Raport.

MCI CAPITAL SA (63/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402ą Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "NWZ") na dzień 24 sierpnia 2017 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, Plac Europejski 1 (00-844) (Warsaw Spire), XXXV p. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capita S.A. o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (załącznik numer 1) oraz
- projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad (załącznik numer 2).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Warszawa, dnia 28 lipca 2017 roku


  Ogłoszenie o Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital Spółka Akcyjna


  Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398, 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek
  handlowych oraz na podst awie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Wa lne Zgromadzenie
  (zwane także „N WZ”) na dzień 24 sierpnia 2017 r., na godz. 10 :00, które odbędzie się w
  Wars zawie , w siedzibie S półki, Plac Europejski 1 (00 -844) (Warsaw Spire) , XXXV p. z następującym
  porządkiem obrad:
  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
  2. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Powzięcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do
  podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwośc ią
  wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady
  Nadzorczej oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
  Spółki.
  7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Wal nego Zgromadzenia z
  dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia
  kapitału zapasowego.
  8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady
  Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

  INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

  Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  Spółki mogą żądać umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad N WZ. Żądanie powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
  zgromadzenia tj. do dnia 3 sierpnia 201 7 r.


  2
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem
  oznaczonego terminu. Żądan ie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres
  [email protected]
  Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą przed terminem N WZ z głaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres [email protected] , projekty uchwał dotyczące spraw
  objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do
  porządku obrad .
  Ponadto, ka żdy akcjonariuszy może podczas N WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad.
  Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
  Akcjonariusz będący osob ą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głos u osobiście
  lub przez pełnomocnika.
  Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez
  osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo powinno być , sporządzone w formie pis emnej i dołączone do protokołu N WZ lub
  udzi elone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga
  opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfika tu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, dostępny jest od dnia
  publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne
  Zgromadzenie). Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza Spółki,
  będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza Spółki, w
  tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza Spółki oraz dane z dokumentu
  tożsamości akcjonariusza Spółki: numer dokumentu, datę wyd ania i wskazanie organu wydającego
  dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza Spółki, nie
  będącego osobą fizyczną, powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza Spółki
  oraz dane dotyczące osób, udzielaj ących w imieniu takiego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno w celu uniknięcia wątpliwości co do zakresu umocowania pełnomocnika,
  wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego
  Zgromadze nia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.
  Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza Spółki w formie elektronicznej
  powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres [email protected] , dokładając wszelkich
  starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Do zawiadomienia należy
  dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza Spółki (w tym odpis z
  właściwego rejestru) lub osób go reprezentujących (akcjonariusz Spółki niebędący osobą fizyczną).


  3
  Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zostać
  przesłane do Spółki najpóźniej do godz. 16:00 w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym dzień
  obrad NWZ (z wyłą czeniem sobót), tj. 23 sierpnia 201 7 r.
  Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać
  może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do
  akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego
  zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania za dawane
  w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa
  i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszcz enia pełnomocnika do udziału w NWZ.
  Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Wal nym Zgromadzeniu po
  okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i przedłożeniu
  ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym
  ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełno mocnictwa przesłanego uprzednio do
  Spółki pocztą elektroniczną na adres [email protected] w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych
  oraz spółek osobowych powinni dodatkowo okazać przy sporządzaniu listy obecności odpis z
  właściwego rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę
  prawnego, adwok ata lub notariusza) wymieniający osoby uprawnione do reprezent owania tych
  podmiotów w taki sposób, aby możliwe było ustalenie, iż osoby udzielające pełnomocnictwa posiadały
  umocowanie do reprezentowania osoby prawnej lub spółki osobowej.
  W przypadku jeśli jakikolwiek dokument jest sporządzony w języku innym niż pols ki, powinno zostać
  do niego dołączone tłumaczenie przysięgłe na język polski.
  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki
  zastrzega, iż może zażądać przed rozpoczęciem obrad NWZ okazania oryginałów przedmiot owych
  dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata
  lub radcę prawnego. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać
  dopuszczony do uczestnictwa w NWZ.
  Wszystkie powyższe zasady znajdują odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki w formie
  elektronicznej o odwołaniu pełnomocnictwa.
  Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być p ełnomocnikami akcjonariuszy na N WZ.
  Jeżeli pełnomocnikiem na N WZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator,
  pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od MCI Capital S.A., pełnomocnictwo
  może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma
  obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoli czności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia
  konfliktu interesów.
  Udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
  Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
  Mo żliwość i sposób uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy


  4
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Spółka nie przewidu je możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.
  Sposób wypowiadania się w trakcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia pr zy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
  Spółka nie przewiduje możliwości wy powiadania się w trakcie obrad N WZ przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej
  Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej .
  Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Dniem rejestracj i uczestnictwa na NWZ jest 8 sierpnia 2017 r. (Dzień Rejestracji).
  Informacja o prawie uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Prawo do uczestniczenia w NWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji 8 sierpnia 2017 r.
  były akcjonariuszami Spółki.
  Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
  przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnicz enia w NWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej
  w Dniu Rejestracji.
  Akcje na okaziciela mające postać dokumen tu dają prawo uczestniczenia w NWZ , jeżeli dokumenty
  akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w NWZ i nie będą
  odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
  dowód złożeni a akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
  terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
  Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty
  akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w NWZ .
  Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej
  niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ , tj. nie wcześniej niż w dniu 28 lipca 201 7 r. i nie później niż
  w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 9 sierpnia 201 7 r., podmiot
  prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
  w NWZ .
  Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą osoby, które:
  1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 8 sierpnia 201 7 r.
  2. zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 28 lipca 2017 r. i nie później niż w dniu 9 sierpnia
  201 7 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
  imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ .


  5
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod
  adresem Plac Europejski 1 , 00 – 844 Warszawa ( Warsaw Spire ), w godzinach od 9.00 do 15.00 przez
  3 dni powszednie przed odbyciem NWZ , tj. w dniach 21 , 2 2, 23 sierpnia 2017 r.
  Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ
  nieodpłatnie pocztą e lektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
  być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do
  głosowania w miejscu odbycia Zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed
  rozpoczęciem obrad NWZ .
  Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów
  wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ i zabranie go ze sobą w dniu NWZ.
  Dostęp do dokumentacji
  Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na
  stronie internetowej Spółki www.mci.pl od dnia zwołania NWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu
  spółek handlowych.
  Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki , dotyczące spraw wprowadzonych do
  porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.mci.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu lub
  sporządzeniu.
  Informacje dotyczące NWZ udostępnione będą na stronie internetowej Spółki www.mci.pl.
  Informacje ogólne
  Terminy wskazane w powyższych informacjach przewidziane do dokon ywania poszczególnych
  czynności określone zostały obowiązującymi przepisami prawa, dotyczą zdarzeń występujących od
  chwili zwołania NWZ do jego zakończenia. Zatem jeśli przewidziany jest termin na wykonanie
  określonych czynności przez akcjonariusza oraz zawiadomienia o takiej czynności Spółki, czynności te
  dokonane są w dacie, w której odpowiednie zawiadomienie, żądanie, wniosek dotrze do Spółki przed
  upływem danego terminu. Zatem zawiadomienie, żądanie, wniosek wysłane przez akcjonariusza przed
  upływem z akreślonego terminu, a otrzymane przez Spółkę po upływie tego terminu, będzie czynnością
  dokonaną przez akcjonariusza po upływie terminu i będzie nieskuteczne. Dodatkowo akcjonariusze
  komunikując się ze Spółką za pośrednictwem środków komunikacji elektroni cznej na adres:
  [email protected] powinni brać pod uwagę fakt, że Spółka (osoby obsługujące podany wyżej adres) będą
  zapoznawać się z otrzymaną korespondencją w godzinach pracy Spółki (od 9:00 do 17:00) w dni
  powszednie (z wyłączeniem sobót) .

  Z uwagi na planowan e zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną treść
  skreślanego § 7 ust. 2 Statutu Spółki:  6

  㤠7
  2. Akcje serii A zostały pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w
  następujących ilościach:
  a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 59
  (pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju – 39 (trzydzieści dziewięć) akcji w
  kwocie po 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  c) Tomasz Czechowicz - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc),
  d) Andrzej Dadełło - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc). ”

  Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną jak
  również proponowaną treść § 7 ust. 1 3 Statutu Spółki:

