Raport.

POLTRONIC SA (8/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017

Zarząd spółki Poltronic SA w załączeniu przekazuje raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik • POLTRONIC S.A.
  RAPORT KWARTALNY
  za okres II kwartału 20 1 7 roku

  Wrocław , 9 sierpnia 20 17 r.


  S t r o n a | 2

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu

  List Prezesa Zarządu ................................ ................................ ................................ ................................ .. 3
  1. Podstawowe informacje o Emitencie ................................ ................................ .............................. 4
  1.1. Dane rejestrowe ................................ ................................ ................................ ........................ 4
  1.2. Przedmiot działalności ................................ ................................ ................................ .............. 4
  1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej ................................ ............... 4
  1.4. Informacja o ilości osób zatrudnionych ................................ ................................ .................... 5
  1.5. Informacja o strukturze akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na
  dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu ........................ 5
  1.6. Informacja o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej ................................ ................... 5
  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta ................................ .............................. 6
  2.1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w tym
  informacje o zmianie zasad polityki rachunkowości ................................ ................................ . 6
  2.2. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych ................................ ................................ ................................ ........................... 10
  2.3. Dane finansowe ................................ ................................ ................................ ...................... 10
  2.3.1. Rachunek Zysków i Strat ................................ ................................ ................................ . 11
  2.3.2. Rachunek Przepływów Pieniężnych ................................ ................................ ................ 12
  2.3.3. Bilans ................................ ................................ ................................ ............................... 12
  2.3.4. Zestawi enie Zmian w Kapitale Własnym ................................ ................................ ........ 13
  3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte
  przez Emitenta wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ .. 14
  4. Informacja Zarządu, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował inicjatywę w
  obszarze rozw oju prowadzonej działalności ................................ ................................ ............... 14
  5. Stanowisko Zarządu odnośnie poziomu realizacji prognoz wyników finansowych
  Emitenta na rok 2017 ................................ ................................ ................................ ...................... 14
  6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji ........... 14
  S t r o n a | 3

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  List Prezesa Zarządu
  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przedstawiam Państwu raport kwartalny podsumowujący wyniki Spółki
  osiągnięte w II kwartale 201 7 roku.

  Chciałem serdecznie podziękować wszystkim naszym partnerom biznesowym , pracownikom,
  współpracownikom i akcjonariuszom, którzy darząc nas zaufaniem przyczyniają się do rozwoju
  Poltronic S.A.
  Wrocław , 9 sierpnia 201 7 roku
  Marek Kołodziejski

  Prezes Zarządu


  S t r o n a | 4

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  1. Podstawowe informacje o Emitencie
  1.1. Dane rejestrowe
  Nazwa firmy: POLTRONIC S.A.
  Forma prawna: Spółka akcyjna
  Kapitał zakładowy: 3.579 .000 złotych
  KRS : 0000349566
  NIP: 895 -196 -27 -48
  REGON: 021138067
  Adres : ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław
  Telefon : (+48 71) 725 40 48
  Fax : (+48 71) 724 25 73
  e-mail : [email protected]
  www: www.poltronic.eu

  1.2. Przedmiot działalności
  Poltronic Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) rozpoczął działalność operacyjną na początku
  2010 roku , po przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Poltronic s p. z o.o. (obecnie Sino
  Investment sp. z o.o. w likwidacji).

  Poltronic S.A. jest importerem i dystrybutorem produktów elektrotechnicznych specjal izującym się
  w dostarczaniu oświetlenia i asortymentu LED sprzedawanego pod marką (NEXTEC), narzędzi
  (MONTANA TOOLS ) oraz systemów ogrzewania podczerwienią (REDW ELL).

  Oprócz produktów znajdujących się w stałej ofercie, Spółka organizuje również zakupy ded ykowane .
  Klientami spółki są głównie dystrybutorzy prowadzący handel detaliczny i hurtowy oraz klienci
  biznesowi: firmy produkcyjne i usługowe. Spółka nie prowadzi punktów sprzedaży detalicznej.

