Raport.

PERMA-FIX MEDICAL SA (16/2017) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Zarząd Perma-Fix Medical S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik • Perma - Fix Medical
  Spółka Akcyjna


  Skonsolidowany r aport okresowy za
  II kwartał 201 7 r.
  okres od 1 stycznia do 3 0 czerwca 201 7 r.  Wrocław , dnia 14 sierpnia 201 7 r.

  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 2 | S t r o n a


  SPIS TREŚCI

  I. Informacje o Spółce (jednostka dominująca)
  II. Kwartalne , je dnostkowe, skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta
  III. Kwartalne , skonsolidowane, skrócone sprawozdanie finansowe Grupy
  Emitenta
  IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunko wości w Grupie
  Emitenta
  V. Zwi ęzł a charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy E mitenta
  w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i
  zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mają cych wpływ na
  osiągnięte wyniki
  VI. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowan ych w danym
  raporcie kwartalnym
  VII. Opis stanu realizacji działań inwestycji Grupy Emitenta oraz harmonogramu
  ich realizacji, zgodnie z inf ormacjami przedstawionymi w Dokumencie
  Informacyjnym
  VIII. Jeżeli w okresie objętym raportem Grupa E mitent a podejmował a w obszarze
  rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie - info rmacje na temat tej
  aktywności
  IX. Opis organizacji Grupy Emitenta , ze wskazaniem jedno stek podlegających
  konsolidacji
  X. Inform ację o strukturze akcjonariatu E mitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5 % głosów na
  walnym zgromadzeniu
  XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Grupę E mitenta , w
  przeliczeniu na pełne etaty


  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 3 | S t r o n a

  I. Informacje o Spółce (jednostka dominująca)
  Podstawowe dane o Emitencie :

  Firma: Perma -Fix Medical
  Spółka Akcyjna
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Wrocław
  Adres: Pl. Powstańców Śląskich 1/201 , 53 -329 Wrocław
  Telefon: +48 (71) 735 70 05
  Faks: +48 (71 ) 391 08 82
  Adres poczty
  elektronicznej: investors [email protected] -fix.com
  Ad res strony internetowej: www.medical -isotope.com
  NIP: 8943022798
  REGON: 021527509
  KRS: 0000392945
  Źródło: Emitent

  ZARZĄD SPÓŁKI:
  Na dzień przygotowania niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą:
   Stephen Andrew Belcher – Prezes Zarządu
   Benio Annaldo Naccarato – Członek Zarządu.

  Zarząd Spółki Perma -Fix Medical S.A. poinformowł, że w dniu 30 czerwca 2017 r.
  Rad a Nadzorcz a Spółki podjęła uchwały dotyczące powołania Zarządu na następną
  wspólną 3 le tnią kadencję. Kadencja Zarządu upłynie z dniem zatwierdzenia
  sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 3 w sprawie powołania Pana Stephen
  Andrew Belcher do Zarządu Spółki na następną 3 letnią wspólną kadencję i jak
  do tychczas powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.
  Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 4 w sprawie powołania pana Benio
  Annaldo Naccarato do Zarządu Spółki na następną 3 letnią wspólną kadencję i jak
  dotychczas powierzyła mu funkcję Członka Zarządu.
  Na tomiast, w związku z ograniczeniem wydatków Rada Nadzorcza postanowiła nie
  powoływać na kolejną kadencję Pana John Climaco.

  RADA NADZORCZA SPÓŁKI:
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
   Louis Francis Centofanti – Przewodniczący Rady Nadzorczej
   David Waldman – Członek Rady Nadzorczej
   Robert Schreiber Junior – Członek Rady Nadzorczej
   Robert Louis Ferguson – Członek Rady Nadzorczej
   Matthew Gebel Molchan – Członek Rady Nadzorczej
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 4 | S t r o n a

  Zarząd Spółki po inform ował , iż w dniu 18 lipca 2017 r. do siedziby Spółki wpłynęła
  rezygnacja Ewy Szlachetki z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 17
  lipca 2017 r.

  Profil działalności
  Perma -Fix Medical S.A. jest podmiotem zależnym spółki giełdowej Perma -Fix
  Environmental Service s, notowanej na rynku NASDAQ. Spółka powstała w celu
  opracowania nowej technologii pozyskiwania Technetium -99 (Tc -99m), najczęściej
  używanego do celów medycznych izotopu na całym świecie, uzyskania zatwierdzenia
  Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, innych formalnych pozwoleń i
  komercjalizacji tej technologii. Oczekuje się, że nowy proces technologiczny przyczyni
  się do rozwiązania problemu niedoboru Tc -99m na świecie ze względu na niższy koszt
  technologiczny i brak konieczności wykorzystania materiał ów stosowanych do
  produkcji broni masowego rażenia dotowanych przez rząd. Nowy proces
  technologiczny może z łatwością zostać wdrożony na całym świecie w
  wykorzystaniem standardowych reaktorów badawczych i komercyjnych, eliminując
  koniecznoś ćwykorzystywania reaktorów o specjalnym zastosowaniu. Nowy proces
  technologiczny wyk orzystuje molibden, powszechny metal do wyprodukowania
  Molibdenu -99 („Mo -99” ) poprzez aktywację neutronową, który rozpada się na Tc -99m.
  Grupa Emitenta odkryła innowacyjną żywicę, odporną na promieniowanie, która jest
  w stani e wiązać duże ilości molibdenu i uwalniać prawie 90% Tc -99m. Żywica
  uzupełniona o aktywowany neutronowo Mo -99 jest umieszczana w generatorze
  Technetu, gdzie d olewana jest sól fizjologiczna.
  II. Kwartalne , jednostkowe , skr ócone sprawozdanie finansow e Emitenta
  sporządzone zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami
  rachunkowości

  Jednostkowy Bilans Emitenta
  Tabela 1 Jednostkowe d ane finansowe z bilansu Emitenta na dzień zakończenia I I kwartału
  201 7r. i I kwartału 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za 201 6 r. – dane śródroczne
  nieaudytowane
  AKTYWA Stan na
  31.0 6.201 7
  Stan na
  31. 03 .201 7
  Stan na
  31.0 6.201 6
  Stan na
  31.03 .201 6
  A. AKTYWA TRWAŁE 342 822,00 9 541 626,00 9 263 776,00 9 248 627,00
  I. Wartości niematerialne
  i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Koszty zakończonych prac
  rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 5 | S t r o n a

  4. Zaliczki na wartości
  niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa
  trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w
  budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Należności
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inwestycje
  długoterminowe 0,00 9 242 480,00 9 242 480,00 9 242 480,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i
  prawne 0,0 0 0,00 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 9 242 480,00 9 242 480,00 9 242 480,00
  4. Inne inwestycje
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  V.
  Długoterminowe
  rozliczenia
  międzyokresowe
  342 822,00 299 146,00 21 296,00 6 147,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 342 822,00 299 146,00 21 296,00 6 147,00
  2. Inne rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00

  AKTYWA Stan na
  31.0 6.201 7
  Stan na
  31. 03 .201 7
  Stan na
  31.0 6.201 6
  Stan na
  31.03 .201 6
  B. AKTYWA
  OBROTOWE 2 234 337,81 5 412 744,67 9 302 461,10 10 640 078,74
  I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w
  toku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zaliczki n a dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Należności
  krótkoterminowe 1 428 098,09 4 512 405,61 6 864 735,76 6 024 184,38
  1. Należności od jednostek
  powiązanych 422 347,05 897 555,88 3 685 729,23 2 950 558,82
  2. Należności od pozostałych
  jednostek 1 005 751,04 3 614 849,73 3 179 006,53 3 073 625,56
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 6 | S t r o n a

  III. Inwestycje
  krótkoterminowe 87 022,39 117 475,77 1 402 647,99 3 543 816,07
  1.
  Krótkoterminowe aktywa
  finansowe (środki pieniężne i
  inne aktywa pieniężne)
  87 022,39 117 475,77 1 402 647,99 3 543 816,07
  2. Inne in westycje
  krótkoterminowe
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.
  Krótkoterminowe
  rozliczenia
  międzyokresowe
  719 217,33 782 863,29 1 035 077,35 1 072 078,29
  AKTYWA RAZEM 2 577 159,81 14 954 370,67 18 566 237,10 19 888 705,74

  PASYWA Stan na
  31.0 6.201 7
  Stan na
  31. 03 .201 7
  Stan na
  31.0 6.201 6
  Stan na
  31.03 .201 6
  A. KAPITAŁ
  (FUNDUSZ)
  WŁASNY
  -1 125 381,35 11 550 714,80 16 434 873,07 16 992 601,65
  I. Kapitał (fundusz)
  podstawowy 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00
  II. Należne wpłaty na
  kapitał podstawowy
  (-)
  7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27
  III. Udziały (akcje)
  własne ( -) 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Kapitał (fundusz)
  zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Kapitał (fundusz) z
  aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI. Pozosta łe kapitały
  (fundusze)
  rezerwowe
  0,00 0,00 0,00 0,00
  VII. Różnice kursowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  VIII . Zysk (strata) z lat
  ubiegłych -20 530 360,65 -8 521 335,64 -3 930 024,68 -3 930 024,68
  IX . Zysk (strata) netto -1 682 306,97 -1 015 235,83 -722 388,52 -164 659,94
  X. Odpisy z zysku netto
  w ciągu roku
  obrotowego( -)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I
  REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA
  3 702 541,16 3 403 655,87 2 131 364,03 2 896 104,09
  I. Rezerwy na
  zobowiązania 1 616 110,53 1 605 555,07 71 905,00 28 371,97
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 7 | S t r o n a

  1. Rezerwa z tytułu
  odroczonego podatku
  dochodowego
  448 980,00 668 165,00 23 661,00 1 871,97
  2. Rezerwa na świadczenia
  emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Pozostałe rezerwy 1 167 130,53 937 390,07 48 244,00 26 500,00
  II. Zobowiązania
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Wobec jednostek
  powiązanych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych
  jednostek
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zobowiązania
  krótkoterminowe 2 086 430,63 1 798 100,80 2 059 459,03 2 867 732,12
  1. Wobec jednostek
  powiązanych 1 774 106,41 1 709 571,48 2 022 520,61 2 725 790,26
  2. Wobec pozostałych
  jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Fundusze specjalne 312 324,22 88 529,32 36 938,42 141 941,86
  IV. Rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 2 577 159,81 14 954 370,67 18 566 237,10 19 888 705,74
  Źródło: Emitent

  Jednostkowy r achunek zysków i strat Emitenta
  Tabela 2 Jednostkowy dane finansowe z rachunku zysku i strat Emitenta za okres II kwartału
  201 7 r. i narastająco od początku 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za 201 6 r. – dane
  śródroczne nieaudytowane

  Narastająco
  2017 rok 2Q 2017 Narastająco
  2016 rok 2Q 2016
  01.01.2017 -
  30.06 .201 7
  01.04.2017 -
  30.06 .201 7
  01.01.2016 -
  30.06 .201 6
  01.04.2016 -
  30.06 .201 6
  A.
  Przychody netto ze
  sprzedaży i
  zrównane z nimi, w
  tym:
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze
  sprzedaży
  produktów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 8 | S t r o n a

  II.
  Zmiana stanu
  produktów
  (zwiększenie -
  wartość dodatni a,
  zmniejszenie -
  wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III.
  Koszt wytworzenia
  produktów na
  własne potrzeby
  jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze
  sprzedaży towarów
  i materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności
  operacyjnej
  2 237 71 4,78 1 116 753,06 899 836,23 508 832,76
  I. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zużycie materiałów
  i energii
  2 308,99 0,00 16 833,67 16 833,67
  III. Usługi obce 1 657 160,02 858 735,67 578 187,99 430 264,77
  IV. Podatki i opłaty 3 964,29 0,00 9 799,64 4 0 22,32
  V. Wynagrodzenia 512 292,36 239 142,93 43 553,86 41 776,93
  VI. Ubezpieczenia
  społeczne i inne
  świadczenia
  61 989,12 18 874,46 8 244,00 8 244,00
  VII. Pozostałe koszty
  rodzajowe
  0,00 0,00 243 217,07 7 691,07
  VIII.
  Wartość
  sprzedanych
  towarów i
  mate riałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze
  sprzedaży (A -B)
  -2 237 714,78 -1 116 753,06 -899 836,23 -508 832,76
  D. Pozostałe
  przychody
  operacyjne
  440 073,38 220 036,68 81 887,21 81 887,21
  I. Zysk ze zbycia
  niefinansowych
  aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 440 072,78 220 036,39 81 875,49 81 875,49
  III. Inne przychody
  operacyjne
  0,60 0,29 11,72 11,72
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 9 | S t r o n a

  E. Pozostałe koszty
  operacyjne
  0,00 0,00 0,72 0,72
  I. Strata ze zbycia
  niefinansowych
  aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualiza cja
  wartości aktywów
  niefinansowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty
  operacyjne
  0,00 0,00 0,72 0,72
  F.
  Zysk (strata) z
  działalności
  operacyjnej (C+D -
  E)
  -1 797 641,40 -896 716,38 -817 949,74 -426 946,27
  G. Przychody
  finansowe
  73 841,97 57 569,78 0,00 -75 358,92
  I. Dywidendy i
  udziały w zyskach
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia
  inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja
  wartości inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 73 841,97 57 569,78 0,00 -75 358,92
  H. Koszty finansowe 17,54 17,54 48 826,99 48 783,36
  I. Odsetki 17,54 17,54 43,63 0,00
  II. Strata ze zbycia
  inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja
  wartości inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 48 783,36 48 783,36
  I.
  Zysk (strata) z
  działalności
  gospodarczej
  (F+G -H)
  -1 723 816,97 -839 164,14 -866 776,73 -551 088,55
  J. Wynik zdarzeń
  nadzwyczajnych
  (J.I. -J.II.)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 10 | S t r o n a

  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata )
  brutto (I+/ -J)
  -1 723 816,97 -839 164,14 -866 776,73 -551 088,55
  L. Podatek
  dochodowy bieżący
  -41 510,00 -172 093,00 -144 388,21 6 640,03
  M. Podatek
  dochodowy
  odroczony
  0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Zysk (strata) netto
  (K -L-M)
  -1 682 306,97 -667 071,14 -722 388,52 -557 728,58
  Źródło: Emitent
  Jednostkowy r achunek przepływów pieniężnych Emitenta
  Tabela 3 Jednostkowe dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta za okres
  II kwartału 201 7 r. i narastająco od początku 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za 201 6
  r. – dane śródroczne nieaudytowane
  Lp. Wyszczególnienie
  Narastająco 2017
  rok 2Q 2017 Narastająco
  2016 rok 2Q 2016
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  01.04.2016 -
  30.06.2016
  A. Przepływy ś rodków
  pieniężnych z działalności
  operacyjnej

  I. Zysk / Strata netto -1 682 306,97 -667 071,14 -722 388,52 -557 728,58
  II. Korekty razem 1 574 625,46 559 389,63 -4 137 236,97 -1 583 439,50
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  operacyjnej (I +II)
  -107 681,51 -107 681,51 -4 859 625,49 -2 141 168,08
  B. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej

  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  finansowej

  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 11 | S t r o n a

  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  finansowej (I-II)
  0,00 0,00 0,00 0,00


  D. Przepływy pie niężne
  netto razem
  -107 681,51 -107 681,51 -4 859 625,49 -2 141 168,08
  E.
  Bilansowa zmiana
  stanu środków
  pieniężnych, w tym
  -107 681,51 -107 681,51 -4 859 625,49 -2 141 168,08
  F. Środki pieniężne na
  początek okresu
  194 703,90 194 703,90 6 262 273,48 3 54 3 816,07
  G.
  Środki pieniężne na
  koniec okresu (F+D), w
  tym
  87 022,39 87 022,39 1 402 647,99 1 402 647,99
  Źródło: Emitent

