Raport.

IAI SA (18/2017) Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

Zarząd IAI S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego drugi kwartał 2017 roku.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Raport kwartalny IAI S.A.
  za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
  Szczecin, 14 sierpnia 2017 r.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 1 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Spis treści
  Informacje ogólne ............................................................................................................................................................ 3
  D ANE SPÓŁKI ...................................................................................................................................................................................... 3
  O RGANY SPÓŁKI .................................................................................................................................................................................. 3
  W SKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ . ............................................................................................................. 3
  L ICZBA ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY ................................................................................................... 3
  Wybrane dane finansowe ................................................................................................................................................ 4
  D ANE BILANSOWE ................................................................................................................................................................................. 4
  D ANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ......................................................................................................................................................... 4
  Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe ............................................................................................................. 5
  B ILANS NA 30 CZERWCA 2017 R . ........................................................................................................................................................... 5
  R ACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA DRUGI KWARTAŁ ORAZ NARASTAJĄCO ................................................................................................................ 6
  R ACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA DRUGI KWARTAŁ ORAZ NARASTAJĄCO ................................................................................................... 7
  Z ESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .................................................................................................................................................. 7
  I NFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD ( POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI .... 7
  Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
  ........................................................................................................................................................................................... 9
  S TANOWISKO Z ARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH
  W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM .......................................................................................................................................................... 11
  Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
  z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ
  na osiągnięte wyniki. ..................................................................................................................................................... 12
  IAI A DS STWORZONY PRZY WSPÓŁPRACY Z G OOGLE DOSTARCZA ZAMÓWIENIA DO SKLEPÓW INTERNETOWYCH ............................................................ 12
  W EB C AMP I PHP C AMP – KOLEJNE UDANE IMPREZY REKRUTACYJNE TWORZĄCE EMPLOYEER BRANDING ................................................................. 13
  P RESTIŻOWE WDROŻENIE IAI-S HOP . COM (I DO S ELL S HOP ) DO SPRZEDAŻY STOISK NA T HE T ALL S HIP R ACES ......................................................... 14
  Komentarz Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w
  obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie
  rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ......................................................................................................... 16
  F IN - TECH DLA E - COMMERCE , CZYLI B ANKING P RO AUTOMATYZUJE ŻMUDNE KSIĘGOWANIE PRZELEWÓW Z RACHUNKU BANKOWEGO ................................... 16
  IAI P AY SKRACA OBIEG GOTÓWKI , PIENIĄDZE TRAFIAJĄ BEZPOŚREDNIO DO SPRZEDAJĄCEGO .................................................................................. 17
  D ODANIE NOWYCH , MIĘDZYNARODOWYCH SYSTEMÓW PŁATNOŚCI USPRAWNIA HANDEL MIĘDZYNARODOWY .................................................................. 18
  I NTERNETOWE ZAKUPY W JEDEN DZIEŃ TRAFIAJĄ DO KUPUJĄCEGO – TERAZ TO MOŻLIWE W SKLEPACH IAI-S HOP . COM (I DO S ELL S HOP ) ........................... 18
  M ETODY GROWTH HACKINGU ZAPRZĘGNIĘTE DO GENEROWANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NOWY PROGRAM PARTNERSKI . Ś WIETNY SPOSÓB NA WYKORZYSTNIA
  I NFLUENCERÓW I CELEBRYTÓW TO PROMOCJI SKLEPU . ................................................................................................................................. 19
  Z UPEŁNIE NOWY MODUŁ OBSŁUGI REKLAMACJI W SKLEPACH ........................................................................................................................... 20
  Ł ATWIEJSZE ROZLICZENIA DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I KOREKT FAKTUR ...................................................................................................... 20
  W YPOŻYCZANIE SPRZĘTU I SAMOCHODÓW – NOWY RYNEK DLA I DO S ELL B OOKING .............................................................................................. 21
  K ODY RABATOWE ZACHĘCAJĄ DO REZERWACJI W I DO S ELL B OOKING ............................................................................................................... 22
  A UTOMATYZACJA OPTYMALIZUJĄCA ZAJĘTOŚĆ OŚRODKA ZWIĘKSZA SPRZEDAŻ MIEJSC NOCLEGOWYCH ....................................................................... 23
  W IĘCEJ JĘZYKÓW W W IDGECIE POMAGAJĄ W MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYCE .................................................................................................... 23
  I NTEGRACJA Z H OME T O G O – PIERWSZA TAKA W P OLSCE ............................................................................................................................ 24
  I NTEGRACJA S4H H OTEL Z I DO S ELL B OOKING POZWALA POZYSKIWAĆ KOLEJNYCH KLIENTÓW ............................................................................... 24
  K OLEJNE USPRAWNIENIE DLA MIĘDZYNARODOWEJ TURYSTYKI – DYNAMICZNE WYLICZANIE CEN W WALUTACH ............................................................... 25
  Przedmiot działalności Spółki ...................................................................................................................................... 26
  Struktura akcjonariatu ................................................................................................................................................... 32
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 2 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Informacje ogólne
  Dane spółki
  NAZWA SPÓŁKI :
  IAI Spółka Akcyjna
  SIEDZIBA, ADRES : Szczecin, al. Piastów 30 71-064 Szczecin
  NR TELEFONU, FAKSU:
  tel.: + 48 91 443 66 00 fax.: +48 91 443 66 08
  ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
  www.iai-sa.com
  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
  [email protected]
  SĄD REJESTROWY:
  Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  DATA REJESTRACJI W KRS:
  2 kwietnia 2009 roku
  NR KRS:
  000325245
  NR REGON:
  320147706
  NIP:
  8522470967
  Organy spółki
  W skład Zarządu IAI S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku wchodzili:
  • Paweł Fornalski , Prezes Zarządu
  • Sebastian Muliński , Wiceprezes Zarządu
  W skład Rady Nadzorczej IAI S.A. na dzień 30 czerwca 2017 roku wchodzili:
  • Dariusz Zarzecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Zbigniew Muliński
  • Piotr Fornalski
  • Marcin Koźlik
  • Tomasz Fornalski
  W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku w organach Spółki nie zaszły żadne zmiany.
  Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.
  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie tworzy, ani nie wchodzi w skład grupy
  kapitałowej.
  Liczba zatrudnionych na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty
  30 czerwca 2017 roku zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u Emitenta wynosiło 29 osób, wobec
  31 na koniec czerwca 2016 roku.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 3 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Wybrane dane finansowe
  Dane bilansowe
  Pozycja w złotych na
  30.06.2017 w złotych na
  30.06.2016
  AKTYWA
  Wartości niematerialne i prawne 142 413,94 222 270,11
  Rzeczowe aktywa trwałe 774 069,32 270 071,64
  Należności długoterminowe 0,00 0,00
  Inwestycje długoterminowe 1 039 870,00 1 179 870,00
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 813,00 33 512,00
  Zapasy 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 1 839 934,71 1 316 233,14
  Inwestycje krótkoterminowe w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach
  bankowych 8 510 105,94 4 905 917,18
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 260 235,62 112 514,82
  AKTYWA RAZEM 12 602 442,53 8 040 388,89
  Kapitał własny 815 623,50 4 315 078,35
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  Rezerwy na zobowiązania 76 212,31 76 404,31
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 625 699,69 3 648 906,23
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  PASYWA RAZEM 12 602 442,53 8 040 388,89
  Dane z rachunku zysków i strat
  Pozycja w złotych za
  01.04- 30.06.2017 w złotych za
  01.04- 30.06.2016 w złotych za
  01.01- 30.06.2017 1 w złotych za
  01.01- 30.06.2016 1
  Przychody netto ze sprzedaży 6 331 292,94 4 316 886,51 12 192 722,87 8 456 624,76
  Koszty działalności operacyjnej 4 748 435,42 4 047 913,63 9 087 549,47 7 322 967,85
  Amortyzacja 85 284,98 41 749,03 141 363,16 79 494,68
  Zysk/strata na sprzedaży 1 582 857,52 268 972,88 3 105 173,40 1 133 656,91
  Pozostałe przychody operacyjne 1 709,87 2 392,48 80 468,68 50 862,69
  Pozostałe koszty operacyjne 5 374,51 2 910,31 6 980,11 4 866,33
  Zysk / strata z działalności operacyjnej 1 579 192,88 268 455,05 3 178 661,97 1 179 653,27
  Przychody finansowe 130 112,14 103 251,54 136 165,90 107 967,27
  Koszty finansowe 105,20 1 975,26 124,99 2 072,75
  Zysk / strata z działalności gospodarczej 1 709 199,82 369 731,33 3 314 702,88 1 285 547,79
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk / strata brutto 1 709 199,82 369 731,33 3 314 702,88 1 285 547,79
  Podatek dochodowy 244 720,00 116 036,00 519 471,00 231 495,00
  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zysk / strata netto 1 464 479,82 253 695,33 2 795 231,88 1 054 052,79
  1 Wartości narastająco za kolejne kwartały danego roku
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 4 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe
  Bilans na 30 czerwca 2017 r.
