Raport.

PLATIGE IMAGE SA (16/2017) jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za drugi kwartał 2017 r.

Zarząd Spółki Platige Image S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 r.
Jednocześnie informujemy, że 10 sierpnia 2017 r. o godzinie 16:00 odbędzie się telekonferencja, na której przedstawiciele Zarządu przedstawią komentarz do działalności Emitenta w II kwartale 2017 r.
Zapraszamy zainteresowanych Inwestorów do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy [email protected] do 10 sierpnia 2017 r. do godziny 14:00.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  I I K W A R T A Ł 2 0 1 7
  01 . 0 4 . 2 0 1 7 – 3 0 . 0 6 . 2 0 1 7
  PLATIGE IMAGE S.A.

  RAPORT
  KWARTALNY

  JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
  WARSZAWA 09 SIERPNIA 2017


  SPIS TREŚCI
  Spis treści ....................................... .............................................................................................. 1
  1 Podstawowe informacje o emitencie ................. ...................................................................... 4
  1.1 Struktura Grupy Platige Image S.A. na dzień sporząd zenia raportu okresowego ........................ 8
  1.2 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych prze z Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty 9
  2 Wybrane dane finansowe .......................................................................................................10
  2.1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe .... .............................................................. 10
  2.1.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat ............ ................................................................................. 10
  2.1.2 Skonsolidowany bilans ............................. ............................................................................................ 13
  2.1.3 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własny m ................................................................. 14
  2.1.4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych .... ....................................................................... 15
  2.2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ....... ................................................................ 16
  2.2.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat ............... ................................................................................... 16
  2.2.2 Jednostkowy bilans ................................ .............................................................................................. 18
  2.2.3 Zestawienie w jednostkowym kapitale własnym ....... .......................................................................... 19
  2.2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych ....... ......................................................................... 20
  3 Zasady sporządzania raportu kwartalnego ........... ...................................................................21
  3.1 Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedm iot działalności oraz nr w rejestrze
  sądowym ........................................... ..................................................................................... 21

  3.2 Okres objęty kwartalnym raportem Grupy Kapitałowej ............................................................. 21
  3.3 Spółki tworzące Grupę Kapitałową Platige Image .... .................................................................. 22
  4 Zasady rachunkowości .............................. ..............................................................................23
  4.1 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................... 23
  4.2 Stosowane zasady rachunkowości .............................................................................................. 23
  4.2.1 Rachunek zysków i strat ........................... ............................................................................................ 23
  4.2.2 Bilans ............................................ ........................................................................................................ 24
  4.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych ................... .................................................................................. 27
  4.3 Instrumenty finansowe ............................. .................................................................................. 27
  4.3.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych ............. ................................................................................. 27
  4.3.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych .................................................................... 28
  4.3.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ........... ............................................................................. 28
  4.4 Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustale nia wartości godziwej aktywów i
  zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartośc i ..................................................... 30

  4.4.1 Zasady konsolidacji................................ ............................................................................................... 30
  4.4.2 Zmiany polityki rachunkowości ............................................................................................................ 30
  5 Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emi tenta ..................................................32
  5.1 Informacja zarządu na temat aktywności jaką w okres ie objętym raportem podejmował w
  obszarze prowadzonej działalności ................. ....................................................................... 32

  5.2 Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych oraz czynników, które miały istotny na
  nie wpływ ......................................... ...................................................................................... 53

  6 Innowacyjność w przedsiębiorstwie ................. .......................................................................61
  6.1 Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprow adzenie innowacyjnych rozwiązań w
  przedsiębiorstwie ................................. .................................................................................. 61

  7 Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz fina nsowych .................................................62
  8 Oświadczenie Zarządu Emitenta ..................... .........................................................................62  Podstawowe informacje o emitencie
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  4


  1 P ODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
  WSTĘP
  Platige Image to wielokrotnie nagradzane studio spe cjalizujące się w produkcji i postprodukcji
  filmowej oraz reklamowej, a także w tworzeniu anima cji i efektów specjalnych. Wśród ponad 200
  zdobytych wyróżnień są nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej (BAFTA), nominacje
  do Oskara, Złotych Palm i Złotych Lwów, nagrody Ani mago, Animayo, London International Award,
  Promax/BDA, Siggraph, VES i Best of the Show na Com ic Con.
  Studio od ponad 20 lat łączy unikalne know-how wyni kające z umiejętności i kompetencji zespołu
  liczącego ponad 300 reżyserów, art directorów, graf ików i producentów, z efektywnym modelem
  biznesowym i najnowocześniejszą technologią. W tym czasie zrealizowało powyżej czterech
  tysięcy projektów komercyjnych, w tym ponad trzy ty siące spotów reklamowych dla takich marek
  i koncernów jak P&G, Kompania Piwowarska, Nike, Pep si, Kellog's, Fiat, Lego, Gillette,
  McDonald’s, Samsung czy Microsoft.
  Od 2007 roku tworzy trailery oraz cinematiki dla na jwiększych producentów gier video na świecie:
  CD Projekt RED (seria Wiedźmin, Cyberpunk 2077), Ub isoft (Watch Dogs 2, For Honor), SEGA (Total
  War: Warhammer), Crytek (Ryse Sons of Rome), Akane Studios (Prey), IO Interactive (Hitman) czy
  Square Enix (Kingsglaive Final Fantasy XV).
  Istotnym elementem działalności Spółki jest produkc ja autorskich filmów krótkometrażowych oraz
  projektów specjalnych. To właśnie dzięki takim pro jektom jak „Katedra”, „Paths of Hate”,
  „Ambition” czy „Legendy Polskie” studio stało się r ozpoznawalne tak w Polsce jak i na świecie.
  Platige Image jest również odpowiedzialne za stworz enie efektów specjalnych do wielu filmów, w
  tym: „Katyń” (reż. Andrzej Wajda), „Antychryst” i „ Melancholia” (reż. Lars von Tier), „Essential
  Killing” (reż. Jerzy Skolimowski) czy „Córki Dancin gu”” (reż. Agnieszka Smoczyńska) jak również
  opracowanie autorskiej koncepcji 3D Live Theater, r ealizowanej z powodzeniem na scenach
  europejskich teatrów.
  Spółka produkuje obecnie dwa pełnometrażowe filmy a nimowane przeznaczone do dystrybucji
  międzynarodowej: „Another Day Of Life” (reż. Damian Nenow) oraz „Fatima” (reż. Bartek Kik).  Podstawowe informacje o emitencie
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  5  DANE ADRESOWE
  Firma Platige Image S.A.
  Adres siedziby 02-634 Warszawa, ul Racławicka 99
  Telefon (48) 22 844 64 74
  Fax (48) 22 898 29 01
  Adres strony internetowej inwestor.platige.com
  Adres e-mail [email protected]
  KRS 0000389414
  REGON 142983580
  NIP 524 20 14 184
  WŁADZE SPÓŁKI
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresoweg
  o w skład władz Spółki wchodziły
  następujące osoby:
  Zarząd
  Prezes Zarządu Piotr Sikora
  Wiceprezes Zarządu Jarosław Sawko
  Członek Zarządu Marcin Kobylecki
  Członek Zarządu Janusz Włodarski

  Rada Nadzorcza
  Przewodniczący Rady Nadzorczej Przemysław Schmidt
  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Monika Morali-Majkut
  Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Bagiński
  Członek Rady Nadzorczej Robert Koński
  Członek Rady Nadzorczej Karol Żbikowski  Podstawowe informacje o emitencie
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  6


  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  Na dzień sporządzenia raportu okresowego kapitał za kładowy Emitenta wynosi 318.285,70 zł i
  dzieli się na 3.182.857 akcji, w tym na:
  seria A 1 500 000 akcje imienne - uprzywilejowane co do głosu
  seria B 500 000 akcje imienne - uprzywilejowane co do głosu
  seria C 500 000 akcje zwykłe na okaziciela
  seria D 345 000 akcje zwykłe na okaziciela
  seria E 300 000 akcje zwykłe na okaziciela
  seria F 37 857 akcje zwykłe imienne (w dniu 21 cz erwca 2017 wszystkie akcje
  imienne serii F zostały nabyte przez Emitenta w cel u umorzenia)  Podstawowe informacje o emitencie
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  7


  STRUKTURA AKCJONARIATU
  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raport u okresowego

  Podstawowe informacje o emitencie
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  8


  GRUPA KAPITAŁOWA

  1.1 Struktura Grupy Platige Image S.A. na dzień sporząd zenia raportu okresowego
  Grupa Kapitałowa obejmuje następujące podmioty:
  1. jednostkę dominującą PLATIGE IMAGE S.A. adres: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
  2. jednostkę zależną DOBRO sp. z o.o. adres: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
  Emitent posiada 75% kapitału jednostki zależnej. Sp ółka zajmuje się organizacją planów zdjęciowych i
  produkcją filmową.
  3. jednostkę zależną PLASTIC sp. z o.o. adres: ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź.
  Plastic zajmuje się rozwojem oprogramowania, w tym silnika graficznego pod nazwą Pico oraz
  tworzeniem gier komputerowych przy użyciu tego siln ika. Emitent posiada 102 udziały o łącznej
  wartości 5.100 zł, co stanowi 51% kapitału zakładow ego spółki.
  4. jednostkę zależną PLATIGEUS, INC. adres: 33 West 19 th Street, 4 th Floor, New York
  10011; USA. Emitent posiada 100% kapitału jednostk i zależnej. Jest spółką reprezentującą szeroko
  pojęte interesy Platige Image S.A. w Stanach Zjedno czonych.
  5. jednostkę zależną PLATIGE FILMS sp. z o.o. adres: ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
  Emitent posiada 100% kapitału jednostki zależnej. Spółka zajmuje się produkcją własnych projektów
  filmowych i zarządzaniem prawami autorskimi.
  6. jednostkę stowarzyszoną VIVID GAMES S.A. sp.k.a. adres: ul. Słowackiego 1 85-008 Bydgoszcz
  Emitent. posiada 52.691 akcji, co stanowi około 42, 5% kapitału akcyjnego spółki. Spółka została
  zawiązana w dniu 1 lipca 2013 w celu wyprodukowania nowoczesnej i atrakcyjnej graficznie gry na
  platformy mobilne, której premiera odbyła się 19 cz erwca 2014 roku na systemie iOS.
  7. jednostkę pośrednio zależną PLATIGE IMAGE, LLC adres: 33 West 19 th Street, 4 th Floor,
  New York 10011; USA kontrola PlatigeUS, Inc. 100% J est spółką powołaną przez Platige US, Inc. w
  celu realizacji projektów reklamowych w Nowym Jorku
  8. jednostkę pośrednio zależną PLATIGE FILMS, LLC adres: 33 West 19 th Street, 4 th Floor, New York
  10011; USA PlatigeUS, Inc. 100%. Jest spółką powoła ną przez Platige US, Inc. w celu realizacji
  projektów filmowych w USA. Pierwszym projektem jest rozwój ekranizacji opowiadań Andrzeja
  Sapkowskiego
  9. Fatima Film sp. z o.o. oraz Fatima Film sp. z o.o. sp. k. adres: ul. Racławicka 99a, 02-634 Warszawa
  Emitent objął 100 % w kapitale spółki Fatima sp. z o.o. Spółka Fatima sp. z o.o. jest jedynym
  komplementariuszem spółki Fatima sp. z o.o. sp. k. Jedynym komandytariuszem w Fatima sp. z o.o.
  sp. k. jest Emitent.
  Spółki te powstały w wyniku wprowadzenia w Grupie P latige Image systemu zarządzania dużymi
  projektami poprzez oddzielne podmioty. Struktura t aka pozwoli na umożliwienie realizacji
  różnych strategii finansowania produkcji dla różnyc h projektów oraz pozyskiwania partnerów do


  Podstawowe informacje o emitencie
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  9


  poszczególnych produkcji. Spółki Fatima zostały powołane w celu przeniesienia projektu Fatima
  z Platige Films sp. z o.o., a następnie pozyskania finansowania i dokończenie produkcji
  10. Platige sp. z o.o. oraz Platige sp. z o.o. sp. k. adres: ul. Racławicka 99a, 02-634 Warszawa.
  Emitent objął 100% kapitału spółki Platige sp. z o. o. wartości 5.000 zł. Spółka Platige sp. z o.o. jest
  jedynym komplementariuszem spółki Platige sp. z o.o . sp. k. Jedynym komandytariuszem w Platige
  sp. z o.o. sp. k. jest Emitent.
  Zadaniem tych spółek jest pozyskiwanie nowych proje któw dla Grupy Platige Image S.A. i
  rozwijanie kontaktów biznesowych z nowymi partneram i.