  Zakup towarów realizowany jest przy wsparciu chińskiego pod miotu zależnego ChengDi Trade. Bliski
  kontakt z azjatyckimi producentami (dostawcami) zapewnia Spółce istotną przewagę konkurencyjną.

  1.3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kap itałowej
  Na dzień 30 czerwca 201 7 r. Spół ka posiadała dwa podmioty zale żne:

  Nazwa podmiotu Siedziba
  (kraj)
  Kapitał
  zakładowy Znaczenie dla Spółki
  ChengD i Co. Ltd. Hong Kong
  (Chiny)
  10.000
  HKD
  Podmiot nie prowadzi działalności
  operacyjnej, jest właścicielem 100%
  udziałów w spółce ChengD i Trade Ltd.
  ChengD i Trade Ltd. Shenzhen
  (Chiny)
  500.000
  RMB
  Podmiot pełni rolę przedstawiciela, biura
  zakup owego (agenta) lub pośrednika
  w nabywaniu towarów .

  W okresie objętym raportem nie nastąpiły żadne zmiany w s kładzie grupy kapitałowej Emitenta.


  S t r o n a | 5

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  1.4. Informacja o ilości osób zatrudni onych
  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku liczba osób zatrudnionych przez Spółkę , w przeliczeniu na peł ne
  etaty, wynosiła 1 9.

  1.5. Informacja o s trukturze akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariu szy
  posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na
  walnym zgromadzeniu
  Na dzień przekazania raportu tj. na dzień 9 sierpnia 201 7 roku struktura własności kapitału
  zakładowego Spółki jest następująca :

  Akcjonariat :
  Imię i nazwisko lub nazwa Liczba akcji Ilość głosów
  Udział w
  kapitale
  podstawowym
  Jarosław Leszczyszyn 4 120 004 4 120 004 57,56 %
  Sino Investment sp. z o.o. w likwidacji 1 223 576 1 223 576 17, 10 %
  Marek Kołodziejski 480 990 480 990 6,72%
  Pozostali 1 333 430 1 333 430 18,62 %
  Razem 7 158 000 7 158 000 100,00%


  1.6. Informacja o składzie osobowym zarządu i rady nadzorczej
  Na dzień przekazania raportu tj. na dzień 9 sierpnia 201 7 roku skład osobowy organów S półki jest
  następując y:

  Zarząd:
  Imię i nazwisko Funkcja
  Marek Kołodziejski Prezes Zarządu

  Rada Nadzorcza:
  Imię i nazwisko Funkcja
  Artur Gryckiewicz -Leszczyszyn Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Adam Kłosek Członek Rady Nadzorczej
  Lech Poźniak Członek Rady Nadzorczej
  Rafał Pankała Członek Rady Nadzorczej
  Aleksander Franieczek Członek Rady Nadzorczej

  W okresie objętym raportem nie nastąpiły żadne zmiany w składzie osobowym Zarządu oraz Rady
  Nadzorczej.

  S t r o n a | 6

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta
  2.1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu sprawozdań
  finansowych w tym informacje o zmian ie zasad polityki rachunkowości
  Dane finansowe zostały przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez
  Emitenta opisan ymi w Sprawozdaniu Finansowym za 201 6 rok. O publikowane zostało ono
  w Raporcie Rocznym w dniu 21 marca 201 7 roku.

  Istotne zasady rachunkowe przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zostały
  przedstawione poniżej, zaś d ane finansowe wykazane są pkt. 2.3.

  W okresie objętym raportem nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie stosowanych przez Emitenta
  zasad polityk i rachunkowości.

  Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września
  1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. nr 152 z 2009 roku, z późniejszymi zm ianami
  zwanej dalej „Ustawą”). Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach
  złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

  Sprawozdanie finansowe za II kwartał obejmuje okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 201 7 roku, dla
  porównyw ania zawiera ono również dane za II kwartał 201 6 roku obejmujący okres od 01 kwietnia do
  30 czerwca 201 6 roku . W sprawozdaniu finansowym wykazano także dane w ujęciu narastając ym za
  6 miesi ęcy 201 7 roku oraz dla porównania dane za 6 miesi ęcy 201 6 roku, zestawie nie zmian
  w kapitale własnym przedstawiono w sposób narastając y za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca
  201 7 oraz dla porównania za okres od 01 kwietnia do 30 czerwca 201 6 roku.

  Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. Rachunek przepływów
  pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

  Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności Spółki w dającej się
  przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności
  wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej Spółki, jej zamierzonego lub
  przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia.

  Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidow anego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56
  ust. 1 Ustawy o Rachunkowości .

  Spółka stosuje do przeliczenia sald wyrażonych w walutach obcych średni kurs NPB na dzień
  bilansowy.

  Wartości niematerialne i prawne

  Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez Spółkę prawa majątkowe nadające się do
  gospodarcz ego wykorzystania, o okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok.

  Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


  S t r o n a | 7

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  Wartości ni ematerialne i prawne amortyzowane są przy zastosowaniu metody liniowej przez
  przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności. Roczne stawki amortyzacji dla poszczególnych
  grup wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli:

  Kategoria wartości niematerialnych i prawnych Roczna stopa
  amortyzacji
  Oprogramowanie komputerowe 20%
  Platforma B2B 10%
  Znaki towarowe 2,5%

  Środki trwałe

  Rzeczowe składniki aktywów obejmują rzeczowe aktywa trwałe, o przewidywanym okresie
  ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku przez Spółkę. Rzeczowy
  majątek trwały wyceniany jest wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomnie jszonych o odpisy
  amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

  Środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu metody liniowej przez przewidywany okres ich
  ekonomicznej użyteczności. Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzac ji środków trwałych:

  Kategoria środków trwałych Roczna stopa
  amortyzacji
  Budynki i lokale 10%
  Maszyny i urządzenia 10 J30B
  Środki transportu 20 J40B
  Wyposażenie i inne środki 10 J100%

  Do rzeczowych składników aktywów zalicza się również środki trwałe w budowie. Środki trwałe
  w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utra ty wartości.

  Inwestycje w jednostkach podporządkowanych i inne inwestycje długoterminowe

  Inwestycje w jednostkach zależnych, oraz należności długoterminowe od jednostek zależnych
  wyceniane są według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utrat ę wartości.
  W przypadku, gdy wartość bilansowa przekracza wartość przewidywanych korzyści ekonomicznych,
  obniżona zostaje do ceny sprzedaży netto.

  Udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
  czyli do kwo ty głównej dolicza się należne odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym,
  choćby nie stały się jeszcze wymagalne. Wartość udzielonych pożyczek korygują odpisy aktualizujące
  ich wartość. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą
  podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny - jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie
  była do dnia wyceny rozliczona - zmniejsza ten kapitał (fundusz). W pozostałych przypadkach skutki
  obniżenia wartości inwestycji za licza się do kosztów finansowych. W zrost wartości danej inwestycji
  bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych,
  ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

  S t r o n a | 8

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  Leasing

  W przypadku umów leasingu finansowego, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek
  trwały, a opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania.
  Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trw ałe będące
  przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane zgodnie z czasem trwania umowy
  leasingu.

  Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego,
  ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

  Zapasy

  Zapasy materiałów, towarów wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych
  od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Przy określeniu możliwych do uzyskania cen
  sprzedaży bierze się po d uwagę poziom cen rynkowych oraz wielkość zapasów magazynowych
  w stosunku do możliwości ich sprzedaży. Koszty rezerw i odpisów związanych z utratą wartości
  zapasów magazynowych obciążają pozostałe koszty operacyjne.

  W odniesieniu do zapasów towarów Spół ka prowadzi ewidencję ilościowo -wartościową. Przyjęcie
  towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen nabycia. Rozchód towarów z magazynu
  wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

  Należności

  Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
  Należności w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu
  ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe
  powstające w dniu płatnośc i wynikające z różnicy pomiędzy kursem walut na ten dzień, a kursem
  waluty w dniu powstania należności, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji
  finansowych.

  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio
  do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności,
  której dotyczy odpis aktualizujący.

  Środki p ieniężne

  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane są w sprawozdaniu finansowym
  w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się według średniego kursu NBP
  obowiązującego na dzień bilansowy.