  Pozycja W złotych na 30.06.2017 W złotych na 30.06.2016
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Wartości niematerialne i prawne 142 413,94 222 270,11
  Rzeczowe aktywa trwałe 774 069,32 270 071,64
  Należności długoterminowe 0,00 0,00
  Inwestycje długoterminowe 1 039 870,00 1 179 870,00
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 35 813,00 33 512,00
  Razem aktywa trwałe 1 992 166,26 1 705 723,75
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 1 839 934,71 1 316 233,14
  Inwestycje krótkoterminowe 8 510 105,94 4 905 917,18
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 260 235,62 112 514,82
  Razem aktywa obrotowe 10 610 276,27 6 334 665,14
  AKTYWA RAZEM 12 602 442,53 8 040 388,89
  PASYWA
  Kapitał własny
  Kapitał podstawowy 815 623,50 815 623,50
  Należne wpływy na kapitał podstawowy 0,00 0,00
  Udziały własne 0,00 0,00
  Kapitał zapasowy 1 986 192,25 1 840 350,55
  Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1 303 482,90 605 051,51
  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  Zysk (strata) netto roku bieżącego 2 795 231,88 1 054 052,79
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00
  Razem kapitał własny 6 900 530,53 4 315 078,35
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy na zobowiązania 76 212,31 76 404,31
  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  Zobowiązania krótkoterminowe 5 625 699,69 3 648 906,23
  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Razem zobowiązania 5 701 912,00 3 725 310,54
  PASYWA RAZEM 12 602 442,53 8 040 388,89
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 5 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Rachunek zysków i strat za drugi kwartał oraz narastająco
  Wyszczególnienie W złotych za 01.04-
  30.06.17 W złotych za 01.04-
  31.06.16 W złotych na
  30.06.2017 1 W złotych na
  30.06.2016 1
  A.Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 6 331 292,94 4 316 886,51 12 192 722,87 8 456 624,76
  Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  Przychody ze sprzedaży usług 6 331 292,94 4 316 886,51 12 192 722,87 8 456 624,76
  B.Koszty działalności operacyjnej 4 748 435,42 4 047 913,63 9 087 549,47 7 322 967,85
  Amortyzacja 85 284,98 41 749,03 141 363,16 79 494,68
  Zużycie materiałów i energii 104 891,72 40 442,99 176 657,53 60 998,30
  Usługi obce 3 650 411,46 3 101 395,42 6 914 241,68 5 433 636,22
  Podatki i opłaty 18 422,15 13 233,72 34 942,72 23 470,12
  Wynagrodzenia 760 212,52 736 408,48 1 562 816,24 1 493 704,35
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 101 035,22 106 117,52 215 253,11 217 946,68
  Pozostałe koszty rodzajowe 28 177,37 8 566,47 42 275,03 13 717,50
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C.Zysk / strata brutto ze sprzedaży 1 582 857,52 268 972,88 3 105 173,40 1 133 656,91
  D.Pozostałe przychody operacyjne 1 709,87 2 392,48 80 468,68 50 862,69
  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 75 609,76 0,00
  Dotacje 0,00 0,00 0,00 39 344,85
  Inne przychody operacyjne 1 709,87 2 392,48 4 858,92 11 517,84
  E.Pozostałe koszty operacyjne 5 374,51 2 910,31 6 980,11 4 866,33
  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne koszty operacyjne 5 374,51 2 910,31 6 980,11 4 866,33
  F.Zysk / strata z działalności operacyjnej 1 579 192,88 268 455,05 3 178 661,97 1 179 653,27
  G.Przychody finansowe 130 112,14 103 251,54 136 165,90 107 967,27
  Dywidendy i udziały w zyskach 123 134,33 98 507,46 123 134,33 98 507,46
  Odsetki 6 977,81 4 743,04 13 031,57 9 447,10
  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne 0,00 1,04 0,00 12,71
  H.Koszty finansowe 105,20 1 975,26 124,99 2 072,75
  Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00
  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne 105,20 1 975,26 124,99 2 072,75
  I.Zysk / strata z działalności gospodarczej 1 709 199,82 369 731,33 3 314 702,88 1 285 547,79
  J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Wartości narastająco za kolejne kwartały danego roku
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 6 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K.Zysk / strata brutto 1 709 199,82 369 731,33 3 314 702,88 1 285 547,79
  L.Podatek dochodowy 244 720,00 116 036,00 519 471,00 231 495,00
  M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 0,00 0,00
  N.Zysk / strata netto 1 464 479,82 253 695,33 2 795 231,88 1 054 052,79
  Rachunek przepływów pieniężnych za drugi kwartał oraz narastająco
  Wyszczególnienie W złotych za 01.04-
  30.06.17 W złotych za 01.04-
  30.06.16 W złotych na
  30.06.2017 2 W złotych na
  30.06.2016 2
  A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 1 464 479,82 253 695,33 2 795 231,88 1 054 052,79
  II. Korekty o pozycje 1 749 923,30 292 192,20 1 216 338,94 658 819,54
  III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 214 403,12 545 887,53 4 011 570,82 1 712 872,33
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 123 134,33 98 507,46 123 134,33 98 507,46
  II.Wydatki 18 803,34 13 161,28 612 237,31 42 240,05
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 104 330,99 85 346,18 -489 102,98 56 267,41
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I.Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00
  II.Wydatki 978 748,20 489 374,10 978 748,20 489 374,10
  III.Środki pieniężne netto z działalności finansowej -978 748,20 -489 374,10 -978 748,20 -489 374,10
  D.Przepływy pieniężne netto razem 2 339 985,91 141 859,61 2 543 719,64 1 279 765,64
  E.Bilansowa zmiana środków pieniężnych
  F.Środki pieniężne na początek okresu 6 170 120,03 4 764 057,57 5 966 386,30 3 626 151,54
  G.Środki pieniężne na koniec okresu 8 510 105,94 4 905 917,18 8 510 105,94 4 905 917,18
  Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Wyszczególnienie w złotych na
  30.06.2017 w złotych na
  30.06.2016
  I. Kapitał własny na początek okresu 5 084 046,85 3 750 399,66
  Ia Kapitał własny na początek okresu po korektach 5 084 046,85 3 750 399,66
  II Kapitał własny na koniec okresu 6 900 530,53 4 315 078,35
  III Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 6 900 530,53 4 315 078,35
  Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w IAI Spółka Akcyjna
  ustalone zostały w oparciu o art. 28-42 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku
  ( DZ.U. nr 121, poz.591 z późn. zm.)
  Zgodnie z postanowieniami polityki rachunkowości aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na
  dzień bilansowy w następujący sposób:
  2 Wartości narastająco za kolejne kwartały danego roku
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 7 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  1. Wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane
  odpisy umorzeniowe. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500
  złotych zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu lub do
  składników aktywów i umarzane jednorazowo w zależności od charakteru tych że, a powyżej
  3.500 złotych zaliczane są do składników aktywów, wprowadzone do ewidencji oraz
  amortyzowane przy wykorzystaniu metody liniowej,
  2. Środki trwałe – według cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.
  Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 złotych zaliczane są bezpośrednio w
  koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu lub do składników aktywów i umarzane
  jednorazowo w zależności od charakteru tych że, a powyżej 3.500 złotych zaliczane są do
  składników aktywów, wprowadzone do ewidencji oraz amortyzowane przy wykorzystaniu
  metody liniowej,
  3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – w wartości nominalnej,
  4. Należności krótkoterminowe – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
  przy uwzględnieniu odsetek za zwłokę w zapłacie z żądaniem, których wystąpiono do
  kontrahenta,
  5. Inwestycje krótkoterminowe, w tym środki pieniężne – w wartości nominalnej,
  6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – czynne rozliczenia międzyokresowe
  kosztów dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych w wartości nominalnej,
  7. Kapitały własne – w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych
  przepisami prawa, statutem spółki. Kapitał podstawowy wykazano w wysokości określonej w
  statucie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym,
  8. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
  9. Zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i
  usług wycenionych według wartości nominalnej, w stosunku, do których kontrahenci
  odstąpili od naliczania odsetek,
  10. Rozliczenia międzyokresowe – według wartości nominalnej.
  11. Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości.
  Uszczegółowienie informacji wykazanych w sprawozdaniu zawiera informacja dodatkowa
  przedstawiona za pomocą not.
  12. Sposób sporządzania i pomiaru wyniku finansowego Spółki wynika ze specyfiki prowadzonej
  działalności (działalność usługowa) oraz ewidencji kosztów w układzie rodzajowym na
  zespole „4” – Koszty według rodzajów i oparty jest o porównawczy rachunek zysków i strat.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 8 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Komentarz Zarządu Emitenta na temat
  czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe
  O 477%, czyli prawie o pięć razy, zysk netto był wyższy w drugim kwartale 2017 roku niż
  zanotowany w analogicznym okresie 2016 roku. Podobnie wzrosła EBITDA. Przychody ze
  sprzedaży rosną wykładniczo, a ROS osiągnął poziom 22,93%. Zarząd ocenia, że te wyniki z
  pewnością ucieszą inwestorów.
  Porównując pierwsze półrocza 2017 i 2016 widać wzrost zysku netto i EBITDY o 165%, czyli dwa
  i pół raza. Spółka prezentuje wzrost rentowności od dłuższego czasu i systematycznie poprawia
  swoje wyniki finansowe. ROS po pierwszym półroczu 2017 roku wyniósł 22,93%, po pierwszym
  półroczu 2016 było to 12,46%, 2015 – 9,89%. Widać wyraźnie trend wzrostowy. Jest to wynik
  konsekwentnie prowadzonego rozwoju Spółki, zwiększaniu liczby obsługiwanych klientów
  oraz osiągniętego efektu skali, który jest ideą platform SaaS. Wraz z pozyskiwaniem kolejnych
  klientów oraz rozwojem obecnych, przez nowości opisywane także w tym raporcie, ten efekt
  będzie trwał.
  Wysoka rentowność widoczna jest także w analizie finansowej. Na bardzo wysokim poziomie jest
  także wskaźniki ROE wynoszący, tylko po pierwszym, półroczu 52,25%, pokazując efektywne
  wykorzystanie kapitałów Spółki. ROA wynosi 40,51%. Oba wskaźniki zdecydowanie wzrosły
  wobec poziomu z ubiegłego roku. EBITDA po pierwszym półroczu, jest jest wyższa niż w całym
  2016 roku .
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 9 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Oczywiście nie byłoby wzrostu rentowności, bez wzrostu przychodów. Rosną one wykładniczo od
  kilku lat z rzędu . Przy wzroście przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale i pierwszym półroczu
  o ok. 45%, koszty działalności operacyjnej wzrosty o około 20% . Kwartalne przychody ze
  sprzedaży Spółki, wynoszące 6,33 miliona złotych są rekordowo wysokie w historii IAI.
  Spółka utrzymuje wysoką rentowność dzięki systematycznym inwestycjom w przeszłości w zasoby,
  kadrę i nowe rozwiązania zwiększające kompleksowość, a co za tym idzie marżowość usług.
  Wynika to z efektu skali, czyli tego, że przy coraz większej liczbie obsługiwanych sklepów, pewne
  składniki kosztowe nie rosną liniowo. Najważniejszym składnikiem kosztów operacyjnych są
  wynagrodzenia pracowników, a dzięki powtarzalności programów koszt jednostkowy przypadający
  na każdego klienta spada. Spółka zwraca uwagę inwestorów na to, że prowadzi inną niż wiele
  innowacyjnych firm politykę księgowania kosztów pracy, skoncentrowaną na zatrzymywanie
  gotówki. W wyniku tej strategii koszty pracy działu R&D, czyli wszelkich prac rozwojowych Spółka
  księguję w bieżących wydatkach i nie obciąża konta „Wartości niematerialne i prawne”. Stąd
  bieżący wynik finansowy oraz EBITDA nie są zwiększane, przez odłożenie w czasie
  zaksięgowania kosztów wynagrodzeń, a następnie amortyzacji wartości niematerialnych i
  prawnych . Koszty prac rozwojowych są ponoszone i księgowane na bieżąco, koszty nie są
  kapitalizowane.
