Raport.

ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (24/2017) Rejestracja zmian w Statucie

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, że powziął informację o rejestracji przez sąd zmian w Statucie, uchwalonych na ostatnim WZA. Zarejestrowany tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • UCHWAŁA NR 20
  Z DNIA 23 CZERWCA 2017 R.
  ZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA
  ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA

  W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JED NOLITEGO STATUTU SPÓŁKI
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna postanawia
  przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -------------------------------- --------
  „TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
  ORGANIC FARMA ZDROWIA SPÓŁKA AKCYJNA
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
  §1
  1. Firma Spółki brzmi: Organic Farma Zdrowia Spółka
  Akcyjna. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  2. Spółka może używać skrótu firmy: Organic Farma Zdrowia S.A. -------------------------------
  3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. ---------------------------
  §2
  1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -------------------------------- -------------------------------- --------
  2. Spółka działa na tereni e Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. ------------------------
  3. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, biura, filie i
  przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w
  innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i
  innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą. -------------------------------- ----------
  §3
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -------------------------------- -------------------------------- -----
  §4
  Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą: ORGANIC
  FARMA ZDROWIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej
  do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254117. -------------------
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚC I.
  §5
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------- --------------------------------
  1) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo włączając działalność usługową
  (PKD 01), -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  2) Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10), -------------------------------- ------------
  3) Produkcja napojów (PKD11), -------------------------------- --------------------------------
  4) Produkcja wyrobów tekstylnych (PKD 13), -------------------------------- ---------------
  5) Produkcj a odzieży (PKD 14), -------------------------------- --------------------------------
  6) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17), -------------------------------- ------
  7) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), -----------------
  8) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20), ---------------------------
  9) Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32), -------------------------------- -----------------


  10) Naprawa, konserwacja i in stalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), ------------------
  11) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41), ----------------
  12) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), ---
  13) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  (PKD 47) , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  14) Zakwaterowanie (PKD 55), -------------------------------- -------------------------------- ---
  15) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56), ----------------------------
  16) Działalność wydawnicza (PKD 58), -------------------------------- -------------------------
  17) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
  telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59), -------------------------
  18) Transport drogo wy towarów (PKD 49.41.Z ), -------------------------------- ------------
  19) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -------------------------------- ---
  20) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD
  64.30.Z), -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  21) Leasing Finansowy (PKD 64.91 Z), -------------------------------- -------------------------
  22) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -------------------------------- --
  23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), ---------------
  24) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68), --------------------
  25) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -------------------------------- --
  26) Działaln ość usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i
  zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81), -------------------------------- ------
  27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), -------------------------------- ---
  28) Technika (PKD 85.32.A), -------------------------------- -------------------------------- -----
  29) Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59), --------
  30) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -------------------------------- ---------------
  31) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z), -------------------------------- --------------------------
  32) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z.),
  33) Magazynowanie i przechowywanie pozos tałych towarów(PKD 52.10.B) ------------
  34) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania (70.22.Z) -------------------------------- -------------------------------- ----------
  35) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
  niesklasyfikowana (74.90.Z) -------------------------------- -------------------------------- ---
  36) Dzierżawa własności intelektual nej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chronionych prawem autorskim (77.40.Z) -------------------------------- -----------------
  37) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z) --------------
  38) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
  motocykli (77.12.Z). -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2. W przypadku p rzedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest
  uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji, Spółka podejmie działalność w tym zakresie
  po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń. -------------------------------- ---------
  III. KAPITAŁ SPÓŁKI.
  § 6


