Raport.

AMREST HOLDINGS SE (9/2018) Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

W nawiązaniu do RB 122/2017 z dnia 28.05.2017 r. oraz RB 124/2017 z dnia 30.05.2017 r., Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 19 stycznia 2018 roku transakcji zbycia 459 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło 19 stycznia 2018 roku.
Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji:
1) Cena zbytych akcji:
- 130,90 PLN - 200 akcji,
- 0,00 PLN - 259 akcji. Akcje zostały przekazane nieodpłatnie w wyniku wykonania 400 opcji nadanych po cenie 130,90 PLN, które zostały rozliczone netto zgodnie z metodą opisaną w pkt. 7.1 a) Regulaminu Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych przyjętego uchwałą nr 3/11/2014 Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE z dnia 20 listopada 2014 roku.
2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01,
3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0022% kapitału zakładowego Spółki czyli 459 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiadał 118 693 akcje czyli 118 693 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5595% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:AmRest Holdings SE
ISIN:NL0000474351
NIP:8095.77.914
EKD: 74.84 pozostała działalność komercyjna
Adres: pl. Grunwaldzki 25-27 50-365 Wrocław
Telefon:+48 71 3861000
www:www.amrest.eu
Komentarze o spółce AMREST HOLDINGS SE
2019-03-22 04-03-40
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649