Raport.

INNO-GENE SA (14/2017) Raport okresowy za II kw. 2017 roku INNO-GENE S.A.

Zarząd Spółki INNO-GENE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik • RAPORT KWARTALNY
  INNO GENE S.A.
  II kwartał 2017 r.

  2 | S t r o n a


  Spis treści: Strona
  1. INFORMACJE OGÓLNE 3
  1.1 Informacje o spółce 3
  1.2 Struktura akcjonariatu 3
  1.3 Jednostki wchodzące w skład Grupy Kap itałowej emitenta na dzień 3 1.03.201 7r. 4
  1.4 Zarząd INNO -GENE S.A. i spółek zależnych 4
  1.5 Rada Nadzorcza INNO -GENE S.A. 5
  1.6 Zatrudnienie 5

  2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 5
  2.1 Omówienie zasad (polityki) rachunkowości do jednostkowego sprawozdania
  finansowego.
  5
  2.2 Jednostkowe dane finansowe INNO -GENE S.A. 15
  2.2.1 Bilans jednostkowy 15
  2.2.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat 16
  2.2.3 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 18
  2.2.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 19

  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE F INANSOWE 19
  3.1 Omówienie zasad (polityki) rachunkowości do skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego.
  19
  3.2 Skonsolidowane dane finansowe INNO -GENE S.A. 28
  3.2.1 Bilans skonsolidowany 29
  3.2.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30
  3.2.3 Skonsoli dowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 32
  3.2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 32

  4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWOD ZEŃ
  EMITENTA W I KWARTALE 201 7 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH
  CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,
  MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.
  33

  5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
  RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
  DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPR ZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA
  WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
  34

  6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 36  3 | S t r o n a


  1. INFORMACJE OGÓLNE
  1.1 Informacje o Spółce
  Firma Emitenta : INNO – GENE Spółka Akcyjna
  Siedziba : Poznań
  Adres : ul. Rubi eż 46; 61 -612 Poznań
  Biuro Zarządu : ul. Inflancka 25 , 6 1-132 Poznań
  Numer telefonu : +48 61 646 85 85
  Numer faksu : +48 61 623 25 26
  E-mail : [email protected] -gene.eu
  Strona www : www.inno -gene.eu
  REGON : 301463649
  NIP : 972 -12 -15 -439
  KRS : 0000358293
  Sąd Rejestrowy : Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy : 57 0.108 ,10 zł
  Zarząd: Prezes Zarządu – Jacek Wojciechowicz


  1.2. Struktura akcjonariatu.
  Poniższa tabel a przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na dzień
  30 czerwca 201 7 roku.
  Lp Akcjonariusz Liczba
  akcji % kapitału Liczba
  głosów % głosów
  1 Jacek Wojciechowicz 2.518.692 44,17% 2.518.692 44,17%
  2 Venture Incubator S.A. 714.726 12,54% 714.726 12,54%  4 | S t r o n a


  3 Fundusz TFI PZU 343.445 6,02% 343.445 6,02%
  4 Pozostali 2.124.218 37,27% 2.124.218 37,27%
  Suma 5.701.081 100,00% 5.701.081 100,00%


  1.3. Jednost ki wchodzące w skład grupy kapitałowej emitenta na dzień 30.06 .201 7 roku.
  Na dzień 30 czerwca 201 7 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Spółka INNO -GENE S.A
  jako podmiot dominujący oraz następujące spółki zależne:
  Spółki bezpośrednio zależne i stowarzysz one :
   Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (100% udziałów Emitenta)
   VitainSillica Sp. z o.o. (52,8 % udziałów Emitenta)
   Central Europe Genomics Center sp. z o.o. (26,5 % udziałów Emitenta)

  Spółki pośrednio zależne:
   Medgenetics Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez spółkę zależną Centrum
  Badań DNA Sp. z o.o.)
   Med4one Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez spółkę zależną Centrum Badań
  DNA Sp. z o.o.)
   Medgenetix Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez spółkę pośrednio zależną
  Medgenetics Sp. z o .o., co oznacza, że C BDNA ma 49% udziałów)
   Genomix Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez Spółkę pośrednio zależną
  Med4one Sp .z o.o ., co oznacza, że CBDNA ma 49% udziałów)

  1.4. Zarząd Inno -Gene S.A. i spółek zależnych
  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku w skład Zarządu Inno -Gene S.A . wchodził:
  Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu
  W poniższej tabeli zestawiono skład osobowy zarządów spółek zależnych od emitenta i
  stowarzyszonych wg stanu na dzień 30 czerwca 201 7 roku .
  Spółka Stanowisko Imię i nazwisko
  Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Prezes Zarządu Jacek Wojciechowicz
  Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. Prezes Zarządu
  Członek Zarządu
  Nicholas Schork
  Geoffrey Folkerth
  Medgenetics Sp. z o.o. Prezes Zarządu Jacek Wojciechowicz
  Me d4one sp. z o.o. Prezes Zarządu Jacek Wojciechowi cz
  Medgenetix Sp. z o.o. Prezes Zarządu Jacek Wojciechowicz  5 | S t r o n a


  Genomix Sp. z o.o. Prezes Zarządu Jacek Wojciechowicz
  VitaInSilica Sp. z o.o. Prezes Zarządu Anna Deręgowska -Okarska

  1.5. Rada Nadzorcza Inno -Gene S.A.

  Na dzień 30 czerwca 201 7 roku w skład Rady Nadzorczej Inno -Gene S.A. wchodzą:
   Mec. Krzysztof Królikowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
   Prof. dr hab. Andrzej Mackiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
   Kamil Małek - Sekretarz Rady Nadzorczej
   Piotr Staniszewski - Członek Rady Nadz orczej
   Rafał Sobczak - Członek Rady Nadzorczej
   Jakub Sitarz - Członek Rady Nadzorczej

  1.6. Zatrudnienie

  Na koniec czerwca 201 7 roku w INNO -GENE S.A. było zatrudnion ych 7 osób . Zarząd i Rada
  Nadzorcza pełnią swoje funkcje na podsta wie powołania. W całej Grupie Kapitałowej
  Emitent a zatrudnienie na koniec czerwca 201 7 roku, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło
  35 etatów.

  2. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  2.1. Omówienie zasad (polityki) rachunkowości do jednostkowego s prawozdania
  finansowego.
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady
  rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
  Wartości niematerial ne i prawne
  Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu
  trwałej utraty wartości.
  Spółka zalicza nabyte wartości niematerialne i prawne do w artości niematerialnych i
  prawnych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów w
  momencie gdy wartość przekracza 1.500,00 zł. W momencie gdy wartość aktywa znajduje się
  w przedziale od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł, Spółka umarza je stos ując 100% stawkę
  amortyzacji. Jeśli kwota przekracza 3.500,00 zł, stawki amortyzacji oparte są na okresie
  ekonomicznej użyteczności. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się
  począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości niemat erialnej do  6 | S t r o n a


  używania. Jednostka zalicza nabyte wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej
  1.500,00 zł bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
  Koszty zakończonych prac rozwojowych.
  Koszty zakończonych prac rozwojowych, zakończonych pozytywnym efek tem, prowadzonych
  przez Spółkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem
  technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są
  następujące warunki:
  1. technologia wytwarzania są ściśle ustalone , a dotyczące ich koszty prac rozwojowych
  wiarygodnie określone,
  2. techniczna przydatność technologii została stwierdzona oraz odpowiednio
  udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych
  produktów lub stosowaniu technologii,
  3. kos zty prac rozwojowych zostaną pokryte - według przewidywań Jednostki - przychodami
  ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.
  Do momentu zakończenia projektów koszty z tym związane prezentowane są w pozycji
  rozliczeń międzyokresowych czynnych .
  Koszty zakończonych prac rozwojowych amortyzuje się według ogólnych zasad przez okres
  ekonomicznej użyteczności ustalony przez Spółkę we własnym zakresie, który jednak nie
  powinien być dłuższy niż 5 lat.
  Jeżeli koszty zakończonych prac rozwojowych nie s pełniają warunków określonych
  w ustawie, wówczas obciążają wynik finansowy w roku, w którym zakończono prace.

