Raport.

T-BULL SA (25/2017) Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "TFI PZU") działające w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych (dalej: "Fundusze TFI PZU"):
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji,
3. PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus.
Z zawiadomienia wynika jak poniżej.
Zawiadomienie zostało sporządzone stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639; dalej: "Ustawa o ffercie").
W wyniku rozliczenia w dniu 2 sierpnia 2017 r. zbycia 3.150 (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji T-Bull SA, dokonanego w dniu 31 lipca 2017 r. w ramach transakcji zwykłych na rynku NewConnect, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 5%, tj.:
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 88.000.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zmianą udziału: 7,9855%.
Liczba głosów z akcji przed zmianą udziału: 88.000.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów przed zmianą udziału: 5,0114%.
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 84.850.
Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zmianie udziału: 7,6996%.
Liczba głosów z akcji po zmianie udziału: 84.850.
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału: 4,8320%.
Fundusze TFI PZU nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Spółki.
Fundusze TFI PZU nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, odnoszących się do akcji Spółki.
TFI PZU jako podmiot zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:T-Bull SA
ISIN:PLTBULL00024
NIP:8992714800
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Szczęśliwa 33/2.B.09 53-445 Wrocław
Telefon:+48 795630974
www:www.t-bull.com
Kalendarium raportów
2018-08-14Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce T-BULL
2018-07-22 11-07-28
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649