Raport.

APLISENS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKR?CONEGO ?R?DROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO Przychody netto ze sprzeda?y 70 347 72 541 16 527 16 604 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 12 360 13 516 2 904 3 094 Zysk (strata) brutto 12 218 14 192 2 870 3 248 Zysk (strata) netto 10 618 11 989 2 494 2 744 Suma dochod?w ca?kowitych 9 851 12 483 2 314 2 857 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 11 086 16 450 2 604 3 765 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -9 695 -12 905 -2 278 -2 954 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -5 561 1 353 -1 307 309 Zysk (strata) na jedna akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,82 0,91 0,19 0,21 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,82 0,91 0,19 0,21 Liczba akcji (w szt.) ?redniowa?ona 12 926 719 13 171 848 12 926 719 13 171 848 Poni?sze dane bilansowe prezentowane s? na dzie? 30.09.2017 oraz 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa razem 159 434 155 565 36 999 35 164 Zobowi?zania d?ugoterminowe 610 673 142 152 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 10 239 10 039 2 376 2 269 Kapita? w?asny 148 585 144 853 34 482 32 743 Kapita? zak?adowy 2 626 2 641 609 597 Warto?? ksi?gowa na jedna akcj? (w z?/EUR) 11,49 11,01 2,67 2,49 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 11,49 11,01 2,67 2,49 WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SKR?CONEGO ?R?DROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 30.09.2017 30.09.2016 30.09.2017 30.09.2016 Przychody netto ze sprzeda?y 53 644 52 986 12 603 12 128 Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 11 696 12 438 2 748 2 847 Zysk (strata) brutto 11 788 12 920 2 769 2 957 Zysk (strata) netto 10 279 11 002 2 415 2 518 Suma dochod?w ca?kowitych 10 279 11 002 2 415 2 518 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 11 269 12 808 2 647 2 932 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -9 259 -11 731 -2 175 -2 685 Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502 Przep?ywy pieni??ne netto, razem -4 942 -1 115 -1 161 -255 Zysk (strata) na jedna akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,80 0,84 0,19 0,19 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,80 0,84 0,19 0,19 Liczba akcji (w szt.) ?redniowa?ona 12 926 719 13 171 848 12 926 719 13 171 848 Poni?sze dane bilansowe prezentowane s? na dzie? 30.09.2017 oraz 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 Aktywa razem 152 114 147 745 35 301 33 396 Zobowi?zania d?ugoterminowe 610 673 142 152 Zobowi?zania kr?tkoterminowe 4 805 4 681 1 115 1 058 Kapita? w?asny 146 699 142 391 34 044 32 186 Kapita? zak?adowy 2 626 2 641 609 597 Warto?? ksi?gowa na jedna akcj? (w z?/EUR) 11,35 10,82 2,63 2,45 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 11,35 10,82 2,63 2,45

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWAN Y RAPORT
  Grupy kapitałowej APLISENS
  ZA OKRES 01.01.201 7 – 30.09.2017
  zawierający skrócone jednostkowe i skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe sporządzone według
  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
  Finansowej
  Warszawa, 27 listopada 201 7 roku  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 1
  Spis treści
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 1
  Wprowadzenie ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 3
  1 Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ 4
  1.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy APLISENS ................................ ................................ ....................... 4
  1.2 Wybrane jednostkowe dane finansowe APLISENS S.A. ................................ ................................ ............................... 5
  2 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ................................ . 6
  2.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz wybrane parametry finansowe ................................ ............................... 6
  2.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ .............................. 7
  2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ................................ .... 8
  2.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ........................... 9
  2.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ..................... 10
  Aktualizacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych ................................ ...................... 11
  3 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ..... 12
  3.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat APLISENS S.A. oraz wybrane parametry finansowe ................................ ........ 12
  3.2 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów APLISENS S.A. ................................ ................................ ....... 13
  3.3 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej APLISENS S.A. ................................ ................................ ............. 14
  3.4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych APLISENS S.A. ................................ ................................ ..... 15
  3.5 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym APLISENS S.A. ................................ ................................ 16
  4 Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ........................ 18
  4.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości ................................ ................................ ................................ ........................ 18
  4.1.1 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ................................ ............... 18
  4.1.2 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych ....................... 18
  4.1.3 Zasady konsolidacji ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 18
  4.1.4 Opis przyjętych zasad (polit yki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 19
  4.1.5 Istotne wartości oparte na profesjonal nym osądzie i szacunkach ................................ ................................ ... 22
  4.1.6 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości ................................ ................................ ................................ .......... 23
  4.1.7 Zmiany zasad prezentacji danych finansowych ................................ ................................ .............................. 24
  4.1.8 Opis korekty błędów poprzednich okresów i zmiany zasad prezentacji danych finansowych .......................... 24
  4.2 Sprawozdawczość segmentów ................................ ................................ ................................ ................................ ... 25
  4.2.1 Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych ................................ ................................ ............... 25
  4.3 Sezonowość sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 27
  4.4 Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących ................................ ................................ ................................ .................. 27
  4.5 Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe ................................ ................................ ................................ ................... 30
  4.6 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ ................................ .......... 30
  4.7 Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ................................ .......................... 30
  4.8 Informacje dotyczące wypłaconej / zadeklarowanej dywidendy ................................ ................................ ................... 31
  4.9 Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta .... 31
  4.10 Informacja dotycząca zmian aktywów i zobowiązań warunkowych ................................ ................................ .............. 31
  4.11 Rodzaj oraz kwoty zmian pozycji szacunkowych ................................ ................................ ................................ ........ 32
  5 Informacja dod atkowa do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego .............................. 32
  6 Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego ................................ . 32
  6.1 Organizacja Grupy Kapitałowej oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji ................................ ............... 32
  6.2 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok .... 33
  6.3 Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta ................................ ................................ ........................... 33
  6.4 Struktura kapitału zakładowego ................................ ................................ ................................ ................................ .. 34


