Raport.

APATOR SA (39/2017) Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Apator SA

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Apator SA ("Spółka") informuje, że w dniu 8 listopada 2017 roku otrzymał zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Apator SA łącznie przez małżonków - Kazimierza oraz Zdzisławę Piotrowskich ("Zawiadamiający").
Zawiadamiający poinformowali, że do przekroczenia doszło w związku z konwersją 30.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje na okaziciela dokonaną przez Spółkę w dniu 14 stycznia 2014 roku, w wyniku której obniżeniu uległa ogólna liczba głosów na WZA Spółki z 56.369.418 na 56.279.418.
Przed dokonaniem konwersji Zawiadamiający posiadali łącznie 823.955 akcji Spółki uprawniających do 2.818.277 głosów na WZA Spółki, co stanowiło 2,4888% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,9997% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Aktualnie Zawiadamiający posiadają łącznie 833.955 akcji Spółki uprawniających do 2.858.277 głosów na WZA Spółki, co stanowi 2,5190% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,1573% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Zawiadamiający wskazali, że nie występują inne podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia posiadające akcje Spółki oraz, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.
W załączeniu pełna treść zawiadomienia.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  08.11.2017
  Zawiadamiający:
  Kazimierz Piotrowski
  Zdzisława Piotrowska
  Komisja Nadzoru Finansowego
  Plac Powstańców Warszawy 1
  skr. poczt. 419
  00 -950 W arszawa 1
  do wiadomości:
  Apator SA
  ul. Gdańska 4a, lok C4
  87 -100 Toruń
  ZAWIADOMIENIE
  o przekroczeniu łącznie progu 5% udziału w ogólnej licz bie głosów spółki Apator SA przez
  akcjonariuszy – Kazimierza Piotrowskiego oraz Zdzisławę Piotrowską
  My , niżej podpisani Kazimierz Piotrowski oraz Zdzisława Piotrowska (dalej: Zawiadamiający) ,
  pozostający w związku małżeńskim , niniejszym jako akcjonariusz e Apator SA, na podstawie art. 69 ust.
  1 pkt 1, w zw. z art. 87 ust.1 pkt 5, w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 200 5 r. o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych ( tj. Dz. U. 2013 poz. 1382 ze zm.) ( dalej: ustawa o ofercie) zawiadamiam y
  o przekroczeniu łącznie progu 5% udziału w o gólnej liczbie głosów w Spółce Apator SA.
  1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
  Zmiana udziału w głosach nastąpiła , w związku z konwersją 30.000 akcji imiennych
  uprzywilej owanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje na okaziciela dokonaną przez Spółkę
  Apator SA w dniu 14 stycznia 2014 roku, w wyniku której obniżeniu uległa ogólna liczba głosów na
  Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z 56.369.418 na 56.279.418 . Rejestracja zmian w
  Statucie Apator S.A. w zakresie obniżenia ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy nas tąpiła w dniu 14 lipca 2014 roku.  2. Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w
  kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w
  ogólnej liczbie głosów
  Przed dokonaniem konwersji Zawiadamiający posiadali łącznie 823. 955 akcj i Spółki
  uprawniających do 2.818 .277 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcj on ariuszy Spółki, co stanowiło
  2,4888 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,99 97 % udziału w ogólnej liczbie g łosów na
  WZA w Spółce Apator SA, w tym:
  — 66 4.774 akcji imiennych serii A Spółki uprawniających do 2.65 9.096 głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjon ariuszy Spółki, stanowiących 2,0080 % udziału w kapi tale
  zakładowym Spółki oraz 4,7173 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w Spółce Apator
  SA,
  — 159 .181 akcji na okaz iciela Spółki uprawniających do 159.181 głosów na W alnym
  Zgromadzeniu Akcj on ariuszy Spółki, stanowiących 0, 4808 % udziału w k ap itale
  zakładowym Spółki oraz 0,2824 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w Spółce Apator
  SA.
  3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale
  zakładowym spółki oraz o liczb ie głosów z tych akcji ich procentowym u dziale w ogólnej
  liczbie głosów
  Aktualnie Zawiadamiający posiada ją łącznie 83 3.955 akc ji Spółki uprawniających do 2.85 8.277
  głosów na Walnym Zgromadzeniu Ak cjo nariuszy Spółki, co stanowi 2,5190 % udziału w k api tale
  zakładowym Spółki oraz 5,1573 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w Spółce Apator SA, w
  tym:
  — 67 4.774 akcji imiennych serii A Spółki uprawniających do 2.69 9.096 głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Akcjona riuszy Spółki, stanowiących 2,0382 % udziału w kapi tale
  zakładowym Spółki oraz 4,87 01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w Spółce Apator
  SA,
  — 159.181 akcji na okaziciela Spółki uprawniających do 159.181 głosów na W alnym
  Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,48 08 % udziału w kapi tale
  zakładowym Spółki oraz 0,2872 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w Spółce Apator
  SA .
  4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomie nia,
  posiadających akcje spółki
  Nie występują podm ioty zależne od Zawiadamiających posiadające akcje Spółki.
  5. Informacja o osobach, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c
  Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.  6. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do
  których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów
  finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o
  których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozli czenie
  pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz
  dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
  Nie dotyczy.
  7. Informacja o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do
  których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których
  mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie
  wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
  Nie dotyczy.
  8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej
  procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów
  Zawiadamiający uprawnieni byli łącznie z małżonką do 2.818.277 głosów na W alnym Zgromadzeniu
  Akcj onariuszy Spółki, co stanowiło 4,9997 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w Spółce
  Apator SA.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Apator SA
ISIN:PLAPATR00018
NIP:879-016-68-96
EKD: 31.20 produkcja aparatury i urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych
Adres: ul. Gdańska 4a lok. C4 87-100 Toruń
Telefon:+48 56 6191271
www:www.apator.com
gpwlink:apator.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce APATOR
2018-10-15 11-10-06
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649