  Spółka cechuje się bardzo wysoką płynnością. Współczynniki płynności CR i QR są na poziomie
  około 1,8 a CashRatio 1,5 co pokazuje bardzo bezpieczną, wręcz modelową, sytuację finansową
  Spółki. Bilans ukazuje, że Spółka dysponuje wysokimi rezerwami gotówki, a jej sytuacja finansowa
  jest bardzo bezpieczna. Dodatkowo dodatni wynik finansowy, pozwala finansować rosnące koszty
  (przede wszystkim w wyniku zwiększenia zatrudnienia i inwestycji w infrastrukturę) oraz dalsze
  inwestycje ze środków własnych.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 10 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania
  publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników
  zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym
  Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych. Zarząd cieszy się z osiągniętego tzw. efektu
  skali. Dzięki osiągnięciu go, spółka może oferować lepsze usługi niż konkurenci, oferując
  wyższą jakość. Zarząd wskazuje także teraz, że prognozy zysku i rentowności w takiej skali oraz
  opis modelu biznesowego podawał już w Dokumencie Informacyjnym w 2009 roku. Bardzo
  istotne z punktu widzenia inwestorów jest, że ten model biznesowy realizowany jest
  systematycznie a wyniki finansowe są poprawiane regularnie, co pokazują także wykresy .
  Nie są to jednorazowe skoki przychodów wynikające np. z rozliczenia kontraktów. Warto
  zwrócić uwagę, że przychody i koszty rosną w mniej więcej stałym tempie, ale od 2012 -
  2013 roku, kiedy Spółka osiągnęła pewną masę krytyczną, wzrost wskaźników
  pokazujących zyskowność, jest bardzo duży . Obrazuje to właśnie zachodzący w Spółce efekt
  skali.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 11 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań
  lub niepowodzeń emitenta w okresie,
  którego dotyczy raport, wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki.
  Współpraca z Google, pozyskiwanie ambitnych ludzi i realizowanie nietypowych
  wdrożeń bardzo dobrze rokują dla przyszłości IAI.
  IAI Ads stworzony przy współpracy z Google dostarcza zamówienia do
  sklepów internetowych
  Bardzo interesującym wydarzeniem w czerwcu była prapremiera IAI Ads tworzonego z Google
  systemu dostarczającego ruch do sklepów internetowych . IAI Ads to nowatorski, stworzony
  przez IAI i Google system zarządzający automatycznie, w sposób optymalny ekspozycją reklam,
  kierujący wysokiej jakości ruch wprost do sklepu internetowego. Swoją wyjątkową przed-premierę
  miał 7 czerwca 2017 roku w siedzibie Google w Warszawie.
  Na spotkanie zaproszonych zostało 60 obecnych klientów IAI, w większości duzi sprzedawcy. Już na
  etapie zgłoszeń liczba uczestników została ograniczona, gdyż zainteresowanie przekroczyło
  najśmielsze wyobrażenia Spółki.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 12 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  IAI Ads to system bardzo prosty w obsłudze dla sprzedawców. Podstawowym celem jest
  nakierowanie na rentowność. Uwzględniając ogrom potencjału Google, daje nieograniczone
  możliwości wzrostu dla wykorzystujących go sprzedawców. Jest to kolejna, na przestrzeni
  ostatnich lat, innowacja IAI, która przez efekt skali w jakim działa IAI adresuje niedostępne
  powszechnie usługi, do wszystkich sklepów internetowych, które chcą sprzedawać więcej i lepiej.
  Jak to zwykle jest w przypadku IAI, opiera się na automatyzacji połączonej z elementami sztucznej
  inteligencji. Pierwsze reklamy na uprzywilejowanej, zamkniętej, grupie klientów, która zapisała się
  na spotkaniu są obecnie uruchamiane. Pełne otwarcie na wszystkich klientów IAI-Shop.com
  (IdoSell Shop) IAI Ads Spółka planuje za kilka miesięcy. Do końca 2017 roku Spółka powinna
  osiągnąć już przychody z tej usługi.
  WebCamp i PHP Camp – kolejne udane imprezy rekrutacyjne tworzące
  employeer branding
  IAI w tym roku zorganizowało WebCamp #2. Widząc olbrzymie zainteresowanie w maju został
  zorganizowany PHP Camp #1, a już w czerwcu Webcamo #3. Każda z imprez przyciągnęła grono
  kilkuset zainteresowanych osób, z których 30 wzięło udział w warsztatach, a 5 najlepszych z
  nich trafiło na staże do IAI.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 13 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  W sumie na IAI PHP Camp #1 zarejestrowało się prawie 400 osób z wielu miejsc w Polsce i zza
  granicy . Co znacznie i pozytywnie przekroczyło oczekiwania Spółki. Ostatecznie 25 uczestników
  odebrało certyfikaty ukończenia szkolenia zorganizowanego przez programistów z IAI. Sześciu
  najlepszych otrzymało dyplomy oraz zaproszenia na płatny staż. Te wyniki pokazują, że Spółka ma
  atrakcyjną ofertę nie tylko dla klientów, ale także dla ambitnych pracowników, którzy chcą z nią
  związać swoją karierę. To potwierdza, że perspektywy rozwoju Spółki są silne i stabilne.
  Następnie zorganizowany został kolejny WebCamp dedykowany frontend developerom . Tworzy to
  bardzo dobre otoczenie wokół Spółki. Kolejna impreza zwiększa świadomość marki, jest świetnym
  elementem employer branding. Dzięki takim przedsięwzięciom, stałym inwestycją i silnej marce
  IAI, Spółka pozyskuje wystarczająco wielu specjalistów do dalszego rozwoju. Potwierdza też, że
  ambitni ludzie, chcą pracować w IAI, co dobrze rokuje na przyszłość, ponieważ tak
  zbudowany zespół będzie realizował wysokiej jakości projekty.
  Prestiżowe wdrożenie IAI-Shop.com (IdoSell Shop) do sprzedaży
  stoisk na The Tall Ship Races
  Przykładem na to jak różnorodnie i swobodnie może być wykorzystane IAI-Shop.com jest
  prowadzenie sprzedaży punktów handlowych i gastronomicznych na olbrzymią imprezę jaką
  jest finał regat The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie . Finałowi regat towarzyszył Jarmark pod
  Żaglami wraz z setkami punktów handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych. Właśnie te
  miejsca były sprzedawane przez system IAI-Shop.com (IdoSell Shop).
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 14 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  W oparciu o specyficzne wymagania klienta powstał indywidualny i oryginalny sklep w ramach
  Otwarty SaaS™. Tym projektem, IAI udowadnia, że sklep internetowy to nie tylko wysyłka
  towarów, a prowadzenie specyficznej sprzedaży nie wymaga dedykowanych rozwiązań graficznych i
  biznesowych. Warto podkreślić, że sklep internetowy Żeglugi Szczecińskiej nie powstał dla tej
  jednej imprezy, a docelowo ma obsługiwać wszystkie ogólnopolskie imprezy, które Żegluga
  Szczecińska będzie organizować. Uniwersalność systemu IAI-Shop.com (IdoSell Shop) znalazła
  zastosowanie w tak niekonwencjonalnym biznesie jak internetowa sprzedaż stoisk na wielkie
  wydarzenia. To pokazuje, że IAI-Shop.com (IdoSell Shop) oferowane w Otwartym SaaS™
  znajduje coraz szersze zastosowanie. W ostatnim czasie Spółka prezentowała Inspiracje
  sklepów sprzedających serwery oraz świeże ryby. Tym razem udowadnia, że wykorzystując
  IAI-Shop.com (IdoSell Shop) może z powodzeniem sprzedawać stoiska na wielkie imprezy.
  Niestandardowe zlecenia, przyciągają kolejnych klientów oczekujących daleko idącej
  personalizacji. To przekłada się na przychody Spółki.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 15 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Komentarz Zarządu Emitenta na temat
  aktywności, jaką w okresie objętym
  raportem Emitent podejmował w obszarze
  rozwoju prowadzonej działalności, w
  szczególności poprzez działania nastawione
  na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie
  Automatyzacja i kompleksowe podejście pozwala tworzyć innowacyjne usługi,
  które zmieniają rynek.
  Fintech dla e-commerce, czyli Banking Pro automatyzuje żmudne
  księgowanie przelewów z rachunku bankowego
  FinTech jest terminem, który generuje bardzo dużo
  zainteresowania wśród inwestorów oraz spółek
  technologicznych. IAI jest pionierem łączenia rozwiązań
  typu FinTech w platformach SaaS, ponieważ już w 2011
  stworzyła podwaliny IAI Pay, czyli zintegrowanych,
  skrojonych pod sklepy internetowe usług płatności. Kolejną
  nowością, która pokazuje jak rozwiązania fintech
  sprawdzają się w praktyce w e-handlu jest projekt
  Banking Pro, który oferuje automatyczne księgowanie płatności ze zwykłych przelewów
  (masowe płatności SIMP) bez prowizji za PayByLink . Partnerem technologicznym jest ING
  Bank Śląski i trzeba podkreślić, że udało się bardzo szybko stworzyć dobrą ofertę nie dostępną do
  tej pory na rynku, a rozwiązującą realne problemy i bardzo obniżające koszty większym
  sprzedawcom internetowym.
  W dużym sklepie internetowym księgowanie przelewów zwykłych, które ciągle stanowią większość
  wolumenu wpłat w sklepach internetowych, jest jednym z ostatnich procesów wykonywanych
  ręcznie . Sprawia to, że zamówienie wysyłane jest nawet o jeden dzień później, sprzyja powstawaniu
  pomyłek i sporo kosztuje, bo czas pracowników nie jest za darmo. Korzystanie z PayByLinków ma
  za to tę wadę, że wymaga płacenia prowizji co jest dotkliwe w zamówieniach hurtowych i nie można
  umieścić linka do płatności na fakturze na termin. Po włączeniu usługi Banking Pro każdemu
  klientowi Sklepu, jeśli ten wybierze opcję zapłaty zwykłym przelewem, przypisany zostanie
  indywidualny numer rachunku bankowego, na który będzie opłacał należność za swoje
  zamówienia . Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku, ta zostanie automatycznie zaksięgowana do
  zamówienia w panelu administracyjnym IAI - Shop.com (IdoSell Shop) . Dzięki tego typu Systemowi
  Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP) księgowanie płatności dokonanych za pomocą zwykłych
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 16 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  przelewów staje się zupełnie automatyczne i nie wymaga fizycznej ingerencji przez pracownika
  sklepu. Na identycznej zasadzie działają dostawcy różnych masowych usług np. operatorzy
  telekomunikacyjni, dostawcy prądu czy gazu. Na otrzymanym od nich rachunku za wykonaną
  usługę znajduje się zawsze indywidualny numer konta bankowego, na który należy dokonywać
  opłat.
