Raport.

MIRACULUM SA (71/2017) Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli, z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zwiększenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Warszawa, dnia 16 sierpnia 201 7r.  Marek Kamola
  Ul. Licealna 17
  04 -424 Warszawa


  1. Komisja Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00 -950 Warszawa

  2. Miraculum S.A.
  Ul. Kasprzaka 2/8
  01 -211 Warszawa


  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
  wprowadzenia instrumento w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spo łkach
  publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z po z . zm.), zawiadam iam, o przekroczeniu progu
  powyz ej 2 5% ogo lnej liczby głoso w na walnym zgromadzeniu spo łki Miraculum S.A.

  1. W związku z dokonanym przez Zarząd Spo łki Miraculum S.A. w dniu 03 sierpnia 2017
  roku przydziałem akcji Spo łki na okaziciela serii W, emitowanych na podstawie Uchwały
  Walnego Z gromadzenia Nr 4 z dnia 17 stycznia 2017 roku oraz zarejestrowa nym w dniu
  11 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -S ro dmies cia w Krakowie, XI
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniz enie m kapitału zakładowego z
  jednoczesnym podwyz szeniem kapitału zakładowego Spo łki w drodze emisji akcji
  zwykłych na okaziciela serii W , niniejszym informuję, z e w związku z dokonanym przeze
  mnie zapisem na akcje serii W stałem się posiadaczem 4.802.802 (cztere ch milion o w
  osiemset dwo ch tysi ęcy osiemset dwo ch ) akcj i serii W.
  2. Przed dniem 03 sierpnia 2017 r. posiadałem 1.650.000 (jeden milion szes c set pięc dziesiąt
  tysięcy) szt akcji Miraculum Spo łka Akcyjna stanowiących 14,33% w kapitale zakładowym
  i tyle samo gł oso w na walnym zgromadzeniu Spo łki.
  3. Obecnie posiadam ogo łem 6.452.802 (szes c miliono w czterysta pięc dziesiąt dwa tysiące
  osiemset dwie ) sztuk i akcji Miraculum S .A., kto re stanowią 28,03 % udziału w kapitale
  zakładowym i dają prawo do 6.452.802 głoso w na walnym zgromadzeniu Spo łki, co
  stanowi 28,03 % udziału w ogo lnej liczbie głoso w.
  4. W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złoz enia niniejszego zawiadomienia nie
  wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spo łki.
  ____________________________________  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Miraculum SA
ISIN:PLKLSTN00017
NIP:726 23 92 016
EKD: 24.52 produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Adres: ul. Marcina Kasprzaka 2 lok.8 01-211 Warszawa
Telefon:+48 12 3768305
www:www.miraculum.pl
gpwlink:miraculum.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-14Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MIRACULUM
2018-10-20 12-10-09
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649