Raport.

MIDVEN SA (13/2017) Raport kwartalny za drugi kwartał 2017 roku

Zarząd Midven S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


 • RAPORT ZA I I KWARTAŁ 201 7
  MIDVEN S.A.

  za okres

  od dnia 1 kwietnia 201 7 roku
  do 30 czerwca 201 7 roku  Warszawa, dnia 11 sierpnia 2017 roku


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 2 z 24


  Spis treści


  SPIS TREŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 2
  1 PODSTAWOWE INFORMACJ E O SPÓŁCE ................................ ................................ ............................. 3
  1.1 INFORMACJE PODST AWOWE ................................ ................................ ................................ ........... 3
  1.2 WŁADZE SPÓŁKI ................................ ................................ ................................ .......................... 3
  1.3 AKCJONARIAT ................................ ................................ ................................ .............................. 4
  2 OPIS ORGANIZACJI GRU PY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZAN IEM JEDNOSTEK
  PODLEGAJĄCYCH KONSOL IDACJI. ................................ ................................ ................................ .............. 4
  3 KWARTALNE SKRÓCONE S PRAWOZDANIE FINANSOW E ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU. ................ 4
  3.1 BILANS – DANE JEDNOSTKOWE ................................ ................................ ................................ ...... 4
  3.1.1 Aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 4
  3.1.2 Pasywa ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 7
  3.2 BILANS – DANE SKONSOLIDOWANE ................................ ................................ ................................ 8
  3.2.1 Aktywa ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 8
  3.2.2 Pasywa ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 11
  3.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STR AT ZA Q2 2017 ROK – DANE JEDNOSTKOWE ................................ .............. 12
  3.4 RACHUNEK ZYSKÓW I STR AT ZA Q2 2017 ROK – DANE SKONSOLIDOWANE ................................ ........ 14
  3.5 RACHUNEK ZYSKÓW I STR AT ZA Q2 2017 ROK – DANE NARASTAJĄCE JED NOSTKOWE ......................... 15
  3.6 RACHUNEK ZYSKÓW I STR AT ZA Q2 2017 ROK – DANE NARASTAJĄCE SKO NSOLIDOWANE ................... 16
  3.7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW F INANSOWYCH – DANE JEDNOSTKOWE ................................ ................... 18
  3.8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW F INANSOWYCH – DANE SKONSOLIDOWANE ................................ ............. 18
  3.9 ZESTAWIENIA ZMIAN W K APITALE WŁASNYM ................................ ................................ ................. 19
  4 INFORMACJE O ZASADAC H PRZYJĘTYCH PRZY SP ORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM
  INFORMACJE O ZMIANAC H STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOW OŚCI. ..................... 21
  5 ZWIĘZŁA CHARAKTERYST YKA ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W II
  KWARTALE 2017 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZY CH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
  W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  21
  6 OPIS STANU REALIZACJ I DZIAŁAŃ I INWESTYC JI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH
  RE ALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACY JNYM. ............ 22
  7 INICJATYWY PODEJMOWA NE PRZEZ EMITENTA JA KIE W OKRESIE OB JĘTYM RAPORTEM
  EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PRO WADZONEJ DZIAŁALNOŚC I,
  W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZE Z DZIAŁANIA NASTAWIO NE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZ AŃ
  INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. ................................ ................................ .......................... 22
  8 STANOWISKO ZARZĄDU O DNOŚNIE MOŻLIWOŚCI Z REALIZOWANIA PUBLIKO WANYCH
  PROGNOZ WYNIKÓW FINA NSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW
  ZAPREZENTOWANYCH W N INIEJSZYM RAPORCIE K WARTALNYM. ................................ ................... 23
  9 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA ,
  W PRZELICZENIU NA PEŁN E ETATY. ................................ ................................ ................................ ....... 23

  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 3 z 24


  1 Podstawowe informacje o Spółce
  1.1 Informacje podstawowe
  Firma: Midven S.A.
  Forma prawna: Spółka Akcyjna
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Izbicka 28A, 04 -838 Warszawa
  KRS: 0000381287
  NIP: 952 -210 -54-35
  REGON: 142866991
  E-mail: [email protected]

  Emitent stanowi grupę kapitałową spółek działających w obszarze nowych technologii . Dz iałalność funkcjonowania spółki
  jest oparta o rozwój rozwiązań w obszarze B2B o zasięgu globalnym oraz wsparciu przedsięwzięć realizujących innowacyjne
  rozwiązania technologiczne , w tym działających w segmencie gier internetowych. Emitent uczestniczył w szeregu projektów
  na rzecz giełdow ych podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o łącznej wartości kilkuset
  milionów złotych.

  Aktualny g łówny przedmiot działalności Grupy Midven koncentruje się obecnie na 2 -ch rozwijających się segmentach:

  Rozwiązania technolog iczne rozwój przedsięwzięć w obszarze B2B z jednoczesnym założeniem ich rozwoju
  projektów o zasięgu globalnym. Działalność jest prowadzona za pośrednictwem
  zależnego podmiotu od Emitenta pod nazwą Bookre sp. z o.o. Emitent jest t akże
  zainteresowany silnym wsparciem giełdowego Parcel Technik S.A. , mającego na
  celu rozwój tanich skrytek pocztowych (skrytkomatów) na bazie własnej technologii,
  jak również inwestycjami w projekty technologiczne start up/seed za pośrednictwem
  dedykowanego d o tego funduszu inwestycyjnegoK
  Gry oraz oprogramowanie realizacja gier internetowych na różnego rodzaju platformy mobilne oraz Steam, PC,
  Xbox czy Ps4 za pośrednictwem spółki Arts Alliance S.A. , oraz możliwe inwestycje
  w zespoły gier czy studia growe two rzące synergię z podstawowym podmiotem
  kapitałowych na pocz et wytwarzania najbardziej wartościowych gier na wszelkiego
  rodzaju platformy Windows Phone, iOS czy Android.
  Od dnia 25 kwietnia 2013 roku akcje Emitenta są notowane na rynku NewConnect.

