Raport.

BORUTA-ZACHEM SA (3/2018) Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  RAPORT KWARTALNY
  BORUTA – ZACHEM S.A.
  ZA IV KWARTAŁ
  201 7 ROKU
  Bydgoszcz, 13 lutego 201 8 roku.  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 2 z 11
  Spis treści
  1. Podstawowe informacje o Spółce. ................................ ................................ ................................ . 3
  2. Charakterystyka działalności. ................................ ................................ ................................ ......... 4
  3. Dane finansowe za IV kwartał 2017 roku ................................ ................................ ....................... 4
  3.1. Bilans ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 4
  3.2. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ................................ ......... 5
  3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ .................. 6
  3.4. Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ........................ 7
  4. Przyjęte zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ...... 7
  5. Komentarz do osiągniętych wyników finansowych ................................ ................................ ........ 8
  6. Działania podejmowane w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. ................................ ....... 9
  7. Informacja dotycząca prognoz finansowych ................................ ................................ ................. 11
  8. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych ................................ ................................ .................. 11
  9. Informacja o strukturze akcjonariatu ................................ ................................ ........................... 11
  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 3 z 11
  1. Podstawowe informacje o Spółce.
  Firma Boruta – Zachem S.A.
  Forma prawna Spółka akcyjna
  Siedziba 85 -825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
  Adresy prowadzenia działalności 85 -825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
  95 -100 Zgierz, ul. A. Struga 10
  Telefon (+48) 52 374 82 40
  Fax (+48) 52 361 09 62
  E-mail [email protected] -zachem.pl
  WWW www.boruta -zachem.pl
  NIP 953 -24 -89 -839
  REGON 0932247 21
  KRS Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodar-
  czy pod numerem 0000482497
  Data rejestracji 05.11.2013 r.
  Zarząd
  Artur Bielski – Prezes Zarządu
  Marcin P awlikowski - Wiceprezes Zarządu
  Ewa Wójcikowska – Wiceprezes Zarządu
  Rada Nadzorcza
  Beata Peszyńska
  Karolina Nowakowska
  Cezary Pawlikowski
  Grzegorz Borowik
  Paweł Makówka
  Andrzej Foremny
  Kapitał zakład owy 23 957 515,00 zł (opłacony w całości)
  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 4 z 11
  2. Charakterystyka działalności.
  Podstawową działalnością Spółki jest produkcja barwników i pigmentów. W ramach tej
  działalności Spółka oferuje szeroki asortyment barwników, pigmentów organicznych
  i nieorganicznych, rozjaśniaczy optycznych i innych substancji chemicznych stosowanych do
  wyrobów przemysłu włókienniczego, garbarskiego, papierniczego, meblarskiego, materiałów
  budowlanych, farb i lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych.
  Ponadto Spółka jest dystrybutorem środków pomocniczych niemieckiej firmy Bozzetto
  GmbH oraz świadczy usługi mieszania substancji chemicznych na zlecenie firm zewnętrznych .
  Wynajmuje również powierzchnie magazynowe wraz z zabezpieczeniem obsługi.
  Spółka w ramach działalności biochemicznej produkuje ekologiczne środki powierzch-
  niowo czynne – bio surfaktant y, produkty chemii gospodarczej oparte na biosurfaktantach
  i środkach naturalnych oraz prowadzi prace badawc ze nad nowymi produktami m.in. nad
  podłożem nośnikowym na bazie lewanu i PGA do zastosowania w dermatologii klinicznej i
  estetycznej.
  Działalność prowadzona jest w dwóch lokalizacjach, tj. w Bydgoszczy oraz w Zgierzu.