  Jednak same przelewy bankowe to tylko część rozwiązanego problemu, a IAI zawsze stara
  się podchodzić do zagadnień kompleksowo. Dlatego kolejną wprowadzoną do Bankieng Pro
  możliwością, jest księgowanie wpłat z pobrań dla Poczty Polskiej oraz obsługiwać zwroty i
  reklamacje, także bez dodatkowej prowizji oraz możliwość zlecania przelewów wychodzących dla
  zwrotów i reklamacji. System Banking Pro potrafi automatycznie księgować wpłaty z pobrań
  Poczty Polskiej i zlecać wypłaty ze zwrotów i reklamacji . Wpłaty COD (pobrania), które
  również trzeba ręcznie kontrolować i to głównie pod kątem księgowym. Klient korzystający z
  Banking Pro nie musi kontrolować ręcznie wyciągu bankowego i dopasowywać wpłat z pobrań
  Poczty Polskiej do zamówień w panelu administracyjnym IAI-Shop.com (IdoSell Shop ) .
  Wpłaty takie zostaną automatycznie powiązane z zamówieniem w oparciu o numer przesyłki, który
  Poczta Polska podaje w tytule każdego przelewu. W przyszłości planowane jest rozszerzenie
  systemu dla księgowań pobrań również dla innych kurierów. Ponadto, aby zautomatyzować
  zwroty Spółka wprowadziła możliwość zlecanie przelewów wychodzących dla zwrotów oraz
  reklamacji przez Banking PRO . Rozwiązania automatyzujące pracę są regularnie wprowadzane
  przez IAI.
  Kolejny raz IAI S.A., dzięki efektowi skali i swojej innowacyjności, kompleksowym podejściu do
  zagadnień, sprowadza usługi znane i powszechne dla dużych firm, do rynku mniejszych firm i
  oferuje je na tym rynku w atrakcyjnych kosztach. W ten sposób efektywnie zwiększa
  wydajność tych firm oraz ogranicza ich koszty działania. To przekłada się na kolejne
  zamówienia usługi IAI-Shop.com oraz na większe przychody z samych opłat za usługę
  Bankig Pro .
  IAI Pay skraca obieg gotówki, pieniądze trafiają bezpośrednio do
  sprzedającego
  Spółka w swojej ofercie ma od kilku lat system płatności
  dedykowany tylko i wyłącznie jej sklepom internetowym,
  czyli IAI Pay. Spółka wprowadza stopniowo do IAI Pay,
  czyli płatności dostępnych w sklepach internetowych
  IAI-Shop.com (IdoSell Shop) i IdoSell Booking bez
  podpisywania dodatkowych umów, ulepszenie w postaci
  szybszego przekazywania środków za zakupy
  bezpośrednio zweryfikowane konto właściciela sklepu,
  bez gromadzenia ich na tzw. saldzie BOK . Do tej pory
  wszystkie środki z IAI Pay (np. za zakupy w sklepie
  internetowym) trafiały na saldo sprzedawcy w BOK, tam
  były gromadzone i możliwe do wypłaty w dowolnym
  momencie. Od początku maja 2017, wprowadzona jest
  stopniowa zmiana w sposobie przekazywania środków za
  zamówienia przedpłacone. Dla części płatności środki nie
  będą już przekazywane na saldo BOK, tylko od razu na zweryfikowane konto bankowe Sprzedawcy .
  Przelewy na konto sprzedawcy będą odbywały się automatycznie bez ponoszenia jakichkolwiek
  opłat za wypłatę i potrzeby zgłaszania wypłaty. Czas w jakim środki trafią na konto sprzedawcy
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 17 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  zależy od tzw. sesji Elixir. Ale w systemie sklepu zamówienia będą oznaczone jako opłacone i cały
  proces będzie przebiegał automatycznie jak przy pay-by-linkach. Zapewni to dużo lepszą rotację
  gotówki w sklepach internetowych zachowując pełną automatyzację procesu płatności. T o zupełnie
  nowe podejście do płatności internetowej tworząc swoisty fintech w ramach platformy
  sklepowej, który będzie systematycznie rozbudowywany. Ułatwia np. proces zwrotu i rozliczeń
  na linii sklep – klient, ponieważ pośrednik w płatności staje się transparentny w całym
  procesie. Takie rozwiązania zwiększają sprzedaż Spółki przez prowizje od transakcji.
  Dodanie nowych, międzynarodowych systemów płatności usprawnia
  handel międzynarodowy
  Obok zupełnie nowych, fintechowych rozwiązań w Bankieg
  Pro oraz IAI Pay, Spółka dbając o możliwie szeroki
  wachlarz możliwych do realizacji scenariuszy sprzedaży,
  Sp ółka oferuje swoim klientom płatności Payeezy
  tworzony przez First Data Polska (Polcard) , z obsługą
  ponad 20 banków, wielu rodzajów kart płatniczych,
  płatności błyskawicznych BLIK oraz portfela cyfrowego
  Masterpass. Payeezy to rozwiązanie oferowane przez polski oddział operatora First Data, który od
  dekad dba o bezpieczeństwo transakcji płatniczych, oferując swe usługi w kilkudziesięciu krajach,
  procesując nawet dwa tysiące transakcji na sekundę. Jest także operatorem marki Polcard, obecnej
  na polskim rynku płatniczym od ponad 25 lat.
  Inne nowości w zakresie płatności to integracja z nowymi systemami płatności Payfort i Yandex,
  które pozwalają na obsługę płatności w wybranych krajach z regionu Europy, Azji i Bliskiego
  Wschodu . Ponadto Spółka wprowadziła obsługę płatności BLIK w IAI Pay w opcji tzw. Level 0
  (onsite payment). Dzięki niej, klient może zapłacić za pomocą BLIK bez przechodzenia na inną
  stronę, jedynie podając kod BLIK w formularzu płatności w sklepie.
  Zapewnienie wygodnych płatności pozwala zwiększać sprzedaż w sklepach, co przez prowizje
  oraz abonamenty przekłada się na wyższe przychody Spółki.
  Internetowe zakupy w jeden dzień trafiają do kupującego – teraz to
  możliwe w sklepach IAI-Shop.com (IdoSell Shop)
  Kolejna istotna zmiana zaszła w możliwościach dostarczenia przesyłek, tym bardziej że całkiem
  realne stało się odebranie przesyłki jeszcze tego samego dnia (SameDay Delivery). IAI w pełni
  wspiera dostawy tego samego lub następnego dnia dzięki integracji z X-Press Couriers, czyli
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 18 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  pioniera i lidera w przesyłkach SameDay i NextDay . Firma od początku postawiła na wyróżnienie
  się super-szybkimi dostawami. Ma tym samym największe doświadczenie w tym, jak organizować
  SameDay i NextDay Delivery wyznaczając wzorce, które od teraz mogą być w pełni obsługiwane w
  sklepie internetowym korzystającym z IAI-Shop.com (IdoSell Shop). Dzięki specjalnej obsłudze
  paczki mogą być dostarczane do klienta, nawet jeszcze w dniu złożenia zamówienia. Dzięki temu
  np. spóźniony prezent dla kogoś bliskiego można zamówić przez Internet, zamiast jechać do
  centrum handlowego. To otwiera zupełnie nowe pola do konkurencji pomiędzy sklepami
  internetowymi oraz stacjonarnymi. W sytuacji nagłych zakupów, np. popsutych butów na
  trening, wybór sklepu stacjonarnego jako szybszego rozwiązania był naturalnym odruchem
  kupującego. Możliwość dostaw tego samego lub następnego dnia zmienia ten paradygmat i
  pozwala e - handlowi sięgnąć po nowych klientów i rodzaj zakupów. Przygotowując tę
  innowacyjną integrację Spółka zaprosiła do współpracy duży sklep internetowy z obuwiem
  yessport.pl, który działa od lat w branży obuwia i akcesoriów sportowych, obsługując dziennie setki
  zamówień. To wszytko pozwoliło przygotować rozwiązania w template sklepu, które już od
  początku przygody klienta w sklepie, informują o możliwości dostawy jeszcze tego samego dnia
  istotnie wpływając na motywację zakupu. Towary możliwe do dostawy tego samego dnia są
  odpowiednio filtrowane i prezentowane. Zamówienia z dostawą tego samego dnia można sprawdzić
  już dziś w sklepie yessport.pl . Spółka, jak przy każdej nowości zwiększającej sprzedaż w
  sklepie, zarobi na prowizjach oraz większych planach abonamentowych. Dodatkowo źródłem
  dochodu są zmiany w tampletach sklepów pozwalające używać dostaw tego samego dnia.
  Metody growth hackingu zaprzęgnięte do generowania zamówień
  przez nowy program partnerski. Świetny sposób na wykorzystnia
  Influencerów i celebrytów do promocji sklepu.
  Każdy sprzedawca internetowy poszukuje nowych metod promocji, często wykorzystując współczesne
  trendy związane z growthhacking oraz wykorzystaniem celebrytów i influencerów internetowych.
