Raport.

BUMECH SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze 2016 półrocze / 2017 półrocza 2016 Dane do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 30 839 29 831 7 261 6 810 Koszt własny sprzedaży 23 345 26 571 5 496 6 066 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 382 3 494 1 032 798 Zysk (strata) brutto 1 521 326 358 74 Zysk (strata) netto 1 277 -58 301 -13 Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 64 468 029 78 739 759 64 468 029 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,00 0,00 0,00 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ 4 kolumna/stan na 30.06.2016 Aktywa trwałe 138 719 127 703 32 821 28 856 Aktywa obrotowe 46 690 44 143 11 047 9 975 Kapitał własny 84 587 69 902 20 013 15 795 Zobowiązania długoterminowe 33 923 36 829 8 026 8 322 Zobowiązania krótkoterminowe 66 899 67 406 15 828 15 231 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,07 1,08 0,25 0,25 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 i 4 lolumna - za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 488 -2 425 1 528 -554 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 754 -555 -1 119 -127 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 876 2 774 -442 633 Dane do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 900 53 513 13 396 12 216 Koszt własny sprzedaży 48 480 45 470 11 414 10 380 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 755 3 592 1 120 820 Zysk (strata) brutto 1 353 -179 319 -41 Zysk (strata) netto 526 -1 082 124 -247 Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 64 468 029 78 739 759 64 468 029 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 -0,02 0,00 0,00 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ 4 kolumna/stan na 30.06.2016 Aktywa trwałe 153 632 143 451 36 350 32 415 Aktywa obrotowe 59 207 61 950 14 009 13 998 Kapitał własny 85 704 75 160 20 278 16 983 Zobowiązania długoterminowe 40 769 47 910 9 646 10 826 Zobowiązania krótkoterminowe 86 366 84 622 20 434 19 121 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,09 1,17 0,26 0,26 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2 i 4 lolumna - za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 266 -4 529 1 475 -1 034 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 790 -915 -1 363 -209

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 1

  RAPORT PÓŁROCZNY
  BUMECH S.A.
  ZA OKRES 01.01. 201 7 – 30.06. 201 7  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 2

  Spis treści
  A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 3
  B. WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 4
  C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 30
  CZERWCA 2017 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 5
  INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 5
  I. DANE JEDNOSTKI: ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 5
  II. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI: ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 5
  III. OKRESY PREZENTOWANE ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 5
  IV. SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.: ................................ ................................ .... 5
  V. FIRMA AUDYTORSKA: ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 6
  VI. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE: ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 6
  VII. PODMIOTY POWIĄZANE KAPITAŁOWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU: ................................ ................................ ............. 6
  VIII.PODMIOTY POWIĄZANE OSOBOWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU: ................................ ................................ ................. 6
  IX. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ......... 7
  Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ..................... 7
  Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ............................ 8
  Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ................................ .. 9
  Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ........................ 13
  INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ............................. 15
  I. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ................................ ..... 15
  II. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ......................... 18
  III. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ................................ ................................ ........................ 18
  IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI ............................ 19
  V. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI ................................ ................................ ................................ ....... 19
  VI. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH ................................ ...................... 20
  VII. OPIS POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO ORAZ PRZEPŁYWY
  ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RO DZAJ, ................................ ......................... 21
  VIII. OPIS KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW ................................ ................................ ................................ .. 21
  IX. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKACH ................................ ................................ .......... 27
  X. SEGMENTY OPERACYJNE ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 32
  XI. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ................................ ......... 32
  XII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 35
  XIII. WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA ................................ ................................ ................................ ... 37
  XIV. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ................................ ................................ ................................ ............. 37
  XV. NIESPŁACONE POŻYCZKI LUB NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY POŻYCZKOWEJ, W SPRAWACH KTÓRYCH
  NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ANI PRZED DNIEM BILANSOWYM ANI W TYM DNIU ....................... 39
  XVI. ZMIANA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU
  ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ................................ ................................ ................................ ........... 40
  XVII. INSTRUMENTY FINANSOWE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE – INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI
  GODZIWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 41
  XVIII. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ DOKONANE W CIĄGU PÓŁROCZA ................................ .. 42
  XIX. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH ................................ ................................ ................................ .............. 42
  XX. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 42
  D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ ......... 43
  E. RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 43  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 3
   A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2014 r poz. 133 z późniejszymi zmianami), Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spół kę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Zarząd Spółki oświadcza także, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Niniejsze półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoś ci Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (D z. U. z 2014 r poz. 133 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. Zarząd Spółki oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonują cy tego przeglądu, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu tego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi. Zgodnie ze Statutem Spółki, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorc zą Emitenta uchwałą nr 5/2017 z dnia 08.06.2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 4
   B. WYBRANE DANE FINANSOWE

  Wyszczególnienie 01.01.2017 J 30.06.2017 01.01.2016 J 30.06.2016
  PLk EUo PLk EUo
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 30 839 7 261 29 831 6 810
  Koszt własny sprzedaży 23 345 5 496 26 571 6 066
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 382 1 032 3 494 798
  Zysk (strata) brutto 1 521 358 326 74
  Zysk (strata) netto 1 277 301 -58 -13
  Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 78 739 759 64 468 029 64 468 029
  Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,02 0,00 0,00 0,00
  30.06.2017 30.06.2016
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
  Aktywa trwałe 138 719 32 821 127 703 28 856
  Aktywa obrotowe 46 690 11 047 44 143 9 975
  Kapitał własny 84 587 20 013 69 902 15 795
  Zobowiązania długoterminowe 33 923 8 026 36 829 8 322
  Zobowiązania krótkoterminowe 66 899 15 828 67 406 15 231
  Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,07 0,25 1,08 0,25


  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 488 1 528 -2 425 -554
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 754 -1 119 -555 -127
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 876 -442 2 774 633

  Kurs EUR/PLN 30.06.2017 30.06.2016 31.12.2016
  - dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej 4,2265 4,4255 4,424 0
  - dla danych rachunku zysków i strat 4,2474 4,3805 4,3757
  Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdanai z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.
  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 5
   C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
  OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 30 CZERWCA 2017 R.

   INFORMACJE OGÓLNE

   I. DANE JEDNOSTKI:

  Nazwa: Bumech Spółka Akcyjna
  Forma prawnaW Spółka akcyjna
  SiedzibaW Katowice ul. Krakowska 191I 40J389 Katowice
  Kraj rejestracjiW Polska
  Podstawowy przedmiot działalności:

  J drążenie wyrobisk podziemnych,
  J serwis, utrzymanie ruchu oraz remontu maszynI
  J produkcji urządzeń i maszyn górniczych,
  J produkcja wyrobów gumowych,
  J produkcja wyrobów metalowych,

  Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice JWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRp
  Numer statystyczny REGONW 272129154

   II. CZAS TRWANIA JEDNOSTKI:
  Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
   III. OKRESY PREZENTOWANE
  Skrócone j ednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera da ne za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku dla skróconego sprawozdania z sytuacji finansowej , za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku dla skróconego rachunku zysków i strat , skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skróconego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
   IV. SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06. 2017 R.:
  Zarząd: • Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu • Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: • Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej • Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej • Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej • Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawozdawczym: W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 cz erwca 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady nadzorczej. Dnia 07.02.2017 roku Pani Kamila Kliszka – członek Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 07.02.2017 roku, nie podając przyczyny swojej decyzji.  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 6
  Ponadto dnia 0 7.02.2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Marek Otto. Powołanie Pana Marka Otto zostało dokonane w trybie przewidzianym przez § 13a Statutu Spółki, tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na miejsce członka, które go mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dnia 06.04.2017 rezygnację z funkcji Członka RN złożyli Panowie Marcin Rudzki oraz Michał Kwiatkowski; zaś z dniem 09.06.2017 roku rezygnację z pełnionej funkcji złożył Pan Łukasz Rosiński. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki po okresie sprawozdawczym: Dnia 11.09.2017 roku Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała do swojego grona Panów: Edwarda Brzózko oraz Andrzeja Bukowczyka. Zatem w dniu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapi tałowej Buech SA za pierwsze półrocze 2017 roku skład Rady Nadzorczej Bumechjest następujący: • Andrzej Bukowczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej • Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej • Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej • Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej • Edward Brzózko - Członek Rady Nadzorczej

   V. FIRMA AUDYTORSKA :
  PKF Consult Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. ul. Orzycka 6 lok. 1B 02-695 Warszawa wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477
   VI. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE:
  Według najlepszej wiedzy Emitenta stan na dzień 30.06.2017 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:
  Akcjonariusze Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w PLN)
  Udział w kapitale zakładowym% * Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)*
  Fundacja Przystań w Ścinawie** 10 078 124 7 558 593,00 12,80 10 078 124 12,80
  G Investments Sp. z o.o. wraz ze Zdzisławem Gdaniec 5 622 182 4 216 637,00 7,14 5 622 182 7,14
  Edward Brzózko P 949 954 2 962 465,50 5,02 P 949 954 5,02
  Razem 19 650 260 14 737 695,50 2,96 19 650 260 24,96
  *Wyliczenia własne Spółki uwzględniające ostatnie podwyższenie kapitału zakładowego dokonane dnia 30.06.2017 roku. Od dnia 30.06.2017 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 zł i dzieli się na 78.739.759 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda ** Fundacja Przystań w Ścinawie jest podmiotem powiązanym z Bumech po przez Panią Dorotą Giżewską – Wiceprzewodniczącą RN Bumech i Prezesa Fundacji oraz poprzez Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji
   VII. PODMIOTY POWIĄZANE KAPITAŁOWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU:
   Kobud SA (dawne Przedsiębiorstwo „Kobud” Sp. z o.o.) – Bumech posiada 87 % akcji Kobud SA;  BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o.o. - Emitent posiada 100 % udziałów w tej spółce;  BUMECH CRNA GORA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ dalej BCG d .o.o . – Emite nt posi ada 100 % udziałów w tej spółce.
   VIII.PODMIOTY POWIĄZANE OSOBOWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU:
   TECHGÓR sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby będące bliskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Da riusza Dźwigoł,  EKSPLO -TECH sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby, będące bliskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza Dźwigoł,  GEO -PROGRESS sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby, będące bliskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza Dźwigoł,  Fundacja Przystań w Ścinawie - jest podmiotem powiązanym z Bumech poprzez Panią Dorotą Giżewską – Wiceprzewodniczącą RN Bumech i Prezesa Fund acji oraz poprzez Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji,  CISE Marcin Tomasz Sutkowski - działalność gospodarcza prowadzona przez Prezesa Zarządu Emitenta.  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 7
   IX. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 02.10.2017 roku.
   Śródroczny s krócony r achunek zysków i strat

  01.01 .2017 - 30.06. 2017
  Dane przekształcone do porównywalności 01.01.20N S J 30.06.2016
  Przychody ze sprzedaży 30 839 29 831
  Przychody ze sprzedaży produktów 5 832 4 338
  Przychody ze sprzedaży usług 24 543 21 963
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 464 3 530
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 23 345 26 571
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 23 217 26 571
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 128
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 494 3 260
  Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom
  Pozostałe przychody operacyjne 1 483 4 762
  Koszty sprzedaży 376 505
  Koszty ogólnego zarządu 2 689 3 370
  Nakłady na prace badawcze i rozwojowe
  Pozostałe koszty operacyjne 1 530 653
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 382 3 494
  Przychody finansowe 1 78
  Koszty finansowe 2 862 3 246
  Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 521 326
  Podatek dochodowy 244 384
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 277 -58
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto 1 277 -58

  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 0,02 0,00
  Podstawowy za okres obrotowy 0,02 0,00
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,02 0,00
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) 0,02 0,00
  Podstawowy za okres obrotowy 0,02 0,00
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,02 0,00
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 8
   Śródroczne s krócone sprawozdanie z całkowitych dochodów

  01.01 .2017 - 30.06. 2017
  Dane przekształcone do porównywalności 01.0N .201 S J 30.06. 2016
  Zysk (strata) netto 1 277 -58
  Wycena rzeczowych aktywów trwałych
  Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia
  Pozycje nie podlegające przeklasyf ikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów, nie podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Zmiana wartości aktywów dostępnych do sprzedaży
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
  Udział w pozostałych całkowitych dochodach inwestycji wycenianych metodą praw własności
  Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów, podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Suma dochodów całkowitych 1 277 -58
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 9
   Śródroczne s krócone sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA 30.06. 2017
  Dane przekształcone do porównywalności 31.12. 2016
  Aktywa trwałe 138 719 140 728
  Rzeczowe aktywa trwałe 105 863 106 759
  Wartości niematerialne 7 111 7 737
  Nieruchomości inwestycyjne 2 291 2 291
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 17 569 15 070
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Pozostałe aktywa finansowe
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 5 885 8 871
  Pozostałe aktywa trwałe
  Aktywa obrotowe 46 690 46 019
  Zapasy 16 324 16 855
  Należności handlowe 26 202 24 775
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 184
  Pozostałe należności 2 950 2 796
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Pozostałe aktywa finansowe 74 74
  Rozliczenia międzyokresowe 830 883
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 310 452
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2 499
  AKTYWA RAZEM 185 409 189 246
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 10

  PASYWA 30.06. 2017
  Dane przekształcone do porównywalności 31.12. 2016
  Kapitał własny 84 587 80 637
  Kapitał zakładowy 59 055 48 351
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Pozostałe kapitały 31 841 36 034
  Niepodzielony wynik finansowy -7 586 -4 696
  Wynik finansowy bieżącego okresu 1 277 948
  Zobowiązanie długoterminowe 33 923 39 535
  Kredyty i pożyczki 12 551 11 998
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe 7 957 8 668
  Inne zobowiązania długoterminowe 2 277
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 963 12 704
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 390 3 781
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 62 107
  Pozostałe rezerwy
  Zobowiązania krótkoterminowe 66 899 69 075
  Kredyty i pożyczki 14 311 17 883
  Pozostałe z obowiązania finansowe 11 618 13 291
  Zobowiązania handlowe 17 935 18 742
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0
  Pozostałe zobowiązania 20 960 17 646
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 538 782
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 110 460
  Pozostałe rezerwy 427 271
  Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
  PASYWA RAZEM 185 409 189 246
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06.2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 11
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny ogółem
  sześć miesięcy zakończonych 30.06.2017r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r. 48 351 0 0 36 034 3 836 0 88 221
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów -7 586 -7 586
  Kapitał własny po korektach 01.01.2017 r. 48 351 0 0 36 034 -3 750 0 80 635
  Emisja akcji 10 704 -8 029 2 675
  Koszty emisji akcji 0
  Płatność w formie akcji własnych 0
  Podział zysku netto 3 836 -3 836 0
  Wypłata dywidendy 0
  Suma dochodów całkowitych 1 277 1 277
  Kapitał własny na dzień 30.06.2017 r. 59 055 0 0 31 841 -7 586 1 277 84 587
  dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2016r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 64 468 0 -1 700 14 750 -2 862 0 74 656
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów 0
  Kapitał własny po korektach 64 468 0 -1 700 14 750 -2 862 0 74 656
  Emisja akcji 8 029 8 029
  Obniżenie kapitału (pokrycie straty) -16 117 16 117 0
  Zbycie akcji własnych 1 700 1 700
  Podział zysku netto -2 862 2 862 3 836 3 836
  Korekta wyniku netto do danych porównywalnych -4 696 -2 888 -7 584
  Wypłata dywidendy 0  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 12
  Suma dochodów całkowitych 0
  Kapitał własny na dzień 31.12.2016 48 351 0 0 36 034 -4 696 948 80 637
  sześć miesięcy zakończonych 30.06.2016r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 64 468 0 -1 700 14 751 -2 863 74 656
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów 0
  Kapitał własny po korektach 64 468 0 -1 700 14 751 -2 863 0 74 656
  Emisja akcji 0
  Koszty emisji akcji 0
  Wynik netto za rok obrotowy 675 675
  Korekta wyniku netto do danych porównywalnych -4 696 -733 -5 429
  Podział zysku netto, reklasyfikacja 8 893 -8 893 0
  Wypłata dywidendy 0
  Suma dochodów całkowitych 0
  Kapitał własny na dzień 3 0.06.2016 64 468 0 -1 700 23 644 -16 452 -58 69 902
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06.2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 13
   Śródroczne s krócone s prawozdanie z przepływów pieniężnych
  01.01 .2017 - 30.06. 2017
  Dane przekształcone do porównywalności 01.01 .201 6 - 30.06. 2016
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 521 326
  Korekty razem 4 783 -2 855
  Amortyzacja 5 045 4 420
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 064 -666
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15 49
  Zmiana stanu rezerw -238 696
  Zmiana stanu zapasów 531 893
  Zmiana stanu należności -2 586 -335
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -436 -7 409
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 418 -678
  Inne korekty z działalności operacyjnej 0 175
  Gotówka z działalności operacyjnej 6 304 -2 529
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 184 104
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 488 -2 425
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 1 254 1 697
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 249 521
  Zbycie inwestycji w nieruchomości 5 0
  Zbycie aktywów finansowych 50
  Dywidendy i udziały w zyskach 1 000 1 124
  Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2
  Wydatki 6 008 2 252
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 008 2 252 Nabycie inwestycji w nieruchomości
  Wydatki na aktywa finansowe
  Inne wydatki inwestycyjne
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 754 -555
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 6 770 23 316
  Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 675
  Kredyty i pożyczki 3 007 4 450
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 000
  Inne wpływy finansowe 1 088 14 866
  Wydatki 8 646 20 542
  Nabycie udziałów (akcji) własnych
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek 6 037 10 162
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 150
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 103 1 444
  Odsetki 1 506 2 003
  Inne wydatki finansowe 6 783
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 876 2 774
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A+B+C) -142 -206
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -142 -206
  – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 452 530
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 310 324
  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 14
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 15
   INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONE GO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO


   I. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
  Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem
  Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Mi ędzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi
  dalej „MSSF UE”.
  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR)
  oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE i
  obow iązujące na dzień 30 czerwca 2017 roku.
  Porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 zostały przygotowane w oparciu o te same
  podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego.
  Sporządzając śródroczne sprawozdanie finansowe j ednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu
  rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.
  Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki winno być czytane łącznie ze skróconym śródrocznym
  skonsolidowany m sprawozdaniem finansowym zatwierdzonym do publikacji przez Zarząd i opublikowanym powyżej jednostkowego
  sprawozdania finansowego , celem uzyskania pełnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej grupy na dzień 30 czerwca 2017
  roku oraz wyniku finan sowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.
  Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i zmian do standardó w zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku: a) MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” (z 12 listopada 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grud nia 2011 r.) – obowiązującym w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat klasyfikacji oraz wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności. W momencie początkowego ujęcia aktywa finansowe będą klasyfikowane do jednej z dwóch kategorii: - aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej. Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa warunki: aktywa utrzymywane są w ramach m odelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują powstanie w określonych momentach przepływów pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odset ek od niespłaconej części kapitału. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. M SSF 9 daje możliwość decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego instrumentu osobno. Wart ości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwalifikowane do rachunku zysków i strat. MSSF 9 wprowadzono nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizujących tj. model oczekiwanych strat kredytowych. Istotny jes t także wprowadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. b) MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących MSSF istotnych ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu. Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania : a) MSSF 14: Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku Standard ten został opublikowany w ramach większego projektu Działalnoś ć o regulowanych cenach, poświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w zależności od jurysdykcji do takich obszarów należą czę sto dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usługi telekomunikacyjne itp.). MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa zasady wykazywania pozycji s tanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 16
  przepisów w zakresie regulacji cen, a które w świetle innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki aktywów lub zobowiązania. Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolo ne wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania za „salda pozycji odroczonych”. Zgodnie z op ublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z pozycji finansowej (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Pozycje te nie podlegają podziałowi na obrotowe i trwałe i nie są określane mian em aktywów czy zobowiązań. Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są określane jako „salda debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które są wykazywane w ramach pasywów – jako „salda kredytowe pozycji odroczonych”. W sprawozdaniu z zys ków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostki powinny wykazywać zmiany netto w „pozycjach odroczonych” odpowiednio w sekcji pozostałych dochodów całkowitych oraz w sekcji zysków lub strat (lub w jednostkowym sprawozdaniu z zysków lub strat). Standard ten, jako standard przejściowy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nie będzie podlegał procesowi przyjęcia. b) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27. MSSF wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że okres leasingu wynosi 12 mi esięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy pozostaje zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego lub finansowego. c) MSSF 17 Umowy ubezpie czeniowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku MSSF 17 zastępuje MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe. MSSF 17 wprowadza jednolite zasady ujmowania i wyceny umów ubezpieczenia i reasekurac ji według ich wartości bieżącej. MSSF 17 wymaga, aby umowy ubezpieczenia były ujmowane w oparciu o bieżące szacunki i założenia, które odzwierciedlają oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne oraz niepewności z nimi związane. Przychody z tytułu umowy ubezpi eczenia (umowna marża) są rozpoznawane wraz ze świadczeniem usługi objętej umową ubezpieczenia przez okres objęty ubezpieczeniem. Zmiany w szacunkach dotyczących przyszłych przepływów pomiędzy datami bilansowymi ujmowane są w sprawozdaniu z wyniku lub jako korekta oczekiwanej marży umownej w zależności od charakteru zmiany oraz przyczyny je wystąpienia. Jednostka ma wybór w jaki sposób rozpoznawać niektóre zmiany w stopie dyskontowej: w sprawozdaniu z wyniku lub w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za da ny okres. Wcześniejsze zastosowanie MSSF 17 jest możliwe pod warunkiem wdrożenia MSSF 9 oraz MSSF 15. d) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach: Transakcje sprz edaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem – odroczenie stosowania na czas nieokreślony Zmiany dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego, czy sprzedane lub wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie. e) Zmiany do MSR 12 Podate k dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane straty - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku, Celem proponowanych zmian jest doprecyzowani e, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych. Proponowane poprawki będą również stanowić, że wartość bilansowa da nego składnika aktywów nie ogranicza szacunków wartości przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do przyszłych dochodów do opodatkowania, przyszłe dochody do opodatkowania nie będą obejmować odlicz eń podatkowych wynikających z odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych. f) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lu b po 1 stycznia 2017 roku, Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowadza się wymóg: (i) uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących przepływy pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego; (ii) ujawniania informacji dotyczącyc h kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia stosowane przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. g) Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, Zmiany doprecyzowują w jaki sposób: (i) dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń, (ii) ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca l ub agent, (iii) ustalić sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji (jednorazowo lub rozliczać w czasie) Zmiany te wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie kosztów i zawiłości dla jednostek przy wdrażaniu standardu. g) Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku,  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 17
  Zmiany doprecyzowują w jaki sposób ujmować niektóre typy płatności w formie akcji. Zmiany te wprow adzają wymogi dotyczące ujmowania: (i) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, zawierających warunek osiągnięcia przez jednostkę określonych wyników gospodarczych, (ii) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych po potrąceniu podatku, (iii) zmian transakcji płatności na bazie akcji z rozliczanych w środkach pieniężnych na rozliczane w instrumentach kapitałowych. h) Zmiany dotyczące MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe - obowiązujące w odnie sieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku. Zmiany mają na celu usunięcie z rachunków zysków i strat jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe, przypadków niedopasowania księgowego. Zgodnie z tymi zmianami dopuszczalne są następujące rozwiązania:  stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z rozpoznawaniem w całkowitych dochodach a nie rachunku zysków i strat, zmian wynikających z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe zamiast MSR 39 Instrumenty finansowe dla wszystkich jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe (tzn. „overlay approach”),  tymczasowego (do 2021 roku) wyłączenia ze stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe dla jednostek, których działalność jest głównie związana z działa lnością ubezpieczeniową i stosowania w tym okresie MSR 39 Instrumenty finansowe (tzn. „deferral approach”). i) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 r oku Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. Interpret acja dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie wynikające z otrzym ania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód. j) Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasady przeniesienia aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana dotyczy paragrafu 57, w którym stwierdzono, że przeniesienie aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych następuje wyłącznie wówczas, gdy występują dowody na zmianę sposobu ich użytkowania. Lista sytuacji zawarta w paragrafach 57(a) -(d) została określona jako lista otwarta podczas, gdy aktualna lista jest listą zamkniętą. k) Poprawki do MSSF (2014 -2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku  Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pi erwszy Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3 -E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one minionych okresów sprawozdawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy sk orzystanie z tych samych ujawnień, jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu do: i. Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek wprowadzenia poprawek do MSSF 7 ii. Przedstawienie danyc h porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań z tytułu zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne iii. Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSSF 12 i MSR 2 7.  Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem wymogów par. B10 -B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczon e do sprzedaży, przeznaczone do podziału między właścicieli lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami dotyczącymi wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i MSSF 12.  Zmiany MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach W poprawce doprecyzowano, że decyzja dotycząca wyceny inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej przez wynik finansowy ( a nie metoda praw własności), którą mogą podjąć organizacje typu venture capital lub inne kwalifikujące się jednostki (np. fundusze wzajemne, fundusze powiernicze) podejmowana jest indywidualnie dla każdej inwestycji w chwili jej początkowego ujęcia. Popraw ka dotyczy także możliwości wyboru metody wyceny jednostki inwestycyjnej, będącej podmiotem stowarzyszonym lub wspólnym przedsięwzięciem jednostki niebędącej jednostka inwestycyjną – może ona zachować wycenę w wartości godziwej wykorzystywana przez ten pod miot, stosując jednocześnie metodę praw własności. l) KIMSF 23 Niepewność interpretacji dotyczących podatku dochodowego - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku Interpretacja wyjaśnia jak odzwierciedlić w sprawozdaniu finansowym niepewność związaną z ujmowaniem podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy sytuacji gdy ujęcie danej transakcji lub okoliczności w prawie podatkowym jest niejasne lu b sytuacji gdy jednostka nie jest pewna czy orga ny podatkowe zaakceptują podejście jednostki lub jej interpretację prawa podatkowego. Według szacunków Spółki, wymienione wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozd anie finansowe Spółki i śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki
  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 18
   II. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA
  FINANSOWEGO
  Dane w niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (zł), które są walutą
  funkcjonalna i prezentacji Spółki, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało
  sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem kapitałów własnych które zostały przeszacowane zgod nie z
  MSR 29 oraz za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej: instrumentów pochodnych, instrumentów
  finansowych dostępnych do sprzedaży, instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej z odniesieniem wpływu na
  wynik fin ansowy.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym
  sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 r. obejmującym noty, za
  okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez UE.
  Ostatnie sprawozdanie finansowe, które podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta to sprawozdanie finansowe za
  2016 rok.
  Niniejsze skrócone śródrocz ne sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi. Raport z przeglądu publikowany jest wraz z
  niniejszym sprawozdaniem.

   III. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółki z Grupy Kapitałowej Bumech SA w dającej się przewidzieć przyszłości.
  Zdaniem Zarządu Emitenta okoliczności, które mogłyby skutkować zagrożeniem kontynuacji działalności Bumech, jak i całej Grup y Kapitałowej w okresie kolejnych 12 miesięcy, w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej, są następujące: Koniunktura w branży wydobywczej węgla kamiennego to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na dynamikę rozwoju Grupy Kapitałowej. W pierwsz ym półroczu 2017 roku spółki z GK działały w bardzo trudnych warunkach rynkowych. To kolejny okres problemów z płynnością finansową górnośląskich kopalń, która nadal jest mocno odczuwana przez Emitenta. W pierwszym półroczu 2017 roku we wszystkich spółkach wydobywczych węgla kamiennego nie zaobserwowano wzrostu nakładów inwestycyjnych, z jednoczesną presją na wydłużanie terminów płatności dla umów już realizowanych oraz w ogłaszanych postępowaniach przetargowych, co bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie prz ychodów i pogorszenie płynności finansowej spółek z Grupy. Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2017 roku Bumech realizował kontrakty zawarte wcześniej, a więc przy niższych poziomach cenowych od tych, które są osiągane w aktualnie rozstrzyganych prz etargach ogłaszanych przez spółki węglowe. Dodatkową bolączką Spółki są długie terminy płatności obowiązujące w umowach z Zamawiającymi. Powoduje to konieczność ponoszenia istotnych kosztów finansowych, podczas, gdy instytucje finansowe w zasadzie zawiesi ły kredytowanie branży górniczej. Tymczasem Emitent musi na bieżąco regulować wynagrodzenia, a płatności za okres zatrudnienia pracowników otrzymuje po kilku miesiącach. Przystępowanie do przetargów wiąże się z posiadaniem aktualnych zaświadczeń o niezaleg aniu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne, co również oznacza konieczność ich zapłaty w terminie. Dlatego też utrzymanie płynności jest bard zo ważnym dla funkcjonowania spółek z Grupy Kapitałowej. Stopień realizacji robót w ramach zamówień z e strony spółek węglowych i co za tym idzie pozyskiwanie przychodów z tego tytułu - jest uzależniony od warunków geologiczno -górniczych oraz od zabezpieczenia przez Zamawiających robót pod kątem logistycznym, organizacyjno – technicznym i materiałowym. W z adaniach okresowo występują: wcześniej nieprzewidziane trudności, późniejsze przekazanie frontu robót lub wydłużenie prac, będące efektem odmiennych założeń, nieujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na etapie procedur przetargowych. Zamawiaj ący w określonych przypadkach może ograniczyć zakres prac. Problemy płynnościowe spółek węglowych negatywnie rzutują na wywiązywanie się przez nich z warunków umów, powodując przestoje w dostawach materiałów eksploatacyjnych i pogorszenie wydajności pracy Emitenta. Przekłada się to w sposób bezpośredni na rentowności poszczególnych kontraktów. Zważywszy na powyższe okoliczności na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki identyfikuje okoliczności, które mogłyby wskazywać na z agrożenia kontynuowania działalności spółek z Grupy Kapitałowej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, tj. 30.06.2017 roku wynikające z poziomu zadłużenia krótkoterminowego Spółki przekraczającego aktywa obrotowe oraz niskiego poziomu wskaźników płynnoś ci: 1. Utrzymanie długich terminów płatności przez krajowych klientów Emitenta przy jednoczesnym braku możliwości korzystania z produktów sektora finansowego, przyspieszających rotację kapitału obrotowego. 2. Niepowodzenie lub problemy z realizacją kontraktu w Czarnogórze. - Dotychczasowa realizacja kontraktu eksportowego na wydobycie boksytu w Czarnogórze - mimo opóźnień w dostawie maszyn i urządzeń górniczych - przebiega prawidłowo. Emitent wykonał w całości etap inwestycyjny z nieznacznymi opóźnieniami, nie p osiłkując się kredytem eksportowym z Banku Gospodarstwa Krajowego. Rezygnacja z przedmiotowego kredytu wpłynie korzystnie na rentowność projektu poprzez zmianę sposobu jego rozliczania (o czym Spółka szeroko informowała raportem bieżącym nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 roku) oraz na płynność całej Grupy, gdyż kontrakt jest realizowany przy terminach płatności nie wymagających zaangażowania kapitału obrotowego. 3. Skorzystanie przez Obligatariuszy z możliwości wcześniejszego wykupu obligacji w przypadkach określon ych w warunkach emisji obligacji - W 2016 roku i w okresach poprzednich instytucje finansowe zezwoliły na rozterminowanie płatności, a we wrześniu 2016 r. Obligatariusz będący posiadaczem obligacji serii A wyemitowanych przez Bumech o wartości nominalnej 9 ,5  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 19
  mln zł wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty tych papierów wartościowych o dwa lata. W chwili obecnej trwają rozmowy z ww. Obligatariuszem ws. konwersji ww. długu na kapitał. Ponadto Spółka prowadzi negocjacje z obligatariuszami obligacji serii Z , których termin wykupu upłynął w czerwcu br., w sprawie wydłużenia terminów spłaty długu w wysokości 700 tys. zł w 6 ratach, począwszy od 16.10.2017 roku do dnia 15.03.2018 roku. W obszarze zobowiązań kredytowych Spółka celem odbudowy bieżącego kapitału obrotowego obniżyła wysokość rat dwóch z pięciu kredytów oraz kontynuuje rozmowy z pozostałymi kredytodawcami w zakresie wydłużenia okresów ich spłaty. 4. Znaczne ograniczenie lub wstrzymanie przez producentów węgla inwestycji związanych głównie z udostępnian iem nowych złóż. 5. Bumech oraz Kobud narażone są na ryzyko wynikające z faktu bycia gwarantem i poręczycielem swoich wzajemnych zobowiązań. Skorzystanie przez wierzycieli Emitenta lub Kobud z możliwości wystąpienia z żądaniem wcześniejszej spłaty zobowiązań finansowych, handlowych czy przy jednoczesnym zachwianiu płynności któregoś z tych dłużników, może spowodować konieczność spłaty tych zobowiązań przez Kobud lub Spółkę – jako poręczyciela i gwaranta – i późniejszy ich regres. Ważnym podkreślenia jest też fakt, iż główny odbiorca usług KOBUD S.A., tj. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. reguluje płatności w terminach 30 -dniowych, a w kontrakcie czarnogórskim, którego realizacja będzie stanowiła coraz bardziej znaczącą pozycją w przychodach Spółki i Grupy, obowi ązują terminy płatności nie wymagające zaangażowania kapitału obrotowego. Reasumując, pomimo faktu, iż spółki z Grupy Kapitałowej borykają się z problemami bieżącej płynności finansowej, Emitentowi r /r udało się nieznacznie poprawić przychody przy znacz ącej poprawie sytuacji operacyjnej spółki (przepływy). Od początku roku do momentu publikacji niniejszego Sprawozdania Emitent znacznie zmniejszył zobowiązania własne. Spłata zobowiązań równa półrocznym przychodom spowodowała znaczące pogorszenie płynnoś ci finansowej, która to poprawiona została poprzez zdarzenia jednorazowe (np. transakcja z Famur) oraz pozyskiwanie kapitału z tytułu emisji akcji serii H. Zarz ąd konsekwentnie dąży do spłaty zobowiązań finansowanych powodujących nadmierne zapotrzebowanie na trudnopozyskiwalny i wysokokosztowy kapitał obrotowy. 1. Spółce udało się na przełomie 2016 i 2017 roku w dużym stopniu ograniczyć dług poprzez jego konwersję na kapitał. Ponadto Spółka jest w trakcie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zamiennych na akcje serii H. Do dnia dzisiejszego Bumech przydzielił ponad 7,8 mln warrantów już zamienionych na akcje o wartości 5,9 mln zł, opłaconych poprzez częściowe potrącenie z pożyczkami gotówkowymi udzielonymi na realizację inwestycji w Czarnogórze oraz części owo poprzez wpłaty gotówkowe. 2. Spółka prowadzi negocjacje z inwestorami zainteresowanymi jej dokapitalizowaniem poprzez objęcie akcji serii H. W przypadku akceptacji warunków emisji przez inwestorów Bumech zostanie dokapitalizowany do końca 2017 roku kwotą ok. 6 mln zł w gotówce. 3. Bumech planuje także dokonać kolejnej konwersji zadłużenia na kapitał na kwotę ok. 10 mln zł - zgodnie z oczekiwaniami Zarządu transakcja ta powinna mieć miejsce w październiku 2017 roku. 4. Kontrakt eksportowy w Czarnogórze, charakteryzujący się krótkimi terminami płatności, przeszedł z etapu inwestycyjnego w etap wydobywczy. 5. Grupa od wielu miesięcy skupia się na pozyskiwaniu kontraktów z krótkimi terminami płatności u stabilnych odbiorców w kraju i za granicą, planując jednoc ześnie nieznaczny spadek aktywności u odbiorców, u których występują długie terminy płatności. Eksport r/r rośnie i realizowany jest na płatnościach gotówkowych lub przedpłatach, bądź na bardzo krótkich terminach płatności. 6. Spółka 24.07.2017 r. podpisała u mowę z FAMUR S.A. o długoterminowej, kompleksowej współpracy przy oferowaniu za granicą podziemnych usług górniczych - z wykorzystaniem wykwalifikowanej kadry i zaawansowanego technologicznie sprzętu. O podpisaniu niniejszej umowy Spółka informowała w rapo rcie bieżącym nr 92/017 dnia 24.07.2017 roku). 7. Lepsze wyniki ekonomiczne polskich spółek węglowych odnotowane w pierwszym półroczu 2017 roku (będące wynikiem głównie wzrostu cen węgla, zwłaszcza koksującego) powinny spowodować stopniowe skrócenie terminów płatności oraz zwiększyć zaangażowanie sektora finansowego w branży. W ocenie Zarządu Emitenta powyższe okoliczności i działania mogą przynieść pozytywne rezultaty i wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej Grupy. Dlatego też Zarząd Bumech ocenia, iż w przy padku spełnienia powyższych założeń, kontynuacja działalności spółek z Grupy nie będzie zagrożona. Gdyby jednak oczekiwania w tym względzie nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości biznesowej, Zarządy spółek z Grupy rozważą możliwość podjęcia przewid zianych prawem działań ochronnych.
   IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI
  DZIAŁALNOŚCI
  W I półroczu 2017 roku w działalności Spółki nie zaobserwowano sezonowości oraz cykliczności.
   V. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI
  a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podsta wowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka
  prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
  funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
  b) Transakcje i salda
  Transakcje w yrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i
  straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach
  obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za
  zabezpie czenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 20
   VI. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH
  Sporządzenie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga dokonania przez Zarząd
  okreś lonych szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta
  jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte z ałożenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu
  na temat bieżących działań i zdar zeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnic od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia
  podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach
  bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. Oceny
  dokonywane przez Zarząd przy zastosowani MSR 34, które maja istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, a także s zacunki,
  obciążone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach zostały przedstawione w śródrocznym sprawozdaniu finansowym.
  a) Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie , oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.