  Jednostkowe z estawienie zmian w kapitale własnym Emitenta
  Tabela 4 Jednostkowe dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Emitenta za
  okres I I kwartału 201 7 r. i narastająco od początku 2017 r. wraz z danymi porównywalnymi za
  201 6 r. – dane śródroczne nieaudytowane
  Lp
  . Wyszczególnienie
  Narastająco
  2017 rok 2Q 2017 Narastająco
  2016 rok 2Q 2016
  01.0 1.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  01.04.2016 -
  30.06.2016


  I.
  Kapitał (fundusz)
  własny na początek
  okresu (BO)
  556 925,62 11 550 714,80 17 157 261,57 17 157 261,57
  I.a
  Kapitał (fundusz)
  własny na początek
  okresu (BO), po
  ko rektach
  556 925,62 11 550 714,80 17 157 261,57 17 157 261,57


  1. Kapitał (fundusz)
  podstawowy na
  początek okresu
  13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00
  1.1 Zmiany kapitału
  (funduszu)
  podstawowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2 Kapita ł (fundusz)
  podstawowy na
  13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 12 | S t r o n a

  koniec okresu


  2.
  Należne wpłaty na
  kapitał
  podstawowy na
  początek okresu
  0 0 0 0
  2.1 Zmiana należnych
  wpłat na kapitał
  podstawowy
  0 0 0 0
  2.2
  Należne wpłaty na
  ka pitał
  podstawowy na
  koniec okresu
  0 0 0 0


  3. Udziały (akcje)
  własne na początek
  okresu
  0 0 0 0
  3.1
  . Zmiana udziałów
  (akcji) własnych
  0 0 0 0
  3.1 Udziały (akcje)
  własne na koniec
  okresu
  0 0 0 0


  4. Kapitał (fundusz)
  zapasowy na
  początek okresu
  7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27
  4.1 Zmiany kapitału
  (funduszu)
  zapasowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2
  Stan kapitału
  (funduszu)
  zapasowego na
  koniec okresu
  7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27


  5. Kapitał (f undusz) z
  aktualizacji wyceny
  na początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  5.1 Zmiany kapitału
  (funduszu) z
  aktualizacji wyceny
  0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2 Kapitał (fundusz) z
  aktualizacji wyceny
  0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 13 | S t r o n a

  na koniec okresu


  6.
  Pozostałe kapitały
  (fundusze)
  rezerwowe na
  początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  6.1
  Zmiany pozostałych
  kapitałów
  (funduszy)
  rezerwowych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  6.2
  Pozostałe kapitały
  (fundusze)
  rezerwowe na
  koniec okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00


  7. Różnice kursowe 0,00 0,00 0,00 0,00


  8. Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na
  początek okresu
  -20 530
  360,65 -20 530 360,65 -3 930 024,68 -3 930 024,68
  8.1 Zysk z lat ubiegłych
  na początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  8.2 Zysk z lat ubiegłych
  na początek okresu,
  po korektach
  0,00 0,00 0,00 0,00
  8.3 Zysk z lat ubiegłych
  na koniec okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  8.4 Strata z lat
  ubiegłych na
  początek okresu
  20 530 360,65 20 530 360,65 3 930 024,68 3 930 024,68
  8.5
  Strata z lat ubiegłych
  na początek okresu,
  po korektach
  20 530 360,65 20 530 360,65 3 930 024,68 3 930 024,68
  8.6
  Strata z lat
  ubiegłych na koniec
  okresu
  20 530 360,65 20 530 360,65 3 930 024,68 3 930 024,68
  8.7
  Zysk/Strata z lat
  ubiegłych na koniec
  okresu
  -20 530
  360,65 -20 530 360,65 -3 930 024,68 -3 930 024,68


  9. Wynik netto -1 682 306,97 -667 071,14 -722 388,52 -722 388,52
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 14 | S t r o n a  II.
  Kapitał (fundusz)
  własny na koniec
  okresu (BZ)
  -1 125 381,35 -1 125 381,35 16 434 873,07 16 434 873,07
  III
  .
  Kapitał (fundusz)
  własny, po
  uwzględnieniu
  proponowanego
  podziału zysku
  (pokrycia straty)
  -1 125 381,35 -1 125 381,35 -1 125 381,35 16 434 873,07
  Źródło: Emitent

  III. Kwartalne , skonsolidowane, skrócone sprawozdanie finansow e Grupy
  Emitenta sporządzone zgodnie z obowiązującymi Grupę Emitenta
  zasadami rachunkowości

  WYJAŚNIENIE DO ZAMIESZCZONYCH, SKONSOLIDOWANCH DANYCH
  FINANSOWYCH GRUPY EMITENTA:
  Spółka Perma -Fix Medical Corporation została założona w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Emitent nabył kontrolę nad spółką Perma -Fix Me dical Corp. w marcu 2014 roku.
  Począwszy od II kwartału 2014 r. spółka zależna Perma -Fix Medical Corp. ponosiła
  znaczące koszty operacyjne prowadzonej działalności w związku, z czym Zarząd
  Emitenta zdecydował o konsolidacji sprawozdań finansowych począwszy od II
  kwartału 2014 r.
  Skonsolidowany Bilans Grupy Emitenta
  Tabela 5 Skonsolidowane dane finansow e z bilansu Grupy Emitenta na dzień zakończenia II
  kwartału 201 7 r. i I kwartału 2017 r. i dane porównywalne za 201 6 r. – dane śródroczne
  nieaudytowane
  AKTYWA Stan na
  31.0 6.201 7
  Stan na
  31. 03 .201 7
  Stan na
  31.0 6.201 6
  Stan na
  31.03 .201 6
  A. AKTYWA TRWAŁE 353 008,12 8 166 899,96 8 238 173,27 8 338 531,29
  I. Wartości niematerialne
  i prawne 0,00 7 856 108,03 8 202 701,03 8 318 232,03
  1. Koszty zakończonych prac
  rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wa rtość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i
  prawne 0,00 7 856 108,03 8 202 701,03 8 318 232,03
  4. Zaliczki na wartości
  niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa
  trwałe 10 186,12 11 645,93 14 17 6,24 14 152,26
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 15 | S t r o n a

  1. Środki trwałe 10 186,12 11 645,93 14 176,24 14 152,26
  2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w
  budowie 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Należności
  długoterminow e 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inwestycje
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i
  prawne 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa
  finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne inwestycje
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  V.
  Długoterminowe
  rozliczenia
  międzyokresowe
  342 822,00 299 146,00 21 296,00 6 147,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowe go 342 822,00 299 146,00 21 296,00 6 147,00
  2. Inne rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00

  AKTYWA Stan na
  31.0 6.201 7
  Stan na
  31. 03 .201 7
  Stan na
  31.0 6.201 6
  Stan na
  31.03 .201 6
  B. AKTYWA
  OBROTOWE 1 833 633,45 5 047 717,94 5 670 347,57 7 042 956,64
  I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Materiały 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w
  toku 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Towary 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Należności
  krótk oterminowe 1 020 822,97 3 630 894,82 3 219 284,58 3 088 160,41
  1. Należności od jednostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych
  jednostek 1 020 822,97 3 630 894,82 3 219 284,58 3 088 160,41
  III. Inwestycje
  krótkoterminowe 87 022,3 9 117 475,77 1 402 647,98 2 849 520,26
  1. Krótkoterminowe aktywa
  finansowe (środki pieniężne i 87 022,39 117 475,77 1 402 647,98 2 849 520,26
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 16 | S t r o n a

  inne aktywa pieniężne)
  2. Inne inwestycje
  krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV.
  Krótkoterminowe
  rozliczenia
  międzyokresowe
  725 788,09 1 299 347,35 1 048 415,01 1 105 275,97
  AKTYWA RAZEM 2 186 641,57 13 214 617,90 13 908 520,84 15 381 487,93

