Raport.

MOTORICUS SA (9/2017) JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY MOTORICUS ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.

Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) w załączeniu przekazuje jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Raport kwartalny: Q1 201 7


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  2


  Motoricus Spółka Akcyjna

  Raport kwartalny

  za okres od dnia 1 kwietnia 201 7 r. do 30 czerwca 201 7 r.


  Spis treści:


  1. Podstawowe informacje o Spółce

  2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta

  3. Zasa dy rachunkowoś ci przyjęte przy sporządzaniu raportu

  4. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

  5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  6. Informacje dotyczące zatrudnienia

  7. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta wraz z opi sem
  najważniejszych czynników i zdarzeń mając ych wpływ na osiągnięte wyniki

  8. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz wyników

  9. Komentarz Zarządu odnośnie podjętych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie
  rozwiązań in nowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej
  działalności
  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  3


  Szanowni Państwo,

  Prezentujemy Państwu niniejszy raport za pierwszy kwartał kolejnego roku
  obrotowego naszej organizacji , który obejmuje okres od 01.04.201 7 do 30.06. 201 7.

  Był to czas działań operac yjnych skoncentrowanych na sprzedaży oraz działaniach
  Zarządczych . Warunki pogodowe , jakie były w okresie zimy , oraz krótka wiosna
  spowodowały wyra źny spadek sprzedaży. Niski poziom osiągniętych przychodów oraz
  ujemne wyniki zrealizowane w okresie od kwiet nia do czerwca br. spowodowane są bardzo
  słabym sezonem w sprzedaży opon.

  Mając na uwadze powyższe Zarząd podjął działania naprawcze. Czas ten był poświęcony na
  prace reorganizacyjne oraz uporządkowanie Grupy. Kluczowym zadaniem Zarządu jest też
  znalezi enie dodatkowego finansowania działalności operacyjnej, oraz dofinansowania
  kapitału własnego.

  W tym celu Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do znalezienia inwestora
  strategicznego, branżowego lub finansowego.

  Poniżej przedkładamy raport za pi erwszy kwartał nowego roku obrotowego.

  Z poważaniem

  Tomasz Kostuch
  oddelegowany do Zarządu Członek RN
  Robert Puchała
  Członek Zarządu Motoricus S.A.  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  4

  Podstawowe informacje o Spółce

  Nazwa (firma): Motoricus Spółka Akcyjna
  Kraj: Polska
  Siedziba : Warszawa
  Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, 03 -994 Warszawa
  Numer KRS: 0000315994
  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP: 9522057653
  REGON : 141582671
  Tele fon: +48 22 514 -02 -80
  Fax.: +48 22 77 -666 -77
  Poczta elektroniczna: [email protected] motoricus.com
  Strona internetowa: www. korpo. motoricus. com

  Zarząd w raportowanym okresie:

  Witold Gazda - Prezes Zarządu do dnia 22 maja 2017 r.
  Robert Puchała – Członek Zarządu

  W dniu 22.05.2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Witolda Gazda ze sprawowania
  funkcji Prezesa Zarządu Emitenta oraz rezygnacja z dalszego bycia członkiem zarządu
  Emitenta z dniem 22.05.2017r.
  Jednocześnie Pan Witold Gazda złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu M otoricus.com
  sp. z o.o. członka Zarządu MotoricusAGRO sp. z o.o. oraz prokurenta Motoricus Service sp. z
  o.o. Od dn ia 905.2017 r. przestał pełnić funkcję Prezes Zarządu w Grist100 sp. z o.o.

  W dniu 8 sierpnia 2017 roku Członek RN Tomasz Kostuch został oddelegowany do Zarządu na
  3 miesiące.

  Zarząd na dzień sporządzenia raportu kwartalnego:
  Robert Puchała – Członek Zarządu
  Tomasz Kostuch – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu


  Rada Nadzorcza w raportowanym okresie:

  Jaros ław Marczewski
  Arkadiusz Bogdan
  Krzysztof Dziedzic
  Tomasz Litwiniuk
  Tomasz Kostuch

  Skład Rady Nadzorczej w raportowanym okresie nie uległ zmianie i pozostaje aktualny na
  dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego.  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  5

  Kapitał zakładowy :

  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000,00 zł i dzieli się na:
  1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 140 0000,
  o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
  1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000,
  o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
  40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o wartości
  nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
  200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000, o wartości
  nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
  13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000,
  o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję .


  Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii
  Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 3 października 2008 r. Emitent został
  zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorcó w Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
  Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 r. Kapitał zakładowy w dniu
  rejestracji wynosił 1.420.000 zł .