  Klasyfikacja umów leasingowych
  Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. b) Niepewność szacunków

  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy , z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowy m.

  Utrata wartości aktywów
  Spółka przeprowadza na koniec każdego okresu sprawozdawczego test y na utratę wartości środków trwałych. Wartość bilansowa środka trwałego podlega zmniejszeniu z tytułu utraty wartości do wysokości jego wartości odzyskiwalnej , jeżeli
  wartość bilansowa danego środka trwałego (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego on należy) jest wyższa od
  jego oszacowanej wartość odzyskiwalnej.
  Dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości, składniki aktywów alokowane są do ośrodków wypracowujących środki
  pieniężne (OWSP) i czerpią korzyści z synergii połączenia.
  Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wykaże, iż wartość odzyskiwalna (tj. wyższa z dwóch kwot: wartość godziwa
  pomniejszona o koszty zbycia i wartość u żytkowa) danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest
  niższa od wartości bilansowej, różnica stanowi odpis aktualizujący
  Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wykaże, iż wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub OWSP jest wyższa od
  wartości bilansowej wówczas następuje odwrócenie odpisu aktualizującego. Po odwróceniu odpisu aktualizującego wartość składni ka
  aktywów nie powinna przekroczyć wartości bilansowej tego składnika, jaka zostałaby ustalona, gdyby nie ujmowano o dpisu
  aktualizującego z tytułu utraty wartości w latach ubiegłych.
  Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i ich odwrócenia odnoszone są do wyniku finansowego jako pozostał e
  koszty i przychody operacyjne.

  Wycena rezerw
  Rezerwy z tytuł u świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą własnej wyceny.

  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione .

  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techni ki
  wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem.

  Ujmowanie przychodów  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 21
  Spółka przy r ozliczaniu kontraktów stosuje metodę procentowego zaawansowania prac - udziałem kosztów poniesionych od dnia
  zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkow itych kosztach wykonania usługi.
  Budżety przygotowa ne na etapie zawierania umów o usługi budowlane , monitorowa ne są w trakcie realizacji kontraktu. I korygowane
  z uwzględnieniem zmian . Przychody z umów obejmują początkową kwotę przychodów ustaloną w umowie oraz wszelkie zmiany w
  zakresie prac, roszczenia oraz premie w takim stopniu, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, że przyniosą przychód oraz możliwe
  jest wiarygodne ustalenie ich wartości, zaś strona zamawiająca zmiany te zaakceptuje.
  W przypadku, kiedy wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, przychody z tego kontraktu są ujmowane do wysokości
  poniesionych kosztów, w odniesieniu, do których istnieje prawdopodobieństwo ich odzyskania. Koszty związane z kontraktem
  ujmowane są jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
  W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż łąc zne koszty kontraktu przekroczą łączne przychody z tytułu tego kontraktu,
  przewidywana strata na kontrakcie jest ujmowana bezzwłocznie jako koszt.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomi cznej użyteczności składników
  rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów
  ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

   VII. OPIS POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK
  FINANSOWY NETTO ORAZ PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE
  WZGLĘDU NA ICH RODZAJ,

  W sprawozdaniu finansowych za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 nie wystąpiły pozycje nietypowe mające wpływ na aktywa, pasywa ,
  wynik f inansowy oraz przepływy środków pieniężnych ze względu na ich rodzaj.
  Zmiany kapitału z tytułu bł ędów podstawowych zostały opisane w pu nkcie VIII.


   VIII . OPIS KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
  W okresie sprawozdawczym Emitent dokonał korekt błędów poprzednich okresów : - z tytułu wyceny kontraktów o usługi budowlane sporządzonej w latach ubiegłych ( rozliczenia międzyokresowe ) w wysokości 6.19 3 tys. zł oraz korekty podatku odroczonego z tego tytułu w wysokości 1.17 7 tys. zł; wpływ na kapitał ( wynik lat ubiegłych ) – 5.016 tys. zł. (wpływ na jedną akcję -0,0 8 zł); Spółka uwzględniła w szacowanych przychodach stratę spowodowaną kosztami niep rzewidzianymi - na etapie sporządzania wyceny - związanymi z nietypowymi warunkami geologicznymi i górniczymi na obszarze prowadzonych prac w ramach zawartych kontraktów, dodatkowo zwiększoną awaryjnością sprzętu oraz postojami ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pracy pracowników dotyczącego w szczególności odmiennych warunków wentylacyjnych i klimatycznych . - korekty wysokości spornego roszczenia od Bumech Technika Górnicza Sp.z o.o. z tytułu odszkodowa nia za utracone korzyści z kontraktu na terenie Czarnogóry ; wp ływ na na kapitał ( wynik lat ubiegłych ) - 2 131 tys. zł pomniejszone ( wpływ na jedną akcję - 0,05 zł). Korekta wynika z wyliczenia wewnętrznej noty w ramach GK Bumech, celem prawidłowego rozdziału kosztów między spółkami z Grupy , na podstawie otrzymanych błędnych parametrów od BCG d .o.o. , a obciążających Bumech Technika Górnicza dla usług na terenie Czarn ogóry. Błędnie obliczono dane wsadowe wydajnościowe oraz ilość dni postoju kombajnów. Weryfikacja nastąpiła w maju 2017r na wniosek spółki obciążanej notą, w ramach procesu okresowej kontroli wewnętrznej.
  Ilość dni postoju Wydobycie w Tonach Opis cena 1 T wartość noty w PLN
  przed korektą 83 900,00 € 15,0000 4 865 659,20 zł
  po korekcie 55 370,40 € 13,0000 1 150 000,00 zł
  Poniżej przedstawiono wpływ dokonanych korekt w celu uzyskania danych porównywalnych do okresów analogicznych
  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 22
  Przekształcenie do danych porównywalnych rachunku zysku i strat za okres 01.01 .2016 -30.06.2016
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 przed korektą
  Przychody ze sprzedaży 29 831 0 29 831
  Przychody ze sprzedaży produktów 4 33U 4 33U
  Przychody ze sprzedaży usług 21 963 21 963
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 53M 3 53M
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 26 571 905 25 666
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 26 571 90R 25 666
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 260 -905 4 165
  Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom
  Pozostałe przychody operacyjne 4 76O 4 76O
  Koszty sprzedaży 50R 50R
  Koszty ogólnego zarządu 3 37M 3 37M
  Nakłady na prace badawcze i rozwojowe
  Pozostałe koszty operacyjne 65P 65P
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 494 -905 4 399
  Przychody finansowe 78 78
  Koszty finansowe 3 246 3 246
  Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 326 -905 1 231
  Podatek dochodowy 384 -172 556
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -58 -733 675
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto -58 -733 675
  Przekształcenie do danych porównywalnych sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01 .2016
  30.06.2016

  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 przed korektą
  Zysk (strata) netto -58 -733 675
  Wycena rzeczowych aktywów trwałych
  Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia
  Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów, nie podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Zmiana wartości aktywów dostępnych do sprzedaży
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
  Udział w pozostałych całkowitych dochodach inwestycji wycenianych metodą praw własności
  Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów, podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Suma dochodów całkowitych -58 -733 675
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 roku dotyczą:  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 23
  - zwiększenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 905 tys. zł - zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony o kwotę 172 tys. zł - zmniejszenie sumy dochodów całkowitych o kwotę 733 tys zł
  Przekształcenie do danych porównywalnych bilans -aktywa na dzień 31.12.2016
  stan na 31.12.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  stan na 31.12.2016 przed korektą
  Aktywa trwałe 140 728 0 140 728
  Rzeczowe aktywa trwałe 106 75V 106 75V
  Wartoście niematerialne 7 73T 7 73T
  Nieruchomości inwestycyjne 2 29N 2 29N
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 15 070 15 070
  Aktywa finansowe dostepne do sprzedaży
  Pozostałe aktywa finansowe
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 87N 8 87N
  Pozostałe aktywa trwałe
  Aktywa obrotowe 46 019 -8 543 54 562
  Zapasy 16 855 16 855
  Należności handlowe 24 775 J3 50M 28 275
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 184 184
  Pozostałe należności 2 79S 1 15M 1 64S
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Pozostałe aktywa finansowe 74 74
  Rozliczenia międzyokresowe 88P J6 19P 7 07S
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 45O 45O
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 2 499 2 499
  AKTYWA RAZEM 189 246 -8 543 197 789

  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na dzień 31.12.2016 roku dotyczą: - zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 6 193 tys. zł - zmniejszenie należności handlowych o korektę noty z tytułu odszkodowania na kwotę 3 500 tys. zł - zwiększenie pozostałych należności o korektę uznanej noty odszkodowaw czej o kwotę 1 150 tys. zł
  Przekształcenie do danych porównywalnych bilans -pasywa na dzień 3 1.12 .2016
  PASYWA stan na 31.12.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  satan na 31.12.2016 przed korektą
  Kapitał własny 80 637 -7 584 88 221
  Kapitał zakładowy 48 351 48 351
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Pozostałe kapitały 36 034 36 034
  Niepodzielony wynik finansowó J4 69S J4 69S
  Wynik finansowy bieżącego okresu 94U J2 88U 3 83S
  Zobowiązanie długoterminowe 39 535 -958 40 493
  Kredyty i pożyczki 11 998 11 998
  Pozostałe zobowiązania finansowe 8 66U 8 66U
  Inne zobowiązania długoterminowe 2 27T 2 27T  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 24
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 704 -958 13 662
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 781 3 781
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 107 107
  Pozostałe rezerwy
  Zobowiązania krótkoterminowe 69 075 0 69 075
  Kredyty i pożyczki 17 883 17 883
  Pozostałe zobowiązania finansowe 13 291 13 291
  Zobowiązania handlowe 18 742 18 742
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 0
  Pozostałe zobowiązania 17 646 17 646
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 782 782
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 460 460
  Pozostałe rezerwy 271 271
  Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
  PASYWA RAZEM 189 246 -8 543 197 789

  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na 31.12.2016 roku dotyczą: - zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 1 177 tys. zł oraz zwiększenie rezerwy na podatek odroczony o korektę z tytułu rozwiązania odpisu na notę odszkodowawczą na kwotę 219 tys. zł - zmnie jszen ie wyniku finansowego bieżącego okresu o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 320 tys. zł oraz o korektę przychodó w z tytułu noty odszkodowawczej o kwotę 2 568 tys. zł - zmniejszenie niepodzielonego wyniku finansowego o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 5 873 tys zł oraz zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony na kwotę 1 177 tys zł

  Przekształcenie do danych porównywalnych sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01 .2016 -
  30.06.2016


  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 przed korektą
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 326 -905 1 231
  Korekty razem: -2 855 905 -3 760
  Amortyzacja 4 420 4 420
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -666 -666
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 49 49
  Zmiana stanu rezerw 696 696
  Zmiana stanu zapasów 893 893
  Zmiana stanu należności -335 -335
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 409 -7 409
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -678 905 -1 583
  Inne korekty 175 175
  Gotówka z działalności operacyjnej -2 529 0 -2 529
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 104 104
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 425 0 -2 425
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 1 697 0 1 697
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 521 521
  Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 25
  Zbycie aktywów finansowych 50 50
  Dywidendy i udziały w zyskach 1 124 1 124
  Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 2
  Wydatki 2 252 0 2 252
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych akywów trwałych 2 252 2 252
  Nabycie inwestycji w nieruchomości
  Wydatki na aktywa finansowe
  Inne wydatki inwestycyjne
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -555 0 -555
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 23 316 0 23 316
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  Kredyty i pożyczki 4 450 4 450
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 000 4 000
  Inne wpływy finansowe 14 866 14 866
  Wydatki 20 542 0 20 542
  Nabycie udziałów (akcji) własnych
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek 10 162 10 162
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 150 150
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 444 1 444
  Odsetki 2 003 2 003
  Inne wydatki finansowe 6 783 6 783
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 774 0 2 774
  D. Przepływy pieniężne netto razem -206 0 -206
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -206 -206
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 530 530
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 324 0 324
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 roku dotyczą: - zwiększenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 905 tys. zł  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 26
  Przekształcenie do danych porównywalnych w zestawieniu zmian w kapitałach za okres 01.01 .2016 -30.06.2016
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny ogółem

  dwanaście miesięcy zakończonych 31 12 2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 48 351 0 0 36 034 0 3 836 88 221
  Kortekta do danych porównywalnych -4 696 -2 888 -7 584
  Kapitał własny na 31.12.2016 przekształcony do danych porównywalnych 48 351 0 0 36 034 -4 696 948 80 637
  sześć miesięcy zakończonych 30.06.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 30.06.2016 r. 64 468 0 -1 700 23 644 -11 756 675 75 331
  Kortekta do danych porównywalnych -4696 -733 -5 429
  Kapitał własny na 30.06.2016 przekształcony do danych porównywalnych 64 468 0 -1 700 23 644 -16 452 -58 69 902
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na 31.12.2016 roku dotyczą: - zmniejszenie wyniku finansowego bieżącego okresu o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 320 tys. zł oraz o korektę przychodów z tytułu noty odszkodowawczej o kwotę 2 568 tys. zł - zmniejszenie niepodzielonego wyniku finansowego o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 5 873 tys zł oraz zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony na kwotę 1 177 tys zł
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na 30.06.2016 roku dotyc zą: - zmniejszenie wyniku finansowego bieżącego okresu o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 733 tys. zł - zmniejszenie niepodzielonego wyniku finansowego o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 5 873 tys zł oraz zmniej szenie rezerwy na podatek odroczony na kwotę 1 177 tys zł

  Przekształcenie do danych porównywalnych dodatnich różnic przejściowych będących podstawą do tworzenia
  rezerwy z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2016
  Dodatnie różnice przejściowe będą ce podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego Stan na 31.12.2016 przed korektą korekta danych porównywalnych
  Stan na 31.12.2016 po korekcie
  Dodatnia róznica pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych 52 785 52 785
  Wycena kontraktów 6 19P J6193 M
  Nalezności z tytułu nieotrzymanych odszkodowań 12 931 12 931
  Przychody należne M 1150 1 15M
  Suma dodatnich różnic przejściowych 71 909 -5 043 66 866
  stawka podatkowa 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 13 662 -959 12 704
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na 31.12.2016 roku dotyczą: - zmniejszenia podstawy podatku odroczonego korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 6 193 tys. zł - zwiększenie podstawy podatku odroczonego o przychody należne z tytułu noty odszkodowawczej na kwotę 1 150 tys. zł  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06.2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 27
   IX. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKACH
  1. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu
  trwałej utraty wartości – za okres 1.01. 2017 - 30.06 .2017 r.
  Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2017 roku 0 13 257 135 931 2 619 19 479 6 398 177 684
  Zwiększenia, z tytułu: 0 5 111 2 459 0 4 1 529 9 103 - nabycia środków trwałych 12 1 529 1 541 - wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 2 447 2 447
  - połączenia jednostek gospodarczych 0
  - zawartych umów leasingu 0 - przeszacowania 0 - otrzymanie aportu 0 - inne 5 111 4 5 115 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 4 242 0 5 344 5 590 - zbycia 242 242 - likwidacji 0 - sprzedaży spółki zależnej 0 - przeszacowania 0 - wniesienia aportu 0 - inne 4 5 344 5 348 Wartość bilansowa brutto na dzień 30.06.2017 roku 0 18 368 138 386 2 377 19 483 2 583 181 197
  Umorzenie na dzień 01.01.2017 roku 0 1 878 63 479 1 265 4 303 0 70 925
  Zwiększenia, z tytułu: 0 171 3 711 155 386 0 4 423 - amortyzacji 171 3 711 155 382 4 419 - przeszacowania 0 - inne 4 4 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 4 10 0 0 14 - likwidacji 0 - sprzedaży 10 10 - przeszacowania 0 - inne 4 4 Umorzenie na dzień 30.06.2017 roku 0 2 049 67 186 1 410 4 689 0 75 334
  Odpisy aktualizujące na 01.01.2017 roku 0 0 0 0 0 0 0
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - utraty wartości 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0
  - likwidacji lub sprzedaży 0 - inne 0 Odpisy aktualizujące na 30.06.2017 roku 0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 0 16 319 71 200 967 14 794 2 583 105 863
  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06.2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 28

  2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej
  utr aty wartości – za okres 01.01. 2017 -30.06.2017 r.
  Wyszczególnienie
  Koszty prac rozwojowych 1
  Znaki towarowe 2 Patenty i licencje 2
  Oprogramow anie komputerow e2
  Wartość firmy Inne 2
  Wartości niematerialne w budowie
  Ogółem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2017 roku 5 109 3 632 1 966 210 0 569 41 11 527
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0 - nabycia 0 - przeszacowania 0 - połączenia jednostek gospodarczych 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0 - zbycia 0 - likwidacji 0 - przeszacowania 0 - inne 0 Wartość bilansowa brutto na dzień 30.06.2017 roku 5 109 3 632 1 966 210 0 569 41 11 527
  Umorzenie na dzień 01.01.2017 roku 1 587 44 1 523 149 0 487 3 790 Zwiększenia, z tytułu: 503 22 78 15 0 8 0 626 - amortyzacji 503 22 78 15 0 8 0 626 - przeszacowania 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0 - likwidacji 0 - sprzedaży 0 - przeszacowania 0 - inne 0
  Umorzenie na dzień 30.06.2017 roku 2 090 66 1 601 164 0 495 0 4 416 Odpisy aktualizujące na 01.01.2017 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0 - utraty wartości 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0 - likwidacji lub sprzedaży 0 - inne 0 Odpisy aktualizujące na 30.06.2017 roku 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 3 019 3 566 365 46 0 74 41 7 111
  1 Wytworzone we własnym zakresie,
  2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych

  3. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych na dzień 30.06. 2017 r.
  Nazwa spółki Wartość udziałów wg ceny nabycia
  Odpisy aktualizujące wartość
  Wartość bilansowa udziałów
  Procent posiadanych udziałów
  Procent posiadanych głosów
  Metoda konsolidacji
  KOBUD S.A. 15 070 0 15 070 87 87 Pełna
  BTG Sp. z o.o. 2 498 0 2 498 100 100 Pełna
  BCG d .o.o. 0 0 0 100 100 nie konsolidowana
  Zarząd Emitenta , wraz ze zmianą koncepcji działań Grupy Kapitałowej BUMECH i pojawieniem się nowych szerszych perspektyw dla
  rozwoju działalności Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. , podjął decyzję o utrzymaniu tej spółki w strukturze Grupy. Spółka ta
  posiada unikalne , aktywne referencje w branży w zakresie posiadanych umiejętności górniczych – pozwalające na samodzielne
  konkurowanie na rynku usług górniczych w Polsce i zagranicą. W związku z tym prezentacja aktywów – udziały spółki Bumech -
  Technika Górnicza na dzień 30.06.2017 roku zostały wykazane w pozycji ” Inwestycje w jednostkach podporządkowanych ”, czyli
  odmiennie niż na dzień 31.12.2016 roku, kiedy to zostały wykazane w pozycji „ Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do
  sprzedaży ”.


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 29
  4. Zmiana wartości szacunkowy ch zapasów
  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Materiały na potrzeby produkcji 7 681 7 076
  Pozostałe materiały 930
  Półprodukty i produkcja w toku 9 145 8 910
  Produkty gotowe 1 324 1 817
  Towary
  Zapasy brutto 18 150 18 733
  Odpis aktualizujący stan zapasów 1 826 1 878
  Zapasy netto 16 324 16 855

  Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy
  Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące materiały
  Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku
  Odpisy aktualizujące produkty gotowe
  Odpisy aktualizujące towary
  Razem odpisy aktualizujące zapasy
  Stan na dzień 01.01.2017 roku 952 926 1 878
  Zwiększenia w tym: 838 0 0 0 838
  - utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 838 838
  - przemieszczenia 0
  - inne 0
  Zmniejszenia w tym: 0 0 890 0 890
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi 890 890
  - wykorzystanie odpisów 0
  - przemieszczenia 0
  Stan na dzień 30.06.2017 roku 1 790 0 36 0 1 826

  5. Zmiana wartości szacunkowych należności
  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Należności krótkoterminowe 28 881 27 755
  - od jednostek powiązanych 4 350 1 193
  - od pozostałych jednostek 24 531 26 562
  Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) 15 352 16 746
  Należności krótkoterminowe brutto 44 233 44 501

  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności
  Należności handlowe Pozostałe należności
  Jednostki powiązane
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 01.01.2017 r. 1 365 0
  Zwiększenia, w tym: 0 0
  Zmniejszenia w tym: 1 365 0
  - odszkodowanie z BTG zgodnie z porozumieniem 1 365
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 30.06.2017 r. 0 0
  Jednostki pozostałe
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 01.01.2017 r. 15 381


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 30
  Zwiększenia, w tym: 0 0
  Zmniejszenia w tym: 29 0
  - REPORTER spłata wierzytelności 29
  - inne
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 30.06.2017 r. 15 352 0

  Stan odpisów aktualizujących wartość należności powiązanych i pozostałych na 30.06.2017 r. 15 352 0

  Bieżące i p rzeterminowane należności handlowe na 30.06. 2017 r.
  Wyszczególnienie Razem Nie przetermino wane
  Przeterminowanie w dniach
  < 60 dni 61 – 90 dni 91 –180 dni 181 – 360 dni >360 dni
  Jednostki powiązane
  należności brutto 3 170 2 110 475 42 488 36 19
  odpisy aktualizujące 0
  należności netto 3 170 2 110 475 42 488 36 19
  Jednostki pozostałe
  należności brutto 38 384 20 791 1 378 262 322 107 15 524
  odpisy aktualizujące 15 352 15 352
  należności netto 23 032 20 791 1 378 262 322 107 172
  Ogółem
  należności brutto 41 554 22 901 1 853 304 810 143 15 543
  odpisy aktualizujące 15 352 0 0 0 0 0 15 352
  należności netto 26 202 22 901 1 853 304 810 143 191

  6. Odroczony podatek dochodowy
  UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  31.12. 2016 zwiększenia zmniejszenia 30.06. 2017
  Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 290 245 535
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy 446 336 110
  Rezerwa na zobowiązanie z tytułu prowizji 2 260 2 260
  Pozostałe rezerwy 271 6 277
  Ujemne różnice kursowe 43 1 44
  Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania 21 198 2 310 18 888
  Ubezpieczenia społeczne niezapłacone 2 865 1 457 1 004 3 318
  Odpisy aktualizujace udziały i inne aktywa trwałe 412 412
  Odpisy aktualizujące zapasy 1 879 838 891 1 826
  Odpisy aktualizujące należności 15 362 12 942 2 420
  Korekta kosztów z tyt. "złych długów" 818 121 697
  Odsetki od zobowiązań niezapłacone, naliczone opłaty prolongacyjne 847 121 781 187
  Suma ujemnych różnic przejściowych 46 691 2 668 18 385 30 974
  stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku 8 871 507 3 493 5 885  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 31
  DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  Stan na 31.12.2016 po korekcie zwiększenia zmniejszenia 30.06. 2017
  Dodatnia róznica pomiędzy wartością bilansową a podatkową środków trwałych 52 785 1 500 51 285
  Wycena kontraktów 0 6 193 0
  Nalezności z tytułu nieotrzymanych odszkodowań 12 931 12 931 0
  Przychody należne 1 150 1 150 1 150
  Suma dodatnich różnic przejściowych 66 866 1 150 20 624 52 435
  stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 12 704 219 3 919 9 963
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
  30.06. 2017 31.12. 2016
  Aktyw a z tytułu podatku odroczonego 5 885 8 871
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 9 774 13 662
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zaniechana
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego -3 889 -4 791

  7. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  30.06. 2017 31.12. 2016
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 62 121
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 110 446
  Rezerwy na pozostałe świadczenia
  Razem, w tym: 172 567
  - długoterminowe 62 107
  - krótkoterminowe 110 460

  Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe
  Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze Stan na 01.01. 2017 121 446 0
  Utworzenie rezerwy
  Koszty wypłaconych świadczeń
  Rozwiązanie rezerwy 59 336
  Stan na 30.06. 2017 , w tym: 62 0 110 0
  - długoterminowe 62
  - krótkoterminowe 110

  8. Pozostałe rezerwy
  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 253 237
  Rezerwa na delegacje 150
  Rezerwa na badanie sprawozdania 24 34
  Razem, w tym: 427 271
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 427 271

  Zmiana stanu rezerw


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 32
  Wyszczególnienie
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty
  Rezerwa restrukturyzacyjna Inne rezerwy Ogółem
  Stan na 01.01. 2017 237 34 271
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 16 174 190
  Wykorzystane 34 34
  Rozwiązane 0
  Korekta z tytułu różnic kursowych 0
  Korekta stopy dyskontowej 0
  Stan na 30.06. 2017 , w tym: 253 0 174 427
  - długoterminowe 0
  - krótkoterminowe 253 174 427


  Rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz zwroty Spółka tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych oraz zwrotów produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 5 lat obrotowych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych oraz zwrotów odnotowanych w latach ubiegłych. Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w następnym roku obrotowym, a ich całość w ciągu 5 lat od dnia bilansowego. Założenia zastos owane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne i zwroty oparte zostały na bieżących poziomach sprzedaży i aktualnych dostępnych informacjach na temat zwrotów i 5 letnim okresie gwarancyjnym na wszystkie sprzedane produkty. Bierne rozliczenia międzyok resowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności dokonywane są na urlopy wszystkich pracowników zatrudn ionych w Bumech. Emitent dokon uje również we własnym zakresie wyliczeń biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonani a przyszłych świadczeń na rzecz pracowników z tytułu odpraw. Koszty przyszłych świadcze ń, k tórych kwotę można oszacować w sposób wiarygodn y klasyfikowane są jako rezerwy. Przy ustalaniu wartości rezerwy przyjęto wskaźnik stop ę dyskonta 5% oraz wskaźnik rotacji pracowników wynoszący 50% .

  Rezerwa restrukturyzacyjna
  Emitent nie tworzy rezerwy restrukturyzacyjnej.

  Inne rezerwy Inne rezerwy dotyczą kosztó w przeglądu śródrocznych finansowych sprawozdań oraz kosztów delegacji pracowniczych .
   X. SEGMENTY OPERACYJNE
  Zostały zamieszczone w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdani u finansow ym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku.
   XI. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  1. Stan e mi towanych dłużnych papierów wartościowych
  Rodzaj emisji/ seria 30.06. 2017 31.12. 2016
  serii A 10 068 9 797 serii Z 718 974
  Razem zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 10 7 86 10 771
  - długoterminowe 7 066 7 234
  - krótkoterminowe 3 720 3 537
  Bumech ani jego spółki zależne nie emitowały papierów dłużnych. W I półroczu 2017 roku Bumech dokonał wypłaty odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 22 tys. zł. Obligacje serii A: Zarząd ZWG S.A. (prawa i obowiązki spółki działającej pod firmą ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach zostały przejęte przez Bu mech S.A. wskutek połączenia z ZWG S.A.) dnia 05.09.2013 roku przydzielił 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, nie m ających


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 33
  formy dokumentu (dalej: Obligacje A), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 10.00 0.000,00 zł, oprocentowanych według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, o maksymalnym terminie wykupu do 36 miesięcy licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jed nej Obligacji. Szczegóły dotyczące powyższej emisji zawierał raport bieżący ZWG SA nr 35/2013 z dnia 10.09.2013 roku. Bumech dnia 08.08.2016 roku nabył od Obligatariusza celem umorzenia 451 sztuk Obligacji A o łącznej wartości nominalnej 451 000,00 zł. Dn ia 09.08.2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o umorzeniu ww. papierów wartościowych. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zawierał raport bieżący nr 56/2016 z dnia 09.08.2016 roku. W dniu 06.09.2016 roku Emitent podpisał z jedynym Obligatariuszem obligacji A porozumienie, na mocy którego Obligatariusz wyraził zgodę na zmianę warunków emisji obligacji serii A (dalej: WEO). WEO w nowym brzmieniu określa świadczenia wynikające z 9.549 (451 sztuk obligacji Emitent nabył od Obligatariusz a celem umorzenia, o czym mowa powyżej) sztuk obligacji A, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy. WEO zakłada m.in., że: - Termin wykupu obligacji przesuwa się z 06.09.2016 roku na dzień 06.09.2018 roku; - Oprocentowanie obligacji (WIBOR 3M powiększony o marżę) pozostaje bez zmian; - Odsetki płatne co trzy miesiące; W określonych przypadkach i na wskazanych zasadach Obligatariusz uprawniony jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. WEO określa również dokładnie formy i zakres zabezpieczeń Obligacji. Szczegóły nt. zmian WEO zawierał raport bieżący Emitenta nr 64/2016 z dnia 07.09.2016 roku. Obligacje serii Z: Dnia 07.12.2015 roku Spółka dokonała przydziału 1 100 sztuk 18 – miesięcznych, zabezpieczonych obligacji serii Z, o wartości nominalnej i emisyjnej 1 000,00 zł każda, z kwartalną wypłatą odsetek, oprocentowanych według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,5 % (dalej: Obligacje Z). Bumech pozyskał w ten sposób 1,1 mln zł środków finansowych, które zostały wykorzystane na wykup obligacji serii B w kwocie 2 775 tys. zł. Termin wykupu obligacji minąl 07. 06.2017. . Emitent jest w trakcie negocj acji z obligatoriuszami w sprawie wydłuż enia terminów spłaty zobowiązania z tytułu obligacji w wysokości 7 00 tys zł w 6 ratach począwszy od 16.10.2017 roku do dnia 15.03.2018 roku W dniu 31.03.2016 roku Bumech na podstawie umowy podpisanej z Obligatariuszem nabył 150 sztuk Obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 150 000,00 zł celem ich umorzenia. Ponadto dnia 24.03.2017 roku Spółka na podstawie umowy podpisanej z Obligatariuszem nabyła 250 sztuk Obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 250 000,00 zł celem ich umorzenia. Info rmacje o Obligacjach Z Bumech publikował raportami bieżącymi nr: 63/2016 z dnia 08.12.2015 roku, 11/2016 z dnia 31.03.2016 roku oraz 36/2017 z dnia 27.03.2017 roku.

  2. Emisja kapitałowych papierów wartościowych
  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Liczba akcji 78 739 759 64 468 029
  Wartość nominalna akcji 0,75 0,75
  Kapitał zakładowy 59 055 48 351  Zmiana stanu kapitału zakładowego
  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Kapitał na początek okresu 48 351 64 468
  Zwiększenia, z tytułu: 10 704 0
  - emisja akcji serii G 4 834
  - emisja akcji serii H 5 870
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 16 117
  - obniżenie wartości nominalnej z 1,00 do 0,75 zł 16 117
  - hiperinflacja
  Kapitał na koniec okresu 59 055 48 351
  Wszystkie wyemitowane akcje posiadają wartość nominalną wynoszącą 0,75 PLN i zostały w pełni opłacone. W pierszej połowie 2017 roku kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 10 704 tysięcy PLN jako rezultat emisji akcji serii G i H
  Dnia 29 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Bumech podjęło Uchwałę nr 4/2016 z dnia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjona riuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą o bligacji serii B1 zamiennych na akcje (dalej: Uchwała). W ramach realizacji postanowień Uchwały dnia 21.12.2016 roku Zarząd Bumech przydzielił 4.835 Obligacji B1 o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 4 835 000,00 zł. Tego


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 34
  samego dnia do Spółki wpłynęły oświadczenia o zamianie wszystkich 4.835 Obligacji B1 na 6.445.055 sztuk akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Bumech. Dnia 08.03.2017 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej; KDPW) podjął uchwałę o warunkowe j rejestracji akcji serii G. Następnie dnia 17.03.2017 roku Zarząd Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę ws. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł każda. Ponadto Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 21.03.2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 21.03.2017 roku rejestracji tych akcji i o znaczenia ich kodem „PLBMECH00012”. Ostatecznie dnia 21.03.2017 roku w KDPW nastąpiła rejestracja 6.445.055 akcji Bumech oznaczonych ww. kodem. W konsekwencji powyższego procesu dnia 21.03.2017 roku na rachunkach papierów wartościowych zostało zapisanych 6 445 055 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł. W związku z tym doszło do podwyższenia kapitału zak ładowego Spółki o kwotę 4 833 791,25 złotych i związanej z nim zmiany Statutu Bumech. Zatem dnia 21.03.2017 roku kapi tał zakładowy Emitenta wynosił 53.184.813,00 zł. Informacje o emisji Obligacji B1 oraz akcji serii G zostały podane w raportach bieżących o numerach: 10/2016 z dnia 30.03.201 6 roku, 88/2016 z dnia 19.12.2016 roku oraz 91/2016 z dnia 21.12.2016 roku, 78/20 16 z dnia 05.12.2016 roku; 3/2017 z dnia 04.01.2017 roku, 21/2017 z dnia 09.03.2017 roku, 28/2017 z dnia 17.03.2017 roku, 30/2017 z dnia 21.03.2017 roku, 31/2017 z dnia 21.03.2017 rok u. Nadzwyczajne Walne Emitenta z dnia 31.12.2016 roku (dalej: NWZ) pojęł o m.in. uchwałę nr 4 ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej: Uchwała). Na mocy Uchwały Bumech emituje nie więcej niż 28.866.971 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia akcji serii H Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami (dalej: Warran ty). Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii H Emitenta (dalej: Akcje). Warranty mają formę dokumentu, są imienne i emitowane nieodpłatnie. Prawo do objęcia Akcji może być wykonywane w terminie do 31.12.2025 r. Treść Uchwały zawiera raport bie żący nr 97/2016 z 31.12.2016 roku. Do dnia 30.06.2017 roku oraz dnia publikacji niniejszego Sprawozdania Zarząd Emitenta dokonał przydziału 7 826 675 Warrantów według poniższej specyfikacji: • dnia 19.01.2017 roku 5.960.008 sztuk Warrantów w transzy oznacz onej symbolem C1 - Warranty były oferowane nieodpłatnie, a każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej w wysokości 0,75 zł każda; w wykonaniu praw z Warr antów - dnia 19.01.2017 roku Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu łącznie 5.960.008 s ztuk Akcji. (Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 19.01.2017 roku); • dnia 15.02.2017 roku 533.333 sztuk Warrantów w transzy oznaczonej symbolem C2 - Warranty były oferowane nieodpłatnie, a każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej w wysokości 0,75 zł każda; w wykonaniu praw z Warrantów - dnia 15.02.2017 roku Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu łącznie 533.333 sztuk Akcji. (Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 15.02. 2017 roku); • dnia 03.03.2017 roku 1.333.334 sztuk Warrantów w transzy oznaczone j symbolem C4 - Warranty były oferowane nieodpłatnie, a każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej w wysokości 0,75 zł każda; w wykonaniu praw z Warr antów - dnia 03.03.2017 roku Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu łącznie 1.333.334 sztu k Akcji. (Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 03.03.2017 roku). Wskutek powyższego do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania zostało objętych 7 826 675 akcji serii H o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej wynoszącej 5 870 006,25 zł. Dnia 19.05.2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wchód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS (dalej: Sąd) postanowił o zmianie § 4a Statutu Spółki, tj. Sąd dokonał wpisu warunkowego kapitału zakładowego Bumech S.A. uchwalonego uchwałą nr 4 prze z Nadzwyczajne Walne Zgromadzen ie Emitenta z dnia 31.12.2016 roku (raport bieżący nr 58/2017 z dnia 24.05.2017 roku). Na skutek powyższego od dnia 26.05.2017 roku do dnia 30.06.2017 roku Emitent wszystkim osobom i podmiotom, które złożyły oświadczenia o objęciu Akcji wydał dokumenty akcji serii H. W związku z tym w tym okresie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 5 870 006,25 złotych i związanej z nim zmiany Statutu Bumech. Wydanie Akcji było równoznaczne z nabyciem praw z Akcji. Zatem od dnia 30.06.2017 r oku kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 zł i dzieli się na 78.739.759 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda, z czego akcji dopuszczonych do publicznego obrotu jest 70 913 084. Bumech informował o kolejnych podwyższeniach kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H raportami bieżącymi o numerach: 62/2017, 67/2017, 73/2017, 74/2017, 77/2017 oraz 85/2017. W nawiązaniu do powyższej Uchwały NWZ Emitent informuje, iż dnia 02.02.2017 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospo darczy (dalej: Sąd) od Akcjonariusza uczestniczącego w NWZ – Pana Adama Konopki – wpłynął pozew o stwierdzenie nieważności Uchwały, ewentualnie o uchylenie Uchwały (dalej: Pozew). Emitent dnia 10.04.2017 roku wysłał odpowiedź na Pozew w oznaczonym przez Są d terminie, uzasadniając, iż powództwo wniesione przez Pan Adama Konopkę jest bezzasadne. Przed złożeniem Pozwu Pan Adam Konopka wniósł do Sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa, który został dnia 25.01.2017 roku przez Sąd oddalony. Pan Adam K onopka wniósł Zażalenie na przedmiotowe postanowienie Sądu. Spółka wniosła odpowiedź na zażalenie w wyznaczonym terminie, uzasadniając, iż wniosek o zabezpieczenie powództwa wniesiony przez Pana Adama Konopkę jest bezzasadny. Następnie Powód cofnął przedmi otowe zażalenie i wniósł o umorzenie postępowania w powyższym zakresie, zatem Sąd umorzył postępowanie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Dnia 20.04.2017 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu z dnia 6.04.2017 roku, zgodnie z którym Sąd oddalił k olejny wniosek Pana Adama Konopki o udzielenie zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały. Z uzasadnienia postanowienia Sądu wynika, iż Pan Adam Konopka w dniu 27.03.2017 roku wniósł drugi wniosek o zabezpieczenie powyższego powództwa popr zez zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia powództwa złożonego w niniejszej sprawie. W dniu 6.04.2017 roku Sąd ponownie wydał postanowienie o oddaleniu w niosku Pana Adama Konopki o udzielenie zabezpieczenia powyższego powództwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 22.05.2017 roku oddalił zażalenie Powoda na postanowieni e Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 06.04.2017 roku w przedmiocie oddalenia wniosku o zabezpieczenie powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia powództwa zło żonego w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, iż roszczenie Pana Adama Kon opki nie zostało uprawdopodobnione w stopniu pozwalającym na udzielenie zabezpieczenia. Pierwsza rozprawa sądowa ws. rozpatrzenia Pozwu odbyła się 23.08.2017 ro ku, kolejna został a zaplanowana na 20.11.2017 roku. Sprawy pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały, ewentualnie o uchylenie Uchwały oraz zabezpieczenia powództwa opisują raport y bieżące Emitenta o numerach: 20/2017 z dnia 06.03.2017 roku, 29/2017 z dnia 2 0.03.2017 roku, 41/2017 z dnia 10.04.2017 roku, 41/2017 z dnia 10.04.2017 roku, 49/2017 z dnia 20.04.2017 roku oraz 65/2017 z dnia 29.05.2017 roku.