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 2
  6.5 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ................................ ................................ ......................... 34
  6.6 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego ................................ ................................ ................................ ... 35
  6.7 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ................................ ................................ 35
  6.8 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji z podmiota mi powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe ................................ ................................ ................................ ................................ ... 35
  6.9 Umowy handlowe o charakterze znaczącym dla działalności Grupy Kapitałowej ................................ ........................ 35
  6.10 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spółkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 36
  6.11 Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 36
  6.12 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań ................................ ................................ ................................ ................................ 36  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 3
  Wprowadzenie
  Niniejszy rozsze rzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej APLISENS za okres 01.01. -30.09.2017 r oku został sporządzony
  zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego pań stwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133) (Rozporządzenie) i obejmuje dane
  finansowe spółki APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową APLISENS (Grupa,
  Grupa Kapitałowa, Grupa APLISENS ).
  Jednocześnie Spółka i nformuje, iż działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego
  kwartalnego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe APLISENS S.A. przekazywane jest
  w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporci e kwartalnym.
  Skrócone sprawozdania finansowe zawarte w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF)
  zatwierdzonymi przez Unię Europejs ką.
  Dane finansowe, jeżeli nie wskazano inaczej, są wyrażone w tysiącach zł.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 4
  1 Wybrane dane finansowe
  1.1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy APLISENS
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  za okres 01.01. - 30.09 .201 7 za okres 01.01. - 30.09.201 6 za ok res 01.01. - 30.09 .201 7 za okres 01.01. - 30.09.201 6 (tys. PLN ) (tys. PLN ) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Przychody netto ze sprzedaży 70 347 72 541 16 527 16 604
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 360 13 516 2 904 3 094
  Zysk (strata) brutto 12 218 14 192 2 870 3 248
  Zysk (strata) netto 10 618 11 989 2 494 2 744
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 086 16 450 2 604 3 765
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 695 -12 905 -2 278 -2 954
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502
  Przepływy pieniężne netto razem -5 561 1 353 -1 307 309
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (w zł)* 0,82 0,91 0,19 0,21
  Rozwodniony zysk na akcję (w zł)* 0,82 0,91 0,19 0,21
  na dzień 30.09.2017 r. na dzień 31.12.2016 r. na dzień 30.09.2017 r. na dzień 31.12.2016 r. (tys. PLN ) (tys. PLN ) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Aktywa razem 159 434 155 565 36 999 35 164
  Zobowiązania długoterminowe 610 673 142 152
  Zobowiązania krótkoterminowe 10 239 10 039 2 376 2 269
  Kapitał własny 148 585 144 853 34 482 32 743
  Kapitał zakładowy 2 626 2 641 609 597
  Liczba akcji (z akcjami własnymi) 13 129 870 13 202 954 - -
  Średnioważona liczba akcji * 12 926 719 13 160 656 - -
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji* 12 926 719 13 160 656 - -
  Wartość księgowa na akcję (w zł) 11,49 11,01 2,67 2,49
  Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w zł) 11,49 11,01 2,67 2,49
  *bez akcji własnych
  Wybrane dane finansowe za III kwartał 201 7 i 201 6 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:
   dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.201 7 roku tj . 4,3091 PLN/EUR oraz na dzień
  31.12.2016 roku - 4,4240 PLN/EUR;
   dane rachunku zysków i strat, dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za
  okres 01.01. - 30.09.2017 4,2566 PLN/EUR oraz za okres 01.01. -30.09.201 6 4,3688 PLN/EUR.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 5
  1.2 Wybrane jednostkowe dane finansowe APLISENS S.A.
  Wybrane jednostkowe dane finansowe
  za okres 01.01. - 30.09.2017 za okres 01.01. - 30.09.201 6 za okres 01.01. - 30.09.2017 za okres 01.01. - 30.09.201 6
  (tys. PLN ) (tys. PLN ) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Przychody netto ze sprzedaży 53 644 52 986 12 603 12 128
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 696 12 438 2 748 2 847
  Zysk (strata) brutto 11 788 12 920 2 769 2 957
  Zysk (strata) netto 10 279 11 002 2 415 2 518
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 269 12 808 2 647 2 932
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 259 -11 731 -2 175 -2 685
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 952 -2 192 -1 633 -502
  Przepływy pieniężne netto razem -4 942 -1 115 -1 161 -255
  Podstawowy zysk (strata) na akcję (w zł)* 0,80 0,84 0,19 0,19
  Rozwodniony zysk na akcję (w zł)* 0,80 0,84 0,19 0,19
  na dzień 30.09.2017 r. na dzień 31.12.2016 r. na dzień 30.09.2016 r. na dzień 31.12.2016 r. (tys. PLN ) (tys. PLN ) (tys. EUR) (tys. EUR)
  Aktywa razem 152 114 147 745 35 301 33 396
  Zobowiązania długoterminowe 610 673 142 152
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 805 4 681 1 115 1 058
  Kapitał własny 146 699 142 391 34 044 32 186
  Kapitał zakładowy 2 626 2 641 609 597
  Liczba akcji (z akcjami własnymi) 13 129 870 13 202 954 - -
  Średnioważona liczba akcji * 12 926 719 13 160 656 - -
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji* 12 926 719 13 160 656 - -
  Wartość księgowa na akcję (w zł) 11,35 10,82 2,63 2,4 5
  Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w zł) 11,35 10,82 2,63 2,4 5
  *bez akcji własnych
  Wybrane dane finansowe za III kwartał 201 7 i 201 6 roku zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:
   dane bilansowe wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30.09.201 7 roku tj . 4,3091 PLN/EUR oraz na dzień
  31.12.2016 roku - 4,4240 PLN/EUR;
   dane rachunku zysków i strat, dochodów całkowitych oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu stanowiącego
  średnią arytmetyczną kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za
  okres 01.01. - 30.09.2017 4,2566 PLN/EUR oraz za okres 01.01. -30.09.201 6 4,3688 PLN/EUR.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 6
  2 Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Stan dardami
  Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na dzień 3 0 września 201 7 roku oraz za okres y
  3 i 9 miesięcy zakończone 30 września 201 7 roku.
  2.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz wybrane parametry finansowe
  Rachunek zysków i strat (w tys. zł.) 01.01. - 30.09.201 7 01.01. - 30.09.201 6 Zmiana % 01.07 – 30.09.201 7 01.07 – 30.09.201 6
  Przychody ze sprzedaży ogółem 70 347 72 541 -3% 25 600 26 559
  Przychody ze sprzedaży produktów 66 048 67 394 -2% 24 246 25 125
  Przychody ze sprzedaży usług 891 829 7% 322 260
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 408 4 318 -21% 1 032 1 174
  Koszt własny sprzedaży 45 801 47 067 -3% 16 788 17 538
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 43 508 44 253 -2% 16 115 16 793
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 293 2 814 -19% 673 745
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 24 546 25 474 -4% 8 812 9 021
  Koszty sprzedaży 1 469 1 394 5% 482 469
  Koszty ogólnego zarządu 10 584 10 221 4% 3 613 3 669
  Zysk (strata) ze sprzedaży 12 493 13 859 -10% 4 717 4 883
  Pozostałe przychody operacyjne 643 610 5% 474 148
  Pozostałe koszty operacyjne 776 953 -19% 416 316
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 360 13 516 -9% 4 775 4 715
  Przychody finansowe 292 676 -57% 104
  Koszty finansowe 434 34 192
  Zysk (strata) brutto 12 218 14 192 -14% 4 845 4 523
  Podatek dochodowy 1 600 2 203 -27% 563 746
  Zysk (strata) netto 10 618 11 989 -11% 4 282 3 777
  Zysk (strata) mniejszości 139 259 -46% 107 114
  Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 10 479 11 730 -11% 4 175 3 663
  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) * 0,82 0,91 -10% 0,33 0,29
  *bez akcji własnych
  Wybrane parametry finansowe 01.01. - 30.09.201 7 01.01. - 30.09.2016 Zmiana 01.07 – 30.09.201 7 01.07 – 30.09.201 6
  EBITDA 17 443 18 076 -4% 6 501 6 305
  Rentowność EBITDA 24,8% 24,9% -0,1 p.p. 25,4% 23,7%
  Rentowność EBIT 17,6% 18,6% -1,1 p.p. 18,7% 17,8%
  Marża Brutto 34,9% 35,1% -0,2 p.p. 34,4% 34,0%
  Rentowność netto 14,9% 16,2% -1,3 p.p. 16,3% 13,8%  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 7
  2.2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01. - 30.09.201 7 01.01. - 30.09.201 6 01.07 – 30.09.201 7 01.07 – 30.09.201 6
  Zysk (strata) netto 10 618 11 989 4 282 3 777
  Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
  Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych
  Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą -771 820 -121
  Udział w dochodach całkowitych jednostek stowarzyszonych*
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów
  Suma dochodów całkowitych 9 847 12 809 4 282 3 656
  Suma dochodów całkowitych przypisana akcjonariuszom mniejszościowym -4 326 28 99
  Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący 9 851 12 483 4 254 3 557  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 8
  2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa ( w tys. zł.) 30.09.201 7 30.06.201 7 31.12.2016 30.09.201 6
  Aktywa trwałe 86 459 86 602 86 095 83 968
  Rzeczowe aktywa trwałe 73 197 73 547 73 507 71 733
  Wartości niematerialne 9 679 9 510 9 173 8 992
  Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych nie objętych konsolidacją 1 651 1 543 1 421 1 421
  Pozostałe aktywa finansowe 578 639 667 647
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 354 1 363 1 327 1 175
  Aktywa obrotowe 72 975 72 865 69 470 74 199
  Zapasy 34 424 33 968 32 949 32 071
  Należności handlowe 19 226 17 974 14 985 20 458
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 329 1 162 1 154 500
  Pozostałe należności 136 240 164 778
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 8 242 8 155 4 322 7 357
  Rozliczenia międzyokresowe 530 601 247 475
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 088 10 765 15 649 12 560
  Aktywa razem 159 434 159 467 155 565 158 167
  Pasywa ( w tys. zł.) 30.09.201 7 30.06.201 7 31.12.2016 30.09.201 6
  Kapitały własne 148 585 143 731 144 853 143 173
  Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 147 112 139 718 140 694 141 877
  Kapitał zakładowy 2 626 2 626 2 641 2 641
  Kapitał rezerwowy na realizację odkup u akcji własnych 8 000 8 000 11 000
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 22 976 22 976 22 976 22 976
  Akcje własne (wielkość ujemna) -2 827 -2 827 -2 300 -122
  Pozostałe kapitały 105 882 105 300 94 987 105 435
  Różnice kursowe z przeliczenia -2 131 -2 142 -1 503 -2 259
  Niepodzielony wynik finansowy 2 107 2 107 1 434 1 476
  Wynik finansowy bieżącego okresu 10 479 6 304 14 100 11 730
  Kapitał mniejszości 1 473 1 387 1 518 1 296
  Zobowiązania długoterminowe 610 620 673 667
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392 402 455 477
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 218 218 218 187
  Zobowiązania krótkoterminowe 10 239 15 116 10 039 14 327
  Zobowiązania handlowe 7 935 9 249 8 108 10 978
  Pozostałe zobowiązania 1 567 5 412 1 515 2 949
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 361 79 40 44
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 338 338 338 318
  Pozostałe rezerwy 38 38 38 38
  Pasywa razem 159 434 159 467 155 565 158 167  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 9
  2.4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01. - 30.09.201 7 01.01. - 30.09.201 6 01.07 - 30.09.201 7 01.07 - 30.09.201 6
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 12 218 14 192 4 845 4 523
  Korekty razem: -122 3 999 -59 3 411
  Amortyzacja 5 083 4 560 1 726 1 590
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -84 -525 500 -169
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -331 -331
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów -1 475 -1 380 -456 -423
  Zmiana stanu należności -4 213 -6 664 -1 148 -2 287
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -121 7 205 -1 285 3 949
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 38 -337 353 88
  Inne korekty 981 1 140 582 663
  Gotówka z działalności operacyjnej 12 096 18 191 4 786 7 934
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -1 010 -1 741 -213 -787
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 086 16 450 4 573 7 147
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 922 2 809 625 19
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 222 24 200 20
  Zbycie inwestycji w nieruchomości
  Zbycie aktywów finansowych 700 2 785 425 -1
  Inne wpływy inwestycyjne
  Wydatki 10 617 15 714 2 001 5 485
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 962 7 518 1 477 2 425
  Nabycie inwestycji w nieruchomości
  Wydatki na aktywa finansowe 4 655 8 196 524 3 060
  Inne wydatki inwestycyjne
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 695 -12 905 -1 376 -5 466
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 1 203 1 239
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 203 1 239
  Kredyty i pożyczki
  Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Inne wpływy finansowe
  Wydatki 8 155 3 431 3 874 3 431
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 4 281
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3 874 3 431 3 874 3 431
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek
  Wykup dłużnych papierów wartościowych
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  Odsetki
  Inne wydatki finansowe
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 952 -2 192 -3 874 -3 431
  D. Przepływy pieniężne netto razem -5 561 1 353 -677 -1 750
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -5 561 1 353 -677 -1 750
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 15 649 11 207 10 765 14 310
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 10 088 12 560 10 088 12 560


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 10
  2.5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na realizację odkupu akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy nie kontrolujących
  Razem kapitały własne
  Dziewięć miesięcy zakończonych 30 .09.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r. 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 987 -1 503 15 534 143 335 1 518 144 853
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych -130 -130 -14 -144
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 987 -1 503 15 404 143 205 1 504 144 709
  Skup akcji własnych -4 281 -4 281 4 281 -4 281 -4 281
  Umorzenie akcji -15 948 -933
  Płatność w formie akcji własnych 2 806 -622 2 184 2 184
  Aktualizacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych 1 281 -1 281
  Podział zysku netto 9 450 -9 450
  W ypłata dywidendy -3 874 -3 874 -3 874
  Korekty konsolidacyjne 27 27 -27
  Suma dochodów całkowitych -628 10 479 9 851 -4 9 847
  Kapitał własny na dzień 30.09.2017 r. 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 882 -2 131 2 107 10 479 147 112 1 473 148 585
  Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 943 -3 012 15 225 130 446 970 131 416
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 943 -3 012 15 225 130 446 970 131 416
  Koszt emisji akcji 3 142 -211 2 931 2 931
  Płatności w formie akcji własnych 7 063 -7 063
  Skup akcji własnych -2 178 -2 178 -2 178
  Podział zysku netto 10 318 -10 360 -42 -42
  W ypłata dywidendy -3 431 -3 431 -3 431
  Suma dochodów całkowitych 1 509 14 100 15 609 548 16 157
  Kapitał własny na dzień 31.12.2016 r. 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 987 -1 503 1 434 14 100 143 335 1 518 144 853


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 11
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na realizację odkupu akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
  Kapitał akcjonariuszy nie kontrolujących
  Razem kapitały własne
  Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 943 -3 012 15 225 0 130 446 970 131 416
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 943 -3 012 15 225 0 130 446 970 131 416
  Umorzenie akcji
  Koszt emisji akcji
  Płatności w formie akcji własnych 3 142 -763 2 379 2 379
  Skup akcji własnych
  Podział zysku netto 10 318 -10 318
  Wypłata dywidendy -3 431 -3 431 -3 431
  Suma dochodów całkowitych 753 11 730 12 483 326 12 809
  Kapitał własny na dzień 30.09.2016 r. 2 641 22 976 -122 13 492 91 943 -2 259 1 476 11 730 141 877 1 296 143 173
  Trzy miesiące zakończone 30.09.2017 r.
  Kapitał własny na dzień 01.07.201 7 r. 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 300 -2 142 2 135 6 304 142 372 1 359 143 731
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 300 -2 142 2 135 6 304 142 372 1 359 143 731
  Skup akcji własnych
  Umorzenie akcji
  Płatność w formie akcji własnych 582 582 582
  Aktualizacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych
  Podział zysku netto
  W ypłata dywidendy
  Korekty konsolidacyjne -28 -28 28
  Suma dochodów całkowitych 11 4 175 4 186 86 4 272
  Kapitał własny na dzień 30.09.201 7 r. 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 882 -2 131 2 107 10 479 147 112 1 473 148 585