  Struktura akcj onariatu

  Na dzień 14 sierpnia 201 7 r. zarejestrowanych było 16.040.000 szt. akcji Spółki, z czego
  13.000.000 akcji, będących w posiadaniu akcjonariuszy Perdi Ltd. oraz Xaralax Ltd.,
  nie zostało wprowadzonyc h do obrotu na rynku NewConnect. Poniższ a tabela przedstawia
  strukturę akcjonariatu Emitenta według jego wiedzy, ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu .

  Akcjonariat Spółki na dzień 14.08.201 7 r.

  Akcjonariusz Liczba akcji Udział w
  kapitale
  zakładowym
  Licz ba głosów Udział w głosach
  na Walnym
  Zgromadzeniu
  Perdi Ltd. 11 830 000 73,75% 11 830 000 73,75%
  Xaralax Ltd. 1 170 000 7,29% 1 170 000 7,29%
  G Funds&Capital LLC 920 000 5,74% 920 000 5,74%
  Pozostali 2 120 000 13,22% 2 120 000 13,22%
  Razem 16 040 000 100,00% 16 040 000 100,00%
  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  6
  1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta

  Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A.

  Skład Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z jednostkami stowarzyszonymi na dzień 30.06 .201 7
  r. przedstawia poniższy schema t.


  Powyższy schemat przedstawia udział w kapitale zakładowym spółek oraz udział w liczbie
  głosów na zgromadzeniu wspólników.

  Wszystkie wskazane na powyższym schemacie spółki podlegają konsolidacji pełnej za
  wyjątkiem spółki MotoricusAGRO Sp. z o.o. Mot oricusAGRO Sp. z o.o. nie podlega
  konsolidacji z uwagi na brak kontroli i współkontroli Motoricus S.A.

  Przedmiot działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej

  Motoricus S.A. sprawuje rolę zarządzającą w Grupie Kapitałowej , natomiast działalność
  op eracyjna prowadzona jest przez wyspecjalizowane spółki z Grupy. Podstawowym
  przedmiotem działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. jest
  działalność w branży motoryzacyjnej . Ponadto w ramach Grupy Kapitałowej prowadzona jest
  działaln ość agencji marketingowej i poligraficznej. Działalność w branży motoryzacyjnej
  polega na prowadzeniu sprzedaży detalicznej oraz hurtowej akcesoriów samochodowych, ze


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  7

  szczególnym uwzględnieniem opon oraz felg samochodowych. W ramach Grupy budowana
  jest rów nież sieć franchisingowa – sieć detaliczna punktów obsługi pojazdów.

  Misją Spółki jest połączenie platform on -line z tradycyjnym serwisem obsługi klienta.
  Połączenie to ma na celu stworzenie rozwiązań zaspokajających w sposób kompleksowy
  potrzeby klientów Spółki.

  Głównym założeniem koncepcji działalności Grupy jest stworzenie systemu dystrybucyjnego,
  w którym:

   Aaltonen Team Sp. z o.o. odpowiada za zakupy, obsługę logistyczną, dystrybucj ę na
  rzecz spółek w Grupie jak również dla zewnętrznych klientów hur towych.
   Motoricus.com Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż artykułów motoryzacyjnych w oparciu
  o własne sklepy internetowe oraz zewnętrzne systemy afiliacyjne. Klienci pozyskani
  poprzez platformy internetowe mogą być obsługiwani w sieci pod marką
  Motoricus.com. Sp ółka opiera swą sprzedaż o w pełni zintegrowaną obsługę
  logistyczną Aaltonen Sp. z o.o.
   Motoricus Service Sp. z o.o. odpowiada za budowę sieci serwisów mechanicznych
  działających pod marką Motoricus.com na terenie całego kraju. Specjalizacją
  serwisów jest obsługa mechaniczna samochodów typu Fast Fit, przy czym klienci,
  z którymi został nawiązany kontakt poprzez sklepy internetowe, mogą odebrać
  akcesoria oraz otrzymać profesjonalną obsługę mechaniczną w punktach sieci .
   MotoricusAGRO Sp. z o.o. - Spółka pows tała we współpracy z partnerami
  zagranicznymi, której celem działalności jest sprzedaż bezpośrednia artykułów
  motoryzacyjnych dla rolnictwa. MotoricusAGRO dostarcza swoim klientom
  najwyższej jakości produkty dedykowane dla maszyn rolniczych oraz przemysłow ych.
  Asortyment obejmuje: ogumienie, oleje oraz akumulatory .


  2. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

  Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą
  z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (Dz. U. z 2 01 6 r. poz. 1047 .) oraz zgodnie z
  zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w G rupie, a skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
  25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzan ia przez jednostki inne niż
  banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań
  finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1327). Jednostki objęte
  skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym stosują jednakowe metody wyceny aktywów
  i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z przyjętymi zasadami
  rachunkowości jednostki dominującej.

