Raport.

SITE SA (24/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A.

Zarząd SITE S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 25 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10, w Warszawie (00-131), w Kancelarii Notarialnej Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska, przy ul. Grzybowska 2/bud. A, lok, 26B, o godzinie 10:00.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Og ł oszenie ​ ​o ​ ​zwo ł aniu ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Site ​ ​S.A.  
  na ​ ​dzie ń​ ​25 ​ ​wrze ś nia ​ ​2017 ​ ​roku  [ ​ ​zwo ł anie ​ ​Zgromadzenia ​ ​]  
   
  Zarz ą d Site S.A. z siedzib ą w Olsztynie przy ul. Towarowej 9 lokal 44, 10-416 Olsztyn, wpisanej do Rejestru                                   
  Przedsi ę biorców prowadzonego przez S ą d Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego                     
  Rejestru S ą dowego, pod numerem KRS 0000297935, (zwana dalej tak ż e „ ​Spó ł k ą​ ”), niniejszym zawiadamia, i ż                         
  dzia ł aj ą c na podstawie art. 398 oraz na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 i art. 403 k.s.h. w zw. z § 12                                                   
  Statutu Spó ł ki zwo ł uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej tak ż e „Zgromadzeniem” lub                     
  „NWZ”), które odb ę dzie si ę dnia 25 wrze ś nia 2017 r. w Warszawie (00-131), w Kancelarii Notarialnej Pawe ł                               
  Cupriak, Marcin Ł aski i Partnerzy Notariusze Spó ł ka Partnerska, przy ul. Grzybowska 2/bud. A, lok, 26B, o                               
  godzinie ​ ​10:00.    [ ​ ​porz ą dek ​ ​obrad ​ ​]  
   
  1. Otwarcie ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
  2. ​ ​Wybór ​ ​
  ​ Przewodnicz ą cego ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
  3. ​ ​Stwierdzenie ​ ​prawid ł owo ś ci ​ ​zwo ł ania ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​oraz ​ ​stwierdzenie  
  jego ​​ ​
  ​ zdolno ś ci ​ ​do ​ ​podejmowania ​ ​uchwa ł  
  4. Przyj ę cie ​ ​porz ą dku ​ ​obrad ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
  5. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​zmiany ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki.  
  6. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​podwy ż szenia ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​emisj ę​ ​akcji ​ ​serii  
  H ​ ​w ​ ​trybie ​ ​subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​z ​ ​pozbawieniem ​ ​dotychczasowych ​ ​akcjonariuszy ​ ​prawa ​ ​poboru.  
  7. Zamkni ę cie ​ ​obrad.  
   
   
   
   
   
   


   
  [uprawnienie ​ ​do ​ ​udzia ł u ​ ​w ​ ​Zgromadzeniu]  
   
  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maj ą tylko osoby b ę d ą ce Akcjonariuszami                     
  Spó ł ki na 16 dni przed dat ą Zgromadzenia („Dzie ń Rejestracji”). Dniem Rejestracji uczestnictwa na                         
  Nadzwyczajnym ​ ​Walnym ​ ​Zgromadzeniu ​ ​Akcjonariuszy ​ ​jest ​ ​dzie ń​ ​09 ​ ​wrze ś nia ​ ​2017 ​ ​roku. ​ ​(tzw. ​ ​record ​ ​date).  
  Uprawnieni z akcji imiennych i ś wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u ż ytkownicy, którym przys ł uguje                         
  prawo g ł osu, maj ą prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je ż eli s ą wpisani do                         
  ksi ę gi ​ ​akcyjnej ​ ​w ​ ​Dniu ​ ​Rejestracji.  
  Na żą danie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spó ł ki na okaziciela zg ł oszone nie wcze ś niej ni ż                         
  dzie ń po og ł oszeniu o zwo ł aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie pó ź niej ni ż w pierwszym dniu                             
  powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie pó ź niej ni ż w dniu 11 wrze ś nia 2017 r., podmiot prowadz ą cy rachunek                                 
  papierów ​ ​warto ś ciowych ​ ​wystawia ​ ​imienne ​ ​za ś wiadczenie ​ ​o ​ ​prawie ​ ​uczestnictwa ​ ​w ​ ​walnym ​ ​zgromadzeniu.  
  Spó ł ka niniejszym zwraca uwag ę , i ż uprawnione do udzia ł u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b ę d ą                         
  tylko ​ ​osoby, ​ ​które:  
  a) ​ ​by ł y ​ ​akcjonariuszami ​ ​spó ł ki ​ ​w ​ ​Dniu ​ ​Rejestracji, ​ ​tj. ​ ​w ​ ​dniu ​ ​09 ​ ​wrze ś nia ​ ​2017r.  
  oraz  
  b) zwróci ł y si ę w datach wskazanych powy ż ej do podmiotu prowadz ą cego ich rachunki papierów                         
  warto ś ciowych ​ ​o ​ ​wystawienie ​ ​imiennego ​ ​za ś wiadczenia ​ ​o ​ ​prawie ​ ​uczestnictwa ​ ​w ​ ​walnym ​ ​zgromadzeniu.  

