Raport.

BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA (70/2017) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 19) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 2 listopada 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki dokonała wyboru firmy:
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do:
1) zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku;
2) zbadania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku;
Siedziba KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mieści się przy ul. Inflanckiej 4A, 00 - 189 Warszawa.
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546.
Spółka korzystała wcześniej z usług firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez ten podmiot powierzonych czynności.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-10-16 05-10-16
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649