Raport.

SAPLING SA (11/2017) Raport okresowy SAPLING S.A.za II kwartał 2017 r.

Zarząd SAPLING S.A z siedzibą w Białymstoku ( „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje raport okresowy za II kwartał 2017 r.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60 R A P O R T J E D N O S T K O W Y
  S A P L IN G S .A .
  II K W A R T A Ł 2 0 1 7


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60 1. Podstaw ow e inform acje o spółce.
  2. Kw artalne skrócone spraw ozdanie finansow e.
  3. Inform acje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym inform acje o zm ianach
  stosow anych zasad (polityki) rachunkow ości.
  4. Istotne dokonania lub niepow odzenia — em itenta w raz z opisem najw ażniejszych czynników i
  zdarzeń, w szczególności o nietypow ym charakterze, m ających w pływ na osiągnięte w yniki.
  5. Stanow isko dotyczące m ożliw ości zrealizow ania prognoz.
  6. O pis stanu realizacji działań i inw estycji em itenta oraz harm onogram u ich realizacji.
  7. Inform acje na tem at aktyw ności w zakresie inicjatyw nastaw ionych na w prow adzenie
  rozw iązań innow acyjnych w przedsiębiorstw ach — kapitałow ej w obszarze rozw oju
  prow adzonej działalności.
  8. O pis organizacji — kapitałow ej, ze w skazaniem jednostek podlegających konsolidacji.
  9. W skazanie przyczyn niesporządzania skonsolidow anych spraw ozdań finansow ych.
  10. Inform acja o strukturze akcjonariatu em itenta, ze w skazaniem akcjonariuszy posiadających,
  na dzień przekazania raportu, co najm niej 5% głosów na w alnym zgrom adzeniu.
  11. Inform acje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę em itenta, w przeliczeniu na
  pełne etaty.
  SPIS TREŚCI


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60 Seria A - 1 000 000 akcji zw ykłych
  Seria A1 – 3 525 000 akcji zw ykłych
  Seria B – 29 000 000 akcji zw ykłych
  Seria C – 7 000 000 akcji zw ykłych
  1. PO D STA W O W E IN FO RM A CJE O SPÓ ŁCE Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładow y Spółki jest opłacony w całości i w ynosi
  4052 500 zł. Składają się na niego 40 525 000 akcji o w artości nom inalnej 0,10 zł każda:


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60
  2. K W A RTA LN E SPRA W O ZD A N IE FIN A N SO W E JED N O STK O W Y BILA N S SA PLIN G S.A .


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60
  JED N O STK O W Y RA CH U N EK ZYSK Ó W I STRA T SA PLIN G S.A .


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60
  JED N O STK O W Y RA CH U N EK PRZEPŁYW Ó W PIEN IĘŻN YCH SA PLIN G S.A . ZESTA W IEN IE ZM IA N W K A PITA LE W ŁA SN YM SA PLIN G S.A .


