Raport.

INPRO SA (24/2017) Propozycja zmiany treści Statutu INPRO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku, w związku z ogłoszeniem w dniu 31 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz proponowany tekst jednolity Statutu spółki.
Planowane zmiany Statutu Spółki obejmują:
1) dokonanie zmiany w §10 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę po lit. "j" zastąpi się przecinkiem, po którym dodaje się nową lit. "k", która otrzymać ma następujące brzmienie:
"uchwala Regulamin Komitetu Audytu"
oraz
2) w miejsce dotychczasowego brzmienia §10 ust. 19 Statutu Spółki o treści:
"W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 (pięciu) członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore."
planuje się wprowadzenie nowego następującego brzmienia §10 ust. 19
"W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą."
Nie planuje się innych zmian Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany wskazane w niniejszym raporcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
Kalendarium raportów
2018-05-23Raport za I kwartał
2018-09-07Raport półroczny
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INPRO
2018-04-20 03-04-58
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
Ta strona używa ciasteczek (Regulamin/Polityka cookies). Serwis iGPW funkcjonuje obecnie w wersji beta, oznacz to, iż niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie.