Raport.

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA (16/2017) Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("Bank") informuje, że Bank otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informujące o zarejestrowaniu zmiany statutu Banku, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 22 czerwca 2017 r.
Jednocześnie, w załączeniu, Bank przekazuje tekst jednolity statutu Banku, uwzględniający zmianę zarejestrowaną przez Sąd w dniu 29 sierpnia 2017 r.
Informacja o zmianie Statutu Banku zarejestrowanej na mocy ww. postanowienia Sądu:
§ 20 ust. 5 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"5. Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie audytu wewnętrznego Banku. Organizację, kompetencje oraz zakres obowiązków wewnętrznych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej. Do obowiązków Komitetu Audytu należy w szczególności wykonywanie czynności nadzorczych nad działalnością Pionu Audytu Wewnętrznego.
§ 20 ust. 6 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"6. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej Banku, o którym mowa w § 16 ust. 4 Statutu, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów."
§ 20 ust. 7 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"7. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej Banku, który spełnia warunki niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej. Powyższy wymóg uznaje się za spełniony, jeżeli warunki określone w niniejszym ustępie są spełnione przez osoby określone w ust. 6. "
§ 21 ust. 1 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Zarząd Banku liczy od czterech do dwunastu członków, zaś od dnia 1 stycznia 2019 r. - od czterech do dziewięciu członków. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata".
§ 28 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"Funduszami własnymi Banku są:
1) wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) fundusz z aktualizacji wyceny,
4) kapitał rezerwowy,
5) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
6) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
7) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie 36 przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów."
§ 32 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, a także z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej, pozostałej po pokryciu kosztów emisji, z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższania kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
2. Kapitał rezerwowy jest tworzony niezależnie od kapitału zapasowego z odpisów z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej. Decyzję o wykorzystaniu kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
3. Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej jest tworzony z odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony jest na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej."
§ 37 Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
"Zysk bilansowy Banku, pomniejszony o świadczenia wynikające z zobowiązań podatkowych i płatności z nimi zrównanych na podstawie właściwych przepisów prawa, przeznacza się na:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) dywidendę,
5) inne cele,
na podstawie i w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia."
Podstawa prawna
§ 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

Źródło: GPW - komunikaty spółek

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2018-01-23 20-01-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.