Raport.

ARTERIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Przychody netto ze sprzeda?y 125 065 134 592 29 381 30 808 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 4 229 7 877 994 1 803 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 915 6 472 685 1 481 Zysk (strata) netto przypadaj?cy jedn. Dominuj?cej 1 936 6 390 455 1 463 ?rednia wa?ona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Przep?ywy pieni??ne z dzia?alno?ci operacyjnej 6 708 14 146 1 576 3 238 Przep?ywy pieni??ne z dzia?alno?ci inwestycyjnej (3 583) (10 381) (842) (2 377) Przep?ywy pieni??ne z dzia?alno?ci finansowej (6 699) (3 029) (1 574) (693) Przep?ywy pieni??ne netto Razem (3 574) 736 (840) 168 Aktywa trwa?e 97 688 101 068 22 670 23 439 Aktywa obrotowe 61 952 68 238 14 377 15 825 Aktywa Razem 159 640 169 306 37 047 39 264 Zobowi?zania Razem 69 059 80 648 16 026 18 704 Zobowi?zania d?ugoterminowe 14 551 28 600 3 377 6 633 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 54 508 52 048 12 649 12 071 Kapita?y w?asne przynale?ne Jednostce Dominuj?cej 90 563 88 626 21 017 20 553 Kapita? zak?adowy 854 854 198 198 Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4?269 520 Zysk (Strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,45 z? 1,50 z? 0,11 ? 0,34 ? Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 21,21 z? 20,76 z? 4,92 ? 4,81 ?

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Arteria SA
ISIN:PLARTER00016
NIP:527-24-58-773
EKD: 74.86 działalność centrów telefonicznych (call center)
Adres: ul. Stawki 2A 00-193 Warszawa
Telefon:+48 22 4820200
www:www.arteriasa.pl
Kalendarium raportów
2018-04-30Raport roczny
2018-05-30Raport za I kwartał
2018-09-28Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ARTERIA
2018-03-24 20-03-26
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.