  1.2 Władze Spółki
  W skład Zarządu Emitenta wchodzi:
  1/ Andrzej Zając ‒ Prezes Zarz ądu

  W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
  1/ Michał Imiołek ‒ Przewodnicz ący Rady Nadzorczej
  2/ Przemysław Spyra ‒ Cz łonek Rady Nadzorczej
  3/ Adam Osiński ‒ Cz łonek Rady Nadzorczej
  4/ Artur Zandecki ‒ Cz łonek Rady Nadzorczej
  5/ Tomasz Radwański ‒ Cz łonek Rady Nadzorczej


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 4 z 24


  1.3 Akcjonariat
  Struktura Akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

  Lp.
  Imię i nazwisko
  akcjonariusza
  Seria
  akcji
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w %)
  Udział w głosach
  (w %)
  1. Midven Sp. z o.o. * A 998.000 83,43 83,43
  2. Pozostali A, B , C 198 .259 16,57 16,57
  Razem 1.196 .25 9 100 100
  * podmiot zależny od Andrzej Zając
  2 Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek
  podlegających konsolidacji.
  W skł ad grupy kapitałowej na dzień 3 0 czerwca 201 7 roku wchodził y następujące poniżej wymienione podmioty kapitałowe:

  Spółka zależna Siedziba Przedmiot działalności
  Udział w kapitale
  zakładowym (%)
  Bookre Sp. z o.o. Warszawa technologie B2B 100,00 %
  Mizaco Sp. z o.o. Elbląg technologie B2B 100,00B
  Arts Alliance S.A. Elbląg gry i oprogramowanie 85,71%
  Parcel Technik S.AK Lubaczów technologie logistyczne 26,57%
  InQubit Seed Fund sp. z o.o. Stoczek Łukowski inkubator t echnologicznó 40B
  InQubit sp. z o.o. Warszawa inkubator technologicznó 23,50%
  TNN Finance S.A. Sosnowiec technologie finansowe 11,90%

  W okresie objętym raportem, Prezes Zarządu Emitenta, Pan Andrzej Zając był Członkiem Rad Nadzorczych: TNN Finance
  S.A. oraz Parcel Technik S.A.
  3 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 201 7 roku.
  3.1 Bilans – dane jednostkowe
  3.1.1 Aktywa
  Dane w PLN 2017
  30.06 .17
  2016
  30.06 .16
  Jednostkow
  e
  MIDVEN
  S.A.
  Jednostkow
  e
  MIDVEN
  S.A.
  A. Aktywa trwałe 17.474.380,6
  Q
  19.663.764,2
  9
  I. Wartości niematerialne i prawne 177.337,50 8.050,00
  1. Koszty prac rozwojowych
  2. Wartość firmy ‒ jednostki zale żne
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 177.337,50 8.050,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 5 z 24


  1. Wartość firmy ‒ jednostki zale żne
  2. Wartość firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  III
  .
  Rzeczowe aktywa trwałe 2.164,14 3.372,54
  1. Środki trwałe 2.164,14 3.372,54
  a) grunty własne
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny 2.164,14 3.372,54
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe
  2. Środki trwałe w budowie
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IV
  .
  Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek
  V. Inwestycje długoterminowe 17.294.879,0
  0
  19.607.529,1
  7
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 17.294.879,0
  0
  19.607.529,1
  7
  a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP 854.602,00 214.602,00
  ‒ udziały lub akcje 854.602,00 214.602,00
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW 14.236.441,0
  0

  ‒ udziały lub akcje 14.236.441,0
  0

  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach 2.203. 836 ,00 19.392.927,1
  7
  ‒ udziały lub akcje 2.203. 836 ,00 19.392.927,1
  7
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  VI
  .
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 44.812,58
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 44.812,58
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. Aktywa obrotowe 944.227,13 11.523.341,9


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 6 z 24


  2
  I. Zapasy 2.800,00
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary
  5. Zaliczki na poczet dostaw 2.800,00
  II. Należności krótkoterminowe 618.844,57 11.488.751,7
  2
  1. Należności od jednostek powiązanych 129.004,30
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 96.486,30 -
  ‒ do 12 miesięcy 96.486,30 -
  ‒ powyżej 12 miesięcy -
  b) Inne 32.518,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale

  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
  ‒ do 12 miesięcy
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne
  3. Należności od pozostałych jednostek 489.840,27 11.488.751,7
  2
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 187.727,00 4.082.960,30
  ‒ do 12 miesięcy 184.727,00 4.079.960,30
  ‒ powyżej 12 miesięcy 3.000,00 3.000,00
  b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 129.434,54 97.893,82
  c) Inne 172.678,73 7.307.897,60
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III
  .
  Inwestycje krótkoterminowe 309.542,85 22.359,12
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 184.986,00 22.359,12
  a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP
  ‒ udziały lub akcje
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki 184.986,00
  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w jednostkach stowarzyszonych
  ‒ udziały lub akcje
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach
  ‒ udziały lub akcje
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 7 z 24


