Raport.

BIOMAXIMA SA (25/2017) Raport jednostkowy i skonsolidowany BioMaxima S.A. za III kw. 2017 r.

Zarząd BioMaxima S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  R aport jednostkowy i skonsolidowany za I II kw. 201 7 r.
  okres od 1 lipca do 30 września 201 7 roku
  Lublin, 10 listopad 201 7 roku


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 2
  Spis treści:
  I. List Zarządu do Akcjonariuszy BioMaxima S.A. 3
  II. Wybrane dane finansowe (w złotych) a) B ioMaxima b) skonsolidowane 5
  III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 6
  IV. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 6
  V. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 6
  VI. Bilans jednostkowy (w złotych) 8
  VII. Rachunek zysków i strat jednostkowy (w złotych) 10
  VIII. Rachunek p rzepływ ów pieniężn ych jednostkowy (w złotych) 11
  IX. Zestawienie z mian w kapitale własnym jednostkowe (w złotych) 12
  X. Bilans skonsolidowany (w złotych) 13
  XI. Rachunek zysków i strat skonsolidowany (w złotych) 15
  XII. Rachunek przepływów pieniężnych skonsolidowany (w złotych) 16
  XIII. Zestawienie zmian w kapitale własnym skonsolidowane (w złotych) 17
  XIV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 18
  XV. Władze Spółki, akcjonariat 19
  1. Zarząd BioMaxima S.A. 19
  2. Rada Nadzorcza BioMaxima S.A. 19
  3. Akcjonariat BioMaxima S.A. 19
  XVI. Opis działalności 20
  XVII. Informacje dotycz . liczby osób za trudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty 22
  XVIII. Spółki zależne 22
  XIX. Strategia rozwoju 23
  XX. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń 23
  1. Ryzyko związane z sytuacja makroekonomiczną 23
  2. Ryzyko zwi ązane z konkur encj ą 23
  3. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa 24
  4. Ryzyko utraty kluczowych pracowników 24
  5. Ryzyko ochrony wartości intelektualnej 24
  6. Ryzyko cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE 25
  7. Ryzyko braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej 25
  8. Ryzyko pogorszenia jakości produktów 26
  9. Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku diagnostyki laboratoryj nej w Polsce 26
  10. Ryzyko pozyskania surowców 26
  11. Ryzyko współpracy z podmiotam i pub licznymi 26
  XXI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 26
  XXII. Dane teleadresowe 27


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 3
  I. List Zarządu do Akcjonariuszy BioMaxima S.A.
  Lublin, 10 listopad 201 7 r.
  Szanowni Akcjonariusze,
  Niniejszym przekaz ujemy Pa ństwu raport kwartalny spółki BioMaxima S.A., prezentuj ący
  najważniejsze wydarzenia i wyniki osi ągni ęte przez Spółk ę w trzecim kwartale 201 7 roku.
  Skonsolidowane przychody BioMaxima oraz spółek rumuńskich za trzeci kwartał wyniosły 8.432
  tys. zł, zaś skonsolidowany zy sk netto wyniósł 389 tys. zł, przy zysku jednostkowym jednostki
  dominującej na poziomie 156 tys. zł. Spółki rumuńskie w II I kwartale zniwelował y straty z
  pierwszego półrocza i liczymy, że na koniec roku wykażą z ysk. Cieszy znaczący wzrost
  sprzedaż y eksport ow ej, która po trzech kwartałach wyniosła 5.867 tys. zł i stanowiła 16 2,88 %
  sprzedaży analogicznego okresu roku ubiegłego . Udział sprzedaży eksportowej w sprzedaży
  ogółem wzrósł do blisko 28%. W okresie styczeń – wrzesień 2017 r. Spółka wygrała również
  pos tępowania przetargowe na kwotę 8.400 tys. zł. Dynamika wzrostu wygranych postępowań
  przetargowych wyniosła 1 31 ,68 %.
  Dnia 8 września 2017 r. Spółka podpisała umowy na budowę Centrum Badawczo -Rozwojowego
  oraz Zakładu Produkcyjnego. W połowie września ruszył y prace budowlane. Na 31.05.2018 r
  przewidziano termin zakończenia budowy i oddania obiektów do użytku.
  Spółka podpisała aneks do umowy dzierżawy pomieszczeń zakładu produkcyjnego w Gdańsku,
  gdzie nowy termin obowiązywania umowy przedłużono do 30 września 2018 r.
  Wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Innowacyjne produkty mikrobiologiczne” w ramach
  działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” został wybrany do dofinansowania. Wydatki
  kwalifikowane w tym projekcie wynoszą 5.001.900 zł, zaś wartość dofina nsowania wynosi
  2.999.639,42 zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na budowę nowego zakładu
  produkcyjnego, zakup maszyn związanych z produkcją mikrobiologiczną oraz zakup systemu
  ERP. Przyznane wsparcie domyka finansowanie całego procesu inwestycyjnego zwią zanego z
  koncentracją produkcji w Lublinie . Środki te zostaną wykorzystane również do wprowadzenia
  na rynek innowacyjnych produktów mikrobiologicznych, modernizacji procesów produkcji i
  logistyki, poprawę wydajności, wsparcia procesów zarządzania oraz kom unikacji z klientem.
  Łączne nakłady inwestycyjne netto Emitenta w okresie najbliższych 16 miesięcy wyniosą ok. 19
  mln zł i zostaną wykorzystane w następujący sposób :
  Maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne – 7,5 mln zł
  Budowa CBR i Zakładu p rodukcyjnego – 9,7 mln zł
  Opracowanie testów lekooporności – 0,8 mln zł
  Rozwój eksportu – 1,0 mln zł


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 4
  Łączna wartość uzyskanych na te cele dotacji to 9, 55 mln zł, wkład własny wyniesie 2,0 mln zł,
  resztę Spółka zamierza sfinansować kredytem bankowym.
  Dotac je stanowią to istotne wsparcie dla dalszego rozwoju Spółki, a w szczególności procesu
  koncentracji produkcji, który to proces pozwoli znacząco poprawić również wynik finansowy
  Spółki. Gro s dotacji Spółka uzyskała w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
  - wzór na k onkurencję I etap – 99.110 zł
  - wzór na konkurencję II etap – 2.973.400 zł
  - 1.2 testy do badania lekooporności – 584.178,91 zł
  - 2.1 Centrum Badawczo -Rozwojowe – 2.294.000 zł
  - 3.3.3.Go To Brand – 598.860 zł
  - 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP – 2.999.639,4 2 zł
  Trwają prace badawczo -rozwojowe związane z opracowaniem testów do badania
  lekooporności . Są one realizowane wspólnie z UMCS w Lublinie w ramach przyznanej Spółce
  dotacji 1.2 Badania celowe. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Założony termin
  opra cowania technologii testów w połowie przyszłego roku wydaje się być jak najbardziej
  realny. Zarząd liczy na duże efekty sprzedażowe w zakresie tych testów, gdzie tylko rynek
  polski daje potencjał 25 -30 mln zł rocznie.
  W ramach przyznanej dotacji 1.4 wzór n a konkurencję będą kontynuowane prace związane z
  własnym i analizator ami . Finalizację prac planujemy w nowym Centrum Badawczo –
  Rozwojowym, gdzie między innymi zamierzamy opracować nową rodzinę szybkich testów
  wykrywających choroby infekcyjne i nowotworowe .
  Dzi ękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzają .
  Z poważaniem
  Zarząd BioMaxima S.A.


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 5
  II. Wybrane dane finansowe (w złotych)
  a) BioMaxima
  b) dane skonsolidowane Biomaxima, Roco Sistem, Qias Med., Istar
  W III kwartale 20 17 r. spółki w Rumunii zanotowały dodatni wynik finansowy i
  praktycznie zniwelowały stratę z pierwszego półrocza . 2017 r. Gro s przychodów i
  zysków na rynku rumuńskim jest realizowane w ostatnim kwartale rok u, co wynika ze
  specyfiki rynku zdominowanego prze z klientów budżetowych . Dane za III kw. 2016 r.
  obejmują tylko dane finansowe BioMaxima. Lp. Dane finansowe (w złotych)
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco od
  01.01.2017 do
  30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco od
  01.01.2016 do
  30.09.2016
  1. Kapitał włas ny 17 434 711 15 857 769 17 434 711 15 857 769
  2. Należnoś ci długoterm inowe 0 0 0 0
  3. Należnoś ci krótkoterm inowe 5 301 947 4 410 041 5 301 947 4 410 041
  4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 848 252 665 628 1 848 252 665 628
  5. Zobowiązania długoterm inowe 641 381 985 009 641 381 985 009
  6. Zobowiązania krótkoterm inowe 6 645 523 4 411 166 6 645 523 4 411 166
  7. Am ortyzacja 438 634 412 208 1 344 552 1 248 817
  8. Przychody netto ze s przedaży 7 435 776 5 267 253 22 078 938 17 197 114
  9. Zys k/s trata na s przedaży 235 141 120 375 943 991 822 512
  10. Zys k/s trata na działalnoś ci operacyjnej 185 234 182 995 845 254 944 835
  11. Zys k/s trata brutto 160 989 181 091 823 540 914 032
  12. Zys k/s trata netto 156 056 185 666 788 342 826 774 Lp. Dane finansowe (w złotych)
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco od
  01.01.2017 do
  30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco od
  01.01.2016 do
  30.09.2016
  1. Kapitał włas ny 17 732 223 15 857 769 17 732 223 15 857 769
  2. Należnoś ci długoterm inowe 0 0 0 0
  3. Należnoś ci krótkoterm inowe 6 225 687 4 410 041 6 225 687 4 410 041
  4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 171 389 665 628 2 171 389 665 628
  5. Zobowiązania długoterm inowe 1 115 210 985 009 1 115 210 985 009
  6. Zobowiązania krótkoterm inowe 7 609 021 4 411 166 7 609 021 4 411 166
  7. Am ortyzacja 447 475 412 208 1 372 695 1 248 817
  8. Przychody netto ze s przedaży 8 432 451 5 267 253 24 650 975 17 197 114
  9. Zys k/s trata na s przedaży 458 036 120 375 959 286 822 512
  10. Zys k/s trata na działalnoś ci operacyjnej 443 741 182 995 894 739 944 835
  11. Zys k/s trata brutto 406 818 181 091 849 206 914 032
  12. Zys k/s trata netto 389 029 185 666 784 429 826 774