  1.2 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych prze z Emitenta w przeliczeniu
  na pełne etaty
  W II kwartale 2017 średnie zatrudnienie wyniosło 60 ,2 etatów, a w I kwartale 2017 – 60 etatów. W
  analogicznym okresie roku ubiegłego tj. w II kwarta le 2016 średnie zatrudnienie wynosiło 66,5 etatu.
  Dodatkowo Grupa współpracuje z ok. 200 grafikami na podstawie umów cywilnoprawnych. Liczba
  współpracujących grafików waha się w zależności od liczby projektów realizowanych przez Grupę.  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  10


  2 W YBRANE DANE FINANSOWE
  2.1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  2.1.1 Skonsolidowany rachunek zysków i strat
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  (wariant porównawczy)
  DANE W TYS. ZŁ
  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 18 1 26 26 033 33 346 44 808
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18 126 26 033 33 346 44 808
  II. Zmiana stanu produktów - - - -
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki - - - -
  IV.
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
  B. Koszty działalności operacyjnej 18 783 22 711 34 213 41 378
  I. Amortyzacja 971 826 1 686 1 583
  II. Zużycie materiałów i energii 479 898 1 016 1 887
  III. Usługi obce 9 931 11 731 16 333 20 401
  IV. Podatki i opłaty 214 133 413 261
  V. Wynagrodzenia 6 573 8 245 13 726 15 687
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 464 545 858 1 020
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 151 333 181 539
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -657 3 322 -867 3 430
  D. Pozostałe przychody operacyjne 132 35 311 84
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -4 - - 21
  II. Dotacje 74 - 74 -
  III. Inne przychody operacyjne 62 35 237 63
  E. Pozostałe koszty operacyjne 49 21 49 25
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - 1
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -
  III. Inne koszty operacyjne 49 21 49 24
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -5 74 3 336 -605 3 489
  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  11  Lp. Wyszczególnienie
  Kwartalnie za okres: Narastająco za okres: 01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  G. Przychody finansowe -198 20 53 25
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - - - -
  II. Odsetki 3 7 3 12
  III. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
  V. Inne -201 13 50 13
  H. Koszty finansowe 192 647 298 756
  I. Odsetki 111 103 216 198
  II. Strata ze zbycia inwestycji - - - -
  III. Aktualizacja wartości inwestycji - 218 - 218
  IV. Inne 81 326 82 340
  I. Zysk (strata) na sprzedaży
  całości lub części udziałów
  jednostek podporządkowanych - - - -
  J.
  Zysk (strata) z działalności
  gospodarczej (F+G-H+I) -964 2 709 -850 2 758
  K.
  Odpis wartości firmy - 28 - 56
  I. Odpis wartości firmy - jednostki
  zależne - 28 - 56
  II.
  Odpis wartości firmy - jednostki
  współzależne - - - -
  L.
  Odpis ujemnej wartości firmy - - - -
  I. Odpis ujemnej wartości firmy -
  jednostki zależne - - - -
  II.
  Odpis ujemnej wartości firmy -
  jednostki współzależne - - - -
  M.
  Zysk (strata) z udziałów w
  jednostkach
  podporządkowanych
  wycenianych metodą praw
  własności - - - -
  N.
  Zysk (strata) brutto (J-K-L+/-M) -964 2 681 -850 2 702
  O. Podatek dochodowy -85 413 -121 485
  P. Pozostałe obowiązkowe
  zmniejszenie zysku
  (zwiększenie straty)
  Q. Zyski (straty) mniejszości -85 -123 -82 114
  R. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q) -794 2 391 -647 2 103
  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  12  Dodatkowe informacje i objaśnienia:
  Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) pod
  jął decyzję o zmianie zasad rachunkowości
  dotyczących księgowania produkcji filmowych realizo wanych na własne ryzyko, także w koprodukcji,
  w oparciu o odpowiednie przepisy Ustawy o rachunkow ości, Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską w tym MSSF 11 oraz praktykę
  księgowania koprodukcji filmowych począwszy od spra wozdań finansowych za okresy kończące się na
  dzień 30 czerwca 2017 r.
  Zakres wprowadzonych zmian został szczegółowo opisa ny w Zmianach polityki rachunkowości w
  punkcie 4.4.2 niniejszego raportu, a także w raporc ie bieżącym ESPI 10/2017.
  Wprowadzona zmiana ma następujący wpływ na raportow ane dotychczas skonsolidowane wyniki
  Grupy:
  Okres kończący się 31 grudnia 2016 roku:
  EBIT/EBITDA: zmniejszenie o 2 144tys. PLN
  Wynik netto: zmniejszenie o 1 736 tys. PLN
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego: zwiększenie o 407 tys. PLN
  Okres kończący się 31 marca 2017 roku:
  EBIT/EBITDA: zmniejszenie o 904 tys. PLN
  Wynik netto: zmniejszenie o 733tys. PLN
  Aktywo z tytułu podatku odroczonego: zwiększenie o 172 tys. PLN
  Efekt dotychczasowych zmian na opublikowany rachune k wyników Grupy według stanu na
  31.03.2017 r. przedstawiono szczegółowo w tabeli w rozdziale „5.2 Omówienie skonsolidowanych
  wyników finansowych oraz czynników, które miały ist otny na nie wpływ”.
  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  13


  2.1.2 Skonsolidowany bilans
  SKONSOLIDOWANY BILANS
  DANE W TYS. ZŁ
  AKTYWA 30.06.2017 30.06.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 36 700 30 887
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 492 1 845
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych - 1 798
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 24 942 24 587
  IV. Należności długoterminowe 2 17
  V. Inwestycje długoterminowe 101 224
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 163 2 416
  B. AKTYWA OBROTOWE 36 249 28 836
  I. Zapasy 7 086 7 553
  II. Należności krótkoterminowe 18 167 13 052
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 151 2 471
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 84 5 5 760
  AKTYWA RAZEM 72 949 59 723

  PASYWA
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 21 641 26 400
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 315 318
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 24 047 25 607
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
  V. Różnice kursowe z przeliczenia -204 -155
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 870 -1 473
  VII. Zysk (strata) netto -647 2 103
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
  B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 80 2 814
  C. UJEMNA WARTOŚC FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH - -
  I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne - -
  II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - -
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 51 228 30 509
  I. Rezerwy na zobowiązania 3 002 1 244
  II. Zobowiązania długoterminowe 6 739 7 188
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 19 163 16 134
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 22 324 5 943
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - -
  D. Udziały (akcje) własne - -
  PASYWA RAZEM 72 949 59 723  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  14


  2.1.3 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własny m
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNY M
  DANE W TYS. ZŁ
  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres Narastająco za okres 01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  I. Kapitał własny na początek okresu 24 007 24 011 25 684 24 452
  II. Zmiany w kapitale własnym w okresie: -2 366 2 389 -4 043 1 948 1. zysk / strata netto -794 2 391 -647 2 103 2. umorzenie akcji własnych -1 363 -1 363
  3. zmiana zasad rachunkowości -1 736
  4. różnice kursowe z przeliczenia -46 -2 -134 -155 5. pozostałe -163 -163
  III. Kapitał własny na koniec okresu 21 641 26 400 21 641 26 400
  IV. Kapitał (fundusz) własny, po
  uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty) 21 641 26 400 21 641 26 400

  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  15


  2.1.4 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  (metoda pośrednia)
  DANE W TYS. ZŁ
  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres Narastająco za okres 01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności op eracyjnej
  I. Zysk / Strata netto -794 2 391 -647 2 103
  II. Korekty razem 1 726 -2 657 1 104 -1 712

  III.

  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+II) 932 -266 457 391

  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej

  I. Wpływy - -21 4 4
  II. Wydatki 1 963 -208 2 290 1 442

  III.

  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I-II) -1 963 187 -2 286 -1 438

  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fin
  ansowej
  I. Wpływy 1 764 3 395 2 716 4 655
  II. Wydatki 690 2 555 1 378 3 134

  III.

  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I-II) 1 074 840 1 338 1 521

  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +
  B.III + C.III) 43 761 -491 474

  E.
  Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym 41 758 -491 471
  - zmiana stanu środków pieniężnych z
  tytułu różnic kursowych -2 -3 - -3

  F.
  Środki pieniężne na początek okresu 1 109 1 568 1 641 1 855
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D),
  w tym 1 150 2 326 1 150 2 326
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - - -
  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  16


  2.2 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
  2.2.1 Jednostkowy rachunek zysków i strat
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  (wariant porównawczy)
  DANE W TYS. ZŁ

  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres Narastająco za okres 01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 15 9 00 23 786 33 627 40 185
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 900 23 786 33 627 40 185
  II. Zmiana stanu produktów - - - -

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki -
  - - -
  IV.
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - -
  B. Koszty działalności operacyjnej 16 509 20 211 32 965 36 989
  I. Amortyzacja 957 706 1 658 1 357
  II. Zużycie materiałów i energii 425 836 958 1 743
  III. Usługi obce 7 628 10 674 14 879 18 553
  IV. Podatki i opłaty 176 126 348 250
  V. Wynagrodzenia 6 747 7 088 14 107 13 677
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 421 474 792 884
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 155 307 223 525
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -609 3 575 662 3 196
  D. Pozostałe przychody operacyjne 136 35 315 63
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 4 -
  II. Dotacje 74 - 74 -
  III. Inne przychody operacyjne 62 35 237 63
  E. Pozostałe koszty operacyjne 49 -2 49 2
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 1
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -
  III. Inne koszty operacyjne 49 -2 49 1
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -5 22 3 612 928 3 257
  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  17  Lp.
  Wyszczególnienie Kwartalnie za okres Narastająco za okres 01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  G. Przychody finansowe -232 8 3 13
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - - - -
  II. Odsetki 3 8 3 13
  III. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - - -
  V. Inne -235 - - -
  H. Koszty finansowe 490 634 595 735
  I. Odsetki 110 99 215 190
  II. Strata ze zbycia inwestycji - - - -
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 300 218 300 218
  IV. Inne 80 317 80 327
  I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) - 1 244 2 986 336 2 535
  J. Zysk (strata) brutto -1 244 2 986 336 2 535
  K. Podatek dochodowy -231 478 112 430
  L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
  (zwiększenie straty) - -
  M. Zysk (strata) netto (J-K-L) -1 013 2 508 224 2 105
  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  18


  2.2.2 Jednostkowy bilans
  JEDNOSTKOWY BILANS
  DANE W TYS. ZŁ

  AKTYWA 30.06.2017 30.06.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 32 329 34 714
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 009 788
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 24 925 24 107
  III. Należności długoterminowe - -
  IV. Inwestycje długoterminowe 2 995 7 603
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 400 2 216
  B. AKTYWA OBROTOWE 20 832 18 830
  I. Zapasy 679 1 978
  II. Należności krótkoterminowe 11 454 11 600
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 635 1 055
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 064 4 197
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - -
  D. Udziały (akcje) własne - -
  AKTYWA RAZEM 53 161 53 544