  Dlatego możliwość angażowania influencerów przez kody rabatowe w stylu Ubera to tylko
  jedna ze zmian w nowym programie partnerskim w sklepach IAI-Shop.com . Pozwala to
  tworzyć wokół sklepu internetowego ekosystemu blogerów, youtuberów, gwiazd instagrama lub
  snapchata, które mogą reklamować sklep oraz uzyskiwać z tego powodu prowizję. Program
  partnerski inaczej nazywany marketingiem afiliacyjnym to model współpracy sklepu internetowego
  z influencerem (np. bloger, wydawca treści), w którym w zamian za promowanie sklepu w mediach
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 19 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  (social media, blogi, YouTube, fora internetowe) i w efekcie pozyskanie zamówienia, wypłaca
  partnerowi prowizję. To bardzo opłacalny dla sklepu model promocji, rozliczenia prowadzi się w
  modelu PPS (Pay-Per-Sale), więc tylko za efekty. Nowy program partnerski umożliwia
  udostępnianie odbiorcom influencera kodu rabatowego dzięki któremu oferta staje się wyjątkowa, a
  sam zarabiać na każdym zamówieniu w którym kod rabatowy zostanie użyty. Ponadto nowości to:
  wybór od jakich zamówień partner ma otrzymać prowizję (atrybucja Last Click), możliwość
  ograniczenia przyznawania prowizji partnerom od zamówień już pozyskanych klientów, opcja
  opóźnienia wypłaty prowizji (możliwość uniknięcia wypłacenia prowizji za zamówienia zwrócone),
  uwzględnienie zwrotów zamówień w saldzie prowizji partnera oraz przyznawanie punktów w
  programie lojalnościowym, zamiast pieniędzy. Sklepy internetowe mają kolejne nowoczesne
  narzędzie do promowania swojej oferty. Daje pełną swobodę i możliwość kreowania bardzo
  indywidualnych strategii sprzedażowych, także uwzględniając offline lub sprzedaż tylko
  jednego produktu lub ebooka w oparciu OPS (One-Page Shop – sklepu jednego towaru na
  jednej stronie). Sklepy mają pełną swobodę aby efektywnie pobudzać sprzedaż, co łączy je z
  IAI-Shop.com (IdoSell Shop) i zwiększa przychody Spółki przez prowizje oraz abonamenty.
  Zupełnie nowy moduł obsługi reklamacji w sklepach
  Znacząco odświeżony i przebudowany został także modułu reklamacji w panelach IAI-Shop.com.
  Zostały wprowadzone m.in.: łatwiejsza nawigacja po reklamacjach, grupowa zmiana statusów
  reklamacji, czy możliwość poinformowania klienta o odpowiedzi do jego reklamacji, szybki
  dostęp do reklamacji, które oczekują na akceptację, grupową zmianę statusów reklamacji, czy
  wysyłanie informacji e-mail po udzieleniu odpowiedzi do reklamacji przez obsługę sklepu
  internetowego. W ten sposób korzystanie z RMA przez obsługę sklepu internetowego staje się
  przede wszystkim bardziej funkcjonalne i przyspiesza obsługę po sprzedażową. Odpowiednie
  realizowanie zwrotów oraz reklamacji, czyli potencjalnie trudnych sytuacji w relacji z Klientem, jest
  bardzo istotne ze względu na budowanie marki sklepu oraz właśnie trwałej relacji z klientem, które
  może skutkować wieloma przyszłymi zamówieniami oraz dobrymi opiniami. Także, nawet zmiany
  przyspieszające pracę z reklamacjami są tak naprawdę inwestycjami w zwiększanie przychodów
  sklepów, a przez to wpływów z abonamentów i prowizji.
  Łatwiejsze rozliczenia dla jednostek budżetowych i korekt faktur
  W przypadku zamówień realizowanych w sklepie internetowym przez jednostki budżetowe, np. szkoły
  czy przedszkola bardzo często płatnikiem jest np. gmina - oznacza to, że dane nabywcy i płatnika są
  różne. Teraz można wystawić fakturę na takie zamówienie z odrębnymi danymi nabywcy i
  płatnika. Pozornie drobna zmiana pozwala sprawniej obsługiwać tysiące podmiotów w Polsce,
  które poszukując dostawców coraz częściej wykonują je w internecie.
  Automatyzując procesy biznesowe Spółka kilka miesięcy temu wprowadziła w pełni elektroniczny
  obieg faktur na linii sklep internetowy – kupujący. Teraz został on dodatkowo rozbudowany o
  możliwość uzależnienia zwrotu środków od tego, czy klient pobrał fakturę korygującą . Aby
  obniżyć podstawę opodatkowania wynikającą np. ze zwrotu towarów, należy posiadać potwierdzenie
  odbioru faktury korygującej przez klienta. Problem ten najłatwiej rozwiązać wysyłając klientom
  faktury elektronicznie, które od dłuższego czasu dostępne są w IAI-Shop.com (IdoSell Shop) . Dzięki
  nowym statusom dla zwrotów i reklamacji o nazwie "oczekiwanie na zatwierdzenie faktury
  korygującej", można uzależnić zwrot środków od tego, czy klient odebrał korektę faktury. Możliwe
  jest oddzielenie reklamacji i zwrotów, do których odebrane zostały przez kupujących wymagane
  dokumenty, więc sklepy wygodnie rozliczą podatkowo takie zwroty. To kolejna automatyzacja
  procesów oraz ograniczanie kosztów e-sklepów. Wiele takich udoskonaleń przekłada się na
  wzrost zamówień przez nowych klientów oraz dłuższe relacje z obecnymi klientami.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 20 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Wypożyczanie sprzętu i samochodów – nowy rynek dla
  IdoSell Booking
  Otwarciem na kolejne rynki najmu czasowego, nie tylko obiektów noclegowych, ale także rzeczy
  jest nowy szablon Wizytówki przygotowany specjalnie pod wypożyczalnie sprzętu i
  samochodów . Powstał z myślą o klientach, których działalność nie jest związana z noclegami i
  rezerwacjami. Każda wypożyczalnia samochodów, dzięki darmowej stronie Wizytówce ma
  możliwość w czytelny i przejrzysty sposób zaprezentowania swojej oferty z jednoczesną
  możliwością wypożyczenia produktów on-line. Wielojęzyczność wizytówki sprawia, że klienci z
  zagranicy bez przeszkód mogą korzystać z produktów dostępnych w wypożyczalni. Specjalnie pod
  rynek wypożyczalni wprowadzone jest wyszukiwarka osadzona na stronie głównej, dzięki temu
  klienci szybko zorientują się czy dany produkt występuje w ofercie. Listę z ofertą przygotowana jest
  tak, aby niezależnie od formatu zdjęć prezentowała się ona estetycznie. Dodatkowo na tej stronie jest
  opcja filtrowania, która pozwoli na przyglądanie oferty po typie oraz na wyszukanie przedmiotu
  rezerwacji wśród wyświetlonych. Na stronie szczegółów oferty wykorzystana jest nowa forma
  galerii, która pozwoli na szybkie przeglądanie poszczególnych zdjęć a na stronie kontakt prezentacja
  informacji na temat wszystkich wypożyczalni. Nowe rozwiązania pokazują szeroki wachlarz
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 21 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  zastosować IdoSell Booking oraz przyciągają nowych klientów. Są komplementarne ze nowymi
  rozwiązaniami w cenniku, które pozwalają opłacać nie prowizję za najem, ale każdą sztukę
  oferowanego towaru.
  Kody rabatowe zachęcają do rezerwacji w IdoSell Booking
  System rezerwacyjny IdoSell Booking zyskał narzędzie promocyjne, dzięki któremu można
  tworzyć kampanie promocyjne z kodami rabatowymi. Kody rabatowe to jedna z
  popularniejszych form udzielania rabatów. Korzystanie z nich, tworzy element ekskluzywności, bo
  aby z nich skorzystać klient musi poznać lub otrzymać kod rabatowy, który stanowi przepustkę do
  niższych cen lub specjalnych przywilejów. Kampanią rabatową mogą być objęte wybrane lub
  wszystkie produkty w ofercie. Przygotowując kampanię rabatową obiekt noclegowy może: wskazać,
  których przedmiotów rezerwacji lub dodatków, dotyczą kody rabatowe, przy jakich parametrach
  rezerwacji mogą być wykorzystane (np. od 5 dni, na rezerwacje zaczynające się określonego dnia),
  jak długo będą aktywne, czy są to kody jednorazowego użytku, czy do wielokrotnego wykorzystania
  (np. jeden kod dla wszystkich czytelników jakiegoś bloga turystycznego). Kody rabatowe można
  wygenerować automatycznie przy wykorzystaniu kreatora kodów rabatowych lub wprowadzić je
  ręcznie, kiedy ich nazwa musi mieć znaczenie. Kody rabatowe wyraźnie przekładają się na
  sprzedaż, przez swoją unikalność pozwalają śledzić konwersję oraz analizować źródła ruchu,
  kierowanego do Widgetu (kalendarza rezerwacji) ośrodka noclegowego. Dzięki kodom dużo
  łatwiej zbudować stałą relację z użytkownikami, aktywizować do ponownej wizyty gości,
  którzy dawno nie byli w ośrodku oraz kierować oferty specjalne, do zawężonej, sprecyzowanej
  grupy klientów. Te wszystkie działania przekładają się na zwiększenie sprzedaży przez IdoSell
  Booking, a to przez opłaty prowizyjne, na zwiększenie przychodów IAI S.A.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 22 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Automatyzacja optymalizująca zajętość ośrodka zwiększa sprzedaż
  miejsc noclegowych
  Ciekawą nowości optymalizującą sprzedaż w ośrodkach noclegowych jest opcja wypełniania luk
  dostępności pomiędzy rezerwacjami . Jeżeli ośrodek noclegowy korzystał z możliwości ustawiania
  restrykcji w planie cenowym określając np. minimalną długość rezerwacji na 4 dni, to z czasem
  zdarzało się, że powstawały pomiędzy rezerwacjami wolne luki np. dwu- lub trzydniowe. Teraz,
  dzięki nowej opcji będzie można zoptymalizować obłożenie i wypełnić wolne luki rezerwacjami
  zwiększając sprzedaż noclegów. A puste dni w kalendarzu, przełożyć na realne przychody
  ośrodka oraz, przez prowizje, także IAI. Wystarczy, że zarządca miejsca noclegowego wykorzysta
  opcję pozwalającą na złożenie rezerwacji krótszej niż wymagana. Ważnym założeniem tej
  funkcjonalności jest fakt, że umożliwienie przyjęcia rezerwacji na krótszy termin następuje dopiero
  w momencie, gdy system stwierdzi, że nie ma możliwości przyjęcia dłuższej rezerwacji, wymaganej
  w ofercie wiodącej. Także, jest to rozwiązanie korzystne dla wszystkich i kolejny raz
  automatyzujący procesy w sprzedaży przez internet. Co więcej, będzie to robić sprawniej i
  szybciej niż człowiek, więc może realnie zwiększyć obłożenie i przychody klientów
  IdoSell Booking.
