Raport.

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SA (12/2017) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Zarząd Spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/17 w sprawie powołania Pana Mateusza Ogłodzińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:
1. Pan Witold Baran - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Władysław Janusz Klażyński - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Pani Zdzisława Maksymiuk - Członek Rady Nadzorczej
4. Pan Robert Banach - Członek Rady Nadzorczej
5. Pani Magdalena Waniek - Członek Rady Nadzorczej
6. Pan Dariusz Fornal - Członek Rady Nadzorczej
7. Pan Mateusz Ogłodziński - Członek Rady Nadzorczej
Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej znajduje się poniżej.
Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
Pan Mateusz Ogłodziński – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.
Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa trzy lata, począwszy od dnia 05 maja 2016 r.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:
Prawnik. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Doświadczenie zawodowe:
06.2008 - 09.2010 Izbicki Consulting - Doradztwo Finansowe
03.2011 - 06.2013 Kancelaria Radców Prawnych dr. P. Konik i M. Michniewicz s.c.
10.2013 - 05.2016 Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Misiejuk
06.2017 - obecnie BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
11.2016 - obecnie UP Nieruchomości S.A.
06.2017 - obecnie QRS Finanse S.A.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Nie dotyczy
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
11.2016 - obecnie UP Nieruchomości S.A./Wiceprezes Zarządu
06.2017 - obecnie QRS Finanse S.A./Członek Rady Nadzorczej
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
Nie dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:
Nie dotyczy
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
Pan Mateusz Ogłodziński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Centrum Finansowe Banku BPS SA
ISIN:PLCFBPS00019
NIP:527-257-92-35
EKD: 66.19 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Grzybowska 87 00-844 Warszawa
Telefon:+48 22 5395573
www:www.cfbps.pl
Komentarze o spółce CENTRUM FINANSOWE ...
2018-12-11 11-12-51
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649