  [zmiana ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki]  
   
  Zgodnie z postanowieniami art. 402 §2 k.s.h Zarz ą d Spó ł ki wskazuje, ż e projekt uchwa ł y, o której mowa w                                 
  ust. 5 porz ą dku obrad przewiduje zmian ę Statutu Spó ł ki poprzez zmian ę siedziby Spó ł ki na m.st. Warszaw ę .                             
  Aktualne ​ ​brzmienie ​ ​§2 ​ ​Statutu ​ ​jest ​ ​nast ę puj ą ce:  
  “§ ​ ​2  
  Siedzib ą​ ​Spó ł ki ​ ​jest ​ ​miasto ​ ​Olsztyn.”  
  Proponowane ​ ​brzmienie  
  “§ ​ ​2  


  Siedzib ą​ ​Spó ł ki ​ ​jest ​ ​m. ​ ​st. ​ ​Warszawa.”  
   
  [zmiana ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki]  
  Stosownie ​ ​do ​ ​przepisu ​ ​art. ​ ​402 ​ ​§2 ​ ​k.s.h., ​ ​Zarz ą d ​ ​Spó ł ki ​ ​wskazuje, ​ ​i ż​ ​projekt ​ ​uchwa ł y, ​ ​o ​ ​której ​ ​mowa ​ ​w ​ ​ust. ​ ​6  
  powy ż szego ​ ​porz ą dku ​ ​obrad, ​ ​przewiduje ​ ​zmian ę​ ​dotychczas ​ ​obowi ą zuj ą cych ​ ​postanowie ń​ ​§7 ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki.  
  Aktualne ​ ​brzmienie:    
  “§ ​ ​7.
  1. Kapita ł zak ł adowy Spó ł ki wynosi nie wi ę cej ni ż 8.950.965,40 z ł (osiem milionów dziewi ęć set pi ęć dziesi ą t                           
  tysi ę cy ​ ​dziewi ęć set ​ ​sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy) ​ ​i ​ ​dzieli ​ ​si ę​ ​na:  
  1) 5.000.000 (pi ęć milionów) akcji na okaziciela serii A o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                             
  ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​5.000.000 ​ ​(pi ęć​ ​milionów),  
  2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                         
  ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​1.000.000 ​ ​(jeden ​ ​milion),  
  3) 247.879 (dwie ś cie czterdzie ś ci siedem tysi ę cy osiemset siedemdziesi ą t dziewi ęć ) akcji na okaziciela                     
  serii C o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 000001 (jeden) do                           
  247.879 ​ ​(dwie ś cie ​ ​czterdzie ś ci ​ ​siedem ​ ​tysi ę cy ​ ​osiemset ​ ​siedemdziesi ą t ​ ​dziewi ęć ),  
  4) nie wi ę cej ani ż eli 1.212.121 (jeden milion dwie ś cie dwana ś cie tysi ę cy sto dwadzie ś cia jeden) akcji na                           
  okaziciela serii D o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 0000001                         
  (jeden) ​ ​do ​ ​1.212.121 ​ ​(jeden ​ ​milion ​ ​dwie ś cie ​ ​dwana ś cie ​ ​tysi ę cy ​ ​sto ​ ​dwadzie ś cia ​ ​jeden),  
  5) 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t cztery) akcji                     
  na okaziciela serii E o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001                               
  (jeden) do 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t                     
  cztery),  
  6) 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć milionów) akcji imiennych serii F o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł                         
  (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć                       
  milionów).  
  2. ​ ​Akcje ​ ​serii ​ ​A ​ ​zosta ł y ​ ​obj ę te ​ ​za ​ ​gotówk ę .  
  3. Akcje pierwszej emisji zosta ł y pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spó ł ki w jednej                           
  czwartej ​ ​ich ​ ​warto ś ci ​ ​nominalnej.”  
   
  Proponowane ​ ​brzmienie ​ ​po ​ ​dokonaniu ​ ​emisji ​ ​akcji ​ ​serii ​ ​H:  
  “§ ​ ​7.
  1. Kapita ł zak ł adowy Spó ł ki wynosi nie wi ę cej ni ż 11.950.965,40 z ł (jedena ś cie milionów dziewi ęć set                         
  pi ęć dziesi ą t ​ ​tysi ę cy ​ ​dziewi ęć set ​ ​sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy) ​ ​i ​ ​dzieli ​ ​si ę​ ​na:  
  7) 5.000.000 (pi ęć milionów) akcji na okaziciela serii A o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                             
  ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​5.000.000 ​ ​(pi ęć​ ​milionów),  
  8) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                         
  ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​1.000.000 ​ ​(jeden ​ ​milion),  
  9) 247.879 (dwie ś cie czterdzie ś ci siedem tysi ę cy osiemset siedemdziesi ą t dziewi ęć ) akcji na okaziciela                     
  serii C o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 000001 (jeden) do                           
  247.879 ​ ​(dwie ś cie ​ ​czterdzie ś ci ​ ​siedem ​ ​tysi ę cy ​ ​osiemset ​ ​siedemdziesi ą t ​ ​dziewi ęć ),  
  10) nie wi ę cej ani ż eli 1.212.121 (jeden milion dwie ś cie dwana ś cie tysi ę cy sto dwadzie ś cia jeden) akcji na                           
  okaziciela serii D o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 0000001                         
  (jeden) ​ ​do ​ ​1.212.121 ​ ​(jeden ​ ​milion ​ ​dwie ś cie ​ ​dwana ś cie ​ ​tysi ę cy ​ ​sto ​ ​dwadzie ś cia ​ ​jeden),  
  11) 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t cztery) akcji                     
  na okaziciela serii E o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001                               
  (jeden) do 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t                     
  cztery),  
  12) 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć milionów) akcji imiennych serii F o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł                         
  (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć                       
  milionów);  