  Środki trwałe
  W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej
  użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, z datne do użytku i przeznaczone na potrzeby
  Spółki.
  Jednostka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je
  jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, jeżeli wartość brutto wynosi więcej niż
  1.500,00 zł. Jeżeli wartość brutto aktywa mieści się w przedziale od 1.500,00 zł do 3.500,00
  zł, Spółka stosuje 100% stawkę amortyzacji. Jeżeli wartość brutto przekracza 3.500,00 zł,
  Spółka stosuje stawki oparte na okresie ekonomicznej użyteczności. Dokonywanie odpisów
  amortyzacyjnych rozp oczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania
  środka trwałego do używania. Spółka zalicza nabyte składniki aktywów o wartości poniżej
  1.500,00 zł bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
  Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych dla ce lów podatkowych Spółka stosuje liniową
  metodę amortyzacji przy zastosowaniu stawek zawartych w wykazie rocznych stawek
  stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
  osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poź n. zm.). Dla celów bilansowych Spółka
  stosuje następujący okres ekonomicznej użyteczności:  7 | S t r o n a  Grupa środków trwałych Okres ekonomicznej użyteczności
  Inne środki trwałe – grupa 801 4 lat
  Inne środki trwałe – grupa 808 5 lat

  Na każdy dzień bilansowy słu żby techniczne dokonują weryfikacji przyjętego wcześniej
  okresu ekonomicznej użyteczności każdego środka trwałego. Zmiana tego okresu skutkuje
  zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia
  następnego roku obrotowego.
  Wartoś ć początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o poniesione nakłady na
  ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację) przekraczające wartość 3.500 zł,
  Nakłady na ulepszenie nie przekraczające 3.500 zł oraz koszty remontów uznawane są za
  koszty bieżąc ego okresu.
  Środki trwałe prezentowane w bilansie wykazane są wg wartości netto, tzn. w wartości
  początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy
  umorzeniowe oraz ewentualne odpisy aktualizujące.
  Środki trwałe w budowie
  W pozy cji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich
  budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów,
  pozostających z bezpośredn im związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, poniesionych
  przez Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego
  lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają
  niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, różnice kursowe oraz odsetki od
  zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji
  inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w
  budowie do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
  Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku
  wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.
  Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich bu dowy
  i oddania do używania.
  Leasing.
  Spółka może być stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego
  używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne
  i prawne pr zez uzgodniony okres.

  Jeżeli Spółka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne
  i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym",
  oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości  8 | S t r o n a


  niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas
  oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa
  spełnia co najmniej jeden z następujących warunków
  1. przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który
  została zawarta,
  2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na
  jaki została zawarta, po cenie niższej od wa rtości rynkowej z dnia nabycia,
  3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu
  okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym
  nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może
  być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,
  4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca
  do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynk owej przedmiotu
  umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy,
  którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego
  przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystając ego za
  świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli
  korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
  5. zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o
  oddanie w odpłatne używa nie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy
  dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej
  umowie,
  6. przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego
  tytułu koszty i straty poniesion e przez finansującego pokrywa korzystający,
  7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może
  on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych
  zmian”.

  Przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywa ch jako środek trwały i jednocześnie ujmowane
  jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych
  ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty
  finansowe i zmniejszenie salda zobowiązani a w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy
  odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są
  bezpośrednio w rachunku zysków i strat . W umowie leasingu operacyjnego Korzystający
  może mieć zagwarantowane prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za
  określoną z góry wartość końcową.
  Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w
  sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do
  przejścia prawa własnoś ci przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na
  podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów:
  przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
  Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunkó w umowy leasingu
  finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez
  okres trwania leasingu.
  9 | S t r o n a


  Inwestycje długoterminowe.
  Nabyte długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały) będące przedmiotem obrotu
  publicznego lub niebę dące przedmiotem obrotu publicznego, nabyte jedynie w celu
  sprawowania kontroli lub wywierania wpływu na jednostkę wycenianie są według ceny
  nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. Długoterminowe aktywa finansowe
  zakwalifikowane do kategorii prze znaczonych do sprzedaży w okresie powyżej 12 miesięcy
  wycenia się w cenie nabycia – w przypadku akcji, dla których nie istnieje cena rynkowa
  ustalona na aktywnym rynku, albo których wartość godziwej nie można ustalić w wiarygodny
  sposób zgodnie z § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w
  sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
  prezentacji instrumentów finansowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 149 poz. 1674z póz. zm.)

  Odpisów aktualizujących n ależy dokonać wówczas, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo,
  że kontrolowane przez Spółkę długoterminowe aktywa finansowe nie przyniosą w przyszłości
  spodziewanych korzyści ekonomicznych. W tej sytuacji należy dokonać odpisu
  aktualizującego nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.

  Udzielone pożyczki wycenia się i wykazuje w bilansie w kwocie zapłaty skorygowanej cenie
  nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że kwotę udzielonej pożyczki
  długoterminowej wykazuje się w bilansie wraz z należnymi zgodnie z umową, odsetkami.
  Pożyczkę pomniejsza ewentualny odpis aktualizujący. Jeżeli spłata pożyczki następuje
  w ratach, to tę część rat pożyczki, która podlegać będzie spłacie w obrotowym ciągu
  kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia bilanso wym zalicza się do inwestycji
  krótkoterminowych.  Zapasy.
  Spółka księguje materiały w ciężar kosztów na dzień ich zakupu. Wartość zapasów
  korygowana jest na koniec kwartału o rzeczywistą wartość posiadanych zapasów, wynikająca
  z inwentaryzacji.
  Zasada opisana powyżej jest zgodna z art. 17 ustęp 2 pkt 4, który mówi, że Kierownik
  jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników
  aktywów obrotowych posiadanych przez Spółkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z
  wymienio nych w tym przepisie metod. Kierownik jednostki wybrał metodę polegającą na
  odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, które połączone
  jest z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o
  wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

  Zapasy na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia, zakupu lub kosztów
  wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień. Wycena bilansowa
  składników aktywów obrotowych następuje z za chowaniem zasady ostrożności. W myśl tej
  zasady, Spółka ma obowiązek uwzględnić w wyniku finansowym zmniejszenie wartości
  użytkowej lub handlowej składników aktywów. Oznacza to, że przy wycenie aktywów
  obrotowych należy dokonać odpowiednich odpisów aktuali zujących wartość zapasów, które  10 | S t r o n a


  doprowadzą wartość tego zapasu do aktualnej ceny sprzedaży netto. Zmniejszenie wartości
  użytkowej zapasów może nastąpić na przykład w wyniku uszkodzenia, zepsucia, upływu
  terminu przydatności, obniżenia cen rynkowych i innyc h. Odpisy aktualizujące wartość
  rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą ich wartości lub wyceną na
  dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne. W przypadku ustania przyczyny
  dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych s kładników obrotowych jest ona
  odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.
  Wszystkie grupy zapasów podlegają indywidualnej analizie pod kątem możliwości ich
  dalszego wykorzystania i w przypadku stwierdzenia, iż nie będą mogły one być wykorzystan e
  w przyszłości, obejmowane są odpowiednim odpisem aktualizującym.

  Zaliczki na poczet dostaw.
  Otrzymanie zaliczki zadatku, przedpłaty czyli otrzymanie określonej sumy na poczet
  przyszłych zobowiązań ujmuje się w bilansie w pozycji aktywów obrotowych - zap asy –
  zaliczki na poczet dostaw. Jest to płatność dokonana przed terminem, w którym ma powstać
  obowiązek zapłaty za całą dostawę lub wykonanie świadczenia.
  Należności.
  Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
  zasa dy ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu
  do:
  1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do
  wysokości n ależności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
  zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
  2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
  majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego -
  w pełnej wysokości należności;
  3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a
  według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w u mownej
  kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym
  zabezpieczeniem należności;
  4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
  których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysok ości tych kwot, do czasu ich
  otrzymania lub odpisania;
  5. należności przeterminowanych powyżej 1 roku o znacznym stopniu prawdopodobieństwa
  nieściągalności - w wysokości 100% wartości należności.

  Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozos tałych kosztów operacyjnych lub
  do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
  Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po
  obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
  Bank polski.
  11 | S t r o n a


  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
  dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku
  sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego
  ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne
  zastosowan ie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

  Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
  finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości
  aktywów .
  Spółka prezentuje w pozycji bilansu „należności długoterminowe” należności (w tym kaucje)
  o przewidywanym okresie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego.

  Środki pieniężne.
  Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się w edług wartości nominalnej.
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
  dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku
  sprzedaż y lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
  poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie
  jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku
  pozostałych operacji.

  Kapitały własny.
  Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wynikającej ze statutu Spółki
  i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowane lecz niewniesion e wkłady
  kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. W przypadku podwyższenia
  kapitału wartość kapitału, o który ma zostać podwyższony kapitał podstawowy prezentuje
  się w bilansie w kapitale zapasowym do momentu wpisania do Krajowego Reje stru
  Sądowego. W sytuacji, kiedy rejestracja podwyższenia kapitału podstawowego nastąpiła po
  dniu bilansowym, ale przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego kapitały
  prezentuje się w bilansie w pozycji kapitały podstawowe.
  Koszty emisji akcji ponies ione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału
  zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad
  wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
  Kapitał zapasowy tw orzony jest z podziału zysku (ustawowego oraz dobrowolnego), z dopłat,
  które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
  dotychczasowym akcjom (o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych
  odpisów lub strat) .

  12 | S t r o n a  Rezerwy na zobowiązania.
  Rezerwy na zobowiązania tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania
  w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych,
  zależnie od okoliczności z któ rymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.
  Zobowiązania warunkowe – pozabilansowe.
  Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania
  świadcze ń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.
  Rozliczenia międzyokresowe.
  W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem,
  rozgraniczane są przychody i koszty dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych.
  Koszty ponoszone z góry, a więc dotyczące przyszłych okresów wykazywane są w ramach
  rozliczeń międzyokresowych czynnych, natomiast bierne rozliczenia międzyokresowe
  kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ic h pokrycie
  nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym.
  Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są również koszty niezakończonych prac
  rozwojowych. Jeżeli prace rozwojowe zakończą się pozytywnych wynikiem wówczas koszty
  tych prac zalicza się do wa rtości niematerialnych i prawnych.
  Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania
  przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
   ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, le cz nie
  zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub
  możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,
   z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na
  rzecz pracowników, możliwych do oszacowan ia w sposób wiarygodny, mimo że data
  powstania zobowiązania nie jest znana.

  Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników wykazywane są w bilansie w pozycji
  rezerwy na świadczenia pracownicze.

  Przychody przyszłych okresów.

  Rozliczenia międzyokres owe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności,
  obejmują środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków
  trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie
  do innych ustaw nie z większają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń
  międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody
  operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
  trwałych lub kosztów prac rozwojow ych sfinansowanych z tych źródeł.
  13 | S t r o n a  Podatek dochodowy.
  Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych
  występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich
  wartością bilansową wykaza ną w sprawozdaniu finansowym.
   Aktywa z tytułu podatku dochodowego - ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
  w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie po dstawy
  obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy
  zachowaniu zasady ostrożności.
   Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - tworzy się w wysokości kwoty
  podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związk u z dodatnimi
  różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy
  obliczenia podatku dochodowego.

  Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się
  stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie
  oddzielnie.
  Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy
  obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
  Wykazywan a w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem
  rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
  sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
  własnym, odnosi si ę również na kapitał własny.

  Zobowiązania.
  Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień
  bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składnik i pasywów
  po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
  Bank polski.
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
  dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
   faktyczni e zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w
  przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

   średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
  poprzedzającego ten dzień - w przypadku zap łaty należności lub zobowiązań, jeżeli
  nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku
  pozostałych operacji.
  14 | S t r o n a


  Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
  finansowych lub, w przyp adkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości
  aktywów.
  Przychody i zyski.
  Za przychody i zyski Spółki uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
  zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą
  do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie
  wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

  Koszty i straty.
  Przez koszty i straty Spółka ro zumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
  zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które
  doprowadzą do zmniejszenia kapitału własne go lub zwiększenia jego niedoboru w inny
  sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

  Wynik finansowy.
  Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których
  dotyczą, niezależnie od daty ich zafakturowania lu b dokonania płatności.
  Na wynik finansowy netto składają się:
   wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
  operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną),
   wynik operacji finansowych,
   wynik operacji nadzw yczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do
  przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i nie związanych z ogólnym
  ryzykiem jej prowadzenia),
   obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego,
  którego podatnikiem jest S półka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie
  odrębnych przepisów.

  Rachunek zysków i strat.
  Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
  Rachunek przepływów pieniężnych.
  Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metod ą pośrednią
  15 | S t r o n a


  2.2 JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE INNO -GENE S.A.
  2.2.1 Bilans
  AKTYWA 30.06.2017 30.06.2016
  PLN PLN

  A. AKTYWA TRWAŁE 3 853 785,77 3 910 744,19
  I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trw ałe 133 808,05 193 240,71
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 3 674 701,72 3 702 048,48
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45 276,00 15 455,00
  B. AKTYWA OBROTOWE 548 902,20 345 502,02
  I. Zap asy 0,00 0,00
  II. Należności krótkoterminowe 358 555,62 339 921,65
  III. Inwestycje krótkoterminowe 190 346,58 52,21
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 5 528,16
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 Aktywa razem 4 402 687,97 4 256 246,21

  P A S Y W A 30.06.2017 30.06.2016
  PLN PLN
  A. KAPITAŁ WŁASNY 2 838 187,80 3 550 028,81
  I. Kapitał pod stawowy 570 108,10 570 108,10
  II. Kapitał zapasowy 5 557 639,18 5 557 639,18
  III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk ( strata) z lat ubiegłych -2 982 382,95 -2 109 253,90
  VI. Zysk ( strata ) netto -307 176,53 -468 464,57 VII. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 1 564 500,17 706 217,40
  I. Rezerwy na zobowiązania 97 617,59 81 931,67
  II. Zobowiązania długoterminowe 911 846,59 130 180,57
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 544 250,37 493 705,16 IV. Rozliczenia międzyokresowe 10 785,62 400,00

  SUMA 4 402 687,97 4 256 246,21

  16 | S t r o n a  2.2.2 Jednostkowy rachunek zysków i str at

  Narastająco II kwartał 2017 Narastająco II kwartał 2016
  LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2017 - 30.06.2017 01.04.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016 01.04.2016 - 30.06.2016

  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 19 796,02 0,00 262 337,24 141 300,00 - od jednostek powiązanych 14 439,02 0,00 222 337,24 101 300,00
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 796,02 0,00 236 037,24 115 000,00
  2. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Koszt wytworz enia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 26 300,00 26 300,00
  0 B. Koszty działalności operacyjnej 317 121,15 142 087,14 758 550,07 361 269,40
  1. Amortyzacja 29 691,34 14 820,68 29 741,34 14 870,68
  2. Zużycie materiałów i energii 6 773,27 438,23 27 242,49 11 214,80
  3. Usługi obce 25 922,72 6 181,79 181 040,73 83 195,52
  4. Podatki i opłaty, w tym: 400,00 0,00 6 003,50 5 575,00
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Wynagrodzenia 211 623,40 99 708,92 406 738,74 182 446,03
  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 38 890,33 19 535,90 70 176,46 31 214,53
  - emerytalne 36 363,52 19 405,51 33 694,05 15 179,09
  7. Pozostałe koszty rodzajow e 3 820,09 1 401,62 12 106,81 7 252,84
  8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 25 500,00 25 500,00