  § 7 ust. 1 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

  㤠7 .
  13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym
  ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach
  kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:
  a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o k wotę nie
  wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące
  dwieście trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości
  nominalnej 1,00 złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.27 3.237,00
  złotych („Akcje”);
  b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania
  nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do
  Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejs zy kapitał docelowy;
  c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku
  kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać
  akcje jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;
  e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody
  Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału
  docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:
  - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym
  prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio


  7
  poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji
  wydawanych w ramach kapitału docelowego,
  - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym
  prowadzonym przez GPW S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio
  poprzedzających dzień każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji
  wyd awanych w ramach kapitału docelowego;
  f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do
  akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w
  całości lub części;
  g) Zarząd nie jest uprawniony d o podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego ze środków własnych Spółki;
  h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami
  uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich
  posiadaczy;
  i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

  - zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

  㤠7 .
  13. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony ni e tylko w sposób określony w
  powyższym ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w
  ramach kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:
  a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwot ę nie
  wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście
  trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00
  złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.2 37,00 złotych („Akcje”);
  b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych
  akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego
  Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy;
  c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku
  kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje
  jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;
  e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody
  Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisy jna akcji wydawanych w ramach kapitału
  docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóch wartości:
  - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym
  przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedz ających dzień


  8
  każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach
  kapitału docelowego,
  - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym
  przez GPW S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezp ośrednio poprzedzających dzień
  każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach
  kapitału docelowego;
  f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do
  akcji wydawanych przez Zarząd w r amach kapitału docelowego może zostać wyłączone w
  całości lub części;
  g) Zarząd nie jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego ze środków własnych Spółki;
  h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mog ą być akcjami
  uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich
  posiadaczy;
  i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego, wymaga zachowania formy aktu notarialnego. ”


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  1

  __________________________________
  Uchwała nr ___ /N WZ/201 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
  z dnia __________201 7 roku
  w sprawie
  wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadz wyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________

  Uzasadnienie Zarządu:
  Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzeni a wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek
  handlowych

  __________________________________
  Uchwała nr ___/N WZ/201 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
  z dnia __________201 7 roku
  w sprawie
  niepowoływania Komisji Mandatowo - Skrutacyjn ej

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Mandatowo -
  Skrutacyjnej .

  Uzasadnienie Zarządu:
  Uchwała ma charakter techniczny i wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

  __________________________________
  Uch wała nr ___ /N WZ/201 7
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
  z dnia __________201 7 roku
  w sprawie
  przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  zwołanego na dzień 24 sierpnia 201 7 roku

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie MCI Cap ital S.A. (dalej: „ Spółka ”) przyjmuje porządek obrad
  w brzmieniu o głoszonym w dniu 28 lipca 201 7 roku na stronie internetowej: www.mci.pl . oraz w


  Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  2
  sposób określony dla przekazywania informacji bieżących z godnie z przepisami o ofercie publicznej i
  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
  spółkach publicznych.

  Uzasadnienie Zarządu:
  Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia
  wynika pośrednio z przepisu art. 40 9 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowy ch

  __________________________________

  Uchwała nr ___ /NWZ/201 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
  z dnia __________2017 roku
  w sprawie
  zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia d o podwyższenia kapitału
  zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd
  prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie
  upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Stat utu Spółki

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka ”), zmienia
  Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  㤠7.
  13 . Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony nie tylko w sposób określony w powyższym
  ustępie 8, ale także w trybie art. 444 i następnych kodeksu spółek handlowych w ramach
  kapitału docelowego, w sposób określony poniżej:
  a) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
  wyższą niż 6.273.237,00 złotych (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście
  trzydzieści siedem), przez emisję nowych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00
  złotych każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 6.273.237 ,00 złotych („Akcje”);
  b) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych
  akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 2 lat od dnia wpisania do Krajowego
  Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy ka pitał docelowy;
  c) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku
  kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
  d) podwyższając kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje
  jedynie w zamian za wkłady gotówkowe;


  Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  3
  e) ustalenie ceny emisyjnej akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody
  Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału
  docelowego nie będzie niższa niż wyższa z dwóc h wartości:
  - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym
  przez GPW S.A. z okresu kolejnych trzydziestu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień
  każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji wydawa nych w ramach
  kapitału docelowego,
  - średnia ważona wolumenem cena akcji (VWAP) Spółki na rynku regulowanym prowadzonym
  przez GPW S.A. z okresu kolejnych pięciu dni, bezpośrednio poprzedzających dzień
  każdorazowego ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisy jnej akcji wydawanych w ramach
  kapitału docelowego;
  f) za zgodą Rady Nadzorczej prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do
  akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego może zostać wyłączone w
  całości lub części;
  g) Zarząd nie jes t uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego ze środków własnych Spółki;
  h) akcje wydawane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego nie mogą być akcjami
  uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia oso biste dla ich
  posiadaczy;
  i) uchwała Zarządu, dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału
  docelowego, wymaga zac howania formy aktu notarialnego .”
  § 2.
  1. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  1) Akcje zarejestrowan e na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ,
  uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia
  roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje te zostały wydane,
  2) Akcje zarejestro wane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, uczestniczą w
  zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1
  stycznia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały wydane.
  2. Wyraża się zgodę na:
  1) demate rializację Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
  instru mentami finansowymi ( t.j. Dz. U. 201 6, poz. 1636 z późn. zm. ),
  2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym
  prowadzonym przez Gieł dę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w
  Warszawie,
  3) podjęcie niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z
  Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie


  Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  4
  papierów wartościowych.
  § 3.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w
  zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapita łu docelowego prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyla się do stanowiska
  Zarządu i przyjmuje je jako umotywowane i uzasadnione w zakresie powyższych spraw, zgodnie z
  wymaganiami Kodeksu spółek handlowych. Od pis opinii Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do
  niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż uzasadnieniem (motywami) zmiany
  Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia
  kapitału zakła dowego w granicach kapitału docelowego jest stworzenie podstaw prawnych do
  sprawnego i dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki
  w drodze emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub
  branżowych. Ponieważ decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod
  nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  zapewniona będzie skuteczna ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stw orzone zostaną warunki
  do realizacji podstawowych interesów Spółki. Wysoko ść ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku
  kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarz ąd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie
  tym podmiotom uprawnienia pozwol i na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie
  ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych.

  § 4.
  O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej,
  Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej
  uchwały.
  § 5.
  Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  § 6.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że z miana Statutu dokonana niniejsz ą uchwałą
  następuje z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.


  Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  5
  Załącznik numer 1
  Warszawa, dnia 2 8 lipca 201 7 roku


  OPINIA ZARZ ĄDU MCI CAPITAL S.A.
  UZASADNIAJĄCA POWODY WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD
  PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALANIA CENY EMISYJNEJ
  W PRZYPADKU PODWYŻSZENIA PRZEZ ZARZĄD KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W
  RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO

  Zarząd Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w wykonaniu zobowiązania określonego w
  art.447 § 2 w zw. z art.433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonari uszy Spółki w stosunku do
  akcji, które mogą być emitowane przez Zarząd w ramach upoważnień do wykorzystania kapitału
  docelowego Spółki oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji .
  Na dzień 24 sierpnia 2017 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadz enie Spółki w celu
  podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do
  podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej
  nie większej niż 6.273.237,00 złotych (sześć m ilionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście
  trzydzieści siedem), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w
  granicach określonych powyżej („k apitał docelowy ”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez
  Zarząd, za zg odą Rady Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji
  uprawniających do zapisu na akcje.
  Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego jest stworzenia podstaw prawnych do sprawnego i
  dynamicznego podejmowania przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze
  emisji akcji skierowanych do akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych.
  Ponieważ wszystkie decyzje Zarządu w ramach kapitału docelowego będą podejmowane pod
  nadzorem Rady Nadzorczej Spółki, dlatego też, zdaniem Zarządu, zapewniona będzie skuteczna
  ochrona praw akcjonariuszy, a jednocześnie stworzone zostaną warunki do realizacji podstawowych
  interesów Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie
  ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom
  uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej
  adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finanso wych.
  Z powyższych względów proponowana uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o
  upoważnieniu dla Zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego, włącznie z uprawnieniem dla Zarządu
  do wyłączania prawa poboru akcjonariuszy przy emisji akcji z kapitału docelowego oraz prawem dla
  Zarządu do ustalania ceny emisyjnej akcji jest w pełni uzasadniona i leży w interesie Spółki.
  Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  6