  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 124.556,85 22.359,12
  ‒ środki pieniężne w kasie i na rachunkach 124.556,85 22.359,12
  ‒ inne środki pieniężne
  ‒ inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV
  .
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13.039,71 12.231,08
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  D. Udziały (akcje) własne
  V. Suma aktywów 18.418.607,7
  7
  31.187.106,21


  3.1.2 Pasywa
  Dane w PLN 2017
  30.06 .17
  2016
  30.06.16
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  A Kapitał (fundusz) własny 14.352.762,4T 25.176.133,1R
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 119.625,90 112.125,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 12.331.066,48 2112.402,27
  III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 5.483.218,86 7.500.901
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3650.391,97 2.404.347,08
  VI. Zysk (strata) netto 69.243,20 13.046.357,80
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  B. Kapitał mniejszości
  C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4.065.845,30 6.010.973,06
  I. Rezerwy na zobowiązania
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.627.506,74
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  ‒ długoterminowe
  ‒ krótkoterminowe
  3. Pozostałe rezerwy
  ‒ długoterminowe
  ‒ krótkoterminowe
  II. Zobowiązania długoterminowe
  1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale

  3. Wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 8 z 24


  c) inne zobowiązania finansowe
  d) Inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2.279.0017,46 5.140.110,77
  1. Wobec jednostek powiązanych 67.000,00
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 67.000,00
  ‒ do 12 miesięcy 67.000,00
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  27.675,00
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 27.675,00
  ‒ do 12 miesięcy 27.675,00
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne
  3. Wobec pozostałych jednostek 2.184.342,46 5.140.110,77
  a) kredyty i pożyczki 1.721.200,48 283.031,68
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 429.574,58 4.829.579,09
  ‒ do 12 miesięcy 429.574,58 4.829.579,09
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy
  f) zobowiązania wekslowe
  g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.
  h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
  i) Inne 33.567,00 27.500,00
  3. Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 159.321,10 870.862,29
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 159.321,10 870.862,29
  ‒ długoterminowe
  ‒ krótkoterminowe 159.321,10 870.862,29
  V. Suma pasywów 18.418.607,77 31.187.106,21

  3.2 Bilans – dane skonsolidowane
  3.2.1 Aktywa
  Dane w PLN 2017
  30.06 .17
  2016
  30.06 .16
  Skonsolidowan
  e
  Skonsolidowan
  e
  A. Aktywa trwałe 6.622.475,33 19.954.262,29
  I. Wartości niematerialne i prawne 417.836,65 8.050,00
  1. Koszty prac rozwojowych


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 9 z 24


  2. Wartość firmy ‒ jednostki zależne
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 417.836,65 8.050,00
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
  II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
  1. Wartość firmy ‒ jednostki zale żne
  2. Wartość firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  III
  .
  Rzeczowe aktywa trwałe 2.164,14 3.375,54
  1. Środki trwałe 2.164,14 3.375,54
  a) grunty własne
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  c) urządzenia techniczne i maszyny 2.164,14 3.375,54
  d) środki transportu
  e) inne środki trwałe
  2. Środki trwałe w budowie
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
  IV
  .
  Należności długoterminowe
  1. Od jednostek powiązanych
  2. Od pozostałych jednostek
  V. Inwestycje długoterminowe 19.398.027,17
  1. Nieruchomości
  2. Wartości niematerialne i prawne
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 5.365.443,27 19.398.027,17
  a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP
  ‒ udziały lub akcje
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe
  b) w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą PW 3.161.607,27
  ‒ udziały lub akcje 3.161.607,27
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach 2.203.836,00 19.398.027,17
  ‒ udziały lub akcje 2.203.836,00 19.398.027,17
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne długoterminowe aktywa finansowe
  4. Inne inwestycje długoterminowe
  VI
  .
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 44.812,58
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 837.031,27 44.812,58
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe
  B. Aktywa obrotowe 2.187.302,07 15.410.520,73


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 10 z 24


  I. Zapasy 2.800,00
  1. Materiały
  2. Półprodukty i produkty w toku
  3. Produkty gotowe
  4. Towary
  5. Zaliczki na poczet dostaw 2.800,00
  II. Należności krótkoterminowe 1.541.835,71 15.119.973,84
  1. Należności od jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:
  ‒ do 12 miesięcy
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale

  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
  ‒ do 12 miesięcy
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne
  3. Należności od pozostałych jednostek 1.541.835,71 15.119.973,84
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1.048.040,73 7.649.950,37
  ‒ do 12 miesięcy 399.185,73 7.649.950,37
  ‒ powyżej 12 miesięcy 3.000,00 3.000,00
  b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 226.710,25 161.111,25
  c) Inne 0,00 7.308.912,22
  d) dochodzone na drodze sądowej
  III
  .
  Inwestycje krótkoterminowe 604.126,65 278.264,81
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 604.126,65 278.264,81
  a) w jednostkach zależnych wycenianych metodą KP
  ‒ udziały lub akcje
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki 184.986,00
  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  b) w jednostkach stowarzyszonych
  ‒ udziały lub akcje
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach
  ‒ udziały lub akcje
  ‒ inne papiery wartościowe
  ‒ udzielone pożyczki
  ‒ inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 419.140,65 278.264,81
  ‒ środki pieniężne w kasie i na rachunkach 419.140,65 278.264,81


