Raport.

MIRACULUM SA (72/2017) Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż dzisiaj, tj. 17 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Fire Max Fund sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka otrzymała również zawiadomienie podmiotu dominującego nad Fire Max Fund sp. z o.o. - spółki Fire-Max sp. z o.o.
Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączonych plikach.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017
  Fire Max sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 224
  02 -495 Warszawa
  1) Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa

  FAX: (22) 262 -51 -11

  2) Miraculum S.A.
  ul. Bobrzyńskiego 14
  30 -348 Kraków

  FAX: (12) 3768403

  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 ze zm), Fire Max spółka z
  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („ Fire -Max ”) zawiadamia, że w
  wyniku rejestracji w dniu 11 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia
  w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżeni a kapitału
  zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Miraculum S.A. w drodze
  emisji akcji zwykłych na okaziciela ser ii „W” , spółka zależna Fire -Max, tj Fire Max Fund sp.
  z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Fire Max Fund”) objęła 300.000 (słownie: trzysta
  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „W ” Miraculum S.A., w wyniku czego liczba
  posiadanych przez Fire -Max bezpośrednio lub pośrednio akcji Miraculum S.A. uległ a
  zwiększeniu.

  Przed zarejestrowaniem obniżenie m kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem
  kapitału zakładowego Mirac ulum S.A. Fire Max posiadała bezpośrednio lub pośrednio 900 .000
  (słowni e: dziewięćset tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Miraculum
  S.A., które stanowiły 7,82 % udziału w kap itale i dawały prawo do 90 0.0 00 (słownie:
  dziewięciuset tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Miraculum S.A., co stanowiło 7,82 %
  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

  Po rejestracji obniżeni a kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału
  zakładowego Miraculu m S.A. Fire Max posiada bezpośrednio lub pośrednio 1.20 0.0 00
  (słownie: jeden milion dwieście tysięcy ) akcji Miraculum S.A., które stanowią 5,21 % udziału
  w kapitale zakładowym Miraculum S.A. i dają prawo do 1.200. 000 (słownie: jednego miliona
  dwustu tysięcy ) głosów na walnym zgromadzeniu Miraculum S.A., co stanowi 5,21 % w
  ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

  Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Fire -M ax informuje, że poza Fire Max Fund
  nie posiada podmiotów zależnych i że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia
  dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

  Fire -Max ani F ire -Max Fund nie wyklucza zwięk szania ani zmniejszania udziału w ogólnej
  liczbie głosów Miraculum S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Warszawa, dnia 17 sierpnia 2017
  Fire Max Fund sp. z o.o.
  Al. Jerozolimskie 224
  02 -495 Warszawa
  1) Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa

  FAX: (22) 262 -51 -11

  2) Miraculum S.A.
  ul. Bobrzyńskiego 14
  30 -348 Kraków

  FAX: (12) 3768403

  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
  i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
  oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 184, poz. 1539 ze zm), Fire Max Fund
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia,
  że w wyniku rejestracji w dniu 11 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -
  Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżeni a
  kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Miraculum S.A.
  w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „W” Spółka objęła 300.000 (słownie: trzysta
  tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „W ” Miraculum S.A., w wyniku czego liczba
  posiadanych przez Spółkę akcji Miraculum S.A. uległ a zwiększeniu.

  Przed zarejestrowaniem obniżenie m kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem
  kapitału zakładoweg o Mirac ulum S.A. Spółka posiadała 900 .000 (słownie: dziewięćset tysięcy)
  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Miraculum S.A., które stanowiły 7,82 %
  udziału w kap itale i dawały prawo do 90 0.0 00 (słownie: dziewięciuset tysięcy) głosów
  na walnym zgromadzeniu Miraculum S.A., co stanowiło 7,82 % w ogólnej liczbie głosów na
  walnym zgromadzeniu.

  Po rejestracji obniżeni a kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału
  zakładowego Miraculu m S.A. Spółka posiada 1.20 0.0 00 (słownie: jeden mili on dwieście
  tysięcy) akcji Miraculum S.A., które stanowią 5,21 % udziału w kapitale zakładowym
  Miraculum S.A. i dają prawo do 1.200. 000 (słownie: jednego miliona dwustu tysięcy ) głosów
  na walnym zgromadzeniu Miraculum S.A., co stanowi 5,21 % w ogólnej lic zbie głosów na
  walnym zgromadzeniu.

  Jednocześnie na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Sp ółka informuje, że Spółka nie posiada
  podmiotów zależnych i że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące
  przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

  Spółka nie wyklucza zwiększania ani zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów
  Miraculum S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
gpwlink:miraculum.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-31Raport półroczny
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2018-07-17 06-07-19
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649