  13) 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji na okaziciela serii H o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć                           
  groszy) ​ ​ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​00000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​15.000.000 ​ ​(pi ę tna ś cie ​ ​milionów).  
  2. ​ ​Akcje ​ ​serii ​ ​A ​ ​zosta ł y ​ ​obj ę te ​ ​za ​ ​gotówk ę .  
  3. Akcje pierwszej emisji zosta ł y pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spó ł ki w jednej                           
  czwartej ​ ​ich ​ ​warto ś ci ​ ​nominalnej.”  
   
   
   

  [ ​ ​wy łą czenie ​ ​prawa ​ ​poboru]  
   
  Opinia ​ ​Zarz ą du ​ ​Spó ł ki, ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​pozbawieniem ​ ​prawa ​ ​poboru ​ ​w ​ ​ramach ​ ​emisji ​ ​akcji ​ ​serii ​ ​H.  
  Pozbawienie w ca ł o ś ci prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w zwi ą zku z emisj ą akcji serii H                             
  jest uzasadnione w szczególno ś ci planami rozwojowymi Spó ł ki, w tym za ł o ż eniami strategii Spó ł ki oraz                         
  potrzeb ą​ ​pozyskania ​ ​nowych ​ ​Inwestorów.  
  Dlatego te ż Zarz ą d Spó ł ki opiniuje pozytywnie projekt uchwa ł y w sprawie emisji akcji H z wy łą czeniem                             
  prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom podj ę cie uchwa ł y. Wybór trybu                     
  subskrypcji prywatnej uzasadniony jest d ąż eniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz konieczno ś ci ą                     
  zamkni ę cia emisji w mo ż liwie najkrótszym terminie. Ustalona cena na poziomie 0,20 z ł (dwadzie ś cia groszy)                           
  za akcj ę oraz ograniczenie emisji do maksymalnie 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji uwzgl ę dnia aktualn ą                         
  sytuacj ę spó ł ki a tak ż e przebieg negocjacji z Inwestorami. W zwi ą zku z powy ż szym Zarz ą d Spó ł ki opiniuje                             
  pozytywnie przed ł o ż ony akcjonariuszom projekt uchwa ł y w sprawie podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego z                     
  wy łą czeniem ​ ​prawa ​ ​poboru ​ ​i ​ ​rekomenduje ​ ​akcjonariuszom ​ ​przyj ę cie ​ ​tej ż e ​ ​uchwa ł y  

  [ ​ ​procedury ​ ​dotycz ą ce ​ ​uczestnictwa ​ ​i ​ ​wykonywania ​ ​prawa ​ ​g ł osu ​ ​na ​ ​Zgromadzeniu ​ ​]  Zmiana ​ ​porz ą dku ​ ​obrad  


  Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj ą cy co najmniej 1/20 kapita ł u                           
  zak ł adowego mog ą żą da ć umieszczenia okre ś lonych spraw w porz ą dku obrad Zgromadzenia. Żą danie takie                       
  winno by ć przes ł ane do Spó ł ki na pi ś mie b ą d ź w postaci elektronicznej na skrzynk ę e-mail:                           
  [email protected], w j ę zyku polskim oraz powinno zawiera ć uzasadnienie lub projekt uchwa ł y                     
  dotycz ą cej proponowanego punktu porz ą dku obrad. Żą danie powinno by ć zg ł oszone Zarz ą dowi nie pó ź niej                       
  ni ż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj 04 wrze ś nia 2017                           
  roku. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentowa ć swe uprawnienie do wykonywania tego prawa,                       
  przedstawiaj ą c ​ ​odpowiednie ​ ​dokumenty ​ ​w ​ ​formie ​ ​pisemnej.  


     
   
  Zg ł aszanie ​ ​projektów ​ ​uchwa ł​ ​przed ​ ​dat ą​ ​NWZ  
  Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze Spó ł ki reprezentuj ą cy co najmniej 1/20 kapita ł u                             
  zak ł adowego mog ą przed terminem Walnego Zgromadzenia zg ł asza ć Spó ł ce na pi ś mie lub drog ą                       
  elektroniczn ą na skrzynk ę e-mail: [email protected] projekty uchwa ł dotycz ą ce spraw                 
  wprowadzonych do porz ą dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj ą zosta ć wprowadzone do                         
  porz ą dku obrad. Projekty uchwa ł powinny by ć sporz ą dzone w j ę zyku polskim w formacie PDF.                         
  Akcjonariusze powinni udokumentowa ć swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiaj ą c                   
  odpowiednie ​ ​dokumenty ​ ​w ​ ​formie ​ ​pisemnej.    
   