  C. Zysk/Strata ze sprzedaży
  -297 325,13 -142 087,14 -496 212,83 -219 969,40 0,00
  D. Pozostałe przychody operacyjne
  12 071, 87 11 959,20 278,58 135,10 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Dotacje 112,50 0,00 225,00 112,50
  3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne przychody operacyjne 11 959,37 11 959,20 53,58 22,60  17 | S t r o n a  E. Pozostałe koszty operacyjne
  0,00 12 572,45 22 956,14 6 788,66 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne koszty operacyjne 0,00 12 572,45 22 956,14 6 788,66
  F.
  Zysk/Strata na działalności operacyjnej -285 253,26 -142 700,39 -518 890,39 -226 622,96

  G. Przychody finansowe 31 331,16 3,33 58 157,70 28 930,49
  1. Dywidendy i udziały w zyska ch, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w których jednostka posiad a zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Odsetki, w tym: 31 331,16 3,33 58 157,70 28 930,49
  - od jednostek powiązanych 31 321,59 0,00 56 994,06 28 926,08
  3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednot skach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

  H. Koszty finansowe 53 254,43 5 483,95 7 731,88 4 498,51
  1. Odsetki, w tym: 34 154,43 2 183,95 7 731,88 4 498,51
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne 19 10 0,00 3 300,00 0,00 0,00

  I. Zysk/Strata brutto -307 176,53 -148 181,01 -468 464,57 -202 190,98

  J. Podatek dochodowy
  0,00 0,00 0,00 0,00  18 | S t r o n a  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  0,00 0,00 0,00 0,00

  L.
  Zysk /Strata netto
  -307 176,53 -148 181,01 -468 464,57 -202 190,98
  2.2.3 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych
  II kwartał 2017 Narastająco II kwartał 2016 Narastająco
  WYSZCZEGÓLNIENIE 01.04.2017 - 30.06.2017 01.01.2017 -30.06.2017 01.04.2016 - 30.06.2016 01.01.2016 -30.06.2016

  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto -148 181,01 -307 176,53 -202 190,98 -468 464,57
  II. Korekty razem 331 220,65 419 91 8,60 114 506,66 -104 662,59
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 183 039,64 112 742,07 -87 684,32 -573 127,16
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy -6,24 0,00 89 700,00 89 700,00
  II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 770 000,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6,24 0,00 89 700,00 -680 300,00
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansow ej

  I. Wpływy -82178,15 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki -90280,94 -102644,26 16928,65 33873,15
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -172459,09 -102644,26 -16928,65 -33873,15

  D. Przepływy pieniężne netto razem 10574,31 10097,81 -14912,97 -1287300,31
  E. Bilansowa zmiana stan u środków pieniężnych w tym: 10574,31 10097,81 -14912,97 -1287300,31
  z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 808,35 1284,85 14965,18 1287352,52
  G. Środki pienię żne na koniec okresu, w tym: 11382,66 11382,66 52,21 52,21
  - ograniczonej możliwości dysponowania
  19 | S t r o n a  2.2.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Lp. Wyszczególnienie
  01.01.2017 -30.06.2017 01.01.2016 -30.06.2016
  PLN PLN

  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 145 364,33 3 752 219,79
  I.A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3 145 364,33 3 752 219,79
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 838 187,80 3 550 028,81
  III Kapitał (f undusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 2 838 187,80 3 550 028,81


  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  3.1. Omówienie zasad (polityki) rachunkowości.
  Wartości niematerialne i prawne.
  Wartości niemater ialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów
  wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu
  trwałej utraty wartości. Grupa Kapitałowa zalicza nabyte wartości niematerialne i prawne do
  wartości niematerial nych i prawnych wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej
  tych aktywów w momencie gdy wartość aktywa jest wyższa niż 1.500,00 zł. W momencie gdy
  wartość aktywa znajduje się w przedziale od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł, Grupa Kapitałowa
  umarza je s tosując 100% stawkę amortyzacji. Jeśli kwota przekracza 3.500,00 zł, stawki
  amortyzacji oparte są na okresie ekonomicznej użyteczności. Dokonywanie odpisów
  amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania
  wartości nie materialnej do używania. Grupa Kapitałowa zalicza nabyte wartości
  niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.500,00 zł bezpośrednio w koszty zużycia
  materiałów.
  Koszty zakończonych prac rozwojowych.
  Koszty zakończonych prac rozwojowych, zakończonych pozyt ywnym efektem, prowadzonych
  przez Grupę Kapitałową na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub
  zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli
  spełnione są następujące warunki:
  1. technologia wytwarzani a są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych
  wiarygodnie określone,  20 | S t r o n a


  2. techniczna przydatność technologii została stwierdzona oraz odpowiednio
  udokumentowana i na tej podstawie Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o wytwarzaniu
  tych produktów lu b stosowaniu technologii,
  3. koszty prac rozwojowych zostaną pokryte - według przewidywań Grupy Kapitałowej -
  przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.
  Do momentu zakończenia projektów koszty z tym związane prezentowane są w pozy cji
  rozliczeń międzyokresowych czynnych. Koszty zakończonych prac rozwojowych amortyzuje
  się według ogólnych zasad przez okres ekonomicznej użyteczności ustalony przez Grupę
  Kapitałową we własnym zakresie, który jednak nie powinien być dłuższy niż 5 lat.
  Jeżeli koszty zakończonych prac rozwojowych nie spełniają warunków określonych
  w ustawie, wówczas obciążają wynik finansowy w roku, w którym zakończono prace.
  Środki trwałe.
  W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomic znej
  użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
  Grupy Kapitałowej. Grupa Kapitałowa zalicza nabyte składniki aktywów do środków
  trwałych, wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, jeżeli
  wartość brutto wynosi więcej niż 1.500,00 zł. Jeżeli wartość brutto aktywa mieści się w
  przedziale od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł, Grupa stosuje 100% stawkę amortyzacji. Jeżeli
  wartość brutto przekracza 3.500,00 zł, Grupa stosuje stawki oparte na okresie eko nomicznej
  użyteczności. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca
  następującego po miesiącu oddania środka trwałego do używania. Grupa Kapitałowa zalicza
  nabyte składniki aktywów o wartości poniżej 1.500,00 zł bezpośrednio w koszty zużycia
  materiałów. Środki trwałe zakupione w celu realizacji projektów amortyzowane zgodnie z
  wymogami projektu. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych
  Grupa Kapitałowa stosuje liniową metodę amortyzacji przy zastosowaniu st awek zawartych
  w wykazie rocznych stawek stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
  podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z póź. zm.). Dla
  celów bilansowych Grupa Kapitałowa stosuje następujący okres ek onomicznej użyteczności:

  Grupa środków trwałych Okres ekonomicznej użyteczności
  Maszyny i urządzenia – grupa 491 1 rok – 3 lat
  Urządzenia techniczne - grupa 662 1 rok – 5 lat
  Inne środki trwałe – grupa 801 4 lat
  Inne środki trwałe – grupa 808 5 lat

  Na każdy dzień bilansowy służby techniczne dokonują weryfikacji przyjętego wcześniej
  okresu ekonomicznej użyteczności każdego środka trwałego. Zmiana tego okresu skutkuje
  zmianą kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia
  nastę pnego roku obrotowego.