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 11 z 24


  ‒ inne środki pieniężne
  ‒ inne aktywa pieniężne
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe
  IV
  .
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38.539,71 12.282,08
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
  D. Udziały (akcje) własne
  V. Suma aktywów 8.809.777,40 34.864.783,02

  3.2.2 Pasywa
  Dane w PLN 2017
  30.06 .17
  2016
  30.06 .16
  Skonsolidowan
  e
  Skonsolidowan
  e
  A. Kapitał (fundusz) własny 47.753.030,4O 24.725.364,1R
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 209.923,90 117.523,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 12.331.066,48 2.112.402,27
  III. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 7.500.901,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4.149.528,40 1.978.513,84
  VI. Zysk (strata) netto -3.638.431,56 13.016.024,04
  VII
  .
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
  B. Kapitał mniejszości
  C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4.056.746,98 10.139.418,8T
  I. Rezerwy na zobowiązania
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 341.319,60
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
  ‒ długoterminowe
  ‒ krótkoterminowe
  3. Pozostałe rezerwy
  ‒ długoterminowe
  ‒ krótkoterminowe
  II. Zobowiązania długoterminowe
  1. Wobec jednostek powiązanych
  2. Wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) Inne
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 3.385.341,67 9.268.556,58
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 200.000,00
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
  ‒ do 12 miesięcy


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 12 z 24


  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne 0,00 200.000,00
  1. Wobec jednostek powiązanych
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:
  ‒ do 12 miesięcy
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w
  kapitale
  27.675,00
  a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 27.675,00
  ‒ do 12 miesięcy 27.675,00
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  b) Inne
  3. Wobec pozostałych jednostek 3.357.666,67 9.068.556,58
  a) kredyty i pożyczki 2.291.495,00 326.326,20
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  c) inne zobowiązania finansowe
  d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 1.016.27,32 8.686.219,59
  ‒ do 12 miesięcy 1.016.27,32 8.686.219,59
  ‒ powyżej 12 miesięcy
  e) zaliczki otrzymane na dostawy
  f) zobowiązania wekslowe
  g) zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ. 1.528,14 13.305,57
  h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.000,51
  i) Inne 48.515,32 40.704,71
  3. Fundusze specjalne
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 330.085,71 870.862,29
  1. Ujemna wartość firmy
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 330.085,71 870.862,29
  ‒ długoterminowe
  ‒ krótkoterminowe 330.085,71 870.862,29
  V. Suma pasywów 8.809.777,40 34.864.783,02

  3.3 Rachunek zysków i strat za Q 2 201 7 rok – dane jednostkowe
  Dane w PLN 2017
  01.0 4.17 -30.06 .17
  2016
  01.0 4.16 -30.06 .16
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 225.000,00 643.000,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 225.000,00 643.000,00
  II. Zmiana stanu produktów
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 460.786,27 603,858,49


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 13 z 24


  I. Amortyzacja 236.912,04 776,76
  II. Zużycie materiałów i energii 4.061,00 1.471,00
  III. Usługi obce 184.121,03 574.666,45
  IV. Podatki i opłaty, w tym 2.749,44 1.480,35
  V. Wynagrodzenia 5.719,87 9.008,00
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 309,15
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 26.913,74 16.455,93
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A -B) -235.786,27 39.141,51
  D. Pozostałe przychody operacyjne
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje 163.478,96
  III. Inne przychody operacyjne
  E. Pozostałe koszty operacyjne
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne
  F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D -E) -72.307,31 39.141,51
  G. Przychody finansowe 268.770,00 12.985.501,63
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  ‒ od jednostek powiązanych
  II. Odsetki, w tym: 2,19
  ‒ od jednostek powiązanych
  III. Zysk ze zbycia inwestycji
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 268.770,00 12.985.499,44
  V. Inne
  H. Koszty finansowe
  I. Odsetki, w tym:
  ‒ dla jednostek powiązanych
  II. Strata ze zbycia inwestycji
  III. Aktualizacja wartości inwestycji
  IV. Inne
  I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek
  podporządkowanych

  J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G -H+/ -I) 196.462,69 13.024.643,14
  K. Odpis wartości firmy
  I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zależne
  II. Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  L. Odpis ujemnej wartości firmy
  I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zależne
  II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  M. Zysk/Strata brutto (J+/ -K-L+M) 196.462,69 13.024.643,14
  N. Podatek dochodowy 51.066,30
  O. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  P. Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 14 z 24


  metodą praw własności
  Q. Zysk (strata) mniejszości
  R. Zysk (strata) (N -O-P+Q+R) 145.396,39 13.024.643,14

