Raport.

KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (17/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02 października 2017 roku

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 02 października 2017 r., na godzinę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A;
b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5;
c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu: § 5 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki:
Stare brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.
Nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od 0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ na dzień 02 października 2017 r.
2. Projekty uchwał na NZWZ zwołane na dzień 02 października 2017 r.
3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na NZWZ zwołanym na dzień 02 października 2017 r.
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NZWZ zwołanym na dzień 02 października 2017 r.
5. Informacja o liczbie akcji Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. na dzień 02 października 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 02
  października 2017 r.

  I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS
  (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
  Ja …………….…imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………………adres
  zamieszkania…………………………….. ……………………………….……………. legitymujący się dokumentem
  tożsamości ………..…seria i nr dokumentu……….. oraz numerem PESEL ……… ……………….., uprawniony
  do wykonania …………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.
  …………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
  (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
  Ja/My …………….…imię i nazwisko ……………………………………………….…. reprezentujący … ……nazwa osoby
  prawnej …… …………………………………adres siedziby
  ………………………………………………………………………….…..….………….…., zarejestrowaną pod ……… numer
  REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy
  KRS pod numerem …………………………………, uprawnionej do wyk onania ……………………………………
  głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. za pomocą niniejszego formularza oddaję swój
  głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
  przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromad zenia spółki Ka ncelaria Prawna - Inkaso
  WEC S.A. w dniu 02 października 201 7 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
  …………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
  Identyfikacja Akcjonariusza
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
  powinna zostać załączona:
   w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu
  lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
   w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru,
  wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
  reprezentowa nia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
  pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
  reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą
  skutkować niedopuszczeni em przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu.
  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe
  dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w forma cie „pdf” (lub
  innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres
  [email protected] lub faksem na nr +48 42 681 74 7 4. W przypadku wątpliwości co do


  prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do
  żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
   w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwi erdzonej za zgodność z
  oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
  oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
  potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
   w przypadku akcjonarius za innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące
  przed term inem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego
  upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na
  Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio
  potwierdzonego dokumentu upow ażniającego osobę fizyczną do reprezentowania
  Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować
  niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu.  II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ
  PEŁNOMOCNIKA
  Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
  niniejszym udzielam/y Panu/Pani ………………………imię i nazwisko……………….…. zamieszkałemu/ej przy
  ……………………………………………………adres
  zamieszkania………………………………… …………………………………………………. legitymującemu/ej się
  dokumentem tożsamości ……………seria i nr dokumentu………..….. oraz numer PESEL
  ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
  zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba akcji……………………… akcji spółki Ka ncelaria
  Prawna - Inkaso WEC S.A. zwołanym na dzień 02 października 201 7 r. zgodnie z instrukcją co do
  sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
  …………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
  Udzielam pełnomocni ctwa osobie prawnej*
  niniejszym udzielam/y ……………………………nazwa osoby prawnej …………………………… adres siedziby
  …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…zarejestrowaną
  pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ………
  Wydział Gosp odarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do
  uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ……………………liczba
  akcji……………………… akcji spółki Ka ncelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna na Walnym
  Zgromadzeniu spółki Ka ncelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. zwołanym na dzień 02 października 2017
  r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według
  uznania pełnomocnika*.
  …………data…………, …………podpis akcjonariusza…………
  Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
  Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami
  prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo
  dowolnie wskazany podmiot inny niż os oba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy
  uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na
  pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest
  uprawniony do us tanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego
  pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez
  Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest
  do ws kazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest
  dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny
  formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
  Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
  Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie
  wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy
  zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
  lub faksem na nr +48 42 681 74 74 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu


  pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez
  Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy inn ych niż osoby
  fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
  Identyfikacja pełnomocnika
  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
  pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
   w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub
  innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
   w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania
  za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy
  miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego
  upoważnienie o soby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na
  Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
  upoważnionych do re prezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak
  dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
  Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować
  niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

  III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

  UCHWAŁA NUMER __
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 r.
  w sprawie wyb oru Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala
  co następuje:
  § 1.
  Przewodniczącym Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani
  ______________.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy
  o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
  o Przeciw ………………………………………… …………………………....... (ilość głosów)
  o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,


  Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
  …….../…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… …………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

  UCHWAŁA NUMER ____
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzeni a Spółki
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi
  uchwala, co nast ępuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą
  w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez
  Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadz enia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
  Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy

  o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
  o Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)
  o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ……………… ………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
  …….../…/…. w sprawie ……………………………………………… ………………………………………………………………………….
  Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………