  Wszystkie dane finansowe w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w zło tych polskich.

  Zmiany w zakresie stosowanych zasad rachunkowości  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  8

  W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości.


  Stosowane zasady rachunkowości

  a. Metody wyceny aktywów i pasywów.

  Wartości niematerialne i prawn e
  Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że
  w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być
  bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych
  i prawnyc h następuje według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne
  i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej
  użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej
  podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania.

  Rzeczowe aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia,
  pomniejszonych o umorzenie, z wyjątkiem gruntów , oraz odpisy z tytułu trwałej utraty
  war tości. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez okres przewidywanej
  ekonomicznej użyteczności. Niskowartościowe środki trwałe, o wartości początkowej
  pomiędzy 1 tys. zł i 3,5 tys. zł , podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do
  użytkowa nia.

  Długoterminowe aktywa finansowe
  Długoterminowe aktywa finansowe spółka wycenia według ceny ich nabycia pomniejszonej
  ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej.

  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozo stałe
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności są wykazywane w kwocie
  wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizowana
  jest z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonani e ich
  odpisu aktualizującego.

  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenione są według wartości
  nominalnych, obejmują środki pieniężne w kasie i w banku oraz lokaty krótkoterminowe
  o okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.

  Krótkoterminowe aktywa finansowe Spółka wycenia nie rzadziej niż na dzień bilansowy
  według ceny (wartości) rynkowej. Skutki finansowe aktualizacji wartości krótkoterminowych
  aktywów finansowych odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
  w rachunku zysków i strat.

  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
  Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych przy uwzględnieniu zasad


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  9

  ostrożności i istotności. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim koszty
  ubezp ieczeń i prenumerat.

  Kapitał własny
  Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej
  w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wn iesione, wkłady kapitałowe ujmowane są
  jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitały własne stanowią kapitał zakładowy, kapitał
  zapasowy oraz kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  statutem i uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, łącznie z kwotą wynikającą
  z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.

  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy mają charakter zobowiązań, których termin i kwota nie są znane. Tworzone są gdy
  spełnion e są łącznie warunki: na spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń
  przeszłych, występuje prawdopodobieństwo, iż spełnienie obowiązku spowoduje wypływ
  środków pieniężnych oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty rezerwy.

  Zobowiązania
  Zo bowiązania to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki wykonania określonych
  świadczeń o wiarygodnie ustalonej wartości, które w przyszłości spowodują wykorzystanie
  aktywów jednostki. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej
  zapłaty.

  Podatek odroczony
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
  wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą
  do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z t ytułu odroczonego
  podatku dochodowego.

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu
  do ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych
  i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następ ne lata, w wysokości
  prawdopodobnych przyszłych dochodów do opodatkowania.
  Rezerwę na podatek odroczony tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego
  wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
  przejściowych – różnic, k tóre spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia
  podatku dochodowego.

  Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym
  ujmowany jest w kapitale własnym.

  Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcyc h na dzień bilansowy
  Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote
  polskie przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy
  Bank Polski na dzień 3 0 czerwca 201 6 roku oraz 30 czerwca 2017 roku . Powstałe z
  przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów
  finansowych.


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  10


  Wynik finansowy
  Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności
  operacyjnej, wynik na działalności fin ansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz
  obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków
  i strat. Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu
  od odbiorców, pomniejszona o należny p odatek od towarów i usług. Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia.
  Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio
  z normalną działalnością, wpływ ające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to
  należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione
  koszty operacji finansowych.

  b. Metody sporządzania rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
  pieniężnych

  Rachun ek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym .

  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

  c. Zasady konsolidacji

  Ogólne zasady
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe jednostki dominującej
  oraz jednost ek zależnych bezpośrednio, jak i pośrednio od jednostki dominującej.
  Konsolidacji nie podlegają spółki zależne i współzależne, których suma bilansowa oraz
  wartość przychodów jest niższa niż 5% łącznej sumy bilansowej oraz sumy wszystkich
  przychodów grupy. Wszystkie jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody
  wyceny aktywów i pasywów oraz jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych,
  zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą. Skonsolidowane
  sprawozdanie finanso we sporządzone jest na poziomie jednostki dominującej metodą pełną.

  Wartość firmy i ujemna wartość firmy
  Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różni ca miedzy
  wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów jednostki zależnej
  powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, które są wykazywane
  w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu. Od wartości firmy dokonywane są odpisy
  amortyzacyjne metodą liniową przez okres 20 lat. Od ujemnej wartości firmy dokonywane są
  odpisy przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych
  i podlegających amortyzacji aktywów. Jeżeli wartość firmy uległa trwałej u tracie wartości,
  dokonywany jest odpis w ciężar wyniku finansowego Grupy.