  1. Kapitał zakładowy S półki wynosi 4.182.326,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa
  tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.182.326 (cztery miliony sto
  osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji oznaczonych numerami od
  000.000.001 do 00 4.182.326 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. ------
  2. Akcje są równe i niepodzielne. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  3. Akcje serii A o numerach od A -000.000.001 do A -000.764.775 są akcjami imiennymi przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  1) Akcje serii A o numerach od A -000.000.001 do A -000.625.725 są a kcjami imiennymi
  uprzywilejowanymi co do prawa głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2
  głosy, ------- -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  2) Akcje serii A o numerach od A -000.625.726 do A -000.764.775 są akcjami imiennymi
  zwykłymi. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na ok aziciela po dniu 05 listopada 2009 r.
  4. Akcje serii B o numerach od B -000.764.776 do B -001.529.550 są akcjami na okaziciela. ---
  5. Akcje serii C o numerach od C -001.529.551 do C -001.603.080 są akcjami na okaziciela. --
  6. Akcje serii D o numerach od D -001.603.081 do D -001.941.761 są akcjami na okaziciela. -
  7. Akcje serii E o numerach od E -001.941.762 do E -002.198.764 są akcjami na okaziciela. --
  8. Akcje serii F o numerach od F -002.198.765 do F -003.472.737 są akcjami na okaziciela . --
  9. Akcje serii G o numerach od G -003.472.738 do G -003.883.696 są akcjami na okaziciela. -
  10. Akcje serii H o numerach od H -003.883.697 do H -004.182.326 są akcjami na okaziciela. -
  11. Akcje serii I o numerach od I -004.182.327 do 004.482.326 są akcjami na okaziciela . -------
  12. Założycielami Spółki są: -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  1) Sławomir Chłoń, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  2) Przemysław Eliasz Tomaszewski, -------------------------------- ---------------------------
  3) Henryk Ryszard Tomaszewski, -------------------------------- -------------------------------
  4) Teresa Jadwiga Dolczewska. -------------------------------- -------------------------------- --
  §7
  Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez założycieli w następujący sposób: ---------------
  1) Sławomir Chłoń objął 695.250 (słow nie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście
  pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości
  nominalnej 695.250,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
  złotych) pr zy czym: -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  a. 347.625 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A -000.000.001 do A - 000.347.625,
  które są akcjami imiennymi; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  b. 347.625 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B -000.764.776 do B - 001.112.400,
  które są akcjami na okaziciela, -------------------------------- -------------------------------- ---------
  2) Przemysław E liasz Tomaszewski objął 556.200 (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy
  dwieście) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości
  nominalnej 556.200,00 zł (słownie; pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złoty ch) przy
  czym: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------
  a. 278.100 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A -000.347.626 do A - 000.625.725,
  które są akcjami imiennymi; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  b. 278.100 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B -001.112.401 do B - 001.390.500,
  które są akcjami na okaziciela, -------------------------------- -------------------------------- ---------


  3) Henryk Ryszard Tomaszewski objął 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy
  pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości
  nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy c zym: -------------
  a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A -000. 625.726 do A -000.695.250,
  które są akcjami imiennymi; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B -001.390.501 do B -001.460.025,
  które są akcjami na okaziciela, -------------------------------- -------------------------------- ---------
  4) Teresa Jadwiga Dolc zewska objęła 139.050 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy
  pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości
  nominalnej 139.050,00 zł (sto trzydzieści dziewięć pięćdziesiąt złotych) przy czym: -------------
  a. 69.525 akcji oznaczonych jako seria A o numerach od A -000.695.251 do A - 000.764.775,
  które są akcjami imiennymi; -------------------------------- -------------------------------- ------------
  b. 69.525 akcji oznaczonych jako seria B o numerach od B -001.460.026 do B - 001.529.550,
  które są akcjami na okaziciela. -------------------------------- -------------------------------- ---------
  Zamiana akcji imiennych na akcj e na okaziciela dokonywana jest przez Zarząd na żądanie
  akcjonariusza. Koszty zamiany ponosi Spółka. -------------------------------- -------------------------------
  § 8
  Wyklucza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -------------------------------- --
  § 9
  Akcje są zbywalne. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  § 10
  1. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. -----------------------
  2. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych należy złożyć na
  piśmie Zarządowi Spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub
  obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub za stawnika, liczbę
  i wartość obciążanych akcji. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  3. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi założyciele Spółki w ilości
  proporcjonalnej do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Jeżeli którykolwiek z
  założycieli nie korzysta z przysługującego mu prawa p ierwszeństwa, wówczas pozostali
  założyciele mogą nabyć te akcje w proporcji jak wyżej. -------------------------------- ----------
  4. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych
  akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd wskaże
  nabywcę akcj i. W przypadku nie wskazania nabywcy przez Zarząd w terminie 30 dni, akcje
  imienne mogą być przeniesione na każdą osobę trzecią. -------------------------------- ----------
  5. Zbycie akcji imiennych osobom innym niż założyciele powoduje utratę uprzywilejowania.
  § 11
  1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy
  w drodze ich nabycia przez Spółkę. -------------------------------- -------------------------------- ---
  2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w
  szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu,
  wysok ość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin
  zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -
  3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. ----------------
  § 12
  1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały lub uchwał
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------