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 35
  Dnia 18.01.2017 roku do Spółki wpłynęło od jednego z obligatariuszy Obligacji serii A1 wyemitowanych przez Bumech (dalej: Obligacje A1) na mocy jednego z postanowień Warunków Emisji Obligacji A1 żądanie wykupu 1.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nomina lnej 1.000.000,00 zł. Stosowną umową potrącenia z dnia 19.01.2017 roku Obligatariusz opłacił akcje serii H . Po tej operacji wszystkie Obligacje A1 zostały wykupione i umorzone. W dniu 27.03.2017 roku Spółka powzięła informację o tym, iż na podstawie umowy podpisanej w jej imieniu przez Dom Maklerski z Obligatariuszem dnia 24.03.2017 roku nabyła 250 sztuk obli gacji serii Z wyemitowanych przez Bumech S.A. celem ich umorzenia. Łączna wartość nominalna nabytych przez Emitenta obligacji własnych wyniosła 250 000,00 zł, a cena nabycia jednej obligacji – 1 023,96 zł (w tym odsetki narosłe do dnia rozliczenia od jedne j sztuki obligacji w wysokości 3,96 zł). Dnia 27.03.2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu ww. papierów wartościowych. Bumech opublikował powyższą informacje raportem bieżącym nr 36/2017 z dnia 27.03.2017 roku.

   XII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Kredyty i pożyczki – stan na 30.06.2017
  Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki
  Kwota kredytu/pożyczki wg umowy [tys. PLN]
  Kwota pozostała do spłaty [tys. PLN]
  Efektywna stopa procentowa % Termin spłaty Zabezpieczenia
  Deutsche Bank Polska S.A. - KIN \1008433 5 200 1 853 WIBOR 1M plus marża 3,61 % 2020 -04-30
  Hipoteka kaucyjna do kwoty 7.800.000 PLN na nieruchomościach w Katowicach (KW KA1K/00113161/3 oraz KW KA1M/00113162/0); cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości; weksel in blanco oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi
  Getin Noble Bank S.A. - 67MF/2013 5 300 1 507 WIBOR 1M plus 2,50% 2018 -03-30
  Hipoteka umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem do wysokości 15.740.000 PLN tytułem zabezpieczenia wierzytelności nieruchomości położonej w miejscowości W yry, ul. Łaziska, dla której prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg W ieczystych, księgi wieczyste nr KA1M/00071378/ 2, KA1M/00070459/7 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 8.755.401 PLN, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym pro wadzonym w Getin Noble Bank S.A. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenie KOBUD Sp. z o.o. do kwoty 8.400.000 PLN - cesja potwierdzona z tytułu umowy nr 021300043 zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Jastrzębską Spółką Węglową S.A.KW K „Jas -Mos” zawartych z JSW - cesja potwierdzona z tytułu umowy nr 041200454 z dnia 10.06.2012 zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK Pniówek - cesja wierzytelności z Umowy nr 041400723 z dnia 27.05.2014 r. zawartej pomiędzy Kredytobior cą a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „PNIÓW EK”
  Getin Noble Bank S.A. - 207/KO/2013 14 400 6 228 WIBOR 1M plus 2,80% 2020 -01-28
  Hipoteka umowna łączna z najwyższym pierwszeństwem do wysokości 15.740.000 PLN tytułem zabezpieczenia wierzytelności nieruchomości położonej w miejscowości W yry, ul. Łaziska, dla której prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Mikołowie, V Wydział Ksiąg W ieczystych, księgi wieczyste nr KA1M/00071378/2, KA1M/00070459/7 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Sądowy zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 8.755.401 PLN, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym prowadzonym w Getin Noble Bank S.A. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz poręczenie KOBUD Sp. z o.o. do kwoty 8.400.000 PLN - cesja potwierdzona z tytułu umowy nr


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 36
  041200454 z dnia 10.06.2012 zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK Pniówek
  PKO BP S.A. - 2137 (USD) 1 258 622 LIBOR 1M + 3,25% 2024 -03-15
  Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym w PKO BP Oświadczen ie o poddaniu się egzekucji W eksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  PKO BP S.A. - 2079 1 000 453 WIBOR -S + 2,95% 2024 -03-15
  Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym w PKO BP Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  PKO BP S.A. - 1654 2 700 274 WIBOR 3M + 5,05% 2020 -01-12
  Zastaw na Linii Przetwarzania Granulatu Gumowego Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym w PKO BP Oświadczenie o poddaniu się egzekucji W eksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
  ING Bank Śląski S .A. 3 000 1 400 WIBOR + 1,90% 2017 -06-30
  Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym w ING Bank Śląski SA Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Poręczenie ZW G Sp. z o.o. S.K.A. i KOBUD Sp. z o.o.
  Bank Zachodni W BK S.A. - K00118/13 15 000 8 920 WIBOR 3M + 2,90% 2018 -07-25
  Hipoteka umowna na nieruchomościach w Iwinach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw na prasach wulkanizacyjnych i formach do wulkanizacji Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym w PKO BP, Alior Bank, BZ W BK, BW Wschowa Oświadczenie o poddaniu się egzekucji Zastaw rejestrowy na udziałach w KOBUD Sp. z o.o.
  Kredyt BS Żory z dn. 15.02.201 7 1 000 1 000 9% 2017 -04-08
  umowa przewłaszczenia kombajnu chodnikowego AM65 Pełnomocnictwo do dysponowania środkami prze z Bank na rachunku bieżącym prowadzonym w BS Żory O/Suszec Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; zabezpieczenie - spłata kredytu fV
  Kredyt BS Żory z dn. 10.04.2017 1 000 1 000 9% 2017 -08-09
  umowa przewłaszczenia kombajnu chodnikowego AM65 Pełnomocnictwo do dysponowania środkami przez Bank na rachunku bieżącym prowadzonym w BS Żory O/Suszec Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; zabezpieczenie - spłata kredytu fV Pożyczka BZUG z dn 02.06.2017 186 186 10% 2017 -07-03 Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Pożyczka Adam Seweryn z dn. 23.11.2016 2 000 2 000 12% 2018 -11-18 Pożyczka Fundacja Przystań w Ścinawie 150 150 12% 2018 -03-31
  Pożyczka G Financial Sp. z o.o. 150 150 12% 2018 -03-31
  Pożyczka G Financial Sp. z o.o. 500 500 12% 2018 -04-30
  Societe Generale S.A. - 47715 1 426 543 stała stopa 4%
  2016 -11-20 spłacone 22.08.2017
  Zastaw rejestrowy na kombajnie chodnikowym AM50 012/2011 cesja z umowy 05140078 zawartej z JSW cesja z polisy ubezpieczeniowej weksel
  Pożyczka Kobud S.A. 76 76 4% 2017 -08-31  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 37
  Leasingi – stan na 30.06.2017
  PODMIOT FINANSUJĄCY PRZEDMIOT LEASINGU NR UMOW Y DATA ZAKOŃCZENIA UMOW Y
  Kwota Leasingu netto AKTUALNE SALDO
  GK PKO Leasing Kombajn AM50 O/KA/2011/10/0390 2017/11 2 056 58
  GK PKO Leasing Kombajn AM50 O/KA/2011/10/0392 2017/11 2 056 58
  GK PKO Leasing Kombajn AM50 O/KA/2011/10/0393 2018/01 2 056 58
  GK PKO Leasing Kombajn AM50 R/KA/2012/01/0164 2018/01 2 538 99
  GK PKO Leasing Kombajn AM50 R/KA/2012/01/0165 2018/01 2 538 100
  GK PKO Leasing Kombajn AM75 O/KA/2013/02/0003 2019/02 6 550 1 215
  GK PKO Leasing Kombajn AM50 B/O/KA/2014/10/00069 2018/10 609 231
  Millennium Leasing Kombajn AM75 163900 2018/04 6 500 239
  Siemens Wózek widłowy spalinowy 2017/10 166 13
  BMW Leasing BMW X6 LR/01518/2015 2018/10 326 225
  BMW Leasing BMW X7 LR/01516/1015 2018/11 467 287
  Raiffeisen Leasing Autocad 2016 01195/LF/16 (UL) 2019/09 52 43
  * Aktualne łączne saldo na dzień 30.09.2017 r. z tytułu kredytów, po życzek i leasingów wynosi 17,88 mln zł (versus 26,86 mln na 30.06.2017).
   XIII. WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA
  W I półroczu 2017 roku Bumech nie wypłacał ani nie deklarował wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28.06.2017 roku postanawiło osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk netto w kwocie 3 835 750,62 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 62/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
   XIV. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
  Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieżący i poprzedni rok obrotowy
  Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych Należności od podmiotów powiązanych w tym przeterminowane
  Jednostka dominujaca 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  BUMECH SA 2 552 1 752 4 350 3 558 160 1 090 1 402 48
  Jednostki zależne:
  KOBUD SA 1 0 1 089 30 1 005 74 0 0 48
  BCG d .o.o. 1 667 0 1 942 0 0 324 0 0
  BTG Sp.z o.o. 3 394 483 1 683 2 516 0 531 1 366 0
  ZWG Sp. z o.o. Kobud SKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jednostki zależne osobowo:
  EKSPLO -TECH Sp. z o.o * 0 120 0 1 28 0 0 0
  TECHGÓR Sp. z o.o. * 491 60 640 36 58 180 36 0
  GEO -PROGRESS Sp. z o.o. * 0 0 0 0 0 0 0 0
  CISE Marcin Sutkowski **** 0 0 55 0 0 55 0 0
  Fundacja Przystań M M M M 1 71M M M M
  G Financial Sp. z o.o. *** 0 0 0 0 0 0 0 0
  Savings Łukasz Kliszka M 12M M N 28 M M M
  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 38
  Podmiot powiązany Zakupy od podmiotów powiązanych Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych w tym zaległe, po upływie terminu płatności
  Jednostka dominujaca 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  BUMECH SA 1 160 10 805 6 796 10 011 11 837 4 237 4 256 1 609
  Jednostki zależne:
  KOBUD SA 1 519 182 204 305 45 48 171 0
  BCG d .o.o. 33 0 0 195 0 0 0 0
  BTG Sp.z o.o. 3 356 6 883 4 144 5 974 6 775 4 144 4 070 1 479 ZWG Sp. z o.o. Kobud SKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jednostki zależne osobowo:
  EKSPLO -TECH Sp. z o.o. * 0 2 498 36 1 208 2 419 0 0 5
  TECHGÓR Sp. z o.o. * 0 14 3 2 2 3 0 0 GEO -PROGRESS Sp. z o.o. * 0 0 0 1 1 0 1 0
  CISE Marcin Sutkowski **** 252 1 228 2 259 2 326 2 595 42 14 125
  Fundacja Przystań 0 0 150 0 0 0 0 0
  G Financial Sp. z o.o. *** 81 373 3 775 4 088 51 0 0 0
  Savings Łukasz Kliszka ** 50 0 0 0 0 0 0 0
  1 Kobud S.A. jest spółką powiązaną również osobowo, gdyż na dzień 30.06.2017 roku Prezes Zarządu Emitenta – Pan Marcin
  Sutkowski był członkiem Rady Nadzorczej Kobud S.A.; Wartość zakupów wynika z dzierżawy maszyny górniczej, a wartość
  sprzedaży ze sprzedaży usług serwisowych maszyn górniczych 2 Wartości zakupów wynikają z napraw i remontów maszyn i urządzeń górniczych 3 Wartość zakupów wynika ze świadczenia na rzecz Bumech usług remontowych i modernizacyjnych maszyn i urządzeń górniczych
  oraz z tytułu uczestnictwa w konsorcjum przy kontrakcie drążeniowym na KWK „Wieczorek”; wartość sprzedaży dotyczy sprzedaży
  dla BTG pod zespołów maszyn górniczych do remontu
  * Wartości zakupów wynikają z podpisanych umów konsorcyjnych i podwykonawczej (Spółka jest w nich Liderem) związanych z
  kontraktami drążeniowymi realizowanymi na Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
  **Zobowiązanie wynika z usług doradczych
  *** Wartości wynikające z umowy factoringu
  **** Wartości wynikające z podpisanego kontraktu managerskiego
  W okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostki od niego zależne nie zawierały transakcji na warunkach innych niż rynkow e z podmiotami powiązanymi.
  Pożyczka udzielona członkowi Zarządu Spółka nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu Inne transakcje z udziałem podmiotów powiązanych Dnia 31.12.2016 roku podmioty powiązane przyjęły propozycję nabycia warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej: Warranty) zgodnie z
  poniższą specyfikacją; zaś objęcia akcji serii H w wykonaniu praw z wszystkich Warrantów nastąpiły w styczniu 2017 roku:
  1.G Financial Sp. z o.o. – 38 278 sztuk Warrantów*
  2. Fundacja Przystań w Ścinawie - 856 250 Warrantów
  3. CISE Marcin Tomasz Sutkowski prowadzący działalność gospodarczą w Lubinie (dalej: CISE) – 1 381 546 Warrantów.**
  Każdy Warrant uprawniał do objęcia jednej akcji serii H po cenie emisyjnej równej nominalnej, tj. 0,75 zł.
  W II kwartal e 2017 roku nastąpiło wydanie i przyjęcie do depozytu Spółki wszystkich objętych akcji serii H odpowiednio przez podmiot
  określony w punkcie: 1 – dnia 06.06.2017 roku; 2 – 30.05.2017 roku oraz 3 – 26.05.2017 roku.
  Ponadto w związku z obrotem wtórnym Akcjam i, Bumech przyjął do depozytu również Akcje od G Financial Sp. z o.o. dnia 05.06.2017
  roku oraz od Fundacji – dnia 12.07.2017 roku. Na moment publikacji niniejszego Sprawozdania wszystkie Akcje będące własnością
  podmiotów opisanych w punktach 1 – 3 są zdep onowane w Spółce.
  * G Finacial Sp. z o.o. był podmiotem powiązanym do 07.02.2017 roku
  ** Dnia 18.01.2017 roku do Spółki wpłynęło od CISE, tj. obligatariusza Obligacji serii A1 wyemitowanych przez Bumech (dalej: Obligacje
  A1) na mocy jednego z postanowień W arunków Emisji Obligacji A1 żądanie wykupu 1.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej
  1.000.000,00 zł. Stosowną umową potrącenia z dnia 19.01.2017 roku Obligatariusz opłacił akcje serii H.

  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
  Dnia 05.01.20 17 roku między Emitentem a Fundacją Przystań w Ścinawie została podpisana umowa pożyczki w kwocie 22 000,00 zł, z
  terminem spłaty do 09.01.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania. Pożyczka ta została w drodze potrącenia zaliczona na pocze t ceny
  za objęcie akcji serii H.
  Dnia 23.06.2017 roku Kobud S.A. udzielił Spółce pożyczki w wysokości 75 981,73 zł. Zgodnie z umową pożyczkobiorca spłaci poży czkę
  powiększoną o należne wynagrodzenie w łącznej wysokości 76 500,00 zł do dnia 31.08.2017 roku. Spłata pożyczki nastąpiła w dniu
  24.07.2017.


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 39
  Dnia 05.04.2017 roku między Emitentem a Fundacją Przystań w Ścinawie została podpisana umowa pożyczki w kwocie 150 000,00 zł,
  z terminem spłaty do 31.03.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania.

  Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego*

  Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2017 r. (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2017 r. (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016 r. (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016 r. (niebadane)
  jednostka dominująca jednostki zależne jednostka dominująca jednostki zależne
  Zarząd jednostki 234 212 414 140
  Krótkoterminowe świadczenia
  pracownicze 234 212 414
  Świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe długoterminowe świadczenia Świadczenia z tytułu rozwiązania
  stosunku pracy
  Płatności w formie akcji Rada Nadzorcza jednostki 56 2 126 68
  Krótkoterminowe świadczenia
  pracownicze 56 126
  Świadczenia po okresie zatrudnienia Pozostałe długoterminowe świadczenia Świadczenia z tytułu rozwiązania
  stosunku pracy
  Płatności w formie akcji Razem 290 214 540 208
  * Jako kluczowy personel kierowniczy Emitent identyfikuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech oraz spółek
  zależnych; ze spółek zależnych Radę Nadzorczą, w której pełnienie funkcji członka było odpłatne posiadał i posiada
  tylko Kobud SA.
   XV. NIESPŁACONE POŻYCZKI LUB NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY POŻYCZKOWEJ, W
  SPRAWACH KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ANI PRZED DNIEM
  BILANSOWYM ANI W TY M DNIU
  1. Udzielone pożyczki
  30.06. 2017 31.12. 2016
  Udzielone pożyczki brutto, w tym: 74 74
  - dla Zarządu i Rady Nadzorczej 0 0
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
  Suma netto udzielonych pożyczek 74 74
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 74 74

  Udzielone pożyczki wg stanu na 30.06. 2016 r., w tym dla Zarządu
  Pożyczkobiorca Wartość bilansowa brutto Odpis aktualizujący Wartość bilansowa netto Termin spłaty Zabezpieczenia
  PROMECH 74 74 2018 rok
  Razem 74 74 X X


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 40
   XVI. ZMIANA ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE
  NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO
  30.06. 2017 31.12. 2016
  Poręczenie spłaty kredytu lub obligacji 40 334 40 334
  Poręczenie spłaty weksla 0 0
  Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych 0 0
  Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim 27 300 27 300
  Gwarancja należytego wykonania 820 820
  Umowa ramowa o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu 4 000 4 000
  Inne zobowiązania warunkowe 0 0
  Razem zobowiązania warunkowe 72 454 72 454

  Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

  Wyszczególnienie Gwarancja / poręczenie dla Tytułem Waluta 30.0 6.2017 31.12. 2016
  Bumech S.A.
  Przystąpienie do długu ZWG Kobud SKA Leasing PKO BP tys. PLN 5 900 5 900
  Poręczenie Kobud S.A. Kredyt ING Bank tys. PLN 7 500 7 500
  Poręczenie Kobud S.A. Kredyt ING Bank tys. PLN 3 000 3 000
  Poręczenie Kobud S.A. Kredyt PKO BP tys. PLN 5 000 5 000
  Poręczenie BCG d .o.o. Atlas Copco Financial Solution AB tys. EUR 960 0
  Kobud S.A.
  Przystąpienie do długu ZWG Kobud SKA Leasing PKO BP tys. PLN 5 900 5 900
  Przystąpienie do długu Bumech S.A. Kredyt w BZ WBK tys. PLN 15 909 15 909
  Przystąpienie do długu Bumech S.A. Kredyt ING Bank tys. PLN 4 425 4 425
  Poręczenie Bumech S.A. Obligacje serii A -Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN tys. PLN 9 950 9 950
  Poręczenie Bumech S.A. BSWW TRUST Sp. z o.o. jako Administrator zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy serii Z tys. PLN 1 650 1 650
  Poręczenie Bumech S.A. Kredyty w Getin Noble Bank tys. PLN 8 400 8 400
  Razem tys. PLN 67 634 67 634
  Razem tys. EUR 960 0

  AKTYWA WARUNKOWE 30.06. 2017 31.12. 2016
  Gwarancja należytego wykonania 820 820
  Umowa ramowa o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu 4 000 4 000


  Razem aktywa warunkowe 4 820 4 820

  Kobud poręczył Bumech kredyt zaciągnięty przez Emitenta w BGK na kwotę 4 600 000,00 EUR do wysokości 1 380 000,00 EUR na
  okres do 26.08.2021 roku, o czym mówił raport bieżący nr 65/2016 z dnia 16.09.2016 roku. Ponadto dnia 06.09.2016 roku Emitent owi
  została udz ielona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowana przez Skarb Państwa gwarancja
  ubezpieczeniowa dotycząca spłaty kredytu zaciągniętego przez Bumech w BGK na kwotę 3 680 000,00 EUR. Informacja ta została
  zawarta w raporcie bieżącym nr 63/2016 z dnia 07.09.2016 roku. Powyższy kredyt nie został uruchomiony - dnia 30.03.2017 roku
  Zarząd Spółki podjął uchwałę ws. rezygnacji z produktu: terminowego kredytu eksportowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa
  Krajowego.  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 41

   XVI I. INSTRUMENTY FINANSOWE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE – INFORMACJE
  NA TEMAT WARTOŚCI GODZIWEJ

  INSTRUMENTY FINANSOWE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
  30.06. 2017 31.12. 2016
  wartość bilansowa wartość godziwa wartość bilansowa wartość bilansowa
  Nieruchomości inwestycyjne 2 291 2 291 2 291 2 291
  Pożyczki udzielone i należności własne 74 74 74 74
  Pozostałe zobowiązania finansowe 46 437 46 437 51 840 51 840

  Hierarchia wartości godziwej
  Na dzień 30.06. 2017 r. Spółka utrzymywała instrumenty finansowe wykazywane w wartości godziwej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Spółka stosuje poniższą hierarchię dla określania i wykazywania wartości godziwej instrumentów finansowych według metody wyceny: Poziom 1 - ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnym rynku dla identycznych aktywów oraz zobowiązań Poziom 2 - pozostałe metody, dla których pośrednio bądź bezpośrednio są uwzględniane wszystkie czynniki mające istotny wpływ na wykazywaną wartość godziwą Poziom 3 - metody oparte na czynnikach mających istotny wpływ na wykazyw aną wartość godziwą, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych Poziom hierarchii wartości godziwej, do którego następuje klasyfikacja wyceny wartości godziwej, ustala się na podstawie danych wejściowych najniższego poziomu, które są istotne dla całości pomiaru wartości godziwej. W tym celu istotność danych wejściow ych do wyceny ocenia się poprzez odniesienie do całości wyceny wartości godziwej. Jeżeli przy wycenie warto ści godziwej wykorzystuje się obserwowalne dane wejściowe, które wymagają istotnych korekt na podstawie danych nieobserwowalnych, wycena taka ma charakter wyceny zaliczanej do Poziomu 3. Ocena tego, czy określone dane wejściowe przyjęte do wyceny mają isto tne znaczenie dla całości wyceny wartości godziwej wymaga osądu uwzględniającego czynniki specyficzne dla danego składnika aktywów lub zobowiązań. W okresie zakończonym 30.06. 2017 r. nie miały miejsce przesunięcia między poziomami 1 i 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/ do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.
  Analiza wymagalmności terminów krótkoterminowych zobowiązań na 30 .06.2017 r.
  Zobowiazania finansowe Przeterminowane
  Terminy wymagalności
  < 30 dni 31 – 90 dni 91 –360 dni 361 dni – 5 lat
  Zobowiazania handlowe 11 197 1 174 1 374 3 142 1 048
  Kredyty i pożyczki 3 634 984 1 444 8 24V
  Obligacje 1 20M 21M 42M 1 89M Inne zobowiązania finansowe ( leasing, factoring) 4 18P 1 59R 96U 1 15O
  Pozostałe zobowiazania 12 814 3 584 1 04P 3 51V M
  Zobowiazania ogółem 33 028 7 547 5 249 17 952 1 048


  Analiza zapadalności aktywów finansowych na 30.06.2017 r.
  Zobowiazania finansowe Przetermninowane Terminy zapadalności
  < 30 dni 31 – 90 dni 91 –360 dni 361 dni – 5 lat
  Należności handlowe 2 71S 6 27O 6 27R 10 939 M
  Pozostałe należności 27N 2 67V M M M
  Aktywa finansowe ogółem 2 987 8 951 6 275 10 939 0


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 42
   XVIII. ZMIANY W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ DOKONANE W CIĄGU
  PÓŁROCZA
  Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym.
   XIX. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowią zujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie ob szarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Spółki na dzień 30 czerwca 2017 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe W okresie sprawozdawczym nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organ em administracji publicznej, których jednostkowa lub łączna wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
   XX. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
  Początek trzeciego kwartału 2017 roku to kolejne podpisane umowy przez Bumech. Warto wśród nich wymienić: • umowę w ramach konsorcjum na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S dla KWK „Murcki - Staszic” o maksymalnej wartości 49 194 000,00 zł brutto (raport bieżący nr 90/2017 z dnia 17.07.2017 roku); • umo wę o współpracy między Spółką a „Zastava Metal” ad, za proizvodnju rudarske opreme i delova za kablovsku industriju z siedzibą w Serbii w przedmiocie wspólnego ubiegania się m. in. o następujące kompleksowe zamówienia: a) wykonawstwo robót górniczych doty czących drążenia chodników, przekopów wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla i rud metali nieżelaznych; b) wykonawstwo podziemnych tuneli na potrzeby energetyki wodnej; c) prowadzenie eksploatacji podziemnej w kopalniach rud metali nieżelaznych na te renie Republiki Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbii oraz Republiki Czarnogóry (raport bieżący nr 91/2017 z dnia 20.07.2017 roku); • umowę o współpracy z Famur S.A., w której strony zakładają m. in. możliwość wzajemnego wsparcia w pozyskiwaniu kontraktów na rynkach zagranicznych. Ponadto strony zdecydowały o: a) wzmocnieniu własnych specjalizacji, b) możliwości produkcji i udoskonalania przez Famur „kombajnów lekkich” typu AM -50 wynikających z nabytych praw, c) możliwości korzystania przez Bumech z urządzeń Famur na zasadach najmu, z wyłączeniem własnego CAPEX, zarówno w kraju jak i za granicą, d) możliwości uruchomienia przez Famur na rzecz Emitenta usługi faktoringowej (raport bieżący nr 92/2017 z dnia 24.07.2017 roku); • umowy sprzedaży, przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z Famur S.A., z których wynika, iż Bumech sprzedaje, a Famur kupuje używane kombajny chodnikowe AM50, z których część przeznaczona jest do generalnego remontu, wraz ze wszystkimi prawami z nimi związanymi, z majątkowymi prawami autorski mi do Dokumentacji związanej z kombajnami AM50 oraz BM 130 S, Prawami Ochronnymi na Wzór Użytkowy, podzespołami do nich; jak również Emitent przenosi na Famur know -how w zakresie związanym z działalnością obejmującą produkcję, serwis, remonty, modernizację kombajnów chodnikowych typu AM50 oraz BM 130 S oraz części zamienne do nich za łączną kwotę 12 835 050,00 złotych brutto (raport bieżący nr 92/2017 z dnia 24.07.2017 roku). W ramach umów towarzyszących umowie sprzedaży zawartej pomiędzy Emitentem i Famur SA, Strony ustaliły, że kombajny chodnikowe, które na dzień zawarcia umowy są użytkowane przez Emitenta przy realizacji zamówień dla podmiotów trzecich, pozostają w dyspozycji Emitenta do czasu ich zakończenia. Nabycie przez Famur od Spółki dokumentacji niezbędnej do produkcji, serwisu, remontów i modernizacji „kombajnów lekkich” typu AM - 50 ma na celu intensyfikację działań związanych z prowadzeniem przez Bumech specjalistycznych robót górniczych w kraju i za granicą. Ten krok biznesowy wpisuje się w stra tegię Emitenta polegającą m. in. na odejściu od użytkowania kombajnów lekkich na rzecz ciężkich. Nakłady CAPEX związane z kombajnami lekkimi wynoszące 40% wartości nakładów Spółki generowały roczne przychody GK Bumech na poziomie 5%. Sprzedaż kombajnów og raniczy także w znacznym stopniu wysokie koszty finansowe związane z budową maszyn, co wpłynie na poprawę bieżącej płynności Grupy. Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  BUMECH S.A.
  RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 43

   D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

  Sprawozdanie Zarządu Bumech S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz Bumech SA za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku stanowi odrębny dokument .

  E. RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO
  JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu Bumech S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku s tanowi odrębny dokument .  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

 • PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 2
  Raport niezależnego biegłego rewidenta

  z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego BUMECH S.A.
  z siedzibą w Katowicach
  obejmującego okres od 01 stycznia 201 7 r. do 3 0 czerwca 201 7 r.  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  1 | 2


  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

  dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Bumech S.A.


  z przeglądu skrócon ego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
  obejmującego okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.


  Wprowadzenie

  Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego , Bumech S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Krakowska 191 , zwanego dalej
  sprawozdaniem finansowym, na które składa się: skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz
  skrócone jednostkowe spra wozdanie z całkowitych dochodów skrócone sprawozdanie
  z sytuacji finansowej sporządzon e na dzień 30 czerwca 201 7 roku , skrócone jednostkowe
  sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skrócone jednostkow e sprawozdanie z przepływów
  pieniężnych za okres od 1 stycznia 201 7 roku do 3 0 czerwca 201 7 roku oraz wybrane informacje
  objaśniające.


  Odpowiedzialność Zarządu

  Zarząd Bumech S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację powy ższego
  sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodow ego Standard u Rachunkowości 34
  Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską ,
  zwanego dalej MSR 34 .


  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

  Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzon y przegląd , sformułowanie wniosku o tym
  skróconym śródroczn ym jednostkow ym sprawozdani u finansow ym .


  Zakres przeglądu

  Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2 410 w brzmieniu
  Międzynarodowego Standardu Usług P rzeglądu 2410 „Przegląd śródrocznych informacji
  finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” (uchwała nr
  2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi
  zmianami) . Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim
  do osób odpowied zialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur
  analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Zakres p rzegląd u jest i stotnie węższy niż zakres
  badania przeprowadzane go zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej i nie poz wala na
  uzyskanie pewności, że wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma to
  miejsce w przypadku badania . W związku z tym nie możemy wyrazić opinii z badania o tym
  skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 2

  Wniosek

  Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
  skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finanso we Bumech S.A. za okres 6 miesięcy
  kończący ch się 30 czerwca 201 7 roku nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach,
  zgodnie z wymogami MSR 34 .


  Objaśnienia uzupełniające wniosek

  Zwracamy uwagę na pkt III Informacji objaśniającej do śródrocznego skróconego jednostkowego
  sprawozdania finansowego „Założenie kontynuacji działalności gospodarczej”, w którym Zarząd
  wskazuje na zagrożenia kontynuacji działalności Spółki oraz na pkt VIII „Opis korekty błędów
  poprzednich okresów” prezentujące odniesione w wynik lat ubiegłych transakcje na łączna kwotę
  (7.58 6) tys. zł. Niniejsze objaśnienia nie stanowią zastrzeżeń do wniosku z przeglądu.  ___________________________ ________________

  Rafał Barycki
  Biegły rewident nr 10744


  biegły rewident przeprowadzający przegląd
  w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  firmy audytorskiej nr 477

  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 – 69R t arszawa
  Oddział Katowice

  Katowice I 2 października 2017 r.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

 • PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 2
  Raport niezależnego biegłego rewidenta

  z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego
  Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.
  obejmującego okres od 01 stycznia 201 7 r. do 3 0 czerwca 201 7 r.  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  1 | 2


  RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

  dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej BUMECH S.A.

  z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH S.A. obejmującego okres od 1 stycznia
  2017 r. do 30 czerwca 2017 r.


  Wprowadzenie

  Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej , której jednostką dominującą jest BUMECH S.A. z
  siedzibą w Katowicach , zwanego dalej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, na któ re
  składa się: śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzon e
  na dzień 30 czerwca 201 7 roku, śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz
  śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów , śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, śródroczne skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 201 7 roku do 3 0 czerwca 201 7 roku
  oraz wybrane informacje objaśniające.


  Odpowiedzialność Zarządu

  Zarząd BUMECH S.A. jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację powy ższego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami Międzynarodow ego Standard u
  Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię
  Europejską , zwanego dalej MSR 34 .


  Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta

  Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzon y przegląd , sformułowanie wniosku o tym
  skróconym śródroczn ym skonsolidowanym sprawozdani u finansow ym .


  Zakres przeglądu

  Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej 2 410 w brzmieniu
  Międzynarodowego Standardu Usług Pokrewnych 2410 „Przegląd śródrocznych informacji
  finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” (uchwała nr
  2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późniejszymi
  zmianami) . Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zap ytań, przede wszystkim
  do osób odpowied zialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur
  analitycznych oraz innych procedur przeglądu. Zakres p rzegląd u jest i stotnie węższy niż zakres
  badania przeprowadzane go zgodnie z Krajowymi Stand ardami Rewizji Finansowej i nie poz wala na
  uzyskanie pewności, że wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma to
  miejsce w przypadku badania . W związku z tym nie możemy wyrazić opinii z badania o tym
  skróconym śródrocznym skonsolid owanym sprawozdaniu finansowym.


  PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 02 -695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000579479

  2 | 2

  Wniosek

  Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone
  skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH S.A.
  za okres 6 miesięcy kończący ch się 30 czerwca 201 7 roku nie zostało sporządzone, we wszystkich
  istotnych aspektach, zgodnie z wymogami MSR 34 .


  Objaśnienia uzupełniające wniosek

  Zwracamy uwagę na pkt IV Informacji objaśniającej do śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego „Założenie kontynuacji działalności gospodarczej” , w którym Zarząd
  jednostki dominującej wskazuje na zagrożenia kontynuacji działalności jednostki dominującej i Grupy
  Kapitałowej oraz na pkt IX „Opis korekty błędów poprzednich okresów” prezentujący odniesione w
  wynik lat ubiegłych transakcje na łączna kwotę (5.017) tys. zł. Niniejsze objaśnienia nie stanowią
  zastrzeżeń do wniosk u z przeglądu.
  ____ _______________________ ________________

  Rafał Barycki
  Biegły rewident nr 10744


  biegły rewident przeprowadzający przegląd
  w imieniu PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  firmy audytorskiej nr 477

  ul. Orzycka 6 lok. 1B
  02 – 69R t arszawa
  Oddział Katowice


  Katowice, dnia 2 października 2017 r.