  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………
  (podpis Akcjonariusz a)
  *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić  UCHWAŁA NUMER __
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi
  uchwala, co następuje:
  § 1.
  Przyjmuje się następujący porządek obrad:
  1. Wybór przewodniczą cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji
  skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A ;
  b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § …;
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
  o Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)
  o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………...................................…………………… …………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………


  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
  …….../…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Treść instrukcji*:………………………… ………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić

  UCHWAŁA NUMER ____
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
  02 października 2017 roku
  w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A
  § 1
  Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi
  uchwala, co następuje:
  Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WE C S. A. zmienia § 5
  ust. 1 statutu spółki w ten sposób, iż 2.455. 047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
  czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do
  2.455.047 przestaje być akcjami uprzywilejowanymi
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
  o Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)
  o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………................ ...…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………...................................………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczą ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
  …….../…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Treść instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….……………………… …………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić  UCHWAŁA NUMER ____
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 201 7 roku
  Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Z gromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala,
  co następuje:
  § 2
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek
  handlowych zmienia treść § 5 ust. statut u w ten sposób że, iż wykreśla z treści statuty § 5
  ust. 2 umowy spółki :
  Stare brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
  sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden
  tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
  1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych
  uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
  2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
  3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od
  0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
  2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą
  akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.
  Nowe br zmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
  sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden
  tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złot ych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
  1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o
  numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
  2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dzi ewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
  3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od
  0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
  o Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)
  o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………...................................…………………… …………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
  …….../…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Treść instrukcji*:………………………… ………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
  UCHWAŁA NUMER …
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do dep ozytu prowadzonego
  przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i
  wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  § 1.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze
  zmianami) uchwala co następuje :
  1. Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do
  obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do
  depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w
  Warszawie akcji serii A Spółki.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności praw nych i faktycznych niezbędnych do:


  a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
  organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  b. złożenia do depozytu prowadzoneg o przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z
  siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki,
  c. dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z
  Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedz ibą w Warszawie umowy lub umów,
  których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych
  prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podję cia.

  o Za …………………………………………………………………………………… (ilość głosów)
  o Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilość głosów)
  o Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilość głosów)
  W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…./…/….. w sprawie …………………………...................…….,
  Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
  ………………………………………………………...................................…………………… …………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
  …….../…/…. w sprawie ………………………………………………………………………………………………………………………….
  Treść instrukcji*:………………………… ………………………………………………….……………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
  ………………………………
  (podpis Akcjonariusza)
  *W przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik • INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI
  KANCELARIA PRAWNA INKASO WEC S.A. Z SIEDZIBA NA DZIEŃ ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO
  WALNEGO ZGROMADZENIA


  Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Kancelaria Prawna -
  Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w
  spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwoła niu Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

  Kapitał zakładowy Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi wynosi 494 100,00
  zł.
  Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale
  zakładowym (%)
  Liczba głosów Udział w ogólnej
  licz bie głosów (%)
  Seria A1 2 455 047 49,69% 4 910 094 66,39%
  Seria A2 1 745 953 35,34% 1 745 953 23,61%
  Seria A3 740 000 14,98% 740 000 10,01%
  Suma 4 941 000 100,00% 7 396 047 100,00%
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • ……………… (miejscowość i data) ……………………
  PEŁNOMOCNICTWO
  (udzielane przez osobę fizyczną)
  do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC
  S.A. z siedzibą w Łodzi
  Ja niżej podpisany/a ……………………………………… (imię i nazwisko)
  ……………………………………………,zamieszkały/a……………………………………………………………………………………….
  (adres zamieszkania) , legitymujący/a się dowodem osobistym ……………………. (seria i numer) , oraz numerem
  PESEL ……………………… (numer PESEL) oświadczam, że jestem posiadaczem akcji zwykłych na okaziciel a o
  wartości nominalnej 0, 10 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Ł odzi
  („Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. ”) i niniejszym upoważniam: Pana/Panią
  ……………………………………………….. (imię i nazwisko) , zamieszkałego/ą
  ……………………………………………………… (ad res zamieszkania), legitymującego/ą się dowodem osobistym
  …………………….. (seria i numer) oraz numerem PESEL ……………………………. (numer PESEL) lub
  ………………………………………………………… (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w ……………………………
  …………………………. (adres siedziby), wpisanego do ……… ………… ……………. (nazwa właściwego rejestru) pod
  numerem ……………………………….. (właściwy numer z rejestru) …………………………………………… oraz
  posiadającym numer REGON …………………… (numer REGON) do reprezentowania mnie na
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso W EC S.A. zwołanym na
  dzień 02 października 201 7 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim
  imieniu ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego
  pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika *. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje
  umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w
  przypadku ogłoszenia przerwy w obrad ach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik
  jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.
  ……………… ……………………
  (podpis akcjonariusza)