  PASYWA Stan na
  31.0 6.201 7
  Stan na
  31. 03 .201 7
  Stan na
  31.0 6.201 6
  Stan na
  31.03 .201 6
  A. KAPITAŁ
  (FUNDUSZ)
  WŁASNY
  -11 284 5 50,90 581 818,57 4 616 845,90 6 995 947,41
  I. Kapitał (fundusz)
  podstawowy 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00
  II. Należne wpłaty na
  kapitał podstawowy
  (-)
  7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27
  III. Udziały (akcje)
  własne ( -) 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Kapitał (fundusz)
  zapasowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Kapitał (fundusz) z
  aktualizacji wyceny 3 096 857,15 282 824,54 0,00 0,00
  VI. Pozostałe kapitały
  (fundusze)
  rezerwowe
  0,00 0,00 0,00 0,00
  VII. Różnice kursowe 0,00 0,00 -547 590,62 20 275,99
  VIII . Zysk (strata) z lat
  ubiegłych -32 690 320,26 -19 782 629,62 -12 545 932,37 -12 545 932,37
  IX . Zysk (strata) netto -2 778 374,06 -1 005 662,62 -3 376 917,38 -1 565 682,48
  X. Odpisy z zysku netto
  w ciągu roku
  obrotowego( -)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I
  REZERWY NA
  ZOBOWIĄZANIA
  13 471 192,47 12 632 799,33 9 291 674,94 8 385 540,52
  I. Rezerwy na
  zobowiązania 1 616 110,53 1 605 555,07 71 905,00 28 371,97
  1. Rezerwa z tytułu
  odroczonego podat ku
  dochodowego
  448 980,00 668 165,00 23 661,00 1 871,97
  2. Rezerwa na świadczenia
  emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 17 | S t r o n a

  3. Pozostałe rezerwy 1 167 130,53 937 390,07 48 244,00 26 500,00
  II. Zobowiązania
  długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Wobec jed nostek
  powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych
  jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zobowiązania
  krótkoterminowe 11 855 081,94 11 027 244,26 9 219 769,94 8 357 168,55
  1. Wobec jednostek
  powiązanych 11 452 465,50 10 440 839,91 9 075 955,05 8 0 27 697,51
  2. Wobec pozostałych
  jednostek 402 616,44 586 404,35 143 814,89 329 471,04
  3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Rozliczenia
  międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia
  międzyokr esowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 2 186 641,57 13 214 617,90 13 908 520,84 15 381 487,93
  Źródło: Emitent
  Skonsolidowany r achunek zysków i strat Grupy Emitenta
  Tabela 6 Skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysku i strat Grupy Emitenta za II
  kwartał 201 7 r. i narastająco od początku 2017 r. oraz dane porównywalne za 201 6 r. – dane
  śródroczne nieaudytowane

  Narastająco
  2017 rok 2Q 2017 Narastająco
  2016 rok 2Q 2016
  01.01.2017 -
  30.06 .201 7
  01.04.2017 -
  30.06 .201 7
  01.01.2016 -
  30.06 .201 6
  01.04.2016 -
  30.06 .201 6
  A.
  Przychody netto ze
  sprzedaży i
  zrównane z nimi, w
  tym:
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze
  sprzedaży
  produktów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II.
  Zmiana stanu
  produktów
  (zwiększenie -
  wartość dodatnia,
  zmniejszenie -
  wart ość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 18 | S t r o n a

  III.
  Koszt wytworzenia
  produktów na
  własne potrzeby
  jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze
  sprzedaży towarów
  i materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności
  operacyjnej
  3 333 781,87 2 222 393,36 3 55 4 365,09 1 762 339,08
  I. Amortyzacja 1584,27 -114764,48 232 588,09 116 330,14
  II. Zużycie materiałów
  i energii
  2 406,40 -3,15 39 470,87 24 361,38
  III. Usługi obce 2 672 631,90 2 039 530,88 1 271 987,49 682 420,21
  IV. Podatki i opłaty 6 087,43 776,05 9 839,00 4 022,26
  V. Wynagrodzenia 516 112,61 239 019,41 1 065 928,33 547 810,67
  VI. Ubezpieczenia
  społeczne i inne
  świadczenia
  63 764,62 18 817,05 358 933,83 217 879,54
  VII. Pozostałe koszty
  rodzajowe
  71 194,64 39 017,60 575 617,48 169 514,88
  VIII.
  Wartość
  sprzedanych
  towarów i
  materiałów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata) ze
  sprzedaży (A -B)
  -3 333 781,87 -2 222 393,36 -3 554 365,09 -1 762 339,08
  D. Pozostałe
  przychody
  operacyjne
  440 073,38 220 036,68 81 887,21 81 887,21
  I. Zysk ze zbycia
  niefinansowych
  aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Dotacje 440 072,78 220 036,39 81 875,49 81 875,49
  III. Inne przychody
  operacyjne
  0,6 0,29 11,72 11,72
  E. Pozostałe koszty
  operacyjne
  0,00 0,00 0,72 0,72
  I. Strata ze zbycia
  niefinansowych
  aktywów trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja
  wartości aktywów
  0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 19 | S t r o n a

  niefinansowych
  III. Inne koszty
  operacyjne
  0,00 0,00 0,72 0,72
  F.
  Zysk (strata) z
  działalności
  operacyjnej (C+D -
  E)
  -2 893 708, 49 -2 002 356,68 -3 472 478,60 -1 680 452,59
  G. Przychody
  finansowe
  73 841,97 57 569,78 0,00 -75 358,92
  I. Dywidendy i
  udziały w zyskach
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia
  inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktuali zacja
  wartości inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne 73 841,97 57 569,78 0,00 -75 358,92
  H. Koszty finansowe 17,54 17,54 48 826,99 48 783,36
  I. Odsetki 17,54 17,54 43,63 -
  II. Strata ze zbycia
  inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja
  wartości inwestycji
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Inne 0,00 0,00 48 783,36 48 783,36
  I.
  Zysk (strata) z
  działalności
  gospodarczej
  (F+G -H)
  -2 819 884,06 -1 944 804,44 -3 521 305,59 -1 804 594,87
  J. Wynik zdarzeń
  nadzwyczajnyc h
  (J.I. -J.II.)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata)
  brutto (I+/ -J)
  -2 819 884,06 -1 944 804,44 -3 521 305,59 -1 804 594,87
  L. Podatek
  dochodowy bieżący
  -41 510,00 -17 2 093,00 -144 388,21 6 640,03
  M. Podatek
  dochodowy
  0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 20 | S t r o n a

  odroczony
  N. Zysk (strata) netto
  (K -L-M)
  -2 778 374,06 -1 772 711,44 -3 376 917,38 -1 811 234,90
  Źródło: Emitent
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Emitenta
  Tabela 7 Skonsolidowane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Grupy
  Emitenta za I I kwartał 201 7 r. i narastająco od początku 2017 r. oraz dane porównywalne za
  201 6 r. – dane nieaudytowane
  Lp. Wyszczególnienie
  Narastająco 2017
  rok 2Q 2017 Narastająco
  2016 rok 2Q 2016
  01.01.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  01.04.2016 -
  30.06.2016
  A. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  operacyjnej

  I. Zysk / Strata netto -2 778 374,06 -1 772 711,44 -3 376 917,38 -1 811 234,90
  II. Korekty razem 2 670 692,55 1 665 029,93 -762 166,13 362 235,03
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  operacyjnej (I+II)
  -107 681,51 -107 681,51 -4 139 083,51 -1 448 999,87
  B. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej

  I. Wpływy 0 0 0 0
  II. Wydatki 0 0 0 -2 127,59
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II)
  0 0 0 2 127,59
  C. Przepływy środków
  pieniężnych z działalności
  finansowej