  Uzasadnienie Zarządu:
  Uchwała ma na celu stworzenie podstaw prawnych do sprawnego i dynamicznego podejmowania
  przez Zarząd decyzji o ewentualnym dofinansowaniu Spółki w drodze emisji akcji skierowanych do
  akcjonariuszy lub innych inwestorów finansowych lub branżowych

  __________________________________
  Uchwała nr ___/NWZ/2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
  z dn ia __________ 2017 roku
  w sprawie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17
  listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Spółki do nabycia akcji własnych i użycia
  kapitału zapasowego

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm ą: MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
  („Spółka ”), postanawia co następuje:
  § 1.
  Zmienia się uchwałę numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2015
  roku („ Uchwała ”) w ten sposób, iż:

  1) § 1 ust. 2 pkt. 2) Uchwały otrzym uje brzmienie:
  㤠1.
  2. 2) cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną Akcję nie może być niższa, aniżeli 1,00 złotych
  (jeden złoty) i nie wyższa niż _____ złotych (_________złotych),”

  2) § 1 ust. 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:
  㤠1.
  3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
  Wartościowych w Warszawie S.A.”

  3) § 1 ust. 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:
  㤠1.
  4. Upoważnienie do nabycia Akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale udzielone jest
  na okres do dnia 31 grudnia 2018 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o
  których mowa w ust. 2 pkt 2.”

  4) § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
  㤠3.
  1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych
  niezbę dnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. Zarząd Spółki jest
  upoważniony do określenia pozostałych zasad i warunków nabycia Akcji, w zakresie


  Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  7
  nieuregulowanym w niniejszej Uchwale, w szczególności ceny nabycia jednej Akcji lub
  warunków us talenia ceny nabycia jednej Akcji, maksymalnej liczby Akcji nabywanych w ramach
  danej transakcji oraz przyjęcia i uchwalenia regulaminu nabywania przez Spółkę Akcji.
  Nabywanie Akcji na podstawie niniejszej Uchwały realizowane będzie w sposób zgodny z
  posta nowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16
  kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
  oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy K omisji
  2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE)
  2016/1052 z dnia 8 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicz nych dotyczących
  warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.”

  5) § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:
  㤠4.
  W przypadku nabycia Akcji (w całości lub części) w wykonaniu § 1, Zarząd Spółki w terminie do dnia
  31 stycznia 2019 r. powinien zwołać jedno lub więcej niż jedno Walne Zgromadzenie Spółki, z
  porządkiem obrad przewidującym co najmniej powzięcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji (w
  całości lub części) nabytych przez Spółkę w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”


  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


  Uzasadnienie Zarządu:
  Uchwała ma na celu umożliwienie nabycia akcji własnych o okresie dłuższym aniżeli wynikającym z
  uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2015 roku


  Uchwała nr ___ /NWZ/201 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.
  z dnia __________2017 roku
  w sprawie
  zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
  jednolitego Statutu Spółki

  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie spółki pod firmą: MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka ”), zmienia
  Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się § 7 ust. 2 w następującym brzmieniu :
  㤠7 .


  Projek ty uchwał N WZ MCI Capital S.A.

  8
  2. Akcje serii A zostały pokryte wkładami gotówkowymi i objęte przez założycieli Spółki w
  następuj ących ilościach:
  a) MCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – 59
  (pięćdziesiąt dziewięć) akcji w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  b) HOWELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczawnie Zdroju – 39 (trzydzieści dziewi ęć) akcji w
  kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  c) Tomasz Czechowicz - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc),
  d) Andrzej Dadełło - 1(jeden) akcja w kwocie po 1000,00 zł (jeden tysiąc). ”
  § 2.
  Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółk i do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  § 3 .
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że z miana Statutu dokonana niniejszą uchwałą
  następuje z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:MCI Capital SA
ISIN:PLMCIMG00012
NIP:8992296521
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Emili Plater 53 00-113 Warszawa
Telefon:+48 22 5407380
www:www.mci.pl
gpwlink:mci-capital.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-08-17Raport półroczny
2018-11-06Raport za III kwartał
2018-09-17Raport półroczny
2018-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce MCI CAPITAL
2018-04-20 17:59:20
znany
WIĘKSZEGO BADZIEWIA NA GPW NIE MA
OD 15 LAT
SPÓŁKA POWINNA BYĆ NA 2 FIXACH
KNF TEŻ TU POWINIEN ZERKNĄĆ
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649