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OK RES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY
  Grupy K apitałowej Bumech SA
  ZA OKRES 01.01. 2017 – 30.06. 2017


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OK RES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego


  Spis treści

  A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH SA JEDNOSTKI DOMIN UJACEJ ................... 3
  B. WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ............................. 4
  C. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1
  STYCZNIA 2017 R . DO 30 CZERWCA 2017 R. ................................ ................................ ................................ ........... 5
  INFORMACJE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 5
  I. DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ: ................................ ................................ ................................ .............. 5
  II. CZAS TRWANIA GRUPY KAPITAOWEJ: ................................ ................................ ................................ ..... 5
  III. OKRESY PREZENTOWANE ................................ ................................ ................................ ........................ 5
  IV. SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ WEDŁUG ST ANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.: ............... 5
  V. FIRMA AUDYTORSKA: ................................ ................................ ................................ ................................ . 6
  VI. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ................................ ................................ .... 6
  VII. PODMIOTY POWIĄZANE KAPITAŁOW O NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU: ................................ .................. 6
  VIII.PODMIOTY POWIĄZANE OSOBOWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU: ................................ ...................... 6
  IX. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ .............. 6
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK BUMECH .................. 7
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................. 8
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ...................... 9
  Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ................................ .... 11
  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ............ 13
  INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ..................... 15
  I. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOW YMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ .......... 15
  II.PODSTAWA SPORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................................ ................ 18
  III. ZASADY KONSOLIDACJI ................................ ................................ ................................ ........................... 18
  IV.ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ................................ ............................. 20
  V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOW OŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI . 21
  VI. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI ................................ ................................ ............ 21
  VII. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PR OFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH .......................... 21
  VIII.OPIS POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOW Y NETTO
  ORA Z PRZEPŁYW Y ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ................................ ................................ ........................... 23
  IX.OPIS KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW ................................ ................................ ........... 23
  IX. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKACH ................................ ................. 28
  X.SEGMENTY OPERACYJNE ................................ ................................ ................................ ......................... 34
  XI.EMISJA, W YKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOW YCH .............. 35
  XIII.W YPŁACONA (LUB Z ADEKLAROWANA) DYWIDENDA ................................ ................................ .......... 38
  XIV. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI OBJĘTYMI I NIE OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ ........ 38
  XV.NIESPŁACONE POŻY CZKI LUB NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOW Y POŻYCZKOWEJ, W
  SPRAWACH KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH ANI PRZED DNIEM
  BILANSOW YM ANI W TYM DNIU ................................ ................................ ................................ ................... 41
  XVI.STAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOW YCH LUB A KTYW ÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD
  CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ................................ ................................ ... 41
  XVII. INSTRUMENTY FINANSOWE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE – INFORMACJE NA TEMAT
  WARTOŚCI GODZIWEJ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 42
  XVIII.ZMIANY W STRUKTURZE G K I JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH WCHODZĄCYCH W JEJ SKŁAD
  DOKONANE W CIĄGU PÓŁROCZA ................................ ................................ ................................ ............... 43
  XIX.JEDNOSTKA INW ESTYCYJ NA ................................ ................................ ................................ ................ 43
  XX. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH ................................ ................................ ..................... 43
  XXI.ZDARZENIA PO DACIE BILANSU ................................ ................................ ................................ ............ 44
  D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ................................ ................................ ................... 45
  E. RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWAN EGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ ................................ ................. 45  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 0 1.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego


  A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ BUMECH SA JEDNOSTKI DOMINUJACEJ

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów war tościowych (Dz. U. z 2014 r poz. 133 z późniejszymi zmianami), Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi G rupę Kapitałową Bumech SA zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Bumech SA oraz jej wyni k finansowy. Zarząd Bumech SA i oświadcza także, że sprawozdanie z działa lności Grupy Kapitałowej Bumech SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Niniejsze półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejska oraz w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2014 r poz. 133 z późniejszymi zmianami). Sprawozdanie to obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku. Zarząd Spółki oświadcza, że firma audytorska , dokonując a przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, speł niali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu tego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi. Zgodnie ze Statutem Spółki, biegły rewident został wybrany przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwałą nr 5/2017 z dnia 08.06.2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeg lądu i badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017.  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 4
  B. WYBRANE DANE FINANSOWE
  dane w tys. zł

  Wyszczególnienie 01.01. 2017 J 30.06. 2017 01.01. 2016 J 30.06. 2016
  PLk EUo PLk EUo
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Przychody netto ze sp rzedaży produktów, towarów i materiałów 56 900 13 396 53 513 12 216
  Koszt własny sprzedaży 48 480 11 414 45 470 10 380
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 755 1 120 3 592 820
  Zysk (strata) brutto 1 353 319 -179 -41
  Zysk (strata) netto 526 124 -1 082 -247
  Liczba udziałów/akcji w sztukach 78 739 759 78 739 759 64 468 029 64 468 029
  Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,01 0,00 -0,02 0,00
  30.06. 2017 31.12. 2016
  SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINNANSOWEJ
  Aktywa trwałe 153 632 36 350 143 451 32 415
  Aktywa obrotowe 59 207 14 009 61 950 13 998
  Kapitał własny 85 704 20 278 75 160 16 983
  Zobowiązania długoterminowe 40 769 9 646 47 910 10 826
  Zobowiązania krótkoterminowe 86 366 20 434 84 622 19 121
  Wartość księgowa na akcję (zł/ euro) 1,09 0,26 1,17 0,26


  01.01. 2017 - 30.06. 2017 01.01. 2016 - 30.06. 2016
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 266 1 475 -4 529 -1 034
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwesty cyjnej -5 790 -1 363 -915 -209
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 336 -1 021 5 252 1 199

  Kurs EUR/PLN 30.06. 2017 30.06. 2016 31.12. 2016
  - dla danych bilansowych 4,2265 4,4255 4,4240
  - dla danych rachunku zysków i strat 4,2474 4,3805 4,3757

  Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego śred nią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 5
  C. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
  OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 30 CZERWCA 2017 R.

  INFORMACJE OGÓLNE
  I. DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ :

  Nazwa: Bumech Spółka Akcyjna
  Forma prawna: Spółka akcyjna
  Siedziba: Katowice ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice
  Kraj rejestracji: Polska
  Podstawowy przedmiot działalności:

  J J drążenie wyrobisk podziemnych,
  J J serwis, utrzymanie ruchu oraz remontu maszyn,
  J J produkcji urządzeń i maszyn górniczych,
  J J produkcja wyrobów gumowych,
  J J produkcja wyrobów metalowych,

  Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Katowice JWschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRp
  Numer s tatystyczny REGON: 272129154

  II. CZAS TRWANIA GRUPY KAPITAOWEJ :
  Spółka dominująca Bumech SA i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.
  III. OKRESY PREZENTOWANE
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 01 sty cznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku dla śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz śródrocznego skróconego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
  IV. SKŁAD ORGANÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06. 2017 R.:
  Zarząd: • Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu • Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: • Dorota Giżewska - Wiceprzewodn icząca Rady Nadzorczej • Marek Otto – Członek Rady Nadzorczej • Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej • Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawozdawczym: W okresie od 01 styc znia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady nadzorczej. Dnia 07.02.2017 roku Pani Kamila Kliszka – członek Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 07.02.2017 roku, nie podając przyczyny swojej decyzji. Ponadto dnia 07.02.2017 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Marek Otto. Powołanie Pana Marka Otto zosta ło dokonane w trybie przewidzianym przez § 13a Statutu Spółki, tj. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na miejsce członka, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Dnia 06.04.2017 rezygnację z funkcji Członka RN złożyli Panowie Marcin Rudzki oraz Michał Kwiatkowski; zaś z dniem 09.06.2017 roku


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 6
  rezygnację z pełnionej funkcji złożył Pan Łukasz Rosiński. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki po okresie sprawozdawczym: Dnia 11.09.2017 roku Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała do swojego grona Panów: Edwarda Brzózko oraz Andrzeja Bukowczyka. Zatem w dniu publikacji skonsolidowanego raport u okresowego Grupy Kapitałowej Bu mech SA za pierwsze półrocze 2017 roku skład Rady Nadzorczej Bumech jest następujący: • Andrzej Bukowczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej • Dorota Giżewska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej • Marek Otto – Czło nek Rady Nadzorczej • Alicja Sutkowska – Członek Rady Nadzorczej • Anna Brzózko – Jaworska - Członek Rady Nadzorczej • Edward Brzózko - Członek Rady Nadzorczej
  V. FIRMA AUDYTORSKA :
  PKF Consult Spółka z ograniczona odpowiedzialnością s.k. ul. Orz ycka 6 lok. 1B 02- 695 Warszawa wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 477
  VI. ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
  Według najlepszej wiedzy Emitenta stan na dzień 30.06.2017 r. akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgro madzeniu Akcjonariuszy byli:
  Akcjonariusze Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w PLN)
  Udział w kapitale zakładowym% Liczba głosów
  Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)*
  Fundacja Przystań w Ścinawie** 10 078 124 7 558 593,00 12,80 10 078 124 12,80
  G Investments Sp. z o.o. wraz ze Zdzisławem Gdaniec 5 622 182 4 216 637,00 7,14 5 622 182 7,14
  Edward Brzózko P 949 954 2 962 465,50 5,02 P 949 954 5,02
  Razem 19 650 260 14 737 695,50 2,96 19 650 260 24,96
  *Wyliczenia własne Spółki uwzględniające osta tnie podwyższenie kapitału zakładowego dokonane dnia 30.06.2017 roku. Od dnia 30.06.2017 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 zł i dzieli się na 78.739.759 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda ** Fundacja Przystań w Ścinawie jest podmio tem powiązanym z Bumech poprzez Panią Dorotą Giżewską – Wiceprzewodniczącą RN Bumech i Prezesa Fundacji oraz poprzez Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji
  VII. PODMIOTY POWIĄZANE KAPITAŁOWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU:
   Kobud SA (dawne Przedsiębiorstwo „Kobud” Sp. z o.o.) – Bumech posiada 86,96 % akcji Kobud SA;  BUMECH – TECHNIKA GÓRNICZA Sp. z o.o. - Emitent posiada 100 % udziałów w tej spółce;  BUMECH CRNA GORA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ ĆU NIKŠIĆ dalej BCG d.o .o. - Emitent posiada 100 % udziałów w tej spółce.
  VIII.PODMIOTY POWIĄZANE OSOBOWO NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU:
   TECHGÓR sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby będące bliskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza Dźwigoł,  EKSPLO -TECH sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest to podmiot, na który znacząco wpływają osoby, będące bliskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza Dźwigoł,  GEO -PROGRESS sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu - jest t o podmiot, na który znacząco wpływają osoby, będące bliskimi członkami rodziny Wiceprezesa Zarządu Emitenta Dariusza Dźwigoł,  Fundacja Przystań w Ścinawie - jest podmiotem powiązanym z Bumech poprzez Panią Dorotą Giżewską – Wiceprzewodniczącą RN Bumech i P rezesa Fundacji oraz poprzez Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji,  CISE Marcin Tomasz Sutkowski - działalność gospodarcza prowadzona przez Prezesa Zarządu Emitenta.
  IX. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Niniejsz e śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej w dniu 02.10.2017 roku .


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 7
  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY
  KAPITAŁOWEJ BUMECH

  Śródroczny s kró cony skonsolidowany rachunek zysków i strat

  01.01.2017 - 30.06.2017
  Dane przekształcone do porównywalności 01.01.201 6 - 30.06.2016
  Przychody ze sprzedaży 56 900 53 513
  Przychody ze sprzedaży produktów 56 900 53 513
  Przychody ze sprzedaży usług
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 48 480 45 470
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 48 480 45 470
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  Zysk (strata) brutto na sprzed aży 8 420 8 043
  Różnica z tytułu przekazania aktywów niegotówkowych właścicielom
  Pozostałe przychody operacyjne 2 478 1 207
  Koszty sprzedaży 385 531
  Koszty ogólnego zarządu 4 214 4 837
  Nakłady na prace badawcze i rozwojowe
  Pozostałe koszty o peracyjne 1 544 290
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 755 3 592
  Przychody finansowe 2 80
  Koszty finansowe 3 404 3 851
  Udział w zyskach (stratach) netto jednostek rozliczanych metodą praw własności
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 353 -179
  Podatek dochodowy 827 903
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 526 -1 082
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto 526 -1 082
  Zysk (strata) przypisana akcjonariuszom niekontrolującym
  Zysk (strata) netto p odmiotu dominującego 526 -1 082

  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 0,01 -0,02
  Podstawowy za okres obrotowy 0,01 -0,01
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,01 -0,01
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł) 0,01 -0,0 1
  Podstawowy za okres obrotowy 0,01 -0,01
  Rozwodniony za okres obrotowy 0,01 -0,01
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł) 0,01 -0,01
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkows ki Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 8
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  01.01.2017 - 30.06.2017
  Dane przekształcone do porównywalności 01.01.201 6 - 30.06.2016
  Zysk (strata) netto 526 -1 082
  Wycena rzeczowych aktywów trwałych
  Wycena zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia
  Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z eleme ntami pozostałych całkowitych dochodów, nie podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Zmiana wartości aktywów dostępnych do sprzedaży
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
  Udział w pozostałych całkowitych dochodach inwestycji wycenianych me todą praw własności
  Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów, podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Suma dochodów całkowitych
  Suma dochodów całkowity ch przypisana akcjonariuszom niekontrolującym
  Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący 526 -1 082
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 9
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  AKTYWA 30.06.2017
  Dane przekształcone do porównywalności 31.12.2016
  Aktywa trwałe 153 632 158 547
  Rzeczowe aktywa trwałe 120 035 121 730
  Wartości niematerialne 7 125 7 757
  Wartość firmy 5 158 5 158
  Nieruchomości inwestycyjne 13 190 13 190
  Inwestycje w jednostkach powiązanych wycenianych metodą praw własności
  Akcje i udziały w jednostkach podp orządkowanych nie objętych konsolidacją

  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 46 46
  Pozostałe aktywa finansowe
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 7 241 10 001
  Pozostałe aktywa trwałe 837 665
  Aktywa obrotowe 59 207 60 946
  Zapasy 16 386 16 9 20
  Należności handlowe 35 966 33 948
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 175 417
  Pozostałe należności 2 253 1 164
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Pozos tałe aktywa finansowe 76 76
  Rozliczenia międzyokresowe 3 983 4 194
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 368 4 227
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
  AKTYWA RAZEM 212 839 219 493
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zar ządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat

  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 10


  PASYWA 30.06.2017
  Dane przekształcone do porównywalności 31.12.2016
  Kapitał własny 85 704 82 354
  Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 83 817 82 354
  Kapitał zakładowy 59 055 48 351
  Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne (wielkość ujemna)
  Pozostałe kapitały 39 687 43 643
  Różn ice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy -15 451 -9 816
  Wynik finansowy bieżącego okresu 526 176
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących 1 887
  Zobowiązanie długoterminowe 40 769 46 024
  Kredyty i pożyczki 12 556 12 558
  Pozostałe zobowiązania finansowe 10 719 9 592
  Inne zobowiązania długoterminowe 1 238 5 176
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 803 14 795
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 391 3 781
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 62 122
  Pozost ałe rezerwy
  Zobowiązania krótkoterminowe 86 366 91 115
  Kredyty i pożyczki 20 150 24 877
  Pozostałe zobowiązania finansowe 13 374 15 440
  Zobowiązania handlowe 17 800 18 582
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 172
  Pozostałe zobowią zania 32 967 29 744
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 538 1 462
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 110 567
  Pozostałe rezerwy 427 271
  Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
  PASYWA RAZEM 212 839 219 493
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie k woty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 11
  Śródroczne s krócone spra wozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
  Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okre su
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących
  Razem kapitały własne
  Sześć miesięcy zakończonych 30.06.2017 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r. 48 351 0 43 643 0 -4 624 87 370 0 87 370
  Zmiany zasa d (polityki) rachunkowości 0 0
  Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów -5 017 -5 017 -5 017
  Odwrócenie objęcia konsolidacją spółki zależnej 0 0
  Kapitał własny po korektach 48 351 0 43 643 0 -9 641 0 82 353 0 82 353
  Emisja akcji 10 704 -8 028 -1 738 938 1 887 2 825
  Koszt emisji akcji 0 0
  Płatności w formie akcji własnych 0 0
  Podział zysku netto 4 072 -4 072 0 0
  Wypłata dywidendy 0 0
  Suma dochodów całkowitych 526 526 526
  Kapitał własny na dzień 30.06.2017 r. 59 055 0 0 39 687 0 -15 451 526 83 817 1 887 85 704
  Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 64 468 0 -1 700 19 066 0 -4 884 0 76 950 76 950
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów 77 77 77
  Kapitał własny po korektach 64 468 0 -1 700 19 066 0 -4 807 0 77 027 0 77 027
  Emisja akcji 0 0
  Wynik netto za rok obrotowy 496 496 496


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 12
  Korekta wyniku netto do danych porównywalnych -4 696 -320 -5 016 -5 016
  Płatności w formie akcji własnych 1 700 1 700 1 700
  Podział zysku netto -16 117 24 57 7 -313 8 147 8 147
  Wypłata dywidendy 0 0
  Suma dochodów całkowitych 0 0
  Kapitał własny na 31.12.2016 przekształcony do danych porównywalnych 48 351 0 0 43 643 0 -9 816 176 82 354 0 82 354
  Sześć miesięcy zakończonyc h 30.06.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 64 468 -1 700 19 066 -4 884 76 950 76 950
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 0
  Korekty z tyt. błędów poprzednich okresów -1 518 -1 518 -1 518
  Kapitał włas ny po korektach 64 468 0 -1 700 19 066 0 -6 402 0 75 432 0 75 432
  Emisja akcji 0 0
  Wynik netto za rok obrotowy -349 -349 -349
  Korekta wyniku netto do danych porównywalnych -4696 -733 -5 429 -5 429
  Płatności w formie akcji własnych 0 0
  Podział zysku netto, reklasyfikacja 12 189 -12 189 0 0
  Korekty konsolidacyjne 77 77 77
  Suma dochodów całkowitych 0 0
  Kapitał własny na 30.06.2016 przekształcony do da nych porównywalnych 64 468 0 -1 700 31 255 0 -23 210 -1 082 69 731 0 69 731
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główn y Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie k woty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 13
  Śródroczne s krócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  01.01.2017 - 30.06.2017
  Dane przekształcone do porównywalności 01.01.201 6 - 30.06.2016
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 1 35 3 -179
  Korekty razem: 4 733 -4 162
  Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  Amortyzacja 5 886 5 665
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 363 2 466
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -15 49
  Zmiana stanu rezerw 875 729
  Zmiana stanu zapasów 533 867
  Zmiana stanu należności -4 539 1 819
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 128 -13 789
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -338 -587
  Inne korekty -160 -1 381
  Gotówka z działalności operacyjnej 6 086 -4 341
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony 180 -188
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 266 -4 529
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 254 608
  Zbycie wartości n iematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 249 556
  Zbycie inwestycji w nieruchomości 0
  Zbycie aktywów finansowych 5 50
  Inne wpływy inwestycyjne 0
  Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2
  Wydatki 6 044 1 523
  Nabycie wartości niemateri alnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 044 1 522
  Nabycie inwestycji w nieruchomości 0
  Wydatki na aktywa finansowe 1
  Inne wydatki inwestycyjne 0
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 790 -915
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływ y 7 004 28 067
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 825 0
  Kredyty i pożyczki 2 931 9 064
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 000
  Inne wpływy finansowe 1 248 15 003
  Wydatki 11 340 22 815
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
  Spłaty kredytów i pożyczek 7 671 9 253
  Wykup dłużnych papierów wartościowyc h 150


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 14
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 865 4 159
  Odsetki 1 804 2 445
  Inne wydatki finansowe 6 808
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 336 5 252
  D. Przepływ y pieniężne netto razem -3 860 -192
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -3 860 -192
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 4 227 561
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 367 369
  Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie k woty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 15
  INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  I. ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
  Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowanego sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachun kowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi
  Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejs ką, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska
  1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.
  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR)
  oraz Komisję ds. Interpretacji Międzyna rodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE i
  obowiązujące na dzień 30 czerwca 2017 roku.
  Porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 zostały przygotowane w oparciu o te same
  podstawy sporz ądzenia sprawozdania finansowego.
  Sporządzając śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy
  sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.
  Spółka nie skorzystała z możliwości wcz eśniejszego zastosowania standardów i zmian do standardów zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku: a) MSSF 9 „ Instrumenty finansowe” (z 12 listopada 2009 r. w raz z późniejszymi zmianami do MSSF 9 i MSSF 7 z 16 grudnia 2011 r.) – obowiązującym w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowa nie i wycena, na temat klasyfikacji oraz wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności. W momencie początkowego ujęcia aktywa finansowe będ ą klasyfikowane do jednej z dwóch kategorii: - aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej. Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są na stępujące dwa warunki: aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki umowne powodują powstanie w określonych momentach przepływów pienię żnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części kapitału. Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF 9 daje możliwość decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru tak iego można dokonać dla każdego instrumentu osobno. Wartości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać przekwalifikowane do rachunku zysków i strat. MSSF 9 wprowadzono nowy model w zakresie ustalania odpisów aktualizującyc h tj. model oczekiwanych strat kredytowych. Istotny jest także wprowadzony przez MSSF 9 wymóg ujawniania w pozostałych całkowitych dochodach skutków zmian własnego ryzyka kredytowego z tytułu zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wyn ik finansowy. b) MSSF 15 Przychody z umów z klientami – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od p odmiotów stosujących MSSF istotnych ujawnień. Standard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być stosowany dla wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu. Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania: a) MSSF 14: Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku Standard ten zos tał opublikowany w ramach większego projektu Działalność o regulowanych cenach, poświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w zależności od jurysdykcji do takich obszarów należą często dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usługi telekomunikacyjne itp.). MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa zasady wykazywania pozycji stanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących przepisów w zakresie regulacji cen, a które w świetle innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki akty wów lub zobowiązania. Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania za „salda pozycji odroczonych”. Zgodnie z opublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z pozycji finansowej (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Pozycje te nie podlegają podziałowi na obrotowe i trwałe i nie są określane mianem aktywów czy zobowiązań. Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są określane jako „salda debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które są wykazywane w ramach pasywów – jako „sal da kredytowe pozycji odroczonych”.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 16
  W sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów jednostki powinny wykazywać zmiany netto w „pozycjach odroczonych” odpowiednio w sekcji pozostałych dochodów całkowitych oraz w sekcji zysków lub strat (lub w jednostkowym sprawozdaniu z zysków lub strat). Standard ten, jako standard przejściowy, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, nie będzie podlegał procesowi przyjęcia. b) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj ących się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27. MSSF wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i z obowiązania, chyba że okres leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście od strony leasingodawcy pozostaje zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana jest klasyfikacja leasingu jako ope racyjnego lub finansowego. c) MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku MSSF 17 zastępuje MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe. MSSF 17 wprowadza jednolite zasady uj mowania i wyceny umów ubezpieczenia i reasekuracji według ich wartości bieżącej. MSSF 17 wymaga, aby umowy ubezpieczenia były ujmowane w oparciu o bieżące szacunki i założenia, które odzwierciedlają oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne oraz niepewności z nimi związane. Przychody z tytułu umowy ubezpieczenia (umowna marża) są rozpoznawane wraz ze świadczeniem usługi objętej umową ubezpieczenia przez okres objęty ubezpieczeniem. Zmiany w szacunkach dotyczących przyszłych przepływów pomiędzy datami bilan sowymi ujmowane są w sprawozdaniu z wyniku lub jako korekta oczekiwanej marży umownej w zależności od charakteru zmiany oraz przyczyny je wystąpienia. Jednostka ma wybór w jaki sposób rozpoznawać niektóre zmiany w stopie dyskontowej: w sprawozdaniu z wynik u lub w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za dany okres. Wcześniejsze zastosowanie MSSF 17 jest możliwe pod warunkiem wdrożenia MSSF 9 oraz MSSF 15. d) Zmiany do MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszony ch i wspólnych przedsięwzięciach: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem – odroczenie stosowania na czas nieokreślony Zmiany dotyczą sprzedaży lub wniesienia aktywów pom iędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego, czy sprzedane lub wniesione aktywa st anowią przedsięwzięcie. e) Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Rozpoznanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane straty - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 ro ku, Celem proponowanych zmian jest doprecyzowanie, że niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej, a dla celów podatkowych według ceny nabycia, mogą powodować powstanie ujemnych różnic przejściowych. Proponowane poprawk i będą również stanowić, że wartość bilansowa danego składnika aktywów nie ogranicza szacunków wartości przyszłych dochodów do opodatkowania. Ponadto, w przypadku porównania ujemnych różnic przejściowych do przyszłych dochodów do opodatkowania, przyszłe do chody do opodatkowania nie będą obejmować odliczeń podatkowych wynikających z odwrócenia tych ujemnych różnic przejściowych. f) Zmiany do MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych: Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji - obowiązujące w odniesieniu do okresó w sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku, Zmiana ma na celu podniesienie jakości informacji dotyczących działalności finansowej i płynności jednostki sprawozdawczej przekazywanych użytkownikom sprawozdań finansowych. Wprowa dza się wymóg: (i) uzgadniania sald otwarcia i zamknięcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej dla wszystkich pozycji, generujących przepływy pieniężne, które kwalifikują się jako działalność finansowa, z wyjątkiem pozycji kapitału własnego; (ii) ujawniania inform acji dotyczących kwestii ułatwiających analizę płynności jednostki, takich jak ograniczenia stosowane przy podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. g) Wyjaśnienia dotyczące MSSF 15 Przychody z umów z klientami - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, Zmiany doprecyzowują w jaki sposób: (i) dokonać identyfikacji zobowiązania do realizacji świadczeń, (ii) ustalić czy w danej umowie jednostka działa jako zleceniodawca lub agent, (iii) ustalić sposób rozpoznawania przychodów z tytułu udzielonych licencji (jednorazowo lub rozliczać w czasie) Zmiany te wprowadzają 2 dodatkowe zwolnienia mające na celu obniżenie kosztów i zawiłości dla jednostek przy wdrażaniu stan dardu. g) Zmiany dotyczące MSSF 2 Płatności oparte na akcjach - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku, Zmiany doprecyzowują w jaki sposób ujmować niektóre typy płatności w formie akcji. Zmiany te wprowadzają wymogi dotyczące ujmowania: (i) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pieniężnych, zawierających warunek osiągnięcia przez jednostkę określonych wyników gospodarczych, (ii) transakcji płatności w formie akcji rozliczanych po potrąceniu podatku, (iii) zmian transakcji płatności na bazie akcji z rozliczanych w środkach pieniężnych na rozliczane w instrumentach kapitałowych. h) Zmiany dotyczące MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe - obowi ązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku. Zmiany mają na celu usunięcie z rachunków zysków i strat jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe, przypadków niedopasowania księgowego. Zgo dnie z tymi zmianami dopuszczalne są następujące rozwiązania:


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 17
   stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z rozpoznawaniem w całkowitych dochodach a nie rachunku zysków i strat, zmian wynikających z zastosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe zamiast MSR 39 Instrumenty finansowe dla wszystkich jednostek, które wystawiają umowy ubezpieczeniowe (tzn. „overlay approach”),  tymczasowego (do 2021 roku) wyłączenia ze stosowania MSSF 9 Instrumenty finansowe dla jednostek, których działalność jest głównie związ ana z działalnością ubezpieczeniową i stosowania w tym okresie MSR 39 Instrumenty finansowe (tzn. „deferral approach”). i) KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 sty cznia 2018 roku Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji uwzględniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w walucie obcej. Interpret acja dotyczy transakcji w walucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje niepieniężne aktywo lub zobowiązanie wynikaj ące z otrzymania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej, zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub przychód. j) Zmiany dotyczące MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasady przeniesienia aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych. Zmiana dotyczy paragrafu 57, w którym stwierdzono, że przeniesienie aktywów z i do nieruchomości inwestycyjnych następuje wyłącznie wówczas, gdy występują dowody na zmianę sposobu ich użytkowania. Lista sytuacji zawarta w paragrafach 57(a) -(d) została określona jako lista otwarta podczas, gdy aktualna lista jest listą zamkniętą. k) Poprawki do MSSF (2014 -2016) - zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku/po 1 stycznia 2018 roku  Zmiana MSR 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansow ej po raz pierwszy Poprawka dotyczy eliminacji krótkoterminowych zwolnień przewidzianych w par. E3 -E7 MSSF 1, ponieważ dotyczyły one minionych okresów sprawozdawczych i spełniły już swoje zadanie. Zwolnienia te umożliwiały jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy skorzystanie z tych samych ujawnień, jakie przysługiwały jednostkom stosującym je od dawna w odniesieniu do: i. Ujawniania pewnych danych porównawczych dotyczących instrumentów finansowych, wymaganych wskutek wprowadzenia poprawek do MSSF 7 ii. Przedsta wienie danych porównawczych do ujawnień wymaganych do MSR 19, dotyczących wrażliwości zobowiązań z tytułu zdefiniowanych świadczeń na założenia aktuarialne iii. Retrospektywnego zastosowania wymogów dotyczących jednostek inwestycyjnych, zawartych w MSSF 10, MSS F 12 i MSR 27.  Zmiana MSSF 12 Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach Poprawka precyzuje zakres MSSF 12 wskazując, że wymogi ujawniania informacji zawarte w tym standardzie, z wyjątkiem wymogów par. B10 -B16, dotyczą udziałów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży, przeznaczone do podziału między właścicieli lub jako działalność zaniechana zgodnie z MSSF 5. Poprawka powstała w związku z niejasnościami dotyczącymi wzajemnego oddziaływania wymogów ujawniania informacji zawartych w MSSF 5 i M SSF 12.  Zmiany MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach W poprawce doprecyzowano, że decyzja dotycząca wyceny inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach w wartości godziwej przez wynik finan sowy ( a nie metoda praw własności), którą mogą podjąć organizacje typu venture capital lub inne kwalifikujące się jednostki (np. fundusze wzajemne, fundusze powiernicze) podejmowana jest indywidualnie dla każdej inwestycji w chwili jej początkowego ujęci a. Poprawka dotyczy także możliwości wyboru metody wyceny jednostki inwestycyjnej, będącej podmiotem stowarzyszonym lub wspólnym przedsięwzięciem jednostki niebędącej jednostka inwestycyjną – może ona zachować wycenę w wartości godziwej wykorzystywana prze z ten podmiot, stosując jednocześnie metodę praw własności. l) KIMSF 23 Niepewność interpretacji dotyczących podatku dochodowego - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku Interpretacja wyj aśnia jak odzwierciedlić w sprawozdaniu finansowym niepewność związaną z ujmowaniem podatku dochodowego. Interpretacja dotyczy sytuacji gdy ujęcie danej transakcji lub okoliczności w prawie podatkowym jest niejasne lu b sytuacji gdy jednostka nie jest pewna czy organy podatkowe zaakceptują podejście jednostki lub jej interpretację prawa podatkowego. Według szacunków Spółki, wymienione wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie będą miały istotnego wpływu na skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki i śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ]
  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 18
  II. PODSTAWA SP ORZĄDZENIA ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Dane w niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym zostały podane w zł otych polskich (zł), które są walutą
  funkcjonalna i prezentacji Spółki, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało
  sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem kapitałów własnych które został y przeszacowane zgodnie z
  MSR 29 oraz za wyjątkiem aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej: instrumentów pochodnych, instrumentów
  finansowych dostępnych do sprzedaży, instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej z odniesieniem wpływu na
  wynik finansowy.
  Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym
  sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2016 r. obejmując ym noty, za
  okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku sporządzonym według MSSF zatwierdzonych przez UE.
  Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Ostatnie
  sprawozdanie finansow e, które podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta to sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
  Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe podlegało przeglądowi. Raport z przeglądu publikowany jest wraz z
  niniejszym sprawozdaniem.

