Raport.

INPRO SA (22/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 9 Regulaminu Zarządu INPRO S.A., a także na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 t.j.) Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 28 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie" lub "WZ") spółki INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku , które odbędzie się w Gdańsku 80-320, przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 8, w siedzibie Spółki o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej na I piętrze.
Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133 t.j.)

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr 1
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INPRO SA
  do uchwały nr 7/201 7
  z dnia 24 sierpn ia 201 7 roku
  Zarządu INPRO SA z siedzibą w Gdańsku
  w sprawie zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA


  OGŁOSZENIE ZARZ ĄDU IN PRO SA W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZ WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

  1. DATA, GODZINA I MIEJSCE NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.

  Działając zgodnie z § 11 ust. 1 i 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 p kt 9 Regulaminu Zarządu INPRO SA (dalej jako Spółka) na
  podstawie art. 39 8, art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h .) oraz § 38 ust. 1 pkt. 1
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
  przez emite ntów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
  państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd INPRO SA zwołuje na dzień 28 września
  201 7 roku o godzinie 1 1.00 Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie w Gdańsku (80 -320) , przy ul.
  Opata Jacka Rybińskiego 8 .

  2. PORZĄDEK OBRAD.

  1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
  2) Sporządzenie, podpisanie przez Przewodniczącego oraz wyłożenie listy obecności.
  3) Stwie rdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4) Przyjęcie porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
  5) Uchy lenie tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  7) Rozpatrzenie uchwał Rady Nadzorczej Spółki:
  a. w przedmiocie planowanej zmiany treści Statutu Spółki i projektu treści tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  b. w przedmiocie planowanej zmiany treści Regulaminu Rady N adzorczej Spółki i projektu treści tekstu
  jednolitego Regulaminu R ady Nadzorczej.
  8) Podjęcie przez Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki .
  9) Podjęcie przez Nadz wyc zajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
  10) Podjęcie przez Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
  11) Podjęcie przez Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w spr awie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady
  Nadzorczej Spółki .
  12) Zamknięcie obrad.  3. PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU –
  ZGODNIE Z ART. 402 2 pkt. 2 K.S.H.

  A) Prawo akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

  Zgodnie z art. 406 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki
  na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 wrześni a 201 7 roku – dniu rejestracji uczestnictwa w
  Walny m Zgromadzeniu („record day”).

  Zgodnie z art. 406 3 § 2 k.s.h w celu zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze
  zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zg romadzenia i
  nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 13 wrześni a
  201 7 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie
  uczestn ictwa w Walnym Zgromadzeniu.


  Powyższe zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 k.s.h. Na żądanie
  uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub
  wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

  Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu
  sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
  finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, dalej jako „KDPW”). Wykaz ten będzie sporządzony, zgodnie z art.
  406 3 § 7 k.s.h., na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu. Zarząd zaleca jednak
  Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot
  prowadzący rachunek papierów wartościowych.

  Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu (adres: INPRO S.A., ul. Opata Jacka
  Rybińskiego 8, 80 -320 Gdańsk) zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu, zawierająca dane szczegółowo określone w art. 407 § 1 k.s.h. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu
  listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zost ać
  sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezento wania Akcjonariusza
  oraz przesłane na adres e -mail: [email protected] (format plików PDF) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż
  osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujący ch
  Akcjona riusza w sposób wskazany w pkt B ) pkt. I. 1, 2 oraz 3 poniżej.

  B) opis uprawnień przysługujących Akcjonariuszom.

  I) Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  Zgodnie z art. 401 § 1 k .s.h Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
  Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż n a dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7
  września 201 7 roku . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
  obrad, a także
  1. kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjo nariusza:
   w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu
  poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
   w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
  posiadają ca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż n a trzy
  miesiące przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego
  uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentow ania Akcjonariusza oraz kopię dowodu
  osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób
  uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
  2. ponadto w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika: kopia dokumentu udzielo nego pełnomocnictwa przez
  Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza
  niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu
  poświadczającego to żsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia
  odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, wydanego nie później niż na trzy mi esiące przed terminem
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, potwierdzającego upoważ nienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
  reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu
  poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
  pełnomocnika.
  3. dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

  Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opata Jacka Rybińskiego 8, 80 -320 Gdańsk lub
  w postaci el ektronicznej, w formacie plików PDF, przesłane za pośrednictwem poczty elektrycznej na adres e -mail:
  [email protected] .

  Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi
  zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad
  nastąpi w sposób właściwy dla zwołania W alnego Zgromadzenia .


  II) Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał do tyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego
  Zgromadzenia.

  Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najm niej jedną dwudziestą
  kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Projekty te mogą być zgłaszane na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z procedurą określoną w
  powyższym pkt. I). Do projektów powinny być załączone dokumenty wskazane w powyższym pkt. I) pkt. 1, 2 oraz 3 powyżej .

  III) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad
  podczas Walnego Zgromadzenia.

  Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Walnego
  Zgromadzenia zgłaszać pr ojekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.)

  IV) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu.
  Akcjonariusz będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, może uczestniczyć w Walnym
  Zgromadzeniu przez osobę uprawnioną d o składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci
  elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym we ryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu.

  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

   w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszpo rtu lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
   w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż
  na trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub inneg o dokumentu potwierdzającego upoważnienie
  osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany
  ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
  Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS lub wydruku z CIKRS ) mogą skutkować
  niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

  W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny
  zostać przesłane w formie elektronicznej (jako załączniki w formacie „pdf”) na adres [email protected] .

  W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymien ionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo
  do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
   w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z dokumentem przez
  notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z dokumentem kopii dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
   w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zg odność z dokumentem
  przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z dokumentem odpisu z właściwego
  rejestru, wydanego nie później niż na trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu
  potwierdzającego up oważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym
  Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu
  upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza (np. p osiadanie nieaktualnego odpisu z KRS)
  może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

  Udzielenie pełnomocnictwa może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie
  inter netowej Spółki pod adresem www.inpro.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenie (zgodnie z art. 402 3 §


  1 pkt 5 k.s.h.). Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, jednak dokument pełnomocnictwa musi
  zawierać co naj mniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Na powyższej stronie internetowej jest
  zamieszczony również wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, z której skorzystanie jest również
  dobrowolne.

  Z uwagi na kon ieczność weryfikacji dokumentów o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
  Spółkę, najpóźniej na dzień przed terminem zwołanego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej na adres [email protected] poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf”
  podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do
  reprezentowania Ak cjonariusza.

  W związku z koniecznością weryfikacji nadesłanych dokumentów, zawiadomienia o udzielaniu lub odwołaniu
  pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu powinny zostać nadesłane do Spółki nie później niż do dnia 27
  września 201 7 roku do godziny 15.00 .

  Na podstawie powyższego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość
  ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna.
  Celem ustan owienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza
  znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do
  ustanowienia więcej niż jed nego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki
  posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany
  jest do wskazania w instrukcji do głosowan ia liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W
  przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

  W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy
  sporządzaniu listy obecności:
   w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
   w przypadku pełnomo cnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
  przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
  rejestru, wydanego nie później niż na trzy miesiące prze d terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do re prezentowania Akcjonariusza na
  Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszp ortu
  lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania
  Akcjonariusza na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej do reprezentowania Akcjonari usza (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować
  niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.


  V) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  VI) Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie
  Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


  VII) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.

  Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą
  korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komuni kacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.  VIII ) MATERIAŁY DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.

  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne na
  stronie Spółki: www.inpro.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Informacje o firmie / Walne Zgromadzenie.
  Dokumentacja ta jest też dostępna w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Opata
  Jacka Rybińskiego 8 , 80 -320 Gdańsk w godzinach 11.00 – 15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, po uprzednim
  zgłoszeniu takiego zapotrzebowania mailem na adres [email protected]
  Zarząd Spółki informuje również, iż w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek
  Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, w
  tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to Spółką jest INPRO SA z siedzibą w Gdańsku.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
gpwlink:inpro.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-07Raport półroczny
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INPRO
2018-07-22 11-07-04
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649