  Wyłączenia konsolidacyjne
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyłączone zostały skutki wzajemnych
  transakcji zawartych pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitało wej.
  Wyłączenia w szczególności obejmowały:


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  11

   kapi tały własne jednostek zależnych,
   wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych,
   wzajemne należności i zobowiązania oraz inne roz rachunki o podobnym charakterze,
   przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych miedzy je dnostkami objętymi
  konsolidacją,
   zyski i straty powstałe w wyniku operacji dokonanych miedzy jednostkami objętymi
  konsolidacją, zawarte w wartościach aktywów podlegających konsolidacji .

  3. Kwartalne skrócon e jednostkowe sprawozdanie finansowe

  Poniżej zaprezentowane został o skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki
  Motoricus S.A. za pierwszy kwartał roku obrotowego 201 7.

  Jednostkowy Bilans w PLN
  Aktywa
  AKTYWA Stan na Stan na
  30-06-2017 30-06-2016
  A. Aktywa trwałe 3 536 384,65 3 495 377,74
  I. Wartości niematerialne i prawne - 24 959,74
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 65 289,65 -
  III. Należności długoterminowe - -
  IV. Inwestycje długoterminowe 3 458 713,00 3 458 713,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 382,00 11 705,00
  B. Aktywa obrotowe 364 781,26 405 089,93
  I. Zapasy - -
  II. Należności krótkoterminowe 262 732,04 244 520,84
  III. Inwestycje krótkoterminowe 84 493,78 149 981,24
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 555,44 10 587,85
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy - -
  D. Udziały (akcje) własne - -
  A K T Y W A R A Z E M: 3 901 165,91 3 900 467,67

  Pasywa
  PASYWA Stan na Sta n na
  30-06-2017 30-06-2016
  A. Kapitał (fundusz) własny 3 484 083,02 3 432 168,39
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8 020 000,00 8 020 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapa sowy 2 638 080,10 2 638 080,10
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 7 189 379,91 - 7 204 351,38
  VI. Zysk (strata) netto 15 382,83 - 21 560,33
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  (wielkość ujemna) - -
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 417 082,89 468 299,28
  I. Rezerwy na zobowiązania. 36 952,61 35 128,27


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  12

  II. Zobowiązania długoterminowe. - -
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 380 130,28 433 171,01
  IV. Rozliczenia międzyokresowe - -
  P A S Y W A R A Z E M: 3 901 165,91 3 900 467,67  Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat w PLN
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01-04-2017
  30-06-2017
  01-04-2016
  30-06-2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 123 296,50 167 749,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 123 296,50 167 749,00
  II. Zmiana stan u produktów - -
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - -
  B. Koszty działalności operacyjnej 107 142,94 183 883,42
  I. Amortyzacja 1 703,22 12 503,76
  II. Zużyc ie materiałów i energii - -
  III. Usługi obce 74 363,35 103 218,37
  IV. Podatki i opłaty - 23,20
  V. Wynagrodzenia 27 060,27 51 341,49
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 016,10 4 838,25
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe - 11 958,35
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -
  C. Zysk (strata) ze sprzedaż y (A - B) 16 153,56 - 16 134,42
  D. Pozostałe przychody operacyjne 109 653,16 148 623,47
  I. Zysk z tytułu r ozchodu niefinansowych aktywów trwałych - -
  II. Dotacje - -
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  IV. Inne przychody operacy jne 109 653,16 148 623,47
  E. Pozostałe koszty operacyjne 109 653,16 148 623,47
  I. Strata z tytułu rozchodu ni efinansowych aktywów trwałych - -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  III. Inne koszty operacyjne 109 653,16 148 623,47
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 16 153,56 - 16


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  13

  134,42
  G. Przychody finansowe 88,89 2 114,10
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - -
  II. Odsetki 88,89 2 114,10
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych - -
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -
  V. Inne - -
  H. Koszty finansowe 22,62 818,01
  I. Odsetki 12,47 816,41
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - -
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -
  IV. Inne 10,15 1,60
  I. Zysk (strata) brutto (F + G - H) 16 219,83 - 14 838,33
  J. Podatek dochodowy 837,00 6 722,00
  K. Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -
  L. Z Y S K ( S T R A T A ) N E T T O (I - J - K) 15 382,83 - 21 560,33


