Raport.

MOBIMEDIA SOLUTION SA (22/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.09.2017 roku.

Zarząd MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podstawie art. 395,
art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 września 2017 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna, które rozpocznie się o godz. 11:00 pod adresem: kancelaria notarialna notariusz Marek Hrymak, ul. Chmielna 73B, lok. LU 10, 00-801 Warszawa
W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3) formularz pełnomocnictwa;
4) instrukcja do głosowania.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

 • 1


  FORMULARZ POZWALAJ ĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

  Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez
  pełnomocnika na Zwyczajnym Wa lnym Zgromadzeniu Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wołanym na dzień 22.9.2017 .

  Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

  Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

  Imi ę i nazwisko (Nazwa) Akcjona riusza udzielającego instrukcji: _____________________________________________________________

  Imię i nazwisko pełnomocnika: _____________________________________________________________

  Pełnomocnictwo z dnia: _____________________________________________________________

  INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

  1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskaza nej
  w nim uchwały.
  2. W przypadk u wyboru rubryki inne , akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.  2


  3. W przypadku gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest d o
  wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować
  „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
  4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany spo sób ze
  wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

  Punkt
  porządku
  obrad
  Uchwała w sprawie: Głosuję
  ZA
  Głosuję
  PRZECIW
  WSTRZYMUJĘ
  SIĘ od głosu
  Sprzeciw do
  uchwały z
  żądaniem
  zaprotokołowania
  Według
  uznania
  Pełnomocnika
  Uwagi:
  OBJA ŚNIENIA

  Akcjonariusze proszeni s ą o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”
  akcjonariusze proszeni s ą o szczegółowe okre ślenie w tej rubryce instrukcji dotycz ącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W
  przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzj ę o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej
  rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosowa ć „za”, „przeciw” lub „wstrzyma ć się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje si ę, że  3


  pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Projekty uc hwał, których
  podj ęcie jest planowane w poszczególnych punktach porz ądku obrad, stanowi ą zał ączniki do niniejszej instrukcji.


  Zwracamy uwag ę, że projekty uchwał zał ączone do niniejszej instrukcji mog ą ró żni ć się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie
  na Walnym Zgromadzeniu. W celu unikni ęcia w ątpliwo ści co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy
  okre ślenie w rubryce „inne” sposobu post ępowania pełnomocnika w powy ższej sytuacji.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik


 • NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
  MobiMedia Solution S.A.
  Z SIEDZIBĄ W WWRSZAWIE ZWOŁANE NA DZIE N
  22.9.2017


  WZÓR PEŁNOMOCNICTWA


  Ja, ni żej podpisany,
  Akcjonariusz (osoba fizyczna)
  Imi ę i nazwisko .................................................................................................................... ......................... .............. ...... .......
  Nr i seria dowodu osobistego …... ........................................................................................................ .............. ................ ..
  Nr PESEL …… ............................................................................................................ ............................ .......... ................ ......
  NIP …........................................................................................................................ ............. .................... ................ .......... ......
  Adres :............................................................................................................................. .............. .................... ............... ..........
  ................................................................. .......................................................................... ................. ................ ..... .......
  Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)
  Nazwa ............................................................................................................................. ....................... ......... ................. ..... ..... .
  Nazwa i nr rejestru …................................................. .......................................................................... ..... ................ ............ ...
  Nr Regon .................................................................................................................... .................... ............. ................ ......... ......
  NIP …........................................................................................................................ ................................. .............. ........... ....... .
  Adres : ............ ............................................................................................................................. ........................... ..... ................. .
  ............................................................................................................................. .............. ....................... .................... ...

  oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
  („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu MobiMedia Solution Spółka
  Akcyjna posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z …………………………………….. ( liczba )
  akcji zwykłych na okaziciela MobiMedia Solution Spółka Akcyjna z siedzib ą w
  Warszawie (“Spółka”) i niniejszym upowa żniam(y):

  Pana/Pani ą …………………………………………………, legitymuj ącego (legitymuj ącą) si ę
  paszportem/dowodem to żsamo ści/innym urz ędowym dokumentem to żsamo ści
  …………..…………………., Nr PESEL ………………… …….... .., NIP …… ………. …………………..,
  zamieszkałego/zamieszkałą
  …………………………………………………………………………………………………………… ……... .
  albo
  …………………………………………………( nazwa podmiotu ), z siedzib ą w ………..…………………… i adresem
  …………..………… ………………………. …, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowe go
  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………. pod numerem KRS ………, NIP ……………………………, Nr
  Regon ………………….
  do reprezentowania Akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na
  dzień ___________________ roku, o godz. ________________ pod adresem: ul. _______________ . („Walne
  Zgromadzenie ”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, do
  podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych
  ………............ (liczba ) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do
  pełnomocnictwa /według uznania pełnomocnika*.

  Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
  Pełnomocnik może/ nie może * udzielać dalszych pełnomocnictw.

  ___ ___________________________ ______________________________
  (podpis ) (podpis )

  Miejscowo ść : ................................ Miejscowo ść : ................................

  Data: .............................................. Data: ……………………………..
  ___________________________________________________ ____________________________________________
  * niepotrzebne skre ślić.


  WAŻNE INFORMACJE:

  Identyfikacja Akcjonariusza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
  powinna zostać załączona:
  (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą
  fizyczną winien za łączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych
  osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa
  udzielonego w postaci elektronicznej,
  (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fi zyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru
  lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi
  do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki
  zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną –potwierdzonej za zgodność z
  oryginałem przez notariusza lub in ny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
  oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
  akcjonariusza;
  (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
  za zgo dność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
  umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonarius za na
  Walnym Zgromadzeniu.

  Identyfikacja pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
  okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopi i dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
  (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do pot wierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym
  Zgromadzeniu.


  ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMI ĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA
  WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY
  SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT
  PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I
  PRZEKA ZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
  AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTA Ć DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W
  WALNYM ZGROMADZENIU.

  ZWRACAMY UWAG Ę, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWI ĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA
  NA POWY ŻSZYM FORMULARZU.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • 1


  Uchwała Nr ___/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ______ 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia
  wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana
  _________________. ---------------------------------------- ------------- -------------------------------

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------  2


  Uchwała nr ____ /2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia _________ 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Warszawie postanawia pr zyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  obejmujący: ---------
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
  3. Sporządz enie listy obecności. ------------------------------------------------------------
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
  5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -------------------------------------------------------------------
  1) sprawozdania zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowy m 2016 ;-----------
  2) sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2016 ; -------------------------
  3) wniosku zarządu w przedmiocie pokr ycia straty za rok obrotowy 2016 ;----------
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzor czej Spółki za rok obroto wy
  2016 . ------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----------------------------------------------------------------
  1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym
  2016 ;----------------------------------------------------------------------------------------
  2) zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2016 ;--------
  3) przyjęcia sprawozda nia Rady Nadzorczej za rok 2016 ,------- -----------------------
  4) podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016; ------------
  5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2016 ;----------------- -------------------------------
  6) udzielenia członko m Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku obrotowym 2016 ;----------- -------------------------------


  3

  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej .— ---------------
  ---------
  10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------  4


  Uchwała nr _____ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ______ 2017 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2016

  § 1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po
  rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mo bimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu
  z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2016 .--------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------- -------------
  5


  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia _____ 2017 roku
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2016
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po
  rozpatrzeniu sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2016 , Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finan sowe
  Spółki za rok obrotowy 201 6, na które składają się m.in.: --------------------------------------------
  1) bilans sporządzon y na dzień 31 grudnia 2016 roku , który po stronie aktywów i
  pasywów wykazuje sumę 60.117. 610,96 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto
  siedemnaście tysięcy sze śćset dziesięć i 96/100)
  2) rachunek zysków i strat za okres 12 mie sięcy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  wykazujący zysk netto w wysokości – 638. 288,46 zł (słownie: sześćset trzydzieści
  osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem i 46/100)
  3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres 12 mie sięcy zakończony 31
  grudnia 2016 r., wykazujące spadek w wysokości _____________ zł (słownie:
  __________________ );
  4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 mie sięcy zakończony 31 grudnia
  2016 r., wykazujący spa dek__________________ zł;
  5) dodatkowe informacje, noty i objaśnienia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
  6


  Uchwała nr _____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia _________ 2017 roku
  w sprawie przyjęcia sprawozd ania Rady Nadzorczej za rok 2016
  §1
  Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze
  sprawozda niem Rady Nadzorczej za rok 2016 , postanawia przyjąć sprawozd anie Rady
  Nadzorczej za rok 2016 .
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------