  3. Dane finansowe za IV kwartał 201 7 ro ku
  3.1. Bilans
  BILANS - AKTYWA 31.12.2017 31.12.2016
  A. AKTYW A TRW AŁE 48 817 294,74 46 455 589,39
  I. Wartości niematerialne i prawne 5 488 942,55 5 327 183,36
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 39 858 304,94 39 755 992,63
  III. Należności długoterminowe 63 260,1 5 62 180,15
  IV. Inwestycje długoterminowe 3 031 494,10 1 253 120,25
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 375 293,00 57 113,00
  B. AKTYW A OBROTOWE 13 673 706,48 12 912 440,34
  I. Zapasy 8 179 999,39 5 257 099,34
  II. Należności krótkoterminowe 4 233 227,98 3 380 477,69
  III. Inwestycje krótkoterminowe 547 778,10 4 156 755,73
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 712 701,01 118 107,58
  AKTYWA RAZEM 62 491 001,22 59 368 029,73
  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 5 z 11
  BILANS - PASYWA 31.12.2017 31.12.2016
  A. KAPITAŁ WŁASNY 37 362 356,10 36 148 091,80
  I. Kapitał podstawowy 23 957 515,00 23 957 515,00
  II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0
  III. Udziały własne (wielkość ujemna) 0 0
  IV. Kapitał zapasowy 12 168 521,50 12 168 521,50
  V. Kapitał z aktualizacji wycen y 0 0
  VI Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 22 055,30 0,00
  VIII. Zysk (strata) netto 1 214 264,30 22 055,30
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 25 128 645,12 23 219 937,93
  I. Rezerwy na zobowiązania 692 261,00 321 465,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 1 225 251,38 196 447,62
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 010 308,77 1 728 556,59
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 20 200 823,97 20 973 468,72
  PASYWA RAZEM 62 491 001,22 59 368 029,73
  3.2. Rachunek zysków i strat
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  KALKULACYJNY
  IV KWARTAŁ IV KWARTAŁ NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO
  01.10. -
  31.12.2017
  01.10. -
  31.12.2016
  01.01. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  I. Przychody netto ze sprzedaży pro-duktów, towarów i materiałów 5 316 669,82 4 739 528,98 20 001 243,72 22 598 299,34
  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 664 069,92 3 217 630,37 12 930 228,74 17 127 170,21
  III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 652 599,90 1 521 898,61 7 07 1 014,98 5 471 129,13
  IV. Koszty sprzedaży 533 150,74 494 926,72 2 873 740,15 1 859 313,61
  V. Koszty ogólnego zarządu 1 656 284,57 709 393,84 3 830 115,91 2 723 897,81
  VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 463 164,59 317 578,05 367 158,92 887 917,71
  VII. Pozo stałe przychody operacyjne 2 823,44 380 405,27 1 138 885,65 1 190 556,09
  VIII. Pozostałe koszty operacyjne -1 703 456,07 744 397,94 322 876,94 2 012 030,44
  IX. Zysk (strata) z działalności opera-cyjnej 2 169 444,10 -46 414,62 1 183 167,63 66 443,36
  X. Przychody finansowe 46 180,77 56 503,35 147 722,33 95 609,33
  XI. Koszty finansowe 28 471,05 66 639,93 53 582,66 94 098,39
  XII. Zysk (strata) z działalności go-spodarczej 2 187 153,82 -56 551,20 1 277 307,30 67 954,30
  XIII. W ynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  XIV. Zysk (strata) brutto 2 187 153,82 -56 551,20 1 277 307,30 67 954,30
  XV. Podatek dochodowy 229 705,00 -55 090,00 63 043,00 45 899,00
  XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejsze-nia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  XVII. Zysk (strata) netto 1 957 4 48,82 -1 461,20 1 214 264,30 22 055,30  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 6 z 11
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PORÓW-
  NAWCZY
  IV KWARTAŁ IV KWARTAŁ NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO
  01.10. -
  31.12.2017
  01.10. -
  31.12.2016
  01.01. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7 057 215,06 4 914 745,44 22 772 818,23 22 597 291,50