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60
  3. IN FO RM A CJE O ZA SA D A CH PRZYJĘTYCH PRZY SPO RZĄ D ZA N IU RA PO RTU , W TYM
  IN FO RM A CJE O ZM IA N A CH STO SO W A N YCH ZA SA D (PO LITYK I) RA CH U N K O W O ŚCI
  Podstaw ą sporządzania spraw ozdania spółki Sapling jest § 5 ust. 4.1, 4.2, Załącznika Nr 3 do Regulam inu
  Alternatyw nego System u O brotu oraz ustaw a o rachunkow ości z dnia 29 w rześnia 1994 r. (D z. U. z 2009 r.
  nr 152 poz. 1223 z późniejszym i zm ianam i) i w ydanym i na jej podstaw ie przepisam i w ykonaw czym i.
  Rok obrotow y obejm uje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Rachunek zysków i strat w ykonyw any jest w w ariancie porów naw czym , natom iast rachunek przepływ ów
  pieniężnych m etodą pośrednią. Spółka prow adzi ew idencję kosztów w układzie rodzajow ym .
  Księgi rachunkow e prow adzone są w księgow ym system ie C om arch O ptim a. W program ie konta ksiąg
  pom ocniczych (analityka) stanow ią rozw inięcie kont księgi głów nej (syntetyka) o ile naturalnie dane konto
  posiada rozw inięcie analityczne. Zapisy m ogą być księgow anie jedynie na ostatnim poziom ie analityki
  konta, w konsekw encji czego nie pow stają różnice w obrotach.
  M etody w yceny aktyw ów i pasyw ów są zgodne z przyjętą polityką rachunkow ości firm y tj.
  - środki trw ałe i w artości niem aterialne i praw ne w g ceny nabycia lub kosztu w ytw orzenia
  - należności, roszczenia, zobow iązania w kw ocie w ym agalnej zapłaty z zachow aniem zasady ostrożnej
  w yceny
  - rezerw y na zobow iązania tw orzy się na pew ne lub praw dopodobne zobow iązania,
  - inw estycje krótkoterm inow e w ykazuje się w w artości nom inalnej
  - podatek dochodow y w księgach w ykazuje się jako w artość bieżąca i odroczoną.
  Bieżące w artości są naliczane zgodnie z przepisam i podatku od osób praw nych.
  Przychody i koszty są rozpoznaw ane w edług zasady m em oriałow ej tj. w okresach których dotyczą,
  niezależnie od daty otrzym ania bądź dokonania płatności.
  Szczegółow e zasady sporządzania spraw ozdania finansow ego zostały opisane w jednostkow ym
  w prow adzeniu do spraw ozdania finansow ego za rok finansow y zakończony 31 grudnia 2016 roku
  opublikow any raportem okresow ym dnia 21 m arca 2017 roku, zaw ierającym Roczne Spraw ozdanie
  Finansow e za rok 2016.
  O d dnia publikacji rocznego spraw ozdania finansow ego za rok 2016 nie dokonano zm ian w przyjętych
  zasadach rachunkow ości.
  4. ISTO TN E D O K O N A N IA LU B N IEPO W O D ZEN IA — EM ITEN TA W RA Z Z O PISEM
  N A JW A ŻN IEJSZYCH CZYN N IK Ó W I ZD A RZEŃ , W SZCZEG Ó LN O ŚCI O N IETYPO W YM
  CH A RA K TERZE, M A JĄ CYCH W PŁYW N A O SIĄ G N IĘTE W YN IK I