  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH (metoda pośrednia) 01-04-2017
  30-06-2017
  01-04-2016
  30-06-2016
  A.
  Przepływy środków pieni ężne z działalności
  operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 15 382,83 - 21 560,33
  II. Korekty razem - 17 676,79 73 780,49
  III.
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+/ -II) - 2 293,96 52 220,16
  B.
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy 10 750,00 -
  II. Wydatki - -
  III.
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) 10 750,00 -
  C.
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I. Wpływy 307,36 402,38
  II. Wydatki - 72 683,76
  III.
  Prz epływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) 307,36 - 72 281,38
  D.
  Przepływy pieniężne netto razem (A.III. +/ - B.III.
  +/- C.III.)
  8 763,40 - 20 0 61,22
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 8 763,40 - 20 061,22
  F. Środki pieniężne na początek okresu - 20 061,22


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  14

  G.
  Środki pi eniężne na koniec okresu (F +/ - D), w
  tym
  8 763,40 0,00
  Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01-04-2017
  30-06-2017
  01-04-2016
  30-06-2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 511 202,10 3 453 728,72
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3 484 083,02 3 432 168,39
  III. Kapitał ( fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 484 083,02 3 432 168,39


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  15

  4. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

  Poniżej zaprezentowane został o skrócone skonsolid owane sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowej Motoricus S.A. za pierwszy kwartał roku obrotowego 201 7.

  Skonsolidowan y Bilans w PLN
  Aktywa
  AKTYWA Stan na Stan na
  30-06-2017 30-06-2016
  A. Aktywa trwałe 4 747 423,23 4 669 129,37
  I. Wartości niematerialne i prawne 2 280 776,73 2 129 239,43
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 943 878,69 1 030 457,17
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 1 289 506,34 1 186 889,40
  IV. Należności długoterminowe - -
  V. Inwestycje długoterminowe 20 00 0,00 20 000,00
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 213 261,47 302 543,37
  B. Aktywa obrotowe 14 131 636,71 25 328 784,25
  I. Zapa sy 1 650 114,76 9 637 684,71
  II. Należności krótkoterminowe 10 184 009,73 12 568 372,85
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 796 406,47 2 8 60 030,56
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 501 105,75 262 696,13
  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy - -
  D. Udziały (akcje) własne - -
  A K T Y W A R A Z E M: 18 879 059,94 29 997 913,62

  Pasywa
  PASYWA Stan na Stan na
  30-06-201 7 30-06-2016
  A. Kapitał (fundusz) własny. - 1 228 337,66 3 165 225,27
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8 020 000,00 8 020 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 073 162,57 5 073 162,57
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - -
  V. Różnice kursowe z przeliczenia - -
  VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 12 381 235,51 - 9 940 624,90
  VII. Zysk (strata) netto - 1 940 264,72 12 687,60
  VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
  ujemna) - -
  B. Kapitały mniejszości - -
  C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych 0,00 141 171,06
  D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 107 397,60 26 691 517,29
  I. Rezerwy na zobowiązania. 530 422,51 446 909,09
  II. Zobowiązania długoterminowe. 396 649,62 524 485,65
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 18 275 288,97 24 724 372,06
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 905 036,50 995 750 ,49
  P A S Y W A R A Z E M: 18 879 059,94 29 997 913,62  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  16


  Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat w PLN
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01-04-2017
  30-06-2017
  01-04-2016
  30-06-2016
  A. Przychod y netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 11 211 567,64 19 611 419,10
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 404 461,41 1 688 357,83
  II. Zmiana stanu produktów - -
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki - -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 807 106,23 17 923 061,27
  B. Koszty d ziałalności operacyjnej 12 800 225,29 19 315 868,67
  I. Amortyzacja 168 075,36 193 975,69
  II. Zużycie materiałów i energii 200 857,88 353 465,48
  III. Usługi obce 1 594 347,40 1 974 171,07
  IV. Podatki i opłaty 3 766,01 5 323,23
  V. Wynagrodzenia 499 164,38 571 431,84
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 113 581,38 103 386,60
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 35 435,86 222 183,83
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 184 997,02 15 891 930,93
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A -B) - 1 588 657,65 295 550,43
  D. Pozostałe przychody operacyjne 310 445,89 62 890,22
  I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 206 973,83 3 961,82
  II. Dotacje 74 722,06 49 913,31
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 1 385 ,54
  IV. Inne przychody operacyjne 28 750,00 7 629,55
  E. Pozostałe koszty operacyjne 542 996,28 82 438,78
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - -
  III. Inne koszty operacyjne 542 996,28 82 438,78
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) - 1 821 208,04 276 001,87
  G. Przychody finansowe 26 024,99 37 294,44
  I. Dywidendy i udziały w zyskach - -
  II. Odsetki 13 411,15 31 314,04
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych - -
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -
  V. Inne 12 613,84 5 980,40
  H. Koszty finansowe 182 907,77 148 415,26
  I. Odsetki 17 457,28 86 129,40
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych - -
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - -
  IV. Inne 165 450,49 62 285,86
  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - -
  J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/ - I) - 1 978 090,82 164 881,05
  K. Odpis wartości firmy 21 644,62 21 644,62
  I. Odpis wartości firmy - jedn. zależne 21 644,62 21 644,62
  II. Odpis wartości firmy - jedn. współzależne - -
  L. Odpis ujemnej wartości firmy - 138 325,08