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 6
  III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w
  okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i
  zdarzeń, w szczególnośc i o nietypowym charakterze, mających wpływ na
  osiągnięte wyniki
  Przy chody ze sprzedaży BioMaxima S.A. w okresie III kwartału 2017 r. wyniosły 7. 43 6 tys. Zł,
  zaś w analogicznym okresie 2016 r. 5.267 tys. zł. Spółka osiągnęła dynamikę sprzedaży w
  porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku na poziomie 1 41 ,19%. Sprzedaż eksportowa w
  okresie III kwartału wyniosła 1.997 tys. zł i stanowiła 16 8,52% sprzedaży analogicznego
  okresu roku ubiegłego. W okresie III kwartału Spółka wygrała postępowania przetargowe na
  kw otę 2.326 tys. zł. Dynamika wzrostu wygranych postępowań przetargowych w stosunku do
  III kwartału 2016 r. wyniosła 1 41 ,66 % co wynika m.in. z poszerzenia bazy klientów o
  mikrobiologię przemysłową po połączeniu z Biocorp. Zysk netto za I II kwartał 2017 roku
  wyniósł 156 tys. zł i stanowił 84 ,05 % zysku za analogiczny okres roku ubiegłego. Na niższy
  zysk netto główny wpływ miał wzrost kosztów operacyjnych. Zysk ze sprzedaży (przed
  uwzględnieniem kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych) wyniósł 235 tys. zł, przy
  120 tys. zł za analogiczny kwartał ubiegłego roku, co daje dynamikę na poziomie 195%.
  IV. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie
  kwartalnym
  Zarząd n ie publikował prognoz n a 201 7 r.
  V. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent
  podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności
  poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
  przedsię biorstwie
  W okresie objętym raportem wystąpiło wiele zdarzeń wpływających na obecny i przyszły
  poziom rozwoju Spółki.
  We wrześniu Spółka podpisała umowę na dystrybucję swoich produktów na rynku Myanmar
  (Birma). Jest to drugie, po Indonezji, pod względem w ielkości państwo regionu Azji
  Południowo -Wschodniej. Zamieszkuje je prawie 51,5 miliona ludzi. Dnia 9 września w MICT
  Park, Yangon, Myanmar odbyło się uroczyste wprowadzenie produktów BioMaxima na rynek
  Myanmaru połączone z krótkim sympozjum przedstawiając ym Polskę, BioMaximę oraz jej
  wyroby. W seminarium uczestniczyło ponad 100 osób z najważniejszych laboratoriów ochrony
  zdrowia oraz przedstawiciele ministerstwa ochrony zdrowia Myanmar. BioMaxima była
  reprezentowana przez Wiceprezesa Piotra Rubaja oraz Dyr ektora Krzysztofa Pawluka.  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 7
  Dnia 8 września 2017 r. Spółka podpisała umowy na budowę Centrum Badawczo -Rozwojowego
  oraz Zakładu Produkcyjnego. Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania
  przetargowego, w którym najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo „VIVA” Sp. z o.o. z
  siedzibą w Lublinie. Wartość umowy netto na budowę CBR to 4.060.557,49 PLN. Wartość
  umowy na budowę Zakładu Produkcyjnego to 5.648.447,41 PLN. W połowie września ruszyły
  prace budowlane. Na 31.05.2018 r przewidziano te rmin zakończenia budowy i oddania
  obiektów do użytku. Przewidziany w umowie okres gwarancji to 48 miesięcy.  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 8
  VI. Bilans (w złotych ) - jednostkowy
  AKTYW A 30.09.2017 30.09.2016
  A. Aktywa trwa łe 8 949 047 8 302 679
  I . Wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 1 112 625 1 454 172
  1. Kos zty za kończeni a pra c rozwoj owych 1 108 047 1 438 448
  2. Wa rtoś ć fi rmy 0 0
  3. I nne wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 4 579 15 724
  4. Za l i czki na wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 0 0
  I I . Rzeczowe a ktywa trwa łe 6 710 915 6 430 557
  1. Środki trwa łe 6 411 411 6 421 457
  a ) grunty (w tym pra wo uzytkowa ni e wi eczys tego gruntu) 715 877 715 877
  b) budynki , l oka l e i obi ekty i nżyni eri i l ądowej i wodnej 3 503 452 3 526 864
  c) urządzeni a techni czne i ma s zyny 646 680 579 125
  d) ś rodki tra ns portu 381 866 382 003
  e) i nne ś rodki trwa łe 1 163 535 1 217 589
  2. Środki trwa łe w budowi e 299 504 9 100
  3. Za l i czka na ś rodki trwa łe w budowi e ora z pra ce ba da wczo-rozwoj owe 0 0
  I I I . Na l eżnoś ci długotermi nowe 0 0
  I V. I nwes tycj e długotermi nowe 1 125 507 417 949
  3. Długotermi nowe a ktywa fi na ns owe 1 125 507 417 949
  a ) w j ednos tka ch powi ąza nych 907 507 199 949
  I . udzi a ły l ub a kcj e 907 507 199 949
  I I . Udzi el one pożyczki 0 0
  b) w pozos ta łych j ednos tka ch 218 000 218 000
  I . udzi a ły l ub a kcj e 218 000 218 000
  V. Długotermi nowe rozl i czeni a mi edzyokres owe 0 0
  B. Aktywa obrotowe 16 876 540 12 984 532
  I . Za pa s y 7 839 601 6 502 718
  1. Ma teri a ły 2 390 014 1 533 393
  2. Półfa bryka ty i produkty w toku 50 062 15 861
  3. Produkty gotowe 780 995 284 062
  4. Towa ry 4 448 762 4 378 980
  5. Za l i czki na dos ta wy 169 767 290 421
  I I . Na l eżnoś ci krótkotermi nowe 5 301 947 4 410 041
  1. Na l eżnoś ci od j ednos tek powi ąza nych 840 307 686 070
  a . - z tyt dos ta w i us ług o okres i e s pła ty do 12 m-cy 840 307 686 070
  b. i nne 0 0
  2. Na l eżnoś ci od pozos ta łych j ednos tek 4 461 639 3 723 971
  a . - z tyt dos ta w i us ług o okres i e s pła ty do 12 m-cy 4 076 330 3 615 014
  - z tyt dos ta w i us ług o okres i e s pła ty pow. 12 m- 0 1 976
  b. z tyt poda tków, dota cj i , ceł ubezpi eczeń s poł i zdrowotnych 252 727 13 537
  c. i nne 132 582 95 420
  d. dochodzone na drodze s ądowej 0 0
  I I I . I nwes tycj e krótkotermi nowe 1 896 252 759 134
  1. Krótkotermi nowe a ktywa fi na ns owe 1 848 252 710 134
  a . w j ednos tka ch powi ąza nych 0 44 506
  - udzi el one pożyczki 0 44 506
  b. w pozos ta łych j ednos tka ch 0 0
  c. ś rodki pi eni ężne i i nne a ktywa pi eni ężne 1 848 252 665 628
  - ś rodki pi eni ężne w ka s i e i na ra chunka ch 1 848 252 665 628
  - i nne ś rodki pi eni ężne 0 0
  2. I nne i nwes tycj e krótkotermi nowe 48 000 49 000
  I V. Krótkotermi nowe rozl i czeni a mi ędzyokres owe 1 838 740 1 312 639
  Suma a ktywów (A+B) 25 825 586 21 287 211


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 9
  PASYW A 30.09.2017 30.09.2016
  A. Ka pi ta ł wła s ny 17 434 711 15 857 769
  I . Ka pi ta ł pods ta wowy 3 730 000 3 040 000
  I V. Ka pi ta ł za pa s owy 12 265 190 11 120 173
  na dwyżka wa rtoś ci s przeda ży (wa rtoś ci emi s yj nej ) na d wa rtoś ci ą nomi na l ną 8 241 449 8 241 449
  V. Ka pi ta ł z a ktua l i za cj i wyceny 0 0
  VI . Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 845 556 845 556
  tworzone zgodni e ze s ta tutem s półki 845 556 845 556
  VI I . Zys k (s tra ta ) z l a t ubi egłych -194 377 25 265
  VI I I . Zys k (s tra ta ) netto roku bi eżącego 788 342 826 774
  I X. Odpi s y z zys ku netto w ci ągu roku obrotowego (wl k uj emna ) 0 0
  B. Zobowi ąza ni a i rezerwy na zobowi ąza ni a 8 390 875 5 429 442
  I . Rezerwy na zobowi ąza ni a 53 574 33 268
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 53 574 33 268
  2. Rezerwa na ś wi a dczeni a emeryta l ne i podobne 0 0
  3. Pozos ta łe rezerwy 0 0
  I I . Zobowi ąza ni a długotermi nowe 641 381 985 009
  1. Wobec j ednos tek powi ąza nych 0 0
  2. Wobec pozos ta łych j ednos tek 641 381 985 009
  a . kredyty i pożyczki 641 381 985 009
  b. z tytułu emi s j i dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0
  c. i nne zobowi ąza ni a fi na ns owe 0 0
  d. i nne 0
  I I I . Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 6 645 523 4 411 166
  1. Wobec j ednos tek powi ąza nych 0 0
  a . - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci do 12 m-cy 0 0
  - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci pow. 12 m-cy 0 0
  b. i nne 0 0
  2. Wobec pozos ta łych j ednos tek 6 645 523 4 411 166
  a . kredyty i pożyczki 3 273 280 2 826 852
  b. z tyt emi s j i dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0
  c. i nne zobowi ąza ni a fi na ns owe 0 0
  d. - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci do 12 m-cy 3 175 825 1 421 057
  - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci pow. 12 m-cy 0 0
  e. za l i czki otrzyma ne na dos ta wy 0 0
  f. zobowi ąza ni a weks l owe 0 0
  g. z tytułu poda tków, ceł, ubezpi eczeń i i nnych ś wi a dczeń 173 313 151 971
  h. z tytułu wyna grodzeń 2 972 4 817
  i . i nne 20 132 6 468
  3. Fundus ze s pecj a l ne 0 0
  I V. Rozl i czeni a mi ędzyokres owe 1 050 397 0
  1. Uj emna wa rtoś ć fi rmy 98 992 0
  2. I nne rozl i czeni a mi ędzyokres owe 951 404 0
  - długotermi nowe 0 0
  - krótkotermi nowe 951 404 0
  Suma bi l a ns owa (A+B) 25 825 586 21 287 211


