Raport.

JWA SA (16/2017) Otwarcie ofert z udziałem Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd JWA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 roku powziął wiadomość, że oferta Konsorcjum, w skład którego wchodzi Emitent oraz Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie (Lider Konsorcjum), złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. "Usługa wsparcia Zamawiającego w utrzymaniu Systemów teleinformatycznych", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Skarb Państwa - Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie ("CSIOZ", "Zamawiający") jest najkorzystniejsza cenowo i zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami powinna uzyskać maksymalną ilość punktów.
Przedmiot zamówienia jest związany z zapewnieniem trwałości projektu: Platforma udostępniania on- line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2) oraz projektu: Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4) i dotyczy utrzymania w warstwie aplikacji.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Konsorcjum będzie realizowało zadania wsparcia CSIOZ na podstawie odrębnych zleceń udzielanych w ramach umowy w łącznym wymiarze maksymalnym do 960 roboczogodzin dla Developera rozwiązań Business Intelligence (SAS), lecz nie mniej niż 160 roboczogodzin oraz w łącznym maksymalnym wymiarze do 54.700 roboczogodzin dla pozostałych specjalistów IT, lecz nie mniej niż 19.500 roboczogodzin. Kwota przewidywana przez Zamawiającego na zamówienie wynosi 6.993.780,00 zł brutto.
Cena ofertowa Konsorcjum za wykonanie całości przedmiotu zamówienia brutto wynosi
6.494. 965,40 zł. Cena za jedną roboczogodzinę Developera rozwiązań Business Intelligence (SAS) oraz dla pozostałych specjalistów IT brutto wynosi 116,69 zł. Zadania będą realizowane najpóźniej do 30 czerwca 2018 roku.
O wyborze oferty i zawarciu umowy na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. umowy będzie miało wpływ na osiągane wyniki finansowe Emitenta, co wypełnia przesłanki art. 17 ust. 1 MAR.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:JWA SA
ISIN:PLJWASA00013
NIP:7822564519
EKD: 62.02 działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Adres: ul. Gwiaździsta 15A lok. 256 01-651 Warszawa
Telefon:+48 791955614
www:www.jwa.com.pl
Komentarze o spółce JWA
2018-07-23 19-07-21
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649