  Środki trwałe w budowie
  W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich
  budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  21 | S t r o n a


  Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budo wie obejmuje ogół kosztów,
  pozostających z bezpo średnim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, poniesionych
  przez Grupę Kapitałową za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia
  bilansowego lub przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają
  niepodlegających odlic zeniu podatek od towarów i usług, różnice kursowe oraz odsetki od
  zobowiązań, służących finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji
  inwestycji. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych
  w budowie do uży tkowania obciążają koszty operacji finansowych. Wartość środków
  trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku wystąpienia
  okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości. Środki trwałe w budowie nie są
  amortyzowane do momentu z akończenia ich budowy i oddania do używania.
  Leasing
  Grupa Kapitałowa może być stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do
  odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne
  i prawne pr zez uzgodniony okres.
  Jeżeli Grupa Kapitałowa przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne
  i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym",
  oddaje drugiej stronie, zwanej dalej "korzy stającym", środki trwałe lub wartości
  niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas
  oznaczony, środki te i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa
  spełnia co najmniej jeden z następujący ch warunków:
  1. przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który
  została zawarta
  2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu,
  na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynko wej z dnia nabycia,
  3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu
  okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym
  nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może
  być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,
  4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i
  przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej
  przedm iotu umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową
  przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego
  własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz
  korzystającego za świa dczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego
  przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
  5. zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy
  o oddanie w odpłat ne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy
  dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej
  umowie,
  6. przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego
  tytułu koszty i straty p oniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
  7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może
  on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych
  zmian.  22 | S t r o n a


  Przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane
  jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych
  ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty
  finansowe i zmniejszenie salda zobow iązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy
  odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są
  bezpośrednio w rachunku zysków i strat . W umowie leasingu operacyjnego Korzystający
  może mieć zagwarantowane prawo zakupu prze dmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za
  określoną z góry wartość końcową.
  Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w
  sposób określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do
  przejścia prawa w łasności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na
  podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów:
  przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu.
  Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają w arunków umowy leasingu
  finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez
  okres trwania leasingu.

  Zapasy.
  Spółka zależna Centrum Badań DNA Sp. z o.o. księguje zapasy w ciężarów kosztów na dzień
  ich zakupu. Wartość zapasów korygowana jest na koniec miesiąca o rzeczywistą wartość
  posiadanych zapasów, wynikająca z inwentaryzacji.
  Wyceny rozchodu poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych
  dokonywana jest w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztó w) tych
  składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich
  zakupu lub wytworzenia.
  Zasada opisana powyżej jest zgodna z art. 17 ustęp 2 pkt 4, który mówi, że Kierownik
  jednostki dominującej, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych
  składników aktywów obrotowych posiadanych przez Grupę Kapitałową, podejmuje decyzję
  o stosowaniu jednej z wymienionych w tym przepisie metod. Kierownik jednostki
  dominującej wybrał metodę polegającą na odpisywaniu w koszty wartości materiałów
  i towarów na dzień ich zakupu, które połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów
  i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.
  Zapasy na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia, zakupu lub kosztów
  wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień.
  Wycena bilansowa składników aktywów obrotowych następuje z zachowaniem zasady
  ostrożności. W myśl tej zasady, Grupa Kapitałowa ma obowiązek uwzględnić w wyn iku
  finansowym zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów. Oznacza
  to, że przy wycenie aktywów obrotowych należy dokonać odpowiednich odpisów
  aktualizujących wartość zapasów, które doprowadzą wartość tego zapasu do aktualnej ceny
  sprz edaży netto. Zmniejszenie wartości użytkowej zapasów może nastąpić na przykład
  w wyniku uszkodzenia, zepsucia, upływu terminu przydatności, obniżenia cen rynkowych
  i innych.
  Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą
  ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne.  23 | S t r o n a


  W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych
  składników obrotowych jest ona odnoszona na dobro pozostałyc h przychodów
  operacyjnych. Wszystkie grupy zapasów podlegają indywidualnej analizie pod kątem
  możliwości ich dalszego wykorzystania i w przypadku stwierdzenia, iż nie będą mogły one
  być wykorzystane w przyszłości obejmowane są odpowiednim odpisem aktualizu jącym.

  Zaliczki na poczet dostaw.
  Otrzymanie zaliczki zadatku, przedpłaty czyli otrzymanie określonej sumy na poczet
  przyszłych zobowiązań ujmuje się w bilansie w pozycji aktywów obrotowych - zapasy –
  zaliczki na poczet dostaw. Jest to płatność dokonana p rzed terminem, w którym ma powstać
  obowiązek zapłaty za całą dostawę lub wykonanie świadczenia.

  Należności.
  Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
  zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględn iając stopień
  prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu
  do:
  1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do
  wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem na leżności,
  zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;
  2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
  majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowe go -
  w pełnej wysokości należności;
  3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega,
  a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej
  kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym
  zabezpieczeniem należności;
  4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
  których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot,
  do czasu ich otrzymania lub odpisania;
  5. należności przeterminowanych powyżej 1 roku o znacznym stopniu
  prawdopodobieństwa nieściągalności, - w wysokości 100% wartości należności.

  Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów ope racyjnych lub
  do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
  Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po
  obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty p rzez Narodowy
  Bank polski.
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
  dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji -
  w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego
  ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne
  zast osowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.  24 | S t r o n a


  Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
  finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości
  ak tywów.
  Grupa prezentuje w pozycji bilansu „należności długoterminowe” należności (w tym kaucje)
  o przewidywanym okresie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego.


  Środki pieniężne.
  Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia s ię według wartości nominalnej.
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
  dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku
  sprz edaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
  poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie
  jest zasadne zastosowanie kursu, o kt órym mowa w pkt. 1, a także w przypadku
  pozostałych operacji.

  Inwestycje długoterminowe.
  Nabyte długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały) będące przedmiotem obrotu
  publicznego lub niebędące przedmiotem obrotu publicznego, nabyte jedynie w celu
  spr awowania kontroli lub wywierania wpływu na jednostkę wycenianie są według ceny
  nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. Długoterminowe aktywa finansowe
  zakwalifikowane do kategorii przeznaczonych do sprzedaży w okresie powyżej 12 miesięcy
  wycenia się w cenie nabycia – w przypadku akcji, dla których nie istnieje cena rynkowa
  ustalona na aktywnym rynku, albo których wartość godziwej nie można ustalić w wiarygodny
  sposób zgodnie z § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r.
  w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu
  prezentacji instrumentów finansowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 149 poz. 1674z póz. zm.)

  Odpisów aktualizujących należy dokonać wówczas, gdy zachodzi d uże prawdopodobieństwo,
  że kontrolowane przez Grupę Kapitałową długoterminowe aktywa finansowe nie przyniosą w
  przyszłości spodziewanych korzyści ekonomicznych i spółka nie podlega konsolidacji lub
  podlega konsolidacji metodą praw własności. W tej sytuacji należy dokonać odpisu
  aktualizującego nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.
  Udzielone pożyczki wycenia się i wykazuje w bilansie w kwocie zapłaty skorygowanej cenie
  nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że kwotę udzielonej p ożyczki
  długoterminowej wykazuje się w bilansie wraz z należnymi zgodnie z umową, odsetkami.
  Pożyczkę pomniejsza ewentualny odpis aktualizujący. Jeżeli spłata pożyczki następuje
  w ratach, to tę część rat pożyczki, która podlegać będzie spłacie w obrotowym ciągu
  kolejnych 12 miesięcy liczonych od dnia bilansowym zalicza się do inwestycji
  krótkoterminowych.


  25 | S t r o n a


  Rezerwy na zobowiązania.
  Rezerwy na zobowiązania tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania
  w ciężar poz ostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych,
  zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.