  2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji imiennych
  lub na okaziciela. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesieni e do
  niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  3. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji
  lub przez umorzenie części akcji. -------------------------------- -------------------------------- -----------
  4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ------------------------------
  § 13
  1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.
  2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest
  upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia reje stracji wysokości podwyższonego kapitału
  zakładowego. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia
  również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu
  upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. ---------------
  3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na
  kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany
  Statutu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.136.744 (tr zy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy
  siedemset czterdzieści cztery) złote. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady
  pieniężne lub za wkłady niepieniężne. -------------------------------- --------------------------------
  5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych
  w ust. 4. Za rząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. ------------
  6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie
  oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -------------------------------- -----------
  7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapit ału zakładowego, w
  szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady
  niepieniężne – podejmuje Zarząd. -------------------------------- -------------------------------- ----
  8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
  w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -------------------------------- ----------------
  9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała
  Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego
  Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -------------------------------- ----------
  IV. ORGANY SPÓŁKI.
  § 14
  Or ganami Spółki są: -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  1) Walne Zgromadzenie, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  2) Rada Nadzorcza, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  3) Zarząd. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  Walne Zgromadzenie
  § 15
  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------------- --
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po
  upływie każdego roku obrot owego. -------------------------------- -------------------------------- ---


  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub
  akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę
  głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapi tału
  zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. -------------------------------- --------------
  4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących: -----
  1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z d ziałalności Spółki oraz
  sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -------------------------------- ---
  2) podziału zysków lub pokrycia straty, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne
  fundusze, określenia daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych
  do dywidendy z a dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty
  dywidendy, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  3) udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich
  obowiązków, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  4) podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
  wyrządzonej przy zawiązywaniu Spó łki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, --
  5) podejmowania uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i
  wyznaczaniu likwidatora, -------------------------------- -------------------------------- ------
  6) podejmowania uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
  oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek
  handlowych, -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  7) zmiany Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu
  kapitału zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- ---------
  8) zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -------------------------------- --------------
  9) powoływania lub odwoływania członków Rady Nadzorczej or az pierwszego
  Zarządu, -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  10) ustalania i zmiany zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków
  Rady Nadzorczej, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  11) uchwalania oraz zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia, -------------------------
  12) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------- ---------------
  13) umarzania akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, --------
  14) innych spraw przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego
  Statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez
  akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapi tału
  zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. -------------------------------- ----------------
  5. Wyłącza się z kompetencji Walnego Zgromadzenia podejmowanie uchwał w sprawie
  nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
  Podejmowanie uchwał w tych sprawach należy do ko mpetencji Zarządu, z uwzględnieniem
  treści art. 394 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- ------------------------
  6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
  prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -------------------------------- -------------------
  7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut u nie stanowią inaczej, Walne
  Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę
  reprezentowanych na nim akcji. -------------------------------- -------------------------------- -------
  8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów,
  chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeks u spółek handlowych stanowią inaczej. --
  9. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -------------------------------- -----------


  Rada Nadzorcza
  § 16
  1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
  dziedzinach jej działalności. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2. Rada Nadzorcza sk łada si ę z 5 do 7 cz łonków, w tym Przewodnicz ącego i
  Wiceprzewodnicz ącego. Przynajmniej dwóch cz łonków Rady Nadzorczej powinni
  stanowi ć cz łonkowie niezale żni. Rada, spo śród swoich cz łonków, powo łuje komitet audytu
  składaj ący si ę co najmniej z 3 cz łonków, w tym przynajmniej je den cz łonek powinien
  spe łnia ć warunki niezale żno ści i posiada ć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowo ści lub
  rewizji finansowej. Je żeli Rada Nadzorcza sk łada si ę z nie wi ęcej ni ż 5 cz łonków zadania
  komitetu audytu mog ą zosta ć powierzone Radzie Nadzorczej. -------------------------------- --
  3. Za niezale żnego cz łonka Rady Nadzorczej uznaje si ę osob ę, która spe łnia kryteria
  niezale żno ści okre ślone w zasadach ładu korporacyjnego obowi ązuj ących spó łki publiczne
  przyj ętych przez zarz ąd Gie łdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. -----------------
  4. Rada Nadzorcza je st powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. --------------
  5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi trzy
  lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. ------------------------
  6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadz orczej w trakcie trwania kadencji,
  na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali
  członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością
  głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Kadencja
  dokooptowanego w tym trybie członka Rady kończy się wraz końcem kadencji pozostałych
  członków Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  7. Na pierwszym w danej kadencji posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona
  Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy
  Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod
  jego nieobecność Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady. -------------------------------- --
  8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność -
  Wiceprzewod niczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej
  niż cztery razy w roku obrotowym. -------------------------------- -------------------------------- ---
  9. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni lub należycie reprezentowani,
  posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez uprzedniego formaln ego zwołania. -----
  10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej za
  pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość pozwalających wszystkim uczestnikom słyszeć się
  nawzaj em, swobodnie się wypowiadać i oddawać swój głos. Spółka ma obowiązek
  zapewnić taką możliwość wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
  11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że
  przepisy prawa przewidują surowsze warunki podej mowania uchwał. Jeżeli głosowanie
  pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli jest
  on nieobecny, głos Wiceprzewodniczącego Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być
  podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali pisemni e, (także w drodze poczty
  elektronicznej), powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia, co najmniej na tydzień
  przed posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu.
  Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając
  swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem
  spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------