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60
  Spółka w 2Q br zgodnie z założeniam i now ej strategi rozw oju i sprzedaży opartej o bezpośrednią
  w spółpracę z G rupą spółek FANN i NEW S realizow ała plan zw iększania dostępności dystrybucyjnej
  produktów oferow anych przez Em itenta w oparciu o kanały dystrybucyjne sieci handlow ych H BH i
  O NNINEN oraz w ybranych lokalnych sieci handlow ych. Pracow nicy SAPLING odbyli szereg spotkań
  handlow ych oraz kontynuują program szkoleń dla doradców technicznych, instalatorów oraz
  projektantów z branży instalacyjnej.
  Spółka opracow ała rów nież now y typ technologii oczyszczania ścieków (D ARK) dla obiektów w
  zakresie 50-500 RLM . Technologia przeznaczona jest do obiektów o szczególnych, nietypow ym
  charakterze korzystania.
  5. STA N O W ISK O D O TYCZĄ CE M O ŻLIW O ŚCI ZREA LIZO W A N IA PRO G N O Z Spółka nie publikow ała prognoz na 2017 rok. 6. O PIS STA N U REA LIZA CJI D ZIA ŁA Ń I IN W ESTYCJI EM ITEN TA O RA Z H A RM O N O G RA M U
  ICH REA LIZA CJI
  Em itent nie publikow ał planow anych działań, inw estycji oraz harm onogram u ich realizacji na rok 2017. 7. IN FO RM A CJE N A TEM A T A K TYW N O ŚCI W ZA K RESIE IN ICJA TYW N A STA W IO N YCH N A
  W PRO W A D ZEN IE RO ZW IĄ ZA Ń IN N O W A CYJN YCH W PRZED SIĘBIO RSTW A CH — W O BSZA RZE
  RO ZW O JU PRO W A D ZO N EJ D ZIA ŁA LN O ŚCI
  Jednym z podstaw ow ych celów Em itenta, poza innow acyjnym i rozw iązaniam i technicznym i jest rów nież
  dostarczenie unikalnej usługi sprzedażow ej, dystrybucyjnej i po-sprzedażow ej. Stąd w iększość
  aktyw ności w zakresie inicjatyw nastaw ionych na w prow adzenie rozw iązań innow acyjnych przez
  Em itenta w 2Q br zw iązane były/są przede w szystkim z procesam i strategii sprzedaży w ielokanałow ej
  oraz stw orzeniu zautom atyzow ania procesów i procedur obsługi klienta. Em itent opracow uje rów nież
  indyw idualną strategię dystrybucji i rozw oju sprzedaży zdefiniow anej w docelow ych dla Em itenta
  segm entach rynku z dostosow aniem do potrzeb indyw idualnych konkretnych struktur handlow ych.
  Spółka także koncentruje aktyw ności w zakresie stw orzenia innow acyjnych narzędzi w spierających
  podniesienie efektyw ności jednostkow ych procesów sprzedaży i dystrybucji.
  Em itent konsekw entnie realizuje założenia zm iany strategii rozw oju Spółki. Przychody zrealizow ane w 2Q
  generow ane są na now ym asortym encie w drożonym przez Spółkę i system atycznie zw iększany jest ich
  w olum en. Popraw ie uległ rów nież przychód (11% ) w odniesieniu do 2Q 2016 roku. Zw iązane jest to z
  optym alizacją i reorganizacji struktury sprzedaży przy obniżeniu kosztów działalności operacyjnej.
  Zdecydow ana popraw a przychodów będzie w idoczna w 3Q 2016 roku.


  SAPLING SA, ul. Żuraw ia 71/3.22, 15-540 Białystok,KRS 0000393585; Sąd Rejonow y w Białym stoku,
  XII W ydział Gospodarczy KRS; NIP: 5252521008; w ysokość kapitału zakładow ego: 4 052 500 zł,
  w w w .sapling.com .pl, e-m ail: [email protected] sapling.com .pl, T: 85 733 30 60
  Em itent nie tw orzy G rupy Kapitałow ej. 8. O PIS O RG A N IZA CJI — K A PITA ŁO W EJ, ZE W SK A ZA N IEM JED N O STEK PO D LEG A JĄ CYCH
  K O N SO LID A CJI
  Em itent nie tw orzy G rupy Kapitałow ej , dlatego nie sporządza skonsolidow anych spraw ozdań
  finansow ych.
  9. W SK A ZA N IE PRZYCZYN N IESPO RZĄ D ZA N IA SK O N SO LID O W A N YCH SPRA W O ZD A Ń
  FIN A N SO W YCH
  10. IN FO RM A CJA O STRU K TU RZE A K CJO N A RIA TU EM ITEN TA , ZE W SK A ZA N IEM
  A K CJO N A RIU SZY PO SIA D A JĄ CYCH , N A D ZIEŃ PRZEK A ZA N IA RA PO RTU , CO N A JM N IEJ 5%
  G ŁO SÓ W N A W A LN YM ZG RO M A D ZEN IU
  11. IN FO RM A CJE D O TYCZĄ CE LICZBY O SÓ B ZA TRU D N IO N YCH PRZEZ G RU PĘ
  EM ITEN TA , W PRZELICZEN IU N A PEŁN E ETA TY


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Sapling SA
ISIN:PLSPLNG00013
NIP:5252521008
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Żurawia 71A, lok. CT.1.29 15-540 Białystok
Telefon:+48 85 7333060
www:www.sapling.com.pl
Komentarze o spółce SAPLING
2018-07-22 11-07-49
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649