  Zg ł aszanie ​ ​projektów ​ ​uchwa ł​ ​podczas ​ ​trwania ​ ​NWZ  
  Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. ka ż dy akcjonariusz mo ż e podczas obrad Walnego Zgromadzenia zg ł asza ć projekty                             
  uchwa ł dotycz ą ce spraw wprowadzonych do porz ą dku obrad. Projekty te winny by ć przedstawione w j ę zyku                           
  polskim.  
   
  Udzia ł​ ​w ​ ​NWZ  
  Akcjonariusz b ę d ą cy osob ą fizyczn ą mo ż e uczestniczy ć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz                     
  wykonywa ć​ ​prawo ​ ​g ł osu ​ ​osobi ś cie ​ ​lub ​ ​przez ​ ​pe ł nomocnika.    
  Akcjonariusz nieb ę d ą cy osob ą fizyczn ą mo ż e uczestniczy ć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz                     
  wykonywa ć prawo g ł osu przez osob ę uprawnion ą do sk ł adania o ś wiadcze ń woli w jego imieniu lub przez                             
  pe ł nomocnika.  
   
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza nieb ę d ą cego osob ą fizyczn ą powinno wynika ć z okazanego przy                       
  sporz ą dzaniu listy obecno ś ci odpisu w ł a ś ciwego rejestru, ewentualnie ci ą gu pe ł nomocnictw. Osoba/osoby                   
  udzielaj ą ce pe ł nomocnictwa w imieniu akcjonariusza nieb ę d ą cego osob ą fizyczn ą powinny by ć uwidocznione                     
  w ​ ​aktualnym ​ ​odpisie ​ ​z ​ ​w ł a ś ciwego ​ ​dla ​ ​danego ​ ​akcjonariusza ​ ​rejestru.  
  Akcjonariusze ​ ​i ​ ​pe ł nomocnicy ​ ​powinni ​ ​posiada ć​ ​przy ​ ​sobie ​ ​wa ż ny ​ ​dowód ​ ​to ż samo ś ci.  
  Cz ł onek Zarz ą du spó ł ki i pracownik spó ł ki mog ą by ć pe ł nomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym                       
  Walnym ​ ​Zgromadzeniu. ​ ​Udzielenie ​ ​dalszego ​ ​pe ł nomocnictwa ​ ​jest ​ ​wy łą czone.  


  Spó ł ka nie przewiduje mo ż liwo ś ci uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy                   
  wykorzystaniu ​ ​
  ś rodków ​ ​komunikacji ​ ​elektronicznej.  
  Spó ł ka nie przewiduje mo ż liwo ś ci wypowiadania si ę w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy                       
  wykorzystaniu ​ ​
  ś rodków ​ ​komunikacji ​ ​elektronicznej.  
  Spó ł ka nie przewiduje mo ż liwo ś ci wykonywania prawa g ł osu drog ą korespondencyjn ą lub przy                     
  wykorzystaniu ​ ​
  ś rodków ​ ​komunikacji ​ ​elektronicznej.  
  Spó ł ka podejmie odpowiednie dzia ł ania s ł u żą ce identyfikacji akcjonariusza i pe ł nomocnika w celu                     
  weryfikacji wa ż no ś ci pe ł nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega ć mo ż e w                       
  szczególno ś ci na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza                       
  i/lub pe ł nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe ł nomocnictwa i jego zakresu. Spó ł ka zastrzega,                         
  ż e w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany b ę dzie                             
  jako brak mo ż liwo ś ci weryfikacji udzielenia pe ł nomocnictwa i stanowi ł b ę dzie podstaw ę dla odmowy                       
  dopuszczenia pe ł nomocnika do udzia ł u w NWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem                           
  listy obecno ś ci pe ł nomocnik powinien okaza ć orygina ł dokumentu to ż samo ś ci wymienionego w formularzu                     
  pe ł nomocnictwa ​ ​celem ​ ​potwierdzenia ​ ​to ż samo ś ci ​ ​pe ł nomocnika.  
   
   
  Lista ​ ​uprawnionych ​ ​do ​ ​udzia ł u ​ ​w ​ ​NWZ  
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie                   
  wy ł o ż ona w siedzibie spó ł ki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. 20, 21 i 22                                 
  wrze ś nia ​ ​
  ​ ​2017 ​ ​r. ​ ​w ​ ​godzinach ​ ​od ​ ​9.00 ​ ​do ​ ​15.00 ​ ​.  
  Akcjonariusz spó ł ki mo ż e żą da ć przes ł ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udzia ł u w                       
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodp ł atnie poczt ą elektroniczn ą , podaj ą c w ł asny adres poczty                   
  elektronicznej, na który lista powinna by ć wys ł ana. Żą danie takie powinno by ć przes ł ane na adres email                             
  Spó ł ki ​ ​
  [email protected]  
   
  Pe ł nomocnicy  
  Pe ł nomocnictwo powinno by ć , pod rygorem niewa ż no ś ci sporz ą dzone w formie pisemnej i do łą czone do                         
  protoko ł u Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz                   
  zawieraj ą cy wzór pe ł nomocnictwa znajduj ą cy si ę na ko ń cu niniejszego og ł oszenia dost ę pny jest od dnia                         
  publikacji ​ ​niniejszego ​ ​og ł oszenia ​ ​na ​ ​stronie ​ ​internetowej ​ ​spó ł ki.  