  III. ZASADY KONSOLIDACJI
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech obejmuje skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki Bumech S.A. i jednost ek kontrolowanych przez Spółkę: Kobud S.A. i Bumech Technika Górnicza Sp. z o.o. Spółka posiada kontrolę, jeżeli:  posiada władzę nad danym podmiotem,  podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego zaangażowania w danej jednostce,  ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowan ia poziomu generowanych zwrotów. W przypadku wystąpienia sytuacji, która wskazuje na zmianę jednego lub kilku z powyżej wymienionych czynników sprawowania kontroli, Spółka weryfikuje swoja kontrole nad innymi jednostkami. W przypadku gdy Spółka posiada mni ej niż większość praw głosu w danej jednostce, ale posiadane prawa głosu umożliwiają jej jednostronne kierowanie istotnymi działaniami tej jednostki oznacza to, ze sprawuje ona nad nią władzę. W celu oceny czy Spół ka ma wystarczająca władzę, powinna ona pr zeanalizować szczególności:  wielkość pakietu praw głosu posiadanego przez Spółkę w porównaniu do wielkości pakietów głosów posiadanych przez innych udziałowców,  potencjalne prawa głosu posiadane przez Spółkę , innych udziałowców lub inne strony,  prawa wyni kające z innych ustaleń umownych,  dodatkowe okoliczności, które mogą świadczyć że Spółka ma lub nie ma możliwości kierowania istotnymi działaniami w momentach podejmowania decyzji. a) Jednostki zależne Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dni a przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jak o wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych in strumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączeni a jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów niekontrolujących. Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowani a przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Przychody i koszty, rozrachunki i niez realizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekaza ny składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. b) Udziały/akcje niekontrolujące oraz transakcje z udziałowcami / akcjonariuszami niekontrolującymi Udziały nie kontrolujące obejmują nie należące do Grupy udziały w spółkach objętych konsolidacją. Udziały niekontrolujące ustala się jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających na dzień nabycia, akcjonariuszom spoza grupy kapitałowej. Zidentyfikowa ne udziały niekontrolujące w aktywach netto skonsolidowanych jednostek zależnych ujmuje się oddzielnie od udziału własnościowego jednostki dominującej w tych aktywach netto. Udziały niekontrolujące w aktywach netto obejmują: (i) wartość udziałów niekontro lujących z dnia pierwotnego połączenia, obliczoną zgodnie z MSSF 3, oraz (ii) zmiany w kapitale własnym przypadające na udział niekontrolujący począwszy od dnia połączenia. Zyski i straty oraz każdy składnik innych całkowitych dochodów przypisuje się do w łaścicieli jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujących. Łączne całkowite dochody przypisuje się do właścicieli jednostki dominującej oraz udziałów niekontrolujący ch nawet wtedy, gdy w rezultacie udziały niekontrolujące przybierają wartość ujemną.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 19
  c) Jednostki stowarzyszone Jednostki stowarzyszone to jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje. Znaczący wpływ oznacza zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej i operacyjnej je dnostki, w której dokonano inwestycji. Wywieranie znaczącego wpływu nie oznacza sprawowania kontroli lub współkontroli nad ta polityką. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są rozliczana metodą praw własności, a ujęcie początkowe następuje według koszt u. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostki stowarzyszonej od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udzia ł w zmianach stanu innych kapitałów od dnia nabycia – w pozostałych kapitałach. O łączne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje s ię wartość bilansową inwestycji. d) Wspólne ustalenia umowne (wspólne przedsięwzięcie i wspólna działalność) Wspólne ustalenia umowne to umowa, w ramach której dwie lub więcej stron sprawuje współkontrolę, które ma formę albo wspólnej działalności albo wspó lnego przedsięwzięcia. Wspólnik wspólnej działalności ujmuje: swoje aktywa (w tym udział w aktywach posiadanych wspólnie), swoje zobowiązania (w tym udział w zobowiązaniach zaciągniętych wspólnie), przychody ze sprzedaży swojej części produkcji wynikając ej ze wspólnej działalności, swoja część przychodów ze sprzedaży produkcji dokonanej przez wspólna działalność oraz swoje koszty (w tym udzi ał we wspólnie poniesionych kosztach). Wspólne przedsięwzięcie to wspólne ustalenie umowne, w ramach którego stron y sprawujące nad nim współkontrolę posiadają prawa do aktywów netto tego ustalenia umownego. Wspólne ustalenia umowne to ustalenie, nad którym dwie lub więcej stron prawuje współkontrolę, co oznacza umownie określony podział kontroli nad ustaleniem umownym , który występuję tylko wtedy, gdy decyzja dotyczy istotnych działań wymagających jednomyślnej zgody stron sprawujących współkontrolę. Wspólne przedsięwzięcia rozliczane są metodą praw własności, a ujęcie początkowe następuje według kosztu. e) Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy kończące się 30 czerwca 2017 roku i 31 grudnia 2016 roku obejmują
  następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

  Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
  30.06. 2017 31.12. 2016
  Bumech S.A. Jednostka dominująca
  KOBUD S.A. (w 2015 roku Przedsiębiorstwo Kobud Sp. z o.o. 86,96% 100%
  Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. 100% 100%

  f) Spółki nie objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowy m
  Niniejsze spółki nie objęte zostały skonsolidowan ym sprawozdaniem finansow ym za okresy kończące się 30 czerwca 2017 roku:

  Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %) Podstawa prawna nie objęcia Spółki konsolidacją
  BCG d.o.o. 100% Założeni a Koncepcyjn e do
  MSR
  Spółka zależna - BCG d.o.o. z siedzibą w Czarnogórze - nie jest konsolidowana ze względu na nieistotność danych finansowych (tabela poniżej) w stosunku do Grupy Bumech. Wynik finansowy BCG d.o.o za okres od 1.01.2017 do 30.06.2017 roku wynosi 430 tys. zł zaś przychody ze sprzedaży wyłącznie do spółek niepowiązanych 5 249 tys. zł. Emitent dokonał transakcji sprzedaży do BCG d.o.o na kwotę 1 699 tys. zł.
  01.01.2017 - 30.06.2017
  BUMECH SA KOBUD SA BTG Sp. z o.o. BCG d.o.o Sum a

  Suma bilansowa 184 418 014,19 42 359 570,14 4 778 287,46 3 898 774,00 235 454 645,79

  Kapitał własny 83 784 039,54 14 474 388,2U J94 315,1T 430 907,00 98 595 019,6R

  Zobowiązania i rezerwy 100 633 975,45 27 885 181,8S 4 872 602,63 3 467 867, 00 136 859 626,94


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 20

  % ( udział sumy bilansowej BCG d.o.o w ogólnej sumie bilansowej Grupy) 1,66
  % ( udział kapitału własnego BCG d.o.o w ogólnej sumie kapitału własnego Grupy) 0,44
  % ( udział zobowiązań i rezerw BCG d.o.o w ogólnej sumie zobowiązań i rezerw Grupy) 2,53
  Zarząd Emitenta wraz ze zmianą koncepcji działań Grupy Kapitałowej BUMECH i pojawieniem się nowych szerszych perspektyw dla
  rozwoju działalności Spółki Bumech Technika Górnicza , podjął decyzję o utrzymaniu tej spółki w strukturz e Grupy. Spółka posiada
  unikalne, aktywne referencje w branży, w zakresie posiadanych umiejętności górniczych – pozwalające na samodzielne
  konkurowanie na rynku usług górniczych w Polsce i zagranicą. W związku z tym prezentacja aktywów – udziały spółki Bum ech
  Technika Górnicza na dzień 30.06.2017 roku zostały wykazane w pozycji” Inwestycje w jednostkach podporządkowanych” odmiennie
  niż na dzień 31.12.2016 roku gdzie zostały wykazane w pozycji „Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży”
  IV. ZAŁOŻ ENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółki z Grupy Kapitałowej Bumech SA w dającej się przewidzieć przyszłośc i.
  Zdaniem Zarządu Emitenta okoliczności, które mogłyby skutkować zagrożeniem kontynuacji działalności Bumech, jak i całej Grupy Kapitałowej w okresie kolejnych 12 miesięcy, w związku z zagrożeniem utraty płynności finansowej, są następujące: Koniunktura w branży wydobywczej węgla kamiennego to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na dynamikę rozwoju Grupy Kapitałowej. W pierwszym półroczu 2017 roku spółki z GK działały w bardzo trudnych warunkach rynkowych. To kolejny okres problemów z płynnością finanso wą górnośląskich kopalń, która nadal jest mocno odczuwana przez Emitenta. W pierwszym półroczu 2017 roku we wszystkich spółkach wydobywczych węgla kamiennego nie zaobserwowano wzrostu nakładów inwestycyjnych, z jednoczesną presją na wydłużanie terminów pła tności dla umów już realizowanych oraz w ogłaszanych postępowaniach przetargowych, co bezpośrednio wpłynęło na zmniejszenie przychodów i pogorszenie płynności finansowej spółek z Grupy. Należy podkreślić, iż w pierwszym półroczu 2017 roku Bumech realizował kontrakty zawarte wcześniej, a więc przy niższych poziomach cenowych od tych, które są osiągane w aktualnie rozstrzyganych przetargach ogłaszanych przez spółki węglowe. Dodatkową bolączką Spółki są długie terminy płatności obowiązujące w umowach z Zamawi ającymi. Powoduje to konieczność ponoszenia istotnych kosztów finansowych, podczas, gdy instytucje finansowe w zasadzie zawiesiły kredytowanie branży górnicze j. Tymczasem Emitent musi na bieżąco regulować wynagrodzenia, a płatności za okres zatrudnienia pr acowników otrzymuje po kilku miesiącach. Przystępowanie do przetargów wiąże się z posiadaniem aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami i składkam i na ubezpieczenia społeczne, co również oznacza konieczność ich zapłaty w terminie. Dlatego też utrzy manie płynności jest bardzo ważnym dla funkcjonowania spółek z Grupy Kapitałowej. Stopień realizacji robót w ramach zamówień ze strony spółek węglowych i co za tym idzie pozyskiwanie przychodów z tego tytułu - jest uzależniony od warunków geologiczno -górn iczych oraz od zabezpieczenia przez Zamawiających robót pod kątem logistycznym, organizacyjno – technicznym i materiałowym. W zadaniach okresowo występują: wcześniej nieprzewidziane trudności, późniejsze przekazanie frontu robót lub wydłużenie prac, będące efektem odmiennych założeń, nieujętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na etapie procedur przetargowych. Zamawiający w określonych przypadkach może ograniczyć zakres prac. Problemy płynnościowe spółek węglowych negatywnie rzutują na wywiązywa nie się przez nich z warunków umów, powodując przestoje w dostawach materiałów eksploatacyjnych i pogorszenie wydajności pracy Emitenta. Przekłada się to w sposób bezpośredni na rentowności poszczególnych kontraktów. Zważywszy na powyższe okoliczności na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki identyfikuje okoliczności, które mogłyby wskazywać na zagrożenia kontynuowania działalności spółek z Grupy Kapitałowej w okresie 12 miesię cy po dniu bilansowym, tj. 30.06.2017 roku wyn ikające z poziomu zadłużenia krótkoterminowego Spółki przekraczającego aktywa obrotowe oraz niskiego poziomu wskaźników płynności: 1. Utrzymanie długich terminów płatności przez krajowych klientów Emitenta przy jednoczesnym braku możliwości korzystania z pro duktów sektora finansowego, przyspieszających rotację kapitału obrotowego. 2. Niepowodzenie lub problemy z realizacją kontraktu w Czarnogórze. - Dotychczasowa realizacja kontraktu eksportowego na wydobycie boksytu w Czarnogórze - mimo opóźnień w dostawie masz yn i urządzeń górniczych - przebiega prawidłowo. Emitent wykonał w całości etap inwestycyjny z nieznacznymi opóźnieniami, nie posiłkując się kredytem eksportowym z Banku Gospodarstwa Krajowego. Rezygnacja z przedmiotowego kredytu wpłynie korzystnie na rent owność projektu poprzez zmianę sposobu jego rozliczania (o czym Spółka szeroko informowała raportem bieżącym nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 roku) oraz na płynność całej Grupy, gdyż kontrakt jest realizowany przy terminach płatności nie wymagających zaangażow ania kapitału obrotowego. 3. Skorzystanie przez Obligatariuszy z możliwości wcześniejszego wykupu obligacji w przypadkach określonych w warunkach emisji obligacji - W 2016 roku i w okresach poprzednich instytucje finansowe zezwoliły na rozterminowanie płatnoś ci, a we wrześniu 2016 r. Obligatariusz będący posiadaczem obligacji wyemitowanych przez Bumech o wartości nominalnej 9,5 mln zł wyraził zgodę na przesunięcie terminu spłaty tych papierów wartościowych o dwa lata. W chwili obecnej trwają rozmowy z Obligata riuszem ws. konwersji ww. długu na kapitał. Sytuacja w obszarze zobowiązań kredytowych przedstawiała się analogicznie. Spółka celem odbudowy bieżącego kapitału obrotowego obniżyła wysokość rat dwóch z pięciu kredytów oraz kontynuuje rozmowy z pozostałymi kredytodawcami w zakresie wydłużenia okresów ich spłaty. 4. Znaczne ograniczenie lub wstrzymanie przez producentów węgla inwestycji związanych głównie z udostępnianiem nowych złóż. 5. Bumech oraz Kobud narażone są na ryzyko wynikające z faktu bycia gwarantem i poręczycielem swoich wzajemnych zobowiązań. Skorzystanie przez wierzycieli Emitenta lub Kobud z możliwości wystąpienia z żądaniem wcześniejszej spłaty zobowiązań finansowych, handlowych czy przy jednoczesnym zachwianiu płynności któregoś z tych dłużników, może


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 21
  spowodować konieczność spłaty tych zobowiązań przez Kobud lub Spółkę – jako poręczyciela i gwaranta – i późniejszy ich regres. Ważnym podkreślenia jest też fakt, iż główny odbiorca usług KOBUD S.A., tj. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. reguluje płatno ści w terminach 30 -dniowych, a w kontrakcie czarnogórskim, którego realizacja będzie stanowiła coraz bardziej znaczącą pozycją w przychodach Spółki i Grupy, obowiązują terminy płatności nie wymagające zaangażowania kapitału obrotowego. Reasumując, pomimo faktu, iż spółki z Grupy Kapitałowej borykają się z problemami bieżącej płynności finansowej, Emitentowi r/r udało się nieznacznie poprawić przychody przy znaczącej poprawie sytuacji operacyjnej spółki (przepływy). Od początku roku do momentu publikacji niniejszego Sprawozdania Emitent znacznie zmniejszył zobowiązania własne. Spłata zobowiązań równa półrocznym przychodom spowodowała znaczące pogorszenie płynności finansowej, która to poprawiona została poprzez zdarzenia jednorazowe (np. transakcja z Fam ur) oraz pozyskiwanie kapitału z tytułu emisji akcji serii H. Zarząd konsekwentnie dąży do spłaty zobowiązań finansowanych powodujących nadmierne zapotrzebowanie na trudnopozyskiwalny i wysokokosztowy kapitał obrotowy. 1. Spółce udało się na przełomie 2016 i 2017 roku w dużym stopniu ograniczyć dług poprzez jego konwersję na kapitał. Ponadto Spółka jest w trakcie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C zamiennych na akcje serii H. Do dnia dzisiejszego Bumech przydzielił ponad 7,8 mln warrantów już zamieniony ch na akcje o wartości 5,9 mln zł, opłaconych poprzez częściowe potrącenie z pożyczkami gotówkowymi udzielonymi na realizację inwestycji w Czarnogórze oraz częściowo poprzez wpłaty gotówkowe. 2. Spółka prowadzi negocjacje z inwestorami zainteresowanymi jej d okapitalizowaniem poprzez objęcie akcji serii H. W przypadku akceptacji warunków emisji przez inwestorów Bumech zostanie dokapitalizowany do końca 2017 roku kwotą ok. 6 mln zł w gotówce. 3. Bumech planuje także dokonać kolejnej konwersji zadłużenia na kapitał na kwotę ok. 10 mln zł - zgodnie z oczekiwaniami Zarządu transakcja ta powinna mieć miejsce w październiku 2017 roku. 4. Kontrakt eksportowy w Czarnogórze, charakteryzujący się krótkimi terminami płatności, przeszedł z etapu inwestycyjnego w etap wydobywczy. 5. Grupa od wielu miesięcy skupia się na pozyskiwaniu kontraktów z krótkimi terminami płatności u stabilnych odbiorców w kraju i za granicą, planując jednocześnie nieznaczny spadek aktywności u odbiorców, u których występują długie terminy płatności. Eksport r/r rośnie i realizowany jest na płatnościach gotówkowych lub przedpłatach, bądź na bardzo krótkich terminach płatności. 6. Spółka 24.07.2017 r. podpisała umowę z FAMUR S.A. o długoterminowej, kompleksowej współpracy przy oferowaniu za granicą podziemnych us ług górniczych - z wykorzystaniem wykwalifikowanej kadry i zaawansowanego technologicznie sprzętu. O podpisaniu niniejszej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 92/017 dnia 24.07.2017 roku). 7. Lepsze wyniki ekonomiczne polskich spółek węglowych odn otowane w pierwszym półroczu 2017 roku (będące wynikiem głównie wzrostu cen węgla, zwłaszcza koksującego) powinny spowodować stopniowe skrócenie terminów płatności oraz zwiększyć zaangażowanie sektora finansowego w branży. W ocenie Zarządu Emitenta powyżs ze okoliczności i działania mogą przynieść pozytywne rezultaty i wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej Grupy. Dlatego też Zarząd Bumech ocenia, iż w przypadku spełnienia powyższych założeń, kontynuacja działalności spółek z Grupy nie będzie zagrożona. Gdy by jednak oczekiwania w tym względzie nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości biznesowej, Zarządy spółek z Grupy rozważą możliwość podjęcia przewidzianych prawem działań ochronnych.
  V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI
  W I półroczu 2017 roku w działalności Grupy nie zaobserwowano sezonowości oraz cykliczności.
  VI. WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI
  a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w śródrocznym skróconym skonsolid owanym sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego
  środowiska gospodarczego, w którym Grupa Kapitałowa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Niniejsze s konsolidowane
  sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy
  Kapitałowej .
  b) Transakcje i salda
  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zys ki i
  straty kursowe z rozliczenia tyc h transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach
  obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za
  zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.

  VII. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH
  Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga dokonania przez
  Zarząd określonych szacunk ów i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość
  szacunków oparta jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 22
  najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżącyc h działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnic od przewidywanych. Szacunki i
  związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany
  szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów
  przyszłych. Oceny dokonywane przez Zarząd przy zastosowani MSR 34, które maja istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, a
  także szacunki, obciążone znaczącym ryzykiem zmian w p rzyszłych latach zostały przedstawione w śródrocznym sprawozdaniu
  finansowym.
  a) Profesjonalny osąd W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonal ny osąd kierownictwa.

  Klasyfikacja umów leasingowych
  Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji. b) Niepewność szacunków

  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy , z którymi zwią zane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.

  Utrata wartości aktywów
  Spółka przeprowadza na koniec każdego okresu sprawozdawczego testy na utratę wartości środków trwałych. Wartość bilansowa środka trwałego podlega zmniejszeniu z tytułu utraty wartości do wysokości jego wartości odzyskiwalnej, jeżeli
  wartość bilansowa danego środka trwałego (lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego on należy) jest wyższa od
  jego oszac owanej wartość odzyskiwalnej.
  Dla celów przeprowadzenia testu na utratę wartości, składniki aktywów alokowane są do ośrodków wypracowujących środki
  pieniężne (OWSP) i czerpią korzyści z synergii połączenia.
  Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wy każe, iż wartość odzyskiwalna (tj. wyższa z dwóch kwot: wartość godziwa
  pomniejszona o koszty zbycia i wartość użytkowa) danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest
  niższa od wartości bilansowej, różnica stanowi odpis aktuali zujący
  Jeżeli przeprowadzony test na utratę wartości wykaże, iż wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub OWSP jest wyższa od
  wartości bilansowej wówczas następuje odwrócenie odpisu aktualizującego. Po odwróceniu odpisu aktualizującego wartość składni ka
  aktywów nie powinna przekroczyć wartości bilansowej tego składnika, jaka zostałaby ustalona, gdyby nie ujmowano odpisu
  aktualizującego z tytułu utraty wartości w latach ubiegłych.
  Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i ich odwrócenia odnoszone są do wyniku finansowego jako pozostałe
  koszty i przychody operacyjne.

  Wycena rezerw
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą własnej wyceny.

  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się ni euzasadnione.

  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techni ki
  wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się pro fesjonalnym osądem.

  Ujmowanie przychodów
  Spółka przy rozliczaniu kontraktów stosuje metodę procentowego zaawansowania prac - udziałem kosztów poniesionych od dnia
  zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.
  Budżet y przygotowane na etapie zawierania umów o usługi budowlane, monitorowane są w tr akcie realizacji kontraktu. I korygowane
  z uwzględnieniem zmian. Przychody z umów obejmują początkową kwotę przychodów ustaloną w umowie oraz wszelkie zmiany w
  zakresie prac, roszczenia oraz premie w takim stopniu, w jakim istnieje prawdopodobieństwo, ż e przyniosą przychód oraz możliwe
  jest wiarygodne ustalenie ich wartości, zaś strona zamawiająca zmiany te zaakceptuje.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 23
  W przypadku, kiedy wyniku kontraktu nie można wiarygodnie oszacować, przychody z tego kontraktu są ujmowane do wysokości
  poniesionych ko sztów, w odniesieniu, do których istnieje prawdopodobieństwo ich odzyskania. Koszty związane z kontraktem
  ujmowane są jako koszty okresu, w którym zostały poniesione.
  W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, iż łączne koszty kontraktu przekroczą łączn e przychody z tytułu tego kontraktu,
  przewidywana strata na kontrakcie jest ujmowana bezzwłocznie jako koszt.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników
  rzeczow ego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów
  ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

  VIII. OPIS POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, PASYWA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO
  ORA Z PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH
  RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB WYWIERANY WPŁYW

  W sprawozdaniu finansowych za okres 01.01.2017 – 30.06.2017 nie wystąpiły pozycje nietypowe mające wpływ na aktywa, pasywa ,
  wynik finansowy oraz przepływy środków pieniężnych ze względu na ich rodzaj.
  Zmiany kapitału z tytułu błędów podstawowych zostały opisane w punkcie IX.

  IX. OPIS KOREKTY BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
  W okresie sprawozdawczym Emitent dokonał korekt błędów poprzednich okresów : - z tytułu wyceny kontraktów o usługi budowlane sporządzonej w latach ubiegłych ( rozliczenia międzyokresowe ) w wysokości 6.193 tys. zł oraz korekty podatku odroczonego z tego tytułu w wysokości 1.177 tys. zł; wpływ na kapitał ( wynik lat ubiegłyc h ) – 5.016 tys. zł. (wpływ na jedną akcję -0,08 zł); Spółka uwzględniła w szacowanych przychodach stratę spowodowaną kosztami nieprzewidzianymi - na etapie sporządzania wyceny - związanymi z nietypowymi warunkami geologicznymi i górniczymi na obszarze prowadzonych prac w ramach zawartych kontraktów, dodatkowo zwiększoną awaryjnością sprzętu oraz postojami ze względu na zachowanie bezpieczeństwa pracy pracowników dotyczącego w szczególności odmiennych warunków wentylacyjnych i klimatycznych. Poniżej pr zedstawiono wpływ dokonanych korekt w celu uzyskania danych porównywalnych do okresów analogicznych

  Przekształcenie do danych porównywalnych rachunku zysku i strat za okres 01.01 .2016 -30.06.2016
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 przed korektą
  Przychody ze sprzedaży 53 513 0 53 513
  Przychody ze sprzedaży produktów 53 513 53 513
  Przychody ze sprzedaży usług
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Koszty sp rzedanych produktów, towarów i materiałów 45 470 905 44 565
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 45 470 90R 44 565
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 8 043 -905 8 948
  Różnica z tytułu przekazan ia aktywów niegotówkowych właścicielom
  Pozostałe przychody operacyjne 1 20T 1 20T
  Koszty sprzedaży 53N 53N
  Koszty ogólnego zarządu 4 83T 4 83T
  Nakłady na prace badawcze i rozwojowe
  Pozostałe koszty operacyjne 29M 29M
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 592 -905 4 497
  Przychody finansowe 80 80


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 24
  Koszty finansowe 3 851 3 851
  Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -179 -905 726
  Podatek dochodowy 903 -172 1 075
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -1 082 -733 -349
  Zysk (strata) z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto -1 082 -733 -349

  Przekształcenie do danych porównywalnych sprawozdania z całkowitych dochodów za okres
  01.0 1.2016 -30.06.2016

  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 przed korektą
  Zysk (strata) netto -1 082 -733 -349
  Wycena rzeczowych aktywów trwałych
  Wycena zobowiązań z tytułu świad czeń po okresie zatrudnienia
  Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów, nie podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Zmiana wartości aktywów dostępny ch do sprzedaży
  Zabezpieczenia przepływów pieniężnych
  Udział w pozostałych całkowitych dochodach inwestycji wycenianych metodą praw własności
  Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do wyniku
  Podatek dochodowy związany z elementa mi pozostałych całkowitych dochodów, podlegającymi przeklasyfikowaniu do wyniku
  Suma dochodów całkowitych - 1 082 -733 -349
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 roku dotyczą: - zwiększenie kosztów wytworzeni a sprzedanych produktów o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 905 tys. zł - zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony o kwotę 172 tys. zł - zmniejszenie sumy dochodów całkowitych o kwotę 733 tys . zł
  Przekształcenie do danych porównywalny ch bilans -aktywa na dzień 3 1.12 .2016
  AKTYWA stan na 31.12.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  stan na 31.12.2016 przed korektą
  Aktywa trwałe 158 547 158 547
  Rzeczowe aktywa trwałe 121 73M 121 73M
  Wartości niematerialne 7 75T T 75T
  Wartość firmy 5 15U 5 15U
  Nieruchomości inwestycyjne 13 190 13 190
  Inwestycje w jednostkach powiązanych wycenianych metodą praw własności
  Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 46 46
  Pozostałe aktywa finansowe
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 001 10 001
  Pozostałe aktywa trwałe 66R 66R
  Aktywa obrotowe 60 946 -6 193 67 139


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 25
  Zapasy 16 920 16 920
  Należności handlowe 33 948 33 948
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 417 417
  Pozostałe należności 1 164 1 164
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Pozostałe aktywa finansowe 76 76
  Rozliczenia międzyokresowe 4 194 -6 193 10 387
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 227 4 227
  Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
  AKTYWA RAZEM 219 493 -6 193 225 686
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na dzień 31.12.2016 roku dotyczą: - zmniejszenia rozliczeń międzyokresowych o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 6 193 tys. zł

  Przekształcenie do danych porównywalnych bilans -pasywa na dzień 3 1.12 .2016
  PASYWA stan na 31.12.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  stan na 31.12.2016 przed korektą
  Kapitały własne 82 354 J5 01S 87 370
  Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 82 354 -5 016 87 370
  Kapitał zakładowy 48 351 48 351
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyże j ceny nominalnej
  Akcje własne (wielkosć ujemna)
  Pozostałe kapitały 43 643 43 643
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowó J9 81S J4 69S J5 12M
  Wynik finansowy bieżącego okresu 17S J32M 49S
  Kapitał akcjonariusz y niekontrolujących
  Zobowiązania długoterminowe 46 024 J1 17T 47 201
  Kredyty i pożyczki 12 558 12 558
  Pozostałe zobowiązania finansowe 9 59O 9 59O
  Inne zobowiązania długoterminowe 5 17S 5 17S
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowe go 14 795 J1 17T 15 972
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3 78N 3 78N
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 12O 12O
  Pozostałe rezerwy
  Zobowiązania krótkoterminowe 91 115 91 115
  Kredyty i pożyczki 24 877 24 877
  Pozostałe zobowi ązania finansowe 15 440 15 440
  Zobowiązania handlowe 18 582 18 582
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 17O 17O
  Pozostałe zobowiązania 29 744 29 744
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 46O 1 46O
  Rezerwa na świadczenia emer ytalne i podobne 56T 56T
  Pozostałe rezerwy 27N 27N
  Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
  PASYWA RAZEj 219 49P J6 19P 225 68S


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 26
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na 31.12.2016 roku dotyczą: - zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 1 177 tys. zł - zmniejszenie wyniku finansowego bieżącego okresu o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 320 tys. zł - zmniejszen ie niepodzielonego wyniku finansowego o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 4 696 tys zł oraz zmniejszenie rezerwy na podatek odroczony na kwotę 1 177 tys zł

  Przekształcenie do danych porównywalnych sprawozdanie z przepływów pieniężnyc h za okres
  01. 01. 201 6-30.06.2016

  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 po korekcie
  nota dane porównywalne korekta
  za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 przed korektą
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem -179 -905 726
  Korekty razem: -4 162 905 -5 067
  Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  Amortyzacja 5 665 5 665
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 466 2 466
  Zysk (strata) z działaln ości inwestycyjnej 49 49
  Zmiana stanu rezerw 729 729
  Zmiana stanu zapasów 867 867
  Zmiana stanu należności 1 819 1 819
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13 789 -13 789
  Zmiana stanu pozostałych aktywów -587 905 -1 492
  Inne korekty -1 381 -1 381
  Gotówka z działalności operacyjnej -4 341 0 -4 341
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -188 -188
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 529 0 -4 529
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 608 0 608
  Zby cie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 556 556
  Zbycie inwestycji w nieruchomości 0 0
  Zbycie aktywów finansowych 50 50
  Inne wpływy inwestycyjne 0 0
  Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 2 2
  Wydatki 1 523 0 1 523
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych ak tywów trwałych 1 522 1 522
  Nabycie inwestycji w nieruchomości 0 0
  Wydatki na aktywa finansowe 1 1
  Inne wydatki inwestycyjne 0 0
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -915 0 -915
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 28 067 0 28 067
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
  Kredyty i pożyczki 9 064 9 064
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 4 000 4 000


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 27
  Inne wpływy finansowe 15 003 15 003
  Wydatki 22 815 0 22 815
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0 0
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
  Spłaty kredytów i poż yczek 9 253 9 253
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 150 150
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 159 4 159
  Odsetki 2 445 2 445
  Inne wydatki finansowe 6 808 6 808
  C. Prze pływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 252 0 5 252
  D. Przepływy pieniężne netto razem -192 0 -192
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -192 0 -192
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki p ieniężne na początek okresu 561 561
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 369 369
  Dokonane zmiany do danych porównywalnych za okres 01.01.2016 – 30.06.2016 roku dotyczą: - zwiększenie kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 905 tys. zł


  Przekształcenie do danych porównywalnych dodatnich różnic przejściowych będących podstawą
  do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego na dzień 31.12.2016


  Dodatnie różnice przejściowe będące podstawą do tworzenia rezerwy z tytułu podatku odroczonego Stan na 31.12.2016 przed korektą korekta danych porównywalnych 31.12.2016
  Dodatnie różnice pomiędzy wartością bilansową podatkową ŚT 62 268 62 268
  Przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprz edaży do wartości godziwej 2 914 2 914
  Należności z tytułów nieotrzymanych odszkodowań 9 431 9 431
  Wycena kontraktów 9 249 -6 193,00 3 056
  Pozostałe 201 201
  Korekty do wartości godziwej z tytułu przejęcia jednostek
  Suma dodatnich różnic p rzejściowych 84 062 77 869
  stawka podatkowa 19% 19%
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 15 972 14 795


  Dokonane zmiany do danych porównywalnych na 31.12.2016 roku dotyczą: - zmniejszenia podstawy podatku odroczonego korektę wyceny umów o usługi budowlane na kwotę 6 193 tys. zł


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty pod ane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 28
  IX. INFORMACJE O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKACH
  1. Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu
  trwałej utraty wartości – za okres 1.01.2 017 - 30.06.2017 r.

  Wyszczególnienie Grunty Budynki i budowle
  Maszyny i urządzenia
  Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2017 roku 102 14 232 162 056 3 462 19 618 6 398 205 868
  Zwiększenia, z tytułu: 0 5 111 2 489 0 10 1 529 9 139 - nabycia środków trwałych 42 6 1 529 1 577 - wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 2 447 2 447
  - połączenia jednostek gospodarczych 0
  - zawartych umów leasing u 0 - przeszacowania 0 - otrzymanie aportu 0 -odwrócenie objęcia konsolidacją spółki zależnej 5 111 4 5 115
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 4 242 0 5 344 5 590 - zbycia 242 242 - likwidacji 0 - sprzedaży spółki zależnej 0 - przeszacowania 0 - wniesienia aportu 0 - inne 4 5 344 5 348 Wartość bilansowa brutto na dzień 30.06.2017 roku 102 19 343 164 541 3 220 19 628 2 583 209 417
  Umorzenie na dzień 01.01.2017 roku 65 2 188 75 762 1 689 4 434 0 84 138
  Zwiększenia, z tytułu: 2 182 4 475 211 388 0 5 258 - amortyzacji 2 182 4 475 211 384 5 254 - przeszacowania 0 - inne 4 4 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 4 10 0 0 14 - likwidacji 0 - sprzedaży 10 10 - przeszacowania 0 - inne 4 4 Umorzenie na dzień 30.06.2017 roku 67 2 370 80 233 1 890 4 822 0 89 382
  Odpisy aktualizujące na 01.01.2017 roku 0 0 0 0 0 0 0
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - utraty wartości 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0
  - likwidacji lub sprzedaży 0 - inne 0 Odpisy aktualizujące na 30.06. 2017 roku 0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 35 16 973 84 308 1 330 14 806 2 583 120 035  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kw oty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

  Załączone noty stanowią integralna część ninie jszego sprawozdania finansowego 29
  2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) oraz odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości – za okres 01.01. 2017 -30.06 .2017 r.
  Wyszczególnienie Koszty prac rozwojowych 1 Znaki towarowe 2 Patenty i licencje 2 Oprogramowanie komputerowe 2 Inne 2 Wartości niematerialne w budowie Ogółem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2017 roku 5 109 1 966 210 4 222 41 11 548
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - nabycia 0 - przeszacowania 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - zbycia 0 - likwidacji 0 - przeszacowania 0 - inne 0
  Wartość bilansowa brutto na dzień 30.06.2017 roku 5 109 0 1 966 210 4 222 41 11 548
  Umorzenie na dzień 01.01.2017 roku 1 587 0 1 523 149 532 0 3 791
  Zwiększenia, z tytułu: 503 0 78 21 30 0 632 - amortyzacji 503 78 21 30 0 632 - przeszacowania 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - likwidacji 0 - sprzedaży 0 - przeszacowania 0 - inne 0 Umorzenie na dzień 30.06.2017 roku 2 090 0 1 601 170 562 0 4 423 Odpis y aktualizujące na 01.01.2017 0 0 0 0 0 0 0
  Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - utraty wartości 0 - inne 0 Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 - odwrócenie odpisów aktualizujących 0 - likwidacji lub sprzedaży 0 - inne 0 Odpisy aktualizujące na 30.06.2017 roku 0 0 0 0 0 0 0
  Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2017 roku 3 019 0 365 40 3 660 41 7 125
  1 Wytworzone we własnym zakresie,
  2 Zakupione/powstałe w wyniku połączenia jednoste k gospodarczych


  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w okresie od 01.01. 2017 – 30.06 .2017 r. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 30
  3. Zmiany szacunkowe wartości firmy
  Wyszczególnien ie 30.06. 2017 31.12. 2016
  KOBUD S.A. 5 158 5 158

  Wartość firmy (netto) 5 158 5 158

  4. Inwestycje w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją na dzień 30.06. 2017 r.
  Nazwa spółki
  Wartość udziałów wg ceny nabycia w PLN
  Odpisy aktualizu jące wartość
  Wartość bilansowa udziałów w PLN
  Procent posiadanych udziałów
  Procent posiadanych głosów
  BCG d.o.o 4,4 2 0 4,42 100 100
  Spółka zależna - BCG d.o.o z siedzibą w Czarnogórze - nie jest konsolidowana ze względu na nieistotność danych finansowy ch w stosunku do Grupy Bumech co zostało opisane szczegółowo w pkt III f). Wynik finansowy BCG d.o.o za okres od 1.01.2017 do 30.06.2017 roku wynosi 430 tys. zł zaś przychody ze sprzedaży wyłącznie do spółek niepowiązanych 5 249 tys. zł. Emitent dokonał transakcji sprzedaży do BCG d.o.o na kwotę 1 699 tys. zł.

  5. Stan wartości szacunkowych zapasów

  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Materiały na potrzeby produkcji 7 743 7 118
  Pozostałem materiały 930
  Półprodukty i produkty w toku 9 145 8 910
  Prod ukty gotowe 1 324 1 840
  Towary 0
  Zapasy brutto 18 212 18 798
  Odpis aktualizujący stan zapasów 1 826 1 878
  Zapasy netto 16 386 16 920


  Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy

  Wyszczególnienie Odpisy aktualizujące materiały
  Odpisy aktualizujące półprodukty i produkty w toku
  Odpisy aktualizujące produkty gotowe
  Odpisy aktualizujące towary
  Razem odpisy aktualizujące zapasy
  Stan na dzień 01.01.2017 roku 952 926 1 878
  Zwiększenia w tym: 838 0 0 0 838
  - utworzenie odpisów aktualizujących w kore spondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 838 838
  - przemieszczenia 0
  - inne 0
  Zmniejszenia w tym: 0 0 890 0 890
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi 890 890
  - wykorzystanie odpisów 0
  - przemieszczenia 0
  Stan na dzień 30.06.2017 roku 1 790 0 36 0 1 826


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 31

  6. Zmiana wartości szacunkowych należności

  Wyszczególnienie 30.06.2017 31.12.2016
  Należności krótkoterminowe 38 394 35 112
  - od jednostek powią zanych nie objętych konsolidacją 2 637 1 278 - od pozostałych jednostek 35 757 33 834 Odpisy aktualizujące (wartość dodatnia) 16 645 16 675 Należności krótkoterminowe brutto 55 039 51 787

  Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności

  Nal eżności handlowe Pozostałe należności
  Jednostki powiązane nie objęte konsolidacją
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 01.01.2017 r. 1 365 0
  Zwiększenia, w tym: 0 0
  - odszkodowanie z BTG zgodnie z porozumieniem
  - dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem układu
  Zmniejszenia w tym: 1 365 0
  - wykorzystanie odpisów aktualizujących
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności
  - zakończenie postępowań
  Stan odpisów aktualizujących wartość należnoś ci na 30.06.2017 r. 0 0
  Jednostki pozostałe
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności na 01.01.2017 r. 16 674
  Zwiększenia, w tym: 0 0
  - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne
  - dowiązanie odpisów w związku z umorzeniem uk ładu
  Zmniejszenia w tym: 29 0
  - wykorzystanie odpisów aktualizujących
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności
  - zakończenie postępowań
  - REPORTER spłata wierzytelności 29
  Stan odpisów aktualizujących war tość należności na 30.06.2017 r. 16 645 0

  Stan odpisów aktualizujących wartość należności powiązanych i pozostałych na 30.06.2017 r. 16 645 0

  Bieżące i przeterminowane należności handlowe na 30.06. 2017 r.