  Więcej języków w Widgecie pomagają w międzynarodowej turystyce
  Wizytówka oraz Kalendarz rezerwacji (Widget) w http://www.idosell.com/pl/booking są teraz
  obsługiwan e w trzech kolejnych językach: hiszpańskim, francuskim i rosyjskim . Do tej pory
  była możliwość szybkiego włączenia w Kalendarzu Rezerwacji (Widget) i w Wizytówce obsługi
  języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Bezpłatnie zostały dodane kolejne trzy: hiszpański,
  francuski i rosyjski. Tłumaczenia obejmują również wiadomości email. W turystyce kwestia
  wielojęzyczności jest czymś naturalnym. Im więcej języków jest obsługiwanych, tym większa jest
  szansa na przyciągnięcie nowych gości oraz wdrożeń IdoSell Booking na nowych rynkach
  geograficznych. To przekłada się na przychody Spółki z prowizji oraz abonamentów.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 23 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Integracja z HomeToGo – pierwsza taka w Polsce
  Aby zwiększać ruch do strony ośrodka noclegowego, Spółka
  przygotowała integrację z HomeToGo. HomeToGo to
  największa na świecie wyszukiwarka miejsc noclegowych,
  która skupia oferty ponad 250 portali internetowych , m.in.
  takich jak : booking.com, interhome.pl, casamundo.pl,
  novasol.pl, belvilla.pl. Stanowi ona doskonałe narzędzie dla
  osób poszukujących noclegów na własną rękę. Można w niej
  znaleźć zarówno domy, apartamenty wakacyjne, jak i hotele. Serwis jest dostępny w wielu krajach, a
  szczególnie jest popularny w Niemczech. Dzięki integracji z IdoSell Booking z HomeToGo oferta
  ośrodka noclegowego może być wyświetlana na liście wyników wyszukiwania w HomeToGo.
  Wybranie oferty z listy znalezionych w HomeToGo otworzy bezpośrednio na stronie portalu
  Kalendarz rezerwacji (Widget) gdzie będzie można od razu dokonać rezerwacji. To eliminuje do
  zera wszelkie problemy z overbookingiem. Włączenie oferty nic nie kosztuje. Generowanie
  wysokiej jakości ruchu do hoteli korzystających z Widgetu IdoSell Booking przekłada się na
  rezerwacje, a te przez opłaty prowizyjne i abonamentowe na przychody IAI S.A.
  Integracja S4H Hotel z IdoSell Booking pozwala pozyskiwać kolejnych
  klientów
  Kolejny system obsługi hoteli został zintegrowany z IdoSell Booking. Oprogramowanie S4H Hotel
  to kompleksowy system zarządzania obiektem hotelowym o prostej i przejrzystej obsłudze ,
  który z powodzeniem może być stosowany w: hotelach, motelach, pensjonatach, domach
  wypoczynkowych czy sanatoriach. Sprawdza się doskonale zarówno w pojedynczych hotelach, jak i
  sieciach hoteli. Połączenie programu z panelem IdoSell Booking za pośrednictwem Booking Bridge
  w wersji 3.6 pozwoli na rozszerzenie możliwości składania rezerwacji w obiekcie o rezerwacje
  online za pomocą Kalendarza Rezerwacji (widget), ale także pozwoli np. na wykorzystanie
  możliwości Channel Menagera IdoSell Booking, który wszystkie informacje otrzymane z programu
  S4H będzie wykorzystywał do aktualizowania nie tylko informacji na wizytówce WWW obiektu, ale
  także zaktualizuje oferty obiektu w innych serwisach, m.in. Booking.com, Expedia.com,
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 24 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  TripAdvisor, eholiday.pl czy BookApart.com. Daje to możliwość łatwiejszej sprzaży IdoSell
  Booking do wielu hoteli korzystających z S4H Hotel, jako uzupełnienie pozwalające na lepszą
  sprzedaż internetową oraz stronę internetową hotelu.
  Kolejne usprawnienie dla międzynarodowej turystyki – dynamiczne
  wyliczanie cen w walutach
  Przy międzynarodowej turystyce i rozliczeniach w różnych walutach, do utrzymania odpowiednich cen
  potrzebne są aktualne kursy walutowe. Dlatego IAI dla klientów IdoSell Booking zmieniła
  obsługę sprzedaży wielowalutowej, wprowadzając dynamiczne wyliczanie cen w walutach
  obcych zgodnie z średnim kursem NBP lub EBC . Nie ma więc konieczności ręcznego
  aktualizowania kursów walut, co znacznie ułatwia obsługę i rozliczanie klientów
  międzynarodowych. W nowej wersji w panelu właściciel ośrodka wskazuje jedną walutę główną, w
  której podaje wszystkie ceny (np. PLN) oraz wybiera sposób automatycznego przeliczania na
  poszczególne waluty. Przeliczanie może odbywać się tak jak dotychczas po kursie wskazanym przez
  właściciela ośrodka lub po kursie NBP lub EBC. Ponownie, każda automatyzacja oraz ułatwienie
  przy obsłudze gości zagranicznych przekłada się na wyższą konwersję generowaną przez
  Widget IdoSell Booking, a to na wyższe prowizje i przychody Spółki.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 25 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Przedmiot działalności Spółki
  Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dostarczanie usługi IAI-Shop.com (za
  granicą IdoSell Shop), czyli platformy do prowadzenia sprzedaży towarów w Internecie
  oraz IdoSell Booking czyli usługi do sprzedaży rezerwacji w obiektach noclegowych przez
  Internet.
  IAI-Shop.com (IdoSell Shop) pozwala na prowadzenie wielu niezależnych sklepów, na dowolnej
  liczbie rynków i krajów, w dowolnej liczbie wersji językowych, walutowych i w oparciu o
  wbudowany system magazynowo-finansowy. Jest to obecnie najbardziej zaawansowany i
  rozbudowany system do prowadzenia sprzedaży internetowej na świecie. IAI - Shop.com
  (IdoSell Shop) ma między innymi następujące funkcje i możliwości:
   sprzedaż detaliczna,
   sprzedaż międzynarodowa,
   sprzedaż hurtowa, cross-docking i dropshipping
   dostarczanie wartościowego ruchu do sklepu przez IAI Ads
   prowadzenie sprzedaży przez urządzenia mobilne,
   prowadzenie sprzedaży w modelu omni-channel,
   komplet narzędzi do prowadzenia sprzedaży i marketingu wielokanałowego,
   sprzedaż kasowa w punktach sprzedaży detalicznej (POS),
   zarządzanie magazynem i logistyką (WMS, MRP),
   zarządzanie przepływem pracy (WFM),
   zarządzanie treścią na stronie (CMS),
   zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
   raportowanie menadżerskie,
   obsługa reklamacji (RMA),
   integracja z systemami kurierów, aukcji, porównywarek cen, systemami płatności.
   zintegrowane płatności internetowe (Płatności IAI) oraz usługi kurierskie (IAI Broker)
   system inteligentnych rekomendacji produktowych – IAI RS
   obsługa zwrotów od klienta do sklepu internetowego
   sprzedaż na portalu społecznościowym Facebook.com.
  IdoSell Booking pozwala na obsługę przez Internet oraz mobilnie rezerwacji w obiekcie noclegowym
  lub rezerwacji sprzętu, rzeczy lub samochodów, składanych przez klientów przez wiele kanałów:
  na stronie internetowej obiektu, mobilnie lub przez portal Facebook. Usługa działa na podstawie
  widgetu, który w łatwy sposób można osadzić na dowolnej stronie internetowej lub stronie
  Wizytówce stworzonej przez IAI. Spółka czerpie przychody głównie z prowizji za zrealizowane
  rezerwacje oraz abonamenty. Wśród głównych cech IdoSell Booking należy wymienić:
   Wielojęzyczną, darmową wizytówkę RWD lub Łatwą integracja z dowolną witryną
   Zarządzanie obiegiem rezerwacji
   Mobilność: aplikacja mobilna pozwalająca zarządzać rezerwacjami oraz interface widgetu
  przygotowany pod kątem urządzeń mobilnych
   Przyjazny i prosty interfejs obsługiwany po polsku, niemiecku i angielsku
   Bezpieczny system płatności obsługujący wiele walut i sposobów rozliczeń
   Wersję mobilna, RWD Widgetu i wizytówki
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 26 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
   Możliwość uruchomienia strony wizytówki z własną grafiką, template i we własnej domenie plus
  personalizacja wyglądu
   Zarządzanie systemem przez wielu pracowników (PMS)
  IAI-Shop.com (IdoSell Shop) oraz IdoSell Booking tworzone są według najnowocześniejszych
  technologii internetowych. Model usługi oparty jest o SaaS (ang. Software as a Service) oraz
  cloud computing (tzw. chmura). Dzięki temu wszystkie programy i usługi oferowane przez
  Spółkę współpracują ze sobą, dając efekt synergii. Kluczowa dla sukcesu finansowego Firmy
  jest strategia sprzedaży usługi, oparta na wynajmie aplikacji (SaaS), a nie na jej
  jednorazowej sprzedaży. Wymusza ona nowoczesne i skuteczne podejście do zarządzania
  firmą, projektami, relacjami z klientami oraz generuje pozytywny, stale rosnący i
  zapewniający bezpieczeństwo finansowe przepływ gotówki.
  MODEL BIZNESOWY IAI S.A .
  Źródło: IAI Spółka Akcyjna.
  Miesięczny koszt wynajmu IAI-Shop.com (IdoSell Shop) dla jednego sklepu wynosi od 149 zł netto
  w najniższym planie taryfowym do 9999 zł netto w najwyższym standardowym planie
  taryfowym, w cenie wliczona jest opłata za dedykowany serwer wirtualny. Ponad to oferowane
  są indywidualnie, niestandardowe plany dla najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo
  Firma dostarcza rozwiązania do prowadzenia wielu sklepów naraz oraz elementy dodatkowe
  systemu, za które klienci wnoszą dodatkowe opłaty. Więcej informacji znajduje się w cenniku na
  stronach internetowych Spółki .
  Wdrożenia nowych sklepów prowadzone są według wypracowanych reguł, które gwarantują
  przewidywalny koszt, czas i jakość. Ceny wdrożeń różnicują się według czasu, jaki potrzebny
  jest na przygotowanie sklepu w wybranym pakiecie graficznym. Najtańsze wdrożenie nie
  zawiera prac graficznych, mając naliczoną tylko opłatę aktywacyjną (599 zł netto lub 0 złotych
  przy umowie zawarte , ale pozwala na stworzenie bardzo zindywidualizowanego wyglądu sklepu
  i aplikacji mobilnej. Istnieje też możliwość stworzenia indywidualnego pakietu wdrożeniowego o
  ustalonym przez klienta zakresie i budżecie. Podobnie w IdoSell Booking możliwe jest
  wykupienie kompleksowej usługi konfiguracji oraz wdrożenia własnej strony Wizytówki obiektu
  w bardzo atrakcyjnej cenie . Ceny wdrożeń są atrakcyjne i przystępne zarówno dla małych, jak i
  średnich oraz dużych klientów. Standaryzacja procedur zapewnia możliwości masowej obsługi
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 27 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  klienta. Wszystkie prace i usługi, które wykonuje Spółka są kalkulowane pod względem
  rentowności godziny pracy poświęconej realizacji danego zadania. Kalkulacja dotyczy cen
  wdrożeń, na które składają się czas pracy grafików, instalacje sklepów, opłaty abonamentowe,
  obejmujące pracę administratorów, pracę działu wsparcia oraz wszelkie zmiany programistyczne
  i graficzne w sklepach. Dzięki jasnej polityce cenowej Spółka osiąga rentowność z każdej
  przepracowanej godziny, zapobiegając rozliczaniu klientów według różnych stawek.
  Wdrożenia usług IdoSell Booking opierają się model prowizyjny lub ryczałtowy (zależnie od
  wielkości biznesu klienta i jego wygody) oraz opłaty za usługi dodatkowe, na przykład
  graficzne. Duzi klienci mogą skorzystać z opłat abonamentowych, kalkulowanych
  indywidualnie , wtedy nie ponoszą opłat prowizyjnych. W modelu prowizyjnym, prowizja
  pobierana jest tylko za rezerwacje złożone przez Widget oferowany za pomocą usługi. Klienci
  IdoSell Booking ponoszą opłatę 49 zł rocznie oraz 1% od wartości rezerwacji, więcej informacji
  znajduje się na cenniku na stronach internetowych Spółki .
  Wszystkie sklepy tworzone w oparciu o IAI-Shop.com (IdoSell Shop) oraz usługi z zakresu
  IdoSell Booking cechują się architekturą pozwalającą na bardzo dobre indeksowanie i
  pozycjonowanie sklepu w wyszukiwarkach internetowych. Cechą wyróżniającą IAI-Shop.com
  jest możliwość bardzo elastycznego dopasowania do profilu i branży niemal każdego
  klienta. IAI jest liderem w wielu rozwiązaniach integracyjnych. Rozwiązania są tworzone w
  myśl idei Otwartego Software as a System, pozwalając na integrację wielu różnych usług od
  wielu różnych innych podmiotów, np.: agencji interaktywnych, firm zajmujących się
  usługami internetowymi takimi jak systemy CRM lub usług kurierskich. Otwarta
  architektura pozwala na tworzenie wielu nowych zastosowań, ciekawych wdrożeń i tworzy w ten
  sposób ekosystem obok obu usług Emitenta. W ten sposób Emitent buduje naturalne, nowe
  kanały sprzedaży swoich usług.
  Dodatkowo IAI w ramach swojej oferty oferuje klientom dodatkowo płatne zintegrowane usługi
  płatności elektronicznych (IAI Pay), usługi kurierskie (IAI Broker), wysyłkę SMS czy
  zakup SSL. Jest to źródło dodatkowych przychodów dla Spółki, które jest pochodną
  przychodów obsługiwanych sklepów. Usługi te są oferowane w bardzo atrakcyjnych cenach,
  dzięki temu, że Spółka reprezentuje obsługiwane firmy w negocjacjach jako lider grupy
  zakupowej. To pozwala już małym sklepom osiągnąć korzystne warunki finansowe przy
  usługach pośrednictwa płatności lub zakupie usług kurierskich.
  Spółka jest także liderem technologicznym na rynku rozwiązań do internetowej sprzedaży
  międzynarodowej. Wchodząc na rynki zagraniczne, szczególnie Wielką Brytanię i Irlandię,
  Spółka stworzyła szereg rozwiązań do eksportu towarów sprzedawanych przez Internet,
  które teraz wykorzystywane są przez jej polskich klientów. Są to przede wszystkim
  wielojęzyczne maski sklepów, pełna obsługa wielowalutowości, usług kurierskich, stref
  czasowych oraz integracje z międzynarodowymi potentatami e-handlu jak Amazon lub eBay
  (oraz kilka innych porównywarek) i usługami pośrednictwa w płatnościach elektronicznych.
  Kolejnym wyróżnikiem oferty IAI na rynku jest kompleksowa obsługa marketingu
  wielokanałowego (multi-channel) i integracji sprzedaży internetowej i tradycyjnej
  ( omnichannel ) oraz s przedaży towarów wirtualnych (muzyka, e-booki , także jako OPS –
  One Page Shop, czyli sklep tylko dla jednego towaru ) . Usługa IAI-Shop.com (IdoSell Shop)
  pozwala na jednoczesną sprzedaż w wielu kanałach dystrybucji: od tradycyjnych sklepów
  internetowych, przez tematyczne specjalistyczne sklepy internetowe, sklepy multibrandowe,
  programy lojalnościowe, partnerskie, sprzedaż mobilną, aukcje internetowe, porównywarki, f-
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 28 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  commerce i wiele innych możliwości. Dzięki zaawansowanym narzędziom raportowania
  wyników oraz testom A/B klienci Spółki uzyskują dokładne wyniki prowadzonej sprzedaży i
  mogą skupiać się na optymalnych dla nich rozwiązaniach. Dodatkowo w pełni wspiera i
  automatyzuje dropshipping i cross-docking - czyli logistyka bez magazynu . Dropshipping i
  cross-docking to dwa podejścia do sprzedaży, w których sklep internetowy sprzedaje towar
  którego fizycznie nie posiada. Te rozwiązania szczególnie polecane są dla sklepów
  zaczynających swoją działalność oraz już funkcjonujących, a chcących poszerzyć swój
  asortyment.
  Spółka oferuje również aplikacje pomocnicze, które wspomagają korzystanie z IAI-Shop.com
  (IdoSell Shop) i działają w jednej chmurze programów, idealnie współpracując ze sobą. Takimi
  aplikacjami są:
   Bridge - praktycznie bezobsługowy program komunikujący sklep IAI-Shop.com z wewnętrznym
  programem fakturowo-księgowym klienta. Pozwala na kontrolę nad ofertą, magazynem, oraz
  obsługiwanie zamówień z Internetu bezpośrednio z systemu f-k lub zarządzania hotelem.
  Automatyczna wymiana danych o cenach, stanach magazynowych, rezerwacjach i zamówieniach
  pozwala klientom skoncentrować się na sprzedaży. Dowiedz się więcej o Bridge na stronie WWW
  IAI S. A.
   IAI POS - aplikacja do obsługi kasowej sklepu i odbiorów osobistych, realizując strategię omni-
  channel. Dzięki współpracy z drukarkami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych, z
  powodzeniem zastąpi inny system sklepowy, zwłaszcza jeżeli firma ma wiele punktów kasowych.
  POS korzysta z gospodarki magazynowej IAI-Shop.com, co pozwala na automatyczną wymianę
  informacji i synchronizację stanów magazynowych ze sklepem internetowym. Dodatkowo
  program pozwala na pracę bez stałego połączenia z Internetem. Dowiedz się więcej o POS na
  stronie WWW IAI S.A.
   IAI Downloader – program służący do importowania i aktualizowania oferty na podstawie danych
  pochodzących od dostawcy. Aplikacja łączy sklep z hurtownią, pobiera ofertę wraz z cenami,
  opisami i zdjęciami oraz w kilka chwil umieszcza ją w Twoim sklepie. Automatycznie
  przeprowadza także kolejne aktualizacje danych w sklepie, w razie zmiany dostępności i cen
  produktów w hurtowniach. IAI Downloader działa w oparciu o stworzony przez IAI S.A. format
  IOF ( więcej o IOF ) , a także o formaty XML i CSV. Program IAI Downloader jest przeznaczony
  dla sklepów, które chcą zautomatyzować proces importowania i aktualizowania oferty od
  dostawców. Oprócz kompleksowych integracji z hurtowniami, IAI Downloader pozwala
  przeprowadzać jednorazowe importy towarów (np. w przypadku przenoszenia towarów do sklepu
  IAI-Shop.com z poprzenio używanej platformy), oraz masowe aktualizacje na istniejących już w
  Panelu Administracyjnym IAI-Shop.com towarach. Dowiedz się więcej o Downloderze na
  stronach IAI S.A.
   IAI Printer - to zewnętrzna aplikacja uruchamiana w środowisku Windows po stronie klienta.
  Działa jako serwer wydruku paragonów fiskalnych i dokumentów sprzedaży z panelu
  administracyjnego oraz z aplikacji pomocniczej IAI POS i IAI Scanner. Zaletą aplikacji jest szybki
  proces konfiguracji drukarek oraz prosty mechanizm działania - jako usługi nasłuchującej na
  określonym porcie i adresie IP. Dowiedz się więcej o IAI Printer na stronach IAI S.A.
   IAI Scanner - Podstawą działania każdego dużego sklepu jest system WMS do obsługi magazynu i
  procesu realizacji zamówień, zwrotów i reklamacji. Aby sprawnie nim zarządzać i automatyzować
  pracę obsługi stworzono specjalne urządzenia - kolektory danych. Spółka stworzyła własny
  system, instalowany na kolektorach danych, który spina w całość zdarzenia zachodzące w hali
  magazynowej z tymi, które odpowiadają za pracę całego sklepu internetowego. IAI Scanner to
  aplikacja, która umożliwia wykorzystanie kolektora danych używanego przez duże sklepy
  internetowe. IAI Scanner został stworzony dla dużych sklepów internetowych, które codziennie
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 29 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  zarządzają dużą liczbą dostaw oraz zamówień od klientów. IAI Scanner kładzie kres długim i
  żmudnym procesom logistycznym związanym z przyjmowaniem oraz wydawaniem towarów oraz
  inwentaryzacją. Redukcja czasu wykonywania operacji magazynowych. Efektywniejsza i
  bezpieczniejsza obsługa logistyki. Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów ludzkich. Dowiedz
  się więcej o IAI Scanner na stronach IAI S.A.