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 12
  3 Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na dzień 30 września 2017 roku oraz za
  okresy 3 i 9 miesięcy zakońc zone 30 września 2017 roku.
  3.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat APLISENS S.A. oraz wybrane parametry finansowe
  Rachunek zysków i strat
  (w tys. zł.)
  01.01. - 30.09.201 7 01.01. - 30. 09.2016 Zmiana % 01.07 – 30.09.201 7 01.07 – 30.09.201 6
  Przychody ze sprzedaży ogółem 53 644 52 986 1% 19 087 18 073
  Przychody ze sprzedaży produktów 49 345 47 839 3% 17 794 16 607
  Przychody ze sprzedaży usług 891 829 7% 261 260
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 408 4 318 -21% 1 032 1 206
  Koszt własny sprzedaży 32 282 30 677 5% 11 590 10 519
  Koszty wytw orzenia sprzedanych produktów i usług 29 989 27 863 8% 10 917 9 749
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 293 2 814 -19% 673 770
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 21 362 22 309 -4% 7 497 7 554
  Koszty sprzedaży 1 455 1 386 5% 478 465
  Koszty ogólnego zarządu 8 315 8 398 -1% 2 960 3 074
  Zysk (strata) ze sprzedaży 11 592 12 525 -7% 4 059 4 015
  Pozostałe przychody operacyjne 269 174 55% 205 78
  Pozostałe koszty operacyjne 165 261 -37% 69 15
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 696 12 438 -6% 4 195 4 078
  Przychody finansowe 234 482 -51% 137
  Koszty finansowe 142 7
  Zysk (strata) brutto 11 788 12 920 -9% 4 332 4 071
  Podatek dochodowy 1 509 1 918 -21% 513 615
  Zysk (strata) netto 10 279 11 002 -7% 3 819 3 456
  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)* 0,80 0,85 -7% 3 819 0,28
  *bez akcji własnych
  Wybrane parametry finansowe 01.01. - 30.09.201 7 01.01. - 30.09.201 6 Zmiana 01.07 – 30.09.201 7 01.07 – 30.09.201 6
  EBITDA 16 427 16 714 -2% 5 789 5 573
  Rentowność EBITDA 30,6% 31,5% -0,9 p.p. 30,3% 30,8%
  Rentowność EBIT 21,8% 23,5% -1,7 p.p. 22,0% 22,6%
  Marża Brutto 39,8% 42,1% -2,3 p.p. 39,3% 41,8%
  Rentowność netto 19,2% 20,8% -1,6 p.p. 20,0% 19,1%  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 13
  3.2 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów APLISENS S.A.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów 01.01. - 30.09.2017 01.01. - 30.09.2016 01.07 – 30.09.2017 01.07 – 30.09.2016
  Zysk (strata) netto 10 279 11 002 3 819 3 456
  Zmiany w nadwyżce z przeszacowania
  Zyski (straty) z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
  Efektywna część zysków i strat związanych z instrumentami zabezpieczającymi przepływy środków pieniężnych
  Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń emerytalnych
  Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
  Udział w dochodach całkow itych jednostek stowarzyszonych
  Podatek dochodowy związany z elementami pozostałych całkowitych dochodów
  Suma dochodów całkowitych 10 279 11 002 3 819 3 456  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 14
  3.3 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej APLISENS S.A.
  Aktywa ( w tys. zł.) 30.09.201 7 30.06.201 7 31.12.2016 30.09.201 6
  Aktywa trwałe 85 596 85 846 84 679 82 758
  Rzeczowe aktywa trwałe 65 092 65 441 64 709 63 805
  Wartości niematerialne 9 677 9 508 9 173 8 992
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych 8 261 8 261 8 139 8 139
  Pozostałe aktywa finansowe 1 212 1 273 1 331 647
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 354 1 363 1 327 1 175
  Aktywa obrotowe 66 518 66 278 63 066 66 113
  Zapasy 31 574 31 380 30 384 29 639
  Należności handlowe 16 773 16 150 13 010 16 849
  Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 329 680 1 008 408
  Pozostałe należności 106 236 192 778
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 8 242 8 155 4 322 7 357
  Pozostałe aktywa finansowe 2 156
  Rozliczenia międzyokresowe 522 593 236 464
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 972 9 084 13 914 8 462
  Aktywa razem 152 114 152 124 147 745 148 871
  Pasywa ( w tys. zł.) 30.09.201 7 30.06.201 7 31.12.2016 30.09.201 6
  Kapitały własne 146 699 142 298 142 391 141 695
  Kapitał zakładowy 2 626 2 626 2 641 2 641
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 22 976 22 976 22 976 22 976
  Akcje własne -2 827 -2 827 -2 300 -122
  Kapitał rezerwowy na realizację odkupu akcji własnych 8 000 8 000 11 000 11 000
  Pozostałe kapitały 105 645 105 063 94 750 94 198
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu 10 279 6 460 13 324 11 002
  Zobowiązania długoterminowe 610 620 673 667
  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 392 402 455 477
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 218 218 218 187
  Zobowiązania krótkoterminowe 4 805 9 206 4 681 6 509
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania handlowe 2 703 3 537 3 070 3 303
  Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
  Pozostałe zobowiązania 1 380 5 214 1 195 2 806
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 346 79 40 44
  Rezerwy na świadczenia emerytalne i inne 338 338 338 318
  Pozostałe rezerwy 38 38 38 38
  Pasywa razem 152 114 152 124 147 745 148 871  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 15
  3.4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych APLISENS S.A.
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 01.01. - 30.09.201 7 01.01. - 30.09.2016 01.07 - 30.09.201 7 01.07 - 30.09.201 6
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata przed opodatkowaniem 11 788 12 920 4 332 4 071
  Korekty razem: 400 1 510 804 1 886
  Amortyzacja 4 731 4 276 1 594 1 495
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 48 167 102 332
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -331 -331
  Zmiana stanu rezerw
  Zmiana stanu zapasów -1 190 -1 324 -194 -53
  Zmiana stanu należności -3 677 -4 968 -493 -1 822
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -182 2 564 -794 1 188
  Zmiana stanu pozostałych aktywów 20 -345 338 83
  Inne korekty 981 1 140 582 663
  Gotówka z działalności operacyjnej 12 188 14 430 5 136 5 957
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -919 -1 622 -163 -705
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 269 12 808 4 973 5 252
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 922 3 676 625 886
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 222 24 200 19
  Zbycie aktywów finansowych 2 785
  Inne wpływy inwestycyjne 700 425
  Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 867 867
  Wydatki 10 181 15 407 1 836 5 208
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 634 7 211 1 420 2 148
  Wydatki na aktywa finansowe 8 196 3 060
  Inne wydatki inwestycyjne 4 547 416
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 259 -11 731 -1 211 -4 322
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 1 203 1 239
  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 203 1 239
  Kredyty i pożyczki
  Emisja dłużnych papierów wartościowych
  Inne wpływy finansowe
  Wydatki 8 155 3 431 3 874 3 431
  Nabycie udziałów (akcji) własnych 4 281
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 3 874 3 431 3 874 3 431
  Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
  Spłaty kredytów i pożyczek
  Wykup dłużnych papierów wartościowych
  Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
  Odsetki
  Inne wydatki finansowe
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 952 -2 192 -3 874 -3 431
  D. Przepływy pieniężne netto razem -4 942 -1 115 -112 -2 501
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -4 942 -1 115 -112 -2 501
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 13 914 9 577 9 084 10 963
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 8 972 8 462 8 972 8 462


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 16
  3.5 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym APLISENS S.A.
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na realizację odkupu akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny ogółem
  Dziewięć miesięcy zakończonych 3 0.09.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.201 7r. 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 750 13 324 142 391
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 750 13 324 142 391
  Emisja akcji -4 281 -4 281 4 281 -4 281
  Płatność w formie akcji własnych -15 948 -933
  Aktualizacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych 2 806 -622 2 184
  Skup akcji własnych 1 281 -1 281
  Podział zysku netto 9 450 -9 450
  Wypłata dywidendy -3 874 -3 874
  Suma dochodów całkowitych 10 279 10 279
  Kapitał własny na dzień 30.09.201 7 r. 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 645 10 279 146 699
  Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.201 6 r. 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 706 13 749 131 745
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 706 13 749 131 745
  Emisja akcji
  Płatność w formie akcji własnych 3 142 -211 2 931
  Aktualizacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych 7 063 -7 063
  Skup akcji własnych -2 178 -2 178
  Podział zysku netto 10 318 -10 318
  Wypłata dywidendy -3 431 -3 431
  Suma dochodów całkowitych 13 324 13 324
  Kapitał własny na dzień 31.12.2016 r. 2 641 22 976 -2 300 11 000 94 750 13 324 142 391


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2016 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 17
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (w tys. zł.) Kapitał zakładowy
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Akcje własne
  Kapitał rezerwowy na realizację odkupu akcji własnych
  Pozostałe kapitały
  Niepodzielony wynik finansowy
  Wynik finansowy bieżącego okresu
  Kapitał własny ogółem
  Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2016 r.
  Kapitał własny na dzień 01.01.2016 r. 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 706 13 749 131 745
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Korekty z tyt. błędów podstawowych
  Kapitał własny po korektach 2 641 22 976 -3 264 3 937 91 706 13 749 131 745
  Emisja akcji
  Koszty emisji akcji
  Aktualizacja kapitału rezerwowego na realizację odkupu akcji własnych 7 063 -7 063
  Płatność w formie akcji własnych 3 142 -763 2 379
  Podział zysku netto 10 318 -10 318
  Wypłata dywidendy -3 431 -3 431
  Suma dochodów całkowitych 11 002 11 002
  Kapitał własny na dzień 30.09.2016 r. 2 641 22 976 -122 11 000 94 198 11 002 141 695
  Trzy miesiące zakończone 3 0.09.201 7 r.
  Kapitał własny na dzień 01.0 7.201 7 r. 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 063 6 460 142 298
  Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0
  Korekty z tyt. błędów podstawowych 0
  Kapitał własny po korektach 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 063 6 460 142 298
  Emisja akcji 0
  Koszt emisji akcji 0
  Płatności w formie akcji własnych 582 582
  Podział zysku netto 0
  Wypłata dywidendy 0
  Suma dochodów całkowitych 3 819 3 819
  Kapitał własny na dzień 3 0.09.2017 r. 2 626 22 976 -2 827 8 000 105 645 10 279 146 699