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  17

  I. Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. zależne - 138 325,08
  II. Odpis ujemnej wart. firmy - jed n. współzależne - -
  M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
  - -
  M. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/ - M) - 1 999 735,44 281 561,51
  O. Podatek do chodowy - 59 470,72 268 873,91
  P. Pozostałe obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -
  R. Zyski (straty) mn iejszości -
  S. Z Y S K ( S T R A T A ) N E T T O (N - O - P +/ - R) - 1 940 264,72 12 687,60

  Skonsolidowany rachunek prz epływów pieniężnych
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘZNYCH (metoda pośrednia) 01-04-2017
  30-06-2017
  01-04-2016
  30-06-2016
  A.
  Przepływy środków pieniężne z działalności
  operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto - 1 940 264,72 12 687,60
  II. Korekty razem 4 150 709,83 - 1 049 373,99
  III.
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
  (I+/ -II) 2 210 445,11 - 1 036 686,39
  B.
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy 339 520,00 25 180,31
  II. Wydatki 252,03 278 739,17
  III.
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
  (I-II) 339 267,97 - 253 558,86
  C.
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I. Wpływy 640,21 2 751 923,95
  II. Wydatki 1 638 578,14 1 544 128,56
  III.
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -
  II) - 1 637 937,93 1 207 795,39
  D.
  Przepływy pieniężne netto, razem (A.II I. +/ - B.III. +/ -
  C.III.)
  911 775,15 - 82 449,86
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 911 775,15 - 82 449,86
  F. Środki pieniężne na początek okresu 212 596,33 617 207,19
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/ - D), w tym 1 124 371,48 534 757,33

  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01-04-2017
  30-06-2017
  01-04-2016
  30-06-2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 096 070,26 2 976 378,07
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - 1 228 337,66 3 165 225,27
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) - 1 228 337,66 3 165 225,27


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  18

  Analiza rentowności w okresie od 1 kwiet nia do 3 0 czerwca 201 6 i 201 7 roku

  Q1 201 7 Q1 201 6
  Rentowność netto ze sprzedaży -14,170% 1,51 %
  Rentowność EBIT -16,244% 1,40 %
  Rentowność EBITDA -14,745% 2,40%
  Rentowność netto -17,31% 0,06 %
  Rentowność aktywów (ROA) -10,28% 0,04 %
  Rentowność kapit ałów własnych (ROE) 157,96% 0,40 %

  Rentowność netto ze sprzedaży zysk (strata) ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży
  Rentowność EBIT EBIT/przychody ze sprzedaży
  Rentowność EBITDA EBITDA/przychody ze sprzedaży
  Rentowność netto zysk (strata) netto/przych ody ze sprzedaży
  Rentowność aktywów (ROA) zysk (strata) netto/aktywa
  Rentowność kapitałów własnych (ROE) zysk (strata) netto/kapitał własny

  W okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. Spółka poniosła straty na poziomie wyniku ze
  sprzedaży i w rezultacie r entowność sprzedaży jest ujemna. Wskaźniki EBIT oraz EBITDA mają
  wartości ujemne. Ze względu na ujemną wartość wyniku na sprzedaży , wynik netto Spółki
  jest ujemny i w konsekwencji ujemne są wskaźniki rentowności aktywów i kapitału. Ze
  względu na trudny s ezon zimowy dla rynku opon spółki zmuszone były do sprzedaży opon z
  bardzo niska marżą, a na koniec sezony nierotujące towary poniżej cen zakupu tak aby nie
  narazić się na konieczność utrzymywania nierotujacych zapasów przy jednoczesnej
  konieczności zapłat y za dostawy. Najbardziej istotny wpływ na wynik G rupy Kapitałowej
  mia ły ujemne wyniki w Spółce Aaltonen Team spowodowane bardzo sła by m sezon em w
  sprzedaży opon oraz podjęty m proces em zmian , jakie następują w Spółce Aaltonen Team ,
  która podjęła działania zmierzające do re organizacji działalności operacyjnej.

  Cykl kapitału obrotowego netto w okresie od 1 kwietnia do 3 0 czerwca 201 6 i 201 7 r.