  3.4 Rachunek zysków i strat za Q 2 2017 rok – dane skonsolidowane
  Dane w PLN 2017
  01.0 4.17 -30.06 .17
  2016
  01.0 4.16 -30.06 .16
  Skonsolidowane Skonsolidowane
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 375.000,00 961.932,19
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 375.000,00 961.932,19
  II. Zmiana stanu produktów
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na wł. potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 717.747,32 946.332,57
  I. Amortyzacja 309.061,80 776,76
  II. Zużycie materiałów i energii 4061,00 1.471,00
  III. Usługi obce 352.045,68 889.735,00
  IV. Podatki i opłaty, w tym 7.051,94 1.830,35
  V. Wynagrodzenia 17.467,67 22.251,44
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 997,49 2.879,47
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 27.061,74 27.388,55
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  -C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A -B) -342.747,32 15.599,62
  D. Pozostałe przychody operacyjne 265.937,72 1.000,84
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje 265.937,72
  III. Inne przychody operacyjne 1.000,84
  E. Pozostałe koszty operacyjne 983,37
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 983,37
  F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D -E) -76.809,60 15.617,09
  G. Przychody finansowe 268.770,02 12.985.501.66
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  ‒ od jednostek powiązanych
  II. Odsetki, w tym: 0,02 2,22
  ‒ od jednostek powiązanych
  III. Zysk ze zbycia inwestycji
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 268.770,02 12.985.499,44
  V. Inne
  H. Koszty finansowe 54,76 0,06
  I. Odsetki, w tym: 54,76 0,06
  ‒ dla jednostek powiązanych
  II. Strata ze zbycia inwestycji


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 15 z 24


  III. Aktualizacja wartości inwestycji
  IV. Inne
  I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek podporządkowanych -4.405.427,73 13.001.118,69
  J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G -H+/ -I) -4.213.522,07 13.001.118,69
  K. Odpis wartości firmy
  I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zależne
  II. Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  L. Odpis ujemnej wartości firmy
  I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zależne
  II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  M. Zysk/Strata brutto (J+/ -K-L+M) 4.213.522,07 13.001.118,69
  N. Podatek dochodowy 785.964,97
  O. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  P. Zysk/Strata z udziałów w jedn. podporządkowanych wycenianych
  metodą praw własności

  Q. Zysk (strata) mniejszości
  R. Zysk (strata) grupy kapitałowej (N -O-P+Q+R) -3.427.557,10 13.001.118,69

  3.5 Rachunek zysków i strat za Q 2 2017 rok – dane narastające jednostkowe
  Dane w PLN 2017
  01.01.17 -30.06 .17
  2016
  01.01.16 -30.06 .16
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 228.000,00 1.610.500,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 228.000,00 1.610.500,00
  II. Zmiana stanu produktów
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 539.873,69 1.672.286,45
  I. Amortyzacja 237.429,88 1.603,52
  II. Zużycie materiałów i energii 9.326,49 2.695,00
  III. Usługi obce 214.901,06 1.600.655,78
  IV. Podatki i opłaty, w tym 4.4148,63 2.842,53
  V. Wynagrodzenia 23.758,87 23.509,84
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 515,25 8.623,30
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 49.793,51 32.356,48
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A -B) -311.873,69 -61.786,45
  D. Pozostałe przychody operacyjne 163.478,96 122.734,50
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje 163.478,96 122.734,50
  III. Inne przychody operacyjne
  E. Pozostałe koszty operacyjne
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 16 z 24


  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne
  F. Zysk/Strata na działaln. operacyjnej (C+D -E) 60.948,05
  G. Przychody finansowe 268.770,00 12.985.502,45
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  ‒ od jednostek powiązanych
  II. Odsetki, w tym: 3,01
  ‒ od jednostek powiązanych
  III. Zysk ze zbycia inwestycji
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 268.770,00 12.985.502,45
  V. Inne
  H. Koszty finansowe 66,05 92,70
  I. Odsetki, w tym: 66,05 92,70
  ‒ dla jednostek powiązanych
  II. Strata ze zbycia inwestycji
  III. Aktualizacja wartości inwestycji
  IV. Inne
  I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek
  podporządkowanych

  J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G -H+/ -I) 120.309,50 13.046.357,80
  K. Odpis wartości firmy
  I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zale żne
  II. Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  L. Odpis ujemnej wartości firmy
  I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zale żne
  II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  M. Zysk/Strata brutto (J+/ -K-L+M) 120.309,50 13.046.357,80
  N. Podatek dochodowy 51.066,30
  O. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  P. Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności

  Q. Zysk (strata) mniejszości
  R. Zysk (strata) (N -O-P+Q+R) 69.243,20 13.046.357,80

  3.6 Rachunek zysków i strat za Q2 201 7 rok – dane narastające skonsolidowane
  Dane w PLN 2017
  01.01.17 -30.06 .17
  2016
  01.01.16 -30.06 .16
  Skonsolidowane Skonsolidowane
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 378.000,00 2.248.373,90
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 378.000,00 2.248.373,90
  II. Zmiana stanu produktów
  III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
  B. Koszty działalności operacyjnej 931 .556,05 12.340.615,84