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 18
  4 Informacja dodatkowa do skróconego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego
  4.1 Opis przyjętych zasad rachunkowości
  W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I II kwartał 201 7 r. oraz w jednostkowym skróconym sprawozdaniu
  finansowym za III kwartał 201 7 roku przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowoś ci i metod obliczeniowych, co
  w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. W opisywanym okresie nie wystąpiły istotne z miany wielkości szacunkowych,
  w tym o korekty utworzonych w poprzednich okresach rezerw, jak również zmiany w dokonanych odpisach aktualizujących
  wartość składników aktywów.
  Zasady przyj ęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 201 7 roku zastosowane także
  w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za analogiczny okres sprawozdawczy.
  4.1.1 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską (UE). Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz
  prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między
  standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi prze z UE. MSSF obejmują standardy
  i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunko wości („RMSR”) oraz Komitet
  ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
  4.1.2 Założenie kontynuacji d ziałalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
  Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli 30.09.201 7 roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na
  dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania
  działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego
  ograniczenia dotychczasowej działalności.
  Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 30.09.201 7 roku nie wystąpiły zdarzenia,
  które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach r achunkowych okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym
  sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
  4.1.3 Zasady konsolidacji
  a) Jednostki zależne
  Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa ma zdolność kier owania ich polityką finansową
  i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonywaniu
  oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych p raw głosu, które w danej chwili
  można zrealizować lub zamienić.
  Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować
  z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych przez Gru pę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako
  wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub
  przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przeję ciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa
  nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się
  początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych ud ziałów mniejszości.
  Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto
  ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jedno stki zależnej,
  różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane.
  Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba, że transak cja dostarcza dowodów na utratę wartości przez
  przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to
  konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.
  b) Udziały mniejszości oraz transakcje z udziałowcami mniejszościowymi
  Udziały mniejszości obejmują nie należące do Grupy udziały w spółkach objętych konsolidacją. Kapitały mniejszości ustala się
  jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających na dzień nabycia, akcjonariuszom spoza grupy kapitałowej.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 19
  Wartość tą zmniejsza/zwiększa się o przypadające na kapitał mniejszości zwiększenia/zmniejszenia, z tym że straty mogą być
  przyporządkowane kapitałowi mniejszości tylko do wysokości kwot gwarantując ych ich pokrycie przez mniejszość. Nadwyżka
  strat podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. Grupa zastosowała zasadę traktowania transakcji
  z udziałowcami mniejszościowymi jako transakcje z podmiotami trzecimi niepowiązanymi z Grupą
  c) Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy kończące się 30 września 201 7 roku i 30 września 201 6 roku
  obejmują następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:
  Wyszczególnienie Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)
  30.09.201 7 30.09.201 6
  APLISENS S.A. Jednostka dominująca
  000 APLISENS ROSJA 90% 90%
  S000 APLISENS BIAŁORUŚ 60% 60%
  4.1.4 Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz
  przychodów i kosztów
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem:
  pochodnych instrumentów finansowych, instrumentów finansowych według wartości godziwej , której zmiana ujmowana jest
  w rachunku zysków i strat, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, inwestycji w nieruchomości, które zostały wycenione
  według wartości godziwej.
  Wartość bilansowa ujętych zabezpieczanych aktywów i zobowiązań jest korygowana o zmiany wartości godziwej, które można
  przypisać ryzy ku, przed którym te aktywa i zobowiązania są zabezpieczane.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
  inaczej, podane są w tysiącach PLN.
  Prezentacja sprawozdań z uwzględ nieniem segmentów działalności
  Segment działalności jest grupą aktywów i obszarów działań firmy podejmowanych w celu dostarczania produktów lub usług
  podlegających określonym rodzajom ryzyka i korzyściom różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści innych s egmentów
  działalności. Podstawą wyodrębnienia kosztów segmentu są koszty, na które składają się koszty sprzedaży produktów klientom
  zewnętrznym oraz koszty transakcji realizowanych z innymi segmentami, które wynikają z działalności operacyjnej danego
  segme ntu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu.
  Aktywa użytkowane wspólnie przez jeden lub przez większą ilość segmentów przypisuje się do tych segmentów wtedy i tylko
  wtedy, gdy odnośne przychody zostały przypisane także do tych segmentów.
  Spółki stanowiące Grupę Kapitałową ujawniają przychody każdego segmentu objętego obowiązkiem sprawozdawczym.
  Przychody segmentu ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych oraz przychody segmentu pochodzące z transakcji
  realizowanych z innymi segmentami wykazuje się osobno.
  Przychody i koszty działalności operacyjnej
  Przychody ze sprzedaży obejmują otrzymane lub należne kwoty ze sprzedaży wyrobów gotowych, towarów lub usług (po
  pomniejszeniu o rabaty, zwroty i upusty). Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartościac h netto, tj. po pomniejszeniu
  o należny podatek od towarów i usług (VAT).
  Przychody ze sprzedaży towarów i usług
  Przychody są ujmowane jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów zostały
  przekazane nabywcy gdy kwotę przychodów można ustalić w sposób wiarygodny.
  Do kosztów powstałych w toku podstawowej działalności zalicza się koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz kosztów
  ogólnego zarządu.
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem sprzedanych
  produktów, nabyciem towarów lub świadczeniem usług. Koszty sprzedaży obejmują koszty handlowe. Koszty ogólnego zarządu
  obejmują koszty związane z kierowaniem Spółką oraz koszty administracyjne.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 20
  Pozos tałe przychody, koszty, zyski i straty
  Przychody finansowe i koszty finansowe to przede wszystkim w przychodach odsetki od posiadanych środków na rachunkach
  bankowych, w kosztach różnice kursowe.
  Dotacje państwowe
  Dotacji rządowych, łącznie z niepieniężnym i dotacjami wykazywanymi w wartości godziwej, nie ujmuje się, dopóki nie istnieje
  wystarczająca pewność, iż Grupa spełni warunki związane z dotacjami oraz dotacje będą otrzymane. Dotacje nie zwiększają
  bezpośrednio kapitału własnego.
  Dotacje państwowe do a ktywów trwałych są prezentowane w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i odpisywane
  w rachunek zysków i strat przez przewidywany okres użytkowania tych aktywów.
  Podatki
  Podstawowa działalność Grupy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na zasadach określonych w ustawie o podatku
  dochodowym od osób prawnych.
  W celu prawidłowego ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w planie kont spółek Grupy
  zostały wyróżnione konta analityczne grupujące koszty niestanow iące kosztów uzyskania p rzychodów w rozumieniu ustawy
  o podatku dochodowym, koszty zwiększające podstawę opodatkowania oraz konta grupujące przychody niestanowiące
  przychodów podatkowych, a także kwoty podwyższające przychody podatkowe. Przy ustalaniu doch odu /straty podatkowej należy
  uwzględnić odpowiednio w/w konta.
  Podatek odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością
  podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w latach przyszłych, Grupa tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu
  podatku odroczonego.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku
  dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku p odatkowego.
  Rzeczowe aktywa trwałe
  Zgodnie z MSR 16 rzeczowe aktywa trwałe są wykazywane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację
  oraz łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą lin iową przez okres
  ekonomicznego użytkowania. Okres i metoda amortyzacji podlega weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.
  Dla rzeczowych aktywów trwałych Grupa stosuje następujące roczne stawki amortyzacji:
   Budynki, lokale 2,5%
   Maszyny i urządzenia 10-25%
   Systemy sieciowe 10%
   Środki transportu 20%
   Sprzęt komputerowy 30%
   Pozostałe środki trwałe 20%
  Wartości niematerialne
  Zgodnie z MSR 38 wartości niematerialne są wykazywane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację oraz
  łączne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przez okres
  ekonomicznego użytkowania. Okres i metoda amortyzacji podlega weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku obrotowego.
  Dla warto ści niematerialnych Grupa stosuje następujące roczne stawki amortyzacji:
   oprogramowanie komputerowe 30%
   licencje 30%
   koszty prac rozwojowych 20%
  Utrata wartości aktywów niefinansowych
  Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych majątku obroto wego związane z utratą ich wartości lub wyceną na dzień
  bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego, wartość
  rzeczowych składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 21
  Leasing
  Umowa leasingowa, zgodnie z MSR 17, zaliczana jest do leasingu finansowego, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego
  ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Aktywa użytkowane na podstawie umowy najmu, dzi erżawy, leasingu
  lub innej podobnej spełniającej powyżej opisane kryteria zaliczane są do aktywów trwałych i wykazywane w kwocie niższej
  z dwóch: wartości godziwej przedmiotu leasingu na początku obowiązywania umowy leasingowe lub wartości bieżącej
  minimal nych opłat leasingowych.
  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych
  Inwestycje w jednostkach zależnych, to znaczy jednostkach kontrolowanych są wyceniane według kosztu historycznego
  pomniejszonego o ewentualną utratę wartości wynikającą z przeprowadzonych testów na utratę wartości.
  Aktywa i zobowiązania finansowe
  Aktywa finansowe wykazywane są według wartości godziwej z zyskami lub stratami rozliczanymi w rachunku zysków i strat po
  ich początkowym ujęciu według wartości godziwej.
  Zapasy
  Zapasy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich ceny sprzedaży netto możliwej do
  uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto możliwa do uzyskania jest oszacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku
  bieżącej działalności gospodarczej, pomniejs zona o szacowane koszty wykończenia oraz koszty niezbędne do doprowadzenia
  sprzedaży do skutku.
  Należności handlowe i pozostałe
  Należności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem
  odpisów na wątpliwe należności. Odpis na należności wątpliwe szacowany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności,
  zgodnie z pierwotnymi warunkami, przestało być prawdopodobne. Za wystąpienie prawdopodobieństwa nieosiągalności
  przyjmuje się m. in. nie zapła cenie należności w okresie przekraczającym 360 dni ponad określony termin płatności.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Grupa dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów jeśli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
  Do czynnych rozliczeń międz yokresow ych kosztów zaliczane są koszty poniesione do dnia bilansowego dotyczące przyszłych
  okresów oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazywane są w wysokości otrzymanych przedpłat na usługi, które będą zrealizowane
  w przyszłych okresach sprawozdawczych.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
  Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi
  inwestycjami o dużej płynności (o pierwot nym terminie zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialnymi na określone kwoty
  środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
  Transakcje przeprowadzane w walutach obcych są ujmowane po przeliczeniu na walutę funkcjonalną (złoty polski) według kursu
  wymiany z dnia przeprowadzenia transakcji. Pieniężne aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są wykazywane według
  kursów wymiany walut obowiązującym na dzień bilansowy.
  Zyski i straty powstałe w wyniku zmian kursów walut po d acie transakcji są wykazywane jako p rzychody lub koszty finansowe
  w rachunku zysków i strat. Różnice kursowe ujmowane są w rachunku zysków i strat w kwocie netto.
  Aktywa przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana
  Wycena aktywów trwałych przeznaczon ych do sprzedaży następuje w wartości niższej z dwóch bieżącej wartości księgowej oraz
  wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. Nie dokonuje się amortyzacji akt ywów przeznaczonych do zbycia
  i prezentuje się odrębnie.
  Kapitał zakładowy
  Kapitał za kładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie spółki dominującej i wpisanej w rejestrze sądowym.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 22
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ustala się jako k apitał własny jednostki dominującej
  powiększony o zyski/straty wypracowane przez jednostki grupy od chwili ich przejęcia do dnia bilansowego w części w jakiej
  jednostka dominująca posiada w nich udziały.
  Kapitał mniejszościowy
  Kapitały mniejszości ustala s ię jako wartość aktywów netto jednostki powiązanej, przypadających na dzień nabycia,
  akcjonariuszom spoza grupy kapitałowej. Wartość tę zmniejsza/zwiększa się o przypadające na kapitał mniejszości
  zwiększenia/zmniejszenia, z tym że straty mogą być przyporz ądkowane kapitałowi mniejszości tylko do wysokości kwot
  gwarantujących ich pokrycie przez mniejszość. Nadwyżka strat podlega rozliczeniu z kapitałem własnym grupy kapitałowej. Grupa
  zastosowała zasadę traktowania transakcji z udziałowcami mniejszościowymi jako transakcje z podmiotami trzecimi
  niepowiązanymi z Grupą.
  Rezerwy
  Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wyn ikający ze zdarzeń przeszłych
  i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiąz ku spowoduje konieczność wypływu środków
  uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.
  Kredyty bankowe i pożyczki
  W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według c eny nabycia odpowiadającej wartości
  godziwej otrzymanych środków pieniężnych, po mniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki.
  Po początkowym ujęciu kredyty i pożyczki prezentowane są wg wzorcowego podejścia wynikającego z MSR 23.
  Zobowią zania handlowe i pozostałe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (o ile nie są instrumentami odsetkowymi) są u jmowane
  i wykazywane według kwot zgodnych z otrzymanymi fakturami lub innymi dokumentami źródłowymi i ujmowane w okresa ch
  których dotyczą.
  Płatności w formie akcji
  Wartość godziwa przyznanej opcji zakupu akcji Jednostki Dominującej jest ujęta jako koszty z tytułu wynagrodzeń
  w korespondencji ze zwiększeniem kapitału własnego. Wartość godziwa jest określana na dzień przyzna nia opcji zakupu akcji
  przez pracowników i rozłożona na okres, w którym pracownicy nabędą bezwarunkowo prawo do realizacji opcji.
  Wypłata dywidend
  Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. Dywidendy na rzecz akcjonari uszy ujmuje
  się jako zobowiązanie w sprawozdaniu finansowym w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy Spółki.
  Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w skonsolidowanym spr awozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska
  gospodarczego, w którym Spółka dominująca prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą f unkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.
  b) Transakcje i salda
  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji.
  Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobo wiązań pieniężnych wyrażonych
  w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do
  uznania za zabezpie czenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.
  4.1.5 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  a) Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz
  szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kiero wnictwa.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 23
  Klasyfikacja umów leasingowych
  Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w ja kim zakresie ryzyko i pożytki
  z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leas ingobiorcy. Ocena ta opiera się na
  treści ekonomicznej każdej transakcji.
  b) Niepewność szacunków
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień
  bilansowy, z którymi związane jest istotne r yzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym
  roku finansowym.
  Utrata wartości aktywów
  Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 36 Spółka dokonała na potrzeby sprawozdania finansowego
  sporządzanego na 31.12.2016 roku testu na utratę wartości spółki APLISENS S.A.
  Podstawą weryfikacji aktualnej wyceny wartości spółki była suma zdyskontowanych na dzień sporządzania sprawozdania
  planowanych przepływów pieniężnych wypracowyw anych przez spółkę w latach 2017 -2021 .
  Na po dstawie przeprowadzonych testów nie zachodziły przesłanki do obniżenia wartości firmy dla wartości udziałów oraz wartości
  niematerialnych i prawnych będących p rzedmiotem oceny wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finanso wym za
  okres 01.01. - 31.12.2 016 r. Zgodnie z MSR 36 Spółka ma obowiązek dokonania kolejnych testów na utratę wartości na potrzeby
  bilansu s porządzanego na dzień 31.12.2017 r.
  Wycena rezerw
  Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
  Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty
  zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podat kowych w przyszłości mogłoby
  spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych
  Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując odpowiednie technik i
  wyc eny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje się profesjonalnym osądem.
  Stawki amortyzacyjne
  Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników
  rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółki Grupy corocznie dokonują weryfikacji przyjętych okresów
  ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.
  4.1.6 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
  Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi S tandardami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwie rdzonymi przez Unię Europejską,
  na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.
  Sporządzając raport finansowy za rok 201 7 jednostka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego
  sprawozdania finansowego za rok 201 6, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych standardów, i interpretacji zatwierdzonych
  przez Unię E uropejską, które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE do stosowania:
  a) MSSF 9 Instrumenty finansowe – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawoz dawczych rozpoczynających się
  w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena, na temat
  klasyfikacji oraz wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące w MSR 39 kategorie utrzymywane do
  terminu wymagalności, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i należności. W momencie po czątkowego ujęcia aktywa
  finansowe będą klasyfikowane do jednej z dwóch kategorii:
   aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej.
  Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowa nego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa
  warunki: aktywa utrzymywane są w ramach modelu biznesowego, którego celem jest utrzymywanie aktywów w celu


