Raport.

MERCOR SA (28/2017) Projekt zmian w Statucie "MERCOR" S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "MERCOR"S.A. w załączeniu przedstawia propozycje zmian w Statucie Spółki, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 września 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

 • 1.
  Dotychczasowy § 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu:
  „Porządek obrad nie powinien być zmieniany ani uzup ełniany w trakcie posiedzenia,
  którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
  i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie por ządku obrad. Wymogu tego nie
  stosuje się gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla
  uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przy padku uchwały, której przedmiotem
  jest ocena, czy istnieje konflikt interesów, między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką”,
  otrzymuje brzmienie :
  „Każdemu członkowi Rady Nadzorczej oraz Zarządowi, p rzysługuje prawo żądania
  zmiany lub uzupełnienia porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
  Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pow inno zostać zgłoszone
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym cz łonkom Rady Nadzorczej i
  Zarządowi – nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady
  Nadzorczej. W razie zgłaszania żądania zmiany lub u zupełnienia porządku obrad, po
  terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zgłasza jący żądanie (to jest członek Rady
  Nadzorczej lub Zarząd), zobowiązani są przedstawić uzasadnienie dla proponowanych
  zmian lub uzupełnień porządku obrad. Porządek obrad jest przyjmowany przez Radę
  Nadzorczą na posiedzeniu, zwykłą większością głosów
  ”.

  2. Dotychczasowy § 18 ust. 1 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu:
  „Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członkó w w drodze uchwały komitety
  zadaniowe dla wykonania określonych zadań kontrolny ch lub komitety stałe, pełniące
  określone funkcje, w szczególności:
  a)
  Komitet Audytu, do zadań którego należy monitorowan ie oraz przygotowanie
  rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie następu jących obszarów:
  · wykonywanie przez Spółkę planu finansowego,
  · jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawo zdań finansowych oraz
  praktyk ujawniania informacji,
  · niezależności oraz skuteczności działania audytorów wewnętrznych oraz
  zewnętrznych,
  · systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzyk ami finansowymi i
  niefinansowymi,
  · wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badani e sprawozdania
  finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisany ch w § 6 Regulaminu,
  · współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozda nia finansowe”,
  otrzymuje brzmienie :
  „Rada Nadzorcza może lub musi, gdy obowiązek taki wy nika z powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, wyłonić spośród swo ich członków w drodze uchwały
  komitety zadaniowe do wykonania określonych zadań k ontrolnych lub komitety stałe
  pełniące określone funkcje, w szczególności: a)
  Komitet Audytu – do zadań którego należy monitorowa nie oraz przygotowywanie
  dla Rady Nadzorczej dokumentów lub rekomendacji, zw łaszcza w zakresie
  następujących obszarów:
  · wykonywanie przez Spółkę planu finansowego,
  · jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawo zdań finansowych oraz
  praktyk ujawniania informacji,


  · niezależności oraz skuteczności działania audytorów wewnętrznych oraz
  zewnętrznych,
  · systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzyk ami finansowymi i
  niefinansowymi,
  · wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badani e sprawozdania
  finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisany ch w § 6 Regulaminu,
  · współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozda nia finansowe,
  · monitorowania:
  a)
  procesu sprawozdawczości finansowej,
  b)
  skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i system ów zarządzania
  ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie
  sprawozdawczości finansowej,
  c)
  wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczegó lności
  przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z u względnieniem
  wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audyto wego
  wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie au dytorskiej,
  · kontrolowania i monitorowania niezależności biegłeg o rewidenta i firmy
  audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na r zecz Spółki świadczone
  są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
  · informowania Rady Nadzorczej o wynikach badania ora z wyjaśnianie, w jaki
  sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sp rawozdawczości
  finansowej w Spółce, a także, jaka była rola Komite tu Audytu w procesie
  badania,
  · dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażania zgody
  na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebęd ących badaniem w
  Spółce,
  · opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
  badania,
  · opracowywania polityki świadczenia przez firmę audy torską
  przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską
  oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwol onych usług niebędących
  badaniem,
  · określania procedury wyboru firmy audytorskiej prze z Spółkę,
  · przedstawiania Radzie Nadzorczej, rekomendacji, o k tórej mowa w art. 16
  ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z polity kami, o których mowa
  powyżej, to jest polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania
  badania oraz polityką świadczenia przez firmę audyt orską przeprowadzającą
  badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audyto rską oraz przez członka
  sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędą cych badaniem,
  · przedkładania zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
  sprawozdawczości finansowej w Spółce
  ”.

  Dotychczasowa lit. b) w § 18 Regulaminu Rady Nadzor czej – nie ulega zmianie.

  3.
  Dotychczasowy § 18 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu:
  „W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmni ej dwóch Niezależnych Członków
  Rady Nadzorczej”,


  otrzymuje brzmienie:
  „W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Przynajmniej jeden
  członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętnoś ci w zakresie rachunkowości lub
  badania sprawozdań finansowych
  ”.

  4.
  W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 5, w brzmieniu:

  Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego prze wodniczący, jest niezależna od
  Spółki. Uznaje się, że Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia
  kryteria określone w powszechnie obowiązujących prz episach prawa, w tym w
  szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o b iegłych rewidentach, firmach
  audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. , poz. 1089, z późn. zm.) lub w innych
  regulacjach odnoszących się do kryteriów niezależno ści wymaganych od Członków
  Komitetu Audytu spółek giełdowych ( (w tym w szczeg ólności wynikających z zasad ładu
  korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papie rów Wartościowych w Warszawie
  S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, na
  którym są lub mają być notowane akcje Spółki
  ”.

  5.
  W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 6, w brzmieniu:

  Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiej ętności z zakresu branży, w której
  działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek
  Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zak resu tej branży lub poszczególni
  Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej
  branży
  ”.

  6.
  W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 7, w brzmieniu:

  Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany prze z Radę Nadzorczą ”.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Mercor SA
ISIN:PLMRCOR00016
NIP:584-030-22-14
EKD: 45.30 wykonywanie instalacji budowlanych
Adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2 80-408 Gdańsk
Telefon:+48 58 3414245
www:www.mercor.com.pl
gpwlink:mercor.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-17Raport półroczny
2018-11-30Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MERCOR
2018-07-17 06-07-23
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649