  I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  finansowej (I-II)
  0,00 0,00 0,00 0,00


  D. Przepływy pieniężne
  netto razem
  -107 681,51 -107 681,51 -4 139 083,51 -1 446 872,28
  E. Bilansowa zmiana
  stanu środków
  -107 681,51 -107 681,51 -4 139 083,51 -1 446 872,28
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 21 | S t r o n a

  pieniężnych, w tym
  F. Środki pieniężne na
  początek okresu
  194 703,90 194 703,90 5 541 731,49 2 849 520,26
  G.
  Środki pieniężne na
  koniec okresu (F+D), w
  tym
  87 022,39 87 022,39 1 402 647,98 1 402 647,98
  Źródło: Emitent

  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Emitenta
  Tabela 8 Skonsolidowane dane finansowe z zestawienia zmian w kapitale własnym Grupy
  Emitenta za II kwartał 201 7 r. i narastająco od początku 2017 r. oraz dane porów nywalne za
  201 6 r. – dane nieaudytowane
  Lp
  . Wyszczególnienie
  Narastająco
  2017 rok 2Q 2017 Narastająco
  2016 rok 2Q 2016
  01.0 1.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2017 -
  30.06.2017
  01.01.2016 -
  30.06.2016
  01.04.2016 -
  30.06.2016


  I.
  Kapitał (fundusz)
  własny na początek
  okresu (BO)
  556 925,62 11 550 714,80 17 157 261,57 17 157 261,57
  I.a
  Kapitał (fundusz)
  własny na początek
  okresu (BO), po
  ko rektach
  556 925,62 11 550 714,80 17 157 261,57 17 157 261,57


  1. Kapitał (fundusz)
  podstawowy na
  początek okresu
  13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00
  1.1 Zmiany kapitału
  (funduszu)
  podstawowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  1.2 Kapita ł (fundusz)
  podstawowy na
  koniec okresu
  13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00 13 214 290,00


  2.
  Należne wpłaty na
  kapitał
  podstawowy na
  początek okresu
  0 0 0 0
  2.1 Zmiana należnych
  wpłat na kapitał
  podstawowy
  0 0 0 0
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 22 | S t r o n a

  2.2
  Należne wpłaty na
  ka pitał
  podstawowy na
  koniec okresu
  0 0 0 0


  3. Udziały (akcje)
  własne na początek
  okresu
  0 0 0 0
  3.1
  . Zmiana udziałów
  (akcji) własnych
  0 0 0 0
  3.1 Udziały (akcje)
  własne na koniec
  okresu
  0 0 0 0


  4. Kapitał (fundusz)
  zapasowy na
  początek okresu
  7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27
  4.1 Zmiany kapitału
  (funduszu)
  zapasowego
  0,00 0,00 0,00 0,00
  4.2
  Stan kapitału
  (funduszu)
  zapasowego na
  koniec okresu
  7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27 7 872 996,27


  5. Kapitał (f undusz) z
  aktualizacji wyceny
  na początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  5.1 Zmiany kapitału
  (funduszu) z
  aktualizacji wyceny
  0,00 0,00 0,00 0,00
  5.2 Kapitał (fundusz) z
  aktualizacji wyceny
  na koniec okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00


  6.
  Pozostałe kapitały
  (fundusze)
  rezerwowe na
  początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  6.1 Zmiany pozostałych
  kapitałów
  (funduszy)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 23 | S t r o n a

  rezerwowych
  6.2
  Pozostałe kapitały
  (fundusze)
  rezerwowe na
  koniec okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00


  7. Różnice kursowe 0,00 0,00 0,00 0,00


  8. Zysk (strata) z lat
  ubiegłych na
  początek okresu
  -20 530
  360,65 -20 530 360,65 -3 930 024,68 -3 930 024,68
  8.1 Zysk z lat ubiegłych
  na początek okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  8.2 Zysk z lat ubiegłych
  na początek okresu,
  po korektach
  0,00 0,00 0,00 0,00
  8.3 Zysk z lat ubiegłych
  na koniec okresu
  0,00 0,00 0,00 0,00
  8.4 Strata z lat
  ubiegłych na
  początek okresu
  20 530 360,65 20 530 360,65 3 930 024,68 3 930 024,68
  8.5
  Strata z lat ubiegłych
  na początek okresu,
  po korektach
  20 530 360,65 20 530 360,65 3 930 024,68 3 930 024,68
  8.6
  Strata z lat
  ubiegłych na koniec
  okresu
  20 530 360,65 20 530 360,65 3 930 024,68 3 930 024,68
  8.7
  Zysk/Strata z lat
  ubiegłych na koniec
  okresu
  -20 530
  360,65 -20 530 360,65 -3 930 024,68 -3 930 024,68


  9. Wynik netto -1 682 306,97 -667 071,14 -722 388,52 -557 728,58


  II.
  Kapitał (fundusz)
  własny na koniec
  okresu (BZ)
  -1 125 381,35 -1 125 381,35 16 434 873,07 16 434 873,07
  III
  .
  Kapitał (fundusz)
  własny, po
  uwzględnieniu
  proponowanego
  podziału zysku
  (pokrycia straty)
  -1 125 381,35 -1 125 381,35 16 434 873,07 16 434 873,07
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 24 | S t r o n a

  IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w
  Grupie Emitenta

  Niniejsz y r aport kwartalny obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 201 7 roku i
  został spor ządzony przy założeniu, że Grupa Emitent a będzie kontynuować
  działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że ni e zamierza ani
  nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu .
  Pod ko niec 2016 roku, Grupa zawiesiła prowadzenie znacznej części prac badawczo -
  rozwojowych w obszarze rozwoju żywicy z mikroporowatego materiału
  komp ozytowego (MCMP) z nastawieniem na zwiększenie poziomu absorpcji , ze
  wględu na potrzeby kapitałowe wymagane do realizacji tych działań. Przewidywana
  sytuacja finansowa i m ożliwość kontynuowania działań B+R jest uzależniona od
  pozyskania kapitału potrzebnego do finansowania tej działalności. Jeśli Spółka nie
  będzie w stanie w najbliż szym czasie pozyskać finansowania na rozsądnych
  warunkach handlowych, Spółka nie będzie posiadała wystarczających środków na
  prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej w ciągu 12 miesięcy. W efekcie Spółka
  może być zmuszona do zmniejszenia lub ogranicze nia działalności. Powyższe czynniki
  rodzą poważne wątpliwości i wskazują na okoliczności dotyczące zagrożenia
  kontynuuowania dalszej działalności Spółki.
  Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do
  Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  Stosowane meto dy wyceny aktywów i pasywów

  Środki pieniężne
  Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunka ch bankowych wycenia się według
  wartości nominalnej:
   wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna
  walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
   rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień
  ich rozchodu,
   w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty
  przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dz ień,
   na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu
  ustalonego przez NBP na ten dzień,
   ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a
  mianowicie:
   dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
   ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 25 | S t r o n a

  Do wyceny rozchodu waluty z rachunku walutowego stosuje się kurs historyczny
  (jako kurs faktycznie zastosowany). Kurs historyczny jest to kurs, po którym dokonano
  wyceny waluty w dniu jej wpływu na rach unek walutowy. Dokonując wyceny
  rozchodu walut z rachunku walutowego według kursu historycznego Spółka stosuje
  metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”.
  Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z
  natury.

  Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana
  poprzez potwierdzenie sald z bankiem.
  Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest
  przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z d okumentami.

  Należności i zobowiązania
  Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej
  wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

  Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są
  wedł ug średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.

  Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z
  różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania
  należności lub zobowiązania odnoszo ne są odpowiednio na przychody lub koszty
  operacji finansowych.

  Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia
  się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez
  NBP.

  Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
  zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

  Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:
   należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do
  wysokości należności n ie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem
  należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu
  upadłościowym,
   należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza n a zaspokojenie kosztów postępowania
  upadłościowego w wysokości 100% należności,
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 26 | S t r o n a

   należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane
  do postępowania sądowego w wysokości 100% należności,
   należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w
  wysokości 100% należności.

  Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia
  sald z kontrahentami.

  Instrumenty finansowe
  Klasyfikacja instrumentów finansowych
  Instrumenty finansowe klasy fikowane są do następujących kategorii:
   aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;
   aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności;
   pożyczki i należności;
   aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

  Klasyfikacja opiera się na analizie charakterystyki oraz celu nabycia inwestycji.
  Klasyfikacji dokonuje się na moment początkowego ujęcia aktywów i zobowiązań
  finansowych.

  Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
  Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych,
  który spełnia j eden z poniższych warunków:
   został nabyty lub powstał głównie w celu odsprzedaży w krótkim terminie (jeżeli
  oczekuje się jego realizacji w ciągu 12 miesięcy);
   stanowi część portfela określonych instrumentów finansowych, które są zarządzane
  łącznie, i dla k tórych istnieje potwierdzenie uzyskiwania krótkoterminowych
  zysków w przyszłości; lub
   jest instrumentem pochodnym, o ile nie zostały spełnione wymagania dotyczące
  zastosowania rachunkowości zabezpieczeń.

  Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. „pierwsze
  przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o
  koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady.

  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności
  Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się s kładnik aktywów finansowych:
   nie będący instrumentem pochodnym;
   o stałych lub możliwych do określenia płatnościach;
   o ustalonym terminie zapadalności;
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 27 | S t r o n a

   który jednostka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do upływu
  terminu zapadalności; gdzie:
   brak zamiaru występuje wtedy gdy jednostka:
   zamierza utrzymać składnik aktywów finansowych przez czas nieokreślony;
   jest gotowa dokonać sprzedaży (zmiana warunków rynkowych, potrzeby
  płynnościowe, alternatywne inwestycje itd.);
   emitent posiada prawo do rozlic zenia w kwocie znacznie niższej od jego
  zamortyzowanego kosztu;
   brak możliwości występuje wtedy gdy jednostka:
   nie posiada dostępnych środków finansowych, które pozwalałyby na
  finansowanie inwestycji do upływu terminu zapadalności;
   podlega ograniczeniom wy nikającym z przepisów prawa lub innego typu,
  które mogą udaremnić jej zamiar utrzymania składnika aktywów
  finansowych do terminu zapadalności;
   inny niż:
   składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;
   składnik zakwalifikowany jako ak tywa finansowe dostępne do sprzedaży;
   składnik spełniający definicję pożyczek i należności.

  Pożyczki i należności
  Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych:
   nie będący instrumentem pochodnym;
   o określonych lub możl iwych do określenia płatnościach;
   nienotowany na aktywnym rynku;
   inne niż:
   składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu;
   składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
   składnik zakwalifikowany jako aktywa fin ansowe dostępne do sprzedaży;
   aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej
  kwoty inwestycji początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi
  kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne do sprzedaży.

  Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani
  należności, a także wpłat dokonanych przez jednostkę celem nabycia instrumentów
  kapitałowych nowych emisji, również wtedy gdy nabycie następuje w pierwszej
  ofercie publicznej lub w obrocie pierwotn ym, a w przypadku praw do akcji – także w
  obrocie wtórnym.

  Do tej kategorii rachunkowości nie zalicza się należności z tytułu dostaw towarów i
  usług, ponieważ nie powstały na skutek przekazania drugiej stronie umowy środków
  pieniężnych.
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 28 | S t r o n a


  Aktywa finansow e dostępne do sprzedaży
  Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się aktywa finansowe, które nie są
  instrumentami pochodnymi oraz:
   zostały jako takie zakwalifikowane (zazwyczaj na moment początkowego ujęcia);
  lub
   nie kwalifikują się do pozostałych kategorii.

  Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje
  się metodę FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest
  sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady.

  Zasad y wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych

  Grupa aktywów
  finansowych Zasady wyceny
  Zasady ujęcia w
  sprawozdaniu
  finansowym
  Aktywa finansowe
  przeznaczone do
  obrotu
  Aktywa finansowe notowane na
  aktywnym rynku – według
  bieżące j ceny rynkowej.
  Aktywa finansowe nienotowane na
  aktywnym rynku - według ceny
  nabycia skorygowanej o trwałą
  utratę wartości, o ile istnieją
  przesłanki wskazujące, iż wycena
  ta nie różniłaby się istotnie od
  wyceny w wartości godziwej.
  Różnica z wyceny ujmow ana
  w wyniku finansowym
  bieżącego okresu
  sprawozdawczego w
  pozycji przychody bądź
  koszty finansowe.
  Aktywa finansowe
  utrzymywane do
  terminu
  zapadalności
  Według skorygowanej ceny nabycia
  przy zastosowaniu efektywnej
  stopy procentowej (IRR).
  Różnice z wycen y koryguje
  wartość wycenianego
  składnika aktywów oraz
  jest ujmowana w wyniku
  finansowym bieżącego
  okresu sprawozdawczego
  w pozycji przychody bądź
  koszty finansowe.
  Pożyczki i należności
  Według skorygowanej ceny nabycia
  przy zastosowaniu efektywnej
  stopy p rocentowej (IRR).
  Różnice z wyceny koryguje
  wartość wycenianego
  składnika aktywów oraz
  jest ujmowana w wyniku
  finansowym bieżącego
  okresu sprawozdawczego
  w pozycji przychody bądź
  koszty finansowe.
  Aktywa finansowe
  dostępne do
  sprzedaży
  Aktywa finansowe no towane na
  aktywnym rynku – według
  bieżącej ceny rynkowej.
  Aktywa finansowe nienotowane na
  aktywnym rynku - według ceny
  Różnica z wyceny ujmowana
  w wyniku finansowym
  bieżącego okresu
  sprawozdawczego w
  pozycji przychody bądź
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 29 | S t r o n a

  nabycia skorygowanej o trwałą
  utratę wartości, o ile istnieją
  przesłanki wskazujące, iż wycena
  ta nie różniłaby się istotnie od
  wyceny w wartości godziwej.
  koszty finansowe.

  Wartości niematerialne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
  wytwor zenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy
  amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną
  postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od o sób prawnych art. 16d, wartości
  niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki
  majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z
  pominięciem ewidencji bilansowej.

  Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie
  porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

  Rzeczowe aktywa trwałe
  Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub
  kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasow e odpisy umorzeniowe. Spółka
  prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy
  czym środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne składniki majątku,
  zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużyci e materiałów z pominięciem
  ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków
  trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
  Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.

  Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie
  zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

  Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przepro wadzana w formie spisu z
  natury.

  Wyroby gotowe
  Wytwarzane przez Spółkę programy komputerowe przeznaczone do wielokrotnej
  sprzedaży stanowią wyroby gotowe. Wycena następuje w oparciu o postanowienia art.
  34 ust. 3 Ustawy, tj. w okresie przynoszenia przez n ie korzyści ekonomicznych, nie
  dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 30 | S t r o n a

  przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów
  w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia
  zw iększają pozostałe koszty operacyjne.

  Produkcja w toku
  Zgodni e z art. 28 ust. 1 pkt 6 Ustawy , produkcję w toku, jako składnik rzeczowych
  składników aktywów obrotowych, wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy
  według kosztów wytworzenia nie wyższyc h od cen ich sprzedaży netto na dzień
  bilansowy.

  Rozliczenia międzyokresowe
  Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających
  na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych
  składników majątku jest ni ższa niż zobowiązania na nie, w tym również z tytułu
  uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia
  międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych
  ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązan ie. Do kosztów rozliczanych w
  czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry
  prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.

  Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczą ce
  przyszłych okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną
  kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg
  istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1 -2% sumy bilansowej lub 05 -1%
  przyc hodów ze sprzedaży.
  Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący
  okres sprawozdawczy:
   ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie
  stanowiących zobowiązania,
   prawdopodobnych kosztów, któr ych kwota bądź data powstania zobowiązania z
  ich tytułu nie jest jeszcze znana.