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 17 z 24


  I. Amortyzacja 381.729,40 1.603,52
  II. Zużycie materiałów i energii 9.326,49 2.695,00
  III. Usługi obce 445.196,86 2.227.556,28
  IV. Podatki i opłaty, w tym 8.651,53 3.192,53
  V. Wynagrodzenia 35.506,67 47.058,42
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.203,59 13.626,66
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 49.941,51 44.883,43
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
  C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A -B) -553.556,05 -92.241,94
  D. Pozostałe przychody operacyjne 265.937,72 124.135,84
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Dotacje 265.937,72 123.134,56
  III. Inne przychody operacyjne 1.001,28
  E. Pozostałe koszty operacyjne 983,57
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III. Inne koszty operacyjne 983,57
  F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D -E) -287.618,33 30.910,33
  G. Przychody finansowe 268.770,28 12.985.503,47
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
  ‒ od jednostek powiązanych
  II. Odsetki, w tym: 0,28 4,03
  ‒ od jednostek powiązanych
  III. Zysk ze zbycia inwestycji
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 268.770,00 12.985.499,44
  V. Inne
  H. Koszty finansowe 120,81 92,76
  I. Odsetki, w tym: 120,81 92,76
  ‒ dla jednostek powiązanych
  II. Strata ze zbycia inwestycji
  III. Aktualizacja wartości inwestycji
  IV. Inne
  I. Zysk/Strata na sprzedaży udziałów jednostek
  podporządkowanych
  -4.405.427,73
  J. Zysk/Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G -H+/ -I) -4.424.396,53 13.016.321,04
  K. Odpis wartości firmy
  I. Odpis wartości firmy ‒ jednostki zależne
  II. Odpis wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  L. Odpis ujemnej wartości firmy
  I. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki zależne
  II. Odpis ujemnej wartości firmy ‒ jednostki stowarzyszone
  M. Zysk/Strata brutto (J+/ -K-L+M) -18.968,80 13.016.321,04
  N. Podatek dochodowy 785.964,97 297,00
  O. Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  P. Zysk/Strata z udziałów w jednostek podporządkowanych


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 18 z 24


  wycenianych metodą praw własności
  Q. Zysk (strata) mniejszości
  R. - -3.638.431,56 13.0 16.024,04

  3.7 Rachunek przepływów finansowych – dane jednostkowe
  Dane w PLN 2017
  30.06 .17
  2016
  30.06 .16
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  Jednostkowe
  MIDVEN S.A.
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 69.243,20 13.046.357,80
  II. Korekty razem: -115.602,26 -12.691.571,72
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/ - II) -46.359,06 354.786,08
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 600.000,00 0
  II. Wydatki 601.600,00 574.903,40
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ‒ II) -1.600,00 -574.903,40
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 117.000,00 122.737,51
  II. Wydatki 0

  0
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I -II) 117.000,00 122.737,51
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/ -B.III +/ -C.III) 69.040,94 -97.379,81
  E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym 69.040,94 -97.379,81
  ‒ zmiana stanu środk ów pieni ężnych z tytu łu r óżnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 55.515,96 119.738,93
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym 124.556,90 22.359,12

  3.8 Rachunek przepływów finansowych – dane skonsolidowane
  Dane w PLN 2017
  30.06 .17
  2016
  30.06 .16
  Skonsolidowane Skonsolidowane
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto 3.638.431,56 13.016.024,04
  II. Korekty razem: -3.956 .593,54 -12.724.947,05
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/ - II) -318.161,98 291.076,99
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 600.000,00
  II. Wydatki -1.600,00 574.903,40
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ‒ II) 598.400,00 -574.903,40
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy 459.207,83 122.737,51


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 19 z 24


  II. Wydatki 457.000,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej I -II) 2.207,83 122.737,51
  D Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/ -B.III +/ -C.III) 282.445,85 -161.088,90
  E Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym 282.445,85 -161.088,90
  ‒ zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
  F Środki pieniężne na początek okresu 136.577,30 439.353,71
  G Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ -D), w tym 419.023,15 278.264,81

  3.9 Zestawienia zmian w kapitale własnym
  Dane w PLN 2017
  30.06 .17
  2017
  30.06 .17
  2016
  30.06 .16
  2016
  30.06 .16
  Jednostkowe
  MIDVEN
  S.A.
  Skonsolidow
  ane
  Jednostkowe
  MIDVEN
  S.A.
  Skonsolido
  wane
  I. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU
  (BO)
  24.641.655,94 4.816.535,83

  1.852.485,29 2.064.054,46
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów podstawowych
  IA. KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU
  (BO), PO UZGODNIENIU DO DANYCH
  PORÓWNYWALNYCH
  24.641.655,94 4.816.535,83

  1.852.485,29 2.064.054,46
  1. Kapitał podstawowy na początek okresu 119.625,90 119.625,90 112.125,00 362.125,00
  1.1. Zmiany kapitału podstawowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  ‒ emisji akcji (wydania udziałów)
  ‒ podwyższenie z kapitału zapasowego / rezerwowego
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  ‒ zmiany wartości (udziałów)
  1.2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 119.625,90 119.625,90 112.125,00 372.125,00
  2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
  2.1 Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  2.2 Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
  3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
  3.1 Zmiany akcji (udziałów) własnych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  3.2 Akcje (udziały) własne na koniec okresu
  4. Kapitał zapasowy na początek okresu 12.331.066,48 12.331.066,48 2.112.402,27 2.112.402,27
  4.1 Zmiany kapitału zapasowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  ‒ emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  ‒ z podziału zysku (ustawowo)
  ‒ z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 20 z 24