   IAI ERP Exporter - to darmowa dla wszystkich klientów IAI-Shop.com (IdoSell Shop) aplikacja,
  dzięki której sklep pobierze z panelu administracyjnego IAI-Shop.com dokumenty magazynowe,
  sprzedaży oraz wpłat i wypłat w uniwersalnym formacie EDI++ (EPP). W ten sposób pobrane
  pliki szybko można zaimportować do swojego programu sprzedażowo-magazynowego, czy
  przekazać do swojego biura rachunkowego. IAI ERP Exporter skraca czas przepływu dokumentów
  i automatyzuje proces pobierania ich w formie elektronicznej. Dzięki zastosowaniu Java, można
  go uruchomić na dowolnym systemie operacyjnym, w tym Windows, MacOS i Linux. Dowiedz
  się więcej o IAI ERP Exporter
   Aplikacje mobilne sklepów internetowych - Dzięki aplikacji mobilnej dla IAI-Shop.com
  (IdoSell Shop) konsument jest na bieżąco z najnowszymi promocjami i trendami, niezależnie od
  czasu i miejsca, w którym się znajduje. Może też szybko i bezpiecznie złożyć zamówienie.
  Interfejs aplikacji tworzony jest na wzór wersji mobilnej lub RWD sklepu, co pozwala zachować
  spójność identyfikacji wizualnej marki. Aplikacja projektowana jest na platformy App Store
  (iPhone) oraz Google Play (Android).
   Mobilna aplikacja do zarządzania rezerwacjami IdoSell Booking - aplikacja na iPhone i
  Android pozwala na obsługę rezerwacji, bez potrzeby logowania się do panelu administracyjnego,
  w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki możliwości pracy w trybie offline, dodawaniu i zarządzaniu
  rezerwacjami, blokowaniu dostępności terminów, automatycznej synchronizacja oraz
  nieskomplikowanemu i intuicyjnemu interfejsowi sprawdza się w szybkim zarządzaniu obiektami
  noclegowymi. Więcej na stronach IAI S.A.
   IdoSell Booking Bridge - aplikacja dedykowana dla właścicieli obiektów noclegowych, którzy
  korzystają z systemu X2Hotel firmy Adith, KWHotel Standard firmy Kajware lub S4H Hotel
  firmy S4H Spółka z o.o. IdoSell Booking Bridge łączy panel programu rezerwacji hotelowej
  IdoSell Booking z oprogramowaniem hotelowym, przenosząc do niego informacje o rezerwacjach,
  cenach i danych klientów oraz w drugą stronę przenosząc do internetu informacje o wolnych
  miejscach i terminach. Pozwala na prowadzenie równolegle rezerwacji offline i on-line. IdoSell
  Booking Bridge jest aplikacją dla systemu operacyjnego Windows, instalowaną i uruchamianą na
  stacjonarnym komputerze. Dowiedz się więcej o IdoSell Booking Bridge .
  Istotnym aspektem działalności Spółki jest fakt, iż zamiast sprzedawać swój produkt, wynajmuje go
  oferując przy tym szereg usług związanych z projektowaniem, przygotowaniem oraz hostingiem
  stron. Dzięki takiej organizacji klient otrzymuje kompleksową obsługę od etapu
  projektowania strony aż do etapu administrowania już istniejącą platformą oraz ma dostęp
  do licznych aktualizacji oferowanych przez IAI S.A., automatycznie instalowanych przez
  IAI S.A. każdemu klientowi, bez potrzeby kupowania kolejnych, nowych, produktów.
  Natomiast Spółka zyskuje liczną grupę stałych klientów, którzy generują dla Spółki
  regularne przychody . Obie usługi, IAI-Shop.com (IdoSell Shop) i IdoSell Booking tworzone są
  według najnowszych trendów panujących w Internecie. Model usług oparty jest o SaaS. Dzięki
  temu wszystkie programy i usługi oferowane przez Spółkę współpracują ze sobą generując
  efekty synergii. Cennik usług oferowanych przez IAI S.A. został opracowany tak, aby usługa
  IAI - Shop.com (IdoSell Shop) była przystępna cenowo zarówno dla małych, jak i bardzo dużych
  sklepów internetowych. Koszt wdrożenia nowego sklepu zależy przede wszystkim od stopnia
  jego skomplikowania. Koszt utrzymania zależy m.in. od ilości towarów oraz ruchu
  generowanego przez sklep - większy klient płaci więcej. Z kolei usługi serwisowe i integracyjne
  naliczane są proporcjonalnie do czasu, jaki jest potrzebny na wprowadzenie zmian w programie
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 30 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  lub wyglądzie sklepu. Każdy klient obciążany jest taką samą stawką godzinową za pracę
  grafików lub programistów.
  Analizując zmiany w strukturze rynku w Polsce oraz informacje płynące od klientów można
  zauważyć, że zdecydowanie rośnie popyt na usługi kierowane do hurtowni sprzedających przez
  Internet (tzw. Sklepy B2B). Klienci zwracają również większą uwagę na usługi zaawansowane i
  gotowi są za nie więcej płacić. Aż 90% przedsiębiorstw zaopatruje się w Internecie. Coraz więcej
  nowych firm planuje otworzyć swoje sklepy internetowe. Spółka IAI przewiduje, że dzięki
  usługom integracyjnym oraz systemowi IAI-Shop.com (IdoSell Shop), który umożliwia
  sprzedaż hurtową i detaliczną, wiele z firm planujących rozpocząć działania B2B w
  Internecie skorzysta z jej rozwiązań.
  Z analizy rynku wynika, że coraz mniej sklepów internetowych korzysta z oprogramowania
  darmowego lub wytwarzanego we własnym zakresie. Firmy zdecydowanie częściej decydują się
  na zakup gotowych rozwiązań. Koszty dostosowywania i rozwijania oprogramowania wewnątrz
  firmy handlowej są nieproporcjonalnie wysokie w porównaniu z zakupem lub wynajmem
  gotowego systemu sprzedaży w SaaS. Popularne programy oferowane jako open-source tj.
  Prestashop lub Magento nie są darmowe a na pewno nie są tanie we wdrożeniu i utrzymaniu.
  Klient ponosi koszty nie tylko samej licencji, ale również jej konfiguracji, dostosowania do
  własnych potrzeb oraz wykorzystania infrastruktury serwerowej. Koszty takiego sklepu w
  oparciu o Magento mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Cieszą się pewną
  popularnością z uwagi na to, że są otwarte i są przedstawiane jako rozwiązania w pełni
  dostosowalne do potrzeb klientów. Jednak ze względu na wysoką cenę oraz często problemy z
  dalszym rozwojem oraz kosztami instalacji i utrzymania, nie trafiają do szerokiego grona
  klientów. . Dużą wadą systemów otwartych jest to, że pochodzą z USA i pomimo utworzenia
  polskich wersji językowych, nie oddają w pełni realiów panujących w Unii Europejskiej.
  Przejawia się to przede wszystkim w braku wsparcia dostaw, firm kurierskich, zarządzaniu
  podatkiem VAT. Tworzone są przez wielu informatyków na całym świecie, którzy sami zwykle
  nie prowadzą sklepu internetowego, przez co wiele funkcji, które posiadają systemy, jest
  bezużytecznych. Wszystkie te aspekty podnoszą całkowity, realny koszt utrzymania i korzystania
  z systemu opartego o rozwiązania otwarte.
  W zakresie dostaw infrastruktury, IAI S.A. współpracuje z wysoce wyspecjalizowanymi firmami.
  Głównym dostawcą Spółki w zakresie infrastruktury serwerowej jest jeden z największych i
  najnowocześniejszych dostawców usług hostingu serwerów w Europie. Ze względu na
  działalność czysto usługową IAI S.A. nie posiada dużej grupy dostawców. Prace związane z
  IAI - Shop.com wykonuje we własnym zakresie.
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 31 / 32


  IAI S.A.
  ul. Piastów 30
  71-064 Szczecin (Polska)
  Struktura akcjonariatu
  W obrocie na NewConnect znajdują się akcje serii B i C.
  Struktura udziałów w kapitale zakładowym na 14 sierpnia 2017 r.
  Seria A Seria B i C
  (dopuszczone do
  obrotu na NewConnet) Łączna liczba
  akcja Udział
  Procentowy
  Paweł Fornalski 4 893 750 543 650 5 437 400 66,67%
  Sebastian Muliński 1 856 250 209 816 2 066 066 25,33%
  Pozostali Akcjonariusze 652 769 652 769 8,00%
  Razem 6 750 000 1 406 235 8 156 235 100,00%
  Struktura głosów na WZA na 14 sierpnia 2017 r.
  Akcje serii A są imienne i uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2:1. W związku z tym struktura
  głosów na WZA przedstawia się następująco:
  Głosy na WZA Udział procentowy
  Paweł Fornalski 10 331 150 69,31%
  Sebastian Muliński 3 922 316 26,31%
  Pozostali Akcjonariusze 652 769 4,38%
  Razem 14 906 235 100%
  Z uwagi na wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu, dominujący
  akcjonariusze IAI S.A. tj. Paweł Fornalski (Prezes Zarządu) i Sebastian Muliński (Wiceprezes
  Zarządu) posiadający wtedy odpowiednio 66,67% i 25,29% udziału w kapitale zakładowym,
  złożyli zobowiązania w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności wszystkich posiadanych
  dotychczas akcji IAI Spółka Akcyjna. Akcjonariusze wymienieni powyżej zobowiązali się, że w
  terminie do dnia 30 września 2012 roku nie dokonają, nie obciążą oraz nie będą zawierać
  żadnych umów, które dotyczyłyby zbycia lub obciążenia jakiejkolwiek z posiadanych przez nich
  akcji serii A oraz B.
  Paweł Fornalski, Prezes Zarządu
  Sebastian Muliński, Wiceprezes Zarządu
  Raport kwartalny IAI S.A. za okres od 1 kwietnia 2017 do 30 czerwca 2017 r.
  Więcej informacji w dziale Relacje inwestorskie na www.iai-sa.com
  Strona 32 / 32


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:IAI SA
ISIN:PLIAI0000014
NIP:8522470967
EKD: 62:09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: al. Piastów 30 71-064 Szczecin
Telefon:+48 91 4436600
www:www.iai-sa.com
Komentarze o spółce IAI
2019-02-17 04-02-46
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649