  12. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystani u środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w
  szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaxu, jeżeli wszyscy
  członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. --------------
  13. Podejmowanie uchwa ł w trybie okre ślonym powy żej w ust. 11 i 12 nie dotyczy wyborów
  Przewodnicz ącego i Wiceprzewodnicz ącego Rady Nadzorczej, powo łania cz łonka Zarz ądu
  oraz odwo łania i zawieszania w czynno ściach tych osób. -------------------------------- ---------
  14. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie określone uch wałą
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone w Regulaminie uchwalonym
  przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. ------------------------
  16. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek
  handlowy ch i w Statucie, w tym: -------------------------------- -------------------------------- -------
  1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
  Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
  faktycznym, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty i co do emisji
  obligacji, -------------------------------- -------------------------------- --------------------------
  3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z
  wyników powyższych ocen, -------------------------------- -------------------------------- ---
  4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z
  Zarządem lub jego członkami, -------------------------------- -------------------------------
  5) ustalanie zasad wynagradzania członk ów Zarządu, -------------------------------- -------
  6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -------------------------------- -------------------------
  7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe
  Spółki, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  8) powoływanie, odwoływanie lub zawieszanie członków Zarządu. --------------------
  17. Ponadto do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej nale ży wyra żanie zg ody w sprawach: -
  1) ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych lub innych obciążeń na wszelkim
  majątku Spółki oraz na jakichkolwiek prawach należących do Spółki o wartości
  przekraczającej łącznie 1.000.000 złotych; -------------------------------- -----------------
  2) przejęcia lub założenia spółki zależnej lub wszelkich inwestycji w podmioty zależne,
  a także rozporządzenia prawem majątkowym jakiegokolwiek rodzaju w Spółce, o
  wartości przekraczającej 1.000.000 złotych w jednej lub powiązanych ze sobą
  transakcjach; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  3) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wie czystego lub udziału w
  nieruchomości; -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  4) zawarcia przez Spółkę umowy dzierżawy lub pożyczki o wartości przedmiotu
  dzierżawy lub pożyczki przekraczającej 100.000 złotych; -------------------------------
  5) nawiązania współpracy lub jej zakończenia z wszelkimi osobami fizycznymi,
  prawnymi lub podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej świadczącymi na
  rzecz Spółki usługi doradcze, prawne lub marketingowe lub pracę bez względu na
  podstawę prawną świadczenia pracy lub wykonywania usług, które generują koszt
  (w skali roku) od każdej z tych osób po stronie Spółki na poziomie powyżej kwoty
  200.000 złotych, jak również jakiekolwiek zmiany umów wiążących Spółkę z
  innymi podmiotami, które spowodowałyby wzrost rocznego wynagrodzenia każdej
  z tych osób powyżej wymienionego wyżej limitu;


  6) udzielania prz ez Spółkę pożyczek w wysokości łącznej na jednego pracownika
  powyżej 10.000 złotych, pracownikom Spółki innych niż pożyczki z Zakładowego
  Funduszu Świadczeń Socjalnych lub zawierania przez Spółkę umów nie
  wynikających ze zwyczajowej działalności z pracowni kami, członkami Zarządu lub
  Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub z osobami powiązanymi z osobami
  wymienionymi powyżej; -------------------------------- -------------------------------- ------
  7) zbycia lub nabycia akcji lub udziałów w innych podmiotach oraz ustanowienia na
  nich jakichkolwiek zabezpieczeń, ograniczonych praw rzec zowych lub innych
  obciążeń a także przystąpienia do spółek osobowych; -------------------------------- --
  8) zawarcia przez Spółkę umowy poręczenia lub gwarancji bez względu na wartość
  umowy, z wyjątkiem standardowych gwarancji do umów najmu lub umów
  handlowych; -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  9) udzielenia licencji na używan ie znaków towarowych i firmy Spółki oraz innych praw
  stanowiących własność przemysłową i intelektualną Spółki; ---------------------------
  10) zatwierdzenia budżetu rocznego Spółki. -------------------------------- -------------------
  18. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 16 -17 i z zastrzeżeniem ust. 19, do zakresu
  kompetencji Rad y Nadzorczej należy także wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę
  lub zmianę jakichkolwiek umów wewnątrzgrupowych, w tym: -------------------------
  1) umów zawartych z członkami Zarządu Spółki oraz z podmiotami powiązanymi
  członków Zarządu, a także członkam i ich rodzin i innymi krewnymi, oraz ---------
  2) umów zawartych z podmiotami powiązanymi akcjonariusza EcorNaturaSì S.p.A. z
  siedzibą w Weronie, Włochy, których wartość przekracza 200.000 złotych w jednej
  lub kilku powiązanych ze sobą transakcjach w okresie o bowiązywania danej umowy
  lub w okresie 12 kolejnych miesięcy od zawarcia, jeżeli okres jej obowiązywania jest
  krótszy. ------------------------------------------------------------------
  19. W sprawach pilnych, jeżeli procedura uzyskania uprzedniej zgody Rady Na dzorczej może
  skutkować znacznym opóźnieniem, które może prowadzić do poniesienia przez Spółkę
  szkody, w sprawach, o których mowa w ust. 18, Zarząd uprawniony jest do uzyskania
  następczej zgody Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------- -------------------