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 24
  uzyskiwania przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego war unki umowne powodują powstanie w okreś lonych
  momentach przepływów pieniężnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaconej części
  kapitału.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowane są w wyniku finansowym
  bieżącego okresu, z wyj ątkiem sytuacji, gdy inwestycja w instrument kapitałowy nie jest przeznaczona do obrotu. MSSF
  9 daje możliwość decyzji o wycenie takich instrumentów finansowych, w momencie ich początkowego ujęcia, w wartości
  godziwej przez inne całkowite dochody. Decyzja taka jest nieodwracalna. Wyboru takiego można dokonać dla każdego
  instrumentu osobno. Wartości ujęte w innych całkowitych dochodach nie mogą w późniejszych okresach zostać
  przekwalifikowane do rachunku zysków i strat.
  b) MSSF 15 Przychody z umów z kontrahenta mi - – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  MSSF 15 określa, w jaki sposób i kiedy należy rozpoznawać przychody, jak również wymaga od podmiotów stosujących
  MSSF istotnych ujawnień. S tandard wprowadza jednolity modelu pięciu kroków, oparty na zasadach, który ma być
  stosowany dla wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu.
  c) MSSF 16 Leasing – obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynaj ących się w dniu lub po
  1 stycznia 2019 roku
  MSSF 16 zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejm ujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15
  i SKI 27. MSSF wprowadza jeden model ujmowania leasingu u leasingobi orcy wymagający ujęcia aktywa
  i zobowiązania, chyba że okres leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość. Podejście
  od strony leasingodawcy pozostaje zasadniczo niezmienione w stosunku do rozwiązań z MSR 17 - nadal wymagana
  jest klasyfikacja leasingu jako operacyjnego lub fina nsowego.
  W związku z wejściem w życie MSSF nr 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” – zawierając ego jednolite zasady oceny
  kontroli oraz przeniesione z MSR nr 27 zasady sporządzania sprawozdania skonsolidowanego Spółka przeprowadziła
  wieloaspektową an alizę relacji APLISENS S.A. z M -System Sp. z o.o. we wszystkich ośrodkach władzy Spółki Zarząd
  APLISENS S.A. , w której to zidentyfikowano relację Pan a Jarosław a Brzost ka, który pełni funkcję Prokurenta i Dyrektora
  Marketingu odpowiedzialnego za rynki wscho dnie w APLISENS S.A. jednoczenie pełniąc funkcję Członka Zarządu Spółki
  M-System Sp. z o.o.
  Zgodnie z definicją w MSR 24 pkt 11 ppkt d) za po dmioty powiązane nie uznaje się pojedynczego odbiorcy, dostawcy,
  udzielającego koncesji, dystrybutora lub ajenta, z którym jednostka prowadzi znaczącą część działalności, tylko w oparciu
  o przesłankę zależności ekonomicznej.
  W związku z powyższym Zarząd stwierdził, że pod żadnym aspekte m – księgowym, prawnym i operacyjnym nie sprawuje władzy
  nad Spółką M -System Sp. z o.o., a tym samym nie spełnia ona definicji spółki zależnej i nie może podlegać konsolidacji
  w sprawozdaniach Grupy Kapitałowej APLISENS.
  Według szacunków Spółki, MSSF 10 or az pozostałe wymienione wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów
  nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy.
  4.1.7 Zmiany zasad prezentacji danych finansowych
  W roku 201 7 nie wystąpiły istotne zmiany prezentacji danych finansowych .
  4.1.8 Opis korekty błędów poprzednich okresów i zmiany zasad prezentacji danych finansowych
  Po przeprowadzonej kontroli skarbowej za lata 2012 - 2015 w spółce OOO „APLISENS” w Rosji zostały naliczone podatki, kary
  i grzywny w łącznej kwocie 3 867 373,00 rubli (w przeliczeniu 261 tys. zł).
  Komisja podatkowa naliczyła podatek dochodowy, przywołując artykuły Federacji Rosyjskiej, w którym niezrealizowane różnice
  kursowe pożyczki przy obliczaniu podatku nie są brane do podstawy opodatkowania. Na tej po dstawie, skorygowana została
  również deklaracja podatkowa za 2016 rok przez co zmniejszyło się zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego na kwotę
  1 739 541,00 rubli, w wyniku czego nastąpiły poniższe zdarzenia:
   Podatki i opłaty naliczone do zapłaty po kontroli wyniosły 3 867 tys. rubli (w przeliczeniu 261 tys. zł).
   Podatek dochodowy za 2016 г., który podlegał zwrotowi do spółki wyniósł 1 740 tys. rubli ( w przeliczaniu 117 tys. zł);
  Kwota podatku będąca różnicą między zobowiązaniem a należnością z tytułu zwrotu, w wysokości 2 128 tys. rubli ( w przeliczeniu
  144 tys. zł) została zapłacona w dniu 12.04.2017 г.
  W związku z powyższym wprowadzona została korekta wyniku lat ubiegłych w wysokości 144 tys. zł zaprezentowana w punkcie
  2.5 Skonsolidowane sprawozd anie ze zmian w kapitale własnym .


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 25
  4.2 Sprawozdawczość segmentów
  4.2.1 Informacje o poszczególnych segmentach operacyjnych
  Zgodnie z MSSF 8 Grupa APLISENS prezentuje w swojej sprawozdawczości segmenty działalności oraz wyniki finansowe
  na nich uzyskiwane.
  Poniższe tabele prezentują wyniki segmentów osiągnięte w III kwartałach lat 201 6 – 201 7.
  Rodzaj asortymentu 01.01. - 30.09.201 7
  Działalność kontynuowana
  Działalność zaniechana
  Wyłączenia konsolidacyjne
  Działalność ogółem
  Przemysłowa aparatura pomiarowa i elementy automatyki
  Osprzęt pomocniczy do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki
  Pozycje nie przypisane
  Przychody ze sprzedaży
  Sprzedaż na zewnątrz 61 799 8 548 70 347
  Sprzedaż między segmentami
  Koszty segmentu
  Koszty sprzedaży zewnętrznej 39 779 6 022 45 801
  Koszty sprzedaży między segmentami
  Zysk (strata) segmentu 22 020 2 526 24 546
  Przychody finansowe 292 292
  Koszty finansowe 434 434
  Przychody nieprzypisane 643 643
  Koszty nieprzypisane 12 829 12 829
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 22 020 2 526 -12 328 12 218
  Podatek dochodowy 1 600 1 600
  Zysk (strata) netto 22 020 2 526 -13 928 10 618
  Zysk (strata) mniejszości 139 139
  Zysk (strata) netto 22 020 2 526 -14 067 10 479  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 26
  Rodzaj asortymentu 01.01. - 30.09.2016
  Działalność kontynuowana
  Działalność zaniechana
  Wyłączenia konsolidacyjne
  Działalność ogółem
  Przemysłowa aparatura pomiarowa i elementy automatyki
  Osprzęt pomocniczy do przemysłowej aparatury pomiarowej i elementów automatyki
  Pozycje nie przypisane
  Przychody ze sprzedaży
  Sprzedaż na zewnątrz 64 704 7 837 72 541
  Sprzedaż między segmentami
  Koszty segmentu
  Koszty sprzedaży zewnętrznej 41 386 5 681 47 067
  Koszty sprzedaży między segmentami
  Zysk (strata) segmentu 23 318 2 156 25 474
  Przychody finansowe 676 676
  Koszty finansowe
  Przychody nieprzypisane 610 610
  Koszty nieprzypisane 12 568 12 568
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 318 2 156 -11 282 14 192
  Podatek dochodowy 2 203 2 203
  Zysk (strata) netto 23 318 2 156 -13 485 11 989
  Zysk (strata) mniejszości 259 259
  Zysk (strata) netto 23 318 2 156 -13 744 11 730  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 27
  4.3 Sezonowość sprzedaży
  Ze względu na specyfikę sprzedawanych przez Grupę produktów, wykorzystywanych w różnorodnych instalacjach
  przemysłowych do pomiaru, monitorowania ciśnienia oraz temperatury, sprzedaż produktów Grupy cechuje się sezonowością
  związaną z wykonywaniem napraw i modernizacji instalacji przemysłowych głównie w s ezonie wiosenno -letnim (popyt
  odtworzeniowy) oraz realizacją projektów inwestycyjnych (popyt inwestycyjny) także głównie w okresach korzystnych dla tych
  projektów ze względu na pogodę (od wczesnej wiosny do jesieni) .
  Cyk liczność sprzedaży Grupy powoduje, że kwartałem o najniższej wartości sprzedaży jest z reguły I kwartał, natomiast
  największa sprzedaż z reguły, odnotowywana jest w III kwartale.
  Poniższy diagram prezentuje korelację kwartalnej sprzedaży Grupy (w tys. zł ) z okresem kalendarzowym w latach 2012 -2017:
  Wyniki sprzedaży wypracowanie w III kwartale 201 7 roku potwierdzają ogóln y trend sprz edaży Grupy APLISENS, zgodnie
  z którym III kwartał 2017 roku był lepszy pod względem sprzedaży od kwartału II , głównie dzięki wzrostowi sprzedaży eksportowej
  na rynki Unii Europejskiej oraz na rynki pozostałe .
  4.4 Zwięzły o pis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
  Struktura i dynamika sprzedaży Grupy w III kwartale według rynków geograficznych, (dane w tys. zł)
  Uwaga: (*) sprzedaż do spółki logistycznej prezentowana jako sprzedaż na Rynki WNP
  Grupa APLISENS Sprzedaż wg rynków (w tys. zł) III kw. 201 7 III kw. 2016 Zmiana Zmiana % Udział III kw. 201 7 Udział III kw. 201 6
  Kraj – automatyka 8 119 7 869 250 3,2 % 31,7 % 29,6 %
  Kraj – elementy systemów zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą paliwa 486 624 -138 -22,1% 1,9% 2,3%
  Kraj łącznie 8 605 8 493 112 1,3 % 33,6 % 32,0 %
  Rynki WNP* 9 949 12 914 -2 966 -23,0 % 38,9% 48,6 %
  Unia Europejska 4 330 3 570 761 21,3% 16,9% 13,4%
  Pozostałe 2 716 1 582 1 134 71,7% 10,6% 6,0%
  Eksport łącznie 16 995 18 066 -1 071 -5,9 % 66,4% 68,0%
  Razem 25 601 26 559 -958 -3,7% 100,0% 100,0%
  0
  5 000
  10 000
  15 000
  20 000
  25 000
  30 000
  I kw.2012 II kw.2012 III kw.2012 IV kw.2012 I kw.2013 II kw.2013 III kw.2013 IV kw.2013 I kw.2014 II kw.2014 III kw.2014 IV kw.2014 I kw.2015 II kw.2015 III kw.2015 IV kw.2015 I kw.2016 II kw.2016 III kw.2016 IV kw.2016 I kw.2017 II kw.2017 III kw.2017
  Sprzedaż Kwartalna
  Grupa APLISENS (w tys. zł)


