Raport.

MOJ SA (11/2017) Umowy z Polską Grupą Górniczą Sp. z o. o.

Zarząd spółki MOJ S.A. w Katowicach (Wykonawca) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09 sierpnia 2017 roku otrzymał dwie podpisane umowy zawarte z Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o. (Zamawiający). Przedmiotem umów są :
- remont stojaków obudowy indywidualnej typu SHC dla oddziałów PGG Sp. z o. o. o wartości do 2 293 tys. zł w latach 2017 - 2018 ,
- remont stojaków obudowy indywidualnej typu VALENT dla oddziałów PGG Sp. z o. o. o wartości do 830 tys. zł w latach 2017 - 2018.
Wartość przedmiotu umowy zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług według stawek
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Integralną część umowy stanowią:
- szczegółowy zakres zamówienia,
- wzór protokołu zdawczo - odbiorczego ,
- oświadczenia producenta i i wykonawcy remontu,
- ceny jednostkowe za wykonywane remonty.
W okresie trwania umów ramowych Zamawiający będzie udzielał Zamówień wykonawczych . Dostawa stojaków do remontu i wydanie wyremontowanych stojaków następować będzie partiami na podstawie Zamówień.
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia wykonawczego Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanego Zamówienia oraz 0,1 % wartości netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % umownej wartości netto za odstąpienie od wykonania zamówienia za które odpowiada.
Termin płatności faktur wynosi 120 dni od daty wpływu faktury.
W okresie ostatnich dwunastu miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Polską Grupą Górniczą Sp. o.o. umowy (włączając powyższą) na łączną wartość 5 943 tys. zł. netto.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MOJ SA
ISIN:PLMOJ0000015
NIP:634-21-39-773
EKD: 28.92 produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa i do wydobywania oraz budownictwa
Adres: ul. Tokarska 6 40-859 Katowice
Telefon:+48 32 6040900
www:www.moj.com.pl
gpwlink:moj.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-31Raport półroczny
2018-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MOJ
2018-07-22 10-07-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649