  Zobowiązania warunkowe – pozabilansowe.
  Za zobowiązania warunkowe Grupa Kapitałowa uznaje potencjalny przyszły obowiązek
  wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych
  zdarzeń.
  Rozliczenia międzyokresowe
  W celu zachowania współmierności przychod ów i kosztów związanych z ich osiągnięciem,
  rozgraniczane są przychody i koszty dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych.
  Koszty ponoszone z góry, a więc dotyczące przyszłych okresów wykazywane są w ramach
  rozliczeń międzyokresowych czynnych, natom iast bierne rozliczenia międzyokresowe
  kosztów obejmują kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ich pokrycie
  nastąpi w przyszłym okresie sprawozdawczym.
  Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są również koszty niezakończonych prac
  rozwojowych. Jeżeli prace rozwojowe zakończą się pozytywnych wynikiem wówczas koszty
  tych prac zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych.
  Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Grupa Kapitałowa uznaje prawdopodobne
  zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności:
  1. ze świadczeń wykonanych na rzecz Grupy Kapitałowej przez kontrahentów, lecz nie
  zafakturowanych do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa
  do oszacowania w sposób wiar ygodny,
  2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na
  rzecz pracowników, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny, mimo że data
  powstania zobowiązania nie jest znana.
  Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz prac owników wykazywane są w bilansie w pozycji
  rezerwy na świadczenia pracownicze.

  Przychody przyszłych okresów
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności,
  obejmują środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lu b wytworzenia środków
  trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie
  do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń
  międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo p ozostałe przychody
  operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków
  trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.
  26 | S t r o n a


  Kapitały własny.
  Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wynikającej ze statutu Spółki
  dominującej i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowane lecz niewniesione
  wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. W przypadku
  podwyższenia kapitału wartość kapitału, o który ma zostać podwyższony kapita ł podstawowy
  prezentuje się w bilansie w kapitale zapasowym do momentu wpisania do Krajowego
  Rejestru Sądowego. W sytuacji, kiedy rejestracja podwyższenia kapitału podstawowego
  nastąpiła po dniu bilansowym, ale przed dniem sporządzenia sprawozdania finanso wego
  kapitały prezentuje się w bilansie w pozycji kapitały podstawowe. Koszty emisji akcji
  poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego
  zmniejszają kapitał zapasowy Grupy Kapitałowej do wysokości nadwyżki wartości emisji nad
  wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku (ustawowego oraz dobrowolnego), z dopłat,
  które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
  dotychczasowym akcjom (o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych
  odpisów lub strat).

  Podatek dochodowy.
  Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych
  występujących na dzień bilansowy międz y wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich
  wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
  Aktywa z tytułu podatku dochodowego.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
  w przyszłości do odliczenia od podatk u dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami
  przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
  dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doc hodowego
  Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku
  dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami
  przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku
  dochodow ego.
  Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się
  stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
  Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie
  oddzielnie.
  Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy
  obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
  Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem
  rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczon ego na koniec i początek okresu
  sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
  własnym, odnosi się również na kapitał własny.  27 | S t r o n a


  Zobowiązania.
  Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień
  bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
  Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów
  po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
  Bank polski.
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na
  dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
  1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w
  przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należ ności lub zobowiązań;
  2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
  poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli
  nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku
  pozostałych operacji.
  Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów
  lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się
  w wartości aktywów.
  Przychody i zyski.
  Za przychody i zyski Grupa Kapi tałowa uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
  zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą
  do wzrostu kapitału własnego lub zm niejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie
  wkładów przez udziałowców lub właścicieli.

  Koszty i straty.
  Przez koszty i straty Grupa Kapitałowa rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
  sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
  zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które
  doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny
  sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścic ieli.
  Wynik finansowy.
  Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których
  dotyczą, niezależnie od daty ich zafakturowania lub dokonania płatności.

  Rachunek zysków i strat.
  Grupa Kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
  Rachunek przepływów pieniężnych.
  Grupa Kapitałowa sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią
  Podmioty powiązane
  Jako podmioty powiązane Grupa rozpoznaje, poza jednostkami określonymi w art. 3 ust 1.
  ustawy o rach unkowości, także członków zarządów i organów nadzorczych Spółek Grupy
  Kapitałowej.
  28 | S t r o n a


  Konsolidacja.
  Metoda konsolidacji pełnej polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji
  odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednoste k zależnych oraz
  dokonaniu wyłączeń i korekt konsolidacyjnych.
  Konsolidacja sprawozdań finansowych dokonywana na dzień rozpoczęcia sprawowania
  kontroli obejmuje tylko i wyłącznie konsolidacje bilansów jednostki dominującej i jednostek
  zależnych. Bilans prz edstawia stan składników majątkowych i źródeł ich finansowania w
  momencie powstania grupy kapitałowej. Natomiast pozostałe elementy sprawozdania
  finansowego, sporządzony za okres do dnia nabycia kontroli, prezentują strumienie
  (przychody, koszty, przepływy środków pieniężnych) które powstały w okresie przed dniem
  powstania grupy kapitałowej.
  Na koniec okresu sprawozdawczego należy dokonać również odpisów wartości firmy, które
  powstały na dzień rozpoczęcia sprawowania kontroli. Od wartości firmy Grupa Kapita łowa
  dokonuje odpisów amortyzacyjnych w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Odpisów
  amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniowa i ujmuje się je w pozycji Odpis wartości firmy
  – jednostki zależne w skonsolidowanym rachunku zysków i strat.
  Wyłączenia i korekty k onsolidacyjne można ująć w następujące po sobie etapy
  postępowania:
   wycena aktywów netto jednostek zależnych według wartości godziwej
   sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych
   ustalenie na dzień objęcia kontroli wartości firmy or az wartości odpisu
   korekty kapitałowe
   wyłączenie sald i obrotów wynikających z transakcji wewnątrz grupy kapitałowej
   obliczenie i wyłączenie zysków lub strat zawartych w aktywach jednostek objętych
  konsolidacją, które powstały w wyniku transakcji wewnętrzn ych
  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany poprzez zsumowanie
  jednostkowych rachunków przepływów pieniężnych jednostki dominującej i jednostki
  zależnej oraz dokonanie wyłączeń. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale jest
  sporz ądzane na podstawie skonsolidowanego bilansu.
  3.2 SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE INNO -GENE S.A.
  Konsolidacją objęto wszystkie Spółki należące do Grupy Kapitałowej INNO -GENE S.A.,
  jednakże spółka Central Europe Genomics Center sp. z o.o. konsolidowana jest m etodą praw
  własności.

  29 | S t r o n a


  3.2.1 SKONSOLIDOWANY BILANS

  AKTYWA 30-06-2017 30-06-2016
  PLN
  A. AKTYWA TRWAŁE 15 853 772,03 16 650 152,61
  I. Wartości niematerialne i prawne 10 261 669,16 11 118 030,95
  II. Wartość fir my jednostek podporządkowanych 2 707,92 3 541,20
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 1 724 072,98 2 234 436,43
  IV. Należności długoterminowe 0,00 49 667,13
  V. Inwestycje długoterminowe 17 115,66 317 113,41
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 8 48 206,31 2 927 363,49
  B. AKTYWA OBROTOWE 3 103 178,59 1 993 499,99
  I. Zapasy 103 703,96 107 628,99
  II. Należności krótkoterminowe 2 343 149,18 1 159 065,04
  III. Inwestycje krótkoterminowe 184 349,28 229 373,22
  IV. Krótkoterminowe rozlicz enia międzyokresowe 471 976,17 497 432,74
  C.
  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  Aktywa razem 18 956 950,62 18 643 652,60
  P A S Y W A 30-06-2017 30-06-2016
  PLN PLN
  A. KAPITAŁ WŁASNY 2 508 191,21 3 364 376,36
  I. Kapitał podstawowy 570 108,10 570 108,10
  II. Kapitał zapasowy,w tym: 5 557 639,18 5 557 639,18
  -
  nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 3 711 155,60 3 711 155,60
  III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym: 0,00 0,00
  - tworzone zgodnie z um ową (statutem) spółki 0,00 0,00
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk ( strata) z lat ubiegłych -3 587 801,38 -850 002,77
  VI. Zysk ( strata) netto -31 754,69 -1 913 368,15 VII. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00  30 | S t r o n a
  B. KAPITALY MNIEJSZOŚCI -98 114,92 524 599,59
  C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00
  D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16 546 874,34 14 754 676,65 I. Rezerwy na zobowiązania 232 626,76 191 776, 76
  II. Zobowiązania długoterminowe 1 060 777,72 340 033,43
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 679 977,76 2 239 573,47 IV. Rozliczenia międzyokresowe 12 573 492,10 11 983 292,99