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 28
  Przychody ze sprzedaży Grupy APLISENS w III kwartale 2017 roku wyniosły 25,6 mln zł, co oznacza spadek o 3,7% w stosunku
  do III kwartału 2016 roku, gdzie przychody Grupy wyniosły 26,6 mln zł.
  Spadek przychodów w III kwartale 2017 roku , w porównaniu do III kwartału 2016 roku , wynika z wysokiej bazy porównawczej na
  rynkach WNP – III kwartał 2016 roku charakteryzował się wysoką sprzedażą na rynki WNP.
  Sprzedaż na rynku krajowym w III kwartale 2017 roku oraz w III kwartale 2016 roku była na porównywalnym poziomie (nieznaczny
  wzrost o 112 tys. zł).
  W III kw artale 2017 roku w APLISENS S.A. odnotowano wzrost zamówień z większości rynków , na których działa Grupa
  APLISENS - w szczególności z rynku UE , co przełożyło się w pewnym stopniu na wydłużen ie termin ów realizacji zamówień
  i odpowiednio spowodowało przesunięcie sprzedaży z III na IV kwartał bieżącego roku.
  Struktura i dynamika sprzedaży Grupy za okres 01.01. -30.09.201 7 według rynków geograficznych , (dane w tys. zł)
  Uwaga: (*) sprzedaż do spółki logistycznej prezentowana jako sprzedaż na Rynki WNP
  Przychody ze sprzedaży Grupy APLISENS za 9 miesięcy 2017 roku wyniosły 70,3 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu
  w roku ubiegłym, Grupa odnotowała spadek o 3% (tj. spadek o 2,2 mln zł). Udział sprzedaży eksportowej w analizowanym okresie
  wyniósł 66,9% sprzedaży ogółem i wzrósł o 2,2 pp. względem okresu porównawczego . Tendencja wzrostu udziału sprzedaży
  eksportowej powinna się utrzymać również w przyszłych kwartałach, a intencją Zarządu APLISENS S.A. jest systematyczne
  zwiększanie wolumenu sprzedaży oraz udziału w wybranych rynkach zagranicznych.
  Największą dynamikę sprzedaży w okresie 01.01 -30.09.2017 roku Grupa odnotowała na rynkach pozostałych – wzrost sprzedaży
  o 63,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku tj. wzrost o ponad 2,6 mln zł. Z perspektywy całego roku utrzymanie
  dynamiki na tak wysokim poziomi e nie jest możliwe. W analizowanym okresie udział rynków pozostałych w sprzedaży ogółem
  Grupy APLISENS wyniósł 9,6%, co przekłada się na wzrost o 3,9 pp. względem pierwszych 9 miesięcy roku ubiegłego. Wzrost
  ten został osiągnięty dzięki sukcesywnemu realiz owaniu strategii Grupy APLISENS i ekspansji na stosunkowo nowe rynki zbytu,
  tj. rynki Bliskiego Wschodu, rynki azjatyckie ( w szczególności Chiny, Pakistan, Wietnam , Korea Północna, Tajlandia ) oraz rynki
  krajów Ameryki Południowej. W ocenie Zarządu APLISENS S.A., dalsze działania Grupy - w tym uzyskiwanie nowych certyfikatów
  i rozszerzanie gamy wyrobów dostosowanych do potrzeb kontrahentów z rynków pozaeuropejskich, powinny przynieść dalsze
  wzrosty sprzedaży na rynkach pozostałych.
  Skonsolidowana sprzedaż n a rynkach krajów WNP po trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 27,5 mln zł i była niższa o 3,1 mln zł.
  W analizowanym okresie, udział rynków WNP w sprzedaży ogółem Grupy wyniósł 39,1%, co oznacza spadek o 3,1pp. względem
  pierwszych 9 miesięcy roku ubiegłego. W tym samym okresie sprzedaż z APLISENS S.A. na rynki WNP utrzymała się na
  podobnym poziomie (spadek o 0,2 mln zł. ).
  Spadek skonsolidowanego przychodu ze sprzedaży na rynkach WNP jest wynikiem zarówno wysokiej bazy porówna wczej z 2016
  roku jak i dywersyfi kacji kanałów dystrybucji wyrobów Grupy na rynki WNP - w celu zwiększenia udział u produktów Grupy
  APLISENS na rynku rosyjskim, część sprzedaży realizowana jest z pominięciem spółki zależnej i nie podlega konsolidacji.
  Z uwagi na powyżej opisane działania na rynku rosyjskim tj. dywersyfikację kanałów dystrybucyjnych produktów Grupy APLISENS
  oraz działania protekcjonistyczne władz rosyjskich wymierzone w produkty importowane , a w szczególności produkty polskie ,
  Grupa APLISENS Sprzedaż wg rynków (w tys. zł) 01.01 – 30.09.2017 01. 01 – 30.09.201 6 Zmiana Zmiana % Udział 01.01 – 30.09. 201 7
  Udział 01.01 – 30.09. 201 6
  Kraj – automatyka 21 452 23 714 -2 262 -9,5% 30,5% 32,7%
  Kraj – elementy systemów zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą paliwa 1 853 1 917 -64 -3,4% 2,6% 2,6%
  Kraj łącznie 23 305 25 632 -2 326 -9,1% 33,1% 35,3%
  Rynki WNP* 27 511 30 643 -3 132 -10,2% 39,1% 42,2%
  Unia Europejska 12 805 12 159 646 5,3% 18,2% 16,8%
  Pozostałe 6 727 4 108 2 618 63,7% 9,6% 5,7%
  Eksport łącznie 47 042 46 910 132 0,3% 66,9% 64,7%
  Razem 70 347 72 541 -2 193 -3,0% 100,0% 100,0%


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 29
  sprzedaż spółki zależnej APLISENS Rosja w okresie 01.01 -30.09.2017 spadła o 26% w stosunku do analogicznego okresu roku
  ubiegłego i wyniosła 11,1 mln zł. Spółka APLISENS Rosja odnotowała w omawianym okresie ujemny wynik finansowy podlegający
  konsolidacji w wysokości 0,29 mln zł.
  Spółka zależna APL ISENS Białoruś w okre sie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku odnotowała przychody ze sprzedaż na
  poziomie 5,6 mln zł, co przekłada się na wzrost o prawie 26% względem analogicznego okresu w 2016 roku. Spółka APLISENS
  Białoruś w analizowanym okresie spra wozdawczym odnotowała dodatni wynik finansowy podlegający konsolidacji w wysokości
  0,35 mln zł . Spółka APLISENS Białoruś rozpoczęła sprzedaż na rynek Kazachstanu poprzez spółkę zależną APLISENS MIDDLE
  ASIA powołan ą w pierwszym półroczu 2017 roku.
  Pomimo os łabienia się hrywny ukraińskiej o ponad 6%, sprzedaż spółki zależnej APLISENS Ukraina w pierwszych 9 miesiącach
  2017 roku wyniosła ponad 2 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 31% względem porównywalnego okresu w 2016 roku. Spółka
  APLISENS Ukraina, podobnie j ak w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku, w analizowanym okresie sprawozdawczym odnotowała
  dodatni wynik finansowy.
  Zarząd oczekuje, że przy stabilizacji cen ropy naftowej i gazu oraz braku istotnego wpływu nowych sankcji na gospodarkę Rosji
  – sprzedaż na rynkach WNP w kolejny ch kwartałach powinna mie ć lekką tendencję wzrostową.
  Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, Grupa APLISENS odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży na
  rynku krajowym. W okresie od 1 stycznia do 30 wrześnie 2017 roku odn otowana sprzedaż na rynku krajowym przez Grupę
  APLISENS wyniosła 23,3 mln zł i była niższa o 2,3 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek o 9,1%). Spadek
  przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie nastąpił g łównie w se gmencie automatyki przemysłowej - spadek o prawie
  2,3 mln zł (tj. o 9,5%) w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego. Sprzedaż w segmencie systemów zabezpieczeń
  pojazdów w analizowanym okresie była na porównywalnym poziomie, co w roku ubiegłym. Udział sprzedaży kraj owej w sprzedaży
  ogółem Grupy APLISENS w pierwszych 9 miesiącach 2017 roku wyniósł 33,1%, co oznacza spadek o 2,2pp. względem
  pierwszych 9 miesięcy 2016 roku. Prawdopodobnie w całym 2017 roku sprzedaż na rynku krajowym odnotuje spadek na poziomie
  około 5% .
  Podobnie jak w poprzednich kwartałach, na poziom sprzedaży Grupy na rynku krajowym wciąż negatywnie wpływał brak dopływu
  funduszy unijnych i opóźnienia w uruchamianiu unijnych programów operacyjnych, co odbijało się negatywnie na wielkości
  zamówień z bra nż związanych z gospodark ą wodną i ochroną środowiska. Dodatkowo, jeden z kluczowych odbiorców wyrobów
  Grupy - energetyka zawodowa, w ostatnim czasie zaangażowany był w ratowanie branż y górnictwa węgla kamiennego,
  a w mniejszym stopniu w realizację projekt ów energetycznych. Pomimo podwyższanych prognoz dotyczących wzrostu
  gospodarczego Polski w oparciu m.in. o wzrost inwestycji, w ocenie Zarządu, czynnik ten będzie miał pozytywny wpływ na poziom
  sprzedaży na rynku krajowym najwcześniej od 2018 roku. Niewiel ki wzrost sprzedaży na rynku krajowym w III kw artale 2017 roku
  (o około 0,1 mln zł) spowodowany był większą sprzedażą nowych produktów.
  Sprzedaż Grupy APLISENS na rynkach Unii Europejskiej w okresie 01.01 -30.09.2017 wyniosła ponad 12,8 mln zł i była wyższa
  o 646 tys. zł niż w porównywalnym okresie 2016 roku, tj. wzrost o 5,3%. Z obecnej perspektywy wydaje się , że w skali całego
  roku wzrost sprzedaży na rynku UE powinien przekroczyć 10% . Udział rynków Unii Europejskiej w pierwszych 9 miesiącach 2017
  wyniósł 18,2% sprzedaży ogółem Grupy, co oznacza wzrost o 1,4pp. względem pierwszych 9 miesięcy 2016 roku. Zgodnie ze
  Strategią rozwoju Grupy na lata 2017 -2019 Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać około 14% średnioroczne wzrosty sprzedaży
  na tym rynku.
  Na kluczowy ch i strategicznych dla Grupy rynkach Unii Europejski ej, Grupa APLISENS posiada spół ki zależ ne.
  Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez spółkę zależną APLISENS GmbH (APLISENS Niemcy) w okresie od 1 stycznia do
  30 wrześni a 2017 roku wyniosły prawie 3,3 mln zł, co oznacza wzrost o 7,3% względem pierwszych 9 miesięcy roku ubiegłego.
  W analizowanym okresie sprawozdawczym, spółka zależna APLISENS Niemcy odnotowała dodatni wynik finansowy.
  W analizowanym okresie sprawozdawczym, przychody ze sprzedaży spółki zależnej APLISENS Czechy wyniosły ponad
  0,6 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży APLISENS Rumunia w yniosły 2,9 mln zł. W przypadku obydwu spółek zależnych,
  przychody ze sprzedaży osiągnięte w okresie 01.01 -30.09.2017 pozos tały na zbliżonym poziomie jak w analogicznym okresie
  roku ubiegłego. Obydwie spółki zależne odnotowały dodatnie wyniki finansowe w omawianym okresie.
  W okresie 9 miesięcy 201 7 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 3 4,9%, co w porównaniu do tego samego o kresu
  w 201 6 roku ( gdzie marża brutto wynosiła 35,1 %) oznacza spadek o 0,2 punkt ów procento wych . Marża na poziomie zysku na
  działalnośc i operacyjnej za 9 miesięcy 201 7 roku wyniosła 17,6%, co w porównaniu do analogicznego okresu w 201 6 roku ( gdzie
  marża na działalności operacyjnej wynosiła 18,6 %) oznacza spadek o 1 ,1 punktów procentowych. Powyższe spadki są
  bezpośrednio związane ze wzrostem udziału sprzedaży eksportowej, która charakteryzuje się niższą marż owością niż sprzedaż
  krajowa oraz wzrostem kosztów operacyjnych w spółce dominującej i spółce zależnej w Rosji.
  Efektywna stawka opodatkowania w okresie 01.01 -30.09. 2017 roku wyniosła 1 3,1% i była niższa niż w a nalogicznym okresie
  sprawozdawczym w 2016 roku o 2,4 pp., gdzie efektywna stawka opodatkowania wynosiła 15 ,5%. Niski poziom stawki
  opodatkowania jest efektem korzystania z ulgi podatkowej w postaci zwolnienia z opodatkowania dochodu wypracowanego
  w zakładzie w Radomiu, który położony jest na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 30
  Ren towność netto za w okresie 01.01 -30.09. 201 7 roku wyniosła 1 4,9%, co oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego
  w stosunku do analogicznego okresu w 201 6 roku, gdzie rentowność netto wynosiła 1 6,2%. Spadek rentowności netto
  w omawianym okresie sprawozdawczym jest związany ze spadkiem wyniku n a działalności finansowej Grupy; w pierwszych
  9 miesiącach 2017 roku wynik na działalności finansowej był ujemny i wyniósł -142 ty s. zł wobec dodatniego wyniku
  w porównywalnym okresie 2016 roku w wysokości 676 tys. zł
  4.5 Wska zanie czynników i zdarzeń, w tym o n ietypowym charakterze, mających istotny wpływ
  na skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Czynnikiem o nietypowym charakterze mającym istotny wpływ na skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w tym na
  osiągn ięte przez Grupę wyniki finansowe w omawianym okresie (spadek spr zedaży na rynku krajowym o 9,1%) był spadek
  inwestycji sektora publiczn ego spowodowany opóźnieniem w wykorzystaniu fundu szy unijnych z budżetu na lata 2014 -2020.
  Również niepewność lokalna dotycząca poli tyki podatkowej i regulacyjnej rządu wpływa na o dkładanie przez firmy decyzji
  o nowych inwestycjach, co przełożyło się na spadek zamówień na produkty Grupy na rynku krajowy m.
  W ocenie Zarządu w III kwartale 201 7 roku nie zaistniały inne niż wskazane powyżej zdarzenia o nietypowym charakterze mające
  istotny wpływ na skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe .
  4.6 Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy
  netto, lub przepływy środków pieniężnych , które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj,
  wielkość lub wywierany wpływ
  Koszty realizacji Programu Motywacyjnego ujęte w kosztach operacyjnych za 9 miesięcy 201 7 roku wyniosły 0,98 mln zł
  (1,1 3 mln zł za 9 miesięcy 201 6 roku).
  W ocenie Zarządu nie wy stąpiły inne kwoty, o których mowa w tytule niniejszego punktu, wpływające istotnie na wielkość aktywów,
  pasywów oraz wynik finansowy Gr upy APLISENS w III kwartale 201 7 roku.
  4.7 Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
  W okr esie III kwartału 201 7 roku Emitent ani spółki zależne nie dokonywał y emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych
  papierów wartościowych. W okresie III kwartału nie miały miejsca żadne zmiany w zakresie struktury kapitału zakładowego
  Emitenta.
  Na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka posiadała 180 314 akcji własnych.
  W dniu 3 stycznia 2017 roku Spółka ogłosiła ofertę zakupu 646 726 akcji własnych, stanowiących 4,90% ogólnej liczby głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (raport bieżący n r 2/2017). Oferowana cena zakupu akcji wynosiła 13,00zł za
  jedną akcję. W wyniku przeprowadzonej oferty skupu akcji własnych, akcjonariusze Spółki złożyli oferty sprzedaży na 327 163
  akcji, które stanowiły 2,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie transakcji
  w ramach oferty nastąpiło w dniu 26 stycznia 2017 roku (raport bieżący nr 9/2017).
  W okresie od 13 do 30 stycznia 2017 roku Spółka dokonała zbycia łącznie 216 353 akcji własnych o wartości nominalnej
  43 270,60 zł, stanowiących 1,64% jej kapitału zakładowego i uprawniających do 1,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy Spółki, po cenie 5,56zł za jedną akcje. Zbycie nastąpiło w ramach realizacji „Programu Motywacyjnego na lata
  2014 -2016 dla pracowników i c złonków Zarządu APLISENS S.A.” stanowiącego załącznik do uchwały nr 25 Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 8 czerwca 2016 roku, w związku z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej
  APLISENS za rok 2015. Informacja o ustaleniu ceny nabycia a kcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu
  Motywacyjnego została opublikowana w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2017 w dniu 3 stycznia 2017 roku. Po zbyciu ww. akcji
  Spółka posiad ała 291 124 akcji własnych.
  Wpływy z tytułu nabycia akcji przez u prawnionych pracowników oraz Prezesa Zarządu wyniosły 1 203 tys. zł.
  W dniu 30 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
  (raport bieżący 28/2017). Zgodnie z podjętą uchwałą umarza się w dro dze umorzenia dobrowolnego 73 084 akcje zwykłe na
  okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiące 0,55 % kapitału zakładowego przed umorzeniem, zdeponowane
  i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościo wych PLAPLS000016.
  W dniu 3 lipca 2017 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z którym z dniem 26 czerwca 2017r. Sąd dokonał rejestracji zmiany kap itału
  zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki (raport bieżący 32/2017).
  W dniu 20 lipca 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął uchw ałę, w której stwierdzono, że
  w związku z dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych umorzeniem 73.084 akcji
  zwykłych na okaziciela Spółki, z dniem 24 lipca 2017 r. kodem PLAPLS000016 oznaczonych jest 13.129.870 akcji Spółki (raport
  bieżący 33/2017).
  Na dzień 30 września 2017 roku Spółka pos iadała 218 040 akcji własnych.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 31
  W dniu 3 października 2017 roku (zdarzenie po dniu bilansowym), Spółka ogłosiła ofertę zakupu nie więcej niż 537 170 akcji
  własnych, stanowiących nie więcej niż 4,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (raport
  bieżący nr 36/2017). Oferowana cena zakupu akcji wynosiła 14,80 zł za jedną akcję. W wyniku przeprowadzonej oferty skupu
  akcji własnych, akcjonariusze Spółki złożyli oferty sprzedaży na 3 041 520 akcji (raport bieżący nr 38/2017). Ze wzglę du na fakt,
  że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach oferty przekroczyła liczbę akcji, którą Spółka
  zamierzała nabyć w ramach oferty, została zastosowana redukcja ofert. Średnia stopa redukcji wyniosła 82,33%. W dniu 27
  października 2017 r. Spółka nabyła 537.170 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości
  nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 4,09 % kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 537.170 głosom na walnym
  zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce (raport bieżący nr 39/2017). Celem zakupu akcji jest ich
  umorzenie.
  Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania (tj. na dzień 27.11.2017) Spółka posiada 775 210 akcji własnych, które stanowią
  5,75% kapita łu zakładowego i odpowiadają 755.210 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,75% ogólnej liczby
  głosów w Spółce.
  4.8 Informacje dotyczące wypłaconej / zadeklarowanej dywidendy
  W dniu 30 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podział u zysku netto Spółki za rok
  2016 . Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk n etto za 2016 rok w wysokości
  13 323 446,40 złotych przeznaczyć :
   w kwocie 9 449 897,40 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki
   w kwocie 3 873 549,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,30 zł na jedną akcję
  Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spół ki ustaliło dzień dywidendy na 30 czerwca 201 7 roku, a termi n wypłaty dywidendy na dzień
  14 lipca 201 7 roku.
  O podjęciu ww. uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr 26 /201 7 z dnia 30 maja 2017 roku. Dywidendą objętych
  zostało 12 911 830 akcji APLISENS S.A. .
  4.9 Wskazanie zdarzeń, które nas tąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
  sprawozdanie finansowe nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób
  wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta
  W dniu 20 października 2017 roku Spółka otrzymała protokół z kontroli p rzeprowadzonej w tym samym dniu przez Agencję
  Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu dotyczącej sprawdzenia stanu realizacji przez Spółkę warunków zawartych
  w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej St refy Ekonomicznej EURO –
  PARK WISŁOSAN uzyskanym w dniu 19 października 2011r. i zmienionym decyzją Ministra Gospodarki z dnia 7 kwietnia 2015r.
  i decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016r. tj. warunków utrzymania zatrudnienia na poziom ie co najmniej
  50 pracowników w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 29 września 2017 r. oraz zatrudnienia przez Spółkę przy
  prowadzeniu działalności na terenie Strefy co najmniej 30 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2017 roku.
  Komisja kontrolna na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdziła, że Spółka prawidłowo realizuje warunki określone w ww.
  zezwoleniu tj. w okresie od dnia 1 października 2016r. do dnia 29 września 2017r. utrzymywała zatrudnienie na poziomie co
  najmniej 50 pracowników oraz zatrudniała do dnia 30 września 2017r. na terenie Strefy 80 pracowników (w przeliczeniu na pełne
  etaty).
  Inne niż wskazane powyżej istotne zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły.
  4.10 Informacja dotycząca zmian aktywów i zobowiązań warunkow ych
  W okresie objętym niniejszym raportem nie wystąpiły zmiany w pozycji aktywów i zobowiązań warunkowych.
  Na dzień 30 września 2017 roku, Grupa APLISENS. posiadał następujące gwarancje bankowe:
   gwarancję bankową z dnia 1 sierpnia 2014 roku, z kolejnymi an eksami, na kwotę 37,8 tys. zł, z terminem do 30 sierpnia
  2019 roku z tytułu zabezpieczenia dobrego wykonania kontraktu
   gwarancję bankową z dnia 1 kwietnia 2016 roku z tytułu zabezpieczenia dobrego wykonania umowy handlowej
  o wartości 8,9 tys. EUR (tj. 38,2 tys. zł.) ważnej do dnia 31 marca 201 9 roku. (termin gwarancji został przedłużony
  w I półroczu 2017 roku – pierwotnie gwarancja obowiązywała do 31 marca 2017 roku)
   gwarancję bankową z dnia 21 kwietnia 2017 roku z tytułu zabezpieczania dobrego wykonania um owy handlowej
  o wartości 10 tys. zł ważnej do dnia 21 kwietnia 2019 roku
  Ponadto, na dzień 30 września 2017 roku APLISENS S.A. jest beneficjantem gwarancji bankowej z tytułu zabezpieczenia
  należytego wykonania umowy inwestycyjnej (rozbudowa siedziby Spółki ) w kwocie 565 tys. zł.  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 32
  4.11 Rodzaj oraz kwoty zmian pozycji szacunkowych
  Poniższa tabela prezentuje zmiany kwot pozycji szacunkowych w raportowanym okresie (w tys. zł):
  Zmiany wielkości szacunkowych Odpisy aktualizujące wartość należności
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  Rezerwa na przyszłe zobowiązania
  Stan na 01.01.201 7 660 1 327 455 594
  Zwiększenia 63 39
  Wykorzystania 45 9
  Rozwiązania 27 102
  Stan na 30.09.2017 615 1 354 392 594
  5 Informacja dodatkowa do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwart ał 201 7 roku opisane
  w rozd ziale 3 zostały zastosowane także w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za analogiczny okres
  sprawozdawczy. W opisywanym okresie nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz istotne zmiany wielkości
  szacunkowych, w tym o korekty utworzonych w poprzednich okresach rezerw, jak również zmiany w dokonanych odpisach
  aktualizujących wartość składników aktywów.
  6 Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego
  Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej APLISENS za I II kwarta ł roku
  obrotowego 201 7 zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w § 87 ust. 7 Rozporządzenia.
  6.1 Organizacj a Grupy Kapitałowej oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji
  Grupę Kapitałową APLISENS S.A tworzą spółki o profilu projektowo - wykonawczym i dystrybucyjnym. Podstawową działalnością
  Grupy jest produkcja aparatury kontrolno -pomiarowej i elementów automatyki, a także kompleksowe doradztwo w zakresie
  projektowania oraz opracowania zastosowań produktów znajdujących się w ofercie Grupy .
  Strukturę Grupy Kapitałowej APLISENS na dzień 30.09.2017 r. wraz z wielkością udziałów APLISENS S.A. w poszczególnych
  spółkach zależnych przedstawia poniższy schemat:
  Spośród spółek zależnych - ze względu na skalę działania i osiąganych przychodów kons olidacją w 201 7 roku objęte zostały niżej
  wymienione spółki:
  APLISENS S.A.
  OOO APLISENS
  Rosja
  90%
  SOOO APLISENS
  Białoruś
  60%
  TOO APLISENS Middle Asia
  Kazachstan
  50%
  TOV - APLISENS - TER
  Ukraina
  51%
  TOV - APLISENS
  Ukraina
  100%
  APLISENS France
  Francja
  100%
  APLISENS GmbH
  Niemcy
  100%
  APLISENS CZ s.r.o
  Czechy
  75%
  APLISENS S.R.L.
  Rumunia
  51%


