Raport.

LC CORP SA (77/2017) Informacja od akcjonariuszy o zawarciu umowy plasowania i oferowania akcji spółki LC Corp S.A.

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent" lub "Spółka") niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 12 września 2017 r. od akcjonariuszy Emitenta: Pana Leszka Czarneckiego, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. pisma ("Zawiadomienie") z informacją o zawarciu w dniu 12 września 2017 r. umowy plasowania i oferowania akcji Emitenta ("Umowa"). Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem Umowa została zawarta pomiędzy Leszkiem Czarneckim, LC Corp BV, Getin Noble Bank S.A., Open Finance S.A., Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. ("Sprzedawcy"), a Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. ("Globalny Koordynator") oraz mBank S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. ("Współprowadzący Księgę Popytu") oraz mCorporate Finance S.A., i Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy Sp. k. ("Doradcy Finansowi"). Na warunkach określonych w Umowie, Globalny Koordynator i Współprowadzący Księgę Popytu zobowiązali się do świadczenia usług na rzecz Sprzedawców niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia oferty oraz plasowania wszystkich posiadanych przez Sprzedawców akcji Spółki stanowiących łącznie 51,17% kapitału zakładowego Spółki ("Transakcja") zgodnie z przepisami prawa i w zakresie zwyczajowo wykonywanym przez firmy inwestycyjne w ramach podobnych ofert akcji, na zasadach określonych w Umowie.
Ponadto, zgodnie z treścią Zawiadomienia:
1. w Umowie Pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV, m.in.: (i) przez okres kolejnych 3 (trzech) lat od dnia zamknięcia transakcji określonej w Umowie, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie tworzyć nowej spółki lub innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną rozumianą jako podstawowa działalność gospodarcza Spółki w segmencie deweloperskich projektów mieszkaniowych lub projektów komercyjnych, oraz (ii) nie wypowiadać umowy z dnia 6 grudnia 2013 r., zawartej ze Spółką, odraczającej do dnia 31 grudnia 2019 roku termin płatności przez Spółkę ceny za akcje w Sky Tower S.A z siedzibą we Wrocławiu;
2. w Umowie Pan Leszek Czarnecki zobowiązał się, że w przypadku zawarcia transakcji przez LC Corp BV nie później niż w dniu następującym po dniu rozliczenia transakcji objętej Umową złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zrzec się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tytułu tej funkcji;
3. strony Umowy postanowiły, że cena sprzedaży akcji Spółki zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu a następnie udokumentowana w aneksie cenowym, przy czym cena ta nie będzie niższa niż 2,05 PLN za jedną akcję Spółki;
4. Umowa zawiera standardowe warunki i postanowienia zwyczajowo znajdujące się w tego typu umowach.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:LC Corp SA
ISIN:PLLCCRP00017
NIP:899-25-62-750
EKD: 74.15 działalność holdingów
Adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4 53-333 Wrocław
Telefon:+48 71 7988010
www:www.lcc.pl
gpwlink:lc-corp.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-15Raport za III kwartał
Komentarze o spółce LC CORP
2018-10-20 13-10-17
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649