  Wyszczególnienie Razem Nie przetermino wane
  Przeterminowanie w dniach
  < 60 dni 61 – 90 dni 91 –180 dni 181 – 360 dni >360 dni
  Jednostki powiązane nie objęte konsolidacją
  należności brutto 2 637 1 577 475 42 488 36 19
  odpisy aktualizujące
  należności netto 2 637 1 577 475 42 488 36 19
  Jednostki pozostałe
  należności brutto 49 974 30 044 1 414 289 323 239 17 665


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 32
  odpisy aktualizujące 16 645 16 645
  należności netto 33 329 30 044 1 414 289 323 239 1 020
  Ogółem
  należności brutto 52 611 31 621 1 889 331 811 275 17 6 84
  odpisy aktualizujące 16 645 0 0 0 0 0 16 645
  należności netto 35 966 31 621 1 889 331 811 275 1 039

  7. Odroczony podatek dochodowy

  UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  31.12. 2016 zwiększenia zmnie jszenia 30.06. 2017
  Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 121 245 304 62
  Rezerwa na pozostałe świadczenia pracownicze 169 212 381
  Rezerwa na niewykorzystane urlopy 446 336 110
  Rezerwy na rekultywację 0
  Rezerwy na ochronę środow iska 0
  Pozostałe rezerwy 2 531 6 2 537
  Przeszacowanie kontraktów walutowych (zabezpieczenia przepływów pieniężnych) do wartości godziwej 0
  Przeszacowanie kontraktu na zamianę stóp procentowych swap (zabezpieczenie wartości godziwej) do war tości godziwej 0
  Ujemne różnice kursowe 43 1 44
  Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania 21 198 2 310 18 888
  Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne płatne w następnych okresach 7 271 2 457 1 004 8 724
  Odpisy aktua lizujące udziały w innych jednostkach 9 477 486
  Odpisy aktualizujące zapasy 1 879 838 891 1 826
  Odpisy aktualizujące należności 16 624 12 942 3 682
  Wycena kontraktów długoterminowych 680 680 0
  Odsetki od zobowiązań niezapłaconych 847 121 781 187
  Korekta kosztów z tyt. "złych długów" 818 121 697
  Ujemne różnice pomiędzy wartością bilansową podatkową ŚT 474 474
  Suma ujemnych różnic przejściowych 52 636 4 831 19 369 38 098
  stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Aktywa z tytułu odroczonego podatk u 10 001 918 3 680 7 241
  DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE BĘDĄCE PODSTAWĄ DO TWORZENIA REZERWY Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
  31.12. 2016 po korekcie do danych porównywalnych
  zwiększenia zmniejszenia 30.06. 2017
  Dodatnie różnice pomiędzy wartością bilansową po datkową ŚT 62 268 327 1 604 60 991
  Przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży do wartości godziwej 2 914 604 3 518
  Należności z tytułów nieotrzymanych odszkodowań 9 431 9 431 0
  Wycena kontraktów 3 056 381 2 675
  Pozostałe 201 201
  Korekty do wartości godziwej z tytułu przejęcia 0


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 33
  jednostek
  Suma dodatnich różnic przejściowych 77 869 931 11 416 67 385
  stawka podatkowa 19% 19% 19% 19%
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: 14 795 177 2 169 12 803
  Aktyw a/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
  30.06. 2017 31.12. 2016
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego 7 241 10 001
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność kontynuowana 12 803 15 972
  Rezerwa z tytułu podatku odroczonego – działalność zanie chana
  Aktywa/Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego -5 562 -5 971

  8. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

  30.06. 2017 31.12. 2016
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 62 137
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerwy na urlopy wypoczy nkowe 110 552
  Rezerwy na pozostałe świadczenia
  Razem, w tym: 172 689
  - długoterminowe 62 107
  - krótkoterminowe 110 460

  Zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze

  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rezerw y na urlopy wypoczynkowe
  Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze
  Stan na 01.01.2017 137 552 0
  Utworzenie rezerwy
  Koszty wypłaconych świadczeń 59 336
  Rozwiązanie rezerwy
  Stan na 30.06.2017, w tym: 78 0 216 0
  - długoterminow e 62
  - krótkoterminowe 110

  9. Pozostałe rezerwy

  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 253 237
  Rezerwa restrukturyzacyjna
  Rezerwa na badanie sprawozdania 24 34
  Rezerwa na zobowiązania 150
  Razem, w tym: 427 271
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 427 271
  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 34
  Zmiana stanu rezerw
  Wyszczególnienie
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty
  Rezerwa restrukturyzacyjna Inne rezerwy Ogółem
  Stan na 01.01.2017 23T 34 27N
  Utworzone w cią gu roku obrotowego 16 174 190
  Wykorzystane 34 34
  Rozwiązane 0
  Korekta z tytułu różnic kursowych 0
  Korekta stopy dyskontowej 0
  Stan na 30.06.2017, w tym: 253 0 174 427
  - długoterminowe 0
  - krótkoterminowe 253 174 427


  Rezerwa na naprawy gwarancyjne oraz zwroty Spółka tworzy rezerwę na koszty przewidywanych napraw gwarancyjnych oraz zwrotów produktów sprzedanych w ciągu ostatnich 5 la t obrotowych w oparciu o poziom napraw gwarancyjnych oraz zwrotów odnotowanych w lat ach ubiegłych. Przewiduje się, że większość tych kosztów zostanie poniesiona w następnym roku obrotowym, a ich całość w ciągu 5 lat od dnia bilansowego. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne i zwroty oparte zostały na bieżących poziomach sprzedaży i aktualnych dostępnych informacjach na temat zwrotów i 5 letnim okresie gwarancyjnym na wszystkie sprzedane produkty. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności dokonywane są na urlopy wszyst kich pracowników zatrudnionych w Bumech. Emitent dokonuje również we własnym zakresie wyliczeń biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wyko nania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników z tytułu odpraw. Koszty przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny klasyfikowane są jako rezerwy. Przy ustalaniu wartości rezerwy przyjęto wskaźnik stopę dyskonta 5% oraz wskaźni k rotacji pracowników wynoszący 50%.

  Rezerwa restrukturyzacyjna Grupa w I półroczu 2017 roku nie utworzyła rezerwy restrukturyzacyjnej.

  Inne rezerwy Inne rezerwy dotyczą kosztów przeglądu śródrocznych finansowych sprawozdań oraz kosztów delegacji pra cowniczych .
  X. SEGMENTY OPERACYJNE

  1. Rozpoznane segmenty operacyjne 1. Usługi górnicze – w ramach tego segmentu realizowane są roboty drążeniowe na kopalniach w ramach kontraktów górniczych a także dzierżawa maszyn i urządzeń górniczych. 2. Usługi ser wisowe maszyn i urządzeń - w ramach tego segmentu realizowane są usługi serwisowe maszyn górniczych produkcji Bumech jak też innych maszyn górniczych pracujących na kopalniach. 3. Produkcja wyrobów gumowych – w ramach tego segmentu realizowana jest produ kcja wyrobów produkowanych w zakładzie w Iwinach, gumowych i gumowo -metalowych. 4. Produkcja wyrobów metalowych – w ramach tego segmentu realizowana jest produkcja wyrobów metalowych po obróbce mechaniczno -cieplnej. 5. Pozostałe – wyżej nie zdefiniowan e.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 35
  2. Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych występujących w okresie 01.01. – 30.06. 2017 r.

  Rodzaj asortymentu
  Działalność kontynuowana
  Działalność zaniechana Wyłączenia konsolidacyjne Ogółem Produkcja wyrobów gumowych
  Produkcja wyr obów metalowych
  Usługi górnicze
  Usługi serwisowe maszyn i urządzeń
  Pozostałe
  Przychody ze sprzedaży: 2 870 1 866 49 032 1 206 2 478 0 -551 56 900
  - Sprzedaż od zewnętrznych klientów 2 87M 1 86S 49 032 1 20S 2 47U M J55N 56 900
  J Sprzedaż między segme ntami M
  Zysk/ (strata) segmentu -874 132 8 285 753 91 0 33 8 420
  Suma aktywów segmentu 212 839


  3. Opis różnic w zakresie podstawy wyodrębnienia segmentów lub wyceny zysku lub straty segmentu w
  porównaniu z ostatnim rocznym sko nsolidowanym sprawozdaniem finansowym Różnice nie wystąpiły.

  XI. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  1. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Rodzaj emisji/ seria 30.06. 2017 31.12. 2016
  Seria A 10 068 9 797
  Seria Z 718 974
  Razem zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych 10 786 10 771
  - długoterminowe 7 066 7 234
  - krótkoterminowe 3 720 3 537
  Bumech ani jego spółki zależne nie emitowały papierów dłużnych. W I półroczu 2017 roku Bumech dokonał wypłaty odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej kwocie 22 tys. zł.
  Obligacje serii A: Zarząd ZWG S.A. (prawa i obowiązki spółki działającej pod firmą ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach zostały przejęte przez Bumech S .A. wskutek połączenia z ZWG S.A.) dnia 05.09.2013 roku przydzielił 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A, nie mających formy dokumentu (dalej: Obligacje A), o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł, oprocentowanych według stopy pro centowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę, o maksymalnym terminie wykupu do 36 miesięcy licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji. Szczegóły dotyczące powyższej emisji zawierał raport bieżący ZWG SA nr 35/2013 z dnia 10.09.2013 roku. Bumech dnia 08.08.2016 roku nabył od Obligatariusza celem umorzenia 451 sztuk Obligacji A o łącznej wartości nominalnej 451 000,00 zł. Dnia 09.08.2016 roku Zarząd Emitenta podjął uch wałę o umorzeniu ww. papierów wartościowych. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego zawierał raport bieżący nr 56/2016 z dnia 09.08.2016 roku. W dniu 06.09.2016 roku Emitent podpisał z jedynym Obligatariuszem obligacji A porozumienie, na mocy którego Obligatariusz wyraził zgodę na zmianę warunków emisji obligacji serii A (dalej: WEO). WEO w nowym brzmieniu określa świadczenia wynikające z 9.549 (451 sztuk obligacji Emitent nabył od Obligatariusza celem umorzenia, o czym mowa powyżej) sztuk obligacji A , sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariuszy. WEO zakłada m.in., że: - Termin wykupu obligacji przesuwa się z 06.09.2016 roku na dzień 06.09.2018 roku; - Oprocentowanie obligacji (WIBOR 3M powiększony o marżę) po zostaje bez zmian; - Odsetki płatne co trzy miesiące; W określonych przypadkach i na wskazanych zasadach Obligatariusz uprawniony jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. WEO określa również dokładnie formy i zakres zabezpieczeń Obligacji. Szczegół y nt. zmian WEO zawierał raport bieżący Emitenta nr 64/2016 z dnia 07.09.2016 roku. Obligacje serii Z: Dnia 07.12.2015 roku Spółka dokonała przydziału 1 100 sztuk 18 – miesięcznych, zabezpieczonych obligacji serii Z, o wartości nominalnej i emisyjnej 1 000,00 zł każda, z kwartalną wypłatą odsetek, oprocentowanych według stałej stopy procentowej wynoszącej 8,5 % (dalej: Obligacje Z). Bumech pozyskał w ten sposób 1,1 mln zł środków finansowych, które zostały wykorzystane na wykup


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 36
  obligacji serii B w kwocie 2 775 tys. zł. Termin wykupu obligacji minąl 07.06.2017.. .. Emitent jest w trakcie negocjacji z obligatoriuszami w sprawie wydłużenia terminów spłaty zobowiązania z tytułu obligacji w wysokości 700 tys zł w 6 ratach począwszy od 16.10 .2017 roku do d nia 15.03.2018 roku W dniu 31.03.2016 roku Bumech na podstawie umowy podpisanej z Obligatariuszem nabył 150 sztuk Obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 150 000,00 zł celem ich umorzenia. Ponadto dnia 24.03.2017 roku Spółka na podstawie umowy po dpisanej z Obligatariuszem nabyła 250 sztuk Obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 250 000,00 zł celem ich umorzenia. Informacje o Obligacjach Z Bumech publikował raportami bieżącymi nr: 63/2016 z dnia 08.12.2015 roku, 11/2016 z dnia 31.03.201 6 roku oraz 36/2017 z dnia 27.03.2017 roku.


  2. Emisja kapitałowych papierów wartościowych
  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Liczba akcji 78 739 759 64 468 029
  Wartość nominalna akcji 0,75 0,75
  Kapitał zakładowy 59 055 48 351

  Zmiana stanu kapitału za kładowego
  Wyszczególnienie 30.06. 2017 31.12. 2016
  Kapitał na początek okresu 48 351 64 468
  Zwiększenia, z tytułu: 10 704 0
  emisja akcji serii G 4 834 0
  emisja akcji serii H 5 870 0
  Zmniejszenia, z tytułu: 0 16 117
  obniżenie wartości nominalnej z 1 ,00 do 0,75 zł 0 16 117
  hiperinflacja 59 055 48 351
  Kapitał na koniec okresu 59 055 48 351

  Dnia 29 marca 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Bumech podjęło Uchwałę nr 4/2016 z dnia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Bumech S.A., emisji obligacji serii B1 zamiennych na akcje serii G, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy obligacji serii B1 zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowan e w związku z zamianą obligacji serii B1 zamie nnych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki i dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji serii B1 zamiennych na akcje (dalej: Uchwała). W ramach realizacji postanowień Uchw ały dnia 21.12.2016 roku Zarząd Bumech przydzieli ł 4.835 Obligacji B1 o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 4 835 000,00 zł. Tego samego dnia do Spółki wpłynęły oświadczenia o zamianie wszystkich 4.835 Obligacji B1 na 6.445.055 sztuk akcji serii G w ramac h warunkowego podwyższenia kapitału zakładoweg o Bumech. Dnia 08.03.2017 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej; KDPW) podjął uchwałę o warunkowej rejestracji akcji serii G. Następnie dnia 17.03.2017 roku Zarząd Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę ws. dopuszcz enia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł każda. Ponadto Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 21.03.2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 21.03.2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBMECH00012”. Ostatecznie dnia 21.03.2017 roku w KDPW nastąpiła rejestracja 6.445.055 akcji Bumech oznaczonych ww. kode m. W konsekwencji powyższego procesu dnia 21.03.2017 roku na rachunkach papierów wartościowych zostało zapisanych 6 445 055 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,75 zł. W związku z tym doszło do podwyższenia kapitału zak ładowego Spółki o kwotę 4 833 791,25 złotych i związanej z nim zmiany Statutu Bumech. Zatem dnia 21.03.2017 roku kapitał zakładowy Emi tenta wynosił 53.184.813,00 zł. Informacje o emisji Obligacji B1 oraz akcji serii G zostały podane w raportach bieżących o numerach: 10/2016 z dnia 30.03.2016 roku, 88/2016 z dnia 19.12.2016 roku oraz 91/2016 z dnia 21.12.2016 roku, 78/2016 z dnia 05.12.2016 roku; 3/2017 z dnia 04.01.2017 roku, 21/2017 z dnia 09.03.2017 roku, 28/2017 z dnia 17.03.2017 roku, 30/2017 z dnia 21.0 3.2017 roku, 31/2017 z dnia 21.03.2017 roku. Nadzwyczajne Walne Emitenta z dnia 31.12.2016 roku (dalej: NWZ) pojęło m.in. uchwałę nr 4 ws. emisji warrantów subskrypcyjnyc h serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia k apitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki (dalej: Uchwała). Na mocy Uchwały Bumech emituje nie więcej niż 28.866.971 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia akcji serii H Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi akcjonariuszami (dalej: Warranty). Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji s erii H Emitenta (dalej: Akcje). Warranty mają formę dokumentu, są imienne i emitowane ni eodpłatnie. Prawo do objęcia Akcji może być wykonywane w terminie do 31.12.2025 r. Treść Uchwały zawiera raport bieżący nr 97/2016 z 31.12.2016 roku. Do dnia 30.06.2017 roku oraz dnia publikacji niniejszego Sprawozdania Zarząd Emitenta dokonał przydziału 7 826 675 Warrantów według poniższej specyfikacji: • dnia 19.01.2017 roku 5.960.008 sztuk Warrantów w transzy oznaczonej symbolem C1 - Warranty były oferowane nieodpłatnie, a każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej w wysokości 0,75 zł każ da; w wykonaniu praw z Warrantów - dnia 19.01.2017 roku Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu łącznie 5.960.008 sztuk Akcji. (Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 19.01.2017 roku);


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 37
  • dnia 15.02.2017 roku 533.333 sztuk Warrantów w transzy oznaczonej symbolem C 2 - Warranty były oferowane nieodpłatnie, a każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej w wysokości 0,75 zł każda; w wykonaniu praw z Warrantów - dnia 15.02.2017 roku Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu łącznie 533.333 sztuk Akcji. (Rapo rt bieżący nr 17/2017 z dnia 15.02.2017 roku); • dnia 03.03.2017 roku 1.333.334 sztuk Warrantów w transzy oznaczonej symbolem C4 - Warranty były oferowane nieodpłatnie, a każdy uprawniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej w wysokości 0,75 zł każda; w wykonaniu praw z Warrantów - dnia 03.03.2017 roku Spółka otrzymała oświadczenia o objęciu łącznie 1.333.334 sztuk Akcji. (Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 03.03.2017 roku). Wskutek powyższego do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania zostało objętych 7 826 675 akcji serii H o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej wynoszącej 5 870 006,25 zł. Dnia 19.05.2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wchód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS (dalej: Sąd) postanowił o zmianie § 4a Statutu Spółki, tj. Sąd doko nał wpisu warunkowego kapitału zakładowego Bumech S.A. uchwalonego uchwałą nr 4 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 31.12.2016 roku (raport bieżący nr 58/2017 z dnia 24.05.2017 roku). Na skutek powyższego od dnia 26.05.2017 roku do dnia 3 0.06.2017 roku Emitent wszystkim osobom i podmiotom, które złożyły oświadczenia o objęciu Akcji wydał dokumenty akcji serii H. W związku z tym w tym okresie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę 5 870 006,25 złotych i związanej z nim zmiany Statutu Bumech. Wydanie Akcji było równoznaczne z nabyciem praw z Akcji. Zatem od dnia 30.06.2017 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.054.819,25 zł i dzieli się na 78.73 9.759 akcji o wartości nominalnej 0,75 zł każda, z czego akcji dopuszc zonych do publicznego obrotu jest 70 913 084. Bumech informował o kolejnych podwyższeniach kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H raportami bieżącymi o numerach: 62/2017, 67/20 17, 73/2017, 74/2017, 77/2017 oraz 85/2017. W nawiązaniu do powy ższej Uchwały NWZ Emitent informuje, iż dnia 02.02.2017 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII Wydział Gospodarczy (dalej: Sąd) od Akcjonariusza uczestniczącego w NWZ – Pana Adama Konopki – wpłynął pozew o stwierdzenie nieważności Uchwały, ewentualnie o uchylenie Uchwały (dalej: Pozew). Emitent dnia 10.04.2017 roku wysłał odpowiedź na Pozew w oznaczonym przez Sąd terminie, uzasadniając, iż powództwo wniesione przez Pan Adama Konopkę jest bezzasadne. Przed złożeniem Pozwu Pan Adam Konopka wniósł do Sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia powództwa, który został dnia 25.01.2017 roku przez Sąd oddalony. Pan Adam Konopka wniósł Zażalenie na przedmiotowe postanowienie Sądu. Spółka wniosła odpowiedź na zażalenie w wyznaczonym terminie, uzasadniając, iż wnios ek o zabezpieczenie powództwa wniesiony przez Pana Adama Konopkę jest bezzasadny. Następnie Powód cofnął przedmiotowe zażalenie i wniósł o umorzenie postępowania w powyższym zakresie, zatem Sąd umorzył postępowanie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Dnia 20.04.2017 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu z dnia 6.04.2017 roku, zgodnie z którym Sąd oddalił kolejny wniose k Pana Adama Konopki o udzielenie zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały. Z uzasadnienia postanowienia Sądu wy nika, iż Pan Adam Konopka w dniu 27.03.2017 roku wniósł drugi wniosek o zabezpieczenie powyższego powództwa poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach do czasu prawomocnego rozstrzygnięci a powództwa złożonego w niniejszej sprawie. W dniu 6.04.2017 roku Sąd ponownie wydał postanowienie o oddaleniu wniosku Pana Adama Konopki o udzielenie zabezpieczenia powyższego powództwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 22.05.2017 roku oddalił zażalenie Powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 06.04.2017 roku w przedmiocie oddalenia wniosku o zabezpieczenie powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego prowa dzonego przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia powództwa złożonego w niniejszej sprawie. W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, iż roszczenie Pana Adama Kon opki nie zostało uprawdopodobnione w stopniu poz walającym na udzielenie zabezpieczenia. Pierwsza rozprawa sądowa ws. rozpatrzenia Pozwu odbyła się 23.08.2017 roku, kolejna została zaplanowana na 20.11.2017 roku. Sprawy pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały, ewentualnie o uchylenie Uchwały oraz zabezp ieczenia powództwa opisują raporty bieżące Emitenta o numerach: 20/2017 z dnia 06.03.2017 roku, 29/2017 z dnia 20.03.2017 roku, 41/2017 z dnia 10.04.2017 roku, 41/2017 z dnia 10.04.2017 roku, 49/2017 z dnia 20.04.2017 roku oraz 65/2017 z dnia 29.05.2017 ro ku. Dnia 18.01.2017 roku do Spółki wpłynęło od jednego z obligatariuszy Obligacji serii A1 wyemitowanych przez Bumech (dalej: Obl igacje A1) na mocy jednego z postanowień Warunków Emisji Obligacji A1 żądanie wykupu 1.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł. Stosowną umową potrącenia z dnia 19.01.2017 roku Obligatariusz opłacił akcje serii H. Po tej operacji wszyst kie Obligacje A1 zostały wykupione i umorzone. W dniu 27.03.2017 roku Spółka powzięła informację o tym, iż na podstawie umowy podpisanej w jej imieniu przez Dom Maklerski z Obligatariuszem dnia 24.03.2017 roku nabyła 250 sztuk obligacji serii Z wyemitowanych przez Bumech S.A. celem ich umorzenia. Łączna wartość nominalna nabytych przez Emitenta obligacji własnych wyniosła 250 000,00 zł, a cena nabycia jednej obligacji – 1 023,96 zł (w tym odsetki narosłe do dnia rozliczenia od jednej sztuki obligacji w wysokości 3,96 zł). Dnia 27.03.2017 roku Za rząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu ww. papierów wartościowych. Bumech opubli kował powyższą informacje raportem bieżącym nr 36/2017 z dnia 27.03.2017 roku.

  XII. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
  Kredyty i pożyczki – stan na 30.06.2017 i 31.12.2016
  Nazwa banku /pożyczkodawcy i rodzaj kredytu/pożyczki
  Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy [tys. PLN]
  Kwota pozostała do spłaty [tys. PLN] na dzień 30.06.2017
  Kwota pozostała do spłaty [tys. PLN] na dzień 31.12.2016
  Efektywna stopa procentowa % Termin spłaty
  Deutsche Bank Polska S.A. - KIN \1008433 5 200 1 853 1 953 WIBOR 1M plus marża 3,61 % 2020 -04-30
  Getin Noble Bank S.A. - 67MF/2013 5 300 1 507 3 211 WIBOR 1M plus 2,50% 2018 -03-30


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 38
  Getin Noble Bank S.A. - 207/KO/2013 14 400 6 228 7 096 WIBOR 1M plus 2,80% 2020 -01-28
  PKO BP S.A. - 2137 (USD) 1 258 622 699 LIBOR 1M + 3,25% 2024 -03-15
  PKO BP S.A. - 2079 1 000 453 486 WIBOR -S + 2,95% 2024 -03-15
  PKO BP S.A. - 1654 2 700 274 328 WIBOR 3M + 5,05% 2020 -01-12
  ING Bank Śląski S.A. 3 000 1 400 2 000 WIBOR + 1,90% 2017 -06-30
  Bank Zachodni W BK S.A. - K00118/13 15 000 8 980 9 503 WIBOR 3M + 2,90% 2018 -07-25
  Kredyt BS Żory z dn. 08.12.2016 1 000 0 1 000 9% 2017 -04-08
  Kredyt BS Żory z dn. 15.02.2017 1 000 1 000 0 9% 2017 -08-09
  Kredyt BS Żory z dn. 10.04.2017 1 000 1 000 0 9% 2017 -08-09
  Pożyczka BZUG z dn 02.06.201 7 186 186 1 014 10% 2017 -07-03
  Pożyczka Adam Seweryn z dn. 23.11.2016 2 000 2 000 2 000 12% 2018 -11-18
  Pożyczka Fundacja Przystań w Ścinawie 150 150 0 12% 2018 -03-31
  Pożyczka G Financial Sp. z o.o. 150 150 0 12% 2018 -03-31
  Pożyczka G Financial Sp. z o.o. 500 500 0 12% 2018 -04-30
  Societe Gene rale S.A. - 47715 1 426 543 591 stała stopa 4% 2016 -11-20 Spłacone 22.08.17
  ING Bank Śląski S.A. 5 000 1 300 1 763 WIBOR 1M+3,2% 2018 -06-30
  ING Bank Śląski S.A. 2 000 970 2 009 WIBOR 1M+3,2% 2017 -12-31
  Bank PKO BP S.A. 4 250 3 650 3 682 WIBOR 1M+3,28% 2017 -12-31
  ŁPUG Sp. z o.o. 100 0 100
  RAZEM 32 706 37 435

  XII I. WYPŁACONA (LUB ZADEKLAROWANA) DYWIDENDA
  W I półroczu 2017 roku Bumech nie wypłacał a , ani nie deklarował a wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28.06.2017 roku postanowiło osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk netto w kwocie 3 835 750,62 (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 62/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
  XIV. TRANSAKCJE Z PODM IOTAMI POWIĄZANYMI OBJĘTYMI I NIE OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
  Następująca tabela przedstawia łączne kwoty transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za bieżący i poprzedni rok obrotowy
  Podmiot powiązany Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych Należności od podmiotów powiązanych w tym przeterminowane
  Jednostka dominująca 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  BUMECH SA 2 552 1 752 4 350 3 558 160 1 090 1 402 48
  Jednostki zależne:
  KOBUD SA 1 0 1 089 30 1 0 05 74 0 0 48
  BCG d.o.o 1 667 0 1 942 0 0 324 0 0
  BTG Sp.z o.o. 3 394 483 1 683 2 516 0 531 1 366 0
  ZWG Sp. z o.o. Kobud SKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jednostki zależne osobowo:
  EKSPLO -TECH Sp. z o.o * 0 120 0 1 28 0 0 0
  TECHGÓR Sp. z o.o. * 491 60 640 36 58 180 36 0
  GEO -PROGRESS Sp. z o.o. * 0 0 0 0 0 0 0 0
  CISE Marcin Sutkowski **** 0 0 55 0 0 55 0 0
  Fundacja Przystań M M M M 1 71M M M M
  G Financial Sp. z o.o. *** 0 0 0 0 0 0 0 0
  Savings Łukasz Kliszka M 12M M N 28 M M M


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 39

  Podmiot powiązany Zakupy od podmiotów powiązanych Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych w tym zaległe, po upływie terminu płatności
  Jednostka dominująca 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016
  BUMECH SA 1 160 10 805 6 796 10 01 1 11 837 4 237 4 256 1 609
  Jednostki zależne:
  KOBUD SA 1 519 182 204 305 45 48 171 0
  BCG d.o.o 33 0 0 195 0 0 0 0
  BTG Sp.z o.o. 3 356 6 883 4 144 5 974 6 775 4 144 4 070 1 479 ZWG Sp. z o.o. Kobud SKA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jednostki zależne osobowo:
  EKS PLO -TECH Sp. z o.o. * 0 2 498 36 1 208 2 419 0 0 5
  TECHGÓR Sp. z o.o. * 0 14 3 2 2 3 0 0 GEO -PROGRESS Sp. z o.o. * 0 0 0 1 1 0 1 0
  CISE Marcin Sutkowski **** 252 1 228 2 259 2 326 2 595 42 14 125
  Fundacja Przystań 0 0 150 0 0 0 0 0
  G Financial Sp. z o.o. *** 81 373 3 775 4 088 51 0 0 0
  Savings Łukasz Kliszka ** 50 0 0 0 0 0 0 0
  1 Kobud S.A. jest spółką powiązaną również osobowo, gdyż na dzień 30.06.2017 roku Prezes Zarządu Emitenta – Pan Marcin
  Sutkowski był członkiem Rady Nadzorczej Kobud S.A.; Wartość zakupów wynika z dzierżawy maszyny górniczej, a wartość
  sprzedaży ze sprzedaży usług serwisowych maszyn górniczych 2 Wartości zakupów wynikają z napraw i remontów maszyn i urządzeń górniczych 3 Wartość zakupów wynika ze świadczenia na rzecz Bumech usł ug remontowych i modernizacyjnych maszyn i urządzeń górniczych
  oraz z tytułu uczestnictwa w konsorcjum przy kontrakcie drążeniowym na KWK „Wieczorek”; wartość sprzedaży dotyczy sprzedaży
  dla BTG podzespołów maszyn górniczych do remontu
  * Wartości zakupów wynikają z podpisanych umów konsorcyjnych i podwykonawczej (Spółka jest w nich Liderem) związanych z
  kontraktami drążeniowymi realizowanymi na Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
  **Zobowiązanie wynika z usług doradczych
  *** Wartości wynikające z umowy fa ctoringu
  **** Wartości wynikające z podpisanego kontraktu managerskiego
  W okresie sprawozdawczym Emitent ani jednostki od niego zależne nie zawierały transakcji na warunkach innych niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.
  Pożyczka udzielona członkowi Zarz ądu Spółka nie udzielała pożyczek Członkom Zarządu
  Inne transakcje z udziałem podmiotów powiązanych Dnia 31.12.2016 roku podmioty powiązane przyjęły propozycję nabycia warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej: Warranty) zgodn ie z poniższą specyfikacją; zaś objęcia akcji serii H w wykonaniu praw z wszystkich Warrantów nastąpiły w styczniu 2017 roku: 1.G Financial Sp. z o.o. – 38 278 sztuk Warrantów* 2. Fundacja Przystań w Ścinawie - 856 250 Warrantów 3. CISE Marcin Tomasz Sutkowski prowadzący działalnoś ć gospodarczą w Lubinie (dalej: CISE) – 1 381 546 Warrantów.** Każdy Warrant uprawniał do objęcia jednej akcji serii H po cenie emisyjnej równej nominalnej, tj. 0,75 zł. W II kwartale 2017 roku nastąpiło wydanie i przyjęcie do depozytu Spółki wszystkich ob jętych akcji serii H odpowiednio przez podmiot określony w punkcie: 1 – dnia 06.06.2017 roku; 2 – 30.05.2017 roku oraz 3 – 26.05.2017 roku. Ponadto w związku z obrotem wtórnym Akcjami, Bumech przyjął do depozytu również Akcje od G Financial Sp. z o.o. dnia 05.06.2017 roku oraz od Fundacji – dnia 12.07.2017 roku. Na moment publikacji niniejszego Sprawozdania wszystkie Akcje będące własnością podmiotów opisanych w punktach 1 – 3 są zdeponowane w Spółce. * G Finacial Sp. z o.o. był podmiotem powiązanym do 07. 02.2017 roku
  ** Dnia 18.01.2017 roku do Spółki wpłynęło od CISE, tj. obligatariusza Obligacji serii A1 wyemitowanych przez Bumech (dalej: Obligacje
  A1) na mocy jednego z postanowień Warunków Emisji Obligacji A1 żądanie wykupu 1.000 sztuk Obligacji o łączne j wartości nominalnej
  1.000.000,00 zł. Stosowną umową potrącenia z dnia 19.01.2017 roku Obligatariusz opłacił akcje serii H.

  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
  Dnia 05.01.2017 roku między Emitentem a Fundacją Przystań w Ścinawie została podpisana umowa pożyczki w kwocie 22 000,00 zł, z
  terminem spłaty do 09.01.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania. Pożyczka ta została w drodze potrącenia zaliczona na pocze t ceny
  za objęcie akcji serii H.
  Dnia 23.06.2017 roku Kobud S.A. udzielił Spółce pożyczki w wysokości 75 981,73 zł. Zgodnie z umową pożyczkobiorca spłaci pożyczkę
  powiększoną o należne wynagrodzenie w łącznej wysokości 76 500,00 zł do dnia 31.08.2017 roku. Spłata pożyczki nastąpiła w dni u
  24.07.2017.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 40
  Dnia 05.04.2017 roku między Emitentem a Fund acją Przystań w Ścinawie została podpisana umowa pożyczki w kwocie 150 000,00 zł,
  z terminem spłaty do 31.03.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania.

  Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
  Dnia 05.01.2017 roku między Emitentem a Fundacją Przystań w Ścinawie została podpisana umowa pożyczki w kwocie 22 000,00 zł, z
  terminem spłaty do 09.01.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania. Pożyczka ta została w drodze potrącenia zaliczona na pocze t ceny
  za objęcie akcji serii H.
  Dnia 23.06.2017 roku Kobud S.A . udzielił Spółce pożyczki w wysokości 75 981,73 zł. Zgodnie z umową pożyczkobiorca spłaci pożyczkę
  powiększoną o należne wynagrodzenie w łącznej wysokości 76 500,00 zł do dnia 31.08.2017 roku. Spłata pożyczki nastąpiła dnia
  27.07.2017 roku.
  Dnia 05.04.201 7 roku między Emitentem a Fundacją Przystań w Ścinawie została podpisana umowa pożyczki w kwocie 150 000,00 zł,
  z terminem spłaty do 31.03.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania.

  Transakcje spółki zależnej, tj. Kobud SA z członkami jej organów

  W II kw artale br. Kobud S.A. dokonał emisji 150 000,00 akcji nieuprzywilejowanych, zwykłych, na okaziciela serii B, które zostały objęte
  przez Prezesa Zarządu tejże spółki oraz wszystkich członków jej Rady Nadzorczej po cenie emisyjnej (równej nominalnej) wynosz ącej
  1,00 zł każda. Wszystkie umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte 07.06.2017 roku. Następujące osoby objęły wskazaną ilość akcji
  serii B: a) Piotr Kubaszewski – Prezes Zarządu Kobud – 90 000; członkowie Rady Nadzorczej tej spółki: b) Marcin Sutkowsk i – 20 000;
  c) Edward Brzózko – 20 000, c) Tomasz Dera – 20 000. Powyższa emisja jest rozliczeniem wynagrodzenia na podstawie porozumienia
  z 2015 roku o bezwarunkowym przyznaniu praw do akcji. Zgodnie z MSSF2 powinno być rozliczone na dzień przyznania tych praw, w
  związku z czym w 2017 roku podwyższ ono kapitał podstawowy o 150 tys. zł oraz odnotowano stratę lat ubiegłych o rozpoznany koszt
  2015 roku na kwotę1 737 tys. zł .

  Wyliczenie kapitału niekontrolującego

  Wartość godziwa aktywów netto spółki zależn ej Kobud S.A. 14 474,00
  Udział w aktywach netto Kobud S.A. 86,96%
  Wartość godziwa aktywów netto Kobud S.A. przypadająca na jednostkę dominującą 12 586,59 Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących (wartość godziwa kapitału objętego w rozliczeniu wynagrodz enia formie akcji) 1 887,41

  Wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego*


  Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2017 r. (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2017 r. (niebadane)
  Okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2016 r. (niebadane)
  Okres 6 m iesięcy zakończony 30.06.2016 r. (niebadane)
  jednostka dominująca jednostki zależne jednostka dominująca jednostki zależne
  Zarząd jednostki 234 212 414 140
  Krótkoterminowe świadczenia
  pracownicze 234 212 414
  Świadczenia po okresie zatrudnienia
  Pozostałe długoterminowe świadczenia
  Świadczenia z tytułu rozwiązania
  stosunku pracy
  Płatności w formie akcji
  Rada Nadzorcza jednostki 56 2 126 68
  Krótkoterminowe świadczenia
  pracownicze 56 126
  Świadczenia po okresie zatrudnienia
  Poz ostałe długoterminowe świadczenia
  Świadczenia z tytułu rozwiązania
  stosunku pracy
  Płatności w formie akcji
  Razem 290 214 540 208


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 41
  * Jako kluczowy personel kierowniczy Emitent identyfikuje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bumech oraz spółek
  zależnych; ze spółek zależnych Radę Nadzorczą, w której pełnienie funkcji członka było odpłatne posiadał i posiada
  tylko Kobud SA.

