Raport.

SOHO DEVELOPMENT SA (65/2017) Zawiadomienie akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Soho Development Spółka Akcyjna ("Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu 01 września 2017 r. zawiadomienia od Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działającej w imieniu i na rzecz porozumienia akcjonariuszy o zwiększeniu łącznego udziału akcjonariuszy pozostających w porozumieniu o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce wskutek objęcia instrumentów powiązanych z akcjami. W skład porozumienia wchodzą akcjonariusze Spółki: Pan Rafał Bauer, Pan Maciej Wandzel, Aulos 1 sp. z o.o. oraz Rangeclass Limited.
Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Warszawa, dnia 01 wrzenia 2017 r.

  Aulos 1 Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
  ul. Miska 25
  03-808 Warszawa
  dziaajca w imieniu i na rzecz
  wskazanych niej czonków porozumienia,
  o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy:
   Rafaa Bauera
   Rangeclass Limited
   Aulos 1 spóka z ograniczon odpowiedzialnoci
   Macieja Wandzla osobicie oraz jako podmiotu kontrolujcego Aulos 1 Sp. z o.o.

  Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstaców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Soho Development Spóka Akcyjna
  ul. Miska 25
  03-808 Warszawa


  ZAWIADOMIENIE
  Aulos 1 Spóka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib w Warszawie (dalej zwana
  „ Zawiadamiajcym ”), w imieniu stron Umowy Akcjonariuszy z dnia 26 c zerwca 2014 r. („Porozumienie”)
  w odniesieniu do spóki Soho Development S.A. („ Spóka” lub „Emitent ”) na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1)
  lit. a) w zwizku z art. 87 ust. 1 pkt 6) oraz art. 87 ust. 3 a take art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o o fercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
  o spókach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z pón. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamia o
  zwikszeniu, o ponad 2% ogólnej liczby gosów w Spó ce, cznego stanu posiadania akcji Spóki przez
  Strony Porozumienia.
  Poniej przekazuje informacje o:
  1) dacie i rodzaju zdarzenia powodujcego zmian ud ziau, której dotyczy zawiadomienie;
  Zmiana cznego udziau Stron Porozumienia nastpi a bezporednio w wyniku objcia w dniu 01 wrzenia
  2017 r. przez Pana Macieja Wandzla 2 069 655 imien nych warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta
  uprawniajcych do nabycia cznie 2.069.655 akcji s erii F Emitenta wyemitowanych w ramach warunkowego
  kapitau zakadowego na mocy uchway nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia („Uchwaa”). Wczeniej w dniu 12 czerw ca 2017 r. Pan Maciej Wandzel dokona nabycia
  500.000 akcji Emitenta w ramach transakcji pakietow ej na GPW.

  2) liczbie akcji posiadanych przed zmian udziau i ich procentowym udziale w kapitale
  zakadowym spóki oraz o liczbie gosów z tych akcj i i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie
  gosów;
  Zgodnie z poprzednim zawiadomieniem (18 kwietnia 20 17 r.) Strony Porozumienia posiaday cznie
  25.110.702 akcji Spóki stanowice 22,55% kapitau zakadowego Spóki, uprawniajcych do 25.110.702
  gosów na walnym zgromadzeniu Spóki, stanowicych 22,55% ogólnej liczby gosów w Spóce.
  3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procen towym udziale w kapitale zakadowym spóki
  oraz o liczbie gosów z tych akcji i ich procentowy m udziale w ogólnej liczbie gosów;
  Aktualnie Strony Porozumienia posiadaj cznie 25. 610.702 akcji Spóki stanowice 23,00% kapitau
  zakadowego Spóki, uprawniajcych do 25.610.702 g osów na walnym zgromadzeniu Spóki, stanowicych
  23,00% ogólnej liczby gosów w Spóce.
  4) podmiotach zalenych od akcjonariusza dokonujce go zawiadomienia, posiadajcych akcje
  spóki;
  Na dzie zoenia niniejszego Zawiadomienia brak je st podmiotów zalenych od Stron Porozumienia, innyc h
  ni objte niniejszym Zawiadomieniem, posiadajcych akcje Spóki.

  5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 l it. c Ustawy;
  Na dzie zoenia niniejszego Zawiadomienia brak je st równie innych ni wskazane w Zawiadomieniu osób ,
  o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a take penomocników, o których mowa w art. 87 us t. 1
  pkt 4 Ustawy.


  6) liczbie gosów z akcji, obliczonej w sposób okrelony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest
  uprawniony lub zobowizany jako posiadacz instrumen tów finansowych, o których mowa w art.
  69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które
  nie s wykonywane wycznie przez rozliczenie pieni ne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów
  finansowych, dacie ich wyganicia oraz dacie lub t erminie, w którym nastpi lub moe nastpi
  nabycie akcji
  Stosownie do sposobu liczenia gosów okrelonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, Strony Porozumienia
  uprawnione s cznie do nabycia 2.069.655 akcji se rii F w warunkowym kapitale zakadowym Spóki
  dajcych prawo do wykonywania 2.069.655 gosów na W alnym Zgromadzeniu Spóki, co stanowi 1,86%
  ogólnej liczby gosów w Spóce wedug stanu aktualn ego. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z
  imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemito wanych na mocy uchway nr 3 z dnia 22 czerwca
  2017 r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Uchwa a”). Prawa nabycia akcji serii F wynikajce z
  warrantów subskrypcyjnych serii A bd mogy by zr ealizowane zgodnie z Uchwa nie wczeniej ni 22
  czerwca 2018 r. i nie póniej ni do dnia 22 czerwc a 2027 r.

  7) liczbie gosów z akcji, obliczonej w sposób okre lony w art. 69b ust. 3, do których w sposób
  poredni lub bezporedni odnosz si instrumenty fi nansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1
  pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finanso wych oraz dacie wyganicia tych
  instrumentów finansowych;
  Nie dotyczy
  8) cznej sumie liczby gosów wskazanych na podsta wie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w
  ogólnej liczbie gosów.
  Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 2, 6 i 7, St rony Porozumienia posiadaj cznie 27.680.357
  gosów stanowicych 24,86% ogólnej liczby gosów.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Soho Development SA
ISIN:PLNFI0400015
NIP:5261029318
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
Telefon:+48 22 3231900
www:www.sohodevelopment.pl
gpwlink:soho-development.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce SOHO DEVELOPMENT
2018-07-17 21-07-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649