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 10
  VII. Rachunek zysków i strat (w z łotych) - jednostkowy
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco od
  01.01.2017 do
  30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco od
  01.01.2016 do
  30.09.2016
  A. Przychody netto ze s przeda ży i zrówna ni e z ni mi w tym: 7 435 776 5 267 253 22 078 938 17 197 114
  - od j ednos tek powi ąza nych 147 063 137 675 298 113 315 787
  I . Przychody netto ze s przeda ży produktów 3 976 701 1 942 937 11 516 580 6 126 622
  I I . Zmi a na s ta nu produktów 47 875 -2 304 116 982 19 847
  I I I . Kos zt wytworzeni a produktów na wła s ne potrzeby j ednos tki 317 606 339 062 951 751 992 151
  I V. Przychody netto ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 3 093 595 2 987 558 9 493 625 10 058 493
  B. Kos zty dzi a ła l noś ci opera cyj nej 7 200 635 5 146 878 21 134 948 16 374 601
  I . Amortyza cj a 438 634 412 208 1 344 552 1 248 817
  I I . Zużyci e ma teri a łów i energi i 2 493 743 1 332 552 7 041 859 4 090 735
  I I I . Us ługi obce 581 128 355 427 1 719 747 1 101 186
  I V. Poda tki i opła ty, w tym: 47 989 37 716 152 819 92 248
  -poda tek a kcyzowy 0 0 0 0
  V. Wyna grodzeni a 1 209 365 821 954 3 435 372 2 476 789
  VI . Ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a 222 026 154 370 633 864 470 764
  VI I . Pozos ta łe kos zty rodza j owe 146 871 101 273 408 711 346 833
  VI I I . Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów 2 060 878 1 931 378 6 398 025 6 547 228
  C. Zys k (s tra ta ) ze s przeda ży (A-B) 235 141 120 375 943 991 822 512
  D. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 52 773 89 299 250 642 211 338
  I . Zys k ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych 4 241 26 357 7 676 42 617
  I I . Dota cj e 0 307 99 110 20 558
  I I I . I nne przychody opera cyj ne 48 532 62 636 143 856 148 162
  E. Pozos ta łe kos zty opera cyj ne 102 680 26 679 349 378 89 015
  I . Stra ta ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych 0 0 0 0
  I I . Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów ni efi na ns owych 0 0 0 0
  I I I . I nne kos zty opera cyj ne 102 680 26 679 349 378 89 015
  F. Zys k (s tra ta ) z dzi a ła l noś ci opera cyj nej (C+D-E) 185 234 182 995 845 254 944 835
  G. Przychody fi na ns owe 50 513 50 203 183 533 133 596
  I . Dywi dendy i udzi a ły w zys ka ch, w tym: 0 0 0 0
  - od j ednos tek powi ąza nych 0 0 0 0
  I I . Ods etki , w tym: 15 166 7 102 38 431 27 714
  - od j ednos tek powi ąza nych 0 0 0 0
  I I I . Zys k z tytułu rozchodu a ktywów fi na ns owych 0 0 0 0
  I V. Aktua l i za cj a wa rtoś ci i nwes tycj i 0 0 0 0
  V. I nne 35 347 43 101 145 102 105 882
  H. Kos zty fi na ns owe 74 758 52 107 205 247 164 398
  I . Ods etki , w tym: 24 402 26 121 80 001 79 030
  - dl a j ednos tek powi ąza nych 0 0 0 0
  I I . Stra ta z tytułu rozchodu a ktywów fi na ns owych 0 0 0 0
  I I I . Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów fi na ns owych 0 0 0 0
  I V. I nne 50 357 25 985 125 247 85 369
  I . Zys k (s tra ta ) brutto (F+G-H) 160 989 181 091 823 540 914 032
  J. Poda tek dochodowy 4 933 -4 575 35 198 87 258
  M. Pozos ta łe obowi ązkowe zmni ej s zeni a zys ku (zwi ęks zeni a s tra ty) 0 0 0 0
  N. Zys k (s tra ta ) netto (K-L-M) 156 056 185 666 788 342 826 774


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 11
  VIII. Rachunek p rzepływ ów pieniężn ych (w złotych) - jednostkowy
  Rachunek Przepływów pieniężnych
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco
  od
  01.01.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco
  od
  01.01.2016
  do
  30.09.2016
  Treść
  A. Przepływy ś rodków pi eni ężnych z dzi a ła l noś ci opera cyj nej
  I . Wyni k fi na ns owy netto (zys k / s tra ta ) 156 056 185 666 788 342 826 774
  I I . Korekty ra zem 121 761 -111 830 -336 279 -139 431
  1. Amortyza cj a 438 634 412 208 1 344 552 1 248 817
  2. Zys k / s tra ta z tytułu różni c kurs owych 0 0 0 0
  3. Ods etki i udzi a ły w zys ka ch (dywi dendy) 23 756 28 748 77 004 74 046
  4. Zys k / s tra ta z dzi a łąl noś ci i nwes tycyj nej -4 241 -54 357 -7 676 -70 617
  5. Zmi a na s ta nu rezerw 0 0 0 0
  6. Zmi a na s ta nu za pa s ów -246 136 -472 876 -531 437 -408 466
  7. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 94 278 239 826 -859 004 97 998
  8. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych, z wyj . pożyczek i kredytów 267 956 -128 151 162 097 -614 962
  9. Zmi a na s ta nu rozl i czeń mi ędzyokres owych -452 485 -137 228 -523 428 -467 730
  10. I nne korekty 0 0 1 614 1 482
  I I I . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej (I +/-I I ) 277 817 73 836 452 063 687 344
  B. Przepływy ś rodków pi eni ężnych z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej
  I . Wpływy 7 676 73 780 46 094 260 804
  1. Zbyci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych i pra wnych ora z rzeczowych a ktywów trwa łych 7 676 48 562 17 001 59 182
  2. Zbyci e i nwes tycj i w ni eruchomoś ci ora z wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 0 0 0 0
  3. Z a ktywów fi na ns owych, w tym: 0 24 218 29 093 54 622
  a ) w j ednos tka ch powi ąza nych 0 0 0 0
  b) w pozos ta łych j ednos tka ch 0 24 218 29 093 54 622
  -zbyci e a ktywów fi na ns owych, 0 0 0 0
  -dywi dendy i udzi a ły w zys ka ch 0 0 0 0
  -s pła ta udzi el onych pożyczek długotermi nowych 0 24 218 29 093 54 622
  -ods etki 0 0 0 0
  4. I nne wpływy i nwes tycyj ne 0 1 000 0 147 000
  I I . Wyda tki -281 633 -188 231 -371 910 -442 902
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych i pra wnych ora z rzeczowych a ktywów trwa łych -281 633 -188 231 -371 910 -442 902
  2. I nwes tycj e w ni eruchomoś ci ora z wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 0 0 0 0
  Na a ktywa fi na ns owe, w tym: 0 0 0 -18 000
  a ) w j ednos tka ch powi ąza nych 0 0 0 0
  -udzi el one pożyczki długotermi nowe 0 0 0 0
  b) w pozos ta łych j ednos tka ch 0 0 0 -18 000
  -na byci e a ktywów fi na ns owych 0 0 0 -18 000
  -udzi el one pożyczki długotermi nowe 0 0 0 0
  4. I nne wyda tki i nwes tycyj ne 0 0 0 0
  I I I . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej (I -I I ) -273 957 -114 451 -325 816 -182 098
  C. Przepływy ś rodków pi eni ężnych z dzi a ła l noś ci fi na ns owej
  I . Wpływy 3 404 176 0 3 934 431 0
  1. Wpływy netto z wyda ni a udzi a łów (emi s j i a kcj i ) i i nnych i ns trumentów ka pi ta ł. ora z dopła t do ka pi ta łu 0 0 0 0
  2. Kredyty i pożyczki 2 353 662 0 2 883 917 0
  3. Emi s j a dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0 0 0
  4. I nne wpływy fi na ns owe 1 050 514 0 1 050 514 0
  I I . Wyda tki -2 261 716 -720 616 -2 900 716 -819 385
  1. Na byci e udzi a łów (a kcj i ) wła s nych 0 0 0 0
  2. Dywi dendy i i nne wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i -169 421 -608 000 -169 421 -608 000
  3. I nne, ni ż wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i , wyda tki z tytułu podzi a łu zys ku 0 0 0 0
  4. Spła ty kredytów i pożyczek -2 068 539 -87 212 -2 654 292 -260 339
  5. Wykup dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0 0 0
  6. Z tytułu i nnych zobowi ąza ń fi na ns owych 0 0 0 0
  7. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów l ea s i ngu fi na ns owego 0 0 0 0
  8. Ods etki -23 756 -25 404 -77 004 48 954
  9. I nne wyda tki fi na ns owe 0 0 0 0
  I I I . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej (I -I I ) 1 142 460 -720 616 1 033 715 -819 385
  D. Przepływy pi eni ężne netto ra zem (A.I I I +/-B.I I I +/-C.I I I ) 1 146 321 -761 231 1 159 962 -314 140
  E. Bi l a ns owa zmi a na s ta nu ś rodków pi eni ężnych, w tym 1 146 321 -761 231 1 159 962 -314 140
  -zmi a na s ta nu ś rodków pi eni ężnych z tytułu różni c kurs owych 0 0
  F. Środki pi eni ężne na początek okres u 701 931 1 426 859 688 290 979 768
  G. Środki pi eni ężne na koni ec okres u (F+/-D), w tym 1 848 252 665 628 1 848 252 665 628