  XV. NIESPŁACONE POŻYCZKI LUB NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY POŻYCZKOWEJ, W
  SPRAWACH KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRA WCZYCH ANI PRZED DNIEM
  BILANSOWYM ANI W TY M DNIU

  1. Udzielone pożyczki
  30.06. 2017 31.12. 2016
  Udzielone pożyczki brutto, w tym: 74 74
  - dla Zarządu i Rady Nadzorczej
  Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
  Suma netto udzielonych pożyczek 74 74
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 74 74


  Udzielone pożyczki wg stanu na 30.06. 2017 r., w tym dla Zarządu
  Pożyczkobiorca Wartość bilansowa brutto Odpis aktualizujący Wartość bilansowa netto Termin spłaty Zabezpieczenia
  PROMECH 74 74 2018 rok

  XVI. STAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE
  NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

  ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE Waluta 30.06.2017 31.12.2016
  Poręczenie spłaty kredytu lub obligacji tys. PLN 40 334 40 334
  Poręczenie spłaty weksla tys. PLN 0 0
  Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych tys. EUR 960 0
  Poręczenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim tys. PLN 27 300 27 300
  Gwarancja należytego wykonania tys. PLN 820 820
  Umowa ramowa o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu tys. PLN 4 000 4 000
  Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych tys. PLN
  Zobowiązanie umowne z tytułu umowy licencyjnej tys. PLN
  Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych tys. PLN
  Zobowiązania dotyczące nierozstrzygniętych sporów w władzami podatkowymi tys. PLN
  Inne zobowiązania warunkowe tys. PLN
  Razem zobowiązania warunkowe tys. PLN 72 454 72 454
  Razem zobowiązania warunk owe tys. EUR 960 0

  Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
  Wyszczególnienie Gwarancja / poręczenie dla Tytułem Waluta 30.06.2017 31.12.2016
  Bumech S.A.
  Przystąpienie do długu ZWG Kobud SKA Leasing PKO BP tys. PLN 5 90 0 5 900
  Poręczenie Kobud S.A. Kredyt ING Bank tys. PLN 7 500 7 500


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 42
  Poręczenie Kobud S.A. Kredyt ING Bank tys. PLN 3 000 3 000
  Poręczenie Kobud S.A. Kredyt PKO BP tys. PLN 5 000 5 000
  Poręczenie BCG d.o.o Atlas Copco Financial Solution AB tys. EUR 960 0
  Kobud S.A.
  Przystąpienie do długu ZWG Kobud SKA Leasing PKO BP tys. PLN 5 900 5 900
  Przystąpienie do długu Bumech S.A. Kredyt w BZ WBK tys. PLN 15 909 15 909
  Przystąpienie do długu Bumech S.A. Kredyt ING Bank tys. PLN 4 425 4 425
  Poręczenie Bumech S.A. Obligacje serii A -Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN tys. PLN 9 950 9 950
  Poręczenie Bumech S.A. BSWW TRUST Sp. z o.o. jako Administrator zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy serii Z tys. PLN 1 650 1 650
  Poręczenie Bumech S.A. Kre dyty w Getin Noble Bank tys. PLN 8 400 8 400
  Razem tys. PLN 67 634 67 634
  Razem tys. EUR 960 0

  AKTYWA WARUNKOWE 30.06. 2017 31.12. 2016
  Gwarancja należytego wykonania 820 820
  Umowa ramowa o udzielenie gwarancji kontraktowych w ramach limitu 4 000 4 000
  Razem aktywa warunkowe 4 820 4 820

  Kobud poręczył Bumech kredyt zaciągnięty przez Emitenta w BGK na kwotę 4 600 000,00 EUR do wysokości 1 380 000,00 EUR na okres do 26.08.2021 roku, o czym mówił raport bieżący nr 65/2016 z dnia 16.09.2016 roku. Ponadt o dnia 06.09.2016 roku Emitentowi została udzielona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. gwarantowana przez Skarb Państwa gwarancja ubezpieczeniowa dotycząca spłaty kredytu zaciągniętego przez Bumech w BGK na kwotę 3 680 000,00 EUR. Info rmacja ta została zawarta w raporcie bieżącym nr 63/2016 z dnia 07.09.2016 roku. Powyższy kredyt nie został uruchomiony - dnia 30.03.2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę ws. rezygnacji z produktu: terminowego kredytu eksportowego udzielonego przez Bank G ospodarstwa Krajowego.
  XV II. INSTRUMENTY FINANSOWE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE – INFORMACJE NA
  TEMAT WARTOŚCI GODZIWEJ


  INSTRUMENTY FINANSOWE I NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 30.06.2017 31.12.2016
  wartość bilansowa wartość godziwa wartość bilansowa wartość bilansowa
  Nieruchomości inwestycyjne 13 190 13 190 13 190 13 190
  Pożyczki udzielone i należności własne 76 76 76 76
  Pozostałe zobowiązania finansowe 56 800 56 800 62 467 62 467
  Na dzień 30.06. 2017 r. Grupa wycenia w wartości godziwej jedyni e nieruchomości inwestycyjne, kwalifikują wycenę do poziomu 2. Spółka stosuje poniższą hierarchię dla określania i wykazywania wartości godziwej instrumentów finansowych według metody wyce ny: Poziom 1 - ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnym rynku dla identycznych aktywów oraz zobowiązań Poziom 2 - pozostałe metody, dla których pośrednio bądź bezpośrednio są uwzględniane wszystkie czynniki mające istotny wpływ na wykazywaną wartość godziwą Poziom 3 - metody oparte na czynnikach mających istotny wpływ n a wykazywaną wartość godziwą, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych Poziom hierarchii wartości godziwej, do którego następuje klasyfikacja wyceny wartości godziwej, ustala się na podstawie dany ch wejściowych najniższego pozio mu, które są istotne dla całości pomiaru wartości godziwej. W tym celu istotność danych wejściowych do wyceny ocenia się poprzez odniesienie do całości wyceny wartości godziwej. Jeżeli przy wycenie wartości godziwej wykorzystuje się obserwowalne dane wejśc iowe, które wymagają istotnych korekt na podstawie danych nieobserwowalnych, wycena taka ma charakter wyceny zaliczanej do Poziomu 3. Ocena tego, czy określone dane wejściowe przyjęte do wyceny mają istotne znaczenie dla całośc i wyceny wartości godziwej wy maga osądu uwzględniającego czynniki specyficzne dla danego składnika aktywów lub zobowiązań. W okresie zakończonym 30.06. 2017 r. nie miały miejsce przesunięcia między poziomami 1 i 2 hierarchii wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został p rzesunięty z/ do poziomu 3 hierarchii wartości godziwej.


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 43
  Analiza wymagalności terminów krótkoterminowych zobowiązań na 30.06.2017 r.
  Zobowiązania finansowe Przeterminowane
  Terminy wymagalności
  < 30 dni 31 – 90 dni 91 –360 dni 361 dni – 5 lat
  Zobowiązania handlowe 9 35P 2 83N 1 40V 3 15V 1 04U
  Kredyty i pożyczki 3 634 1 00R 1 53T 13 974
  Obligacje 1 20M 21M 42M 1 89M Inne zobowiązania finansowe ( leasing, factoring) 4 18P 1 724 1 22R 2 52O
  Pozostałe zobowiązania 18 219 6 64M 2 01N 6 M 97 M
  Zobowiązania ogółem 36 589 12 410 6 602 27 642 1 048

  Analiza zapadalności aktywów finansowych na 30.06.2017 r.
  Zobowiązania finansowe Przeterminowane Terminy zapadalności
  < 30 dni 31 – 90 dni 91 –360 dni 361 dni – 5 lat
  Należności handlowe 4 30M 14 452 6 27R 10 939 M
  Pozostałe należności 27N 2 15T M M M
  Aktywa finansowe ogółem 4 571 16 609 6 275 10 939 0

  XVIII. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ I JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH
  WCHODZĄCYCH W JEJ SKŁAD DOKONANE W CI ĄGU PÓŁROCZA

  Skład Grupy Kapitałowej Bumech S.A na dzień 30.06.2017 roku przedstawiał się następująco:

  Lp. Nazwa podmiotu Nr KRS Udział w kapitale
  zakładowym
  Udział w głosach
  (%)
  1 Bumech S.A. 0000291379 ------ ------
  2 Kobud S.A. 0000634653 86,96% 86,96%
  3 Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. 0000361157 100% 100%
  4 Bumech Crna Gora drustwo sa ogranicenom odgovornoscu Niksic 50767990 100% 100%
  Dnia 30.06.2017 roku właściwy Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Kobud S.A. o kwotę 150 000,00 zł. Wyemitowane akcje nieuprzywilejowane, zwykłe, na okaziciela serii B zostały objęte przez Prezesa Zarządu tejże spółki oraz wszystkich członków jej Rady Nadzorczej po cenie emisyjnej (równej nominalnej) wynoszącej 1,00 zł każda. W wyn iku wyżej wskazanej emisji akcji udział Emitenta w kapitale zakładowym Kobud spadł ze 100 % do 86,96 %; odpowiednio - do poziomu 86,96 % obniżył się również udział Bumech w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kobud..

  XIX. JEDNOSTKA INWESTYCYJN A
  Grupa nie posiada jednostek inwestycyjnych.
  XX. ROZLICZENIA Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administr acyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do inter pretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te


  GRUPA KAPITAŁOWA BUMECH
  SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano ina czej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 44
  powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapła ta podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli d otychczasowe rozliczenia podatkowe Spół ek Grupy mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Zarządu jednostki dominującej na dzień 30 czerwca 2017 roku utworzono odpowiednie rezerwy na rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe W ok resie sprawozdawczym nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta oraz jego Spółek zależnych przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których jednostkowa lub łączn a wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
  XXI. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
  Początek trzeciego kwartału 2017 roku to kolejne podpisane umowy przez Bumech. Warto wśród nich wymienić: • umowę w ramach konsorcjum na wykonanie wyrobisk p rzygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w pokładzie 401/1 w polu S dla KWK „Murcki - Staszic” o maksymalnej wartości 49 194 000,00 zł brutto (raport bieżący nr 90/2017 z dnia 17.07.2017 roku); • umowę o współpracy między Spółką a „Zastava Metal” ad, za pro izvodnju rudarske opreme i delova za kablovsku industriju z siedzibą w Serbii w przedmiocie wspólnego ubiegania się m. in. o następujące kompleksowe zamówienia: a) wykonawstwo robót górniczych dotyczących drążenia chodników, przekopów wyrobisk eksploatacyj nych w kopalniach węgla i rud metali nieżelaznych; b) wykonawstwo podziemnych tuneli na potrzeby energetyki wodnej; c) prowadzenie eksploatacji podziemnej w kopalniach rud metali nieżelaznych na terenie Republiki Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbii oraz Republiki Czarnogóry (raport bieżący nr 91/2017 z dnia 20.07.2017 roku); • umowę o współpracy z Famur S.A., w której strony zakładają m. in. możliwość wzajemnego wsparcia w pozyskiwaniu kontraktów na rynkach zagranicznych. Ponadto strony zdecydowały o: a) wz mocnieniu własnych specjalizacji, b) możliwości produkcji i udoskonalania przez Famur „kombajnów lekkich” typu AM -50 wynikających z nabytych praw, c) możliwości korzystania przez Bumech z urządzeń Famur na zasadach najmu, z wyłączeniem własnego CAPEX, zar ówno w kraju jak i za granicą, d) możliwości uruchomienia przez Famur na rzecz Emitenta usługi faktoringowej (raport bieżący nr 92/2017 z dnia 24.07.2017 roku); • umowy sprzedaży, przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z Famur S.A., z których wynika, iż Bume ch sprzedaje, a Famur kupuje używane kombajny chodnikowe AM50, z których część przeznaczona jest do generalnego remontu, wraz ze wszystkimi prawami z nimi związanymi, z majątkowymi prawami autorskimi do Dokumentacji związanej z kombajnami AM50 oraz BM 130 S, Prawami Ochronnymi na Wzór Użytkowy, podzespołami do nich; jak również Emitent przenosi na Famur know -how w zakresie związanym z działalnością obejmującą produkcję, serwis, remonty, modernizację kombajnów chodnikowych typu AM50 oraz BM 130 S oraz części zamienne do nich za łączną kwotę 12 835 050,00 złotych brutto (raport bieżący nr 92/2017 z dnia 24.07.2017 roku). W ramach umów towarzyszących umowie sprzedaży zawartej pomiędzy Emitentem i Famur SA, Strony ustaliły, że kombajny chodnikowe, które na dzień zawarcia umowy są użytkowane przez Emitenta przy realizacji zamówień dla podmiotów trzecich, pozostają w dyspozycji Emitenta do czasu ich zakończenia. Nabycie przez Famur od Spółki dokumentacji niezbędnej do produkcji, serwisu, remontów i modernizacji „ kombajnów lekkich” typu AM - 50 ma na celu intensyfikację działań związanych z prowadzeniem przez Bumech specjalistycznych robót górniczych w kraju i za granicą. Ten krok biznesowy wpisuje się w strategię Emitenta polegającą m. in. na odejściu od użytkowania kombajnów lekkich na rzecz ciężkich. Nakłady CAPEX związane z kombajnami lekkimi wynoszące 40% wartości nakładów Spółki generowały roczne przychody GK Bumech na poziomie 5%. Sprzedaż kombajnów ograniczy także w znacznym stopniu wysokie koszty finansowe związane z budową maszyn, co wpłynie na poprawę bieżącej płynności Grupy. Ponadto spółka zależna Bumech, tj. BCG d.o.o zawarła dwie umowy zakupu czterech ładowarek i wiertnicy z Atlas Copco (Nanjing) Construction and Mining Equipment Ltd z siedzibą w Chin ach oraz Atlas Copco Rock Drills AB z siedzibą w Szwecji a także wynikające z nich dwie umowy finansujące zawarte z Atlas Copco Financial Solution AB z siedzibą w Szwecji Całkowita cena zaku pu maszyn wynosi 1 129 000 EUR. Zawarcie ww. umów jest świadect wem na to, iż BCG po kilku miesiącach funkcjonowania okazał się wiarygodnym partnerem dla potentata w produkcji maszyn górniczych, który podjął się dostawy i finansowania sprzętu. Emitent informował o zawarciu ww. umów raportem bieżącym nr 98/2017 dnia 13. 09.2017 roku. Katowice, dnia 02.10.2017 r. Podpisy Członków Zarządu: Prezes Zarządu – Marcin Sutkowski Wiceprezes Zarządu – Dariusz Dźwigoł Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie: Główny Księgowy – Ewa Biernat


  ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GK BUMECH
  ZA OKRES 01.01. – 30.06. 2017 R.
  (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania finansowego 45
  D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAL NOŚCI SPÓŁKI
  Sprawozdanie Zarządu Bumech S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz Bumech SA za okres od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku stanowi odrębny dokument.
  E. RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO
  SKONSOLIDOWA NEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu GK Bumech za pierwsze półrocze 2017 roku stanowi odrębny dokument.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • Strona 1 z 14

  Sprawozdanie Zarządu Bumech S.A. z działalności
  Grupy Kapitałowej Bumech S.A. oraz Bumech SA
  za okres od 01.01.20 17 roku do 30.06.2017 roku  Strona 2 z 14

  Spis treści
  1. Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub
  utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji
  lub zaniechania działalności oraz wskazania jednoste k podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta
  będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie
  sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy pra wnej braku
  konsolidacji ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 3
  2. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ........................ 3
  3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany
  rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych .......... 4
  4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5%
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze
  wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby
  głosó w z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz
  wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania
  poprzedniego raportu kwartalnego ................................ ................................ ................................ ............................... 4
  5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
  Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od
  przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób ................................ ............................. 4
  6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
  organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie: ................................ ................................ 5
  7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami
  powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy
  czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem
  przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na
  sytuację majątkową, f inansową i wynik finansowy Emitenta ................................ ................................ ........................ 5
  8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kred ytu lub pożyczki
  lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna
  wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta:
  6
  9. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową
  wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................................ 7
  10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansoweg o i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez
  Grupę Kapitałową ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 10
  11. Podstawo we zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego ................................ . 12
  Strona 3 z 14

  1. Opis zmian organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek,
  uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a
  także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazania jednostek
  podlegających konsolidacji, a w przypadku Emitenta będącego jedn ostką dominującą, który na
  podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać
  skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej
  braku konsolidacji

  Skład Grupy Kapitałowej Bumech S.A (dalej : Grupa, GK) na dzień 30.06.2017 roku przedstawiała się następująco:

  1. Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach – podmiot dominujący; specjalizuje się w produkcji
  kombajnów chodnikowych oraz świadczeniu kompleksowych usług w zakresie serwisu, utrzymania ruchu i
  remontów maszyn i urządzeń górniczych; ponadto Bumech rozwinął działalność polegającą na drążeniu
  wyrobisk podziemnych, która od 2013 roku jest głównym źródłem przychodów Emitenta. Na skutek przejęcia
  końcem 2014 roku spółki działającej pod firmą ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, działalność Emitenta poszerzyła
  się m. in. o produkcję trudnościeralnych wyrobów gumowych oraz gumowo -metalowych.
  2. Kobud S.A. z siedzibą w Łęcznej (dalej: Kobud) - prowadzi działalność głównie w zakresie wykonawstwa robót
  górniczych. Spółka realizuje specjalistyczne prace górnicze w podziemnych obiektach Kopalni Węgla
  Kamiennego – Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
  3. Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: BTG) - prowadząca działalność w
  zakr esie świadczenia usług remontowych maszyn i urządzeń górniczych oraz usług drążeniowych
  przeznaczonych dla górnictwa węgla kamiennego.
  4. Bumech Crna Gora drustwo sa ogranicenom odgovornoscu Niksic (dalej: BCG) – powstała w III kwartale 2016
  roku. Jedynym jej udziałowcem jest Emitent. Utworzono ją w celu realizacji kontraktu na wydobycie boksytu w
  Czarnogórze.

  Lp. Nazwa podmiotu Nr KRS Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach (%)
  1 Bumech S.A. 0000291379 ------ ------
  2 Kobud S.A. 0000634653 86,96% 86,96%
  3 Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. 0000361157 100% 100%
  4 Bumech Crna Gora d. o.o. Niksic 50767990 100 % 100%

  Zarząd Emitenta wraz ze zmianą koncepcji działań Grupy Kapitałowej, dostrzegając nowe szersze perspektyw y dla
  rozwoju działalności jednostki zależnej, tj. Bumech - Technika Górnicza Sp. z o.o. , podjął decyzję o utrzymaniu tej
  spółki w strukturze Grupy. BTG posiada unikal ne, aktywne referencje w branży w zakresie
  posiadanych umiejętności górniczych pozwalające na samodzielne konkurowanie na rynku usług górniczych w
  Polsce i zagranicą.

  W okresie sprawozdawczym konsolidacji metodą pełną podlegały następujące podmioty:
  - Bumech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
  - Kobud Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęcznej
  - Bumech – Technika Górnicza Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach.

  Dnia 30.06.2017 roku właściwy Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Kobud S.A. o
  kwotę 150 000,00 zł. W yemitowane akcje nieuprzywilejowane, zwykłe, na okaziciela ser ii B zostały objęte przez
  Prezesa Zarządu tejże spółki oraz wszystkich członków jej Rady Nadzorczej po cenie emisyjnej (równej
  nominalnej) wynoszącej 1,00 zł każda. W wyniku wyżej wskazanej emisji akcji udział Emitenta w kapitale
  zakładowym Kobud spadł ze 100 % do 86,96 %; odpowiednio - do poziomu 86,96 % obniżył się również udział
  Bumech w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Kobud.
  Wszystkie umowy objęcia akcji serii B zostały zawarte 07.06.2017 roku. Następujące osoby objęły wskazaną ilość
  akcji serii B: a) Piotr Kubaszewski – Prezes Zarządu Kobud – 90 000; członkowie Rady Nadzorczej Kobud: b)
  Marcin Sutkowski – 20 000; c) Edward Br zózko – 20 000, c) Tomasz Dera – 20 000.

  2. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi
  Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a także interpretacjami wydanymi przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską na mocy Rozporządzenia
  w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002).  Strona 4 z 14

  3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
  wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
  wyników prognozowanych

  Decyzją Zarządu z dnia 19.05.2017 r. Emitent odwołuje prognozę wyników finansowych na lata 2017 – 2021 z
  realizacji kontraktu czarnogórskiego, która była opublikowana raportem bieżącym nr 85/2016. Zarząd odwołał
  prognozę, gdyż nie zostały spełnione następujące założenia do niej wymienione w raporcie bieżącym nr 85/2016:
  • uruchomienie kredytu eksportowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.6 mln EUR,
  • planowane nakłady inwestycyjne na poziomie 9,35 mln EUR, tj. a) ETAP I - 5,25 mln EUR oraz b) ETAP II – 4,1
  mln EUR,
  • koszt amortyzacji przyjętej na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do
  zamknięcia zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach 2019 -2020,
  • uwzględnienie odsetek od rat kredytowyc h.

  W związku z koniecznością rezygnacji z niekorzystnych warunków finansowania proponowanych przez Bank BGK,
  Zarząd Emitenta podjął decyzję, że sporządzi nową prognozę w oparciu o zaktualizowane założenia i poda ją do
  publicznej wiadomości raportem bieżąc ym. Sporządzenie nowej prognozy nastąpi po wdrożeniu do użytkowania
  nowych maszyn i urządzeń zakupionych w Atlas Copco (Bumech informował o umowach z Atlas Copco raportem
  bieżącym nr 98/2017 dnia 13.09.2017 roku).

  4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu
  kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego
  udziału w kapita le zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w
  ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności
  znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartaln ego

  * Fundacja Przystań w Ścinawie jest podmiotem powiązanym z Bumech poprzez Panią Dorotą Giżewską – Wiceprzewodniczącą RN Bumech i Prezesa Fundacji oraz poprzez Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji. Stan posiadania akcji przez Pana Marcina Sutkowskiego przedstawia punkt 5 niniejszego Sprawozdania ** G Investment s Sp. z o.o. prezentowany był w raporcie za I kwartał 2017 roku jako podmiot zależny od Pana Zdzisława Gdańca. Dnia 20.07.2017 roku Pan Zdzisław Gdaniec wystosował do Spółki pismo z informacją, iż ze względu na zdarzenia korporacyjne G Inves tments Sp. z o.o. przestała być podmiotem zależnym od niego *** Wyliczenia własne Spółki uwzględniające ostatnio podwyższenie kapitału zakładowego dokonane dnia 30.06.2017 roku

  Według najlepszej wiedzy Emitenta w okresie od przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał
  2017 roku do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania G Investments Sp. z o.o. zwiększyło zaangażowanie o 1 210
  133 sztuk akcji. Fundacja Przystań w Ścinawie zmniejszyła stan posiadania walorów Bumech o 2 445 966 sztuk.
  Ponadto Pan Zdzisław Gdaniec przestał być znaczącym akcjonariuszem Spółki, zaś stan posiadani akcji przez Pana
  Edwarda Brzózko wzrósł o 43 454. Poza powyższym nie nastąpiły inne zmian y w strukturze własności znacznych
  pakietów akcji.

  5. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i
  nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w
  stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla
  każdej z osób


  Akcjonariusz
  Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu okresowego za I półrocze 2017 roku
  Liczba akcji Liczba głosów Źródło informacji
  Udział w kapitale zakładowym (w %)
  Udział głosów na WZA (w %)
  Liczba akcji Liczba głosów Źródło informacji
  Udział w kapitale zakładowym (w %)
  Udział głosów na WZA (w %)
  Fundacja Przystań w Ścinawie* 10 078 124 10 078 124 Raport bieżący nr 46/2017 14,21 14,21 7 632 158 7 632 158 Raport bieżący nr 94/2017 9,69 9,69
  G Investments Sp. z o.o. (wraz ze Zdzisławem Gdaniec)** w tym: Pan Zdzisław Gdaniec G Investments Sp. z o.o.
  8 098 209 4 352 199 3 746 010
  8 098 209 4 352 199 3 746 010
  Raport bieżący nr 52/2017
  11,42 6,14 5,28
  11,42 6,14 5,28
  -------- 4 956 143
  ---------- 4 956 143
  Raport bieżący nr 80/2017 oraz informacja z 20.07.17 r.
  ------------ 6,29***
  ---------6,29***
  Edward Brzózko 3 906 500 3 906 500 Informacja Akcjonariusza z 13.04.17 r. 5,51 5,51 3 949 954 3 949 954 Informacja Akcjonariusza z 14.09.17 r. 5,02 5,02


  Strona 5 z 14

  Akcjonariusz
  Zestawienie na dzień publikacji raportu za I kwartał 2017 roku Zestawienie na dzień publikacji raportu za I półrocze 2017 roku Liczba akcji/głosów Podstawa Liczba akcji/głosów Podstawa
  Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu 1 171 000 Informacja Akcjonariusza z 18.05.17 r. 171 000 Informacja Akcjonariusza z 05.09.2017 r. Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu 33 500 Informacja Akcjonariusza z 16.05.17 r. 33 500 Informacja Akcjonariusza z 04.09.2017 r. Dorota Giżewska – Wiceprzewodnicząca RN 1 0 Informacja z 16.05.17 r. 0 Informacja z 14.09.2017 r.
  Alicja Sutkowska – Członek RN 0 Informacja z 18.05.17 r. 0 Informacja z 30.08.2017 r.
  Anna Brzózko – Jaworska - Członek RN 0 Informacja z 18.05.17 r. 0 Informacja z 30.08.2017 r.
  Łukasz Rosiński – Członek RN 2 100 Informacja z 16.05.17 r. ----- -----
  Kamila Kliszka 3 - Członek RN 0 Informacja z 16.05.17 r. ----- ---------
  Michał Kwiatkowski 4 - Członek RN 0 Informacja z 19.04.2017 r. ----- ---------
  Marcin Rudzki 4 - Członek RN 0 Informacja z 19.04.2017 r ----- ---------
  Marek Otto 5 - Członek RN 0 Informacja z 18.05.17 r. 0 Informacja z 31.08.2017 r.
  Edward Brzózko 6 ----- ----- 3 949 954 Informacja Akcjonariusza z 14.09.17 r.
  Andrzej Bukowczyk 6 ----- ----- 0 Informacja z 14.09.2017 r. 1Fundacja Przystań w Ścinawie jest podmiotem powiązanym z Bumech poprzez Panią Dorotą Giżewską – Wiceprzewodniczącą RN Bumech i Prezesa Fundacji oraz poprzez Pana Marcina Sutkowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Rady Fundacji. Stan posiadania akcji przez Fundację przedstawia punkt 4 niniejszego Sprawozdania 2 Pan Łukasz Rosiński był członkiem Rady Nadzorczej Bumech do dnia 09.06.2017 roku 3 Pani Kamila Kliszka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta dnia 07.02.2017 roku i na ten dz ień nie posiadała akcji Bumech. Małżonek - Pan Łukasz Kliszka posiadał w dniu rezygnacji z Członka Zarządu Spółki, tj.11.10.2016 roku 15 659 szt. akcji Bumech. 4 Panowie: Michał Kwiatkowski i Marcin Rudzki zrezygnowali z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki dnia 06.04.2017 r oku i na ten dzi eń nie posiadali akcji Bumech. 5 Pan Marek Otto został powołany na Członka Rady Nadzorczej Spółki dnia 07.02.2017 roku. 6 Panowie Edward Brzózko oraz Andrzej Bukowczyk zostali powołani do Rady Nadzorczej dnia 11.9.2017 roku
  W okresie od przekazania skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku do dnia publikacji
  niniejszego Sprawozdania według najlepszej wiedzy Emitenta nie miały miejsca żadne zmiany w stanie posiadania
  walorów Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające.

  6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej z uwzględnieniem informacji w zakresie:
  a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej,
  którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania,
  wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska
  Emitenta,
  b) dwu lub więce j postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi
  odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie
  w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do
  największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości
  przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

  W okresie sprawozd awczym nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta i
  jednostek od niego zależnych przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej, których jednostkowa lub łączna wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych
  Emitenta.

  7. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
  podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem
  ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według
  rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla
  zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Emitenta

  Wszystkie transakcje zawierane przez Emitenta i jego jednostki zależne z podmiotami powiązanymi w okresie
  sprawozdawczym były oparte na cenach rynkowych.  Strona 6 z 14

  8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną porę czeń kredytu lub
  pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
  podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co
  najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta:

  Poniżej Em itent przedstawia poręczenia udzielone przez Bumech lub jednostki od niego zależne wg stanu na dzień
  publikacji niniejszego Sprawozdania:

  Poręczenia udzielone przez Bumech:
  Lp. Wierzyciel Dłużnik Początkowa kwota długu Maksymalna wartość poręczenia Wartość długu
  na 30.09.2017
  Okres poręczenia Warunki finansowe
  1 PKO Bankowy Leasing* ZWG Sp. z o.o. Kobud SKA 5 900 5 900 1 419 12/2013 – 11/2019 Nie dotyczy
  2 ING Bank Śląski S.A. KOBUD 5 000 7 500 1 300 12/2013 – 06/2018 Nie dotyczy
  3 ING Bank Śląski S.A. KOBUD 2 000 3 000 840 01/2014 - 06/2019 Nie dotyczy
  4 PKO BP S.A.** KOBUD 5 000 5 475 3 645 do 05/2020 Nie dotyczy
  5 Atlas Copco Financial Solution AB BCG 960 (EUR) 960 (EUR) 960 (EUR) 12/2017 - 11/2020 Nie dotyczy
  * Przystąpienie do długu ** Poręczenie na zasadach ogólnych

  Poręczenia udzielone przez Kobud:
  Lp. Wierzyciel Dłużnik Początkowa kwota długu
  Maksymalna wartość poręczenia
  Wartość długu
  na 30.09.2017 Okres poręczenia Warunki finansowe
  1 Bank Zachodni WBK S.A. * BUMECH S.A. 21 780 32 670 7 281 07/2013 - 07/2021 Nie dotyczy
  2 ING Bank Śląski S.A BUMECH S.A. 3 000 4 425 1 240 10/2013 – 06/2019 Nie dotyczy
  3 Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN BUMECH S.A. 10 000 9 950 9 549 09/2013 - 09/2019 Nie dotyczy
  4 BSWW TRUST Sp. z o.o. jako Administrator zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy BUMECH S.A. 1 100 1650 700 12/2015 - 06/2018 Nie dotyczy
  5 PKO Bankowy Leasing* ZWG Sp. z o.o. Kobud SKA 5 900 5 900 1 419 12/2013 - 11/2019 Nie dotyczy
  6 Getin Noble Bank S.A. BUMECH S.A. 20 000 8 400 2 287 04/2015 – 04/2023 Nie dotyczy
  * Przystąpienie do długu
  Poręczenia udzielone przez BTG:
  Lp. Wierzyciel Dłużnik
  Początkow
  a kwota
  długu
  Maksymalna
  wartość
  poręczenia
  Aktualna wartość
  długu na
  30.09.2017

  Okres
  poręczenia
  Warunki
  finansowe
  1 Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN BUMECH S.A. 10 000 15 050 9 549 03/2015 - 09/2019 Nie dotyczy

  Kobud poręczył Bumech kredyt zaciągnięty przez Emitenta w BGK na kwotę 4 600 000,00 EUR do wysokości
  1 380 000,00 EUR na okres do 26.08.2021 roku, o czym mówił raport bieżący nr 65/2016 z dnia 16.09.2016 roku.
  Ponadto dnia 06.09.2016 roku Emitentowi została udz ielona przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów
  Eksportowych S.A. gwarantowana przez Skarb Państwa gwarancja ubezpieczeniowa dotycząca spłaty kredytu
  zaciągniętego przez Bumech w BGK na kwotę 3 680 000,00 EUR. Informacja ta została zawarta w raporcie
  bieżącym nr 63/2016 z dnia 07.09.2016 roku. Powyższy kredyt nie został uruchomiony - dnia 30.03.2017 roku
  Zarząd Spółki podjął uchwałę ws. rezygnacji z produktu: terminowego kredytu eksportowego udzielonego przez
  Bank Gospodarstwa Krajowego (raport bieżący nr 37/2 017 z dnia 31.03.2017 roku).  Strona 7 z 14


  9. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę
  Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

  Bumech w minionym okresie skupiał się na maksymalizacji dodatnich przepływów operacyjnych, stanowiących
  podstawę do polepszenia płynności finansowej, spłaty zobowiązań oraz rozwoju Grupy. W związku z powyższym
  oraz sprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi nastąpiła znaczna poprawa przepływów operacyjnych, licząc r/r o
  prawi e 9 mln zł. Będzie to również kluczowy czynnik wewnętrzny w najbliższych okresach sprawozdawczych,
  pozwalający na poprawę sytuacji Emitenta i całej GK.

  Bumech traktując w sposób priorytetowy konieczność oddłużenia Grupy, w szczególności w zakresie dłu gu
  odsetkowego o najwyższym koszcie kapitału, planuje jednocześnie spadek kosztów finansowych w stosunku do
  sprzedaży Spółki z niespełna 11% na koniec 2016 roku do poziomu około 8,5% w połowie 2017 roku oraz do 6,5%
  - 7% na koniec roku 2017.

  W I półroczu 2017 r., działając w warunkach utrzymującej się wciąż dekoniunktury w górnictwie węglowym oraz
  utrudnionego dostępu do kapitału , Spółka kładła główny nacisk na działania o charakterze intensywnym, tzn.
  koncentrujących się na czynnikach efektywnościowych i jakościowych. Ich wynikiem w porównaniu z analogicznym
  okresem 2016 r. są:

  a) wzrost sprzedaży o 1.008 tys. zł (3,4%) ; w tym wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 2.580 tys . zł
  (11,7%) ,
  b) obniżenie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o 3.226 t ys. zł (12,1%),
  c) wzrost zysku na działalności podstawowej o 4.234 tys. zł (229,9%) ,
  d) wzrost zysku na działalności op eracyjnej o 888 tys. zł (25,4%) ,
  e) obniżenie kosztów ogólnego zarządu o 681 tys. zł (20,2%) ,
  f) obniżenie kosztów finansowych o 384 tys. zł (11,8%) .

  Koniunktura w branży wydobywczej węgla kamiennego to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na dynamikę
  rozwoju GK. Z a I półrocze 2017 roku wynik finansowy netto PGG Sp. z o.o. wyniósł 8 mln, zaś skonsolidowane
  zyski netto Grupy Kapitałowej JSW S.A. – 1,429 mld zł (wobec 148,4 mln zł straty netto w tym samym czasie
  ubiegłego roku), a Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” – 112,1 mln zł (co daje wzrost o 46,9 % r/r).
  Dobre wyniki branży są przede wszystkim wynikiem wysokich cen węgla (zwłaszcza koksującego), a t akże – choć
  w mniejszym stopniu - prowadzonej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Zarząd JSW S.A. nie ukrywa, że
  na wyniki finansowe spółki miała wpływ sytuacja na międzynarodowych rynkach, m.in. stali i węgla oraz wyższe
  ceny surowców.

  Pozytywn ie nastrajają informacje dotyczące inwestycji płynące od największych polskich producentów węgla.
  Dla PGG Sp. z o.o. kluczowa jest wciąż odbudowa zdolności produkcyjnych poprzez uruchamianie nowych ścian
  wydobywczych. W całym 2017 roku spółka ta na inwest ycje zamierza przeznaczyć 880 mln zł. Do końca lipca
  zrealizowano i zawarto umowy na 580 mln zł. 1
  Dobra sytuacja występuje w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A., dla którego Kobud od wielu lat wykonuje
  specjalistyczne roboty górnicze. Niedawno opublikowała ona swoją strategię. Zgodnie z danymi zamieszczonymi
  na stronie internetowej Bogdanki pod adresem:
  http://www.lw.com.pl/pl,2,d6965,lw_bogdanka_sa_publikuje_strategie__spolka_stawia_na_scenariusz_elastyczneg
  o_rozwoju_podwojenie_bazy_surowcowej_i_innowacje.html „(…) Zakładany CAPEX w scenariuszu bazowym to
  3,7 mld zł w ujęciu nominalnym, w okresie 2016 - 2025. W przypadku realizacji scenariusza elastycznego rozwoju
  nakłady inwestycyjne w tym okresie wyniosłyby ok. 4 mld zł, głównie w związku z planowanymi nakładami na
  maszyny i urządzenia górnicze.(…)”.
  W JSW S.A. na poziomie zbliżonym do zeszłego roku plasowały się nakłady inwestycyjne, choć zmieniła się ich
  struktura - do 228 mln zł wzrosły nakłady na wyrobiska ruchowe. Wśród kluczowych realizowanych projektów JSW
  S.A. znalazły się: w KWK Borynia -Zofiówka – Jastrzębie budowa poziomu 1080 w Ruchu Zofiówka (planowane
  zakończenie w 2026 r.) oraz udostępnianie i zagospodarowanie złoża „Bzie Dębina 1 -Zachód” i „Bzie Dębina 2 -
  Zachód”; w KWK Budryk budowa poziomu 1290 (przewidywany termin zakończenia 2030 r.); a w KW K Pniówek
  rozbudowa poziomu 10 00 wraz z pogłębianiem szybu IV (przewidywany termin zakończenia to 2029 r.). Oprócz
  tego JSW kontynuowała modernizacje Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w KWK Knurów -Szczygłowice i
  Budryku. Mają one potrwać jeszcze 2 lata. 2

  1 Dane pochodzące z publikacji „PGG wychodzi na prostą. Spółka zanotowała zysk w pierwszym półroczu” zamieszczonej na stronie internetowej pod ad resem: http://businessinsider.com.pl/gielda/spolki/polska -grupa -gornicza -pgg -wyniki -finansowe -zysk -i-polrocze - 2017/z0b205j 2 Dane pochodzące z artykułu „Zysk zamiast straty” zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem: http://nettg.pl/news/144503/zysk - zamiast -straty


  Strona 8 z 14

  Zakładowa Organizacja Koor dynacyjna NSZZ Solidarność JSW SA „ wskazuje, że zna powody większości
  kłopotów z wydobyciem, jakie teraz dotykają spółkę. Wynikają one przede wszystkim - zaznaczają związkowcy z
  Solidarności - z zaniedbań w odtworzeniu frontu robót, które narosły w czasie kryzysu, bo geologia jaka jest, to
  wiadomo. - Musimy wykonywać co najmniej 5 kilometrów robót korytarzowych rocznie więcej, a tego nie da się
  zrobić tylko siłami JSW. Niezbędne jest zlecenie tych robót firmom zewnętrznym. Wiele z nich przez straty, jakie
  miały w latach poprzednich, albo upadło, albo ciągle znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i wykonuje
  zakontraktowane roboty tylko w wymiarze około 50 procent. (...), a wygląda na to, że będziemy zmuszeni płacić
  swoim kontrahentom co najmniej o miesiąc wc ześniej i to od zaraz.” 3

  Ta, jak i inne liczne wypowiedzi osób z branży, pozwalają pozytywnie myśleć o jej przyszłości w kontekście
  popraw y płynności finansowej Emitenta. Lepsze wyniki ekonomiczne polskich spółek węglowych powinny też stać
  się dostatecznie dobrym powodem, by sektor finansowy bardziej życzliwie spojrzał na możliwość ich
  długoterminowego kredytowania. To z kolei stwarza możliwość poprawy płynności w całym sektorze, a co za tym
  idzie stabilnego funkcjonowania spółek węglowych i fir m okołogórniczych.

