Raport.

INPRO SA (19/2017) Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2017 roku.

Zarząd INPRO S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w związku z otrzymaniem w dniu 5 lipca 2017 r. wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych/ użytkowych, a także wydanych klientom dokumentów o informacji o warunkach zawarcia umów deweloperskich pozwalających klientom wystąpić z wnioskiem o pozyskanie środków na finasowanie umowy deweloperskiej oraz po uwzględnieniu rezygnacji klientów z zawarcia takich umów lub rezygnacji z zawartych umów) na poziomie 131 umów, co stanowi o 79 % więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, obejmującym okres kwiecień - czerwiec.
Poprawa poziomu przedsprzedaży wynika ze wzrostu zainteresowania klientów ofertą spółki, w tym inwestycjami, które z obserwacji spółki cieszą się obecnie największą popularnością tj. Kwartał Uniwersytecki II etap oraz Harmonia Oliwska II etap.
Podsumowując pierwsze półrocze 2017 roku sprzedaż netto wyniosła 265 umów, co stanowi 35 % wzrostu w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w drugim kwartale 2017 roku Grupa przekazała łącznie 57 lokali, w porównaniu do 72 sztuk w roku ubiegłym.
Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inpro SA
ISIN:PLINPRO00015
NIP:589-000-85-40
EKD: 41.20 roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8 80-320 Gdańsk
Telefon:+48 58 3400370
www:www.inpro.com.pl
gpwlink:inpro.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2018-09-07Raport półroczny
2018-11-21Raport za III kwartał
Komentarze o spółce INPRO
2018-07-17 06-07-25
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649