Raport.

APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKR?CONEGO ?R?DROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO Przychody netto ze sprzeda?y 70 347 72 541 16 527 16 604 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 12 360 13 516 2 904 3 094 Zysk (strata) brutto 12 218 14 192 2 870 3 248 Zysk (strata) netto 10 618 11 989 2 494 2 744 Suma dochod?w ca?kowitych 9 851 12 483 2 314 2 857 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 11 086 16 450 2 604 3 765 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -9 695 -12 905 -2 278 -2 954 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -5 561 1 353 -1 307 309 Zysk (strata) na jedna akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,82 0,91 0,19 0,21 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,82 0,91 0,19 0,21 Liczba akcji (w szt.) ?redniowa?ona 12 926 719 13 171 848 12 926 719 13 171 848 Poni?sze dane bilansowe prezentowane s? na dzie? 30.09.2017 oraz 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa razem 159 434 155 565 36 999 35 164 Zobowi?zania d?ugoterminowe 610 673 142 152 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 10 239 10 039 2 376 2 269 Kapita? w?asny 148 585 144 853 34 482 32 743 Kapita? zak?adowy 2 626 2 641 609 597 Warto?? ksi?gowa na jedna akcj? (w z?/EUR) 11,49 11,01 2,67 2,49 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 11,49 11,01 2,67 2,49 WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKR?CONEGO ?R?DROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2016 Przychody netto ze sprzeda?y 53 644 52 986 12 603 12 128 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 11 696 12 438 2 748 2 847 Zysk (strata) brutto 11 788 12 920 2 769 2 957 Zysk (strata) netto 10 279 11 002 2 415 2 518 Suma dochod?w ca?kowitych 10 279 11 002 2 415 2 518 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 11 269 12 808 2 647 2 932 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -9 259 -11 731 -2 175 -2 685 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -4 942 -1 115 -1 161 -255 Zysk (strata) na jedna akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,80 0,84 0,19 0,19 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,80 0,84 0,19 0,19 Liczba akcji (w szt.) ?redniowa?ona 12 926 719 13 171 848 12 926 719 13 171 848 Poni?sze dane bilansowe prezentowane s? na dzie? 30.09.2017 oraz 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa razem 152 114 147 745 35 301 33 396 Zobowi?zania d?ugoterminowe 610 673 142 152 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 4 805 4 681 1 115 1 058 Kapita? w?asny 146 699 142 391 34 044 32 186 Kapita? zak?adowy 2 626 2 641 609 597 Warto?? ksi?gowa na jedna akcj? (w z?/EUR) 11,35 10,82 2,63 2,45 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 11,35 10,82 2,63 2,45

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
Kalendarium raportów
2018-05-16Raport za I kwartał
2018-08-31Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APLISENS
2018-04-19 13-04-33
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.