  Rozliczenia międzyokres owe

  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
  okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyo kresowe kosztów dokonywane są
  w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozd awczy.

  S t r o n a | 9

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  Kapitały własne

  Kapitały własne ujmowane są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej z podziałem na ich
  rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami statutu Spółki.

  Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości nominalnej zgodnie z umową (statutem) Spółki
  w wysokości potwierdzonej wpisem do rejestru handlowego.

  Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto, do kapitału
  zapasowego za licza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości
  nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia (emisji) powstałych do dnia zarejestrowania
  podwyższenia kapitału przez sąd.

  W kapitałach rezerwowych mogą być również wykazywane w niesione wkłady na podwyższenie
  kapitału jednostki w okresie od ich wniesienia na podstawie stosownej uchwały Walnego
  Zgromadzenia oraz zawartej umowy o objęciu akcji do dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału
  przez sąd.

  Rezerwy

  Rezerwy na straty i z obowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
  Rezerwy tworzone są na:
  ­ pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa – przyszłe straty lub zobowiązania,
  których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować , a w szczególności na strat ę
  z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych lub skutków toczącego
  się postępowania sądowego;
  ­ przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych
  przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie
  wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować
  wartość tych przyszłych zobowiązań.
  Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
  nadzwyczajnych, w zal eżności od okoliczności, z których strata wynika. Rezerwę zmniejsza
  powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy
  (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na
  dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków
  nadzwyczajnych.

  Zobowiązania

  Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza
  się odsetki wynikające z otrzymanych od kont rahentów not odsetkowych.

  Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza
  się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się
  jeszcze wymagalne.

  Zobowiązania fina nsowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów
  finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według
  wartości godziwej.  S t r o n a | 10

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  Podatek dochodowy

  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

  Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W sprawozdaniu finansowym ujmuje się
  obciążenie zysku brutto podatkiem dochodowym oraz zobowiązanie do Urzędu Skarbowego
  wynikające z rozliczenia podatku za rok obrotowy (podatek bieżący).

  W związku z pr zejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
  aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia
  w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala w wysokości kwoty przewidzianej
  do odliczenia od podatku dochodowego w przyszłości, w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady
  ostrożności.

  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka tworzy w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej zapłaty w przyszłości, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, tj. takich, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalane są przy
  uwzględnieniu stawek podatku doc hodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku
  podatkowego.

  Przychody ze sprzedaży

  Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści
  ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. W przypadku sprzedaży towarów handlowych
  o momencie uznania przychodu decyduje wydanie towaru lub przeniesienie w łasności towaru.

  2.2. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych
  Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z art. 5 8
  ust. 1 Ustawy o Rachunkowości (nieznaczący wpływ na wyni ki finansowe).

  2.3. Dane finansowe
  Zamieszczone w raporcie dane fin ansowe zostały wyrażone w złotych, wszystkie wartoś ci podano
  w tysią cach a wartości ujemne wykazano w nawiasach.
  S t r o n a | 11

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  2.3.1. Rachunek Zysków i Strat

