Raport.

SYMBIO POLSKA SA (10/2017) Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.

Rada Nadzorcza Spółki Symbio Polska S.A. na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2017 r. powołała Pana Marka Kacprowicza na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Macieja Ostapkowicza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Obecna, wspólna kadencja Zarządu upływa 10 kwietnia 2020 roku.
W załączeniu informacje o powołanych członkach zarządu.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Pan Maciej Ostapkowicz
  a) funk cja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji:
  Wicep rezes Zarządu ,
  termin upływu kadencji: 10 .04.2020 r.
  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
  Przebieg kariery zawodowej:
  I 2013 – VII 2016 AB World Foods Poland - Marketing Manager
  2007 -2009 McCormick (Kamis Przyprawy S.A.) - Dyrektor Zarządzający Czechy/Słowacja
  2004 -2007 i 2010 -2011 McCormick (Kamis Przyprawy S.A.) - Dyrektor HoReCa (sprzedaż i marketing)
  2002 -2004 USP Zdrowie (US Pharmacia) - Brand Manager
  2000 -2002 Carlsberg Okocim S.A. - Brand Manager
  1998 -2000 Imperiat Tabacco Polska (Reemtsma S.A.) - Brand Manager

  c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
  Emitenta:
  Pan Maciej Ostapkowicz nie prowadzi działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki
  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
  Pan Maciej Ostapkowicz był członkiem organów zarządzających lub n adzorczych albo wspólnikiem,
  ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
  W okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Maciej Ostapkowicz nie był ani nadal nie jest członkiem org anów
  zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek prawa handlowego

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Maciej Ostapkowicz został skazan y
  za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
  najmniej ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ostapkowicz otrzymał sądowy zakaz działania jako członek
  organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Maciej Ostapkowicz nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie
  otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
  handlowego.
  f) szczegóły wszystki ch przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
  najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Ostapkowicz pełnił
  funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
  Szczegóły wszystkich przy padków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
  ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
  zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.
  g) informacja, czy Pan Maciej Ostapkowicz prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkure ncyjnej osoby prawnej:
  Pan Maciej Ostapkowicz nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Symbio
  Polska S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu spółki
  kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) informacja, czy Pan Maciej Ostapkowicz figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
  Pan Maciej Ostapkowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pr owadzonym na podstawie ustawy
  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Pan Marek Kacprowicz
  a) funk cja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji:
  Prezes Zarządu ,
  termin upływu kadencji: 10 .04.2020 r.
  b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
  Przebieg kariery zawodowej:
  VIII 2013 – IV 2016 KGHM Metraco S.A. - Prezes Zarządu
  XI 2007 – IX 2013 Bipromet S.A. - Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy
  VI 2002 – X 2007 Aluminium Konin – Impexmetal S.A. - Prezes Zarządu
  1998 – 2002 Impexmetal S.A. - Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy ( w 2002 p.o. Prezesa)
  1995 –1998 Impexmetal S.A. - Zastępca Dyrektora/ Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego
  1993 –1995 Metals Supply Centre Pte Ltd. (Singapur) - Managing Director
  1990 -1995 Sinimpex Metals Pte Ltd (Singapur) - Managing Director
  1983 -1990 CIE Impexmetal - Kierownik Sekcji – Dział Półwyrobów z Miedzi

  c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla
  Emitenta:
  Pan Marek Kacprowicz nie prowadzi działalności, która może mieć istotne znaczenie dla Spółki
  d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
  Pan Marek Kacprowicz był członkiem organów zarządzających lub n adzorczych albo wspólnikiem,
  ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest n adal wspólnikiem:
  W okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pan Marek Kacprowicz był członkiem organów zarządzających lub
  nadzorczych następujących spółek:
  a/ KGHM Metraco S.A. – Prezes Zarządu
  b/ KGHM Ecoren S.A. – Prezes Zarządu
  c/ Gekoplast S.A. – Czło nek Rady Nadzorczej
  d/ Alumetal S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  e/ Centrozłom Wrocław S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Pan Marek Kacprowicz nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem następujących podmiotów:
  a/ Gekoplast S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  b/ Alumetal S.A. – Członek Rady Nadzorczej

  e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Marek Kacprowicz został skazan y
  za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
  najmniej ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów
  zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa ha ndlowego:
  W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Kacprowicz nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie
  otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
  handlowego.
  f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
  najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marek Kacprowicz pełnił funkcje
  członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
  Szczeg óły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej
  ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu
  zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy.
  g) informa cja, czy Pan Marek Kacprowicz prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolw iek konkurencyjnej osoby prawnej:
  Pan Marek Kacprowicz nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Symbio
  Polska S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu spółki
  kapita łowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.


  h) informacja, czy Pan Marek Kacprowicz figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym
  na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
  Pan Mare k Kacprowicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, pr owadzonym na podstawie ustawy
  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Symbio Polska SA
ISIN:PLSMBI000013
NIP:712-23-78-275
EKD: 01.50 uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszania)
Adres: ul. Zwieprzycka 8m 20-228 Lublin
Telefon:+48 81 7564600
www:www.symbio.pl
Komentarze o spółce SYMBIO POLSKA
2018-10-20 12-10-54
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649