  SUMA 18 956 950,62 18 643 652,60
  3.2.2 Sk onsolidowany rachunek zysków i strat

  Za okres II kwartał 2017 Za okres II kwartał 2016
  LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2017 -30.06.2017 01.04.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 -30.06.2016 01.04.2016 - 30.06.2016
  PLN PLN

  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 920 011,21 1 080 157,42 2 029 349,20 884 856,35
  - od jednostek powiązanych nieobjętych konsolidacją metodą pełną 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 902 855,47 1 072 568,05 2 259 402 ,29 1 191 783,13
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 17 155,74 7 589,37 -230 053,09 -306 926,78
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody net to ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 2 545 408,24 968 335,27 3 597 924,37 1 728 595,68
  I. Amortyzacja 681 204,24 336 901,49 763 613,35 381 309,70
  II. Zużycie materiałów i energii 387 724, 91 -84 096,69 410 423,00 210 448,61
  III. Usługi obce 551 413,34 270 066,56 884 299,85 393 660,63
  IV. Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 76 195,13 30 121,93 194 924,46 100 922,96
  V. Wynagrodzenia 702 078,55 335 519,17 1 010 414,57 437 446,13
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 124 299,96 68 001,00 256 237,57 157 927,81
  - emerytalne 115 323,46
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 22 492,11 11 821,81 77 082,77 45 951,04
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 928,80 928,80
  C. Zysk/Strata ze sprzedaży -625 397,03 111 822,15 -1 568 575,17 -843 739,33
  D. Pozostałe przychody operacyjne 446 167,29 223 732,33 685 363,08 459 398,78  31 | S t r o n a  1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
  2. Dotacje 419 207,28 215 601,21 662 883,07 459 271,42
  3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Inne przychody operacyjne 11 960,01 -6 868,88 22 480,01 127,36
  E. Pozostałe koszty o peracyjne 5 621,14 5 621,14 56 455,87 22 092,71
  1. Strata z tytułu rozchodu niefinanoswych aktywów trwałych 0,00 0,00 3 591,53 0,00
  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. Inne koszty operacyjne 5 621,14 5 621,14 52 864 ,34 22 092,71
  F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej -184 850,88 329 933,34 -939 667,96 -406 433,26
  G. Przychody finansowe 1 191,83 229,66 2 701,21 1 232,36
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) od jedno stek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00
  2. Odsetki, w tym: 1 191,83 229,66 2 701,21 1 232,36
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

  3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. Aktualizacja wart ości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  5. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 76 366,77 21 195,52 1 207 174,60 861 818,40
  1. Odsetki, w tym: 54 195,81 17 892,01 85 574,19 49 604,33
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

  2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
  - w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
  3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 1 113 066,04 803 679,70
  4. Inne 22 170,96 3 303,51 8 534,37 8 534,37

  I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporząd kowanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  J. Zysk/Strata na działalności gospodarczej -260 025,82 308 967,48 -2 144 141,35 -1 267 019,30
  K. Odpis wartości firmy 416,64 208,32 416,64 208,32
  I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 416,64 208,32 416,64 208,32
  II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 0,00  32 | S t r o n a  M. Zys k (strata) z udziałów w jednost kach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -1 531,15 -571,56 -69 820,55 -38 382, 36

  N. Zysk (strata) brutto -261 973,61 308 187,65 -2 214 378,54 -1 305 609,98
  O. Podatek dochodowy -19 725,00 150,00 -80 256,00 -41 715,00

  P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwię kszenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  R. Zyski (straty) mniejszości 210 493,92 95 988,18 220 754,39 120 123,82

  S. Zysk (strata) netto -31 754,69 404 025,83 -1 913 368,15 -1 143 771,16


  3.2.3 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieni ężnych

  Za okres Za II kwartał 2017 Za II kwartał 2016 Za okres
  WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2017 -31.06.2017 01.04.2017 -30.06.2017 01.04.2016 -30.06.2016 01.01.2016 -31.06.2016

  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto -31 754,69 404 025,83 -1 144 690,84 -1 913 368,15
  II. Korekty razem -722 847,67 -473 082,20 745 502,90 508 038,99
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -754 602,36 -69 056,37 -399 187,94 -1 405 329,16
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy 15 000,00 14 993,76 0,00 0,00
  II. Wydatki -1 779,87 0,00 0,00 -504 491,83
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 220,13 14 993,76 0,00 -504 491,83
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansow ej

  I. Wpływy 0,00 -1 178,15 414 348,21 551 474,18
  II. Wydatki -245 725,37 -183 129,73 -34 696,51 -65 140,25
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności fianansowej -245 725,37 -184 307,88 379 651,70 486 333,93

  D. Przepływy pieniężne netto razem -987 107,60 -238 370,49 -19 536,24 -1 423 487,06
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym: -987 107,60 -238 370,49 -19 536,24 -1 423 487,06
  z tytułu różn ic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1 157 363,90 408 626,78 248 909,46 1 652 860,28
  G. Środki pienieżne na koniec okresu, w tym: 170 256,30 170 256,30 229 373,22 229 373,22
  - ograniczonej możliwości dysponowania
  33 | S t r o n a  3.2.4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
  Lp. Wyszczególnienie 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 -30.06.2016
  PLN PLN
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO) 2 556 447,15 5 291 706,54
  I.A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO), po korektach 2 556 447,15 5 291 706,54
  II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 508 191,21 3 364 376,36
  III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty) 2 508 191,21 3 364 376,36

  W ocenie Zarządu Spółki, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej
  i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania w raporcie kwartalnym dodatkowych danych.
  Przedstawione dane finansowe to wstępne , nieaudytowane wyniki Spółki i Grupy
  Kapitałowej za II kwartał 2017 roku.


  4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W
  II KWARTALE 201 7 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W
  SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHAR AKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE
  WYNIKI.

  Komentarz do sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe INNO -GENE S.A. wykazuje dalsze ograniczenie
  kosztów działalności operacyjnej z 361 269,40 (II kw.2016r.) do kwoty 142 087,14 w II kw.
  2017r. Dzięki temu, pomimo nie odnotowania w II kwartale 2017 przychodów ze sprzedaży
  usług, strata w sprawozdaniu jednostkowym w pier wszym półroczu 2017 wyniosła
  (-307 176, 53 PLN) w stosunku do straty (- 468 464, 57 PLN) w analogicznym okresie 2016r.
  Przychody Grupy Kapitałowej Emitenta w II kw. 2017r. wyniosły 1 080 157,42 PLN i były na
  wyższym poziomie od przychodów z I kwartału 2017 r (839 853,79 PLN) oraz o 22% wyższe od
  przychodów w I I kwartale roku poprzedniego ( 884 856,35 PLN) . W pier wszym półroczy 2017
  roku przychody Grupy Kapit ałowej byłe na podobnym poziomie jak w I półroczu roku 2016
  (1 920 011, 21 PLN vs 2 019 349, 20 PLN) . W II kwartale 2017r. nastąpiła dalsza redukcja , o  34 | S t r o n a


  ponad 40%, kosztów działalności operacyjnej w stosunku do analogicznego okresu w 2016r .
  wynikająca z podjętych działań Emitenta . Efektem zmniejszenia kosztów działalności było
  uzyskanie lepszego wyniku ze sprzedaży : zysk 111 822,15 PLN vs strat a (-849 739,33 PLN ) w
  II kw. 2016r. Uwzględniając finansową działaln ość, Grupa Kapitałowa , zanotowała dużo
  lepszy wyniki w II kw . 2017r. ( zysk 404 025,83 PLN ) w stosunku do II kw. 2016r (strata
  1 143 771,16 PLN ). Skonsolidowan a strata netto w pierwszym półroczu 2017r wyniosła
  (- 31 754, 69 PLN) w sto sunk u d o straty ( - 1 913 368, 15 PLN) w analogicznym okresie 2016r.
  Spółka nie publikowała prognoz obejmujących omawiany w niniejszym raporcie okr es.

