Raport.

CCC SA (55/2017) Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.
Zarząd CCC S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie Uchwały Nr 665/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 3 października 2017 r. Zarząd KDPW postanowił zarejestrować 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda ("Akcje Nowej Emisji"), w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz nadać im kod PLCCC0000016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, tj. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), o wprowadzeniu Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCCC0000016.
Zarejestrowanie Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla praw do akcji oznaczonych kodem PLCCC0000073, w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW decyzji GPW, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Informacja o zarejestrowaniu Akcji Nowej Emisji pod kodem PLCCC0000016 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zastrzeżenie:
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:CCC SA
ISIN:PLCCC0000016
NIP:692-22-00-609
EKD: 51.42 handel hurtowy i detaliczny odzieżą i obuwiem
Adres: ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice
Telefon:+48 76 8458400
www:www.ccc.eu
gpwlink:ccc.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-24Raport półroczny
2018-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce CCC
2018-07-17 21-07-10
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649