Raport.

INPRO SA (24/2017) Propozycja zmiany treści Statutu INPRO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Gdańsku, w związku z ogłoszeniem w dniu 31 sierpnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("WZA"), na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące jego postanowienia, treść proponowanych zmian oraz proponowany tekst jednolity Statutu spółki.
Planowane zmiany Statutu Spółki obejmują:
1) dokonanie zmiany w §10 ust. 9 Statutu Spółki w ten sposób, że kropkę po lit. "j" zastąpi się przecinkiem, po którym dodaje się nową lit. "k", która otrzymać ma następujące brzmienie:
"uchwala Regulamin Komitetu Audytu"
oraz
2) w miejsce dotychczasowego brzmienia §10 ust. 19 Statutu Spółki o treści:
"W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 (pięciu) członków i przynajmniej jeden z nich jest członkiem niezależnym, o którym mowa w ust. 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza wykonuje zadania komitetu audytu in corpore."
planuje się wprowadzenie nowego następującego brzmienia §10 ust. 19
"W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą."
Nie planuje się innych zmian Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający proponowane zmiany wskazane w niniejszym raporcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z późn. zm.)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  „STATUT INPRO SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
  1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO” z sied zibą w
  Gdańsku.
  2. Spółka działa pod firmą: INPRO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: INPRO S.A., i jej odpowiedników w językach ob cych.
  3. INPRO Spółka Akcyjna, zwane w dalszej części „Spółką” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz po stanowień
  niniejszego Statutu.
  § 2
  1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
  2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  3. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą, przystępować do inn ych spółek w kraju i za granicą oraz
  uczestniczyć w przedsiębiorstwach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.

  § 3
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  § 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z PKD);
  2) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD);
  3) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD);
  4) Roboty bu dowlane związane ze wznoszeniem budynków (41 PKD);
  5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42 PKD);
  6) Roboty budowlane specjalistyczne (43 PKD);
  7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z PKD);
  8) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z PKD);
  9) Produkcja cementu (23.51.Z PKD);
  10) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD);
  11) Produkcja metali (24 PKD);
  12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46 PKD);
  13) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, oraz pozostała działalność usługowa w zakresie reze rwacji
  i działalności z nią związane (79 PKD);
  14) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD);
  15) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
  16) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49 PKD);
  17) Transport wodny (50 PKD);
  18) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62 PKD);
  19) Działalnoś ć związana z obsługą rynku nieruchomości (68 PKD);
  20) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD);
  21) Działalność muzeów (91.02.Z PKD);
  22) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91. 03.Z PKD);
  23) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1 PKD);
  24) Pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD);
  25) Usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD);
  26) Działalność rachunkowo - księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z ).


  2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (licencji,
  zezwolenia, pozwolenia, koncesji) działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (licencji, zezw olenia, pozwolenia,
  koncesji).

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.004.000 złotych (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych) i dzieli się na:
  a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie:
  dziesięć groszy) każda,
  b) 10.010.000 (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złot ych (słownie:
  dziesięć groszy) każda.
  2. Akcje serii A i serii B zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
  3. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
  4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej
  dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitałów
  rezerwowych utworzonych z zysku oraz kapitału zapasowego.
  5. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.
  6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

  ORGANY SPÓŁKI
  § 6
  Organami Spółki są:
  a) Zarząd,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Walne Zgromadzenie.
  ZARZĄD SPÓŁKI
  § 7
  1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organ ów przez
  przepisy prawa, niniejszy Statut lub inne regulacje obowiązujące w Spółce.
  2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
  3. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w j ego skład
  wchodzi Prezes, oraz dwaj Wiceprezesi lub członkowie Zarzą du, w zależności od uchwały Rady Nadzorczej.
  4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Statutu.
  5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
  6. Mandaty Czł onków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
  obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
  7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  8. Zarząd może bez zgody Walnego Zgromadzenia oraz bez zgody Rady Nadzorczej – w przypadku drugiego z wymienionych organów, z
  zastrzeżeniem § 10 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki – dokonywać czynności polegających na nabywaniu przez Spółkę, zbywaniu prz ez nią i obciążaniu
  ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Spółki bądź przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego gruntu.


  § 8
  Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
  a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
  b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prok urentem.

  § 9
  Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.