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 12
  IX. Zestawienie z mian w kapitale własnym (w złotych) - jednostkowy
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  I . Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny na początek okres u (BO) 17 291 851 16 280 103 16 832 869 15 638 994
  i ) korekty błędów pods ta wowych 0 0 0 0
  I a . Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny na BO, po korekta ch 17 291 851 16 280 103 16 832 869 15 638 994
  1. Ka pi ta ł (fundus z) pods ta wowy na początek okres u 3 730 000 3 040 000 3 730 000 3 040 000
  1.1. Zmi a ny ka pi ta łu (fundus zu) pods ta wowego 0 0 0 0
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) wyda ni a udzi a łów (emi s j a a kcj i ) 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) umorzeni a udzi a łów (a kcj i ) 0 0 0 0
  1.2. Ka pi ta ł (fundus z) pods ta wowy na koni ec okres u 3 730 000 3 040 000 3 730 000 3 040 000
  2. Ka pi ta ł (fundus z) za pa s owy na początek okres u 12 265 190 11 120 173 11 223 973 10 273 425
  2.1. Zmi a ny ka pi ta łu (fundus zu) za pa s owego 0 0 1 041 217 846 748
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 1 041 217 846 748
  i ) emi s j i a kcj i powyżej wa rtoś ci nomi na l nej 0 0 0 0
  i i ) z podzi a łu zys ku (us ta wowo) 0 0 0 0
  i i i ) z podzi a łu zys ku (pona d wyma ga ną us ta wowo wa rtoś ć) 0 0 0 0
  i i i i ) ka pi ta ł za pa s owy przej ętej (połączonej ) s półki 0 0 0 0
  i i i i i ) podzi a ł zys ku z roku ubi egłego 0 0 1 041 217 846 748
  5) przymus owe umorzeni e a kcj i z zys ku s półki 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) pokryci a s tra ty 0 0 0 0
  2.2. Sta n ka pi ta łu (fundus zu) za pa s owego na koni ec okres u 12 265 190 11 120 173 12 265 190 11 120 173
  3. Ka pi ta ł (fundus z) z a ktua l i za cj i wyceny na początek okres u 0 0 0 0
  3.1. Zmi a ny ka pi ta łu (fundus zu) z a ktua l i za cj i wyceny 0 0 0 0
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) zbyci a ś rodków trwa łych 0 0 0 0
  3.2. Ka pi ta ł (fundus z) z a ktua l i za cj i wyceny na koni ec okres u 0 0 0 0
  4. Pozos ta łe ka pi ta ły (fundus ze) rezerwowe na początek okres u 845 556 845 556 845 556 845 556
  4.1. Zmi a ny pozos ta łych ka pi ta łów (fundus zy) rezerwowych 0 0 0 0
  a ) zwi ęks zeni e z tytułu połączeni a s półek 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  4.2. Pozos ta łe ka pi ta ły (fundus ze) rezerwowe na koni ec okres u 845 556 845 556 845 556 845 556
  5. Zys k (s tra ta ) z l a t ubi egłych na początek okres u 25 265 633 265 1 033 340 1 480 013
  5.1. Zys k z l a t ubi egłych na początek okres u 25 265 633 265 1 252 982 1 480 013
  i ) korekty błędów pods ta wowych 0 0 0 0
  5.2. Zys k z l a t ubi egłych na początek okres u, po korekta ch 25 265 633 265 1 252 982 1 480 013
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) podzi a łu zys ku z l a t ubi egłych 0 0 0 0
  i i ) połączeni a s półek 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 608 000 1 227 717 1 454 748
  i ) podzi a łu zys ku z l a t ubi egłych 0 608 000 1 227 717 1 454 748
  5.3. Zys k z l a t ubi egłych na koni ec okres u 25 265 25 265 25 265 25 265
  5.4. Stra ta z l a t ubi egłych na początek okres u 219 642 0 219 642 0
  i ) korekty błędów pods ta wowych 0 0 0 0
  5.5. Stra ta z l a t ubi egłych na początek okres u, po korekta ch 219 642 0 219 642 0
  a ) zwi ęks zeni e z tytułu 0 0 0 0
  i ) poła czeni a s półek 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  5.6. Stra ta z l a t ubi egłych na koni ec okres u 219 642 0 219 642 0
  5.7. Zys k (s tra ta ) z l a t ubi egłych na koni ec okres u -194 377 0 -194 377 0
  68. Wyni k netto 788 342 826 774 788 342 826 774
  a ) zys k netto za bi eżący okres 156 056 185 666 788 342 826 774
  b) s tra ta netto 0 0 0 0
  c) odpi s y z zys ku 0 0 0 0
  d) zys k netto za poprzedni e kwa rta ły roku obrotowego 632 286 641 108 0 0
  I I Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny na koni ec okres u (BZ) 17 434 711 15 857 769 17 434 711 15 857 769
  I I I . Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny, po uwzgl . propon. podzi a łu zys ku 17 434 711 15 857 769 17 434 711 15 857 769


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 13
  X. Bilans skonsolidowany (w złotych)
  AKTYW A 30.09.2017 30.09.2016
  A. Aktywa trwa łe 9 070 206 8 302 679
  I . Wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 1 112 625 1 454 172
  1. Kos zty za kończeni a pra c rozwoj owych 1 108 047 1 438 448
  3. I nne wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 4 579 15 724
  I I . Wa rtoś ć fi rmy j ednos tek podporządkowa nych 680 652 0
  1. Wa rtoś ć fi rmy j ednos tek za l eżnych 680 652 0
  I I I . Rzeczowe a ktywa trwa łe 7 058 929 6 430 557
  1. Środki trwa łe 6 759 425 6 421 457
  a ) grunty (w tym pra wo uzytkowa ni e wi eczys tego gruntu) 715 877 715 877
  b) budynki , l oka l e i obi ekty i nżyni eri i l ądowej i wodnej 3 503 452 3 526 864
  c) urządzeni a techni czne i ma s zyny 916 850 579 125
  d) ś rodki tra ns portu 385 965 382 003
  e) i nne ś rodki trwa łe 1 237 282 1 217 589
  2. Środki trwa łe w budowi e 299 504 9 100
  3. Za l i czka na ś rodki trwa łe w budowi e ora z pra ce ba da wczo-rozwoj owe 0 0
  I V. Na l eżnoś ci długotermi nowe 0 0
  V. I nwes tycj e długotermi nowe 218 000 417 949
  3. Długotermi nowe a ktywa fi na ns owe 218 000 417 949
  a ) w j ednos tka ch powi ąza nych 0 199 949
  I . udzi a ły l ub a kcj e 0 199 949
  I I . Udzi el one pożyczki 0 0
  b) w pozos ta łych j ednos tka ch 218 000 218 000
  I . udzi a ły l ub a kcj e 218 000 218 000
  VI . Długotermi nowe rozl i czeni a mi edzyokres owe 0 0
  B. Aktywa obrotowe 18 490 219 12 984 532
  I . Za pa s y 8 181 286 6 502 718
  1. Ma teri a ły 2 390 125 1 533 393
  2. Półfa bryka ty i produkty w toku 50 062 15 861
  3. Produkty gotowe 786 545 284 062
  4. Towa ry 4 779 591 4 378 980
  5. Za l i czki na dos ta wy 174 963 290 421
  I I . Na l eżnoś ci krótkotermi nowe 6 225 687 4 410 041
  1. Na l eżnoś ci od j ednos tek powi ąza nych 0 686 070
  a . - z tyt dos ta w i us ług o okres i e s pła ty do 12 m-cy 0 686 070
  b. i nne 0 0
  2. Na l eżnoś ci od pozos ta łych j ednos tek 6 225 687 3 723 971
  a . - z tyt dos ta w i us ług o okres i e s pła ty do 12 m-cy 5 835 247 3 615 014
  - z tyt dos ta w i us ług o okres i e s pła ty pow. 12 m- 0 1 976
  b. z tyt poda tków, dota cj i , ceł ubezpi eczeń s poł i zdrowotnych 252 727 13 537
  c. i nne 137 713 95 420
  d. dochodzone na drodze s ądowej 0 0
  I I I . I nwes tycj e krótkotermi nowe 2 219 389 759 134
  1. Krótkotermi nowe a ktywa fi na ns owe 2 171 389 710 134
  a . w j ednos tka ch powi ąza nych 0 44 506
  - udzi el one pożyczki 0 44 506
  b. w pozos ta łych j ednos tka ch 0 0
  c. ś rodki pi eni ężne i i nne a ktywa pi eni ężne 2 171 389 665 628
  - ś rodki pi eni ężne w ka s i e i na ra chunka ch 2 171 389 665 628
  - i nne ś rodki pi eni ężne 0 0
  2. I nne i nwes tycj e krótkotermi nowe 48 000 49 000
  I V. Krótkotermi nowe rozl i czeni a mi ędzyokres owe 1 863 857 1 312 639
  Suma a ktywów (A+B) 27 560 425 21 287 211


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 14
  PASYW A 30.09.2017 30.09.2016
  A. Ka pi ta ł wła s ny 17 732 223 15 857 769
  I . Ka pi ta ł pods ta wowy 3 730 097 3 040 000
  I I . Ka pi ta ł za pa s owy 12 265 190 11 120 173
  na dwyżka wa rtoś ci s przeda ży (wa rtoś ci emi s yj nej ) na d wa rtoś ci ą nomi na l ną 8 241 449 8 241 449
  I I I . Ka pi ta ł z a ktua l i za cj i wyceny 0 0
  I V. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 845 671 845 556
  tworzone zgodni e ze s ta tutem s półki 845 556 845 556
  V. Zys k (s tra ta ) z l a t ubi egłych 114 108 25 265
  VI . Zys k (s tra ta ) netto roku bi eżącego 784 429 826 774
  VI I . Odpi s y z zys ku netto w ci ągu roku obrotowego - różni ce kurs owe z przel i czeni a -7 271 0
  B. Zobowi ąza ni a i rezerwy na zobowi ąza ni a 9 828 202 5 429 442
  I . Rezerwy na zobowi ąza ni a 53 574 33 268
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 53 574 33 268
  2. Rezerwa na ś wi a dczeni a emeryta l ne i podobne 0 0
  3. Pozos ta łe rezerwy 0 0
  I I . Zobowi ąza ni a długotermi nowe 1 115 210 985 009
  1. Wobec j ednos tek powi ąza nych 0 0
  2. Wobec pozos ta łych j ednos tek 1 115 210 985 009
  a . kredyty i pożyczki 1 115 210 985 009
  b. z tytułu emi s j i dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0
  c. i nne zobowi ąza ni a fi na ns owe 0 0
  d. i nne 0
  I I I . Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 7 609 021 4 411 166
  1. Wobec j ednos tek powi ąza nych 0 0
  a . - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci do 12 m-cy 0 0
  - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci pow. 12 m-cy 0 0
  b. i nne 0 0
  2. Wobec pozos ta łych j ednos tek 7 609 021 4 411 166
  a . kredyty i pożyczki 3 277 252 2 826 852
  b. z tyt emi s j i dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0
  c. i nne zobowi ąza ni a fi na ns owe 0 0
  d. - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci do 12 m-cy 3 858 299 1 421 057
  - z tyt dos ta w i us ług o okr wyma ga l noś ci pow. 12 m-cy 0 0
  e. za l i czki otrzyma ne na dos ta wy 2 003 0
  f. zobowi ąza ni a weks l owe 0 0
  g. z tytułu poda tków, ceł, ubezpi eczeń i i nnych ś wi a dczeń 424 991 151 971
  h. z tytułu wyna grodzeń 26 345 4 817
  i . i nne 20 132 6 468
  3. Fundus ze s pecj a l ne 0 0
  I V. Rozl i czeni a mi ędzyokres owe 1 050 397 0
  1. Uj emna wa rtoś ć fi rmy 98 992 0
  2. I nne rozl i czeni a mi ędzyokres owe 951 404 0
  - długotermi nowe 0 0
  - krótkotermi nowe 951 404 0
  Suma bi l a ns owa (A+B) 27 560 425 21 287 211


