Raport.

HETAN TECHNOLOGIES SA (17/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2017r., ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 20.09.2017r.

Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 21.08.2017r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło ogłosić przerwę w obradach do dnia 20.09.2017r. do godziny 10.00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w siedzibie Spółki.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mateusza Kierzkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pan Mateusz Kierzkowski stwierdził, że uchwała została podjęta. Pan Mateusz Kierzkowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. UCHWAŁA NUMER 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. UCHWAŁA NUMER 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. UCHWAŁA NUMER 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia, b. zmian w składzie Rady Nadzorczej, c. umorzenia akcji własnych Spółki, d. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki, e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.


  UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 roku udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje : § 1 Upoważnić i zobowiązać Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych Spółki w liczbie nie większej niż 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych. § 2 Zarząd HETAN TECHNOLOGIES S.A. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach: 1. łączna liczba nabywanych akcji: nie więcej niż 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. 2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3.000.000zł (trzy miliony złotych). 3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. 4. upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 października 2017r. 5. nabycie akcji nastąpi po cenie nie wyższej niż 0,03 (trzy grosze) za każdą akcję. 6. akcje nabywane będą na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. § 3 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z warunkami niniejszej uchwały. 2. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę


  151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. UCHWAŁA NUMER 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HETAN TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 20 września 2017r. do godziny 10:00. Obrady Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w tym samym miejscu w siedzibie Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 151.664.419, liczba głosów z tych akcji wynosi 151.664.419, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 57,63 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 57,63 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 151.664.419 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Hetan Technologies SA
ISIN:PLHTNTH00019
NIP:8971768676
EKD: 64.2 telekomunikacja
Adres: Ul. Marszałkowska 58 00-845 Warszawa
Telefon:+48 22 390 58
www:www.hetan.pl
Komentarze o spółce HETAN TECHNOLOGIES
2018-07-17 18-07-04
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649