  PASYWA
  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 26 122 28 701
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 314 318
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 25 584 26 278
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - -
  VI. Zysk (strata) netto 224 2 105
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego - -
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 27 039 24 843
  I. Rezerwy na zobowiązania 1 519 1 244
  II. Zobowiązania długoterminowe 6 739 7 668
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 16 009 15 591
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 772 340
  PASYWA RAZEM 53 161 53 544  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  19


  2.2.3 Zestawienie w jednostkowym kapitale własnym
  ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM
  DANE W TYS. ZŁ

  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres Narastająco za okres
  01.04.2017-30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  I. Kapitał własny na początek okresu 28 638 26 193 27 401 26 596
  II. Zmiany w kapitale własnym w okresie: -2 516 2 508 -1 279 2 105 1. zysk / strata netto -1 013 2 508 224 2 105 2. umorzenie akcji własnych -1 363 -1 363
  3. pozostałe -140 -140
  III. Kapitał własny na koniec okresu 26 122 28 701 26 122 28 701
  IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 26 122 28 701 26 122 28 701
  Wybrane dane finansowe
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  20  2.2.4 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  (metoda pośrednia)

  DANE W TYS. ZŁ

  Lp. Wyszczególnienie Kwartalnie za okres Narastająco za okres 01.04.2017-
  30.06.2017 01.04.2016-
  30.06.2016 01.01.2017-
  30.06.2017 01.01.2016-
  30.06.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności o peracyjnej
  I. Zysk / Strata netto -1 013 2 508 224 2 105
  II. Korekty razem 1 613 -2 022 548 -10
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+II) 600 486 772 2 095

  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności i
  nwestycyjnej
  I. Wpływy 43 - 47 4
  II. Wydatki 1 962 1 147 2 322 3 036
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I-II) -1 919 -1 147 -2 275 -3 032

  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności fi
  nansowej
  I. Wpływy 1 966 1 502 2 814 5 543
  II. Wydatki 937 776 1 625 4 182
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I-II) 1 029 726 1 189 1 361

  D.
  Przepływy pieniężne netto razem (A.III +
  B.III + C.III) -290 65 -314 424

  E.
  Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym 341 65 314 421
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
  różnic kursowych
  5 - 2 -3

  F.
  Środki pieniężne na początek okresu 754 828 781 472
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w
  tym 469 893 469 893
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - - - -
  Zasady sporządzania raportu kwartalnego
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  21


  3 Z ASADY SPORZĄDZANIA RAPORTU KWARTALNEGO
  Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu kwartalnego raportu, w tym informacje
  o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowoś ci.
  3.1 Nazwa jednostki dominującej, adres siedziby, przedm iot działalności oraz
  nr w rejestrze sądowym
  Jednostka dominująca: Platige Image S.A.
  Adres: Warszawa, ul. Racławicka 99
  Podstawowy przedmiot
  działalności:
  PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją
  filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana
  z filmami, nagraniami wideo i programów
  telewizyjnych
  Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Numer KRS: 0000389414

  3.2 Okres objęty kwartalnym raportem Grupy Kapitałowej
  Raport kwartalny Grupy Kapitałowej został przygotow any za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca
  2017 r. natomiast dane porównawcze obejmują okres o d 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.

  Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporz ądkowanych sporządzone zostały za ten sam
  okres sprawozdawczy, co sprawozdanie finansowe jedn ostki dominującej i przy zastosowaniu spójnych
  zasad rachunkowości.


  Zasady sporządzania raportu kwartalnego
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  22


  3.3 Spółki tworzące Grupę Kapitałową Platige Image
  Jednostka dominująca:
  PLATIGE IMAGE S.A. ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
  Jednostki zależne:

  PLATIGE FILMS Sp. z o.o.
  ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa
  100% posiadanego kapitału
  FATIMA FILM sp. z o.o. oraz FATIMA FILM sp. z. o.o. sp.k.
  ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa
  100% posiadanego kapitału w spółce Fatima sp. z o., która jest jedynym komplementariuszem
  spółki Fatima Film sp. z o.o. sp.k.
  PLATIGE Sp. z o.o. oraz PLATIGE sp. z o.o. sp. k.
  ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa
  100% posiadanego kapitału w spółce Platige sp. z o. , która jest jedynym komplementariuszem
  spółki Platige sp. z o.o. w sp. k.
  PLATIGE US INC.
  33 West 19th Street, 4th Floor, New York 10011
  100% posiadanego kapitału
  DOBRO sp. z o.o.
  ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa
  75% posiadanego kapitału
  PLASTIC Sp. z o.o.
  ul. Obywatelska 102/104, 94-104 Łódź
  51% posiadanego kapitału
  Jednostka stowarzyszona:
  VIVID GAMES S.A. S.K.A.
  ul. Słowackiego 1 85-008 Bydgoszcz
  42,5% posiadanego kapitału
  Jednostki pośrednio zależna:
  PLATIGE IMAGE, LLC
  33 West 19th Street, 4th Floor, New York 10011
  kontrola PlatigeUS, Inc. 100% posiadanego kapitału
  PLATIGE FILMS, LLC
  33 West 19th Street, 4th Floor, New York 10011
  kontrola PlatigeUS, Inc. 100% posiadanego kapitału


  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  23


  4 Z ASADY RACHUNKOWOŚCI
  Omówienie obowiązujących przy sporządzaniu kwartaln ego raportu Grupy Kapitałowej zasad (polityki)
  rachunkowości, w szczególności zasad grupowania ope racji gospodarczych, metod wyceny aktywów i
  pasywów, dokonywania odpisów amortyzacyjnych, ustal ania wyniku finansowego, sporządzania
  jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sposobu s porządzenia skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  4.1 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów
  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi
  zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wy konawczymi.
  W raporcie kwartalnym wykazane są zdarzenia gospoda rcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
  Raport kwartalny został sporządzony w pełnych tysią cach złotych.
  4.2 Stosowane zasady rachunkowości
  4.2.1 Rachunek zysków i strat
  Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie os iągnięte i przypadające na rzecz Grupy
  Kapitałowej przychody oraz związane z tymi przychod ami koszty, zgodnie z zasadami memoriału,
  współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
  Przychody i koszty ujmowane są zgodnie z zasadą mem oriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą,
  niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania pła tności.
  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe, należn e lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży
  tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usł ug (VAT).
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiał ów i środków trwałych ujmuje się w rachunku
  zysków i strat, gdy korzyści i ryzyka wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów
  przekazano nabywcy.
  Przychody i koszty z wykonania usługi okresie reali zacji dłuższym niż okres sprawozdawczy ustala się
  na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawa nsowania usługi. Stan zaawansowania realizacji
  umowy ustala się w powiązaniu ze stanem realizacji projektu. Przewidywana strata związana z
  wykonaniem usługi ujmowana jest bezzwłocznie jako k oszt działalności operacyjnej.
  Na wynik finansowy wpływają ponadto: pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio z wiązane z działalnością w zakresie
  m.in. zysków ze zbycia niefinansowych aktywów trwał ych, aktualizacji wyceny aktywów
  niefinansowych, otrzymania dotacji, objęcia udziałó w;
   przychody finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki doda tnich różnic kursowych nad ujemnymi;
   koszty finansowe z tytułu odsetek, nadwyżki ujemnyc h różnic kursowych nad dodatnimi,
  aktualizacji wyceny zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętego kredytu.


  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  24


  Przychody i koszty odsetek ujmowane są w momencie i
  ch naliczenia. Należne dywidendy zalicza się do
  przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Wal ne Zgromadzenie Wspólników spółki, w którą
  jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa
  do dywidendy.
  Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i stra t obejmuje łącznie część bieżącą i część
  odroczoną.
  Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego j est naliczane zgodnie z przepisami
  podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat c zęść odroczona stanowi różnicę pomiędzy
  stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczoneg o na koniec i na początek okresu
  sprawozdawczego.
  4.2.2 Bilans
  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księga ch według cen ich nabycia i umarza metodą
  liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użytec zności, przy zastosowaniu następujących stawek
  amortyzacyjnych:
  
  koszty zakończonych prac rozwojowych 50,0 %
   koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe 20%
   wartość firmy 5%
   oprogramowanie 50%
   inne 20%
  W Grupie Kapitałowej wszystkie wartości niematerial ne i prawne o wartości powyżej 2,0 tys. złotych
  do wartości 2,5 tys. złotych uznawane są jako nisko cenne, podlegające jednorazowej amortyzacji, a o
  wartości powyżej 2,5 tys. złotych jako wartości nie materialne i prawne podlegające amortyzacji według
  metody liniowej.
  Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest
  przez jednostkę weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach
  odpisów amortyzacyjnych.
  Wartość firmy, która powstaje w związku z wniesieni em zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  ujmowana jest jako składnik wartości niematerialnyc h. Wartość firmy wykazywana jest według cen
  nabycia skorygowanych o ujętą wartość netto (wartoś ć godziwą) nabytych identyfikowalnych aktywów
  oraz o wartość przejętych zobowiązań i należności. Wartość firmy amortyzuje się metodą liniową przy
  zastosowaniu 5% stawki amortyzacyjnej.
  Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych
  o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  25


  Środki trwałe
  Środki trwałe ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Cena nabycia i koszt
  wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów
  poniesionych przez jednostkę do dnia wprowadzenia d o ewidencji, w tym: w okresie budowy,
  montażu, przystosowania i ulepszenia. Do wartości ś rodków zalicza się również koszty obsługi
  zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe pomniejszone
  o przychody z tego tytułu.
  Wartość początkową środków trwałych wprowadzonych d o ewidencji powiększają koszty jego
  ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie , modernizacji lub rekonstrukcji, powodujące,
  że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulep szenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do
  używania.
  Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową zgodni e z okresem ich ekonomicznej użyteczności.
  Okres ten jest zgodny ze stawkami wynikającymi z us tawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
  dochodowym od osób prawnych. W stosunku do inwestyc ji w obcych środkach trwałych odpis
  amortyzacyjny ustala się zgodnie z Art. 32 ust.2 pk t 4 Ustawy o Rachunkowości, tj. zgodnie z okresem
  obowiązywania umowy.
  Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesi ącu po przyjęciu środka trwałego do używania.
  Składniki majątku o wartości początkowej większej n iż 2,0 tys. złotych oraz nie przekraczającej 3,5 tys.
  zł. są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów amor tyzacji w momencie przekazania do
  użytkowania.
  Przykładowe stawki amortyzacyjne:
  
  budynki 2,5 -27%
   urządz enia techniczne i maszyny 10 -30%
   środki transportu 20%
   inne środki trwałe 20%
   prawo użytkowania wieczystego gruntu 1 ,28%
  Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę
  weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonyw anych w następnych latach odpisów
  amortyzacyjnych.
  Na dzień bilansowy środki trwałe wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości
  przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników m ajątku), pomniejszonych o skumulowane
  umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utrat y wartości.
  Inwestycje
  Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągni ęcia korzyści ekonomicznych wynikających
  z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend
  (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym rów nież z transakcji handlowych. Do inwestycji
  zalicza się w szczególności aktywa finansowe oraz t e nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
  które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są po siadane w celu osiągnięcia w/w korzyści.