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 15
  XI. Rachunek zysków i strat skonsolidowany (w złotych)
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł)
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco od
  01.01.2017 do
  30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco od
  01.01.2016 do
  30.09.2016
  A. Przychody netto ze s przeda ży i zrówna ni e z ni mi w tym: 8 432 451 5 267 253 24 650 975 17 197 114
  - od j ednos tek powi ąza nych 0 137 675 0 315 787
  I . Przychody netto ze s przeda ży produktów 3 046 839 1 942 937 11 560 057 6 126 622
  I I . Zmi a na s ta nu produktów 52 786 -2 304 124 137 19 847
  I I I . Kos zt wytworzeni a produktów na wła s ne potrzeby j ednos tki 317 606 339 062 951 751 992 151
  I V. Przychody netto ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 5 015 221 2 987 558 12 015 030 10 058 493
  B. Kos zty dzi a ła l noś ci opera cyj nej 7 974 415 5 146 878 23 691 688 16 374 601
  I . Amortyza cj a 447 475 412 208 1 372 695 1 248 817
  I I . Zużyci e ma teri a łów i energi i 2 792 882 1 332 552 8 119 623 4 090 735
  I I I . Us ługi obce 674 975 355 427 2 145 859 1 101 186
  I V. Poda tki i opła ty, w tym: 65 933 37 716 207 020 92 248
  -poda tek a kcyzowy 0 0 0 0
  V. Wyna grodzeni a 1 367 210 821 954 3 906 608 2 476 789
  VI . Ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a 228 439 154 370 654 430 470 764
  VI I . Pozos ta łe kos zty rodza j owe 203 878 101 273 477 284 346 833
  VI I I . Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów 2 193 623 1 931 378 6 808 169 6 547 228
  C. Zys k (s tra ta ) ze s przeda ży (A-B) 458 036 120 375 959 286 822 512
  D. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 92 518 89 299 290 551 211 338
  I . Zys k ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych 4 241 26 357 7 676 42 617
  I I . Dota cj e 0 307 99 110 20 558
  I I I . I nne przychody opera cyj ne 88 277 62 636 183 765 148 162
  E. Pozos ta łe kos zty opera cyj ne 106 814 26 679 355 099 89 015
  I . Stra ta ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych 0 0 0 0
  I I . Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów ni efi na ns owych 0 0 0 0
  I I I . I nne kos zty opera cyj ne 106 814 26 679 355 099 89 015
  F. Zys k (s tra ta ) z dzi a ła l noś ci opera cyj nej (C+D-E) 443 741 182 995 894 739 944 835
  G. Przychody fi na ns owe 52 785 50 203 200 122 133 596
  I . Dywi dendy i udzi a ły w zys ka ch, w tym: 0 0 0 0
  - od j ednos tek powi ąza nych 0 0 0 0
  I I . Ods etki , w tym: 15 174 7 102 38 491 27 714
  - od j ednos tek powi ąza nych 0 0 0 0
  I I I . Zys k z tytułu rozchodu a ktywów fi na ns owych 0 0 0 0
  I V. Aktua l i za cj a wa rtoś ci i nwes tycj i 0 0 0 0
  V. I nne 37 611 43 101 161 631 105 882
  H. Kos zty fi na ns owe 89 707 52 107 245 654 164 398
  I . Ods etki , w tym: 25 887 26 121 84 702 79 030
  - dl a j ednos tek powi ąza nych 0 0 0 0
  I I . Stra ta z tytułu rozchodu a ktywów fi na ns owych 0 0 0 0
  I I I . Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów fi na ns owych 0 0 0 0
  I V. I nne 63 820 25 985 160 952 85 369
  I . Zys k (s tra ta ) brutto (F+G-H) 406 818 181 091 849 206 914 032
  J. Poda tek dochodowy 17 790 -4 575 64 777 87 258
  M. Pozos ta łe obowi ązkowe zmni ej s zeni a zys ku (zwi ęks zeni a s tra ty) 0 0 0 0
  N. Zys k (s tra ta ) netto (K-L-M) 389 029 185 666 784 429 826 774


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 16
  XII. Rachunek przepływów pieniężnych skonsolidowany (w złotych)
  Rachunek Przepływów pieniężnych
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco
  od
  01.01.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco
  od
  01.01.2016
  do
  30.09.2016
  Treść
  A. Przepływy ś rodków pi eni ężnych z dzi a ła l noś ci opera cyj nej
  I . Wyni k fi na ns owy netto (zys k / s tra ta ) 389 029 185 666 784 429 826 774
  I I . Korekty ra zem -202 669 -111 830 -583 473 -139 431
  1. Amortyza cj a 447 475 412 208 1 372 695 1 248 817
  2. Zys k / s tra ta z tytułu różni c kurs owych 0 0 0 0
  3. Ods etki i udzi a ły w zys ka ch (dywi dendy) 25 242 28 748 81 705 74 046
  4. Zys k / s tra ta z dzi a łąl noś ci i nwes tycyj nej -19 395 -54 357 -22 830 -70 617
  5. Zmi a na s ta nu rezerw 0 0 0 0
  6. Zmi a na s ta nu za pa s ów -236 447 -472 876 -526 177 -408 466
  7. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci -599 609 239 826 -1 481 741 97 998
  8. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych, z wyj . pożyczek i kredytów 740 902 -128 151 543 892 -614 962
  9. Zmi a na s ta nu rozl i czeń mi ędzyokres owych -455 287 -137 228 -533 081 -467 730
  10. I nne korekty -105 551 0 -17 937 1 482
  I I I . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej (I +/-I I ) 186 359 73 836 200 956 687 344
  B. Przepływy ś rodków pi eni ężnych z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej
  I . Wpływy 137 759 73 780 176 177 260 804
  1. Zbyci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych i pra wnych ora z rzeczowych a ktywów trwa łych 137 759 48 562 147 084 59 182
  2. Zbyci e i nwes tycj i w ni eruchomoś ci ora z wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 0 0 0 0
  3. Z a ktywów fi na ns owych, w tym: 0 24 218 29 093 54 622
  a ) w j ednos tka ch powi ąza nych 0 0 0 0
  b) w pozos ta łych j ednos tka ch 0 24 218 29 093 54 622
  -zbyci e a ktywów fi na ns owych, 0 0 0 0
  -dywi dendy i udzi a ły w zys ka ch 0 0 0 0
  -s pła ta udzi el onych pożyczek długotermi nowych 0 24 218 29 093 54 622
  -ods etki 0 0 0 0
  4. I nne wpływy i nwes tycyj ne 0 1 000 0 147 000
  I I . Wyda tki -297 058 -188 231 -389 032 -442 902
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych i pra wnych ora z rzeczowych a ktywów trwa łych -297 058 -188 231 -389 032 -442 902
  2. I nwes tycj e w ni eruchomoś ci ora z wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 0 0 0 0
  Na a ktywa fi na ns owe, w tym: 0 0 0 -18 000
  a ) w j ednos tka ch powi ąza nych 0 0 0 0
  -udzi el one pożyczki długotermi nowe 0 0 0 0
  b) w pozos ta łych j ednos tka ch 0 0 0 -18 000
  -na byci e a ktywów fi na ns owych 0 0 0 -18 000
  -udzi el one pożyczki długotermi nowe 0 0 0 0
  4. I nne wyda tki i nwes tycyj ne 0 0 0 0
  I I I . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej (I -I I ) -159 299 -114 451 -212 855 -182 098
  C. Przepływy ś rodków pi eni ężnych z dzi a ła l noś ci fi na ns owej
  I . Wpływy 3 421 737 0 4 043 652 0
  1. Wpływy netto z wyda ni a udzi a łów (emi s j i a kcj i ) i i nnych i ns trumentów ka pi ta ł. ora z dopła t do ka pi ta łu 0 0 0 0
  2. Kredyty i pożyczki 2 371 222 0 2 993 138 0
  3. Emi s j a dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0 0 0
  4. I nne wpływy fi na ns owe 1 050 514 0 1 050 514 0
  I I . Wyda tki -2 303 698 -720 616 -2 976 909 -819 385
  1. Na byci e udzi a łów (a kcj i ) wła s nych 0 0 0 0
  2. Dywi dendy i i nne wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i -209 873 -608 000 -209 873 -608 000
  3. I nne, ni ż wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i , wyda tki z tytułu podzi a łu zys ku 0 0 0 0
  4. Spła ty kredytów i pożyczek -2 068 583 -87 212 -2 685 331 -260 339
  5. Wykup dłużnych pa pi erów wa rtoś ci owych 0 0 0 0
  6. Z tytułu i nnych zobowi ąza ń fi na ns owych 0 0 0 0
  7. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów l ea s i ngu fi na ns owego 0 0 0 0
  8. Ods etki -25 242 -25 404 -81 705 48 954
  9. I nne wyda tki fi na ns owe 0 0 0 0
  I I I . Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej (I -I I ) 1 118 039 -720 616 1 066 744 -819 385
  D. Przepływy pi eni ężne netto ra zem (A.I I I +/-B.I I I +/-C.I I I ) 1 145 099 -761 231 1 054 845 -314 140
  E. Bi l a ns owa zmi a na s ta nu ś rodków pi eni ężnych, w tym 1 145 099 -761 231 1 054 845 -314 140
  -zmi a na s ta nu ś rodków pi eni ężnych z tytułu różni c kurs owych 0 0
  F. Środki pi eni ężne na początek okres u 1 026 290 1 426 859 1 116 545 979 768
  G. Środki pi eni ężne na koni ec okres u (F+/-D), w tym 2 171 389 665 628 2 171 389 665 628


