Raport.

ATREM SA (30/2017) Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z Aquanet S.A. na realizację Zamówienia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 września 2017 r. Emitent powziął informację o zawarciu przez Konsorcjum Wykonawcy z udziałem Emitenta w składzie: PTB Nickel Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku k. Poznania (Lider Konsorcjum) oraz Atrem S.A. z siedzibą w Złotnikach (Partner Konsorcjum) z Aquanet S.A. (Zamawiający), datowanej na dzień 8 września 2017 r. umowy na realizację Zamówienia pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku "na skarpie" na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu".
Wartość wynagrodzenia należnego Konsorcjum Wykonawcy opiewa na kwotę 10.442.302,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące trzysta dwa złote 00/100), z czego kwota wynagrodzenia przypadająca spółce Atrem S.A. wynosi 2.490.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) netto.
Termin realizacji przedmiotu Umowy określony został na 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
Wykonawca udzieli 36 - miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1.1. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;
1.2. w wysokości 20% Wynagrodzenia, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn za które sam odpowiada;
1.3. w wysokości 0,15% Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminów realizacji Przedmiotu Umowy zawartych w Umowie (w tym również terminu wykonania Dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę).
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia w razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się także zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1.1. w wysokości 0,15 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek Przedmiotu Umowy,
1.2. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 5 % niezapłaconej przez Wykonawcę kwoty, za każdy przypadek braku lub nieterminowej zapłaty;
1.3. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu Zamawiającemu w terminie projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,
1.4. w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki w nieprzedłożeniu Zamawiającemu w terminie, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
1.5. w wysokości 10% wartości umowy o podwykonawstwo za każdy przypadek braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
1.6. w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków dotyczących Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł za każde takie naruszenie.
W sytuacji, gdy wysokość szkody poniesionej przez Strony będzie przewyższać wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony będą uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 10% wynagrodzenia umownego.
W okresie ostatnich 12 miesięcy, spółka Atrem S.A. zawarła ze spółką Aquanet S.A. umowy na łączną wartość 11.155.852,52 zł netto (wartość ta obejmuje opisaną powyżej umowę na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynku pompowni wody czystej wyłączonej z eksploatacji na Centralną Dyspozytornię oraz remont budynku "na skarpie" na terenie SUW Wiśniowa w Poznaniu).
Łączna wartość kontraktów zawieranych ze spółką Aquanet S.A. w określonym przedziale czasu pozwala na określenie szacunkowego zakresu udziału tego podmiotu w zamówieniach otrzymywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej ATREM.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Atrem SA
ISIN:PLATREM00017
NIP:777-24-28-084
EKD: 71.20 pozostałe badania i analizy techniczne
Adres: Złotniki ul. Czołgowa 4 62-002 Suchy Las
Telefon:+48 61 6406700
www:www.atrem.pl
gpwlink:atrem.gpwlink.pl
Komentarze o spółce ATREM
2018-10-20 12-10-17
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649