  wartość)
  ‒ wpłat na kapitał podstawowy
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  ‒ pokrycia straty
  ‒ pokrycia kosztów emisji akcji
  ‒ wypłaty dywidendy
  ‒ podwyższenie kapitału zakładowego
  4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 12.331.066,48 12.331.066,48 2.112.402,27 2.112.402,27
  5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 15.841.365,53
  5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -10.358.146,67
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  ‒ zbycia środków trwałych
  5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5.483.218,86
  6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7.500.901,00 7.500.901,00
  6.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
  a) zwiększenia (z tytułu)
  b) zmniejszenie (z tytułu)
  6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7.500.901,00 7.500.901,00
  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3.650.391,94 -4.059.230,40 2.404.347,08 1.981.892,47
  7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -3.650.391,94 -4.059.230,40 2.404.347,08 -- 2.404.347,08
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów podstawowych
  7.2 Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po
  uzgodnieniu danych porównywalnych
  -3.650.391,94 -4.059.230,40 2.404.347,08 2.404.347,08
  a) zwiększenia (z tytułu)
  ‒ podziału zysku lat ubiegłych
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  ‒ przeznaczenia na kapitał zapasowy
  ‒ przeznaczenia na wypłatę dywidendy
  7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -3.650.391,94 -4.059.230,40 2.404.347,08 2.404.347,08
  7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu -425.833,24
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  b) korekty błędów podstawowych
  7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po
  uzgodnieniu do danych porównywalnych
  -425.833,24
  a) zwiększenia (z tytułu)
  ‒ przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  ‒ pokrycia kapitału zapasowego
  7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -425.833,24
  7.7 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -3.650.391,94 -4.059.230,40 2.404.374,08 2.404.347,08 -
  8. Wynik netto 69.243,20 -3.638.431,56 13.046.357,80 13.016.024,04
  a) zysk netto 69.243,20 13.046.357,80 13.036.138,24
  b) strata netto -3.638.431,56 -20.114,20


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 21 z 24


  c) odpisy z zysku
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 14.352.762,50 4.758.130,42 25.176.133,15 24.979.966,15
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)
  25.176.133,15 24.979.966,15

  4 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
  Raport kwartalny za I I kwartał 201 7 roku Emitenta nie podlegał badaniu przez podmiot uprawniony do badania
  sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

  1/ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane
  w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”;

  2/ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacje
  wymagane przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z dnia 19.02.2009
  rok z późniejszymi zmianami);

  3/ Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. N r 152 poz. 1223 z 2009 roku
  z późniejszymi zmianami) oraz załącznikiem Nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu
  finansowym o którym mowa w art. 45 ustawy dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady
  reasekuracji”.

  Przy wszystkich danych finansowych zawartych w bieżącym raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne
  za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego oraz dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz
  w roku poprzednim. Spółka nie zmie niała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad
  obowiązujących w Spółce w 2013 roku.
  5 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w II
  kwartale 2017 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń,
  w szcze gólności o nietypowym charakterze mającym wpływ na osiągnięte
  wyniki
  W omawianym kwartale, Emitent w swojej działalności skoncentrował się na 2 -ch obszarach. Pierwszy obszar to
  dokończenie reorganizacji w zakresie przedsięwzięcia B2B w segmencie ‘Business Travel’. Została dokonana ostateczna
  zmiana nazwy podmiotu prowadzącego działalność na Bookre Sp. z o.o. Aktualnie Emitent wraz z wybranym i
  dedykowanym do projektu doświadczonym zespołem pracują nad odpowiednią adaptacją sieci hoteli w bazie Bookre.eu
  ora z wdrożeniu modelu sprzedaży .

  Drugi obszar koncentracji Emitenta to nadzór nad rozwojem spółki Arts Alliance S.A., realizującej w swoim założeniu
  wydawanie własnych gier na platformy mobilne, jak i na platformy Steam , PC, XBox czy Ps4 . Bazując na przyjętej strategii
  przez Midven S.A. dla spółki growej, Arts Alliance S.A. nabył od Emitenta posiadane udziały w spółkach w PrimeBit
  Games sp. z o.o. oraz Dansk Soft sp. z o.o., tworząc zarazem grupę spółek wzajemnie uzupełniających swoją działalność.
  Efektem tego kroku było wydanie przez Arts Alliance S.A. wspólnie z PrimeBit Games Sp. z o.o gry pod nazwą ‘Miki Bum’
  na wszelkiego rodzaju platformy mobilne – Android, Windows Phone czy iOS. W kolejnych kwartałach, Arts Alliance S.A.
  pozycjonując się jako ‘house of ideas’ planuje prowadzić pracę nad kolejnymi wspólnymi grami we współpracy z PrimeBit
  Games Sp. z o.o., jak również rozpocząć prac e nad produkcją i wydaniem gry w postaci thriller a psychologicznego pod
  roboczą nazwą ‘San Andrews’. Ze względu na otrzymane dofinansowanie unijne przez Arts Alliance S.A. z programu
  ‘4stock’, Emitent rozpoczął także wstępne prace dotyczące docelowego wprowadzenia akcji Arts Alliance S.A. na rynek
  giełdo wy NewConnect.  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 22 z 24


  Niezależnie od aktywów w postaci Bookre.eu czy też realizacji gier w spółkach Arts Alliance, Emitent w dalszym ciągu
  zamierza również aktywnie wspierać swoje pozostałe aktywa portfelowe, jak choćby Parcel Technik S.A., notowany na
  rynku New Connect, zajmujący się produkcją tanich skrytek pocztowych (skrytkomatów) z przeznaczeniem na rynek polski
  oraz dedykowane rynki zagraniczne czy też TNN Finance S.A. zarządzający trzecim największym kantorem internetowym
  pod nazwą KantorOnline.pl. Wartym w spomnienia jest fakt posiadania przez Midven S.A. portalu obligacji korporacyjnych
  pod nazwą mBonds.pl, który był podstawą usług doradczych na początku działalności Emitenta i który jest ciekawym
  partnerem współpracującym z serwisami internetowymi zlokaliz owanymi wokół kantoru internetowego. Emitent w dalszym
  ciągu zamierza podejmować działania próby większego rozwoju mBonds.pl w znalezieniu przez niego niszy w swoim
  obszarze działalności.