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 17
  XIII. Zestawienie zmian w kapitale własnym sk onsolidowane (w złotych)
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  III kwartał
  2017 od
  01.07.2017
  do
  30.09.2017
  III kwartał
  2016 od
  01.07.2016
  do
  30.09.2016
  III kwartały
  2017
  narastająco
  od 01.01.2017
  do 30.09.2017
  III kwartały
  2016
  narastająco
  od 01.01.2016
  do 30.09.2016
  I . Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny na początek okres u (BO) 17 381 785 16 280 103 17 188 713 15 638 994
  i ) korekty błędów pods ta wowych 0 0 0 0
  I a . Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny na BO, po korekta ch 17 381 785 16 280 103 17 188 713 15 638 994
  1. Ka pi ta ł (fundus z) pods ta wowy na początek okres u 3 730 097 3 040 000 3 730 097 3 040 000
  1.1. Zmi a ny ka pi ta łu (fundus zu) pods ta wowego 0 0 0 0
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) wyda ni a udzi a łów (emi s j a a kcj i ) 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) umorzeni a udzi a łów (a kcj i ) 0 0 0 0
  1.2. Ka pi ta ł (fundus z) pods ta wowy na koni ec okres u 3 730 097 3 040 000 3 730 097 3 040 000
  2. Ka pi ta ł (fundus z) za pa s owy na początek okres u 12 265 190 11 120 173 11 223 973 10 273 425
  2.1. Zmi a ny ka pi ta łu (fundus zu) za pa s owego 0 0 1 041 217 846 748
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 1 041 217 846 748
  i ) emi s j i a kcj i powyżej wa rtoś ci nomi na l nej 0 0 0 0
  i i ) z podzi a łu zys ku (us ta wowo) 0 0 0 0
  i i i ) z podzi a łu zys ku (pona d wyma ga ną us ta wowo wa rtoś ć) 0 0 0 0
  i i i i ) ka pi ta ł za pa s owy przej ętej (połączonej ) s półki 0 0 0 0
  i i i i i ) podzi a ł zys ku z roku ubi egłego 0 0 1 041 217 846 748
  5) przymus owe umorzeni e a kcj i z zys ku s półki 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) pokryci a s tra ty 0 0 0 0
  2.2. Sta n ka pi ta łu (fundus zu) za pa s owego na koni ec okres u 12 265 190 11 120 173 12 265 190 11 120 173
  3. Ka pi ta ł (fundus z) z a ktua l i za cj i wyceny na początek okres u 0 0 0 0
  3.1. Zmi a ny ka pi ta łu (fundus zu) z a ktua l i za cj i wyceny 0 0 0 0
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) zbyci a ś rodków trwa łych 0 0 0 0
  3.2. Ka pi ta ł (fundus z) z a ktua l i za cj i wyceny na koni ec okres u 0 0 0 0
  4. Pozos ta łe ka pi ta ły (fundus ze) rezerwowe na początek okres u 845 671 845 556 845 671 845 556
  4.1. Zmi a ny pozos ta łych ka pi ta łów (fundus zy) rezerwowych 0 0 0 0
  a ) zwi ęks zeni e z tytułu połączeni a s półek 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  4.2. Pozos ta łe ka pi ta ły (fundus ze) rezerwowe na koni ec okres u 845 671 845 556 845 671 845 556
  5. Zys k (s tra ta ) z l a t ubi egłych na początek okres u 114 108 633 265 1 341 824 1 480 013
  5.1. Zys k z l a t ubi egłych na początek okres u 114 108 633 265 1 341 824 1 480 013
  i ) korekty błędów pods ta wowych 0 0 0 0
  5.2. Zys k z l a t ubi egłych na początek okres u, po korekta ch 114 108 633 265 1 341 824 1 480 013
  a ) zwi ęks zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  i ) podzi a łu zys ku z l a t ubi egłych 0 0 0 0
  i i ) połączeni a s półek 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 608 000 1 227 717 1 454 748
  i ) podzi a łu zys ku z l a t ubi egłych 0 608 000 1 227 717 1 454 748
  5.3. Zys k z l a t ubi egłych na koni ec okres u 114 108 25 265 114 108 25 265
  5.4. Stra ta z l a t ubi egłych na początek okres u 0 0 0 0
  i ) korekty błędów pods ta wowych 0 0 0 0
  5.5. Stra ta z l a t ubi egłych na początek okres u, po korekta ch 0 0 0 0
  a ) zwi ęks zeni e z tytułu 0 0 0 0
  i ) poła czeni a s półek 0 0 0 0
  b) zmni ej s zeni e (z tytułu) 0 0 0 0
  5.6. Stra ta z l a t ubi egłych na koni ec okres u 0 0 0 0
  5.7. Zys k (s tra ta ) z l a t ubi egłych na koni ec okres u 114 108 0 114 108 0
  6. Wyni k netto 784 429 826 774 784 429 826 774
  a ) zys k netto za bi eżący okres 389 029 185 666 784 429 826 774
  b) s tra ta netto 0 0 0 0
  c) odpi s y z zys ku 0 0 0 0
  d) zys k netto za poprzedni e kwa rta ły roku obrotowego 395 400 641 108 0 0
  7. Różni ce kurs owe z przel i czeni a ka pi ta łu wła s nego -7 271 0 -7 271 0
  I I Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny na koni ec okres u (BZ) 17 732 223 15 857 769 17 732 223 15 857 769
  I I I . Ka pi ta ł (fundus z) wła s ny, po uwzgl . propon. podzi a łu zys ku 17 732 223 15 857 769 17 732 223 15 857 769


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 18
  Kursy zastosowane przy przeliczaniu sprawozdań finansowych w w alucie RON:
  Kurs NBP z dnia 3 0.09.2017 0,9 368
  Kurs NBP z dnia 23 .11 .201 6 0,9775
  Kurs NBP z dnia 25.02 .201 3 0,9486
  Kurs średni arytm etyczny NBP w 2011 r. 0,9767
  Kurs średni arytmetyczny NBP w 201 2 r. 0,9333
  Kurs średni arytmetyczny NBP w 201 3 r. 0,9543
  Kur s średni arytmetyczny NBP w 2014 r. 0,9417
  Kur s średni arytmetyczny NBP w 2015 r. 0,9404
  Kur s średni arytmetyczny NBP w 2 016 r. 0,9697
  Kurs średni arytmetyczny NBP w okresie I -IX 2017 r. 0,9 334
  XIV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodn ie z wymogami Ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o rachunkowości obowiązującymi jednostki.
  Spółka przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
  finansowego:
  - Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe – od ceny nabycia powyżej 3.500 PLN
  wprowadzane są do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  podlegają amortyzacji metodą liniową od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym przyjęto środek trwały do używani a przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych z
  wykazu stawek stosowanego dla celów podatkowych.
  - Środki trwałe o niskiej wartości – cena nabycia do 3.500 PLN są wprowadzane do ewidencji
  środków trwałych i jednorazowo amortyzowane w momencie przekazania do u żytkowania.
  - Surowce do produkcji i towary handlowe wycenione zostały wg cen nabycia. Rozchód tych
  składników aktywów w ciągu okresu obrachunkowego spółka wyceniała kolejno po cenach tych
  składników aktywów, które spółka najwcześniej nabyła (FIFO).
  - Prod ukty gotowe zostały wycenione wg kosztów wytworzenia. W ciągu roku do ewidencji
  wyrobów gotowych zastosowano stałe ceny ewidencyjne, które na koniec każdego okresu
  obrachunkowego są korygowane o odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych.
  Spółka spo rządziła rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, natomiast rachunek
  przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
  W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
  ekonomiczną.
  Wynik finansowy Spółki za dany rok obro towy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na
  jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału,


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 19
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. W bieżącym roku obrotowym
  Sp ółka nie dokonała zmian p rzyjętych przez siebie zasad (polityki) rachunkowości.
  XV. Władze Spółki, akcjonariat
  Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313349.
  Na dzień 3 0.09.201 7 r. kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 3. 73 0.000 akcji zwykłych na
  okaziciela serii A, B ,C i D o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
  1. Zarząd BioMaxima S.A.
  Na dzień sporządzenia raportu w skład Zarządu BioMaxima S.A. wchodzili:
  Łukasz Urban - Prezes Zarządu
  Henryk Lewczuk – Wicep rezes Zarządu
  Piotr Rubaj - Wiceprezes Zarządu
  2. Rada Nadzorcza BioMaxima S.A.
  Na dzień sporządzenia raportu w skł ad Rady Nadzorczej BioMaxima S.A. wchodzili:
  Rafał Jelonek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Michał Janik - Członek Rady Nadzorczej
  Monika Krzyżanowska - Członek Rady Nadzorczej
  Krzysztof Mikosz - Członek Rady Nadzorczej
  Andrzej Trznadel - Członek Rady Nadzorczej
  Artur Wojcieszuk - Członek Rady Nadzorczej
  Jerzy Ziętarski - Członek Rady Nadzorczej
  3. Akcjonariat BioMaxima S.A.
  Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami
  BioMaxima S.A. posiadają cymi ponad 5% głosów byli:
  Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów
  1. Przem ys ław Krus zyńs ki (wraz z CzART Sp. z o.o., Quart
  Developm ent S.A., Centrum Produkcji Reklam owej) 568 191 15,23% 568 191 15,23%
  2. Łukas z Urban 351 558 9,43% 351 558 9,43%
  3. TriCar Services 341 584 9,16% 341 584 9,16%
  4. Czes ław Wójcikows ki (wraz z s ynem i córką) 356 104 9,55% 356 104 9,55%
  5. Artur Wojcies zuk (wraz z żoną) 315 000 8,45% 315 000 8,45%
  6. Pozos tali 1 797 563 48,19% 1 797 563 48,19%
  Suma 3 730 000 100,00% 3 730 000 100,00%


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 20
  XVI. Opis działalności
  BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest
  producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do
  diagnostyki in vitro. Produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy
  Europejskiej 98/79/WE. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych
  firm diagnostycznych
  Oferta Spółki obejmuje następujące główne grupy produktów:
  • podłoża mikrobio logiczne, krążki do oznaczania lekooporności , tabletki do identyfikacji
  drobnoustrojów
  • odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów
  us trojowych wraz z analizatorami,
  • Szybkie testy do diagnostyki zakażeń o etiologii g rzybicznej, zakażeń wywołanych przez
  chlamydia, mikoplazmy i inne drobnoustroje chorobotwórcze
  • szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych,
  markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami,
  • Bakte ryjne szczepy wzorcowe
  • System Biolog
  • Sprzęt służący do produkcji podłoży mikrobiologicznych oraz stanowiący wyposażenie
  laboratoriów mikrobiologicznych


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 21
  • pozostałe produkty i usługi (w tym usługi szkoleniowe w zakresie mikrobiologii , oraz usługi
  serwisowe sp rzętu )
  • odczynniki diagnostyczne:
  o biochemia (wykorzystywane do oznaczania enzymów, substratów oraz jonów i pozwalają
  ocenić stan równowagi wewnątrzustrojowej i ewentualne stany chorobowe),
  o hematologia (wykorzystywane do badania morfologii krwi),
  o koagulologi a (wykorzystywane do badania układu krzepnięcia krwi),
  o turbidymetria (wykorzystywane do ilościowego oznaczania białek specyficznych – głównie w
  surowicy krwi (np. CRP); jest to grupa testów, która umożliwia wykonywanie czułych i
  specyficznych testów oparty ch na reakcjach immunologicznych na ogólnie dostępnych i
  stosunkowo tanich analizatorach biochemicznych),
  o analityka ogólna (umowne określenie odczynników starszej generacji do różnych
  zastosowań analitycznych np. barwniki, odczynniki odbiałczające, płyny d o rozcieńczania
  próbek),
  o jony (umożliwiają oznaczanie jonów z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych i stanowią
  w przypadku tych parametrów tańszą i szybszą alternatywę dla oznaczeń biochemicznych.
  • testy diagnostyczne:
  o szybkie testy (służą do szybkiej, p rzesiewowej diagnostyki chorób infekcyjnych, układu
  krążenia, do wykrywania markerów nowotworowych, środków uzależniających i wielu innych
  parametrów; jedna z najszybciej rozwijających się grup produktów do diagnostyki in vitro),
  o testy lateksowe i aglutyna cyjne (starsza generacja testów opartych na reakcjach
  immunologicznych do szybkiej, przesiewowej diagnostyki niektórych białek specyficznych i
  innych parametrów),
  o testy Elisa (testy wykorzystujące reakcje immunologiczne i enzymatyczne w
  charakterystycznym dla tej grupy formacie mikropłytek, które mogą być stosowane w
  układzie otwartym – na różnych uniwersalnych systemach sprzętowych),
  o testy immunologiczne (wykorzystywane na analizatorze immunologicznym markerów
  kardiologicznych Pathfast; służą precyzyjnej i szybkiej analizie stanów zawałowych
  pacjenta).
  • paski do analizy moczu,
  • aparaturę diagnostyczną:
  o analizatory biochemiczne BM100 , BM 250 , BM500
  o analizator immunologiczny Pathfast,