  O udzieleniu pe ł nomocnictwa w postaci elektronicznej nale ż y zawiadomi ć spó ł k ę przy wykorzystaniu                     
  ś rodków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przes ł anej poczt ą elektroniczn ą na adres e-mail                       
  [email protected], dok ł adaj ą c wszelkich stara ń , aby mo ż liwa by ł a skuteczna weryfikacja wa ż no ś ci                   
  pe ł nomocnictwa. Informacja o udzieleniu pe ł nomocnictwa powinna zawiera ć dok ł adne oznaczenie                 
  pe ł nomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu                         
  poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pe ł nomocnictwa powinna równie ż zawiera ć                       
  jego zakres tj. wskazywa ć liczb ę akcji, z których wykonywane b ę dzie prawo g ł osu oraz dat ę i nazw ę walnego                                 
  zgromadzenia ​ ​spó ł ki, ​ ​na ​ ​którym ​ ​prawa ​ ​te ​ ​b ę d ą​ ​wykonywane.    
  Tre ść​ ​pe ł nomocnictwa ​ ​powinna ​ ​stanowi ć​ ​za łą cznik ​ ​w ​ ​formacie ​ ​PDF ​ ​do ​ ​wiadomo ś ci ​ ​e-mail.  
  W wypadku udzielania pe ł nomocnictwa przez akcjonariusza nieb ę d ą cego osob ą fizyczn ą , konieczne jest                     
  do łą czenie ​ ​skanu ​ ​w ​ ​formacie ​ ​PDF ​ ​aktualnego ​ ​odpisu ​ ​z ​ ​w ł a ś ciwego ​ ​rejestru.  
   
   
  Uzyskanie ​ ​informacji ​ ​przed ​ ​NWZ  
  Dokumentacja, która ma by ć przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami                     
  uchwa ł b ę dzie zamieszczana na stronie internetowej spó ł ki od dnia zwo ł ania Nadzwyczajnego Walnego                       
  Zgromadzenia, ​ ​zgodnie ​ ​z ​ ​art. ​ ​402[3] ​ ​§ ​ ​1 ​ ​Kodeksu ​ ​spó ł ek ​ ​handlowych.  
  Uwagi Zarz ą du lub Rady Nadzorczej dotycz ą ce spraw wprowadzonych do porz ą dku obrad Nadzwyczajnego                       
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj ą zosta ć wprowadzone do porz ą dku obrad przed terminem                         
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia b ę d ą dost ę pne na stronie internetowej spó ł ki niezw ł ocznie po ich                       
  sporz ą dzeniu.  
  Informacje ​ ​dotycz ą ce ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​dost ę pne ​ ​s ą​ ​na ​ ​stronie ​ ​spó ł ki: ​ ​www.site.pl.  
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
  Wzór ​ ​pe ł nomocnictwa  
  [miejscowo ść , ​ ​data]  
   
  imi ę​ ​i ​ ​nazwisko ​ ​/firma  
  adres  
  nr ​ ​ewidencyjny ​ ​PESEL ​ ​00000000000 ​ ​/ ​ ​KRS ​ ​0000000000  
   
  ​ ​miejscowo ść​ , ​ ​dnia ​ ​__ ​ ​__________ ​ ​2017 ​ ​roku  
   
  P ​ ​E ​ ​
  Ł​ ​N ​ ​O ​ ​M ​ ​O ​ ​C ​ ​N ​ ​I ​ ​C ​ ​T ​ ​W ​ ​O  
   
  [Niniejszym ustanawiam / ​firma z siedzib ą w ​miejscowo ść​ , wpisana do Rejestru Przedsi ę biorców przez S ą d                           
  Rejonowy __________, ___ Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego, pod numerem KRS                     
  __________ ustanawia] __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim]                 
  pe ł nomocnikiem [ ​firma ​] do udzia ł u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwo ł anym na dzie ń 25                       
  wrze ś nia 2017 roku, Site spó ł ka akcyjna z siedzib ą w Olsztynie, wpisana do Rejestru Przedsi ę biorców przez                             
  S ą d Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydzia ł Gospodarczy Krajowego Rejestru S ą dowego, pod numerem KRS                         
  0000297935, oraz do wykonywania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Site spó ł ka akcyjna prawa                       
  g ł osu ​ ​z ​ ​nale żą cych ​ ​do ​ ​[mnie ​ ​/ ​ ​
  ​ firma ​] ​ ​___.___ ​ ​akcji ​ ​tej ż e ​ ​spó ł ki.  
   
  Pe ł nomocnik ​ ​jest ​ ​zwolniony ​ ​z ​ ​obowi ą zku ​ ​zwrotu ​ ​dokumentu ​ ​pe ł nomocnictwa.  
   
   


  _______________  
  imi ę​ ​i ​ ​nazwisko  
     Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
  Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
  z ​ ​dn. ​ ​_________________  
  Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
  Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
  S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
  KRS ​ ​0000297935  
   
  w ​ ​sprawie ​ ​wyboru ​ ​Przewodnicz ą cego ​ ​
  ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
   
  Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​dzia ł aj ą c ​ ​na ​ ​podstawie ​ ​przepisu ​ ​art.  
  409 ​ ​§ ​ ​1 ​ ​k.s.h., ​ ​uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:    
   
  § ​ ​1.    
  Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​postanawia ​ ​wybra ć​ ​na ​ ​Przewodnicz ą cego ​ ​Nadzwyczajnego  
  Walnego ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​- ​ ​____________________________.    
   