  Q1 201 7 Q1 201 6
  Cykl zapasów w dniach 13 45
  Cykl należności w dniach 82 58
  Cykl zobowiązań w dniach 147 115
  Cykl konwersji gotówki w dniach -52 -12

  Cykl zapasów w dniach (zapasy * 91)/przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
  Cykl należności w dniach (należności krótkoterminowe * 91)/przychody ze sprzedaży
  Cykl zobowiązań w dniach (zobowiązania krótkoterminowe * 91)/przychody ze sprzedaży
  Cykl konwersji gotówki cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań w dniach

  Cykl konwe rsji gotówki uległ istotnej zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r.
  W okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku nastąpiły istotne zmiany w rotacjach zapasów,
  należności i zobowiązań przy jednocześnie spadku przychodów ze sprzedaży . Po złym


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  19

  wyn ikowo sezonie zimowym roku 2017 spółki podejmują działania zmierz ające do
  utrzymania płynności finansowej.  Analiza płynności w okresie od 1 kwietnia do 3 0 czerwca 201 6 i 201 7 r.
  Q1 201 7 Q1 201 6
  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 0,77 1,02
  Wskaźni k płynności przyspieszonej 0,68 0,63
  Wskaźnik płynności gotówkowej 0,06 0,0 2

  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności przyspieszonej (aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
  Wskaźnik płynności gotówkowej środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania
  krótkoterminowe

  Wskaźniki płynności w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. uległy pogorszeniu. Wskaźnik
  bieżącej płynności ma wartość mniejszą niż 1,0 i ma wartość 0,7 7 jednocześnie wskaźnik
  płynności przyspieszony uległ niewielkiemu podwyż szeniu z poziomu 0,63 do 0,68.

  Struktura kapitału na koniec czerwca 201 6 i 201 7 r.
  Q1 201 7 Q1 201 6
  Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku -0,06 0, 0,11
  Wskaźn ik ogólnego zadłużenia 0,99 0,84
  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego - 15,20 7,98
  Wskaźnik zadłużenia długoterminowego -0,32 0,17

  Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w
  finansowaniu ma jątku
  kapitał własny/całość aktywów
  Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa
  razem
  Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał
  własny
  Wskaźnik zadłużenia długot erminowego zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

  W okresie od kwietnia do czerwca 201 7 r. wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu
  majątku osiągnęły wartości istotnie gorsze niż w roku ubiegłym i są wynikiem straty netto, która
  spowodowała iż kapitał własny ma wartość minusową.


  5. Informacje dotyczące zatrudnienia

  Poniższa tabela zawiera zestawienie informacji dotyczących liczby osób zatrudnionych przez
  Grupę w przeliczen iu na pełne etaty na dzień 3 0.06.201 7 r.  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  20

  Spółka Liczba osób w przel iczeniu na pełne etaty
  Motoricus S.A. 2
  Motoricus.com Sp. z o.o. 2
  Aaltonen Team Sp. z o.o. 13
  Motoricus Service Sp. z o.o. 16
  MotoricusAGRO Sp. z o. o. 2
  Ogółem 35


  6. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emite nta wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

  W opisywanym okresie, w związku z niespełnieniem przez wspólników postanowień umowy
  inwestycyjnej z dnia 16 listopada 2015 spółka zakończyła w marcu 2017 r. działani a
  zmierzające do finalizacji w/w umowy inwestycyjne i nastąpiło wyłączenie prowadzonej
  sprzedaży realizowanej przez Aaltonen Team Sp. z o.o. w oparciu o umowę zawartą 12
  stycznia 2016 z KAZ Dystrybucja Sp. z o.o. , o której Emitent informował raportem bie żącym
  nr 1/2016 r. o raz w raporcie kwartalnym za czwarty kwartał 2016 r. W wyniku wyłączenia
  części sprzedaży opisanej powyżej, tj. w szczególności sprzedaży olejów i środków smarnych
  realizowanej na terenie północnej Polski, nastąpiło również obniżenie fi nansowania
  bankowego. W dniu 13 lipca 2017 roku został podpisany Aneks nr 2 do umowy o Multilinie
  nr K00367/16 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 kwietnia 2016 roku z Bank Zachodni
  WBK S.A. Aneks nr 2 stanowi, iż spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp . z o.o. z siedzibą
  w Warszawie ustaliła kwotę limit do kwoty dwóch milionów złotych kredytu w rachunku
  bieżącym do dnia 31 października 2017 roku.
  Zabezpieczeniem Umowy w postaci są:
  - poręczenia Spółek grupy kapitałowej, tj. Motoricus S.A. MotoricusCom s p. z o.o. oraz
  Motoricus Service sp. z o.o.,
  - gwarancję ‘De minimis" do wartości 3,0 mln złotych oraz
  - hipotekę na nieruchomości Spółki Radial s.j.
  Do datkowo podpisany został Aneks nr 1 do umowy o limit na gwarancje nr K01056/16 z dnia
  10 listopada 201 6 r., w którym spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w
  Warszawie oraz Bank Zachodni WBK S.A. postanowiły rozwiązać umowę. Jednocześnie
  Strony oświadczyły, że nie będą występowały z żadnymi roszczeniami mającymi związek z
  rozwiązaną Um ową. W związku z rozwiązaniem umowy Bank wyraził zgodę na zwolnienie
  wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w jej wykonaniu.
  Spółka Aaltonen Team zrezygno wała również z finansowania działalności w formie
  faktoringu.
  Zmiany umów o finansowanie istotnie wpłyn ęły na zmniejszenie poziomu finansowania
  działalności operacyjnej.

