Raport.

OPEN FINANCE SA (116/2017) DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE DO OBROTU GIEŁDOWEGO NA GŁÓWNYM RYNKU GPW AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E OPEN FINANCE S.A.

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2017 r., powziął informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., uchwały Nr 775/2017 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciel serii E Emitenta ("Uchwała").
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 4.203.973 (cztery miliony dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E Emitenta, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Emitenta, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 lipca 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLOPNFN00010".
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Open Finance SA
ISIN:PLOPNFN00010
NIP:5213280836
EKD: 64.10 pozostałe pośrednictwo pieniężne
Adres: ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Telefon:+48 22 4274700
www:www.open.pl
gpwlink:open-finance.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-28Raport za III kwartał
Komentarze o spółce OPEN FINANCE
2018-10-20 12-10-28
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649