  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  26


  Nieruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz
  inne inwestycje nie stanowiące aktywów
  finansowych wycenia się na dzień bilansowy według c eny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne
  odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
  Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zal iczone do aktywów trwałych wycenia się metodą
  praw własności.
  Leasing finansowy
  W bilansie ujmowane są obce środki trwałe i wartośc i niematerialne i prawne stanowiące przedmioty
  leasingu, w przypadku, gdy z umowy wynika przeniesi enie zasadniczo całego ryzyka i pożytków
  wynikających z tytułu posiadania aktywów.
  Zapasy
  Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosz tów wytworzenia nie wyższych od ich cen
  sprzedaży netto na dzień bilansowy.
  Należności i zobowiązania
  Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając st opień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
  dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpow iednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub
  do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należn ości, której dotyczy odpis aktualizujący.
  Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w k wocie wymagającej zapłaty. Należności i
  zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje si ę na dzień ich powstania według średniego
  kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla da nej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.
  Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych warto ści wycenia się po kursie średnim ustalonym
  dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
  Środki pieniężne
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
  Wyrażone w walutach obcych środki wycenia się na dz ień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla
  danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzie ń.
  Rozliczenia międzyokresowe
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych
  okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyo kresowe kosztów dokonywane są w wysokości
  prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżąc y okres sprawozdawczy.
  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu pr awdopodobieństwa przyszłe zobowiązania,
  których kwotę można w sposób uzasadniony i wiarygod ny oszacować, Rezerwy zalicza się odpowiednio
  do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finans owych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od
  okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się w iążą. Rezerwy tworzone są między innymi na
  poniższe tytuły:
   odprawy emerytalno-rentowe,
   niewykorzystane urlopy,


  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  27


  
  roszczenia gwarancyjne,
   koszty usług obcych.
  Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku docho dowego
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ust ala się w wysokości kwoty przewidzianej
  w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,
  które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty
  podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy u względnieniu zasady ostrożności.
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tw orzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w z wiązku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwię kszenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego w przyszłości.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego pod atku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązują cych w roku powstania obowiązku
  podatkowego.
  Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku docho dowego, dotyczące operacji rozliczanych z
  kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
  Wycena transakcji w walutach obcych
  Transakcje walutowe ujmuje się w księgach rachunkow ych na dzień ich przeprowadzenia po kursie
  (1) faktycznie zastosowanym w przypadku sprzedaży l ub kupna walut obcych oraz otrzymania
  należności lub zapłaty zobowiązań na rachunku PLN; (2) średnim ustalonym dla danej waluty przez
  Prezesa NBP na dzień poprzedzający datę wystawienia dokumentu w pozostałych przypadkach,
  a w tym w ewidencji kosztów lub przychodów, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty
  zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktyczni e zastosowanego kursu waluty w danym dniu.
  Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilans owy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach
  obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, or az powstałe w związku z zapłatą należności i
  zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprz edaży walut, zalicza się odpowiednio do
  przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadniony ch przypadkach – do kosztu wytworzenia
  produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny na bycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych,
  środków trwałych w budowie lub wartości niematerial nych i prawnych.
  4.2.3 Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metod ą pośrednią.
  4.3 Instrumenty finansowe
  4.3.1 Klasyfikacja instrumentów finansowych
  Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zg odnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z
  dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zas ad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania
  i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zas ady wyceny i ujawniania aktywów finansowych
  opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia, w


  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  28


  tym w szczególności (1) udziałów i akcji w jednostk
  ach podporządkowanych, (2) praw i zobowiązań
  wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowyc h, (3) należności i zobowiązań z tytułu dostaw
  i usług oraz (4) instrumentów finansowych wyemitowa nych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty
  kapitałowe.
  Aktywa finansowe dzieli się na: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
   pożyczki udzielone i należności własne,
   aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnośc i,
   aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
  Zobowiązania finansowe dzieli się na: zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
   pozostałe zobowiązania finansowe.
  4.3.2 Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych
  Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowyc h na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia,
  to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków l ub przekazanych w zamian innych składników
  majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości
  otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ust alaniu wartości godziwej na ten dzień
  uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty trans akcji.
  Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonan ych na rynku regulowanym wprowadza się do
  ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
  4.3.3 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zal icza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia
  korzyści ekonomicznych wynikających z krótkotermino wych zmian cen oraz wahań innych czynników
  rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego ins trumentu, a także inne aktywa finansowe, bez
  względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawie raniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik
  portfela podobnych aktywów finansowych, co do które go jest duże prawdopodobieństwo realizacji
  w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomiczny ch.
  Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych p rzeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne
  instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy S półka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty
  zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznac zonych do obrotu zalicza się również
  zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów w artościowych oraz innych instrumentów
  finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umow y sprzedaży krótkiej.
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki
  okresowej wyceny, z wyłączeniem pozycji zabezpiecza nych i instrumentów zabezpieczających, zalicza
  się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowy ch okresu sprawozdawczego, w którym
  nastąpiło przeszacowanie.  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  29  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalnośc
  i
  Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wym agalności zalicza się niezakwalifikowane do
  pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa f inansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają
  termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych
  terminach korzyści ekonomicznych, na przykład oproc entowania, w stałej lub możliwej do ustalenia
  kwocie, pod warunkiem, że Spółka zamierza i może ut rzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one
  wymagalne.
  Pożyczki udzielone i należności własne
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalic za się, niezależnie od terminu ich wymagalności
  (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wyda nia bezpośrednio drugiej stronie kontraktu
  środków pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i nale żności własnych zalicza się także obligacje i inne
  dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wyd ane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu
  środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jedn oznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli
  nad wydanymi instrumentami finansowymi.
  Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółk a przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie,
  zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych d o obrotu.
  Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie z alicza się nabytych pożyczek ani należności, a także
  wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrum entów kapitałowych nowych emisji, również
  wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie pu blicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku
  praw do akcji – także w obrocie wtórnym.
  Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
  zasady ostrożności. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3
  miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych
  dostępnych do sprzedaży.
  Przekwalifikowania aktywów finansowych
  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień
  przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finan sowych. Wartość godziwa na dzień
  przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustal oną ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia.
  Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowy ch poddanych przekwalifikowaniu ujęte do tej
  pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.
  Zobowiązania finansowe
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w ty m w szczególności instrumenty pochodne
  o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyzn aczone jako instrumenty zabezpieczające,
  wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i stra ty wynikające z ich wyceny ujmowane są
  bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
  Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według
  wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości g odziwej.


  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  30


  Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w kwoc
  ie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady
  ostrożności.
  Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do k siąg rachunkowych pod datą zawarcia
  kontraktu.
  Rachunkowość zabezpieczeń
  Spółki z Grupy Kapitałowej nie stosują rachunkowośc i zabezpieczeń.
  4.4 Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustale nia wartości godziwej
  aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w taki ej wartości
  Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a
  zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji ry nkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
  poinformowanymi stronami.
  4.4.1 Zasady konsolidacji
  Raport kwartalny został sporządzony na podstawie sp rawozdania finansowego jednostki dominującej
  oraz sprawozdań jednostek kontrolowanych przez jedn ostkę dominującą (czyli jej jednostek
  zależnych). Jednostki zależne podlegają konsolidacj i pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez
  jednostkę dominującą do czasu ustania tej kontroli. Uznaje się, że kontrola występuje wówczas, gdy
  jednostka dominująca ma możliwość wpływania na poli tykę finansową i operacyjną podległej jednostki
  w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności.
  W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowy ch jednostek zależnych dokonuje się korekt
  mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną jednostkę z zasadami
  stosowanymi przez jednostkę dominującą.
  Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włąc zenia jej do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego ujmowane są według wartości godziwej. R óżnica między wartością godziwą tych aktywów
  i zobowiązań oraz ceną przejęcia powoduje powstanie wartości firmy, które są wykazywane w
  odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu.
  Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zach odzące między podmiotami powiązanymi objętymi
  konsolidacją podlegają eliminacji.
  4.4.2 Zmiany polityki rachunkowości
  W dniu 4 sierpnia 2017 Emitent opublikował raport b ieżący ESPI 10/2017, w którym poinformował o
  decyzji o zmianie zasad rachunkowości dotyczących k sięgowania produkcji filmowych realizowanych
  na własne ryzyko, także w koprodukcji, począwszy od sprawozdań finansowych za okresy kończące się
  w dniu 30 czerwca 2017. Decyzja została podjęta w o parciu o odpowiednie przepisy Ustawy o
  rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawc zości Finansowej zatwierdzone przez Unię
  Europejską, w tym MSSF 11 oraz praktykę księgowania koprodukcji filmowych.

  Produkcje filmowe (obecne, do których należy film F atima i przyszłe, których realizacja rozpocznie się
  po zmianie zasad rachunkowości) począwszy od ww. ok resu są wyceniane w aktywach Grupy w


  Zasady rachunkowości
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  31


  wysokości kosztów bezpośrednich poniesionych na ich
  wytworzenie wewnątrz Grupy lub nabycie jako
  aktywa długoterminowe w odniesieniu do produkcji o dłuższym niż roczny przewidywanym okresie
  realizacji lub jako aktywa bieżące w odniesieniu do produkcji o przewidywanym okresie realizacji
  nieprzekraczającym roku. Wszelkie otrzymane wpływy oraz wartość wkładów rzeczowych, w tym od
  koproducentów, począwszy od ww. okresu są księgowan e jako rozliczenia międzyokresowe
  przychodów. Począwszy od dnia premiery produkcji fi lmowych aktywa oraz rozliczenia
  międzyokresowe przychodów będą rozpoznawane w rachu nku wyników jako odpowiednio koszty i
  przychody w okresie, w którym Grupa spodziewać się będzie wpływów z tytułu dystrybucji produkcji.
  Powyższa zmiana pozwoliła lepiej oddać ekonomiczny sens tych transakcji poprzez rozliczenie kosztów
  i przychodów związanych z daną produkcją w tych sam ych okresach zgodnie z zasadą współmierności
  kosztów i przychodów.  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  32


  5 C HARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ I NIEPOWODZEŃ
  EMITENTA
  Opis najważniejszych czynników i zdarzeń mających w pływ na osiągnięte wyniki.
  5.1 Informacja zarządu na temat aktywności jaką w okres ie objętym raportem
  podejmował w obszarze prowadzonej działalności
  5.1.1 Istotne projekty Grupy Kapitałowej Platige Im age
  W okresie od 1 kwietnia 2017 do daty publikacji nin iejszego raportu okresowego Emitent
  poinformował o podpisaniu lub o odstąpieniu od isto tnych umów dotyczących następujących
  projektów:
  · Wiedźmin | W dniu 16 maja 2017 r. weszło w życie tzw. Binding Deal Memorandum ("BDM" –
  wiążące podstawowe warunki umowy) podpisane przez P latige Films, Netflix Entertainment
  LLC, Interborough Inc. (za pośrednictwem której usł ugi świadczy Sean Daniel) i Antimatter Inc.
  (za pośrednictwem której usługi świadczy Jason Brow n). BDM określa główne warunki
  współpracy stron przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o
  wiedźminie Geralcie ("The Witcher"). BDM określa po dstawowe założenia produkcji
  pierwszego i kolejnych sezonów serialu o wiedźminie Geralcie. Platige Films przekaże do
  Netflix posiadane prawa umożliwiające wyprodukowani e serialu (Netflix nie jest jednak
  zobowiązany do jego wyprodukowania, a rozpoczęcie p rodukcji będzie uzależnione od jego
  decyzji). W przypadku rozpoczęcia produkcji pierwsz ego sezonu Platige Films będzie świadczył
  (za pośrednictwem Tomasza Bagińskiego i Jarosława S awko) wybrane usługi Executive
  Producer, wykona określone efekty specjalne, a Toma sz Bagiński zostanie zaangażowany jako
  jeden z reżyserów. W BDM określone zostały gwaranto wane minimalne przychody Platige
  Films z tytułu świadczonych usług w przypadku reali zacji pierwszego sezonu, które to
  przychody nie przekroczą 10% przychodów Grupy Kapit ałowej Emitenta za rok 2016.
  Ostateczna wartość projektu zależeć będzie od uzgod nionego zakresu usług. Obecnie projekt
  znajduje się w fazie preprodukcji.
  · Fatima | W II kwartale 2017 trwały prace kończące etap stil omatiku. Etap ten został
  zakończony i projekt jest gotowy do dalszego rozwoj u. Zgodnie z decyzjami Zarządu w Grupie
  Platige Image duże projekty, które tworzą portfel I P („Intelectual Property”) będą realizowanie
  w oddzielnych podmiotach gospodarczych. W maju 201 7 roku projekt „Fatima” został
  przeniesiony do spółki Fatima Film sp. z o.o. sp. k . („Fatima Film”).
  Po dniu bilansowym tj. 18 lipca 2017 roku wobec nie wywiązywania się koproducenta Imaginew
  Internacional Unipessoal Lda z siedzibą w Portugali („Imaginew”) ze zobowiązań dotyczących
  finansowania produkcji Fatima Film odstąpiła od umo wy z Imaginew o czym Emitent
  poinformował w raporcie bieżącym ESPI 9/2017. Wobe c skorzystania z umownego prawa
  odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, Imagi new nie jest zobowiązana do