  Przewidywane, lecz nieponiesione , wydatki objęte biernymi rozliczeniami
  międzyokresowymi zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku
  obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.

  Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości
  prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
  wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z
  obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 31 | S t r o n a

  wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania
  zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

  Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć
  przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała
  odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.

  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach
  rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą
  podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
  przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z
  ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie
  podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do
  odliczenia.

  Wysokość aktywów z tytułu odroczonego pod atku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
  obowiązku podatkowego.

  Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie
  porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

  Kapita ły własne
  Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i
  wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe
  ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

  Kapitał zapasowy tworzony jest z o dpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto
  do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży
  akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.

  Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w f ormie porównania
  danych ewidencyjnych z dokumentacją.

  Rezerwy
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach
  rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 32 | S t r o n a

  podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, j ednostka tworzy rezerwę z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego.

  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty
  podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z
  występowaniem dodatnich różnic przejściowych , tj. różnic, które spowodują
  zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

  Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania
  obowiązku podatkowego.

  Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych
  ewidencyjnych z dokumentacją.

  Przychody ze sprzedaży
  Przychodem z tytułu świadczenia usług finansowych jest kwota należna z tego tytułu
  od odbiorcy.

  Pozostałe przychody i koszty operacyjne
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane
  bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.

  Przychody i koszty finansowe
  Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast
  koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

  Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po
  oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

  Zyski i straty nadzwyczajne
  Przez strat y i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek
  zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i
  niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

  Podatek dochodowy
  Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nal iczane są zgodnie z przepisami
  ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto
  ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 33 | S t r o n a

  niestanowiące przychodów podleg ających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące
  kosztów uzyskania przychodów.

  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na
  pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na
  oper acjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku.

  W okresie objętym niniejszym raportem nie było żadnych zmian stosowanych zasad
  (polityki) rachunkowości.
  V. Zwi ęzł a charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy
  Emitenta w okresie, którego dot yczy raport, wraz z opisem najważniejszych
  czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
  wpływ na osiągnięte wyniki
  Pod koniec 2016 roku, Grupa Emitenta zawiesiła prowadzeni e znaczn ej części działań
  badawczo -rozwojowych ze wględu na zbyt duże potrzeb y kapitałowe . Grupa Emitenta
  wznowi wymienione wyżej prac e badawczo -rozwojowe po uzyskaniu n iezbędnego
  finansowania dłużnego lub nowej emisji akcji . Dostarczone środki finansowe
  umożliwią Emitent owi wznowi enie prac badawczo -rozwojow ych i prowadzenie
  działa ń zmierzając ych do zebrani a dodatkowych danych wymaganych przez
  regulato rów w procesie zatwierdzenia technologii przez Amerykańską Agencj ę ds.
  Żywności i Leków (ang. FDA – Food And Drug Administration) i uzyskania pozwoleń
  w Unii Europejskiej. Zarząd Emitenta wyraża nadzieję na złożenie dokumentów do
  FDA i regulatora UE w 201 8 roku wkrótce po spełnieniu wymag ań stawianych przez
  regulatorów . Proces zatwierdzenia t echnologii pozostaje poza kontrolą Emitenta, ale
  Spółka liczy na uzyskanie zezwoleń w ciągu 12 miesięcy od złożenia dokumentów o
  rejestrację technologii Tc -99m do FDA i regulatora UE . W oparciu o pozytywne wyniki
  testów dotyczący ch wytrzymałości i komercyjnego przeskalowania prototypu
  generatora produkcji Tc -99m na duże wartości promieniowania rzędu 6 kiurów ,
  Zarząd Emitenta wierzy, że nowy proces te chnologiczny może stać się standardem w
  branży ze względu na niższy koszt technologiczny i możliwość zaspoko jenia globaln ej
  potrzeb y rynkow ej wytwarzania Tc -99 bez użycia uranu .

  Zarząd Emitenta ogłosił w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2016 z dnia 17 października
  20 16 roku o podpisaniu listu intencyjnego z inwestorem indywidualnym z USA,
  zakładający pozyskanie finansowania w kwocie 10 mln USD. Zgodnie z podpisanym
  listem intencyjnym, Inwestor obejmie akcje uprzywilejowane spółki Perma -Fix M edical
  Corporation („PF Cor p.”) z siedzibą w Atlancie, Georgia, USA, w której Emitent
  posiada 100% akcji , po cenie emisyjnej 8 USD za akcję. Ponadto Inwestorowi
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 34 | S t r o n a

  zaoferowane zostaną ponadto warranty subskrypcyjne spółki PF Cor p., uprawniające
  do zakupu 0,75 akcji zwyczajnych PF Corp . za każdą 1 akcję uprzywilejowaną nowej
  emisji, po cenie 9 USD za akcję, po upływie 36 miesięcy od dnia nabycia warrantów
  subskrypcyjnych. Termin obowiązywania listu intencyjnego już upłynął jednak obie
  strony dalej kontynują negocjacje z mierzające z podp isaniem finalnej umowy
  inwestycyjnej .

  Zawiadomienie potencjalnego inwestora z USA o zamiarze Spólki w zakresie
  poszukiwania finansowania działalności badawczo -rozwojowej ze źródeł
  alternatywnych
  Zarząd Spółki poi nform ował , że w dniu 21 lipca 2017 roku, Spółka i Perma -Fix Medical
  Corporation, w której Emitent posiada 100% udziałów ("PF Medical Corp") dokonały
  zawiadomienia potencjalnego inwestora z USA o z amiarze Spółki w zakresie
  poszukiwania finansowania działalności badawczo -rozwojowej nad technologią
  produkcji medycznego izotopu Tc -99m ze źródeł alternatywnych. Spółka informowała
  w raporcie ESPI nr 22/2016 z dnia 12 października 2016 r. o podpisaniu lis tu
  intencyjnego z potencjalnym inwestorem z USA, zakładającego pozyskanie
  finansowania udziałowego i inwestycji w spółkę PF Medical Corp. Pomimo tego, że
  termin obowiązywania listu intencyjnego oraz zobowiązania Spółki dotyczącego nie
  pozyskiwania finansow ania z innych źródeł już minął, strony dalej negocjowały
  warunki finalnej umowy inwestycyjnej. Ze względu na brak finalizacji umowy
  inwestycyjnej po zakończeniu negocjacji w zakresie warunków umowy inwestycyjnej,
  Spółka zamierza kontynuować poszukiwanie fi nansowania działalności badawczo -
  rozwojowej nad technologią produkcji medycznego izotopu Tc -99m ze źródeł
  alternatywnych.

  W okresie I I kwartału 201 7 r. Grupa Emitenta nadal nie wypracowała przychodów ze
  sprzedaży w związ ku z brakiem odpowiednich zezwoleń Agencji ds. Żywności i
  Leków („FDA”) oraz organów zatwierdzających innych państw na komercjalizację i
  sprzedaż swojej technologii. Na koniec I I kwartału 201 7r. Grupa Emitenta odnotowała
  ok. 220 ,04 tys. zł uprawdopodobnione go przychodu dotyczącego wartości zwrotu
  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) dotychczasowo poniesionych
  kosztów badań i rozwoju przez Grupę Emitenta w I I kwartale 201 7r. Spółka spełniła
  wymogi formalne, aby uzyskać wkrótce pierwszą transzę dof inansowania w formie
  refundacji poniesionych kosztów. Projekt realizowany przez Grupę Emitenta i
  dofinansowany w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób
  cywilizacyjnych” STRATEGMED zakłada opracowanie, testowanie i komercjalizację
  pr ototypu nowatorskiego generatora produkującego izotop medyczny Tc -99m do
  zastosowań w diagnostyce nowotworów i obrazowaniu serca. Ok. 10 mln zł będzie
  sfinansowane ze środków otrzymanych przez konsorcjum od NCBiR, z czego Perma -
  Fix Medical uzyska dofinanso wanie w wysokości 2,9 mln zł.
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 35 | S t r o n a