  II. Koszty działalności operacyjnej 6 594 050,47 4 597 167,39 22 405 659,31 21 709 373,79
  III. Zysk (strata) ze sprzedaży 463 164,59 317 578,05 367 158,92 887 917,71
  IV. Pozostałe przychody operacyjne 2 823,44 380 405,27 1 138 885,65 1 190 556,09
  V. Pozostałe koszty operacyjne -1 703 456,07 744 397,94 322 876,94 2 012 030,44
  VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 169 444,10 -46 414,62 1 183 167,63 66 443,36
  VII. Przychody finansowe 46 180,77 56 503,35 147 722,33 95 609,33
  VIII. Koszty finansowe 28 471,05 66 639,93 53 582,66 94 098,39
  IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 187 153,82 -56 551,20 1 277 307,30 67 954,30
  X. W ynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  XI. Zysk (str ata) brutto 2 187 153,82 -56 551,20 1 277 307,30 67 954,30
  XII. Podatek dochodowy 229 705,00 -55 090,00 63 043,00 45 899,00
  XIII. Pozostałe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  XIV. Zysk (strata) netto 1 957 448,82 -1 461,20 1 214 264,30 22 055,30
  3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁA-
  SNYM
  IV KWARTAŁ
  01.10. -
  31.12.2017
  NARASTAJĄCO
  01.01. -
  31.12.2017
  NARASTAJĄCO
  01.01. -
  31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35 404 907,28 36 148 091,80 20 484 301,70
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23 957 515,00 23 957 515,00 16 136 647,60
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23 957 515,00 23 957 515,00 23 957 515,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12 168 521,50 12 168 521,50 4 121 776,85
  2.1. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12 168 521,50 12 168 521,50 12 168 521,50
  3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 22 055,30 22 055,30 225 877,25
  3.1. Z ysk z lat ubiegłych na koniec okresu 22 055,30 22 055,30 0,00
  4. W ynik netto 1 957 448,82 1 214 264,30 22 055,30
  5. Korekta -743 184,52 0,00 0,00
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37 362 356,10 37 362 356,10 36 148 091,80
  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 7 z 11
  3.4. Ra chunek przepływów pieniężnych
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  IV KWARTAŁ IV KWARTAŁ NARASTAJĄCO NARASTAJĄCO
  01.10. -
  31.12.2017
  01.10. -
  31.12.2016
  01.01. -
  31.12.2017
  01.01. -
  31.12.2016
  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
  I. Z ysk (strata netto) 1 957 448,82 -1 461,20 1 214 264,30 22 055,30
  II. Korekty razem -1 807 267,84 844 557,06 -2 143 783,16 52 193,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 150 180,98 843 095,86 -929 518,86 74 248,30
  B. PRZEPŁ YWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
  I. W pływy 2 140,00 2 400 000,00 3 175,00 2 416 808,00
  II. W ydatki 1 381 615,88 1 085 980,99 4 077 473,01 6 839 309,04
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 379 475,88 1 314 019,01 -4 074 298,01 -4 422 501,04
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
  I. W pływy 1 655 401,28 0,00 1 655 401,28 16 647 899,02
  II. W ydatki 109 723,85 95 981,19 267 469,29 13 223 275,49
  III. Przep ływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 545 677,43 -95 981,19 1 387 931,99 3 424 623,53
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 316 382,53 2 061 133,68 -3 615 884,88 -923 629,21
  E. BILANSOW A ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 314 905,86 2 061 133,68 -3 615 884,88 -923 629,21
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 227 416,64 2 103 570,47 4 159 684,05 5 088 333,36
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 543 799,17 4 164 704,15 543 799,17 4 164 704,15
  4. Przyjęte zasady rachunkowości
  Sprawozdanie zostało s porządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawoz-
  dawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) zgodnie
  z uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu
  12.08.2014 r.