  Ważnym elementem rozwoju działalności Emitenta od strony organizacy jnej jest fakt prowadzenia prac zmierzających do
  przejścia Emitenta z alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A. na bazie uzyskanego dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w d ostępie do rynku
  kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020. Emitent zakłada złożenie prospektu
  emisyjnego w najbliższym czasie po zakończeniu wszelkich prac organizacyjnych.
  6 Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emite nta oraz harmonogramu ich
  realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.
  Debiutując na rynku NewConnect, Emitent przedłożył swoje plany rozwoju w dokumencie informacyjnym , które w obecnej
  sytuacji zostały częściowo zmodyfikowane. Emit ent w pierwszym raporcie EBI 2016 roku przedłożył nową strategię
  funkcjonowania grupy kapitałowej Midven S.A. skoncentrowaną na angażowaniu się w realizacji rozwiązań w obszarze B2B,
  jak również inwestycje kapitałowe w spółki technologiczne o dużym potencj ale wzrostu oraz realizacji wyników
  finansowych na poczet korzyści płynących z możliwego wypłacania dywidendy przez spółki portfelowe.
  7 Inicjatywy podejmowane przez Emitenta jakie w okresie objętym raportem
  Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,
  w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
  Midven S.A. w II kwartale 201 7 roku skupiał się na rozwoju spółek portfelowych w 2 -ch segmentach działalności:

  1/ Dokończeniu reorgan izacji platformy B2B w segmencie ‘Business Travel’ pod usankcjonowaną nazwą Bookre Sp. z o.o.
  Emitent w dalszych krokach zamierza wraz z dedykowanym doświadczonym zespołem unormować bazę sieci hoteli w
  Bookre.eu oraz wdrażać rozwiązania sprzedażowe do wybr anych klientów B2B w formule SaaS.

  2/ Niezależnie od skupieniu swojej uwagi na rozwoju Bookre.eu, Emitent zamierza również silnie wspierać spółkę grową
  Arts Alliance S.A. z jednoczesnymi spółkami zależnymi przejętymi od Emitenta w postaci podmiotów: PrimeBit Games
  Sp. z o.o. oraz Dansk Soft Sp. z o.o. W strategii Emitenta, powinna następować płynna synergia pomiędzy spółkami w
  zakresie realizacji oraz wydawania gier na różneg o rodzaju platformy mobilne, jak i Steam, PC, Xbox czy Ps4. Efektem
  prac jest już wspólnie zrealizowana i wydana gra dla dzieci pod nazwą ‘Miki Bum’ na Android, Windows Phone czy iOS
  oraz dalsze założenia realizacji kolejnych gier tworzących podstawę sk onsolidowanych przychodów, również z
  korzyścią dla spółki Emitenta.

  3/ Posiadając portfolio innych podmiotów kapitałowych w strukturach Emitenta z potencjałem rozwoju jak choćby Parcel
  Technik S.A. czy TNN Finance S.A., Emitent nie wyklucza możliwych kolejnych inwestycji kapitałowych w odrębnych
  obszarach działalności, wykraczających poza nowe technologie, które jednocześnie mogą pozytywnie wpłynąć
  docelowo na wynik finansowy grupy kapitałowej Midven S.A. W wypadku realizacji danej inwestycji, Emitent będzie o
  nich informował w bezpośrednich raportach giełdowych.

  4/ W ramach przyjętej strategii przeniesienia notowań z rynku NewConnect na główny parkiet Giełdy Papierów
  Wartościowych, bazując na dofinansowaniu w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku


  Raport Kwartalny Midven S.A.

  strona 23 z 24


  kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, Emitent wraz z wybranymi
  partnerami biznesowymi prowadzi prace do ostatecznego złożenia prospektu emisyjnego w Komisji Papierów
  Wartościowych a tym samym planow anym debiucie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A.
  8 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych
  prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników
  zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.
  Ba zując na przyjętej i realizowanej strategii, Emitent podtrzymuje w kolejnych kwartałach dynamikę wzrostu spółki
  z jednoczesną rozbudową grupy kapitałowej. Jednocześnie ze względu na prowadzoną działalność oraz trudności
  oszacowania bezpośrednich przychodów z przyjętej działalności w najbliższych kwartałach, Emitent w dalszym ciągu
  zdecydował się nie publikować prognoz finansowych w 201 7 roku.
  9 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta,
  w przeliczeniu na pełne etaty.
  Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia 2 osob y na pełny etat oraz współpracuj e
  z szeregiem osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka w zależności od pojawiających się potrzeb podejmuje
  współpracę z osobami lub podmiotami na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło) lub na
  podstawie umów z osobami o świadczenie usług (prowadzącymi działa lność gospodarczą) co pozwala na elastyczne
  zarządzanie zasobami ludzkimi i optymalizację kosztową od strony zatrudnienia (również w zakresie Grupy Kapitałowej
  Midven S.A.)

  Andrzej Zając
  Prezes Zarządu Midven S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Midven SA
ISIN:PLMIDVN00017
NIP:9522105435
EKD: 63.12 działalność portali internetowych
Adres: ul. Izbicka 28A 04-838 Warszawa
Telefon:+48 22 6158218
www:www.midven.pl
Komentarze o spółce MIDVEN
2018-07-17 06-07-55
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649