  Jednocześnie w I I kwartale 201 7 r. Grupa Emitenta poniosła koszty działalności
  opera cyjnej w wysokości ok. 2,22 mln zł , co jest poziomem o ok. 26 % wyższym w
  porównaniu do wartości kosztów działalności operacyjnych wynoszących ok. 1,76 mln
  zł w I I kwartale 201 6 r. w związku ze wzrostem kosztów wynagrodzeń, ubezpieczeń
  społecznych i pozostałych kosztów rodzajowych w związku z pracami badawczo -
  rozwojowymi nad projektem gene ratora Tc -99m.
  Największy udział w takim poziomie kosztów operacyjnych miały Usługi Obce , które
  wz rosły z poziomu ok. 0,68 mln zł do wartości 2,04 mln zł w II kwartale 2017 r. (ok .
  91,7% kosztów operacyjnych ogółem) , na które składał się głównie odpis kosz tów
  usług prawnych dla Grupy Emitenta związanych z pozyskaniem inwestora ze
  względu na brak finalizacji umowy inwestycyjnej po zakończeniu negocjacji w
  zakres ie warunków umowy inwestycyjnej .

  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. Grupa Emitenta poniosła stratę netto w
  wysokości ok. 2,78 mln zł w porównaniu do ok. 3,38 mln zł straty netto w
  analogicznym okresie rok wcześniej w związku z spa dkiem kosztów operacyjnych o
  6% , uprawdopodobnion ym przychod em dotycząc ym wartoś ci zwrotu przez NCBiR
  dotychczasowo poniesionych kosztów badań i rozwoju przez Grup ę Emiten ta w 2017r.
  oraz przychodami finansowymi z tytułu różnic kursowych w wysokości 73,84 tys. zł i
  podatkiem dochodowym odroczonym w wysokości 41,51 tys. zł.
  W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Grupa Emitenta poniosła stratę netto w
  wysokości ok. 1 ,77 mln zł w porównaniu do ok. 1,82 mln zł straty netto w
  analogicznym okresie rok wcześniej . Strata była spowodowana głównie brakiem
  przychodów ze sprzedaży, które mogłyby pokryć koszty operacyjne. Grupa Emitenta
  przewiduje, iż taka sy tuacja będzie się utrzymywała jeszcze przez cały 2017 rok.
  Spadek kosztów operacyjnych był spowodowany zmniejszeniem pozycji
  Wynagrodzenia Członkó w Zarządu o 56 % do wartości 240 tys. zł i „Pozostałe koszty
  rodzajowe ” o 77% do wartoś ci 39 tys . zł. Spółka odnotowała odwrócenie am or tyzacji
  za I kwartał 2017 r. w związku z odpisem amortyzac yjnym licencji dotyczącej
  produkcji Tc -99m dokonanym w grudniu 2016 r.
  VI. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych
  prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych
  w danym raporcie kwartalnym
  Grupa Emitenta ani sam Emitent nie publikowa li prognoz finansowych dotyczących
  201 7 roku .
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 36 | S t r o n a

  VII. Opis stanu realizacji działań inwestycji Grupy Emitenta oraz
  harmonogramu ich realizacji, zgodnie z inf ormacjami
  przedstawionymi w Dokumencie Informacyjnym

  Ostatni Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w §
  10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – opis
  stanu realizacji działań i inwestycji Grupy E mitenta oraz harmonogramu ich realizacji.
  VIII. Jeżeli w okresie objętym raportem Grupa E mitent a podejmowa ła w
  obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie -
  inf ormacje na temat tej aktywności

  Poza działaniami opisanymi w punkcie V , w II kwartale 201 7 r. Spółka nie
  podejmowała żadny ch innych inicjatyw/działań w obszarze rozwoju prowadzonej
  działalności ukierunkowanych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w
  przedsiębiorstwie .

  IX. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek
  podlegających konsolidacji

  Pod koniec I kwart ału 2014 r. Emitent zawarł umowę zakupu 100% akcji spółki Perma -
  Fix Medical Corporation (raport bieżący EBI nr 11/2014). W związku z powyższym na
  dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent posiada podmiot zależny
  spółkę Perma -Fix Medical Co rporation i w raz z nią tworzy grupę kapitałową . Poniżej
  znajdują się podstawowe dane na temat podmiotu zależnego od Emitenta:
  Tabela 9 Perma -Fix Medical Corpora tion
  Firma: Perma -Fix Medical
  Corporation
  Forma prawna: Corporation
  Adres biura: 8302 Dunwoody Place, Suite 250, Atlanta, GA 30350
  Przedmiot działalności: Spółka stworzyła oraz rozwinęła przełomową
  technologię wytwarzania izotopów medycznych,
  głównie izotopu Technetu -99 (najbardziej znanego i
  najczęściej stosowanego izotop u medycznego na
  świecie) w celu wyeliminowania światowego
  niedoboru tego izotopu w medycynie jądrowej
  Udział Emitenta w
  kapitale zakładowym: 100,00%
  Udział Emitenta w
  ogólnej liczbie głosów: 100,00%
  Adres strony www.medical -isotope.com
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 37 | S t r o n a

  internetowej:
  Źródło: Emitent

  KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH: Zarząd Emitenta podjął
  decyzję o konsolidacji sprawozdania finansowego Emitenta ze sprawozdaniem
  finansowym jego spółki zależnej P erma -Fix Medical Corpora tion po przeanalizowaniu
  danych finansowych Perma -Fix Medical Corporation, które po wstępnej konsolidacji
  okazały się mieć istotny wypływ na sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą
  Emitenta. Podmiotem dominującym wobec Grupy Emitenta na dzień sporzą dzenia
  niniejszego raportu kwartalnego jest spółka Perma -Fix Environmental Services Inc.,
  która posiada obecnie ok. 60,54 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w
  głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  X. Informacja o strukturze akcjonariatu E mitenta, ze wskazaniem
  akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co
  najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, struktura akcjonariatu
  przedstawia się następująco:

  Tabela 10 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających , co najmniej 5% udziału w kapitale
  zakładowym oraz głosach na WZ*
  Akcjonariusz Liczba
  akcji
  Liczba
  Głosów
  Udział
  w kapitale
  zakładowym
  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów
  Perma -Fix
  Environmental
  Services, Inc.
  800 000 800 000 60,54 % 60,54 %
  TFI PZU S.A.** 120 000 120 000 9,08 % 9,08 %
  Quark Ventures, LLC 104 081 104 081 7,88% 7,88 %
  Digirad Corporation 71 429 71 429 5,41% 5,41%
  Pozostali 225 919 225 919 17,04 % 17,04%
  SUMA 1 321 429 1 321 429 100,00% 100,00 %
  Źródło: Emitent
  ** działając w imieniu i na rzecz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy oraz PZU Fundusz Inwestycyjny
  Zamknięty Medyczny.

  Po wyższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem
  akcjonariuszy posiadających , co n ajmniej 5% udziału w głosach na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 ustawy o
  ofercie publicznej oraz raportami ESPI odnośnie akcjonariuszy posiadających , co
  najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta).
  SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 201 7 R. 38 | S t r o n a


  XI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Grupę
  Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Grupa Emitent a zatrudniał a 1 członk a
  Zarządu Spółki , zatrudnion ego na pełen etat . Ponadto, Grupa Emitenta posiada
  umowy o ścisłej współpracy i możliwości korzystania z usług pracowników spółki
  dominującej Perma -Fix Envir onmental Services Inc. („PESI”).


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Perma-Fix Medical SA
ISIN:PLGURDR00013
NIP:894-30-22-798
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Lecha Zondka 3/7 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:+48 22 2128751
www:www.medical-isotope.com
Komentarze o spółce PERMA-FIX MEDICAL
2018-07-17 21-07-34
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649