 mln zł. Przedmiot sporu dotyczy realizacji przez Spółkę dwóch transakcji na
  podstawie powiązanych ze sobą umów zawartych w dniu 21 wrz eśnia 2016 roku (I) Umowa dystrybucji oprogramowania (II) Umowa
  dystrybucji usług serwisowych.
  Spółka kwestionuje zgłoszone roszczenie ATOS Polska S.A w całości . Spółka złożyła w terminie wyznaczonym przez Sąd sprzeciw od
  wydanego nakazu zapłaty w postępo waniu upominawczym , w którym zażąda ła oddalenia powództwa w całości oraz przedstawi ła
  dowody, które podważ ają zasadność powództwa ATOS Polska S.A . W ocenie Spółki powództwo ATOS Polska S.A. jest bezzasadne i
  zasługuje na oddalenie przez Sąd w całości .
  Pow yższa sporna kwota została ujęta przez Emitenta jako zobowiązanie bilansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej.


  6.2. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz możliwości realizacji
  zobowiązań przez Grupę Kapitałową CUBE.ITG
  W roku 2016 nastąpiło załamanie zamówień z sektora klientów publicznych . Zgodnie z oceną Zarządu największy potencjał wzrostu
  w roku 2017 oraz kolejnych latach powinien mieć sektor publiczny, w tym ochrony zdrowi a, a także sektor finansowy i rynki Unii
  Europejskiej . Zarząd Spółk a identyfikuje ryzyka w obszarze kapitału obrotowego oraz zwraca uwagę na ryzyko związane ze
  zwiększeniem zapotrzebowania na finansowanie dużych projektów.
  Przyczyną złej sytuacji sektora IT w Polsce w roku 2016 i w I półroczu 2017 roku jest załamanie zamówień pochodzących z sektora
  publicznego. Zarząd podjął działania w celu uzupełnienia niedoboru kapitału obrotowego oraz stabilizacji struktury długu
  odsetkowego poprzez wydłużenie terminów jego spłaty. Realizacją tego założenia było zawarcie w dniu 24 sierpnia 2017 umów
  objęcia 4.934.246 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łączną kwotę 19.736.984 z ł. Ponadto,
  celem Zarządu Emiten ta jest rolowani e istniejącego finansowania bankowego Celem Zarządu Spółki w perspektywie roku jest
  odbudowanie poziomu przychodów uzyskiwanych z kontraktów na rynku publicznym do wartości nie niższej niż realizacja w roku
  2015. Przepływy wygenerowane na tych kontraktach , w pierwszej kolejności umożliwią trwałą poprawę struktury należności i
  zobowiązań, a następnie pozwolą na stopniowe obniżanie długu odsetkowego, a tym samym kosztów finansowych związanych z
  obsługą tego długu .

  Zarząd Grupy Kapitałowej nadal identyfikuje ryzyko związane z płynnością, w szczególności związane ze zwiększeniem
  zapotrzebowania na finansowanie dużych projektów. Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży oraz dalszym poszerzaniem
  obszarów działalności Spółki, może nastąpić ́ przejścio we zwiększanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zła sytuacją sektora IT
  w Polsce w roku 2016, związana z załamaniem zamówień pochodzących z sektora publicznego, Spółkę , która wskazuje na problemy
  płynnościowe, co wskazuje na konieczną restrukturyzację zobowiązań w tym głownie kosztów finansowych i dostosowanie ich do
  bieżącej sytuacji cashflow.
  Najistotniejszym elementem wpływającym na poprawę zadłużenia i str uktury bilansu jest przeprowadzona emisja akcji
  W dniu 31 lipca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
  zakładowego Spółki do kwoty 39 887 694,00 zł w drodze emisji nowych akcji w trybie subskrypcji prywatnej o wartości nominalne j
  2 zł każda.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 45

  W dniu 24 sierpnia 2017 roku Zarząd CUBE.ITG S.A. działając zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji w trybie subskrypcji prywatne j,
  podjął uchwałę, na mocy której ustalił cenę emisy jną akcji zwykłych na okaziciela serii C w wysokości 4,00 zł.
  W dniu 24 sierpnia 2017 roku na podstawie zawartych umów nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej objęcie 4.934.246 akcji
  zwykłych na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 4 zł każda, tj. za łąc zną kwotę 19.736.984 zł . Akcje serii C zostały objęte przez 42
  podmioty, w tym 13 osób prawnych.
  Akcje pokryte zostały wkładem pieniężnym, w tym głównie poprzez potrącenie wierzytelności wobec Spółki, w tym również
  wierzytelności wynikających z przystąpie nia w dniu 24 sierpnia 2017 roku Spółki do długu spółki pośrednio zależnej Data Techno
  Park Sp. z o. o. wobec podmiotów nabywających Akcje. Podmioty obejmujące Akcje zobowiązały się do nie rozporządzania objętymi
  Akcjami w terminie określonym w umowie inwe stycyjnej, przy czym części z nich po upływie tego terminu przysługuje
  w ograniczonym terminie prawo żądania od Emitenta nabycia Akcji po cenie objęcia, powiększonej o 7%.
  Potrącenia zobowiązań spowodowały częściowe zakończenie/umorzenie postepowań egzekucyjnych.
  Obecnie planowana jest kolejna emisja związana z ustaleniem kapitału docelowego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 46

  7. Dane kontaktowe

  CUBE.ITG SA ul. Sienna 39 , 0 02-121 Warszawa
  t: +48 22 66 86 232
  f: +48 22 66 86 233
  www.cubeitg.pl
  adres e -mail do kontaktów w sprawie relacji inwestorskich : [email protected]

  NIP 898 -001 -57-75
  REGON 006028821
  KRS 0000314721
  Kapitał Zakładowy 19 887 694 ,00 PLN
  Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapita łowej CUBE.ITG w I półroczu 2017 roku 47


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CUBE.ITG SA
ISIN:PLMCINT00013
NIP:898-001-57-75
EKD: 62:20 działaność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Adres: ul. Długosza 60 51-162 Wrocław
Telefon:+48 71 7972666
www:www.cubeitg.pl
gpwlink:cube-itg.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CUBE.ITG
2018-07-22 11-07-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649