  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 8 z 11
  5. Komentarz do osiągniętych wyników finansowych
  Wartości bilansowe osiągnięte na koniec IV kwartału 201 7 roku wykazują wzrost wartości
  aktywów trwałych: z kwoty 46,46 mln zł wykazywanych po IV kwartale 201 6 roku do kwoty
  48,82 mln zł na koniec IV kwar tału roku 201 7, przy jednoczesnym wzroście wartości wszyst-
  kich pozycji zaliczanych do aktywów trwałych . Na wzrost wartości aktywów trwałych znaczą-
  co wpłynęła pozycja inwestycji długoterminowych, które na 31.12 .2017r. wyniosły 3,03 mln
  zł, a które dotyczą p ożyczki udzielonej Boruta -Zachem Biochemia Sp. z o.o. na pokrycie na-
  kładów na realizację projektów z zakresu badań B+R (o których była mowa m.in. w punktach
  11.3 i 11.4 raportu okresowego Spółki za 2016 rok) w części niedofinansowanej ze środków
  POIR.
  W po zycjach dotyczących aktywów obrotowych, uwagę zwraca wzrost poziomu zapasów
  (głównie zapasu przeznaczonych do sprzedaży kosmetyków) i należności krótkoterminowych,
  na który zasadniczy wpływ miał wzrost produkcji i sprzedaży naturalnych produktów kosme-
  tyczn ych i środków czystości zawierających biosurfaktanty.
  W zestawieniu pasywów bilansu na dzień 31.12 .2017 r. , w stosunku do stanu notowanego na
  dzień 31.12 .2016 r., zmiany są nieznaczne: proporcjonalnie do dokonywanych odpisów amor-
  tyzacyjnych środków trwałyc h, których zakup był współfinansowany ze środków unijnych,
  spada saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów.
  Analizując wartości przychodów i kosztów przedstawione w wariancie porównawczym
  rachunku zysków i strat, w IV kwartale 201 7 roku, przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły
  7,06 mln zł i były znacząco wyższe niż osiągnięte w IV kwartale 201 6 roku (wyższe aż o
  43 ,6%), co było spowodowane przede wszystkim wzrostem wolumenu produkcji i sprzedaży
  produktów kosmetycznych i środków czystości . W kosz tach działalności operacyjnej, również
  obserwujemy wyraźny wzrost, Jednakże – mimo znacznego wzrostu odpisów
  amortyzacyjnych – dynamika wzrostu kosztów działalności operacyjnej była nieco niższa niż
  dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży , przez co zysk n a sprzedaży osiągnięty za IV
  kwartał ( 463,16 tys. zł) był wyższy niż ten sprzed roku.
  Po stronie kosztowej IV kwartału zwraca uwagę ujemna kwota pozostałych kosztów
  operacyjnych. Taki zapis jest wynikiem odniesienia do wartości wykazywanych po III kwarta le
  2017 r. skorygowanych wartości odnoszących się do całego 2017 roku. Spółka jest obecnie w
  trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego i korekty takiej dokonała w uzgodnieniu
  z biegłym rewidentem. Skorygowano koszty księgowe amortyzacji środków trwa łych, które
  zostały zakupione z dofinansowaniem unijnym. Jednocześnie skorygowano (in minus)
  pozostałe przychody operacyjne w części dotyczącej odpisu dofinansowania przeznaczonego
  na zakup tych środków.
  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 9 z 11
  Uzyskanie za IV kwartał br. korzystniejszego n iż przed rokiem wyniku ze sprzedaży przy
  jednoczesnej korekcie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych, o której była mowa
  powyżej, spowodowało, że spółka osiągnęła za ten kwartał wysoki dodatni wynik netto.
  6. Działania podejmowane w obszarze rozwoj u prowadzonej
  działalności.