  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  33


  uregulowania niezapłaconych rat, a Fatima Film nie
  jest zobowiązana do zwrotu Imaginew ani
  otrzymanych w wykonaniu Umowy kwot, ani zwrotu prze kazanych praw autorskich.
  Konsekwencją uznania Umowy za niezawartą jest brak kontraktowego zobowiązania Fatima
  Film do przekazania Imaginew jakichkolwiek praw do Filmu. W efekcie odstąpienia od umowy
  Fatima Film posiada 100% praw autorskich do filmu i do wyprodukowanych do dnia
  odstąpienia od umowy etapów produkcji (stilomatik, scenariusz).
  Fatima Film planuje w oparciu o wykonane już prace i posiadane prawa autorskie kontynuować
  produkcję Filmu i poszukiwać źródeł jego finansowan ia nie wykluczając współpracy w tym
  zakresie z innymi podmiotami. Data premiery Filmu z ostanie określona w późniejszym
  terminie.
  · Trailer dla Smilegate Entertainment Inc. | Po dniu bilansowych tj. w dniu 8 sierpnia 2017
  została zawarta umowa na produkcję trailera do gry komputerowej o wartości
  nieprzekraczającej 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2016.

  5.1.2 Pozostałe wybrane projekty i aktywności reali zowane przez Grupę Kapitałową Platige Image w
  okresie objętym niniejszym raportem okresowym
  Celem poniższej prezentacji projektów jest przedsta wienie inwestorom portfela projektów
  realizowanych przez Grupę w
  II kwartale 2017 . Żaden z tych projektów, poza filmem Another Day o f
  Life, indywidualnie nie jest projektem istotnym w k ontekście wyników finansowych i skali działalności
  Grupy.
  Główne realizacje - cinematiki
  · Frostpunk – trailer „Whiteout” | Zwiastun gry science-fiction tworzonej przez polski zespół 11
  bit studios. Naturalne odwzorowanie środowiska wyso kogórskiego i zbliżone do fotorealizmu
  efekty pogodowe. Pierwsza produkcja Platige Image z realizowana z użyciem oprogramowania
  Houdini, otwierającego przed zespołem nowe możliwoś ci kreacji.
  http://www.vimeo.com/212242362
  ·
  League of Legends Mid-Season Invitational 2017 | Zapowiedź tegorocznej edycji
  prestiżowego turnieju League of Legends – trzeciej największej gry w świecie e-sportu,
  posiadającej bazę ponad 100 mln aktywnych graczy.
  http://www.vimeo.com/214661140
  ·
  Skull and Bones | Pierwszy zwiastun nowego IP Ubisoftu – multiplatfor mowej gry osadzonej
  w świecie piratów i morskich pojedynków. Starcie ok rętów, które wyróżnia zaawansowana
  symulacja wody i efektów cząsteczkowych. Skull and Bones to jedna z najważniejszych i
  najlepiej przyjętych premier prestiżowych targów E3 2017.
  http://www.vimeo.com/221607974


  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  34


  ·
  Dishonored: Death of the Outsider | Cinematik samodzielne rozszerzenie gry Dishonored 2 .
  Zwraca uwagę trwającą minutę sceną akcji, zrealizow aną w jednym, złożonym ujęciu. Głosu
  użyczają Rosario Dawson i Michael Madsen, znany z f ilmów Quentina Tarantino. Premiera na
  E3 2017.
  http://www.vimeo.com/223606024  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  35

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  36

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  37

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  38

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  39


  Główne realizacje – reklama – postprodukcja / anima cja
  ·
  Schweppes | Trzy reklamy (z których dwie zostały już wyemitowan e) przeznaczone na rynek
  arabski i zrealizowane dla Memac Oglivy. Seria nawi ązuje do kultowej kampanii Jona Hollisa
  sprzed 15 lat, z tresowanym lampartem w roli główne j. Powrót zwierzęcia – stworzonego
  komputerowo – wygenerował 6 mln odsłon na YouTube w ciągu trzech tygodni od premiery.
  http://www.vimeo.com/216015327
  ·
  Stride | Spot reklamujący gumę do żucia, przeznaczony do emi sji w Chinach. Na jego potrzeby
  Platige Image wykreowało fotorealistycznego animowa nego hipopotama, stworzyło liczne
  matte paintings oraz realistyczną symulację wody.
  http://www.vimeo.com/213832048
  ·
  Carrefour | Postprodukcja dwóch reklam z Jackiem Braciakiem w r oli głównej, wykonanych
  przez Dobro dla sieci Carrefour. Szczegóły w sekcji „Dobro”.
  ·
  Żubr | Najnowsza reklama w cyklu dla Kompanii Piwowarskiej . Odznacza się dynamiką i
  nietypową perspektywą, z której ukazana została pus zcza. Sekwencja gonitwy żaby za
  pasikonikiem korzysta z rozwiązań operatorskich i m ontażowych znanych z filmowych scen
  pościgów.
  http://www.vimeo.com/220618880
  Główne realizacje – reklama – postprodukcja / anima cja (Studio Kreatywne „Dobro”)
  ·
  Carrefour – Uniform, który dba | Dwuminutowy spot prezentujący nowy uniform dla
  pracowników Carrefour, o właściwościach bakteriobój czych i wirusobójczych. Materiał
  zrealizowany dla agencji Saatchi & Saatchi.
  ·
  Carrefour – Festiwal piwa | Spot promujący dział piwny w marketach Carrefour. Zrealizowany
  z czterema wariantami zakończeń, prezentującymi róż ne marki piwa. Kolejna odsłona
  popularnego cyklu humorystycznych reklam z Jackiem Braciakiem w roli głównej.
  http://www.vimeo.com/220627477
  ·
  Pastempomat | Teledysk do utworu Dawida Podsiadło, wyreżyserowan y przez Sebastiana
  Pańczyka. Postprodukcję wykonało Platige Image. Kli p spotkał się ze znakomitym przyjęciem i
  został nagrodzony Fryderykiem – szczegóły w dziale „Promocja i nagrody”.
  http://www.vimeo.com/170941778
  ·
  Goodnight, Goodbye | Teledysk Sebastiana Pańczyka do piosenki zespołu F ertile Hump,
  wykorzystujący m.in. zdjęcia podwodne.
  ·
  Frugo – Poczuj luz | Spot z udziałem Kamila Bednarka, wchodzący w skład największej w
  historii marki kampanii reklamowej „Tak miksuje Fru go”.


  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  40


  http://www.vimeo.com/226439738
  ·
  Nałęczowianka | Podróż w czasie z Nałęczowianką | Reklama zrealizo wana w technologii VR
  360 w ramach kampanii „200 lat badania wód nałęczow skich”.
  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  41

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  42

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  43


  Produkcja eventy
  ·
  Kuchenne triki | Pierwszy program telewizyjny zrealizowany w całośc i (koncepcja,
  preprodukcja, produkcja, postprodukcja) przez Plati ge Image. Wielokrotnie wyróżniana
  szefowa kuchni Ewa Olejniczak pokazuje widzom, jak mogą ułatwić sobie przygotowywanie
  posiłków. Treści wartościowe zarówno dla początkują cych, jak i doświadczonych kucharzy.
  Premiera pierwszego odcinka odbyła się 10 kwietnia 2017 r. na kanale TLC Polska.
  ·
  UEFA – finał Ligi Europy | Piąta ceremonia wyprodukowana przez Platige Image n a potrzeby
  finałów UEFA – odwołana ze względu na zamach w Manc hesterze. Widowisko z udziałem
  szwedzkiego duetu DJ-ów Axwell Λ Ingrosso miało pop rzedzić mecz Ajaxu Amsterdam i
  Manchester United. Zaprezentowany został fragment o twarcia. Całe show prawdopodobnie
  odbędzie się podczas finału Ligi Europy w Lyon w 20 18 r.
  ·
  Muzeum Warszawy od nowa | Realizacja techniczna uroczystości otwarcia muzeum ,
  opracowanej przez Fish Ladder. Szczegóły w sekcji „ Fish Ladder”.
  Entertainment
  · Spektakl teatralny „Piloci” | Spektakl Teatru Muzycznego ROMA, którego motywem
  przewodnim jest miłość w czasach wojny, a tłem – ul ice Warszawy i Paryża lat 40. XX wieku.
  Działający w strukturach Platige Image dział Platig e Entertainment, we współpracy ze
  scenografem Jeremim Brodnickim, pracuje nad oprawą wizualną wykorzystującą animację
  komputerową i mapping obiektów scenicznych. Po raz pierwszy w historii polskiego teatru na
  scenie zostaną pokazane m.in. bitwy powietrzne i an imacje w stylu retro. Łącznie Platige Image
  przygotowuje około 40 filmów krótkometrażowych. Pre miera tego największego w historii
  Teatru Muzycznego ROMA spektaklu przewidziana jest na październik 2017 r.
  · 17 maja odbyła się poświęcona sztuce konferencja pr asowa z udziałem Kamila Pohla – reżysera
  animacji z Platige Image.
  Gry wideo
  ·
  War On Cancer | Pierwsza gra wideo autorstwa Platige Image, zreali zowana we współpracy z
  Saatchi & Saatchi IS na potrzeby fundacji Alivia. Z ostała wydana 11 kwietnia przez 11 bit studios
  w modelu free-to-play (darmowa do pobrania). Rozgry wka polega na walce z nowotworami
  próbującymi opanować organiczny świat. Pieniądze z mikrotransakcji, umożliwiających m.in.
  zakup dodatkowej amunicji, trafiają do zarejestrowa nych w fundacji osób chorych na raka,
  osobiście wskazywanych przez graczy. Produkcja zost ała bardzo dobrze przyjęta,
  zakwalifikowana do sekcji najchętniej pobieranych t ytułów sklepu App Store. Zdobyła trzy
  nominacje oraz dwie brązowe nagrody podczas tegoroc znej edycji Konkursu KTR w
  kategoriach: Digital & Mobile: Digital Branded Cont ent oraz Media: Kreatywne wykorzystanie
  Mobile  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  44