  Istotnym elementem wpływającym w opisywanym okresie na wyniki Grupy był słaby sezon
  sprzedażowy w zimie 2017r. i bardzo głębokie obniżenie cen sprzedaży opon po zakończeniu
  sezonu. Dystry butorzy pozostali z zapasami towarów, które ze względu na zawyżon ą podaż w
  stosunku do popytu stały się towarami trudnozbywalnymi. W tych warunkach rynkowych,


  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  21

  przy stracie netto , jaką wygenerowały spółki oraz braku nadwyżek w płynności, sytuacja
  spółek Emi tenta jest trudna.
  Spółki, w tym w szczególności Spółka Aaltonen Team Sp. z o.o. podjęły działania zmierzające
  do dokonania głębokich zmian organizacyjnych, w szczególności redukcji kosztów, rezygnacji
  z projektów rozwojowych. Spółki koncentrują się na pro wadzeniu podstawowej działalności
  gospodarczej, zrezygnowały, lub wstrzymały projektu rozwojowe, w tym projekt rozwoju
  sieci franczyzowej, rozwoju rynku nowych asortymentów (oleje, smary) oraz nowych
  kierunków geograficznych (północna Polska), Ograniczone zostały koszty, w tym w
  szczególności koszty nie związane bezpośrednio z ze sprzedażą, w tym koszty promocji i
  reklamy ponoszone przez siec serwisów między innymi na projekt :samochód marzeń’, który
  w ocenie zarządzających jest istotny z punktu widzenia bu dowania wizerunku spółek
  emitenta, jednak w krótkim okresie koncentracja wysiłków została skierowana na
  zwiększenie efektywności operacyjnej i odbudowanie rentowności działalności.
  W ocenie zarządzających spółki Emitenta kluczowym zadaniem jest znalezieni e dodatkowego
  finansowania działalności operacyjnej, dofinansowania kapitału własnego. Zarząd podją ł
  dzia łania zmierzające do znalezienia inwestora strategicznego, branżowego lub finansowego.
  Ze względu na długą już obecność Emitenta na rynku oponiarskim o raz rynku obsługo
  serwisowej, dobrą współpracę z dostawcami, posiadane narzędzia informatyczne
  pozwalające na zorganizowanie połączeń zdalnych z dostawcami o klientami co daje
  możliwość skracania łańcucha dostaw, Emitent widzi wartość dodaną jaką może dać
  zaoferować potencjalnym inwestorom.
  W obecnej sytuacji spółek Emitenta, najbardziej istotne jest znalezienie dodatkowego
  finansowan ia działalności oraz koncentracja na kluczowych operacjach przy minimalizacji
  kosztów.

  7. Stanowisko odnośnie możliwości reali zacji prognoz wyników

  Emitent nie przekazywał d o publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

  8. Komentarz Zarządu odnośnie podjętych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej
  dzi ałalności

  W raportowanym okresie Zarząd nie podejmował nowych inicjatyw wprowadzających nowe
  rozwiązania w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

  Dziękujemy za zainteresowanie,

  Z poważaniem,

  Warszawa, dnia 14 sierpnia 201 7 roku

  Tomasz Kostuch
  oddelegowany do Zarządu Członek RN
  Robert Puchała
  Członek Zarządu Motoricus S.A.  Motoricus S.A. Raport kwartalny: Q 1 201 7

  22

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Motoricus SA
ISIN:PLOPONX00011
NIP:9522057653
EKD: 45:32 sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Adres: Wał Miedzeszyński 438 03-994 Warszawa
Telefon:+48 22 5140280
www:www.motoricus-sa.pl
Komentarze o spółce MOTORICUS
2018-10-20 13-10-25
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649