  § ​ ​2.  
  ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
  ż ycie ​ ​z ​ ​chwil ą​ ​podj ę cia  
  Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
  Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
  z ​ ​dn. ​ ​_________________  
  Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
  Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
  S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
  KRS ​ ​0000297935  
   
  w ​ ​sprawie ​ ​przyj ę cia ​ ​porz ą dku ​ ​obrad ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
   
  Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:    
   
  § ​ ​1.    
  Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​postanawia ​ ​przyj ąć​ ​nast ę puj ą cy ​ ​porz ą dek ​ ​obrad  
  Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A.:  
  1. Otwarcie ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
  2. ​ ​Wybór ​ ​
  ​ Przewodnicz ą cego ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
  3. ​ ​Stwierdzenie ​ ​prawid ł owo ś ci ​ ​zwo ł ania ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​oraz ​ ​stwierdzenie  
  jego ​​ ​
  ​ zdolno ś ci ​ ​do ​ ​podejmowania ​ ​uchwa ł  
  4. Przyj ę cie ​ ​porz ą dku ​ ​obrad ​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia  
  5. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​zmiany ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki.  
  6. Podj ę cie ​ ​uchwa ł y ​ ​w ​ ​sprawie ​ ​podwy ż szenia ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​emisj ę​ ​akcji ​ ​serii  
  H ​ ​w ​ ​trybie ​ ​subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​z ​ ​pozbawieniem ​ ​dotychczasowych ​ ​akcjonariuszy ​ ​prawa ​ ​poboru.  
  7. Zamkni ę cie ​ ​obrad.  
   
  § ​ ​2.  
  ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
  ż ycie ​ ​z ​ ​chwil ą​ ​podj ę cia  

   

  Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
  Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
  z ​ ​dn. ​ ​_________________  
  Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
  Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
  S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
  KRS ​ ​0000297935  
   
  w ​ ​sprawie ​ ​zmiany ​ ​Statutu ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​zmian ę​ ​siedziby ​ ​Spó ł ki.  
   
  Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​dzia ł aj ą c ​ ​na ​ ​podstawie ​ ​
  ​ ​art. ​ ​430 ​ ​§1  
  k.s.h.,uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:    
   
  § ​ ​1.    
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia zmieni ć §2 Statutu poprzez zmian ę siedziby                       
  Spó ł ki ​ ​na ​ ​m.st. ​ ​Warszaw ę , ​ ​tym ​ ​samym ​ ​nadaje ​ ​mu ​ ​brzmienie  
  “§ ​ ​2  
  Siedzib ą​ ​Spó ł ki ​ ​jest ​ ​m. ​ ​st. ​ ​Warszawa.”  
   
  § ​ ​2.  
  ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
  ż ycie ​ ​z ​ ​chwil ą​ ​podj ę cia  

   

  Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
  Uchwa ł a ​ ​nr ​ ​______  
  z ​ ​dn. ​ ​_________________  
  Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy  
  Spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie ​ ​wpisanej ​ ​do ​ ​Rejestru ​ ​Przedsi ę biorców ​ ​prowadzonego ​ ​przez  
  S ą d ​ ​Rejonowy ​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​VIII ​ ​Wydzia ł​ ​Gospodarczy ​ ​Krajowego ​ ​Rejestru ​ ​S ą dowego, ​ ​pod ​ ​numerem  
  KRS ​ ​0000297935  
   
  w ​ ​sprawie ​ ​podwy ż szenia ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​poprzez ​ ​emisj ę​ ​akcji ​ ​serii ​ ​Hw ​ ​trybie  
  subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​z ​ ​pozbawieniem ​ ​dotychczasowych ​ ​akcjonariuszy ​ ​prawa ​ ​poboru..  
   
  Nadzwyczajne ​ ​Walne ​ ​Zgromadzenie ​ ​SITE ​ ​S.A. ​ ​z ​ ​siedzib ą​ ​w ​ ​Olsztynie, ​ ​dzia ł aj ą c ​ ​na ​ ​podstawie ​ ​
  ​ ​art. ​ ​431 ​ ​§1 ​ ​i ​ ​§2  
  pkt ​ ​3, ​ ​art. ​ ​432, ​ ​art. ​ ​433 ​ ​§1 ​ ​i ​ ​§2 ​ ​kodeksu ​ ​spó ł ek ​ ​handlowych, ​ ​uchwala, ​ ​co ​ ​nast ę puje:  
   