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  45

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  46

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  47

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  48  Film

  · Wonder Woman | Realizacja sceny otwierającej najlepiej przyjęty f ilm w ramach DC Extended
  Universe. Na życzenie reżyser Patty Jenkins, zainsp irowanej „Bitwą pod Grunwaldem 3D”,
  Platige Image przeniosło w 3D i animowało obraz opo wiadający dzieje głównej bohaterki i jej
  narodu. Amerykańska premiera Wonder Woman miała mie jsce 25 maja. Prace nad sceną
  trwały ponad rok.
  ·
  Legendy polskie Allegro: Jaga – making of | Ośmiominutowy materiał obrazujący kulisy
  powstawania Jagi – trzeciego epizodu Legend polskic h. Twórcy mówią m.in. o idei stojącej za
  produkcją i technikach realizacyjnych. Wypowiedziom towarzyszą materiały nagrane na planie.
  Dokument wzorowany na najlepszych filmach making of towarzyszących hollywoodzkim
  produkcjom.
  · Another Day of Life | Fabularyzowany dokument na podstawie książki Rysza rda
  Kapuścińskiego „Jeszcze dzień życia”, przeplatający fragmenty live action z animacją
  komputerową, rekonstruującą historyczne wydarzenia. Platige Films koproducent polski
  zakończył swój zakres prac. Projekt znajduje się n a etapie ostatnich prac u koproducentów
  belgijskich i hiszpańskich
  http://www.vimeo.com/51293049
  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  49

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  50


  Fish Ladder
  Interdyscyplinarny zespół d.s. projektów specjalnych Platige Image. Fish Ladder opracowuje
  multimedialną narrację towarzyszącą nowym technolog iom, produktom, eventom czy ideom.
  Kulturotech - koncepcja
  Fish Ladder sformułował ideę łączenia technologii z kulturą i nauką w projektowaniu nowych
  produktów, usług czy doświadczeń.
  Kulturotech oznacza nadanie kulturowego kontekstu p roduktom (np. wykorzystanie motywów
  słowiańskich w grze wideo skierowanej na rynek świa towy – jak w Wiedźminie 3), ale także
  zastosowanie nowoczesnych technologii do promowania lokalnej kultury (np. użycie zaawansowanych
  efektów specjalnych w filmach, których bohaterami s ą postacie z lokalnych baśni i podań – przykład
  Legend Polskich Allegro).
  Idea kulturotechu była realizowana przez Fish Ladde r w ramach projektów Muzeum Warszawy, Lech
  Coaster i Polski E-bus. Ponadto członkowie zespołu dyskutowali o niej w ramach paneli dyskusyjnych z
  reprezentantami sfery publicznej i polskiego biznes u.
  Główne projekty zrealizowane w II kwartale
  ·
  Raport „Otwarte innowacje na pograniczu przemysłów k reatywnych, nauki i biznesu” |
  Przygotowany we współpracy z PwC Polska przegląd na jciekawszych modeli kreacji nowych
  produktów i usług, wpisujących się w ideę kulturote chu. W drugim kwartale 2017 r. raport stał
  się podstawą dyskusji podczas konferencji „Biznes v s Kultura. Jak połączyć piękne z
  pożytecznym?” Fundacji Sztuki Art-House i Wyższej S zkoły Bankowej w Bydgoszczy, a także
  specjalnego spotkania w Polskiej Radzie Biznesu. Je go elementy zostały wykorzystane w
  ramach panelu „Strategia państwa dla wsparcia przem ysłów kreatywnych” na kongresie
  Impact CEE.
  ·
  Współpraca z Business Insider | Dzięki nawiązaniu stałej współpracy Platige Image p ojawia się
  w polskiej edycji serwisu Business Insider. Pierwsz ym zrealizowanym materiałem była
  rozmowa z Tomaszem Bagińskim o łączeniu kreatywnośc i z biznesem w ramach idei
  kulturotechu. Jej podstawę stanowił raport „Otwarte innowacje”. Kolejne wspólne tematy to
  m.in.: koncepcje muzeów nowej generacji czy też zja wisko car sharingu.
  ·
  Tematyzacja dla Lech Coastera w Śląskim Wesołym Mia steczku Legendia | Lech Coaster to
  największy rollercoaster w Europie Środkowo-Wschodn iej, otwarty 1 lipca 2017 r. Towarzyszy
  mu multimedialna narracja wprowadzająca w kontekst fabularny, wzorowana na atrakcjach,
  którymi szczycą się tylko największe i najlepsze pa rki rozrywki na świecie. Fish Ladder, Platige
  Image i Tatry Mountain Resorts a.s. stworzyły filmo wą opowieść o mitycznym władcy Polan
  Lechu, którą zwiedzający oglądają w kinie panoramic znym przed przejażdżką.
  ·
  Otwarcie Muzeum Warszawy | Zespół Fish Ladder opracował koncepcję otwarcia
  odnowionego Muzeum Warszawy i zrealizował ją wraz z Platige Image. Uroczystości
  towarzyszył spektakl wizualny, przedstawiający impr esyjne historie kilku wybranych


  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  51


  eksponatów i wykorzystujący mapping 3D. Stworzono t
  akże instalację na Rynku Starego
  Miasta, wzorowaną na przekroju muzeum i będącą meta forycznym odwzorowaniem 21
  gabinetów z jakich składała się wystawa.
  ·
  Polski E-bus | Fish Ladder oraz Platige Image dołączyły do konsorc jum Polski E-bus,
  projektującego autobus elektryczny nowej generacji. Zespół będzie odpowiadać za
  rozwiązania designerskie i warstwę narracyjną skupi oną wokół pojazdu marki Ursus.
  ·
  Centrum Poezji „Diwan Al Arab” w Katarze | We współpracy z Ministerstwem Kultury i Sportu
  Państwa Katar Fish Ladder stworzył autorskie show i nspirowane arabską poezją i kaligrafią,
  wykorzystujące mapping 3D. Pokaz odbył się w Muzeum Sztuki Islamskiej w Doha.  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  52

  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  53


  PROMOCJA I NAGRODY W GRUPIE PLATIGE IMAGE
  · 7 nagród, 11 nominacji Klubu Twórców Reklamy
  Projekty, w których uczestniczyły Platige Image, Do
  bro i Fish Ladder, spotkały się z dużym
  uznaniem jury KTR. Łącznie nasze studia nominowano 11 razy (siedem nominacji dla Platige
  Image i cztery dla Dobra).
  Dobro otrzymało cztery Miecze za teledysk do utworu „Pastempomat” - w kategoriach
  Scenariusz krótkiej formy filmowej, Casting, Zdjęci a i Production Excellence. Już po pierwszym
  roku działalności zostało uznane za drugi najlepszy dom produkcyjny w Polsce.
  Platige Image zostało nagrodzone trzema Mieczami – w kategorii Digital Branded Content za
  grę mobilną War On Cancer, a także w kategoriach Pr oduction Excellence za projekt Legendy
  Polskie i Video / Efekty Specjalne / Postprodukcja obrazu za Twardowsky 2.0.
  · Fryderyk 2017 za Teledysk Roku
  Wyreżyserowany przez Sebastiana Pańczyka teledysk d
  o utworu Dawida Podsiadło
  „Pastempomat” został ogłoszony Teledyskiem Roku na gali Fryderyki 2017.
  · Bound dwukrotnie nagrodzone na Digital Dragons
  Podczas Digital Dragons – jednej z największych pol
  skich imprez poświęconych grom wideo –
  zrealizowany przez Plastic tytuł Bound otrzymał nag rody Best Polish Game Art 2016 i Best
  Polish Game Audio 2016.
  · Jan Pomierny na Impact '17
  Jan Pomierny z Fish Ladder poprowadził panel "Strat
  egia państwa dla wsparcia przemysłów
  kreatywnych" w ramach kongresu Impact '17. W dyskus ji wzięli udział: Jadwiga Emilewicz z
  Ministerstwa Rozwoju, Paweł Lewandowski z Ministers twa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  oraz dr Piotr Dardziński z Ministerstwa Nauki i Szk olnictwa Wyższego.
  W ramach wydarzenia Jan wziął udział także we wspól nym panelu z Instytutem Wzornictwa
  Przemysłowego, PESA Bydgoszcz SA i JIVR Bike. Przed miotem były rozważania na temat
  przemysłów kreatywnych w charakterze źródeł innowac ji.
  · Krzysztof Noworyta na konferencji „Historia w grach
  video”
  Wystąpienie na konferencji organizowanej przez Fundację Indie Games Polska, którego
  tematem przewodnim był potencjał opowiadania histor ii, tkwiący w historycznych i
  legendarnych polskich postaciach. Omawiano nie tylk o źródła inspiracji (np. świat Sarmatów),
  ale i sposoby przetwarzania go na nowoczesną formę. Element promocji idei kulturotechu.
  · Prezentacja Olgi Szablewicz na Animayo Internationa
  l Film Festival


  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  54


  Przedstawienie najlepszych cinematików i projektów
  VFX zrealizowanych przez Platige Image
  na międzynarodowym festiwalu poświęconym animacji, efektom wizualnym i grom wideo.
  Prezentacja odbyła się 6 maja w Las Palmas na Gran Canarii.

  5.2 Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych oraz czynników, które
  miały istotny na nie wpływ
  Poniższe omówienie osiągniętych wyników finansowych Grupy Platige Image dotyczy danych
  skonsolidowanych.
  W dniu 18 lipca 2017, już po dacie bilansowej, spół ka Fatima Film sp. z o.o. s.k. („Fatima Film”),
  wchodząca w skład Grupy Platige Image skorzystała z prawa odstąpienia od umowy dotyczącej
  wspólnej koprodukcji filmu pod roboczym tytułem „Fa tima”. Umowa przewidywała, że w przypadku
  skorzystania przez Fatima Film z umownego prawa ods tąpienia Umowa uważana jest za niezawartą,
  Imaginew nie jest zobowiązana do uregulowania nieza płaconych rat, a Fatima Film nie jest
  zobowiązana do zwrotu Imaginew ani otrzymanych w wy konaniu Umowy kwot, ani zwrotu
  przekazanych praw autorskich. Konsekwencją uznania Umowy za niezawartą jest brak kontraktowego
  zobowiązania Fatima Film do przekazania Imaginew ja kichkolwiek praw do Filmu. W związku z
  odstąpieniem od Umowy Fatima Film planuje w oparciu o wykonane już prace i posiadane prawa
  autorskie kontynuować produkcję filmu „Fatima”.
  W dniu 4 sierpnia 2017, Zarząd Emitenta podjął decy zję o zmianie zasad (polityki) rachunkowości w
  odniesieniu do produkcji filmowych realizowanych na własne ryzyko, także w koprodukcji. Decyzja
  została podjęta w oparciu o odpowiednie przepisy Us tawy o rachunkowości, Międzynarodowe
  Standardy Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzone przez Unię Europejską, w tym MSSF 11 oraz
  praktykę księgowania koprodukcji filmowych.
  Zmiana zasad (polityki) rachunkowości w odniesieniu do tego kontraktu ma następujący wpływ na
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Platige Im age za okres 01.01.2017-30.06.2017 oraz za rok
  2016:
  · dotychczas rozpoznane przychody i koszty zostały wy księgowane z rachunku wyników
  za 2017 oraz wprowadzono korektę kapitału własnego w stosunku do wyniku
  rozpoznanego w 2016
  · Wartość wytworzonych dzieł została wyceniona w wyso kości kosztów bezpośrednich
  poniesionych na ich wytworzenie wewnątrz Grupy lub nabycie i ujawnione w bilansie
  w pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe .
  · Wszelkie otrzymane wpływy oraz wartość wkładów rzec zowych, w tym od
  koproducentów, zostały rozpoznane jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.
  Odstąpienie od umowy zostanie rozpoznane w sprawozd aniu finansowym za III kwartał 2017 poprzez
  rozliczenie należności od Imaginew (aktywa) ze zobo wiązaniami do wpłaty rat na produkcję filmu
  (pasywa).