  RADA NADZORC ZA
  § 10
  1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 (trz y) lata.
  2. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na
  skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może doko optować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował
  do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
  3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygas a najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
  ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.
  4. Rada Nadzorcza podejmuj e uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali
  zaproszeni.
  6. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmi e za
  pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
  posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  8. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza jest uprawniona do przeglądania wszystkich dokumentów spółki oraz żądania s prawozdań
  i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
  9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a w szczególności:
  a. dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i
  dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie po działu zysku albo sposobu pokrycia straty, oraz
  składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
  b. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
  c. zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu oraz zasady ich premiowania, a
  także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,
  d. zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również deleguje Członków
  Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
  e. wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  f. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa
  użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych), lub których obciąż enie
  przekracza wartość20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych),
  g. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny
  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego ( o ile został wydzielony) albo
  oceną konieczności wydziel enia organizacyjnego funkcji audytu,
  h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady
  Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notow anych na GPW ,
  i. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków
  informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczącyc h
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalnośc i
  prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku
  prow adzenia przez Spółkę takiej polityki,
  j. raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmio tem uchwał Walnego Zgromadzenia.
  10. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (p ięć procent)
  ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na
  warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grup y Kapitałowej
  Spółki .
  11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
  12. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:
  a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 (pięć) lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 (trzy) lat,


  c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszone j
  poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
  d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjona riusza (y) posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,
  e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką
  stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członk a organu, (stosunki handlowe obejmują sytuację
  bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
  f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewid enta
  Spółki lub s półki stowarzyszonej,
  g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
  h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 (dwanaście) lat,
  i) osoba taka nie jest członk iem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
  j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i
  więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  k) osoba taka nie jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi
  podmiotami umową o podobnym charakterze.
  13. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzednim przez żadnego z członków Rady Na dzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania
  i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.
  14. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
  15. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
  16. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
  17. Szczegółowy tryb działania Rady Nadz orczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
  18. W przypadku konieczności reprezentacji Spółki przez Radę Nadzorczą, osobami wskazanymi do składania oświadczeń na podstawie p ojętych
  przez Radę uchwał są Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
  19. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza ustanowiona zostaje w składzie nie większym niż 5 (pięciu) członków i przynajmniej jeden z ni ch jest członkiem
  niezależnym, o którym mowa w ust. 12 i posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, wówczas Rada Nadzorcza
  wykonuje zadania komitetu audytu in corpore.

  WALNE ZGROMADZENIE
  § 11
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych.
  4. Wniosek o odwołanie, jak i podjęcie decyzji o odwołan iu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd wymaga podania uzasadnienia . Odwołanie lub zmiana
  terminu Walnego Zgromadzenia winno nastąpić, w formie przewidzianej dla jego zwołania w terminie nie późniejszym niż na 10 (d ziesięć) dni przed
  wyznaczonym terminem Wal nego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy jest Spółką jest spółką publiczną, do odwołania Walnego Zgromadzenia
  wystarczy opublikowanie raportu bieżącego przez Spółkę w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
  5. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będąc ej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowości będącej
  siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu.
  6. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia, zasady prowadzenia jego obra d oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalany przez
  Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
  7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany jego regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

  § 12
  Uchwały Walnego Zgromadzeni a wymaga:
  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
  2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
  3. Podział zysku lub okre ślenie sposobu pokrycia strat,
  4. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru ,
  5. Zmiana statutu Spółki,


  6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej częś ci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  7. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych,
  8. Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich n abywania w przypadku określonym w art.
  362 § 1 pkt 8 k.s.h.,
  9. Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  10. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
  11. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  12. Podejmowanie innych decyzji o których mowa w przepisach prawa.

  § 13
  Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcj i, chyba
  że przepisy prawa stano wią inaczej.

  KAPITAŁY I FUNDUSZE
  § 14
  Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.

  § 15
  1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  2. Zarząd jest u poważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka
  posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

  § 16
  1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  2. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozd anie
  finansowe na ostatni dzień tego roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 17
  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

  § 18
  Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy prawa
  stano wią inaczej.”
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  PROJEKT „STATUT INPRO SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1
  1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „INPRO” z sied zibą w
  Gdańsku.
  2. Spółka działa pod firmą: INPRO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: INPRO S.A., i jej odpowiedników w językach ob cych.
  3. INPRO Spółka Akcyjna, zwane w dalszej części „Spółką” działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz po stanowień
  niniejszego Statutu.
  § 2
  1. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
  2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  3. Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki w kraju i za granicą, przystępować do inn ych spółek w kraju i za granicą oraz
  uczestniczyć w przedsiębiorstwach wspólnych i innych umowach i powiązaniach gospodarczych.