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 22
  o analizatory moczu BM URI 100, 200, 500
  o analizator hematologiczny BM HEM 3, BM HEM 5
  o analizator gazometryczny pHOx, CCX,
  o analizator jonoselektywny BM ISE oferowany pod marką BioMaxima; przy wykorzystaniu
  odczynników oraz testów umożliwia wykonanie badań i służy do precyzyjnej oceny stanu
  pacjenta.
  o gazometria (obejmuje grupę testów s łużących do oceny równowagi kwasowo -zasadowej
  organizmu; są one również kluczowe w ocenie wydolności oddechowej),
  o system aspiracyjno -próżniowy do pobierania krwi,
  o usługi serwisowe (płatne usługi pogwarancyjne sprzętu dostarczonego klientom przez
  BioMaxima; aktualnie na rynku pracuje blisko 200 analizatorów moczu, ponad 50
  analizatorów biochemicznych, ponad 50 analizatorów jonoselektywnych i kilkadziesiąt
  pozostałych analizatorów dostarczonych klientom przez BioMaxima),
  o usługi dzierżawy aparatury (dotyczą pr aktycznie wszystkich rodzajów sprzętów oferowanych
  klientom przez BioMaxima; zazwyczaj obowiązują 3 -letnie umowy dzierżawy),
  o jednorazowe materiały zużywalne (wykorzystywane w każdym laboratorium
  diagnostycznym, w weterynarii, przemyśle spożywczym).
  XVII. Informa cje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
  przeliczeniu na pełne etaty
  Na dzień 3 0 września 201 7 r. Spółka zatrudniała 92 os oby w przeliczeniu na pełne etaty .
  XVIII. Spółki zależne
  Na dzień 3 0.09.201 7 r. BioMaxima posiada 90% udziałów w rumuńskiej spółce Roco Sistem Srl
  z siedzibą w Bukareszcie. Umowa nabycia 90% udziałów została zawarta w dniu 25 lutego
  2013 roku. Roco Sistem S.R.L. była małym dystrybutorem jednej z większych rumuńskich
  spółek i świadczyła usługi serwisowe oraz produkowała proste u rządzenia do elektroforezy
  białek (po przejęciu działalność ta jest kontynuowana). Spółka Roco Sistem S.R.L. zajm uje się
  sprzedażą wszystkich produktów z oferty BioMaxima. Spółka Roco Sistem S.R.L. koncentruje
  swoją działalność na rynku diagnostyki laborat oryjnej.
  W dniu 23 listopada 2016 r. Zarząd podpisał umowę nabycia 80% udziałów w rumuńskich
  spółkach QIAS MED oraz ISTAR. Cena nabycia udziałów została ustalona na kwotę 138 tys.
  euro plus podatek 22.080 euro. W I kwartale 2017 r. nabycie zostało zarejest rowane przez Sąd
  w Rumunii. Ostatecznie Spółka nabyła 8 2,6 % udziałów w Spółce Istar, co stanowi 80% głosów ,
  oraz 80,5% udziałów w Spółce Qias, co stanowi 80% głosów. Spółki Qias i Istar z ajmują się
  sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii or az wyposażenia laboratoriów.
  Na dzień 3 0 września 2017 r. Spółka Roco Sistem zatrudniała 5 osób.
  Na dzień 3 0 września 2017 r. Spółka Qias Med zatrudniała 6 osób.


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 23
  Na dzień 3 0 września 2017 r. Spółka Istar nie zatrudniała pracowników.
  XIX. Strategia rozwoju
  Wedł ug strategii Spółki w najbliższych latach sprzedaż eksportowa i krajowa powinny rozwijać
  się dynamicznie, w związku z:
  1. opracowaniem własnych technologii produkcji testów do oznaczania lekowrażliwości ,
  2. opracowaniem własnych technologii produkcji odczynników do analizatorów
  jonoselektywnych,
  3. opracowaniem własnych technologii produkcji szybkich testów diagnostycznych,
  4. opracowaniem własnej technologii produkcji analizatora biochemicznego ,
  5. poszerzeniem oferty biotechnologicznej (mikrobiologia),
  6. opracowaniem włas nych technologii innowacyjnych produktów mikrobiologicznych
  7. poszerzeniem oferty o produkty biotechnologiczne skierowane do placówek naukowych,
  przemysłu
  8. rozwinięciem współpracy z firmą Pure Biologics
  Powyższe założenia są uwzględnione w prognozach na najbl iższe lata. BioMaxima poszerzając
  ofertę asortymentową wychodzi poza rynek laboratoryjny i szpitalny. Akwizycja spółki Polab
  pozwoliła wejść do zakładów przemysłu spożywczego. Akwizycja spółki Bio -Farm pozwoliła
  poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę dla weteryna rii. Nabycie spółki Emapol spowodowało, że
  BioMaxima jest największą polską firmą na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce oraz
  pozwaliło Spółce poszerzyć ofertę o mikrobiologię. Ponadto BioMaxima uzyskała dostęp do
  rynków eksportowych spółki Emapol. Akwizycja spółki Cebo poszerzyła ofertę o system
  aspiracyjno -próżniowy pobierania krwi. Połączenie z Biocorp Polska Sp. z o.o pozwoliło szerzej
  zaistnieć na rynku przemysłowym.
  XX. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń
  1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
  BioMaxima funkcjonowała w ostatnich latach prawie wyłącznie na rynku krajowym w związku z
  tym jej działalność zależy od sytuacji makroekonomicznej Polski. W Polsce generowanych było
  ok. 99% przychodów. Wpływy ze sprzedaży eksportowej pojawiały się incydenta lnie i stanowiły
  maksymalnie 1 -2% ogółu przychodów. Sytuacja makroekonomiczna, stan finansów budżetu
  państwa oraz ogólny klimat gospodarczy mogą mieć wpływ na osiągane przychody. Negatywne
  sygnały w wymienionych wyżej obszarach mogą bezpośrednio przełożyć się na pogorszenie
  sytuacji finansowej polskich zakładów opieki zdrowotnej. Budżety laboratoriów medycznych
  przeznaczone na nowe inwestycje (np. zakup aparatury) mogą przez to zostać ograniczone lub
  nawet wstrzymane, co przyczyniłoby się do spadku popytu n a produkty Spółki. Aby
  wyeliminować efekt tak silnej koncentracji na jednym rynku Spółka podjęła działania mające
  na celu ekspansje eksportową. Ponadto nabycie Spółki Emapol oraz podjęte działania rozwoju
  eksportu spowodowały, że udział eksportu w sprzeda ży ogółem zwiększył się do blisko 28%.
  Spółka pozyskała również dotację na rozwój eksportu w ramach działania „Go to Brand”.
  Połączenie z Biocorp Polska zwiększyło sprzedaż do klientów przemysłowych oraz na rynkach
  eksportowych.
  2. Ryzyko zwi ązane z konkurenc ją
  BioMaxima kieruje swoją ofertę do wąskiej i specjalistycznej grupy klientów jakimi są
  laboratoria medyczne. Podmioty te zaopatrywane są w aparaturę oraz odczynniki


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 24
  biochemiczne. Spółka jest jednym z większych podmiotów na rynku krajowym zajmującym się
  produkcją odczynników do badań diagnostycznych. Jednakże już w tym momencie BioMaxima
  musi na rynku krajowym liczyć się z podmiotami działającymi na skalę światową (Roche,
  Siemens, Abbott) oraz lokalnymi konkurentami (PZ Cormay, BorPol, Alpha Diagnostics,
  Stamar, Medan , Hydrex ). BioMaxima kieruje ofertę również do laboratoriów przemysłowych
  oraz sieciowych realizujących badania na rzecz przemysłu (przemysł farmaceutyczny,
  spożywczy, kosmetyczny, woda). Istnieje w związku z tym ryzyko nasilenia się konkurencj i
  zarówno ze strony rodzimych podmiotów, jak i międzynarodowych koncernów. Nasilenie się
  konkurencji w obszarze działania Spółki spowoduje obniżenie poziomu marż uzyskiwanych
  przez Spółkę czy też, w przypadku nasilenia się niekorzystnych zjawisk, spadku sp rzedaży,
  rentowności oraz udziału w rynku. Dlatego aby ograniczyć to ryzyko BioMaxima poszerza
  ofertę skierowan ą do innych segmentów rynku jak weterynaria, przemysł spożywczy a ostatnio
  także do placówek naukowo -badawczych . Spółka również jako jedyna na ry nku polskim
  wytwarza silniejszą organizację poprzez akwizycję konkurencyjnych firm działających w
  obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Połączenie z Biocorp Polska spowodowało, że Spółka ma
  wyraźną specjalizację mikrobiologiczną – ponad 40% przychodów ze sp rzedaży.
  3. Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa
  Regulacje prawne w Polsce ulegają częstym zmianom. Dotyczy to w szczególności projektów
  legislacyjnych w obszarze ochrony zdrowia, a więc rynku od którego działalność emitenta jest
  w praktyce uzależniona. Zachodzi w związku z tym konieczność ponoszenia kosztów
  monitorowania zmian legislacyjnych oraz dostosowywania działalności do zmieniających się
  przepisów. Częste zmiany przepisów prawa obarczone są również ryzykiem rozbieżności
  interpretacyjnych dokonywan ych przez Spółkę oraz organy administracji. Nakłady na obszar
  diagnostyki medycznej, w której specjalizuje się BioMaxima, a więc diagnostykę in vitro mogą
  zostać znacznie zmodyfikowane w zależności od aktualnych decyzji i kontraktów
  podpisywanych przez NFZ . Zarządzenia tej instytucji są bardzo często zmieniane, przez co
  dostępność środków w ramach laboratoriów szpitalnych może zostać, niezależnie od
  dotychczasowej współpracy, znacznie ograniczona. Dodatkowo produkty Spółki muszą spełniać
  wymagania certyfika tów oraz dyrektyw unijnych. W tym momencie wszystkie produkty są
  znakowane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektywy 98/79/WE. Nie można jednak mieć
  pewności, iż z biegiem czasu nie powstaną dodatkowe normy techniczne, których spełnienie
  okaże się koniecz nością.
  4. Ryzyko utraty kluczowych pracowników
  Istotnym ryzykiem dla Spółki jest rezygnacja bądź niezdolność do pracy któregoś z kluczowych
  pracowników firmy. Przyszły rozwój Spółki jest ściśle związany ze stabilnością zatrudnienia
  kluczowego personelu BioMa xima. Utrata kluczowych pracowników mogłaby negatywnie
  wpłynąć na dotychczasową owocną współpracę z klientami i dostawcami Spółki. W celu
  zniwelowania możliwości wystąpienia takich zdarzeń Spółka podejmuje działania w kierunku
  odpowiedniego motywowania per sonelu oraz utrzymania lojalno ści pracowników względem
  Spółki .
  5. Ryzyko ochrony wartości intelektualnej
  BioMaxima posiada blisko 200 własnych technologii produkcji. Wartości te zostały opracowane
  i wdrożone przez Spółkę w drodze badań prowadzonych od mome ntu powstania firmy oraz
  przez akwizycję spółki Emapol. Rozwój światowej diagnostyki laboratoryjnej powoduje, że
  pozycja rynkowa Spółki uzależniona jest od dostosowywania swoich produktów i usług do
  poziomu oczekiwanego przez rynek medyczny. Możliwość skut ecznego konkurowania na rynku
  determinuje konieczność ciągłego prowadzenia prac rozwojowych oraz dokonywania przez
  Spółkę inwestycji w nowe linie produktowe. Wartości intelektualne komercjalizowane przez