  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  55  Efekt dotychczasowych zmian na opublikowany rachune
  k wyników według stanu na 31.03.2017 r
  przedstawiono w tabeli poniżej:
  Lp. Wyszczególnienie przed
  korektą
  po korekcie zmiana
  01.01.2017- 31.03.2017 01.01.2017-
  31.03.2017
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 8 127 15 220 -2 907
  B. Koszty działalności operacyjnej 17 433 15 430 -2 003
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 694 -210 -904
  D. Pozostałe przychody operacyjne 179 179 -
  E. Pozostałe koszty operacyjne - - -
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 873 -31 -904
  G. Przychody finansowe 241 241 -
  H. Koszty finansowe 105 105 -
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udzia łów
  jednostek podporządkowanych - - -
  J.
  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I) 1 009 105 -904
  K. Odpis wartości firmy - - -
  L. Odpis ujemnej wartości firmy - - -
  M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach
  podporządkowanych wycenianych metodą praw
  własności - - -
  N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) 1 009 105 -904
  O.
  Podatek dochodowy 136 -35 -171
  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku
  (zwiększenie straty) - -
  Q.
  Zyski (straty) mniejszości 3 3 -
  R. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-Q) 870 137 -733

  W niniejszym omówieniu wyników finansowych w danych porównawczych za I kwartał 2017 przyjęto
  wartości po wprowadzeniu wyżej wymienionych korekt dotyczących projektu Fatima.
  Dane za okres porównawczy w odniesieniu do ubiegłeg o roku tj. za okres II kwartału 2016 (kwartalnie
  i narastająco) przedstawiono zgodnie z danymi zapre zentowanymi w raporcie kwartalnym za okres II
  kwartału 2016. Należy zwrócić uwagę, że wyniki za okres porównawczy zawierają wyniki finansowe
  spółki Juice sp. z. o. o., w której udziały Emitent sprzedał w dniu 30 grudnia 2016 (patrz raport bież ący
  ESPI 10/2016). Dla oceny wyników operacyjnych Grup y w warunkach porównywalnych w niniejszym
  omówieniu zaprezentowano dodatkowo skonsolidowane p rzychody i koszty operacyjne pro-forma za
  II kwartał 2016 po wyeliminowaniu odpowiednich wart ości przychodów i kosztów operacyjnych spółki
  Juice sp. z o.o. (wraz ze spółką zależną Juice Soun d sp. z o.o.) – patrz przypis 1 i 2


  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  56  Przychody
  a. Kwartalnie w okresie 01.04.2017-30.06.2017
  W II kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa Platige Im age zrealizowała łączne przychody o wartości 18,1
  mln zł, tj. o 30,4 % mniej w stosunku do analogiczn ego okresu roku 2016
  1, kiedy to wyniosły 26,0 mln
  zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału kalendarz owego tj. do I kwartału 2017 przychody ze
  sprzedaży są wyższe o 2,9 mln zł, co stanowi wzrost o 19,1%. Niższe przychody w porównaniu do II
  kwartału 2016 wynikają z:
  - efektu bazy – wysokiej sprzedaży osiągniętej w I I kwartale 2016 roku. W 2016 roku wysoka sprzedaż
  w II kwartale wynikała z finalnego rozliczenia musi calu SKY oraz konsolidacji przychodów Grupy Juice,
  której udziały zostały sprzedane w grudniu 2016 i w yniki finansowe Juice nie są konsolidowane w 2017.
  - zaangażowania dużego zespołu grafików, a następni e wstrzymania prac animacyjnych nad filmem
  Fatima, prace nad Fatimą zgodnie ze zmienionymi zas adami rachunkowości nie będą skutkowały
  rozpoznaniem żadnych przychodów do dnia premiery fi lmu, dodatkowo w związku z realizacją filmu
  Grupa nie przyjmowała alternatywnych zleceń do real izacji, a po nieplanowanym wstrzymaniu prac
  nad filmem Fatima powstała konieczność zapewnienia alternatywnych projektów i zleceń nad czym
  pracuje zarząd Spółki
  Przychody ze sprzedaży krajowej wyniosły w II kwart ale 2017 roku 9,1 mln zł i były o 4,2 mln zł tj. o
  31,6% niższe w stosunku do II kwartału 2016 oraz o 3,5 mln zł tj. o 62,5% wyższe w stosunku do I
  kwartału 2017.
  Przychody eksportowe wyniosły 9 mln złotych i były niższe o 3,7 mln (o 29,1%) w stosunku do II
  kwartału 2016 roku. W stosunku do ubiegłego kwartał u tj. I kwartału 2017 przychody eksportowe
  zmalały o 6,3% tj. o 0,6 mln zł.
  Udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł w II kwa rtale 2017 49,7% a udział sprzedaży krajowej
  50,3%.


  1 Okres porównawczy pro forma: przy wyeliminowaniu p rzychodów Grupy Juice w 2016
  skonsolidowane przychody porównywalne Grupy Platige Image wyniosłyby w II kwartale 2016 23,2
  mln zł, a w I półroczu 2016 39,5 mln zł. Oznacza t o, że w II kwartale 2017 w warunkach
  porównywalnych Grupa Kapitałowa Platige Image odnot owała spadek skonsolidowanych przychodów
  o 5,1 mln zł, czyli 21,9 % w stosunku do II kwartał u 2016 oraz spadek o 6,2 mln zł, czyli o 15,7% w
  stosunku do I półrocza 2016.  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  57  b.
  W ujęciu narastającym w okresie 01.01.2017 - 30.06. 2017

  W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 przychody Grupy K apitałowej Platige Image wyniosły 33,3 mln zł i
  były niższe o 25,6% (11,5 mln zł) w stosunku do ana logicznego okresu 2016 roku, kiedy wyniosły 44,9
  mln zł.
  Przychody Grupy zrealizowane w analizowanym okresie dla klientów krajowych wyniosły 14,8 mln zł i
  były niższe o 6,7 mln zł (31,2%) w porównaniu do an alogicznego okresu 2016 roku.
  Przychody eksportowe w okresie 01.01.2017 - 30.06.2 017 spadły w stosunku do analogicznego okresu
  2016 roku o 4,8 mln zł i osiągnęły wartość 18,6 mln zł. co stanowi spadek o 20,5%.
  Udział eksportu w przychodach ogółem wyniósł 55,9% i był o 3,8 pkt % wyższy w stosunku do
  analogicznego okresu 2016 roku.
  Koszty działalności operacyjnej i marża na sprzedaż y
  a. Kwartalnie w okresie 01.04.2017-30.06.2017
  W II kwartale 2017 Grupa Platige Image odnotowała 0,7 mln zł straty na sprzedaży. Jest to wynik o 4,0
  mln gorszy niż w II kwartale 2016. W I kwartale 20 17 strata na sprzedaży wyniosła 0,2 mln zł.
  W II kwartale 2017 roku koszty działalności operacy jnej wyniosły 18,8 mln zł i były niższe
  2 o 3,9 mln zł
  tj. o 17,2 % w stosunku w stosunku do II kwartału 2 016 roku, kiedy to wyniosły 22,7 mln zł. Z uwagi na
  fakt, że kwartalne przychody w II kwartale 2017 w s tosunku do analogicznego kwartału 2016 były
  niższe o 30,4%, a koszty działalności operacyjnej n iższe o 17,2% kwartalna marża na sprzedaży uległa
  pogorszeniu i wyniosła -3,9%. Marża na sprzedaży w II kwartale 2016 wyniosła 12,7% natomiast w
  poprzednim kwartale - I kwartale 2017r. - wyniosła -1,3%
  W II kwartale 2017 w stosunku do II kwartału 2017 r oku najwięcej zmniejszyły się koszty usług obcych
  o 1,8 mln zł (-15,4%) oraz koszty wynagrodzeń z nar zutami również o 1,8 mln zł (-20,5%). Wszystkie
  pozostałe koszty zmniejszyły się o 0,3 mln (-13,6%) .

  2 Okres porównawczy pro forma: przy wyeliminowaniu k osztów Grupy Juice w 2016 porównywalne
  skonsolidowane koszty działalności operacyjnej Grup y Platige Image wyniosłyby w II kwartale 2016
  20,8 mln zł, a w I półroczu 2016 36,4 mln zł. Ozna cza to, że w II kwartale 2017 w warunkach
  porównywalnych Grupa Kapitałowa Platige Image odnot owała spadek skonsolidowanych kosztów
  działalności operacyjnej o 2,0 mln zł, czyli 9,6 % w stosunku do II kwartału 2016 (przy spadku
  porównywalnych przychodów o 5,1 mln zł) oraz spadek skonsolidowanych kosztów o 2,2 mln zł, czyli
  o 6,0% w stosunku do I półrocza 2016.  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  58


  Spadek poziomu kosztów usług obcych i wynagrodzeń w
  ynika głównie z niższego poziomu przychodów
  w II kwartale 2017 oraz dezinwestycji spółki Juice (patrz przypis 2).
  b. W ujęciu narastającym w okresie 01.01.2017 - 30.06. 2017

  W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 marża na sprzedaż y wyniosła -2,7% i jest niższa od marży na
  sprzedaży osiągniętej w analogicznym okresie 2017 r oku, kiedy wyniosła 7,8%. Ujemna marża w 2017
  roku jest rezultatem spadku kosztów działalności op eracyjnej o -17,4%, przy ujemnej dynamice
  przychodów tj. spadku o -25,8%.
  W okresie I półrocza 2017 roku łączne koszty działa lności operacyjnej wyniosły 34,2 mln zł i były o 7,2
  mln zł niższe niż w tym samym okresie w 2016 roku, kiedy osiągnęły poziom 41,4 mln zł.
  Największy udział w kosztach operacyjnych mają kosz ty wynagrodzeń (wraz z narzutami) oraz koszty
  usług obcych, których w okresie 6 miesięcy 2017 rok u łączna wartość wyniosła 30,9 mln zł oraz 37,1
  mln zł w analogicznym okresie 2016 roku, a ich udzi ał w kosztach działalności wyniósł odpowiednio
  90,4 % w 2017 i 89,6% w 2016. Spadek kosztów osobow ych i usług obcych wyniósł 6,2 mln zł, a spadek
  kosztów materiałów i kosztów pozostałych o 1,0 mln złotych.