  § 3
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  § 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z PKD);
  2) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z PKD);
  3) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD);
  4) Roboty bu dowlane związane ze wznoszeniem budynków (41 PKD);
  5) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42 PKD);
  6) Roboty budowlane specjalistyczne (43 PKD);
  7) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z PKD);
  8) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z PKD);
  9) Produkcja cementu (23.51.Z PKD);
  10) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z PKD);
  11) Produkcja metali (24 PKD);
  12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46 PKD);
  13) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, oraz pozostała działalność usługowa w zakresie reze rwacji
  i działalności z nią związane (79 PKD);
  14) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A PKD);
  15) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
  16) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (49 PKD);
  17) Transport wodny (50 PKD);
  18) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62 PKD);
  19) Działalnoś ć związana z obsługą rynku nieruchomości (68 PKD);
  20) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z PKD);
  21) Działalność muzeów (91.02.Z PKD);
  22) Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91. 03.Z PKD);
  23) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.1 PKD);
  24) Pośrednictwo finansowe (66.19.Z PKD);
  25) Usługi związane z zakwaterowaniem (55 PKD);
  26) Działalność rachunkowo - księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z ).


  2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskania zgody (licencji,
  zezwolenia, pozwolenia, koncesji) działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (licencji, zezw olenia, pozwolenia,
  koncesji).

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  § 5
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.004.000 złotych (słownie: cztery miliony cztery tysiące złotych) i dzieli się na:
  a) 30.030.000 (trzydzieści milionów trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie:
  dziesięć groszy) każda,
  b) 10.010.000 (słownie: dziesięć milionów dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 złot ych (słownie:
  dziesięć groszy) każda.
  2. Akcje serii A i serii B zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.
  3. Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
  4. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej
  dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitałów
  rezerwowych utworzonych z zysku oraz kapitału zapasowego.
  5. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.
  6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

  ORGANY SPÓŁKI
  § 6
  Organami Spółki są:
  a) Zarząd,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Walne Zgromadzenie.
  ZARZĄD SPÓŁKI
  § 7
  1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organ ów przez
  przepisy prawa, niniejszy Statut lub inne regulacje obowiązujące w Spółce.
  2. Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat.
  3. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, w j ego skład
  wchodzi Prezes, oraz dwaj Wiceprezesi lub członkowie Zarzą du, w zależności od uchwały Rady Nadzorczej.
  4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Statutu.
  5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym odwołanie może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
  6. Mandaty Czł onków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
  obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
  7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, a przy równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  8. Zarząd może bez zgody Walnego Zgromadzenia oraz bez zgody Rady Nadzorczej – w przypadku drugiego z wymienionych organów, z
  zastrzeżeniem § 10 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki – dokonywać czynności polegających na nabywaniu przez Spółkę, zbywaniu prz ez nią i obciążaniu
  ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości Spółki bądź przysługującego jej prawa użytkowania wieczystego gruntu.


  § 8
  Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
  a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
  b) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prok urentem.

  § 9
  Szczegółowy tryb działania Zarządu Spółki określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.  RADA NADZORC ZA
  § 10
  1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą 3 (trz y) lata.
  2. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. W razie ustania członkostwa w Radzie Nadzorczej na
  skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada Nadzorcza może doko optować nowego Członka Rady, który swoje czynności będzie sprawował
  do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
  3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygas a najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za
  ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady.
  4. Rada Nadzorcza podejmuj e uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali
  zaproszeni.
  6. W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmi e za
  pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na
  posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
  odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  8. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza jest uprawniona do przeglądania wszystkich dokumentów spółki oraz żądania s prawozdań
  i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.
  9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności a w szczególności:
  a. dokonuje oceny sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i
  dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu w sprawie po działu zysku albo sposobu pokrycia straty, oraz
  składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny,
  b. zatwierdza regulamin Zarządu Spółki,
  c. zawiera umowy z członkami Zarządu Spółki, ustala wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu oraz zasady ich premiowania, a
  także wykonuje względem Członków Zarządu spółki inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy,
  d. zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również deleguje Członków
  Rady do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
  e. wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
  f. wyraża zgodę na dokonywanie przez Zarząd czynności polegających na nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości, prawa
  użytkowania wieczystego gruntu, których wartość przekracza 20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych), lub których obciąż enie
  przekracza wartość 20.000.000,00zł (dwadzieścia milionów złotych),
  g. raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny
  systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego ( o ile został wydzielony) albo
  oceną konieczności wydzie lenia organizacyjnego funkcji audytu,
  h. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy i sprawozdanie z działalności Rady
  Nadzorczej zgodnie z zakresem wynikającym z aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Noto wanych na GPW ,
  i. raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków
  informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczący ch
  informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informację o ocenie racjonalnośc i
  prowadzenia przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku
  prowadzenia przez Spółkę takiej polityki,
  j. raz w roku rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  k. uchwala Regulamin Komitetu Audytu.
  10. Rada Nadzorcza wyraża aprobatę na zawarcie przez Zarząd Spółki istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% (pięć procent)
  ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na
  warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej
  Spółki .
  11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać wymóg niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych.
  12. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się następujące osoby:
  a) osoba taka nie piastowała w okresie ostatnich 5 (pięć) lat stanowiska członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej,