  7


  Uchwała nr ______/2017
  Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ___________ 2017 roku
  w sprawie podziału zysk u Spółki uzyskan ego w roku obrotowym 2016
  §1
  Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z
  wnioskiem Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki uzyskane go w roku
  obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna
  postanawia przeznacz yć zysk Spółki w kwocie _____________ zł (słownie: _________) na
  pokrycie strat z lat poprzednich . --------------------------------------------------------------------------
  ---------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------- --------------------------------------------
  8

  Uchwała nr ______ / 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia _________ 2017 roku
  w sprawie udzieleni a absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2016
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Pszczole
  absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 .------
  --------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
  9


  Uchwała nr ______ / 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia _________ 2017 roku
  w sprawie udzieleni a absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
  w roku obrotowym 2016
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Andre Rosbergowi
  absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 .------
  --------------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .----------------------------------------------------------
  10

  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia __________ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania ob owiązków w roku obrotowym 2016
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Michałowi Pszczole
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 .----
  -------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------
  11


  Uchwała nr ___/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia _______ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Waldemaro wi
  Tevnellowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
  obrotowym 2016 .------------------------------------------------------ -------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------  12


  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia 30 czerwca 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadz orczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Wilhelmowi
  Castbergowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
  obrotowym 2016 .--------------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------- ------------------------------  13


  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia _____ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania ob owiązków w roku obrotowym 2016
  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Bertilowi von
  Goetz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
  2016 .-------------------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------  14


  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ___ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Robertowi
  Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
  ob rotowym 2016 .-----------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
  15

  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ___ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Krystianowi
  Szczepanikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorcz ej w roku
  obrotowym 2016 .-----------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------
  16

  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ___ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Andre Rosbergowi
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 .----
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

  17

  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ___ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 p kt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Christophowi
  Banaschek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku
  obrotowym 2016 .--------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

  18

  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ___ 2017 roku
  w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

  §1
  Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna udziela Panu Axelowi Hlavacek
  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 .----
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

  19


  Uchwała nr ____/ 2017
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  z dnia ___ 2017 roku
  w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

  §1
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna powołuje niniejszym Pana/Panią
  _______ do składu Rady Nadzorczej Spółki .-----------------------------------------------------------
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------- -------------------------------------------


  20

  21
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • 1  OGŁO SZE NIE O ZW OŁA NIU ZW YCZA JN EGO W AL NEGO Z GROM ADZ ENIA
  SPÓŁKI MOBIM EDIA SOLUTION SPÓŁKA A KCY JNA Z SIEDZIBĄ W W ARSZA W IE

  I. DATA, GODZI NA I MI EJSCE ZGROM ADZE NIA ORAZ SZCZE GÓŁO W Y PORZĄDEK
  OBR AD


  Zarząd Mob ime dia Solu tion Spó łka Akcy jna z sie dzibą w Wa rsza wie, przy ul. W spólnej
  50 lok. 14, (00 – 684 Wa rsza wa), zare jestrowa nej w re jestrze prz edsięb ior ców
  pro wadzo ny m prz ez Sąd Re jonowy dla m .st. W arszawy XII Wy dział Gospodar czy
  Kra jowego Re jestru Sądowe go pod num erem KRS 00004 12022 (zwa na da lej „Spół ką”
  lub „Emi ten t”) działając na podsta wie ar t. 399 § 1, art. 402 (1) i ar t. 402(2) ko dek su
  spó łek ha ndlow ych or az realizując obowi ązek E m ite nta okr eślony w § 4 ust. 2 za łącznika
  nr 3 do Regula m inu Alter natywnego System u Obrot u, info rmuje, że na dzień 22 września
  20 17 roku zwo łuje Zwyczaj ne W alne Zgro m adze nie Mob ime dia Solu tion Spó łka Akcyjna,
  które rozp oczn ie się o go dz. 11:00 pod adre sem : kancelaria notarialna notariusz Marek
  Hrymak, ul. Chmielna 73B, lok. LU 10, 00 -801 Warszawa , z następu jącym po rządkiem
  obr ad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016;
  2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  3) wniosku zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysk u za rok obrotowy 2016;


  2


  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
  2016.
  8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
  2016;
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016,
  4) podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016; -
  5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym 2016;
  6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
  nich obowiązków w roku obrotowym 2016;
  9. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej.
  10. Podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem dotychczasowych
  akcjonariuszy spółki prawa poboru,
  11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  oraz przedsta wia w załączen iu treść pro jektów uch wał, które ma ją by ć
  prze dmio tem obrad Walne go Zg ro m adze nia.