  Pomimo faktu, iż spółki z Grupy Kapitałowej borykają się z problemami bieżącej płynności finansowej, Emitentowi
  udało się w okresie sprawozdawczym zmniejszyć zobowiązania łącznie o 7,8 mln zł. Ponadto – co warte
  podkreślenia - od 01.07. 2017 roku do 30.09.2017 roku Bumech obniżył znacznie stan zobowiązań o dodatkowe
  19,3 mln zł zgodnie z poniższą specyfikacją:  Rodzaj zobowiązań Kwota zobowiązań (w PLN)
  Zobowiązania handlowe 5 745 150,01
  Leasingi 2 108 355,49
  Kredyty i pożyczki 6 297 813,88
  Zobowiązania publiczno -prawne 4 732 845,58
  Faktoring 420 516,64
  Razem 19 304 681,60


  Kryzys i duża presja na obniżkę cen na rynku usług górniczych spowodowały wycofanie się z rynku - na skutek
  upadłości lub z braku zdolności finansowej do realizacji prac - wielu przedsiębiorstw dotychczas konkurujących z
  Emitentem na kontraktach drążeniowych, W tym fakcie Grupa upatruje szans na zwiększenie udziału w rynku, a co
  za tym idzie – przychodów i rentowności. Aby tak się stało konieczne jednak jes t skrócenie terminów płatności
  przez spółki węglowe oraz powrót banków do kredytowania branży.

  Spółki z Grupy aktywnie poszukują nowych kontraktów i uczestniczą w ogłaszanych przetargach. W ocenie
  Zarządu pozytywny wpływ na wyniki GK w najbliższym okresie będzie miało osiągnięcie przychodów wynikających
  z już realizowanych i ewentualnie z nowo pozyskanych zleceń, zamówień. Pierwsze półrocze tego roku to kolejne
  podpisane przez spółki z GK umowy. Należy wśród nich wymienić zawarte przez Bumech:
  • umowę na do stawę i sprzedaż dla KGHM Polska Miedź S.A. wykładzin gumowych zbrojonych na lata 2017 –
  2019 o maksymalnej wartości 2 140 200 zł brutto. (raport bieżący nr 5/2017 z dnia 18.01.2017 roku);
  • umowę w ramach konsorcjum na wykonanie robót przygotowawczych złoże „Staszic” KWK „Murcki – Staszic”
  dla KHW S.A. KW K „Wieczorek” o maksymalnej wartości 16 090 921,50 zł brutto (raport bieżący nr 25/2017 z
  dnia 15.03.2017 roku);
  • umowę na dostawę części zamiennych gumowych i gumowo – metalowych do maszyn O/ZWR KGHM o
  maksy malnej wartości 2 381 422,79 zł brutto (raport bieżący nr 45/2017 z dnia 13.04.2017 roku);
  • umowę na przebudowę i pobierke spągu na KW K „Pniówek” o maksymalnej wartości 7 429 200,00 zł brutto
  (raport bieżący nr 54/2017 z dnia 04.05.2017 roku);

  oraz zawarte przez Kobud:
  3 Fragment publikacji zamieszczonej pod adresem: http://gornictwo.wnp.pl/jsw -wychodzi -na-prosta -ale -musi -nadazac -z-wydobyciem - wegla,305572_1_0_1.html


  Strona 9 z 14

  • dwie umowy na roboty górnicze w dni robocze oraz w soboty, niedziele i święta na Bogdance o maksymalnej
  wartości brutto 14 295 026,79 (raport bieżący nr 4/2017 z dnia 1 2.01.2017 roku);
  • umowę w ramach konsorcjum na wykonanie zabudowy rozwidlen ia w polu Stefanów w kopalni Lubelski
  Węgiel „Bogdanka” S.A., z wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości 2 201 700,00 zł brutto (raport bieżący
  nr 64/2017 z dnia 29.05.2017 roku);
  • umowę w ramach konsorcjum na wykonanie wyrobisk korytarzowych dla rozcinki ści any 3/I/385 w polu
  Bogdanka w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., z ostatecznie ceną ustaloną na poziomie 36 470
  000,00 zł brutto (raport bieżący nr 72/2017 z dnia 01.06.2017 roku).

  Ponadto po zakończeniu okresu sprawozdawczego Emitent podpisał nastę pujące umowy:
  • Umowę w ramach konsorcjum na wykonanie wyrobisk przygotowawczych dla rozcięcia ściany 108 w
  pokładzie 401/1 w polu S dla KWK „Murcki - Staszic” o maksymalnej wartości 49 194 000,00 zł brutto (raport
  bieżący nr 90/2017 z dnia 17.07.2017 roku);
  • umowę o współpracy między Spółką a „Zastava Metal” ad, za proizvodnju rudarske opreme i delova za
  kablovsku industriju z siedzibą w Serbii w przedmiocie wspólnego ubiegania się m. in. o następujące
  kompleksowe zamówienia: a) wykonawstwo robót górniczych dotyczących drążenia chodników, przekopów
  wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla i rud metali nieżelaznych; b) wykonawstwo podziemnych tuneli
  na potrzeby energetyki wodnej; c) prowadzenie eksploatacji podziemnej w kopalniach rud metali nieżelaznych
  na terenie Republiki Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbii oraz Republiki Czarnogóry (raport bieżący nr
  91/2017 z dnia 20.07.2017 roku);
  • umowy o współpracy z Famur S.A., w której strony zakładają m. in. możliwość wzajemnego wsparcia w
  pozyskiwaniu kontraktó w na rynkach zagranicznych. Ponadto strony zdecydowały o: a) wzmocnieniu
  własnych specjalizacji, b) możliwości produkcji i udoskonalania przez Famur „kombajnów lekkich” typu AM -50
  wynikających z nabytych praw, c) możliwości korzystania przez Bumech z urzą dzeń Famur na zasadach
  najmu, z wyłączeniem własnego CAPEX, zarówno w kraju jak i za granicą, d) możliwości uruchomienia przez
  Famur na rzecz Emitenta usługi faktoringowej (raport bieżący nr 92/2017 z dnia 24.07.2017 roku);
  • umowy sprzedaży, przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z Famur S.A., z których wynika, iż Bumech
  sprzedaje, a Famur kupuje używane kombajny chodnikowe AM50, z których część przeznaczona jest do
  generalnego remontu, wraz ze wszystkimi prawami z nimi związa nymi, z majątkowymi prawami autor skimi do
  Dokumentacji związanej z kombajnami AM50 oraz BM 130 S, Prawami Ochronnymi na W zór Użytkowy,
  podzespołami do nich; jak również Emitent przenosi na Famur know -how w zakresie związanym z
  działalnością obejmującą prod ukcję, serwis, remonty, modernizację kombajnów chodnikowych typu AM50 oraz
  BM 130 S oraz części zamienne do nich za łączną kwotę 12 835 050,00 złotych brutto (raport bieżący nr
  92/2017 z dnia 24.07.2017 roku).
  Nakłady CAPEX związane z kombajnami lekkimi w ynoszące 40% wartości nakładów Spółki generowały
  roczne przychody GK na poziomie 5%. Ich s przedaż ograniczy w znacznym stopniu wysokie koszty finansowe
  związane z budową maszyn, co wp łynie na poprawę bieżącej płynności Grupy ;

  zaś spółka zależna Bumech, tj. BCG z awarła :
   dwie umowy zakupu czterech ładowarek i wiertnicy z Atlas Copco (Nanjing) Construction and Mining
  Equipment Ltd z siedzibą w Chinach oraz Atlas Copco Rock Drills AB z siedzibą w Szwecji a także wynikające z
  nich dwie umowy finansujące zawarte z Atlas Copco Financial Solution AB z siedzibą w Szwecji Całkowita cena
  zakupu maszyn wynosi 1 129 000 EUR. Zawarcie ww. umów jest świadectwem na to, iż BCG po kilku miesiącach
  funkcjonowania okazał się wiarygodnym partnerem dla potentata w produk cji maszyn górniczych, który podjął się
  dostawy i finansowania sprzętu. Emitent informował o zawarciu ww. umów raportem bieżącym nr 98/2017 dnia
  13.09.2017 roku.

  Z tytułu realizacji kontraktu na wydobycie rudy aluminium (boksytu) na rzecz Uniprom Metali d .o.o. w kopalni w
  Czarnogórze Grupa spodziewa się stabilnych, wieloletnich przychodów. Ponadto realizacja przychodów z kontraktu
  czarnogórskiego w dużym stopniu wpłynie na poprawę płynności – określone w nim terminy płatności są znacznie
  krótsze niż w przy padku polskich spółek węglowych.
  Początkowo kontrakt miał być finansowany kredytem eksportowym z Banku Gospodarstwa Krajowego (dalej:
  Bank, BGK) w kwocie 4 600 000,00 EUR objętym umową gwarancji ubezpieczeniowej z Korporację Ubezpieczeń
  Kredytów Eksportowy ch (dalej: KUKE) w kwocie 3 680 000,00 EUR. Stosowne umowy zostały podpisane. W
  związku z przedłużającą się procedurą uruchomienia finansowania oraz w związku z faktem, iż na skutek zakupu
  przez Spółkę ze środków własnych niezbędnych do rozpoczęcia wydobyc ia boksytu w czarnogórskiej kopalni
  używanych maszyn i urządzeń, zmniejszył się poziom zapotrzebowania na finansowanie kredytem (całkowite
  nakłady inwestycyjne na realizację projektu uległy obniżeniu), Emitent zwrócił się do Banku z wnioskiem o
  zmniejszeni e kwoty kredytu do kwoty 2 200 000,00 EUR. W efekcie tego komitet kredytowy BGK podjął decyzję w
  sprawie obniżenia kwoty kredytu oraz wydłużenia okresu dostępności do dnia 30.04.2017 roku.
  Dnia 30.03.2017 roku, zgodnie z opinią Doradcy Podatkowego, Prawneg o oraz służb finansowo - księgowych
  Spółki, Zarząd postanowił m. in. nie realizować umowy kredytowej zawartej z Bankiem oraz umowy gwarancji
  spłaty kredytu z KUKE, głównie ze względu na brak zgody Banku na wniosek Bumech w sprawie bezpośredniego
  fakturowan ia na Uniprom Metali d.o.o. przez spółkę celową, tj. BCG, zaangażowaną w realizację umowy


  Strona 10 z 14

  wydobycia boksytów, co powoduje u Emitenta zmniejszenie rentowności kontraktu o poziom podatku od towarów i
  usług (VAT) obowiązujący w Czarnogórze. Faktura wystawiona przez BCG w zakresie poniesionych nakładów -
  zgodnie z Europejską Konwencją VAT – nie jest zaliczana do kategorii eksportowej w Czarnogórze i obłożona 19%
  podatkiem. U Emitenta natomiast nie ma możliwości odliczenia zawartego w tej fakturze podatku VAT. W edług
  szacunków Spółki w ciągu najbliższych 5 lat, koszt kontraktu uległby zwiększeniu o kwotę, w zależności od
  wielkości wydobycia, od 14.2 mln – 18,7 mln złotych i zarazem zmniejszyłaby się rentowność projektu. W
  przypadku zwiększenia zakresu realizowany ch usług (opcja kontraktu eksportowego), oszacowana powyżej kwota
  mogłaby ulec znaczącemu zwiększeniu.
  Szczegóły dotyczące przywołanego wyżej kontraktu Emitent prezentował w raportach bieżących o nr: 30/2016 z
  dnia 26.04.2016 roku, 34/2016 z dnia 13.05.201 6 roku, 35/2016 z dnia 31.05.2016 roku, 47/2016 z dnia
  12.07.2016 roku, 48/2016 z dnia 18.07.2016 roku, 54/2016 z dnia 03.08.2016 roku, 57/2016 z dnia 11.08.2016
  roku, 63/2016 z dnia 07.09.2006 roku, 61/2016 z dnia 26.08.2016 roku, 62/2016 z dnia 31.08.201 6 roku oraz
  65/2016 z 16.09.2016 roku, 85/2016 z dnia 14.12.2016 roku, 96/2017 z dnia 29.11.2016 roku, 24/2017 z dnia
  10.03.2017 roku oraz 37/2017 z dnia 31.03.2017 roku (skorygowany tego samego dnia).

  W swojej bieżącej działalności Grupa nie bagatelizuje zagrożeń i ryzyk zidentyfikowanych w punkcie 11 , gdyż
  mogą one mieć wpływ na wyniki kolejnych okresów sprawozdawczych.

  10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
  finansowej, wyniku finansowego i ich z mian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
  realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową

  Dnia 22.03.2017 roku Spółka na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej przekazała raportem bieżącym
  nr 32/2017 informację o nabyciu przez China Coal Energy Company Limited znacznego pakietu akcji Bumech,
  weryfikując wcześniej wiarygodność otrz ymanego zawiadomienia – w zakresie dostępnych możliwości i ram
  czasowych. Na mocy w/w regulacji prawnej, Emitent był zobowiązany do niezwłocznego przekazania
  zawiadomienia, które otrzymał i nie miał prawnej możliwości niewykonania w/w obowiązku ustawowego. Po
  opublikowaniu przez Bumech informacji zawartych w zawiadomieniu, w tym w szczególności w dniu 23.03.2017 r.,
  obrót na akcjach Emitenta był bardzo duży i odbywał się na niespotykaną dotychczas skalę przy znacznym
  wzroście kursu akcji. Tego też dnia Urzą d Komisji Nadzoru Finansowego (dalej UKNF) podjął pierwsze działania
  wyjaśniające.
  Dnia 24.03.2017 roku UKNF skierował do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - zgodnie z art. 20
  ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowym - żądanie zawiesze nia obrotu akcjami Spółki na okres nie
  dłuższy niż 1 miesiąc. W ocenie UKNF istniało bowiem podejrzenie istotnych nieprawidłowości związanych z
  ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki BUMECH S.A. Mając na względzie dobro wszystkich aktualnych i
  potencja lnych Akcjonariuszy, w tym w szczególności mniejszościowych, Spółka zadeklarowała udzielenie organom
  nadzoru wszelkiej dostępnej pomocy celem jak najszybszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
  Dnia 06.04.2017 roku Spółka złożyła do prokuratury zawiadomien ie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
  nieustalonych sprawców w związku z przekazaniem Emitentowi 22.03.2017 r. informacji o nabyciu akcji Spółki
  przez China Coal Energy Company Limited, gdyż powstało podejrzenie, że informacja ta może być informa cją
  nieprawdziwą. W zawiadomieniu Emitent wniósł m. in. o uznanie Spółki za pokrzywdzonego. Bumech o złożeniu
  zawiadomienia poinformował Komisję Nadzoru Finansowego, przedkładając do jej wiadomości treść
  zawiadomienia.
  Dnia 11.04.2017 roku UKNF wydał komunikat, w którym opisał szczegółowo ustalenia, jakie poczynił w związku z
  wyjaśnianiem powyższej sprawy. W opinii UKNF, w tym przypadku mogą zachodzić przesłanki manipulacji akcjami
  Bumech. UKNF poinformował również, iż z łożył do prokuratury dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia
  przestępstwa: z art. 270 kodeksu karnego (podrobienie dokumentu zawiadomienia z art.69 ustawy o ofercie) oraz z
  art. 181 ustawy o obrocie (wykorzystanie informacji poufnej). UKNF poinformował jednocześnie, iż prowadzone są
  nadal działania nadzorcze w zakresie weryfikacji prawidłowości wykonywania przez spółkę Bumech S.A.
  obowiązków informacyjnych oraz w zakresie okoliczności wskazujących na opisaną powyżej manipulację. Obrót
  akcjami wzno wiono dnia 13.04.2017 roku, ale wizerunek Spółki został w znacznym stopniu nadszarpnięty. Celem
  dokładniejszego poinformowania akcjonariuszy w powyższym zakresie Bumech zwołał na dzień 23.05.2017 r.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku pozyskania j akiejkolwiek wiedzy Spółka będzie informować
  odpowiednio: Akcjonariuszy, UKNF oraz w przypadku takiej konieczności - organy ścigania.

  Dnia 01.02.2017 roku między Emitentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o. została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 971 133,18 zł, z terminem spłaty do 02.03.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Pożyczka została spłacona.
  Dnia 15.02.2017 roku Spółka zaciągnęła kredyt płatniczy na finansowanie bieżącej działalności w Banku
  Spółdzielczym w Żorach w kwocie 1 000 000,00 zł z terminem spłaty do 14.09.2017 roku. Od wykorzystanego
  limitu Bank pobiera odsetki o stałej stopie procentowej. Przy czym całkowita spłata kredytu nastąpiła 27.09.2017
  roku.


  Strona 11 z 14

  Dnia 22.02.2016 roku Emitent zawarł z INDOS SA umowę faktoringu z l imitem finansowania wynoszącym
  1 000 000,00 złotych. W ynagrodzenie z tytułu świadczonej usługi liczone było według stałej stopy procentowej.
  Dnia 21.04.2017 podpisane zostało porozumienie rozwiązujące z dniem 30.06.2017 roku przedmiotową umowę.
  Dnia 03.03 .2017 roku między Emitentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o. została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 929 792,70 zł, z terminem spłaty do 03.04.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Pożyczka została spłacona.
  Dnia 03.04.2017 roku międz y Emitentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o. została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 832 345,09 zł, z terminem spłaty do 04.05.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Pożyczka została spłacona.
  Dnia 05.04.2017 roku między Emitentem a G Financial Sp. z o.o. została podpisana umowa pożyczki w kwocie
  150 000,00 zł, z terminem spłaty do 31.03.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 05.04.2017 roku między Emitentem a Fundacją Przystań w Ścinawie została podpisana umowa pożyczki w
  kwo cie 150 000,00 zł, z terminem spłaty do 31.03.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 10.04.2017 roku Spółka zaciągnęła kredyt płatniczy na finansowanie bieżącej działalności w Banku
  Spółdzielczym w Żorach w kwocie 1 000 000,00 zł z terminem spłat y do 09 sierpnia 2017 roku. Od wykorzystanego
  limitu Bank pobiera odsetki o stałej stopie procentowej. W III kwartale 2017 roku Spółka zawarła z Bankiem aneks,
  zgodnie z którym termin spłaty kredytu został wydłużony do 29.12.2017 roku.
  Dnia 24.04.2017 roku między Emitentem a G Financial Sp. z o.o. została podpisana umowa pożyczki w kwocie
  500 000,00 zł, z terminem spłaty do 30.04.2018 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 04.05.2017 roku między Emitentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o . została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 769 287,99 zł, z terminem spłaty do 05.06.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 02.06.2017 roku między Emitentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o. została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 185 958,39 zł, z terminem spłaty do 03.07.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 23.06.2017 roku między Emitentem a KOBUD SA została podpisana umowa pożyczki w kwocie 75 981,73
  złotych, z terminem spłaty do 31.08.2017 roku, Strony ustaliły, że Emi tent zwróci pożyczkodawcy kwotę 76 500
  złotych. Całkowita spłata pożyczki nastąpiła 24.07.2017 roku
  Dnia 26.06.2017 roku między Emitentem a Panem Edwardem Brzózko została podpisana umowa pożyczki w
  kwocie 120 000 złotych, z terminem spłaty do 31.08.2017 ro ku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 26.06.2017 roku między Emitentem a Panem Edwardem Brzózko została podpisana umowa pożyczki w
  kwocie 10 000 złotych, z terminem spłaty do 31.12.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 04.07.2017 roku między Emi tentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o. została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 254 107,89 z terminem spłaty do 31.07.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 19.07.2017 roku między Emitentem a Łęczyńskim Przedsiębiorstwem Usług Gór niczych Sp. z o.o. (dalej:
  ŁPUG) została podpisana umowa finansowania bieżącej działalności z limitem finansowania do kwoty
  4 000 000,00 zł. Umowa obowiązuje rok czasu, jednakże nie krócej niż do dnia całkowitego rozliczenia zobowiązań
  z niej wynikających. Strony ustaliły, że ŁPUG przysługiwało będzie wynagrodzenie obliczane na podstawie stałej
  stopy oprocentowania.
  Dnia 01.08.2017 roku między Emitentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o. została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 228 564,32 zł , z terminem spłaty do 31.08.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.
  Dnia 01.09.2017 roku między Emitentem a Bytomskim Zakładem Usług Górniczych Sp. z o.o. została podpisana
  umowa pożyczki w kwocie 251.618,18 zł, z terminem spłaty do 30.09.2017 roku, ze stałą stopą oprocentowania.


  Na mocy aneksu zawartego 22.05.2017 roku ING Bank Śląski SA wydłużył spółce KOBUD SA termin spłaty
  kredytu zaciągniętego 24.01.2014 roku na kwotę 2 mln zł do dnia 30.11.2017 roku , przy czym kwota pozostała do
  spłaty wynosi 840 tys zł .
  Na mocy aneksu zawartego 22.05.2017 roku ING Bank Śląski SA wydłużył spółce KOBUD SA termin spłaty
  kredytu zaciągniętego 27.12.2013 roku na kwotę 5 mln zł do dnia 30.06.2018 roku , przy czym kwota poz ostała do
  spłaty wynosi 1300 tys zł .

  Dnia 04.04.2017 roku. został całkowicie spłacony kredyt zaciągnięty przez Emitenta dnia 08.12.2016 roku w
  Konsorcjum złożonym z Banku Spółdzielczego w Żorach oraz Banku Spółdzielczego w Miedźnej w kwocie
  1 000 000,00 zł z terminem spłaty do 07 kwietnia 2017 roku.

  W III kwartale 2017 roku został całkowicie spłacony kredyt zaciągnięty przez Emitenta dnia 14.02.2013 roku w
  kwocie 5 600 000,00 zł w Getin Noble Bank S.A.

  Dnia 31.03.2017 roku raportem bieżącym nr 37/2017 (skorygowanym raportem 37/2017/K) Bumech poinformował,
  iż Zarząd Spółki podjął uchwałę ws. rezygnacji z produktu: terminowego kredytu eksportowego udzielonego przez
  BGK. Z treści uchwały wynikało, iż Zarząd postanowił nie realizować przedmiotowej umowy kre dytowej oraz
  umowy gwarancji spłaty kredytu z KUKE, przy jednoczesnym utrzymaniu umowy w zakresie ubezpieczenia
  należności eksportowych w KUKE. Zarząd Bumech uzasadnił swoją decyzję przede wszystkim brakiem zgody
  Banku na bezpośrednie fakturowanie na UNIPR OM metali d.o.o. przez spółkę celową, tj. BUMECH CRNA GORA


  Strona 12 z 14

  D.O.O NIKŠIĆ zaangażowaną w realizację umowy wydobycia boksytów, co powoduje u Emitenta zmniejszenie
  rentowności kontraktu o poziom podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującego w Czarnogórze.

  Poza wskazanymi w tym punkcie oraz w innych częściach niniejszego Sprawozdania oraz skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku, Emitent nie identyfikuje innych informacji, które są
  istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowe j, finansowej, wyniku finansowego Grupy oraz informacji, które są
  istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółki z GK.

  11. Podstawowe zagrożenia i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego

  • Ryzyko dekoniunktury w branży górniczej i wahań cen węgla
  W przeszłości GK podejmowała działania dostosowawcze do funkcjonowania w warunkach kryzysu w branży
  surowcowej. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu tego ryzyka Zarząd Emitenta podjął kompleksowe
  działania, które pozwoliły elastycznie reagować na sytuację rynkową. Stały się one głównym czynnikiem sukcesu
  GK w okresie dekoniunktury. Grupa kontynuuje działania podjęte we wcześniejszych okresach: poprawia
  efektywność celem ograniczenia spadku marży oraz wychodzi z usługami nie tylko poza rynek krajowy, ale również
  rynek innych kopalń niż węgla kamiennego.
  W okresie sprawozdawczym mamy do czynienia z poprawą koniunktury w sektorze węgla, a wysokie ceny węgla
  powodują marginalizację tego ryzyka. Nie należy jednak bagatelizować fa ktu, iż wahania cen węgla koksującego i
  energetycznego są częstym zjawiskiem na rynku, a Emitent nie jest w stanie przewidzieć tych trendów, gdyż są
  wypadkową różnych czynników. Biorąc pod uwagę powyższe Emitent oczekuje wzrostu inwestycji w górnictwie, a
  zatem zwiększonego popytu na usługi świadczone przez GK.

  • Ryzyko związane ze zmianą stopy procentowej
  Spółki z Grupy, prowadząc działalność, wykorzystują m.in. finansowanie zewnętrzne pochodzące z kredytów
  bankowych, leasingów, obligacji, faktoringu, których oprocentowanie oparte jest głównie na stopie zmiennej.
  Ewentualny spadek/wzrost stóp procentowych może przełożyć się na zmniejszony/zwiększony poziom płaconych
  odsetek. Zważywszy, że Emitent w 2017 roku znacząco obniżył poziom zadłużenia z tytułu d ługu odsetkowego, to
  ryzyko jest niskie.

  • Ryzyko związane z kursem walutowym
  Grupa w 2017 roku nie odnotowała znaczącego importu produktów i usług, zaś eksport nie stanowił dużego udziału
  w jej przychodach całkowitych. GK nie była zatem narażona na znac zące ryzyko walutowe z tytułu zawieranych
  transakcji. Zarówno sprzedaż, jak i zakupy dokonywane poza granicami kraju nie stanowiły istotnego procentu w
  całości obrotów Grupy. Intensyfikacja eksportu – zwłaszcza w kontekście podpisanego kontraktu czarnogórs kiego -
  może to jednak zmienić.

  • Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów
  Emitent w dalszym ciągu intensyfikuje dywersyfikację przychodów, których realizowanie obejmuje obszar od
  Górnego Śląska poprzez podmioty Dolnego Śląska i Zagłębia Lub elskiego. Ponadto w związku z zawartym
  kontraktem na wydobycie boksytów w Czarnogórze nastąpiła dywersyfikacja działalności Grupy poprzez wejście
  na nowy rynek – nowy zarówno pod względem terytorialnym (eksport) jak i branżowym (wyjście poza sektor węgla
  kamiennego).

  • Ryzyko związane z działalnością konkurencji
  Trwająca dekoniunktura zweryfikowała pozycje konkurencyjne firm branży okołogórniczej specjalizujących się w
  pracach przygotowawczych. Po okresie zaostrzonej konkurencji cenowej sytuacja stabilizu je się również z powodu
  zmniejszenia się liczby firm konkurencyjnych wobec Emitenta. Kluczowa dla skutecznego konkurowania była
  przeprowadzona restrukturyzacja i uzyskana w ten sposób elastyczność cenowa. Zarząd Emitenta będzie
  kontynuował działania w tym zakresie, podnosił jakość usług i produktów, rozszerzał i dywersyfikował działalność
  tak, aby możliwie obniżyć to ryzyko.

  • Ryzyko związane z brakiem rzetelności i nieterminowością usług świadczonych przez
  podwykonawców i konsorcjantów
  Spółki wchodzące w skład GK tworząc konsorcja sprawdzają sytuację finansową potencjalnych partnerów, jak
  również monitorują ją w trakcie realizacji kontraktu. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami nowi kontrahenci mogą
  uzyskiwać zlecenia o ograniczonej wartości, a dopiero należ yte wykonanie przez nich prac kwalifikuje ich do
  dalszej współpracy. Spółki z Grupy niezależnie od tego stale monitorują możliwości lokowania zleceń na rynku, aby
  uzyskać najkorzystniejsze ceny. Należy dodać, że realizując strategię na okres kryzysu, Zarzą d ograniczył udział
  podwykonawców, a zatem ryzyko to zostało dodatkowo zminimalizowane.

  • Ryzyko awarii urządzeń produkcyjnych


  Strona 13 z 14

  W celu zapobiegania powyższym awariom Spółka dokonuje okresowych przeglądów i serwisów urządzeń, a także
  je ubezpiecza. Ważną ro lę odgrywają w tym przypadku również odpowiednio wyszkoleni pracownicy, którzy są w
  stanie w krótkim okresie czasu usunąć awarię. Ryzyko ocenia się jako bardzo niskie.

  • Ryzyko związane z zabezpieczeniami na majątku Spółki
  Jedną z form zabezpieczenia udzi elonego przez banki finansowania są hipoteki na nieruchomościach oraz
  zastawy rejestrowe na majątku ruchomym. W dotychczasowej działalności GK nie wystąpiła sytuacja, aby
  instytucja finansująca skorzystała z zabezpieczeń. Spółki z Grupy spłacając kredyty z abezpieczone na majątku
  ogranicza to ryzyko.

  • Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników
  Dla spółek z Grupy jednym z najważniejszych zasobów są pracownicy. Atrakcyjność pracy w branży górniczej
  znacznie zmalała w ostatnim czasie ze względu na trudne warunki pracy i niebezpieczeństwo, które ona ze sobą
  niesie oraz spadek wynagrodzeń. Ponadto spółki węglowe – w związku z dobrowolnym odejściem z pracy bardzo
  dużej ilości górników – przejmują pracowników ze spółek okołogórniczych. Aby zminimalizować pow yższe ryzyko
  GK Bumech dba o udział załogi w specjalistycznych kursach podnoszących kwalifikacje. W Spółce funkcjonują
  programy motywacyjne, które przynoszą zakładane przez Zarząd efekty. W celu minimalizacji powyższego ryzyka
  Bumech prowadzi ciągłą rekrut ację pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy są niezbędni do stabilnego
  prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej.

  • Ryzyko kar umownych i zmniejszenia planowanych przychodów wynikających z realizacji
  kontraktów
  Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie robót będących przedmiotem umów z
  Zamawiającymi jest uwarunkowane wieloma czynnikami niezależnymi i zależnymi od samej Spółki jak i
  przedsiębiorstw współpracujących z Emitentem.
  Stopień realizacji robót w ramach zamówień ze strony spółek węglowych i co za tym idzie pozyskiwanie
  przychodów z tego tytułu - jest uzależniony od warunków geologiczno -górniczych oraz od zabezpieczenia przez
  Zamawiającego robót pod kątem logistycznym i organizacyjno – technicznym. Każdor azowo w zadaniu mogą
  wystąpić wcześniej nieprzewidziane trudności, późniejsze przekazanie frontu robót lub wydłużenie prac. Ponadto
  Zamawiający w określonych przypadkach może ograniczyć zakres prac. Trudna sytuacja w branży górniczej
  negatywnie rzutuje na wywiązywanie się Zamawiającego z warunków umów, powodując braki materiałów
  eksploatacyjnych i złą organizację czasu pracy. Przekłada się to w sposób bezpośredni na tempo pozyskiwania
  przez Emitenta przychodów.
  Dodatkowo terminowość wykonania robót jest uza leżniona od ewentualnego podwykonawcy i/lub konsorcjanta, z
  którym ściśle współpracuje się przy realizacji danego kontraktu. Wszystkie te czynniki mogą powodować nałożenie
  na Emitenta kar umownych, odroczenie w czasie realizacji przychodów lub osiągnięcie przychodów na poziomie
  niższym od początkowo planowanych.
  W dotychczasowej działalności Emitent nie był ukarany z tytułu nieprawidłowej realizacji kontraktów. Prace były
  realizowane terminowo, a dobór i monitorowanie podwykonawców również takim konsekwencjom skutecznie
  zapobiegały.

  • Ryzyko kredytowe
  Spółki z Grupy prowadząc działalność wykorzystują m.in. finansowanie pochodzące z kredytów bankowych,
  leasingów i obligacji. Ryzyko to istotnie zmniejsza się poprzez systematyczną spłatę zobowiązań z tytułu kredytów
  i leasingów, jak również rozterminowania rat, tak aby ich wpływ na bieżące wydatki Spółki był na poziomie
  umożliwiającym terminowe regulowanie tych zobowiązań.

  • Ryzyko utraty płynności
  Ryzyko to zostało szczegółowo opisane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze
  półrocze br. w punkcie dotyczącym założeń kontynuacji działalności gospodarczej . W tym miejscu warto
  wspomnieć, że w ocenie Zarządu spółki z Grupy w najbliższej przyszłości powinny utrzymać płynność finan sową
  na poziomie umożliwiającym kontynuowanie działalności gospodarczej.

  • Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną na czynnych obiektach kopalń
  Z działalnością spółek z Grupy, zwłaszcza w przypadku wykonywania prac drążeniowych na czynnych o biektach
  kopalń, wiążą się zagrożenia polegające między innymi na możliwości wystąpienia awarii skutkującej stratami
  ludzkimi i materialnymi. GK przeciwdziała temu zagrożeniu poprzez stałe szkolenie i nadzór bhp, wyposażanie
  pracowników w nowoczesny sprzęt ochrony osobistej oraz ubezpieczenie działalności od odpowiedzialności
  cywilnej.

  • Ryzyko podatkowe związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi
  Wszelkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych. Dokumentacja tych
  tran sakcji była w przeszłości, tj. w 2013 roku przedmiotem kontroli organów podatkowych u Emitenta. Organ


  Strona 14 z 14

  kontrolny nie wnosił do niej żadnych zastrzeżeń, co może potwierdzać, że wystąpienie powyższego ryzyka jest
  znacznie ograniczone.

  • Ryzyko związane z roz poczęciem strajków przez pracowników głównych odbiorców
  W ocenie Emitenta ryzyko konfliktu ze związkami zawodowymi jest niewielkie w związku z poprawą ogólnej
  koniunktury oraz przeprowadzoną konsolidacją, która była przeprowadzana przy uwzględnieniu postul atów strony
  społecznej.

  • Ryzyko gwarancji i poręczeń
  Bumech oraz Kobud narażone są na ryzyko wynikające z faktu bycia gwarantem i poręczycielem swoich
  wzajemnych zobowiązań. Skorzystanie przez wierzycieli Emitenta lub Kobud z możliwości wystąpienia z żą daniem
  wcześniejszej spłaty zobowiązań finansowych, handlowych, co przy jednoczesnym zachwianiu płynności któregoś
  z tych dłużników, może spowodować konieczność spłaty tych zobowiązań przez Kobud lub Spółkę – jako
  poręczyciela i gwaranta – i późniejszy ich regres.

  • Ryzyko związane z ograniczeniem zakresu rzeczowego i finansowego realizowanych kontraktów
  drążeniowych.
  Kontrakty zawierane z krajowymi producentami węgla zawierają postanowienia dotyczące możliwości ograniczenia
  przez Spółki W ęglowe zarówno zakresu rzeczowego, jak i finansowego realizowanych robót, co może wpłynąć na
  znaczące ograniczenie przychodów przy zaangażowaniu inwestycyjnym towarzyszącym tego typu robotom
  drążeniowym. Zarząd niweluje przedmiotowe ryzyko poprzez skuteczne prowadzenie n egocjacji w sprawie
  zlecania Emitentowi robót zamiennych.

  • Ryzyko związane z emisją Akcji serii H.
  Pan Adam Konopka wniósł do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIII W ydział Gospodarczy pozew o stwierdzenie
  nieważności Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgro madzenia Emitenta z dnia 31.12.2016 roku ewentualnie o
  uchylenie tejże uchwały oraz dwa wnioski o udzielenie zabezpieczenia powództwa. Sąd oddalił oba wnioski. W
  ocenie Spółki powództwo wniesione przez Pana Adama Konopkę jest bezzasadne. Należy jednak mieć na
  uwadze, że w przypadku, gdyby Sąd prawomocnie stwierdził nieważność uchwały lub ją uchylił, to taki
  prawomocny wyrok miałby moc obowiązującą w stosunkach między Spółką a wszystkimi jej akcjonariuszami, a
  czynności prawne związane z emisją warrantów su bskrypcyjnych i akcji serii H utraciłyby ważność, co w
  szczególności oznaczałoby, że wygasłyby prawa z przedmiotowych warrantów i akcji. Emitent ocenia to ryzyko
  jako niskie.
  Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu


  Dariusz Dźwigoł – Wiceprezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Bumech SA
ISIN:PLBMECH00012
NIP:954-00-05-359
EKD: 42.31 roboty związane z budową mostów i tuneli
Adres: ul. Krakowska 191 40-389 Katowice
Telefon:+48 32 7893850
www:www.bumech.pl
gpwlink:bumech.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-10-01Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce BUMECH
2018-06-25 09:12:08
kk
Sutkowski znów mydli oczy. Myśli, że uniknie kary...
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649