  6.1 W IV kwartale zwiększono tempo prac zmierzających do uzyskania przez Spółkę certyfika-
  tów ISO i GMP i głównie wokół zagadnień certyfikacyjnych ISO, Eco Cert i Cosmos sko n-
  cen trowana była uwaga kierownictwa Spółki. Dlatego też nie doszło do zapowiadanego w
  poprzednim raporcie kwartalnym sformalizowania w postaci umowy zasad współpracy
  pomiędzy Spółką a Laboratorium Naturella Sp. z o.o. . Wciąż , trwają prace nad ostatecz-
  nym kształtem umowy z tym podmiotem, z którym Spółka już obecnie współpracuje , a
  który będzie odpowiedzialny za rozwój produktu, marketing i sprzedaż produktów wytwa-
  rzanych przez Boruta – Zachem S.A. W ramach współpracy L aboratorium Naturella Sp. z
  o.o. będą prowadzone działa nia związane z public relations, marketingiem internetowym,
  zawieraniem umów handlowych z dystrybutorami oraz drogeryjnymi sieciami handlowy-
  mi, usługami transportowymi, obsługą sklepu e -commerce.
  6.2 W IV kwartale zakończyły się prace przygotowujące spółk ę do audytów certyfikacyjnych
  na zgodność z normami PN EN ISO 9001 i PN EN ISO 22716 GMP. Ze względów organiza-
  cyjnych po stronie firm certyfikacyjnych audyty odbyły się w pierwszych tygodniach
  2018 r. Na dzień publikacji raportu spółka Boruta Zachem S.A. o raz spółka dystrybuująca
  jej produkty Laboratorium Naturella posiadają już certyfikaty na systemy zarządzania ja-
  kością oraz Dobre Praktyki Produkcji Kosmetyków. Zakończono również prace nad przy-
  gotowaniami do certyfikacji EcoCert i Cosmos – audyty również przebiegły pomyślnie.
  Aktualnie produkty wytwarzane przez Borutę Zachem jako nieliczne w Polsce mają sta-
  tus międzynarodowych organizacji potwierdzających ich naturalność.
  6.3 W IV kwartale rozpoczęto proces certyfikacji na zgodność z wymaganiami b rytyjskiego
  standardu Vegan Society aby potwierdzić wegańskość produktów kosmetycznych .
  Przewidywany termin zakończenia i uzyskania certyfikatu to luty/marzec 2018.
  6.4 Ze względu na planowany w 2018 roku rozwój sprzedaży eksportowej przygotowane zo-
  stały ang ielskie wersje językowe etykiet na wszystkie produkty kosmetyczne . Produkty
  wytwarzane przez Borutę Zachem będą wystawione w I kwartale 2018 na dwóch naj-
  większych imprezach targowych w Europie – targach kosmetyków naturalnych Vivaness
  w Norymberdze oraz C osmoprof w Bol onii.  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 10 z 11
  6.5 Z uwagi na wysokie wymagania stawiane przez standardy Ecocert/Cosmos przedłużyły
  się prace wdrożeniowe nad ofertą pielęgnacyjną – aktualnie pojawienie się kremów i
  balsamów planowane jest na przełomie I i II kwartału 2018. Uda ło się natomiast posze-
  rzyć ofertę produktów do demakijażu – obok płynu micelarnego znajdują się już w niej
  pianka i żel do mycia twarzy. Poszerzono ofertę testerów z próbkami dla klientów w sa-
  szetkach oraz wprowadzono tester, traktowany również jako „podró żny” wariant płynu
  micelarnego w opakowaniu 50 ml. Wprowadzono również nowe ekologiczne opakowa-
  nie żelu pod prysznic w saszetce – jako wygodne uzupełnienie szklanej butelki, a także
  mydło w płynie w pojemności 250 ml – dotychczasowa pojemność 500 ml nie z adowala-
  ła klientów, preferujących mniejszy jednorazowy wydatek na kosmetyk.
  6.6 Zgodnie z zapowiedzią, która znalazła się w raporcie okresowym za III kwartał, w IV kwar-
  tale Spółka uzyskała od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości decyzję w sprawie
  protestu na negatywne rozpatrzenie przez PARP wnios ku o dofinansowanie projektu pn.