  5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM
  RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ
  DZIAŁALNOŚCI
  W II kwartale 201 7 roku Grupa Kapitałowa INNO -GENE SA kontynuowała działalność
  operacyjną, której celem jest stw orzenie podmiotu dominującego na polskim rynku w
  dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w obszarze genetycznej diagnostyki medycznej.

  W dniu 12.04.2017 Zarząd Inno -Gene S.A. poinformował, że za pośrednictwem Polskiego
  Domu Maklerskiego S.A. stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A
  terminowo wypłacił odsetki Obligatariuszom za drugi okres odsetkowy Obligacji Serii A.
  Łączna wysokość wypłaty odsetek od 772 sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej 1000 zł
  każda (zgodnie z raportem bieżącym EBI 19/2016) wyniosła 13305,80 zł.
  Dnia 15.05.2017 r. zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych Zarząd Inno -
  Gene S.A. opublikował jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017
  r.
  W dniu 31.05.2017 r. z godnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych Zarząd
  Inno -Gene S.A. opublikował jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok
  obrotowy 2016.
  12 czerwca 2017 r . Zarząd Inno -Gene S.A. (Emitent) poinformował, że spółka zależna
  Emitenta – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. podpisała umowę na realizację projektu
  nr POIR.01.01.01 -00 -0707/16 -00 w ramach konkursu 3/1.1.1 /2016 "Szybka ścieżka" POIR.
  Całkowita wartość projektu wynosi 2 113 598,00 PLN, a kwota dofinansowania to
  1 648 128,00 PLN. Projekt realizowany będzie w okresie 07.2017 – 03.2019 pod kierunkiem
  prof. dr n. med. Jakuba Ząbka. Podpisana umowa dotyczy reali zacji projektu polegającego na
  opracowaniu i wdrożeniu niedostępnych w Polsce testów do diagnostyki boreliozy.  35 | S t r o n a


  Opracowane testy będą rozszerzeniem portfolio Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w tym
  zakresie.
  Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH zachorowalność na
  boreliozę w ostatnich latach drastycznie wzrasta i wyniosła: w 2015 roku - 13 625
  przypadków , 2016 roku - 21 200, a okresie 1.01 -31.05.2017r - 5 906 potwierdzonych
  przypadków boreliozy. Według danych SGGW na terenie Mazowsza od 30 d o 40 procent
  kleszczy jest nosicielami bakterii wywołującej boreliozę.

  Zarząd Spółki Inno -Gene S.A. (Emitent) powziął 23 czerwca 2017 roku informację, że 20
  czerwca 2017 r. spółki zależne Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Medgenetix
  sp. z o. o. zawarły w trybie obiegowym ugodę z firmą Illumina Inc. dotyczącą naruszenia praw
  własności intelektualnej do patentu PL/EP 2183693 pt. "Diagnozowanie aneuploidii
  chromosomów i płodu przy użyciu sekwencjonowania genomowego".
  W myśl zawartej ugody pozasąd owej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. oraz Medgenetix sp. z
  o.o. potwierdziły ważność patentu PL/EP 2183693.
  Illumina Inc wycofa pozew sądowy złożony przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXII
  Wydział – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych. Zawarcie
  ugody nie wiąże się z wypłatą jakichkolwiek roszczeń finansowych przez spółki zależne
  Emitenta. O sporze prawnym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 2/2016 .

  27 czerwca 2017 r. Zarząd Inno -Gene S.A. ( Emitent) powziął informację o rozpo częciu
  sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. testów Tick Quick
  służących do detekcji Borrelli burgdorferi, garinii, afzelii oraz spielmanii bezpośrednio w
  kleszczach. Test przeznaczony jest do samodzielnego badania kleszcza w warunkach
  domowych/polowych i został opracowany na zlecenie CBDNA.
  30 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Inno -
  Gene S.A. o czym powiadomiono w raporcie z dnia 1 czerwca 2017 r.
  Dzień później tj . 1 lipca 2017 roku opublikowano treść uchwał, które zostały przyjęte na
  ZWZA spółki Inno Gene S.A.
  10 lipca 2017 r . Zarząd Inno -Gene S.A. (Emitent) powiadomił o podpisaniu w dniu 7 lipca
  2017 r. przez spółkę zależną Emitenta – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. ze spółką Ka npaku
  Capital S.A. w likwidacji dwóch umów kupna udziałów, na podstawie których Centrum Badań
  DNA Sp. z o.o. nabyła 59 udziałów o łącznej wartości 2.950 PLN w spółce Medgenetics sp. z
  o.o. oraz 30 udziałów o wartości 1.500 PLN w spółce Med4one sp. z o.o.
  12 lipca 2017 r. Zarząd Inno -Gene S.A. za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego S.A.
  stosownie do postanowień Warunków Emisji Obligacji serii A terminowo wypłacił odsetki
  Obligatariuszom za trzeci okres odsetkowy Obligacji Serii A. Łączna wysokość wypł aty
  odsetek od 772 sztuk obligacji serii A o wartości nominalnej 1000 zł każda (zgodnie z
  raportem bieżącym EBI 19/2016) wyniosła 13 451,79 zł.  36 | S t r o n a


  26 lipca 2017 r. Zarząd Spółki Inno -Gene S.A. przekazał informację o podpisaniu przez spółkę
  zależną Emitenta – Centrum Badań DNA Sp. z o.o. umowy z Mazowieckim Zarządem
  Nieruchomości w Warszawie dotyczącą najmu lokalu użytkowego przeznaczonego na
  działalność laboratoryjną - zlokalizowanego przy ulicy Brzeskiej 12. Celem podpisanej umowy
  jest stworzenie filii Centru m Badań DNA Sp. z o.o. w Warszawie co pozwoli na
  uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej i skoncentrowanie się na kluczowych spółkach
  zależnych emitenta.
  Zarząd Spółki Inno -Gene S.A. (Emitent), poinformował, iż w dniu 26 lipca 2017 r., przed
  Sądem Okrę gowym w Warszawie, XXII Wydział – Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i
  Wzorów Przemysłowych, spółki zależne Emitenta tj. Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz
  Medgenetix sp. z o.o. zawarły ugodę sądową z firmą Illumina Inc., w postępowaniu sądowym
  dotyczącym naruszenia patentu PL/EP 2183693 pt. "Diagnozowanie aneuploidii
  chromosomów i płodu przy użyciu sekwencjonowania genomowego".
  W myśl zawartej ugody sądowej pozew sądowy złożony przez Illumina Inc. został cofnięty, a
  postępowanie sądowe umorzone.
  W dniu 4 sierpnia 2017 roku do Zarządu spółki Inno -Gene S.A. wpłynęło zawiadomienie od
  spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center sp. z o.o.(CEGC) informację
  dotyczącą złożenia rezygnacji Pana Profesora Nicholasa Schorka z funkcji Prezesa Zarządu
  CEGC.

  6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.

  Zarząd INNO -GENE S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie
  zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane, sporządzone zostały zgodnie z zasadami
  rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny
  sytuację majątkową i finansową Spółki INNO -GENE S.A. oraz jej wynik finansowy oraz, że
  sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej
  INNO -GENE S.A.
  Jacek Wojciechowicz
  Prezes Zarządu  Poznań, 14 sierpnia 201 7 r.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Inno-Gene SA
ISIN:PLINNGN00015
NIP:972-12-15-439
EKD: 46.46 sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Adres: ul. Rubież 46 61-612 Poznań
Telefon:+48 61 6232525
www:www.inno-gene.eu
Komentarze o spółce INNO-GENE
2018-07-22 11-07-02
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649