  b) osoba taka nie była pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej w okresie ostatnich 3 (trzy) lat,
  c) osoba taka nie otrzymywała i nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki lub spółki stowarzyszone j
  poza wynagrodzeniem jako członek Rady Nadzorczej,
  d) osoba taka nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (y) posiadającego (ych) pakiet kontrolny akcji,
  e) osoba taka nie utrzymuje i nie utrzymywała w okresie ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką
  stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakte rze wspólnika, akcjonariusza, członka organu, (stosunki handlowe obejmują sytuację
  bycia znacznym dostawcą usług, towarów, znaczącym klientem itp.),
  f) osoba taka nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub by łego biegłego rewidenta
  Spółki lub spółki stowarzyszonej,
  g) osoba taka nie posiada powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach tych spółek,
  h) osoba taka nie pełniła funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 (dwanaśc ie) lat,
  i) osoba taka nie jest członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu lub innych członków Rady Nadzorczej,
  j) osoba taka nie jest w sposób rzeczywisty i istotny powiązana z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % (pięć procent) i
  więcej ogólnej l iczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
  k) osoba taka nie jest pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi
  podmiotami umową o podobnym charakterze.
  13. Niespełnienie kryteriów określonych w ustępie poprzed nim przez żadnego z członków Rady Nadzorczej nie ma wpływu na możliwość dokonywania
  i ważność czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki, w tym w szczególności w zakresie podjętych uchwał.
  14. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzając ego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
  15. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
  16. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
  17. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
  18. W przypadku konieczności reprezentacji Spółki przez Radę Nadzorczą, osobami wskazanymi do składania oświadczeń na podstawie p ojętych
  przez Radę uchwał są Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
  19. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA lub gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa albo z rekomendacji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Szczegółowe zadania i sposób działania Komit etu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

  WALNE ZGROMADZENIE
  § 11
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
  3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest na zasadach określonych przez kodeks spółek handlowych.
  4. Wniosek o odwołanie, jak i podjęcie decyzji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Zarząd wymaga podania uzasadnienia . Odwołanie lub zmiana
  terminu Walnego Zgromadze nia winno nastąpić, w formie przewidzianej dla jego zwołania w terminie nie późniejszym niż na 10 (dziesięć) dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, kiedy jest Spółką jest spółką publiczną, do odwołania Walnego Zgromad zenia
  wysta rczy opublikowanie raportu bieżącego przez Spółkę w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
  5. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscowości będącej siedzibą Spółki. Walne Zgromadzenie może się odbyć również w miejscowośc i będącej
  siedzibą Spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki INPRO S.A. są przedmiotem obrotu.
  6. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia, zasady prowadzenia jego obrad oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalany przez
  Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.
  7. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany jego regulaminu obowiązują od następnego Walneg o Zgromadzenia.

  § 12
  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy ,
  2. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykona nia przez nich obowiązków,
  3. Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat,


  4. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru ,
  5. Zmiana statutu Spółki,
  6. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczo wego,
  7. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych,
  8. Nabycie własnych akcji w przy padku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art.
  362 § 1 pkt 8 k.s.h.,
  9. Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  10. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej o raz ustalanie ich wynagrodzenia,
  11. Zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
  12. Podejmowanie innych decyzji o których mowa w przepisach prawa.

  § 13
  Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowa nych na nim akcji, chyba
  że przepisy prawa stanowią inaczej.

  KAPITAŁY I FUNDUSZE
  § 14
  Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.

  § 15
  1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
  2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżel i Sp ółka
  posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

  § 16
  1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
  2. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozd anie
  finansowe na ostatni dzień tego roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  § 17
  W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych.

  § 18
  Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy prawa
  stanow ią inaczej.”
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
gpwlink:inpro.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INPRO
2018-10-15 10-10-00
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649