  II k w ar tał nar as tająco II k w ar tał nar as tająco
  A. Pr zychody ne tto ze s pr ze daży i zr ów nane z nim i 2 875,5 5 772,2 2 456,2 5 236,0
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - - - -
  II. Zmiana stanu produktów - - - -
  III. Koszt w ytw orzenia produktów na w łasne potrzeby jednostki - - - -
  IV . Przychody netto ze sprzedaży tow arów i materiałów 2 875,5 5 772,2 2 456,2 5 236,0
  B. Kos zty działalnoś ci ope r acyjne j 2 833,9 5 576,8 2 327,7 4 919,9
  I. A mortyzacja 67,6 120,7 49,5 104,0
  II. Zużycie materiałów i energii 36,6 64,4 15,9 30,2
  III. Usługi obce 346,0 677,3 254,6 506,1
  IV . Podatki i opłaty 2,9 4,3 2,7 4,0
  V. Wynagrodzenia 338,7 666,8 276,4 573,6
  V I. Ubezpieczenia społeczne i inne św iadczenia 59,5 115,0 44,7 93,5
  V II. Pozostałe koszty rodzajow e 83,0 159,2 60,7 123,3
  V III. Wartość sprzedanych tow arów i materiałów 1 899,6 3 769,1 1 623,2 3 485,0
  C. Zys k (s tr ata) ze s pr ze daży (A-B) 41,6 195,4 128,6 316,2
  D. Pozos tałe pr zychody ope r acyjne 58,9 111,9 89,8 285,4
  I. Zysk ze zbycia nief inansow ych aktyw ów trw ałych - - 26,3 33,0
  II. Dotacje 19,5 39,0 19,7 39,4
  III. A ktualizacja w artości aktyw ów nief inansow ych - - - -
  IV . Inne przychody operacyjne 39,4 72,9 43,8 213,1
  E. Pozos tałe k os zty ope r acyjne 97,3 151,4 109,0 349,1
  I. Strata ze zbycia nief inansow ych aktyw ów trw ałych - - - -
  II. A ktualizacja w artości aktyw ów nief inansow ych 114,5 114,5 - 60,9
  III. Inne koszty operacyjne (17,3) 36,9 109,0 288,2
  F. Zys k (s tr ata) z działalnoś ci ope r acyjne j (C+D-E) (EBIT) 3,3 155,9 109,4 252,5
  - Zys k (s tr ata) z dział. ope r ac. be z am or tyzacji (EBITDA) 70,9 276,6 158,9 356,5
  G. Pr zychody finans ow e 40,3 - 29,9 16,6
  I. Dyw idendy i udziały w zyskach - - - -
  II. Odsetki - - - -
  III. Zysk ze zbycia inw estycji - - - -
  IV . A ktualizacja w artości inw estycji - - - -
  V. Inne 40,3 - 29,9 16,6
  H. Kos zty finans ow e 45,9 86,1 29,6 64,1
  I. Odsetki 33,0 58,5 19,8 46,9
  II. Strata ze zbycia inw estycji - - - -
  III. A ktualizacja w artości inw estycji - - - -
  IV . Inne 12,9 27,6 9,9 17,2
  I. Zys k (s tr ata) br utto (F+G-H) (EBT) (2,4) 69,8 109,7 205,0
  J. Podatek dochodow y (25,3) (4,7) 51,2 49,2
  K. Obow iązkow e zmniejszenia zysku (zw iększenia straty) - - - -
  L. Zys k (s tr ata) ne tto (I-J-K) (EAT) 22,9 74,6 58,5 155,8
  od 01.01.2016
  do 30.06.2016
  od 01.04.2016
  do 30.04.2016
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  Rachunek zysków i strat (w ariant porów naw czy) 


  S t r o n a | 12

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  2.3.2. Rachunek Przepływów Pieniężnych

  2.3.3. Bilans  II k w ar tał nar as tająco II k w ar tał nar as tająco
  A. Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci ope r acyjne j (I±II) (280,5) (387,2) 137,1 129,3
  I. Zysk (strata) netto 22,9 74,6 58,5 155,8
  II. Korekty razem (303,4) (461,7) 78,6 (26,5)
  B. Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci inw e s tycyjne j (I-II) (22,8) 1,7 25,5 32,0
  I. Wpływ y 0,0 32,3 26,0 35,8
  II. Wydatki 22,8 30,6 0,5 3,7
  C. Pr ze pływ y ś r odk ów pie nię żnych z działalnoś ci finans ow e j (I-II) 394,0 417,4 (239,9) (114,7)
  I. Wpływ y 534,3 719,3 (120,8) 128,2
  II. Wydatki 140,3 301,8 119,1 242,9
  D. Pr ze pływ y pie nię żne ne tto r aze m (A ±B±C) 90,7 31,9 (77,3) 46,7
  E. Bilans ow a zm iana s tanu ś r odk ów pie nię żnych, w tym : 90,0 27,6 (79,6) 48,3
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursow ych 0,8 4,3 2,3 (1,7)
  F. Śr odk i pie nię żne na począte k ok r e s u 164,9 223,7 146,1 22,2
  G. Śr odk i pie nię żne na k onie c ok r e s u (F±D) 255,6 255,6 68,9 68,9
  od 01.01.2016
  do 30.06.2016
  od 01.04.2016
  do 30.04.2016
  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  Rachunek przepływ ów pieniężnych (metoda pośrednia) 30.06.2017 30.06.2016
  A. Ak tyw a tr w ałe 2 588,4 3 324,9
  I. Wartości niematerialne i praw ne 2 390,8 2 570,1
  II. Rzeczow e aktyw a trw ałe 47,2 31,3
  III. Należności długoterminow e - -
  IV . Inw estycje długoterminow e 3,7 548,9
  V. Rozliczenia międzyokresow e długoterminow e 146,7 174,6
  B. Ak tyw a obr otow e 8 046,6 5 627,0
  I. Zapasy 4 449,2 3 420,6
  II. Należności krótkoterminow e 2 771,4 2 078,2
  III. Inw estycje krótkoterminow e 770,7 71,0
  IV . Rozliczenia międzyokresow e krótkoterminow e 55,3 57,2
  C. Nale żne w płaty na k apitał (fundus z) pods taw ow y - -
  D. Udziały (ak cje ) w łas ne - -
  10 635,0 8 951,9
  A. Kapitały w łas ne 4 582,2 4 726,3
  I. Kapitał podstaw ow y 3 579,0 3 579,0
  II. Kapitał zapasow y 879,7 850,4
  III. Kapitał z aktualizacji w yceny - -
  IV . Kapitał rezerw ow y 48,9 141,1
  V. Zysk (strata) lat ubiegłych - -
  V I. Zysk (strata) roku bieżącego 74,6 155,8
  V II. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow ego - -
  B. Kapitały obce 6 052,9 4 225,6
  I. Rezerw y na zobow iązania 282,0 259,7
  II. Zobow iązania długoterminow e 229,6 -
  III. Zobow iązania krótkoterminow e 4 898,3 3 239,6
  IV . Rozliczenia międzyokresow e 643,0 726,3
  10 635,0 8 951,9
  Bilans stan na dzień
  AKTYW A RAZEM
  PASYW A RAZEM


  S t r o n a | 13

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  2.3.4. Zestawienie Z mian w Kapitale W łasnym

  nar as tająco nar as tająco
  I. Kapitał w łas ny na począte k ok r e s u (BO) 4 937,1 4 570,5
  I.a. Kapitał w łasny na początek okresu (BO), po korektach 4 937,1 4 570,5
  1. Kapitał pods taw ow y na począte k ok r e s u 3 579,0 3 579,0
  1.1. Zmiany kapitału podstaw ow ego - -
  1.2. Kapitał pods taw ow y na k onie c ok r e s u 3 579,0 3 579,0
  2. Kapitał zapas ow y na począte k ok r e s u 850,4 821,3
  2.1. Zmiany kapitału (f unduszu) zapasow ego 29,3 29,1
  - zw iększenie (z tytułu): z podziału zysku (ustaw ow o) 29,3 81,8
  - zmniejszenie (z tytułu): pokrycie straty - 52,7
  2.2. Stan k apitału (fundus zu) zapas ow e go na k onie c ok r e s u 879,7 850,4
  3. Kapitał (fundus z) z ak tualizacji w yce ny na począte k ok r e s u - -
  3.1. Zmiany kapitału (f unduszu) z aktualizacji w yceny - -
  3.2. Kapitał (fundus z) z ak tualizacji w yce ny na k onie c ok r e s u - -
  4. Pozos tałe k apitały (fundus ze ) r e ze r w ow e na począte k ok r e s u 141,1 141,1
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (f unduszy) rezerw ow ych (92,2) -
  - zmniejszenie (z tytułu) 92,2 -
  4.2. Pozos tałe k apitały (fundus ze ) r e ze r w ow e na k onie c ok r e s u 48,9 141,1
  5. Zys k (s tr ata) z lat ubie głych na począte k ok r e s u 366,6 29,1
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 366,6 81,8
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 366,6 81,8
  - zmniejszenie (z tytułu): podział zysku z lat ubiegłych 366,6 81,8
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - (52,7)
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - (52,7)
  - zmniejszenie (z tytułu): pokrycie straty - 52,7
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -
  5.7. Zys k (s tr ata) z lat ubie głych na k onie c ok r e s u - -
  6. Zys k (s tr ata) z r ok u bie żące go 74,6 155,8
  II. Kapitał w łas ny na k onie c ok r e s u (BZ ) 4 582,2 4 726,3
  III. Kapitał w łas ny, po uw zglę dnie niu pr oponow ane go podziału zys k u (pok r ycia s tr aty) 4 582,2 4 726,3
  Zestaw ienie zmian w kapitale w łasnym od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  od 01.01.2016
  do 30.06.2016