  „Budowanie wizerunku polskiej marki kosmetyków stworzonych na bazie nowoczesnych
  ekologicznych surowców i produkowanych za pomocą zaawansowanych metod biotech-
  nologicznych”, w organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości kon-
  kursie w ramach Osi III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3: Wspar-
  cie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3:
  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.
  Złożony przez Spółkę protest został rozpatrzony negatywnie. Kierownictwo spółki anali-
  zuje przyczyny odrzucenia wniosku i podejmie decyzję w sprawie jego korekty i ponow-
  nego złożenia w konkursie, który jest prze widziany na I kwartał 2018 roku.
  6.7. Jak informowaliśmy w raporcie za III kwartał 2017 r. - spółka zależna Boruty -Zachem S.A.
  – Boruta -Zachem Biochemia Sp. z o.o. uzyskała od Narodowego Centrum Badań i Rozwo-
  ju potwierdzenie przyznania dofinansowania w ra mach konkursu INNOCHEM realizowa-
  nego w ramach Działania 1.2 PIOIR „Sektorowe programy B+R” dla projektu pn. „ Bio-
  transformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktan-
  tów, polimerów oraz komponentów paszowych” . Wartość projek tu wynosi 19 350
  141,92 PLN netto , z czego dofinansowanie ma wynieść 14 542 792,16 PLN. Wkład wła-
  sny na potrzebny do zrealizowania projektu wynosi 4.807.349,76 PLN. Umowa o dofi-
  nansowanie zosta ła zawarta 22.11.2017 r.
  6.8 Aktualne pozostają plany Zarządu w zakresie przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku
  NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowa-
  ne przeniesienie notowań akcji Spółki Zarząd traktuje jako kolejny istotny krok w rozwoju
  Boruta -Zachem S.A.  RAPORT KWAR TALNY BORUTA – ZACHEM S.A. ZA IV KWARTAŁ 201 7 ROKU
  Strona 11 z 11
  Działania, zw iązane z budową grupy kapitałowej tj. konieczność identyfikacji wszystkich ryzyk
  dotyczących planowanych w obrębie nowej organizacji inwestycji oraz z przygotowaniem
  strategii Spółki na najbliższe lata, wymagają dalszych prac nad prospektem emisyjnym.
  Zar ząd dokłada starań, aby dokument uwzględniał specyfikę innowacyjnego biznesu .
  Zarząd dokończy proces przeniesienia notowań w chwili zwiększenia fundamentalnej
  wartości Boruty -Zachem, poprawy koniunktury i uzyskania kapitalizacji wymaganej dla Rynku
  Głównego Giełdy Papierów Wartościowych.
  7. Informacja dotycząca prognoz finansowych
  Boruta – Zachem Spółka Akcyjna nie publikowała prognoz finansowych dotyczących roku
  201 7, ani poszczególnych jego kwartałów.
  8. Informacja dotycząca liczby zatrudnionych
  Na d zień 31.12 .201 7 r. z atrudnienie w Spółce wynosiło 94 os ób (92 ,5 etatów).
  9. Informacja o strukturze akcjonariatu
  Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów
  Midorana Investments Ltd. 119 163 824 49,74% 119 163 824 49,74%
  Jacek Franasik 16 136 646 6,73% 16 136 646 6,73%
  Futuresky Finance Ltd. 12 000 000 5,01% 12 000 000 5,01%
  Pozostali 92 274 680 38,52% 92 274 680 38,52%
  Łącznie 239 575 150 100,00% 239 575 150 100,00%
  Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiad omień od akcjona-
  riuszy otrzymanych w trybie art. 69 us tawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Boruta-Zachem SA
ISIN:PLBRTZM00010
NIP:9532489839
EKD: 20.12 produkcja barwników i pigmentów
Adres: ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3748240
www:www.boruta-zachem.pl
Komentarze o spółce BORUTA-ZACHEM
2019-02-17 04-02-37
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649