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 25
  Spółkę powinny być prawnie chronione. Komercjalizacj a technologii poza Polską wiąże się z
  koniecznością prawnego zabezpieczania wartości intelektualnych w wielu krajach. W
  przeciwnym wypadku należy oczekiwać, że niedopatrzenia w tej dziedzinie będą skutkować
  natychmiastową reakcją rynku (próba kopiowania pr oduktów i rozwiązań). Dodatkowym
  ryzykiem tej kategorii jest brak skuteczności ochrony patentowej, który spowodowany jest jej
  niskim poziomem rozwoju.
  6. Ryzyko cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE
  W dniu 16 lipca 2009 roku Agencja Rozwoju P rzemysłu wydała Spółce BioMaxima zezwolenie
  na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO -PARK MIELEC podstrefa
  Lublin. W połowie 2011 r. Spółka zakończyła budowę budynku produkcyjno -magazynowo -
  biurowego w Specjalnej Strefie Ekonomiczn ej Euro -Park Mielec podstrefa Lublin. Spółka
  wykonała zobowiązanie zainwestowania kwoty 3,4 mln zł. Drugim istotnym warunkiem było
  zatrudnieni e dodatkowo 20 osób w terminie do końca 2013 roku oraz utrzymania tego stanu
  zatrudnienia przez okres dwóch lat . Dzięki zobowiązaniu Spółki do dokonania powyższej
  inwestycji oraz zatrudnienia określonej liczby nowych pracowników uzyskane zostało korzystne
  zwolnienie podatkowe. Istnieje jednak możliwość anulowania powyższego zezwolenia przez
  Agencję Rozwoju Przemysłu. Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku niespełnienia
  postawionych przed Emitentem wymagań bądź w wyniku podjęcia odgórnej decyzji
  administracyjnej. Kontrola przeprowadzona w I kwartale 2012 roku przez pracowników Agencji
  Rozwoju Przemysłu w zakresie zgodności prowadzonej w SSE działalności potwierdziła, że
  Spółka w terminie zakończyła inwestycję oraz zainwestowała kwotę wyższą od zadeklarowanej.
  Spółka wystąpiła do ARP o modyfikację zezwolenia w zakresie zatrudnienia i otrzymała
  pozytywną decyzję w ty m zakresie. Spółka m iał a zatrudnić do końca 2014 roku 16
  pracowników i utrzymać to zatrudnienie do końca 2016 r. Kontrola przeprowadzona przez ARP
  w lutym 2015 r. wykazała, że Spółka wykonała to zobowiązanie . Kontrola przeprowadzona w
  lutym 2017 potwierdzi ła, że Spółka utrzymała do końca 2016 r. wymagany poziom
  zatrudnienia. Tym samym Spółka już nie jest narażona na ryzyko cofnięcia tego zezwolenia.
  Ponadto 19 kwietnia 2017 r. Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła Spółce nowego zezwolenia
  na prowadzenie dzia łalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO -
  PARK Mielec, w Lublinie. Warunki zezwolenia przewidują, że BioMaxima poniesie koszty
  kwalifikowane w wysokości co najmniej 14,27 mln zł, w terminie do końca 2018 r., zatrudni w
  tym termin ie co najmniej 15 pracowników, utrzymując zatrudnienie co najmniej do końca 2019
  r. oraz zakończy inwestycję do końca 2018 r. Realizując powyższe, Spółka uzyska możliwość
  korzystania ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji, maksymalna
  wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których mowa w paragrafie 6 ust.1
  rozporządzenia w sprawie pomocy wyniesie 14,27 mln zł. W przypadku zaś skorzystania ze
  zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, o których mowa w
  paragra fie 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie pomocy, do obliczenia maksymalnej
  wysokości dwuletnich kosztów pracy przyjmuje się koszty pracy 15 nowo zatrudnionych
  pracowników. Spółka występowała o zezwolenie w związku z budową Centrum Badawczo -
  Rozwojowego o raz nowego zakładu produkcyjnego BioMaxima S.A. w SSE EURO -PARK Mielec
  w Lublinie, na tej samej działce, gdzie jest siedziba Spółki. Koszty kwalifikowane obejmują
  również zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych związanych z
  wyposażenie m CBR oraz zakładu produkcyjnego. Znacząca część kosztów zostanie
  sfinansowana uzyskaną dotacją na budowę CBR , dotacją „Wzór na konkurencję” oraz dotacją
  „Wzrost konkurencyjności MŚP” .
  7. Ryzyko braku wykwalifikowanej kadry pracowniczej
  W związku z planem roz woju, Spółka planuje wzrost zatrudnienia. Z racji specjalistycznego
  przedmiotu działalności jednym z podstawowych wymogów w procesie rekrutacji jest


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 26
  odpowiednia wiedza wymagana na konkretnych stanowiskach produkcyjnych i sprzedażowych.
  W celu wyeliminowani a tej kategorii ryzyka Spółka rozpoczęła współpracę z ośrodkami
  akademickimi w Lublinie. Dodatkowo elementem redukującym niepewność w obszarze dostępu
  do odpowiedniej kadry jest niska, w stosunku do pozostałych regionów Polski, presja płacowa.
  Należy jedna k zauważyć, że presja płacowa w 201 7 roku znacznie się nasiliła.
  8. Ryzyko pogorszenia jakości produktów
  Istnieje ryzyko związane z pogorszeniem jakości produktu. Może to nastąpić na skutek błędu
  pracownika bądź awarii elementu linii technologicznej. Od produ któw Spółki wymagana jest
  wysoka jakość oraz niezawodność. Przypadkowe wypuszczenie takiej partii na rynek może
  skutkować utratą zaufania odbiorców w odniesieniu do produktów Spółki. Taka sytuacja
  spowoduje realne straty finansowe obejmujące również koszty utraconych korzyści
  spowodowanych negatywną opinią odbiorców. W celu redukcji powyższego ryzyka, w 2003
  roku Spółka pomyślnie przeszła audyt certyfikacyjny systemu, przeprowadzony przez brytyjską
  firmę ISOQAR, uzyskując certyfikat ISO 9001. System Zarządz ania Jakością BioMaxima został
  uznany za zgodny z najnowszą wersją międzynarodowej normy ISO 9001:2000. W 2013 roku
  Spółka uzyska ła również certyfikat ISO 13485 dla zakładu produkcyjnego w Lublinie oraz w
  Gdańsku . Zakład produkcyjny w Warszawie (Biocorp) p osiada również certyfikaty ISO.
  9. Ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku diagnostyki laboratoryjnej w
  Polsce
  W 2009 roku polski rynek diagnostyki laboratoryjnej przekroczył wartość 1 mld zł. W latach
  2010 -2012 dynamika wzrostu wartości tego segmentu rynku u sług medycznych osłabła na
  skutek problemów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. W kolejnych trzech lat ach
  średnioroczny wzrost rynku laboratoryjnego szacowany był na ok. 10% dzięki czemu w roku
  2015 osiągn ął wartość 1,4 mld zł. Większość kontraktów w obszarze diagnostyki laboratoryjnej
  nadal związana jest z publiczną służbą zdrowia. Determinuje to, z jednej strony, stabilność
  przychodów opartych na kontraktach z NFZ nawet w przypadku spadku ogólnej aktywności
  gospodarczej. Z drugiej strony, ożywienie g ospodarcze może nie przełożyć się na znaczny
  wzrost sprzedaży w porównaniu do innych branż. Dodatkowo należy liczyć się z tym, że w
  201 7 roku skutki kryzysu gospodarczego nadal mogą być widoczne i segment prywatny rynku
  diagnostyki laboratoryjnej również m oże ograniczyć wydatki na swoje zamówienia.
  10. Ryzyko pozyskania surowców
  W procesie produkcyjnym oprócz odczynników i komponentów własnych, BioMaxima korzysta
  z oferty innych producentów. W związku z tym nie można wykluczyć, że w przyszłości nie
  pojawią się sytuacje, które spowodują opóźnienia w dostawach, wzrost kosztów czy nawet
  utratę możliwości pozyskania konkretnego składnika niezbędnego do produkcji.
  11. Ryzyko współpracy z podmiotami publicznymi
  Odbiorcami na rynku krajowym są zarówno podmioty p ubliczne jak i prywatne. Podmiotami
  finansowanymi ze środków publicznych są przede wszystkich laboratoria w szpitalach
  klinicznych, marszałkowskich i powiatowych. Powoduje to możliwość powstania sytuacji
  w której wybór dostawcy konkretnych produkt ów nie zawsze będzie dokonywany w oparciu
  o kryteria ekonomiczne.
  XXI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego
  Zarz ąd BioMaxima S.A. o świadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie
  finansowe i dane porównawcze s porz ądzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowo ści
  obowi ązuj ącymi w Polsce oraz odzwierciedlaj ą w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj ę


  Raport za III kwartał 201 7 roku
  BioMax ima S.A. ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin, www.biomaxima.com
  str. 27
  maj ątkow ą i finansow ą BioMaxima S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie
  z działalno ści Spół ki zawiera prawdziwy obraz sytuacji BioMaxima S.A.
  XXII. Dane teleadresowe
  BioMaxima S.A.
  ul. Vetterów 5, 20 -277 Lublin
  tel.: +48 81 440 83 71 fax: +48 81 744 29 15
  www.biomaxima.com
  [email protected]
  NIP: 946 -23 -60 -625 REGON: 432519331
  Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000313349
  Kapitał zakładowy: 3. 73 0.000 PLN


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:BioMaxima SA
ISIN:PLBIOMX00015
NIP:946-23-60-625
EKD: 20.59 produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Adres: ul. Vetterów 5 20-277 Lublin
Telefon:+48 81 4408371
www:www.biomaxima.com
Komentarze o spółce BIOMAXIMA
2018-10-15 11-10-45
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649