  *niewłaściwe skreślić


  ……………… (miejscowość i data) ……………………
  PEŁNOMOCNICTWO
  (udzielane przez oso bę prawną)
  do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.
  z siedzibą w Łodzi
  Ja/My niżej podpisany/a/i reprezentując ……………………… (firma/nazwa podmiotu)
  …………………………………………, z siedzibą w ………………………………………… (adres si edziby) wpisany do
  ……………………………………………………………. (nazwa właściwego rejestru) pod numerem …………………… (właściwy
  numer z rejestru) oraz posiadający numer REGON …………………… (numer REGON) oświadczam/y,
  że………………………………………. (firma/nazwa podmiotu) jest posiadaczem akcji zwykł ych na okaz iciela o
  wartości nominalnej 0,1 0 zł każda spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A z siedzibą w Łodzi
  („Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A”) i niniejszym upoważniam/y: Pana/Panią
  ………………………………………………… (imię i nazwisko) zamieszkałego/ą
  ………………………………………………………………… (adres zamieszkania), legitymującego/ą się dowodem
  osobistym ……………………… (seria i numer) oraz numerem PESEL ………………………….. (numer PESEL) lub
  …………………………………………….. (firma/nazwa podmiotu) z siedzibą w
  …………………………………………………… ……. (adres siedziby), wpisanego do ……… ……………………….(nazwa właściwego
  rejestru) pod numerem ………………………………. (właściwy numer z rejestru) oraz posiadającym numer REGON
  …………………… (numer REGON) do reprezentowania ………………………………………. (firma/nazwa podmiotu) na
  Nadzwyczajn ym Walnym Zgromadzeniu Kancelari i Prawn ej - Inkaso WEC S.A zwołanym na dzień 02
  października 201 7 r., a w szczególności do uczestniczenia i zabierania głosu na Walnym
  Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w naszym imieniu ze wszyst kich
  akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania załączoną do niniejszego pełnomocnictw a /
  według uznania pełnomocnika *. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do
  reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku
  ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik jest
  upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

  ……………… ……………………
  (podpis osób reprezentujących akcjonariusza)
  Załącznik:  odpis z właściwego rejestru akcjon ariusza
  *niewłaściwe skreślić.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
 • OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KANCELARIA
  PRAWNA - INKASO WEC S.A. NA 02 października 201 7 ROKU

  Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi (90 -361) przy ul. Piotrkowskiej
  270, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381779 (dalej „Spółka”)
  działając na podst awie art. 402 ust. 1 oraz 399 Kodeks u Spółek handlowych zwołuje Nad zwyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A na dzień 02 października 201 7 r., na
  godz inę 12.00, które odbędzie się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 .
  Szczegółowy por ząd ek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
  1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji
  skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A ;
  b) Podjęci e uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5;
  c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu
  prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z sied zibą w
  Warszawie akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu
  na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

  Proponowane zmiany Statutu: § 5 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki:
  Stare brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
  sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden
  tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
  1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych
  uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
  2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
  3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od
  0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.
  2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą
  akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.


  Nowe brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
  sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden
  tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w ty m:
  1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o
  numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
  2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji
  zwykłych na ok aziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
  3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od
  0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj ący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową)
  nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne
  jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne żądanie powinno
  zost ać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected] .
  Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 02 października 201 7 r. zgłosić Spółce na piśmie
  (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które mają zostać
  wprowa dzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane
  na adres e -mail spółki [email protected] . Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane
  projekty uchwał na swoje j stronie internetowej.
  Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela,
  może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione: w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą
  drogą pocztową, faksową, elektroniczn ą lub złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe
  (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem identyfikującym
  uprawnionego, w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty akcji lub
  zaświadczenie wydan e na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej
  mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o
  Europejskim Obszarze Gospodarczym. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 o raz § 4 KSH,
  w przypadku akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym
  przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisane będą do księgi akcyjnej w dniu
  realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH. Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz
  może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  Akcjonariusz będący osobą f izyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  wykonywać prawo głosu o sobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą f izyczną
  może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez
  osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do
  repr ezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
  sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii


  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pe łnomocnictw. Osoba
  lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny
  być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik
  głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi p rzez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej,
  przesyłając pełnomocnictwa na adres [email protected] dokładając wszelkich starań,
  aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
  Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemn ej i
  dołączone do protokołu Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia lub udzielone w po staci
  elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane
  pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres e -mail
  Spółki [email protected] c.eu . Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
  wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu.
  Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
   dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie
  identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty
  elektronicznej obu tych osób),
   zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz
  datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
  Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecnośc i,
  pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis
  pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie
  tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie
  internetowej Spółki ( http://www.kancelariawec.eu/ ), zakładka „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są
  inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich
  wymaganych prawnie elementów.
  Regulacje wewnętrzne Spółki ni e przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu
  przy wykor zystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
  Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 16 września 201 7 r. (tzw. record date). Prawo
  uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia . W
  celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje
  zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po record date ( 18 września 201 7 r.) do podmiotów
  prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu zobowiązani są do
  złoże nia dokumentów akcji lub zaświadczenia wydanego przez firmę inwestycyjną prowadząca
  depozyt akcji najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 16 września 201 7
  r. i nie zostaną one odebrane przed zakończeniem tego dnia. W zaświadcze niu wskazuje się numery


  dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji
  uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy upr awnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  zostanie wyłożo na w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Piotr kowska 270 , w Łodzi (90 -361) , w
  godzinach od 9.00 do 15.00 w dniu 25 .09.2017r . Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy
  akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
  nieodpła tnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
  być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres e -mail Spółki:
  [email protected] .
  Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o
  dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed
  rozpoczęciem obrad.
  Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na
  stronie internetowej Spółki, zakładka „Walne Zgromadzenia” Ponadto każdy z akcjonariuszy ma
  prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z
  Walnym Zgromadzeniem.
  Informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki www.kancelariawec.eu w
  zakładce „Walne Zgromadzenia”. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się
  przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
 • UCHWAŁA NUMER 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala
  co następuje:
  § 1.
  Przewodniczącym Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani
  ______________.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie d o projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy
  UCHWAŁA NUMER 2
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 r.
  w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

  Nadzwyc zajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi
  uchwala, co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą
  w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyj nej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez
  Przewodniczącego Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
  Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy


  UCHWAŁA NUMER 3
  Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi
  uchwala, co następuje:


  § 1.
  Przyjmuje się następujący porządek obrad:
  1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
  zdolności do podejmowania uchwał,
  3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji
  skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A ;
  b) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki - § 5;
  c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu
  prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w
  Warszawie akcji serii A i wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu
  na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełd
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie Zgromadzenia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UCHWAŁA NUMER 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka A kcyjna z siedzibą w Łodzi
  02 października 2017 roku
  w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi
  uchwala, co następuje:
  Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Kancelaria Prawna – Inkaso WE C S. A. zmienia § 5
  ust. 1 statut u spółki w ten sposób, iż 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
  czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do
  2.455.047 przestaje być akcjami uprzywilejowanymi
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UCHWAŁA NUMER 5
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 201 7 roku
  Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki


  § 1
  Nadzwyczajne Walne Z gromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala,
  co następuje:
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek
  handlowych zmienia treść § 5 ust. statutu w ten sposób że , iż wykreśla z treści statuty § 5
  ust. 2 umowy spółki :
  Stare brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
  sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden
  tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0 ,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
  1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych
  uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
  2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czte rdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
  3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od
  0.000.001 do numeru 0.740.000 z ł.
  2. Akcje imienne uprzywilejowane serii A 1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób że na każdą
  akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki.
  Nowe brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej 494.100,00 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
  sto) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.941.000 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden
  tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
  1) 2.455.047 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć czterdzieści siedem) akcji imiennych serii A1 o
  numerach od 0.000.001 do 2.455.047,
  2) 1.745.953 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji
  zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od 0.000.001 do 1.745.953,
  3) 740.000 (siedemset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od
  0.000.001 do numeru 0.740.000 zł.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UCHWAŁA NUMER 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia
  Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
  z dnia 02 października 2017 r.


  w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i
  wprowadzenie akcji serii A do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z
  dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze
  zmianami) uchwala co następuje :
  § 1.
  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do
  obrotu w alternatywny m systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
  Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do
  depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wart ościowych S.A. z siedzibą w
  Warszawie akcji serii A Spółki.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
  czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A Spółki do ob rotu w alternatywnym systemie obrotu
  organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
  b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z
  siedzibą w Warszawie akcji serii A Spółki,
  c. dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z
  Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów,
  których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych
  prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Kancelaria Prawna-Inkaso WEC SA
ISIN:PLKPWEC00015
NIP:7252042800
EKD: 64.99 pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres: ul. Piotrkowska 270 90-361 Łódź
Telefon:+48 42 6817474
www:www.kancelariawec.eu
Komentarze o spółce Kancelaria Prawna-...
2018-07-17 21-07-25
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649