  § ​ ​1.    
  1. Walne Zgromadzenie Spó ł ki podwy ż sza kapita ł zak ł adowy Spó ł ki o kwot ę nie wi ę ksz ą ni ż                       
  3.000.000 z ł (trzy miliony z ł otych) tj. z kwoty 8.950.965,40 z ł (osiem milionów dziewi ęć set                         
  pi ęć dziesi ą t tysi ę cy dziewi ęć set sze ść dziesi ą t pi ęć z ł otych czterdzie ś ci groszy)) do kwoty nie                     
  wi ę kszej ni ż 11.950.965,40 z ł (jedena ś cie milionów dziewi ęć set pi ęć dziesi ą t tysi ę cy dziewi ęć set                   
  sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy).  
  2. Podwy ż szenie kapita ł u zak ł adowego Spó ł ki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez                         
  emisj ę nie wi ę cej ni ż 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji zwyk ł ych na okaziciela serii H, o                           
  warto ś ci ​ ​nominalnej ​ ​0,10 ​ ​z ł​ ​(dziesi ęć​ ​groszy) ​ ​ka ż da.  
  3. Akcje serii H b ę d ą papierami warto ś ciowymi nieposiadaj ą cymi formy dokumentu i b ę d ą podlega ć                       
  dematerializacji w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie                             
  instrumentami ​ ​finansowymi.  
  4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ł ki upowa ż nia Zarz ą d Spó ł ki do ustalenia ceny emisyjnej na                       
  poziomie ​ ​0,20 ​ ​z ł​ ​(dwadzie ś cia ​ ​groszy), ​ ​za ​ ​ka ż d ą​ ​akcj ę .    
  5. Akcje ​ ​serii ​ ​H ​ ​b ę d ą​ ​uczestniczy ć​ ​w ​ ​dywidendzie ​ ​na ​ ​nast ę puj ą cych ​ ​warunkach:    
  1) akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto ś ciowych                         
  najpó ź niej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podzia ł u                       
  zysku, uczestnicz ą w dywidendzie pocz ą wszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia                           
  1 stycznia roku obrotowego poprzedzaj ą cego bezpo ś rednio rok, w którym akcje te zosta ł y                       
  wydane ​ ​lub ​ ​zapisane ​ ​po ​ ​raz ​ ​pierwszy ​ ​na ​ ​rachunku ​ ​papierów ​ ​warto ś ciowych;  
  2) akcje serii H wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto ś ciowych w dniu                             
  przypadaj ą cym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie                     
  podzia ł u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie pocz ą wszy od zysku za rok obrotowy, w którym                         
  akcje te zosta ł y wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów warto ś ciowych, tzn.                           
  od ​ ​dnia ​ ​1 ​ ​stycznia ​ ​tego ​ ​roku ​ ​obrotowego.    
  6. Obj ę cie wszystkich akcji serii H nast ą pi w drodze z ł o ż enia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym                           
  oferta ​ ​zostanie ​ ​z ł o ż ona ​ ​nie ​ ​wi ę cej ​ ​ni ż​ ​149 ​ ​(stu ​ ​czterdziestu ​ ​dziewi ę ciu) ​ ​adresatom.    


  Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
  7. Zawarcie przez Spó ł k ę umów o obj ę ciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach                                     
  subskrypcji ​ ​prywatnej ​ ​nast ą pi ​ ​w ​ ​terminie ​ ​do ​ ​dnia ​ ​_______2017 ​ ​roku.    
  8. Podwy ż szenie kapita ł u zak ł adowego nast ą pi w granicach okre ś lonych w ust. 1 i 2, w wysoko ś ci                           
  odpowiadaj ą cej ​ ​liczbie ​ ​akcji ​ ​obj ę tych ​ ​w ​ ​drodze ​ ​subskrypcji ​ ​prywatnej.    
  9. Emisja ​ ​akcji ​ ​serii ​ ​H ​ ​dojdzie ​ ​do ​ ​skutku ​ ​je ś li ​ ​obj ę ta ​ ​i ​ ​op ł acona ​ ​zostanie ​ ​co ​ ​najmniej ​ ​jedna ​ ​akcja ​ ​serii ​ ​H.  
  10. Zarz ą d Spó ł ki przed zg ł oszeniem podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego do s ą du rejestrowego,                   
  z ł o ż y o ś wiadczenie w trybie art. 310 § 2 w zwi ą zku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysoko ś ci obj ę tego                                     
  kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki.  
  § ​ ​2.  
  1. Po zapoznaniu si ę z pisemn ą opini ą Zarz ą du Spó ł ki uzasadniaj ą c ą przyczyny pozbawienia                     
  dotychczasowych akcjonariuszy Spó ł ki prawa poboru akcji serii H dzia ł aj ą c w interesie Spó ł ki,                       
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ł ki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spó ł ki prawa                 
  poboru ​ ​akcji ​ ​se ​ ​serii ​ ​H ​ ​w ​ ​ca ł o ś ci.  
  2. Opinia ​ ​Zarz ą du ​ ​Spó ł ki, ​ ​o ​ ​której ​ ​mowa ​ ​w ​ ​ust. ​ ​1, ​ ​brzmi ​ ​jak ​ ​nast ę puje:  
  “Pozbawienie w ca ł o ś ci prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w zwi ą zku z emisj ą                       
  akcji serii H jest uzasadnione w szczególno ś ci planami rozwojowymi Spó ł ki, w tym za ł o ż eniami                         
  strategii ​ ​Spó ł ki ​ ​oraz ​ ​potrzeb ą​ ​pozyskania ​ ​nowych ​ ​Inwestorów.  
  Dlatego te ż Zarz ą d Spó ł ki opiniuje pozytywnie projekt uchwa ł y w sprawie emisji akcji H z                           
  wy łą czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom               
  podj ę cie uchwa ł y. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest d ąż eniem do ograniczenia                     
  kosztów emisji, oraz konieczno ś ci ą zamkni ę cia emisji w mo ż liwie najkrótszym terminie. Ustalona                     
  cena na poziomie 0,20 z ł (dwadzie ś cia groszy) za akcj ę oraz ograniczenie emisji do maksymalnie                           
  15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji uwzgl ę dnia aktualn ą sytuacj ę spó ł ki a tak ż e przebieg                     
  negocjacji z Inwestorami. W zwi ą zku z powy ż szym Zarz ą d Spó ł ki opiniuje pozytywnie                     
  przed ł o ż ony akcjonariuszom projekt uchwa ł y w sprawie podwy ż szenia kapita ł u zak ł adowego z                   
  wy łą czeniem ​ ​prawa ​ ​poboru ​ ​i ​ ​rekomenduje ​ ​akcjonariuszom ​ ​przyj ę cie ​ ​tej ż e ​ ​uchwa ł y”  
   