  II. PRECYZY JNY OPIS PROCED UR DO TYCZĄ CYCH UCZE STN ICZE NIA W W AL NYM
  ZGROMA DZE NIU I W YKONYW ANIA PRA W A GŁOSU  1. Prawo akcjona riusza do żądania umiesz czenia po szc zegó lnych spraw w
  porządku obr ad W alnego Zgr omadze nia

  Akcjo nari uszowi lub akc jonari uszom repre zen tującym co najm niej 1/20 kapita łu
  zak ładowe go prz ysługu je prawo żąd ania um iesz czen ia ok reślon ych spraw w porzą dku
  obrad W alne go Zg ro m ad zenia Spó łki. Żądanie po winn o zostać zgłoszo ne Zarzą dowi


  3


  Spó łki nie później niż na 21 d ni przed wyzna czo nym ter m inem Walne go Zg ro m ad zenia.
  Żąda nie powin no zawie rać uz asad nienie lub projekt uchwały dot yczącej
  pro ponowa nego pun ktu porz ądku obr ad. Żąda nie mo że zostać złożone na piśm ie w
  biurze Spółki pod ad resem ul. B. Brechta 7 War szawa lub pr zesłane w pos taci
  elekt ron icznej na adres poczty elekt ron icznej Spółki:
  inv esto [email protected] im ediaso lut ion .com.

  2. Prawo ak cjona riusza do zg łaszania pro jektów uch wał
  Akcjo nari usz lub akcjon ariusze Spó łki repr ezentu jący co najm niej 1/ 20 kapitału
  zak ładowe go mo gą przed te rmi nem Walne go Zg roma dzen ia zgłaszać na piśm ie w
  biurze Spó łki pod adre sem ul. B. Brechta 7, Wa rsza wa, lub przy wykorz ysta niu
  środków komuni kacji elek tro niczne j, na adr es poczty elek tron icznej Spó łki
  inv esto [email protected] bim ediasolut ion. com pro jekty uchwał dot yczące sp raw wprowad zon ych
  do porz ądku obrad Wa lnego Zg ro m adze nia lub spra w, które m ają zostać
  wprowad zone do porządku obr ad. Ka żdy z akcjo nar iuszy mo że podc zas W alne go
  Zg ro m adzenia zgłasz ać pro jekty uchwał dot ycz ące sp raw wprowad zon ych do porządku
  obrad.

  3. Spo sób wyko nyw ania prawa gło su przez pe łnomo cni ka
  Akcjo nari usz będ ący os obą fizy czną mo że uczestnicz yć w Waln ym Zgro m adzen iu oraz
  wyko ny wać pra wo głosu osobiśc ie lub prz ez pe łnom ocnika. Akcjo nar iusz nieb ędący
  oso bą f izy czną m oże uczestniczyć w Waln ym Zg romad zeniu oraz wyko ny wać pr awo
  głosu pr zez osobę up raw nioną do sk ład ania oświadczeń woli w jego im ien iu lub przez
  pe łnom ocnika. Pe łnom ocnictwo winn o by ć, pod ryg or em nieważ ności,
  sporzą dzo ne w for m ie pisem nej i dor ęczone do pro tok ołu Walne go Zg romad zenia
  lub udzielo ne w postaci elek tro niczne j. Pe łnom ocnictwo ud zielone w postaci
  elek tron icznej nie wyma ga opat rzenia bez pieczn ym podp isem elek tron iczn ym
  wer yfikowa nym przy pom ocy waż nego kwalifikowa nego certyfika tu. Spó łka od dnia
  publik acji niniejszego ogłoszenia na stro nie i nter neto wej u dostęp nia do pobra nia


  4


  for m ula rz za wiera jący wzór pe łnom ocnictwa w post aci elek tro niczne j. O ud ziele niu
  pe łnom ocnictwa w postaci elek tron icznej należy zaw iad om ić Spó łkę przy
  wykorz ysta niu środków komu nikacji elekt ron iczne j, w post aci wype łnione go fo rmul arza
  pe łnom ocnictwa, przes łane go pocztą elek tro niczną w for m acie PDF (lub inny m
  for m acie pozwalając ym na jego od czy tanie przez Spółkę) na ded ykowa ny adr es
  ma ilowy inv esto [email protected] bim ed iasolut ion. co m bądź w fo rm ie pisem nej na adres sied ziby
  Spó łki. Info rm acja o udzieleniu pe łnomo cnict wa powin na zawi erać dok ładne oz nacze nie
  pełnom ocnika i m oco dawcy (ze wskaza niem im ien ia, nazw iska, adre su, telefo nu i
  adr esu poczty elek tronicznej obu tyc h osób ), jak rów nież po winn a okreś lać zakr es tj.
  wskaz ywać liczbę akcji, z któr ych wyko ny wa ne będzie prawo głosu or az da tę Walne go
  Zgromad zenia Spó łki, na któr ym pra wa te będą wyko ny wa ne. W szelkie konsek wenc je
  zwią zane z nieprawi dłow ym wystawie niem pe łnom ocnict wa or az ryzy ko
  związane z wykorz ystani em elek tronicznej formy komuni kacji w tym zak resie pono si
  m ocoda wca. W ce lu ide ntyfikacji akc jona riusza ud zielającego pe łnom ocnictwa, jako
  zał ącznik w fo rma cie PDF lub w inny m fo rm acie pozwa lającym na jego o dczy tan ie przez
  Spółkę należy do łączyć:

  a) w prz ypad ku akc jona riusza będą cego osobą fizycz ną - ko pię do wodu
  osob iste go , pasz portu lub inn ego ur zędowe go do kum en tu to żs am ości
  akcjonar iusza;
  b) w prz ypad ku akcjonar iusza inn ego niż osoba fizyczna - kop ię od pisu z
  właściwe go re jestru lub inn ego dok umen tu pot wier dzają cego upoważ nien ie
  osoby fizycznej (osób fizy czn ych) do repr ezentowa nia akcjonar iusza na Waln ym
  Zgro m adzeniu (np. nieprzer wany ciąg pełnom ocnictw).

  Cel em wer yfikacji waż ności pe łnom ocnict wa udzielone go w dro dze elektro niczne j,
  Spó łka za strzega sobie pra wo iden tyfikac ji akc jona riusza i pe łnom ocnika. W
  szcze gólności weryfikacja ta m oże pole gać na zwrot ny m pytaniu zada nym w fo rm ie
  elek tron icznej lub ko ntakcie telefo niczn ym, ma jącym na ce lu pot wier dzenia dan ych
  dot yczących tożsam ości akcjonar iusza i pe łnom ocnika oraz potwierd zenia fak tu


  5


  ud zielenia pe łnom ocnict wa i jego zakre su. Brak udz iele nia od powi edzi na zadawa ne
  pytania w trakc ie wer yfikacji będ zie traktowa ny jako brak mo żliw ości wer yfikacji
  udzie lenia pe łnom ocnict wa i sta nowić będ zie podstawę dla od m owy dopu szczen ia
  pe łnomo cnika do udz iału w W alny m Zg ro m adze niu. Po nadto w prz ypad ku wąt pliw ości
  co do pra wdziwości kop ii ww. dok um en tów, Zarząd Spółki zas trze ga so bie pra wo do
  żąda nia od pe łnom ocnika oka zania przy spor ządzaniu listy obecności dokum en tów:

  a) w prz ypad ku akc jon arius za będ ące go osobą fizy cz ną – kopii pot wierdzonej za
  zgodn ość z or yginałem pr zez notari usza lub inn y po dm iot upraw niony do
  pot wierd zania za z godno ść z oryg inałem kopii dowo du osob iste go, pa szportu lub
  inn ego urzę dowe go dok umen tu to żsam oś ci akcjonar iusza;
  b) w prz ypad ku akc jon ariusza inn ego niż osoba fizyczna - or yginału lub
  kopii pot wier dzo nej za zgodn ość z or yginałem przez notari usza lub inn y podm iot
  upraw niony do pot wierd zania za zgodność z or yginałem od pisu z właściwego
  re jestru lub inn ego dok umen tu pot wierd zającego um ocowa nie do ud ziele nia
  upoważ nienia pełnom ocnikowi do re pre zen towa nia akc jonari usza na W aln ym
  Zg romad zeni u.

  Osoba bądź osoby udz ielające pe łnom ocnict wa w im ieniu akcjonar iusza niebę dącego
  osobą f izy czną, po winn y by ć uwid oczn ione w aktualn ym od pisie z właściwe go re jestru
  ewen tual nie w ynikać z pr zeds tawio ne go cią gu pe łnom ocnictw.  4. Moż liwo ść i sp osób uczes tnic zenia w W alnym Zg ro madz eniu przy
  wykor zysta niu ś rodkó w komu nikacji e lektro nic znej

  Statut Spó łki w ob ecnym brzmie niu nie pr zew idu je m ożliwości uczestniczenia w
  Waln ym Zg ro m ad zeniu przy wykorz ysta niu ś rodków kom unikac ji elekt ron iczne j.

  5. Sp osób wypo wiadania się w trakcie W alnego Zgr omadz enia przy


  6


  wykor zyst aniu ś rodkó w komu nikacji e lektro nic znej

  Statut Spó łki w ob ecnym brzmie niu nie pr zew idu je m ożliwości uczestniczen ia w
  Waln ym Zg ro m ad zeniu przy wykorz ysta niu ś rodków kom unikac ji elekt ron iczne j.

  6. Sp osób wyko nyw ania prawa gło su dro gą kor esp ond ency jną lub przy
  wykor zystaniu ś rodkó w komu nikacji e lektro nic znej

  Spó łka nie pr zewi duje mo żliw ości gło sowa nia kores ponde ncyjnego lub
  głosowa nia pr zy w ykorz ysta niu ś rodków kom unikacji elekt roni czne j.

  III. DZI EŃ REJESTR AC JI UCZE STN IC T W A W W ALN Y M Z GRO M ADZE NIU


  Prawo uczestnict wa w Waln ym Zg romad zeniu ma ją tylko po dm ioty będą ce
  akcjonar iuszam i Spó łki na 16 (sz esna ście) dni przed datą Walne go Zg ro m adze nia (tzw.
  dzień re jestr acji uc zestnictwa w waln ym zgro m adzen iu, dalej: „Dz ień Re jestracji”).

  IV. INFORMAC JA O PRAW IE UCZE STN ICTWA W W AL NYM ZGROM ADZE NIU


  Prawo uczestniczenia w Waln ym Zg romad zeniu ma ją tylko osoby będ ące
  akc jona riusz am i Spó łki w Dn iu Re jestracji.

  Akcjo nari usz up raw niony z akc ji zd emate rializo wa ny ch Spó łki na ok aziciela będz ie m iał
  pra wo u czestnicz yć w W aln ym Zgro m adzen iu Spó łki, jeże li na Dzień Re jestr acji będzie
  akcjonar iuszem Spó łki, tj. na jego ra chunku papie rów war tościowych będą za pisa ne
  akc je Sp ółki; oraz nie póź niej niż w pier wszym dniu pows zed nim po Dniu Re jestracji
  złoży żądan ie o wystawien ie im ien nego za świadcze nia o prawie uczestnict wa w Waln ym
  Zg ro m ad zeniu w podm iocie pro wadz ącym rac hunek papie rów war tościow ych, na któr ym
  zapisane są akc je Spó łki. Im ien ne za świadczenie o prawie uczestnict wa w Waln ym
  Zg romad zeniu zgodnie z ar t. 40 63 § 3 KSH powin no za wier ać:


  7


  1) firmę (nazwę ), siedzibę, adr es i pieczęć wystawia jące go oraz numer
  zaświa dczeni a,
  2) liczbę akc ji,
  3) rodzaj i kod a kcji,
  4) firmę (nazwę ), sied zibę i adr es spół ki, która wy emi towa ła akc je,
  5) war tość no mi nalną akcji,
  6) im ię i nazw isko albo firmę (naz wę) upraw nione go z a kcji,
  7) siedzi bę (m iejsce z ami eszka nia) i adres upraw nione go z a kcji,
  8) cel wy sta wienia z aśw iadcze nia,
  9) datę i mie jsce wystaw ienia z aśw iad czen ia,
  10) podp is osoby upow ażnionej do wy sta wien ia z aświ adc zeni a.


  Akcje na okaz iciela m ające postać dok umen tu da ją pra wo ucz estnicze nia w wal ny m
  zgro m adze niu Spółki, jeżeli do kum en ty akc ji zostaną złożone w spó łce nie później niż
  w Dn iu Re jestracji, u czestnictwa w wal ny m z gromad zeniu i nie będą odeb rane przed
  zako ńcze niem te go d nia. Zam iast akc ji m oże by ć złożone za świadczenie wyda ne na
  dow ód złożenia akcji u notari usza, w ban ku lub firm ie inwestycyjnej ma jących siedzibę
  lub oddz iał na ter yto rium Unii Europe jskiej lub pa ństwa będą cego stroną um owy o
  Europe jsk im Obsz arze Gospo dar czym, wskaza nych
  w ogłoszen iu o zwołan iu wal nego zgroma dzen ia. W zaświadcze niu wskazuje się
  num ery dok umen tów akcji i stwierd za, że dok umen ty akcji nie będą wyda ne przed
  up ływem dnia re jestracji ucz estnictwa w waln ym zgromad zeniu.

  Spó łka sporz ądzi listę upraw nion yc h do uczestnictwa w Waln ym Zg ro m adzeniu na
  po dsta wie w ykazu sporz ądzone go przez Krajowy De poz yt Papierów War tościow ych S .A.
  w Wa rszawie or az dok umen tów akcji na ok aziciela bądź z aśw iad czeń złożon yc h w
  sied zibie Sp ółki.

  Na trzy dni robocze przed term inem W alne go w biurze Spó łki pod adr esem ul. B.
  Brechta 7 , Wa rszaw a, w go dz inach od 10 do 16 zosta nie wyło żo na do wglądu lista
  akc jona riuszy upraw nion ych do uczestnict wa w Waln ym Zg ro m ad zeni u. Akcjo nariusz


  8


  będzie m ógł za żądać odp isu listy za zwrotem kosztów jej spor ządze nia lub prz esłania
  mu listy akc jona riuszy nieodp łatnie pocztą elektro niczną poda jąc adre s, na który lista
  pow inn a być wysłana.

  V. DOK UME NT Y OR AZ INFORM AC JE DOTYC ZĄ CE W AL NEGO
  ZGROM ADZENIA


  Osoby upraw nione do uczestnict wa w Waln ym Zg ro m adze niu mo gą uzyskać pełny
  tek st dok umen tacji, która ma by ć przedsta wiona na W aln ym Zg ro m adzen iu, oraz
  pro jekty uchwał w biurze Spó łki pod adr esem ul. B. Brechta 7 , Wa rszaw a, lub na
  stro nie inter net owej Spó łki www.mob im ed iasolut ion. com, zak ładka „WZ A”.

  VI. ADRES STRO NY INTERNETO W EJ ORAZ ADR ES POCZTY ELE KTRO NICZNEJ


  Spó łka będ zie udostęp niała wszel kie info rm acje dot ycz ące Walne go Zg romad zenia na
  stro nie i nter netowej Spółki pod adre sem www.mo bim ed iasolut ion.c om w se kcji „WZ A”.
  Adr es poczty elek tro nicznej Spó łki w spra wach związa nych z Waln ym Zg ro m ad zeni em:
  inv esto [email protected] bim ediaso lut ion .com .

  VII. INFORMAC JA O OGÓLNEJ LICZBIE AKC JI I LICZBIE GŁO SÓW Z TYCH
  AKC JI


  Real izu jąc obo wiązek ok reślony w art. 402(3) § 1 pkt 2 KSH Zarząd Spó łki infor m uje, iż na
  dzień o głosze nia zwo łania W alnego Zg ro m adze nia ogólna liczba akcji za rejestrowa nych
  prz ez Spó łkę w ynosi 7 2.00 0.000 (siedemd ziesiąt dwa m iliony) sztuk i od powiada liczbie
  głosów z t ych a kcji.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MobiMedia Solution SA
ISIN:PLARTBM00013
NIP:5213627725
EKD: 58.14 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
Adres: ul. Wspólna 50/14 00-684 Warszawa
Telefon:+48 22 7457135
www:www.mobimediasolution.com
Komentarze o spółce MOBIMEDIA SOLUTION
2018-07-17 21-07-08
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649