Raport.

BUMECH SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2018) Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

BUMECH S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka, Emitent) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
Raport roczny:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok -30 kwietnia 2018 roku.
Raporty kwartalne:
- Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - 30 maja 2018 roku
- Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku - 29 listopada 2018 roku.
Emitent składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: RMF).
W związku z uregulowaniami §101 ust. 2 RMF Emitent informuje, iż Spółka nie będzie publikowała raportu okresowego za czwarty kwartał 2017 roku oraz drugi kwartał 2018 roku.
Raport półroczny:
- Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 01 października 2018 roku.
Prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania nastąpi na podstawie § 83 ust. 3 RMF.
Podstawa prawna: § 103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
gpwlink:bumech.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-04-17Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-22Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649