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 33
  • OOO „APLISENS” , Moskwa, Rosja (konsolidacja pełna)
  • SOOO „APLISENS”, Witebsk, Białoruś (konsolidacja pełna)
  Pozostałe spółki zależne Grupy tj.
  • APLISENS GmbH
  • TOV „APLISENS Ukraina”
  • TOV „APLISENS -Ter” Ukraina
  • APLISENS France
  • APLISENS CZ S.R.O.
  • APLISENS Rumunia S.R.L.
  • APLISENS Middle Asia
  ze względu na skalę ich działalności, wielkość przychodów i osiągane wyniki finansowe – zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (ze względu na kryterium
  istotności) – nie podlegają konsolidacji. Brak danych spółek nie objętych konsolidacją nie powoduje zniekształceń w sprawozdaniu
  skonsolidowanym .
  Spółka zależna, SOOO „APLISENS” na Białorusi dysponuje zakładem produkcyjnym, w którym montowane i produkowane są
  wybrane produkty marki APLISENS wg specyfikacji technicz nej i technologii APLISENS S.A.
  Spółki zależne zlokalizowane w Rosji, Ukrainie, Rumunii, Czechach , Kazachstanie, oraz w Niemczech zajmują się dystrybucją
  produktów APLISENS S.A. na swoich rynkach.
  Działalność TOV APLISENS Ukraina z siedzibą w Kijowie jest zawieszona i została przejęta przez „TOV APLISENS -Ter”
  z siedzibą w Tarnopolu. Zamiarem Zarządu jest przeprowadzenie procedury zmi erzającej do całkowitej likwidacji spółki w Kijowie.
  Również spółka APLISENS France nie prowadzi działalności operacyjnej.
  Poza wskazanymi powyżej powiązaniami APLISENS S.A. nie jest powiązany organizacyjnie bądź kapitałowo z innymi
  podmiotami.
  Przedmiotem działalności Spółki dominującej według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 26. 51.Z - Produkcja instrumentów
  i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych.
  Cały proces projektowania, wytwarzania oraz sprzedaży objęty jest systemem zarządzania jakością ISO 9001.
  Głównymi grupami produktowymi APLISENS S.A. są inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia, przetworniki i czujniki
  temperatury, sondy głębokości oraz systemy do zabezpieczenia pojazdów przed kradzieżą paliwa. Produkcja tych urządzeń
  zlokalizowana jest w siedzibie spółki w Warszawie oraz w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim,
  Krakowie i Radomiu.
  Od dnia 18 grudnia 2012 roku do głównych grup produktów APLISENS S.A. zaliczają się również produkty przejęte w ramach
  połączenia ze spółką zależną Controlmatica ZAP -Pnefal Sp. z o.o. (Controlmatica), tj. regulatory dwustanowe, siłowniki
  elektr yczne oraz ustawniki pozycyjne.
  Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej APLISENS w III kwartale 2017 roku
  W III kwartale 2017 roku nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej APLISENS.
  Zgodnie ze strategią Grupy APLISENS na lata 2017 -2019, planowane jest powoływanie w dużych i średnich krajach UE lub
  krajach położonych blisko Europy kolejnych spółek zależnych zajmujących się dystrybucją produktów Grupy APLISENS.
  6.2 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
  prognoz wyników na dany rok
  Zarząd APLISENS S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 201 7.
  6.3 Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta
  Na dzień 30 września 201 7r. oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Zarząd APLISENS S.A. jest jednoosobow y.
  Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Adam Żurawski.
  W skład Rady Nadzorczej APLISENS S.A. wchodzą:
  • Edmu nd Kozak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Dariusz Tenderenda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Andrzej Kobiałka – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Bożena Hoja – Członek Rady Nadzorczej
  • Jarosław Karczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 34
  Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie w okresie III kwartału 201 7r. oraz do dnia publikacji niniejszego
  raportu.
  6.4 Struktura kapitału zakładowego
  Na dzień 30 września 2017 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Emitenta wyno si
  2 625 974,00 zł i dzieli się na 13 129 870 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł, z których przysługuje prawo do 13 129 870 głosów
  na Walnym Zgromadzeniu APLISENS S.A. Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:
   9 436 472 akcji z wykłych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda
   2 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 0,20 zł każda
   207 595 akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda
   98 188 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,20 zł każda
   210 232 akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 0,20 zł każda
   220 714 akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 0,20 zł każda
   232 795 akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 0,20 zł każda
   223 874 akcji zwykłych serii H o wartości nominalnej 0,20 zł każda
  6.5 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
  zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  Na dzień przekazania niniejszego raportu tj. 27 listopada 2017 roku oraz na dzień 22 sierpnia 201 7 roku, tj. dzień publikacji rapor tu
  okresowego za I półrocze 2017 roku , struktura akcjonariatu APLISENS S.A. wyglądała następująco:
  Posiadacz akcji
  Na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego (22 sierpnia 201 7r.)
  Zmiana Na dzień przekazania ni niejszego raportu okresowego (27 listopada 2017r .)
  Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów (%)
  liczba akcji / głosów
  zmiana udziału w pkt. proc.
  Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów (%)
  Adam Żurawski 1 2 336 722 17, 80% 0 0 2 336 722 17, 80%
  Janusz Szewczyk 2 1 6 40 000 12,49 % 0 0 1 6 40 000 12,49 %
  Mirosław Dawidonis 3 1 4 80 000 11,27 % 0 0 1 4 80 000 11,27 %
  Mirosław Karczmarczyk 1 138 257 8,67 % 0 0 1 138 257 8,67 %
  Dorota Zubkow 825 000 6,28 % 0 0 825 000 6,28 %
  OFE PZU Złota Jesień 4 815 714 6,21 % 0 0 815 714 6,21 %
  Andrzej Kobiałka 5 630 139 4,80 % 0 0 630 139 4,80 %
  Akcje własne 218 040 1,66% + 537 170 + 4,09pp. 755 210 5,75%
  Pozostali akcjonariusze 4 045 998 30,82% - 537 170 - 4,09pp. 3 508 828 26,72%
  Razem 13 129 870 100,00% 0 0 13 129 870 100,00%
  1 Prezes Zarządu APLISENS S.A. 2 Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 r. Janusz Szewczyk zgłosił 1 573 127 akcji. 3 Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 r. Mirosław Dawidonis zgłosił 1 469 000 akcji. 4 Udział w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów OFE PZU Złota Jesień w APLISENS S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku na podst awie Prospektu Informacyjnego OFE PZU z dnia 4 maja 2017 roku https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=ac4fdf09 -761e -4184 -9a37 -e19b092a5a12&groupId=10172 Na Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 r. OFE PZU Złota Jesień z głosił 815 000 akcji.


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 35
  5 Członek Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
  Spośród wskazanych w tabeli akcjonariuszy, z których każdy posiadał na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania więcej
  niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, trzech akcjonariuszy to osoby, co do których na podstawie art. 87 ust. 4
  Ustawy o ofercie publicznej domniemywa się, iż łączy je porozumienie z akcjonariuszami posiadającymi mniej niż 5% głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Emitenta dotyczące nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowan ia na Walnym Zgromadzeniu lub
  prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki:
  - Adam Żurawski łącznie z osobą, z którą łączy go domniemane porozumienie posiada 2 575 822 akcji APLISENS
  reprezentujących 19,6 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  - Andrzej Kobiałka łącznie z osobą, z którą łączy go domniemane porozumienie posiada 1 090 139 akcji APLISENS
  reprezentujących 8,67 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  - Dorota Zubkow łącznie z osobą, z którą łączy ją domniemane porozumienie posiada 1 100 000 akcji APLISENS
  reprezentujących 8,38 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
  Prezes Zarządu APLISENS S.A. Pan Adam Żurawski jest uprawniony do objęcia, po cenie n abycia ustalonej zgodnie z pkt. 12
  Programu Motywacyjnego , liczby akcji równej iloczynowi liczby 0,0045 i wartości zysku netto Grupy APLI SENS za rok 2016
  równego 14 099 521,66 zł to jest 6 3 477 akcji.
  6.6 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kw artalnego
  Stan posiadania akcji APLISENS S.A. oraz uprawnień do ni ch przez Prezesa Zarządu Adama Ż urawskiego i Członka Rady
  Nadzorczej Pana Andrzeja Kobiałki zostały przedstawione w punkcie 6.5 powyżej.
  Stan posiadania akcji APLISENS S.A. przez pozostałe o soby nadzorujące Emitenta , na dzień publikacji niniejszego raportu oraz
  na dzień 22 sierpnia 2017 r. tj. dzień publikacji rapor tu okresowego za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:
  Osoba Funkcja
  Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego
  Zmiana
  Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Na dzień przekazania niniejszego raportu
  Edmund Kozak Przewodniczący Rady Nadzorczej 10 0 10
  Dariusz Tenderenda Członek Rady Nadzorczej 0 0 0
  Bożena Hoja Członek Rady Nadzorczej 300 0 300
  Jarosław Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej 0 0 0
  Wymienione powyżej osoby nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji APLISENS S.A.
  6.7 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
  dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Spółka ani jednostki od niej zależne nie są stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczącego zob owiązań albo wierzytelności Emitenta lub
  jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta, ani dwu lub więcej
  postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10%
  kapitałów własnych Emitenta.
  6.8 Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną transakcji
  z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe
  W opisywanym okresie Emitent i podmioty od niego zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach
  innych niż rynkowe.
  6.9 Umowy handlowe o charakterze znaczącym dla działalności Grupy Kapitałowej
  W opisywanym okresie Emitent i podmioty od niego zależne nie zawierały znaczących dla działalności Grupy umów .


  ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT APLISENS S.A. ZA OKRES 01.01. – 30.0 9.2017 r . (wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)
  str. 36
  6.10 Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub spółkę od niego zależną poręczeń kredytu
  lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub
  gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta
  W okresie objętym niniejszym raportem Emitent i spółki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytów lub pożyczek oraz nie
  udzielały gwarancji na kwoty przewyższające równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta.
  6.11 Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiąga ne przez Emitenta w perspektywie
  co najmniej kolejnego kwartału
  W najbliższym okresie, jednymi z głównych czynników mających wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki pozostaje w dalszym
  ciągu sytuacja gospodarcza w Rosji, poziom cen ropy naftowej i gazu, a także termin uruchomienia dopływu funduszy unijnych
  na inwestycje krajowe i wzrost tych inwestycji. Dodatkowym czynnikiem mogącym mieć wpływ na wyniki Grupy i koszty
  planowanych inwestycji jest obserwowany wzrost wynagrodzeń wynikający z ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Spadek
  bezrobocia, obniżenie wieku emerytalnego oraz coraz dotkliwsze b raki kadrowe mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki osiągane
  przez Emitenta począwszy od najbliższego kwartału.
  Pośród czynników, które będą miały wpływ na wynik Grupy w roku 201 7 – z punktu widzenia działalności podstawowej Grupy –
  należy również wskazać na ko szty związane z funkcjonowaniem Programu Motywacyjnego, obciążającego wyniki Grupy kosztem
  przyznania akcji Spółki osobom objętym tym programem.
  Zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A.
  (Program) przyjętego Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie
  zmiany Programu Motywacyjnego na lata 2014 – 2016 przyjętego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  z dnia 26 marca 2014 r.:
   osoby uprawnione mają otrzymać 154 6 93 akcji w związku ze stopniem realizacji rocznego skonsolidowanego wyniku
  EBITDA za rok 201 6 po cenie nabycia ustalonej w pkt. 12 ww. Uchwały
   Prezes Zarządu APLISENS S.A. Pan Adam Żuraws ki jest uprawniony do objęcia 63 447 akcji po cenie nabycia ustalonej
  w pkt. 12 ww. Uchwały
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. w dniu 25 stycznia 2017 roku przyjęło uchw ałą nr 5 Regulamin Programu
  Motywacyjnego na lata 2017 -2019. Główne parametry Programu Motywacyjnego nie uległy zmianie w stosunku do programu
  obowiązującego na lata 2014 -2016. Zmianie uległa m.in. cena objęcia akcji przez osoby uprawnione, która wynosić b ędzie 40%
  średniej ceny rynkowej akcji APLISENS S.A. z ostatnich czterech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym osoba uprawniona
  składa oświadczenie o nabyciu akcji (poprzednio - 45%).
  Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2014 -2016 oraz Programu M otywacyjnego na lata 2017 -2019 są udostępnione na
  stronie internetowej Spółki:
  http://www.APLISENS.com.pl/webpage/pl/program -motywacyjny.html
  6.12 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
  finansowego oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
  W okresie objętym niniejszym raportem nie miały miejsca istotne sytuacje dla oceny sytuacji kadrowe, majątkowe, finansowe,
  wyniku finansowego oraz dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.
  PODPIS OSÓB Y REPREZENTUJĄCEJ SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ GRUPY APLISENS
  Adam Żurawski
  Prezes Zarządu


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Aplisens SA
ISIN:PLAPLS000016
NIP:113-08-88-504
EKD: 26.51 produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Adres: ul. Morelowa 7 03-192 Warszawa
Telefon:+48 22 8140777
www:www.aplisens.pl
gpwlink:aplisens.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-21Raport roczny
2019-05-16Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APLISENS
2019-01-21 14-01-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649