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  W II kwartale 2017 roku saldo pozostałych przychodó w i kosztów operacyjnych wyniosło 83 tys. zł,
  natomiast w całym I półroczu 2017 262tys zł (główni e przychód z otrzymanego odszkodowania z tytułu
  ubezpieczenia mienia)

  Zysk EBITDA
  W II kwartale 2017 Grupa Platige Image osiągnęła 0, 4 mln zł zysku EBITDA. Marża zysku EBITDA
  wyniosła 2,0%. W roku ubiegłym, w II kwartale 2016 Grupa wykazała zysk na poziomie EBITDA w
  wysokości 4,2 mln zł. realizując marżę 16,0. W I k wartale 2017 zysk EBITDA wyniósł 0,7 mln (marża
  4,5%)
  W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 zysk EBITDA wynió sł 1,0 mln zł, a marża zysku EBITDA 3,1%. Zysk
  EBITDA jest niższy o 4 mln zł w stosunku do zysku w ypracowanego w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016
  który wyniósł 5 mln zł, a osiągnięta marża zysku EB ITDA jest niższa niż w roku 2016, kiedy wynosiła
  11,3%.  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  59  Przychody i koszty finansowe
  W II kwartale 2017 roku Grupa wykazała ujemne saldo przychodów i kosztów finansowych w wysokości
  389 tys. zł. Na kwotę tę składają się głównie (naji stotniejsze pozycje): zapłacone odsetki w kwocie
  111 tys. zł oraz persaldo zrealizowane i niezrealiz owane różnice kursowe.
  W okresie I półrocza 2017 roku kurs PLN/EUR umocnił się istotnie – 20 gr/ Euro- co skutkowało
  zaksięgowaniem dodatkowych zysków z tytułu niezreal izowanych dodatnich różnic kursowych w
  wysokości 360 tys. zł. Spółka ponosi ryzyko kursow e związane z wyceną kredytu hipotecznego
  zaciągniętego w walucie Euro, którego saldo na dzie ń 30.06.2017 wynosiło blisko 2,1 mln Euro.
  Kwartalne wyniki finansowe mogą wykazywać dużą zmie nność z tytułu niezrealizowanych różnic
  kursowych dotyczących wyceny bilansowej kredytu i r ozrachunków. Umocnienie PLN wobec głównych
  walut w których Grupa realizuje sprzedaż eksportową spowodowało zaksięgowanie ujemnych różnic
  kursowych (zrealizowanych), które wpłynęły na zredu kowały dodatnie różnice z wyceny bilansowej.
  W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 roku Grupa zanoto wała ujemne saldo przychodów i kosztów
  finansowych w wysokości 245 tys. zł. Saldo to wynik a głównie z zapłaconych odsetek bankowych oraz
  zaksięgowanych persaldo ujemnych zrealizowanych i n iezrealizowanych różnic kursowych.
  Zastosowany do wyceny wierzytelności z tytułu kredy tu w walucie obcej kurs Euro to:
  4,4255 PLN/EUR na 30.06.2016
  4,4240 PLN/EUR na 30.12.2016
  4,2198 PLN/EUR na 31.03.2017
  4,2265 PLN/EUR na 30.06.2017
  Zysk netto
  W II kwartale 2017 Grupa wykazała stratę netto w wy sokości 794
  tys. zł i jest to wynik o 3,2 mln zł gorszy
  niż w II kwartale 2016 roku, kiedy to Grupa wykazał a zysk netto w wysokości 2,4 mln zł.
  W I półroczu 2017 strata netto wyniosła 647 tys. zł co jest wynikiem gorszym o 2,8 mln zł w porównaniu
  z wynikiem osiągniętym w I półroczu 2016 roku.
  Niższy niż w 2016 roku poziom zysku netto Grupy wyn ika głównie z wypracowanego niższego zysku na
  sprzedaży w wysokości 4,3 mln zł na co miały wpływ wydarzenia opisane powyżej m.in. dezinwestycja
  Grupy Juice, film Fatima: niewywiązanie się partner a ze zobowiązań dot. współfinansowania produkcji,
  zmiany zasad rachunkowości odstąpienie od umowy dot yczącej produkcji filmu i efekt wysokiej bazy
  w II kwartale 2016.
  Charakterystyka istotnych dokonań i niepowodzeń Emitenta
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  60  Bilans
  Kapitał obrotowy
  Należności krótkoterminowe
  Na dzień 30.06.2017 należności krótkoterminowe wyno siły 18,2 mln zł i były wyższe od stanu na dzień
  30.06.2016 o 5,1 mln zł. W stosunku do 31.03.2017 n ależności krótkoterminowe zwiększyły się o 0,9
  mln zł. W ciągu ostatnich kilku kwartałów pomimo is totnego wzrostu sprzedaży poziom należności
  utrzymywały się na relatywnie stałym poziomie. Wzro st należności na dzień 30.06.2017 wynika z
  wydłużającego się przeterminowania zapłaty za proje kt Fatima. W związku z odstąpieniem od umowy
  na produkcję filmu Fatima należności te zostaną roz liczone w III kwartale 2017 z pozycją rozliczenia
  międzyokresowe bierne (przychody przyszłych okresów ).
  Emitent aktywnie monitoruje poziom należności, aby ograniczać ich przeterminowanie i ryzyko
  nieściągalności. Branża, w której Grupa realizuje n ajwiększe obroty, charakteryzuje się wydłużonymi
  terminami płatności.
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Na dzień 30.06.2017 saldo gotówki wynosiło 1,1 mln zł i było niższe od stanu na dzień 30.06.2016 o
  1,3 mln zł. W stosunku do stanu na 31.03.2017 saldo gotówki pozostało na niezmienionym poziomie.

  Zobowiązania długoterminowe
  Na dzień 30.06.2017 zobowiązania długoterminowe Gru py wynosiły 6,7 mln zł i były niższe od stanu
  na dzień 30.06.2016 o 0,4 mln zł. W stosunku do st anu na dzień na 31.03.2017 saldo zobowiązań
  długoterminowych zwiększyło się o 0,3 mln ze względ u na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego na
  zakup sprzętu komputerowego.
  Zobowiązania długoterminowe Grupy to głównie kredyt hipoteczny zaciągnięty na zakup
  nieruchomości, spłatę zobowiązań inwestycyjnych i z akup sprzętu oraz leasing finansowy stacji
  graficznych. Wykazywane saldo kredytu hipotecznego uwzględnia różnice kursowe naliczane na każdy
  dzień bilansowy. Na dzień 30.06.2017 saldo kredytu wynosiło 2,1 mln Euro z czego 1,5 mln Euro
  rozpoznano w części długoterminowej.

  Zobowiązania krótkoterminowe
  Na dzień 30.06.2017 zobowiązania krótkoterminowe wy nosiły 19,1 mln zł i były wyższe od stanu na
  dzień 30.06.2016 o 3,0 mln zł. W stosunku do stanu na 31.03.2017 zobowiązania krótkoterminowe
  zwiększyły się o 0,9 mln zł.


  Innowacyjność w przedsiębiorstwie
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  61


  Wzrost zobowiązań krótkoterminowych w porównaniu ro
  k do roku wynika głównie ze zwiększenia
  kredytów i leasingów krótkoterminowych (w tym krótk oterminowej części kredytu długoterminowego
  i leasingu) o 1,1 mln zł, zobowiązania do odkupu ak cji własnych w związku z rozliczeniem transakcji
  Juice o 0,8 mln zł oraz pozostałych zobowiązań (w t ym handlowych, podatkowych i dotyczących
  wynagrodzeń) w kwocie 1,1 mln zł.
  W saldzie z dnia 30.06.2017 ujęto krótkoterminową c zęść kredytu hipotecznego i zobowiązań
  leasingowych w wysokości 2,6 mln złotych.
  Dodatkowo, Emitent korzysta z limitu wierzytelności w postaci limitu w rachunku bieżącym i kredytu
  rewolwingowego. W maju 2017 Emitent zwiększył łączn y limit wierzytelności o 1 mln zł do kwoty 6 mln
  złotych. Na dzień 30.06.2017 wykorzystanie limitu w ierzytelności wynosiło 5,6 mln zł.
  W I półroczu 2017 Emitent korzystał limitu kredytu rewolwingowego w kwocie 1,5 mln zł na
  finansowanie realizacji projektów Studia Kreatywneg o „Dobro”. Na dzień 30.06.2017 kredyt ten został
  spłacony w całości, natomiast w jego miejsce spółka zależna Dobro sp. z o.o. podpisała umowę limitu
  wierzytelności w kwocie 1 mln zł. Na dzień 30.06.20 17 spółka nie wykorzystywała tego limitu.
  Okresowo Grupa finansuje swoje należności faktoring iem. Na dzień 30.06.2017 limit faktoringowy nie
  był wykorzystany.


  6 I NNOWACYJNOŚĆ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
  6.1 Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprow adzenie innowacyjnych
  rozwiązań w przedsiębiorstwie
  Na początku 2017 roku nastąpiła migracja infrastruk tury odpowiedzialnej za przetwarzanie i
  przechowywanie danych na rozwiązania rozproszone za pewniające liniową skalowalność wydajności
  oraz pojemności systemu. Dzięki takiemu rozwiązaniu infrastruktura jest przystosowana do stałego
  wzrostu i rozwoju między innymi wewnętrznej mocy ob liczeniowej firmy.
  Platige Image S.A. rozbudowała istniejącą moc oblic zeniową o nowe wydajne jednostki obliczeniowe
  CPU oraz GPU zwiększające w znaczącym stopniu możli wości renderingowe firmy. Zaktualizowane
  zostały także mechanizmy odpowiedzialne za renderin g materiałów graficznych. Aktualizacja systemu
  renderingowego oraz rozbudowa mocy obliczeniowej um ożliwia Platige Image zwiększenie możliwości
  przetwarzania grafiki oraz uelastycznia zarządzanie zasobami. Kontynuowane są prace nad rozwojem
  alternatywnych metod renderingu mających na celu op tymalizację czasu obliczeń grafiki oraz
  usprawnienie procesów jej wytwarzania.
  W drugim II kwartale 2017 roku skupiono się na opty malizacji procesów renderingu. Dzięki
  usprawnieniom zarówno w infrastrukturze jak i wykor zystywanej technologii udało się bez przeszkód
  zrealizować równolegle dwa bardzo wymagające techno logicznie projekty graficzne.


  Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych
  PLATIGE IMAGE S .A. │ JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY │ II KWARTAŁ 2017

  62


  Drugi kwartał to także rozpoczęcie prac nad nowatorską metodą produkcji filmów animowanych
  wykorzystujących technologię grafiki 3D w czasie rz eczywistym oraz własnej budowy system motion
  capture. Dzięki nowym rozwiązaniom Platige Image bę dzie miało możliwość tworzenia
  krótkometrażowych animacji obniżając przy tym koszt y produkcji w znaczący sposób.
  Dalszej rozbudowie podlegała infrastruktura. Trwają także testy, alternatywnych do obecnie
  wykorzystywanych, metod przechowywania i dystrybucj i danych między głównymi węzłami storage i
  sieci. Rozpoczęto wdrożenie systemu analizy danych dotyczących procesów renderingu opartego o
  narzędzia wykorzystywane w BigData. Docelowo system ma umożliwiać tworzenie metryk i
  profilowanie projektów graficznych pod kątem alokac ji, wydajności i optymalnego wykorzystania
  zasobów obliczeniowych firmy. Na etapie końcowym je st także pilotażowy projekt graficzny
  wykorzystujący moc obliczeniową GPU jako wiodącą. W kolejną fazę wszedł projekt mający na celu
  zmianę workflow oraz odświeżenie i uelastycznienie procesów zachodzących podczas tworzenia grafiki
  3D.


  7 S TANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE REALIZACJI PROGNOZ
  FINANSOWYCH

  Spółka oraz Grupa nie publikowały prognoz finansowy ch na 2017 rok.
  8 O ŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
  Zarząd Platige Image S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe
  sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasada mi rachunkowości oraz że raport kwartalny
  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki oraz Grupy.

  _____________ _______________ _______________ ____ __________
  Piotr Sikora Jarosław Sawko Marcin Kobylecki Jan usz Włodarski
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

  Warszawa 09.08.2017


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Platige Image SA
ISIN:PLPTGMG00013
NIP:524-20-14-184
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
Adres: ul. Racławicka 99 02-634 Warszawa
Telefon:+48 22 8446474
www:www.platige.com
Komentarze o spółce PLATIGE IMAGE
2017-11-29 16:39:24
jacek
ta spółka i zarząd to śmiech
2018-03-01 20:00:03
ooooo
Rozrywka
2018-03-20 19:33:25
Jaskier
Wiedźmin nadchodzi!
2018-05-30 21:24:35
Prawda
grupa amatorów
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649