  Zarząd
  § 17
  1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na
  zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje
  we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez po stanowienia Statutu lub przepisy prawa
  do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -
  2. Zarząd Spółki składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, jeżeli Zarząd
  jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. --------
  3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego
  przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------------
  4. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów . W razie równości
  głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. -------------------------------------------------
  5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Roczny harmonogram
  posiedzeń Zarządu ustalany jest na początku każdego roku obrotowego S półki, nie później
  niż do dnia 2 stycznia danego roku. --------------------------------------------------------


  6. Prezes Zarządu, albo w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu, każdorazowo zawiadamia
  pozostałych członków Zarządu oraz pozostałych uczestników pos iedzenia o dacie,
  godzinie i miejscu danego posiedzenia, pisemnie lub za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, co najmniej 3 dni przed terminem tego posiedzenia. ----------------------------
  7. W razie potrzeby, możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu,
  nieprzewidzianego w rocznym harmonogramie, poprzez dostarczenie każdemu z członków
  Zarządu oraz innym uczestnikom danego posiedzenia, pisemnego zawiadomienia, nie
  później niż siedem dni przed dniem danego posiedzenia. W nagłych przypadkach termin,
  o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać skrócony za zgodą wszystkich
  członków Zarządu oraz pozostałych uczestników mających wziąć udział w danym
  posiedzeniu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  8. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w pr zypadku, gdy każdy z
  członków Zarządu został skutecznie powiadomiony o mającym się odbyć posiedzeniu w
  czasie umożliwiającym mu uczestnictwo w posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest
  przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. -------------- -------------------------
  9. Członkowie Zarządu oraz pozostali uczestnicy mogą, wedle własnego uznania,
  uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub
  innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pozwalaj ących
  wszystkim uczestnikom słyszeć się nawzajem, swobodnie się wypowiadać i oddawać swój
  głos. Spółka ma obowiązek zapewnić taką możliwość wszystkim członkom Zarządu oraz
  pozostałym uczestnikom zaproszonym do udziału w danym posiedzeniu. ------------------ --
  10. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w
  imieniu Spółki są uprawnieni: Prezes oraz Wiceprezes Zarządu — jednoosobowo, albo
  jeden członek Zarządu łącznie z Prezesem albo Wiceprezesem albo prokurentem. ---------
  §18
  Członkowie Z arządu nie mogą bez pisemnego zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić
  działalności konkurencyjnej. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
  V. GOSPODARKA SPÓŁKI
  § 19
  Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -------------------------------- -------------
  § 20
  1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -------------------------------- ---------------------
  1) kapitał zakładowy, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  2) ka pitał zapasowy, -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  3) kapitał rezerwowy, -------------------------------- -------------------------------- --------------
  4) fundusze celowe. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie
  szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. ----------------
  § 21
  Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta
  sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
  akcjonariuszom. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  §22
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek
  handl owych.” -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------
  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu zawarte w tekście
  jednolitym wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców. -------------------------------- -----------------
  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym , przy czym: -----------------------
  - oddan o głosy z 1.037.265 akcji (uprawniających do 1.662.990 głosów), stanowiących 23,14 % kapitału
  zakładowego, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  - oddano 1.662.990 ważnych głosów, z czego: 1.662.990 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw
  podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -------------------------------- -------------------------------- --
  - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -------------------------------- -------------------------------- --------------------
  - głosów nieważnych nie oddano. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Organic Farma Zdrowia SA
ISIN:PLORGNK00010
NIP:522-280-57-93
EKD: 52 handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
Adres: ul. Głubczycka 11 lok. 1 02-417 Warszawa
Telefon:+48 22 8515022
www:organicmarket.pl
Komentarze o spółce ORGANIC FARMA ZDRO...
2018-07-17 06-07-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649