  § ​ ​3.  
  W ​ ​zwi ą zku ​ ​z ​ ​podwy ż szeniem ​ ​kapita ł u ​ ​zak ł adowego ​ ​Spó ł ki ​ ​zmienia ​ ​si ę​ ​dotychczasowa ​ ​tre ść​ ​§7 ​ ​Statutu  
  Spó ł ki ​ ​i ​ ​nadaje ​ ​mu ​ ​brzmienie:  
  “§ ​ ​7.
  1. Kapita ł zak ł adowy Spó ł ki wynosi nie wi ę cej ni ż 11.950.965,40 z ł (jedena ś cie milionów dziewi ęć set                         
  pi ęć dziesi ą t ​ ​tysi ę cy ​ ​dziewi ęć set ​ ​sze ść dziesi ą t ​ ​pi ęć​ ​z ł otych ​ ​czterdzie ś ci ​ ​groszy) ​ ​i ​ ​dzieli ​ ​si ę​ ​na:  
  1) 5.000.000 (pi ęć milionów) akcji na okaziciela serii A o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                             
  ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​5.000.000 ​ ​(pi ęć​ ​milionów),  
  2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy)                         
  ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​0000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​1.000.000 ​ ​(jeden ​ ​milion),  
  3) 247.879 (dwie ś cie czterdzie ś ci siedem tysi ę cy osiemset siedemdziesi ą t dziewi ęć ) akcji na okaziciela                     
  serii C o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 000001 (jeden) do                           
  247.879 ​ ​(dwie ś cie ​ ​czterdzie ś ci ​ ​siedem ​ ​tysi ę cy ​ ​osiemset ​ ​siedemdziesi ą t ​ ​dziewi ęć ),  
  4) nie wi ę cej ani ż eli 1.212.121 (jeden milion dwie ś cie dwana ś cie tysi ę cy sto dwadzie ś cia jeden) akcji na                           
  okaziciela serii D o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 0000001                         
  (jeden) ​ ​do ​ ​1.212.121 ​ ​(jeden ​ ​milion ​ ​dwie ś cie ​ ​dwana ś cie ​ ​tysi ę cy ​ ​sto ​ ​dwadzie ś cia ​ ​jeden),  
  5) 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set sze ść dziesi ą t cztery)                   
  akcji na okaziciela serii E o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od                               
  00000001 (jeden) do 17.049.564 z ł (siedemna ś cie milionów czterdzie ś ci dziewi ęć tysi ę cy pi ęć set                     
  sze ść dziesi ą t ​ ​cztery),  


  Projekty ​ ​uchwa ł​ ​Nadzwyczajnego ​ ​Walnego ​ ​Zgromadzenia ​ ​Akcjonariuszy ​ ​spó ł ki ​ ​SITE ​ ​S.A.  
  6) 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć milionów) akcji imiennych serii F o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł                         
  (dziesi ęć groszy) ka ż da, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sze ść dziesi ą t pi ęć                       
  milionów);  
  7) 15.000.000 (pi ę tna ś cie milionów) akcji na okaziciela serii H o warto ś ci nominalnej 0,10 z ł (dziesi ęć                           
  groszy) ​ ​ka ż da, ​ ​o ​ ​numerach ​ ​od ​ ​00000001 ​ ​(jeden) ​ ​do ​ ​15.000.000 ​ ​(pi ę tna ś cie ​ ​milionów).  
  2. ​ ​Akcje ​ ​serii ​ ​A ​ ​zosta ł y ​ ​obj ę te ​ ​za ​ ​gotówk ę .  
  3. Akcje pierwszej emisji zosta ł y pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spó ł ki w jednej                           
  czwartej ​ ​ich ​ ​warto ś ci ​ ​nominalnej.”  
   
  § ​ ​4.  
  ​ ​Uchwa ł a ​ ​wchodzi ​ ​w ​ ​
  ż ycie ​ ​z ​ ​dniem ​ ​wpisania ​ ​do ​ ​rejestru.  

   


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Site SA
ISIN:PLSITE000013
NIP:113-270-22-54
EKD: 63.11 przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Adres: ul. Towarowa 9/44 10-416 Olsztyn
Telefon:+48 89 5320606
www:www.site.pl
Komentarze o spółce SITE
2018-07-17 05-07-50
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649