  S t r o n a | 14

  POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52 -013 Wrocław NIP: 895 -196 -27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławi a – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 | inwestorzy @poltronic.eu | www.poltronic.eu
  3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały
  wpływ na osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe
  Spółka w II kwartale 201 7 roku odnotowała przychody ze spr zedaży w wysokości 2.875,5 tys. zł,
  co stanowi wzrost w stosunku do II kwartału 201 6 roku o 17,1 % oraz spadek w stosunku do
  I kwartału 201 7 roku o 0,7 %. Narastająco za 6 miesięcy 2017 roku Spółka osiągnęła przychody ze
  sprzedaży na poziomie 5.772,2 tys. zł , co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu
  2016 roku o 10,2 %.

  W II kwartale 201 7 roku Spółka osiągnęła wynik ze sprzedaży w wysokości 41,6 tys. zł i był on niższy
  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 86,9 tys. zł tj. o 67,6 %. Narastająco za
  6 miesięcy 2017 roku Spółka osiągnęła wynik sprzedaży na poziomie 195,4 tys. zł i był on niższy
  w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o 120,8 tys. zł tj. o 38,2 %.

  W II kwartale 201 7 roku Spółka osiągnęła wynik z działalności operacy jnej (EBITDA ) w wysokości
  70,9 tys. zł i był on niższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 88,0 tys. zł
  tj. o 55,4 %. Narastająco za 6 miesięcy 2017 roku Spółka osiągnęła wynik (EBITDA) na poziomie
  276,6 tys. zł i był on niższy w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku o 79,9 tys. zł tj. o 22,4 %.

  W I I kwartale 201 7 roku Spółka osiągnęła wynik netto (EAT) w wysokości 22,9 tys. zł i był on niższy
  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 35,6 tys. zł . Narastająco za 6 miesięcy
  2017 roku Spółka osiągnęła wynik netto na poziomie 74,6 tys. zł i był on niższy w stosunku do
  analogicznego okresu 2016 roku o 79,9 tys.

  Niższe poziomy wyników 2017 roku spowodowane są inwestycjami jakie Spółka poczyniła w związku
  z ro zwojem nowych grup produktowych wprowadz onych do oferty w 4 kwartale 2016 roku.

  4. Informacja Z arządu, jak ą w okresie objętym raportem E mitent
  podejmował inicjatywę w obszarze rozwoju prowadzonej
  działalności
  W okresie objętym raportem Spółka poza rozwojem produktów z grupy oświetlenia LED (NEXTEC)
  prowadziła również intensywne działania w zakresie rozwoju nowych grupy produktow ych : narzędzi
  ręcznych (MONTANA TOOLS) oraz ogrzewania podczerwienią (REDWELL) .

  5. Sta nowisko Z arządu odnośnie poziomu realiz acji prognoz wyników
  finansowych Emitenta na rok 201 7
  Emitent nie podawał do publicznej wiadomości wartości prognoz wyników finansowych Spółki na rok
  201 7. Zarząd nie planuje publikowania prognoz wyników finansowych .

  6. Opis stanu r ealizacji działań i inwestycji E mitenta oraz
  harmonogramu ich realizacji
  Dokument informacyjny Emitenta z dnia 20 września 201 0 roku nie zawierał informacji, o których
  mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Poltronic SA
ISIN:PLPLTRN00018
NIP:895-196-27-48
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Zachodnia 3 55-011 Siechnice
Telefon:+48 71 7254048
www:www.poltronic.eu
Komentarze o spółce POLTRONIC
2018-07-22 11-07-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649