Raport.

GRUPA RECYKL SA (13/2017) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2017 r.

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:
REC_110817_raport_kwartalny_2 kwartał 2017

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 1 z 25


  Grupa RECYKL S.A.
  z siedzibą w Śremie  Skonsolidowany i jednostkow y raport kwartalny za II kw. 201 7
  tj. za okres od 01.04 .2017 do 30.06 .2017 roku
  Śrem, 1 1 sierpnia 2017 roku


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 2 z 25

  SPIS TREŚCI

  1. PODSTAW OWE INFORMACJ E O EMITENCIE ................................ ................................ ................................ ... 3
  2. WYBRANE DANE FINANSO WE ................................ ................................ ................................ ........................... 8
  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOW ANE SP RAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ 11
  4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE ................................ ................................ ....... 18
  5. KOMENTARZ ZARZĄDU , ZAWIERAJĄCY ZWIĘZŁĄ CHARAKTERYST YKĘ ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB
  NIEPOW ODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO DO TYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM
  NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOW YM CHARAKTERZE ,
  MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W YNIKI ................................ ................................ ............................... 23
  6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FIN ANSOW YCH ................................ ................................ .................. 25
  7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA ................................ ................................ ................................ ............ 25  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 3 z 25

  1. PODS TAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
  Informacje ogólne
  Firma Grupa RECYKL S.A.
  Siedziba Śrem
  Adres 63 -100 Ś rem, ul. Letnia 3
  Telefon +48 61 281 06 11
  Fax +48 61 282 82 49
  Adres strony internetowej www.recykl.pl
  Adres e -mail [email protected] recykl.pl
  Numer KRS 0000359357
  REGON 301473369
  NIP 778 -14 -72 -682
  Podstawa prawna utworzenia Spółki
  Spółka Grupa RECYKL S.A. ( Jednostka dominująca) została zawiązana na czas nieoznaczony 2 czerwca 2010 roku. Spółka
  powstała w celu zbudowania gru py kapitałowej spółek , prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami
  poużytkowymi, jakimi są zużyte opony.
  18 sierpnia 2010 roku spółka Grupa RECYKL S.A. weszła w posiadanie aktywów w postaci akcji i udziałów spółek zależnych ,
  w wyniku, czego powstała Grupa Kapitałowa Grupa RECYKL, a jednostka dominująca Grupa RECYKL S.A. rozpoczęła
  działalność.
  Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej
  Podstawowym obszarem aktywności Grupy Kapitałowej jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odp adami
  poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki Grupy prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy
  wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz - w imieniu
  producentów i impor terów prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej .
  Struktura organizacyjna
  Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą spółki (podlegające konsolidacji):
   RECYKL Organizacja Odzysku S.A.,
   Reco -Trans Sp. z o.o.,
   Rekoplast Sp . z o.o.
  Profil spółek z Grupy Kapitałowej obejmuje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi,
  jakimi są zużyte opony.  Według stanu na 3 0 czerwca 201 7 roku , liczba zatrudnionych w Grupi e w formie umow y o pracę wynosi łącz nie 185 osób, w
  przeliczeniu 168,71 etatów.


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 4 z 25  Struktura akcjonariatu
  Według stanu na dzień przekazania raportu , struktura udziałowców Emitenta przedstawia się następująco:
  Akcjonariusz Ilość akcji % kapitału
  zakładowego Ilość głosów % głosów
  na Ww
  Roman S tachowiak wraz z podmiotem
  zależnym Magerol Holdings Limited 867 023 62,98 % 1 352 023 72,62 %
  Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem
  zależnym Calley Holdings Limited 161 515 11,73 % 161 515 8,68 %
  Pozostali akcjonariusze 348 133 25,29 % 348 133 18,70 %
  Razem: 1 376 671 100,00% 1 861 671 100,00%
  Rynek zużytych opon
  Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej, zarówno osobowej jak i towarowej na świecie powoduje powstawanie coraz
  większej ilości zużytych opon, które w znaczącym stopniu obciążają śr odowisko naturalne. W Unii Europejskiej nie ma
  jednolitych przepisó w w zakresie wymogów ilościowych zagospodarowania zużytych opon. W większości krajów
  zagospodarowaniu podlega całość użytkowanych opon, przy czym w różnym stopniu podlegają one odzyskowi or az
  recyklingowi materiałowemu.
  Polska jest jednym z największych rynków motoryzacyjnych w Europie, a tym samym należy do czołówki krajów, w których
  zużywa się duże ilości opon. Ze względu na przepisy dotyczące ochrony środowiska, nie mogą być one magazynow ane na
  składowiskach, zarówno w postaci całych opon, jaki i w formie rozdrobnionej.
  W Polsce , podobnie jak w wielu innych krajach Unii Europejskiej , przyjęto zasadę odpowiedzialności producentów i
  importerów opon za ich zagospodarowanie po zakończeniu użyt kowania. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
  gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, nakłada na nich obowiązek
  zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych . W latach 200 8-201 7 wymagany poziom
  odzysku wynosi 75% masy wprowadzonych na rynek krajowy opon, przy czym z tych 75%, minimum 15% powinno zostać
  poddane recyklingowi, a do 60% - innej formie odzysku.
  W Polsce, co roku powstaje około 150 tys. ton zużytych opon, które n ależy w sposób ekologiczny zagospodarować. Ze
  względu na zmniejszenie wagi opony w skutek jej użytkowania, obowiązek odzysku w praktyce dotyczy niemal wszystkich
  sprzedanych w kraju opon, tj. około 180 tys. ton.
  Obowiązek ten może być realizowany samodziel nie przez producentów i importerów opon lub za pośrednictwem organizacji
  odzysku. Niezrealizowanie nałożonego na importerów i producentów obowiązku odzysku i recyklingu zużytych opon,
  powoduje konieczność wniesienia opłaty produktowej obliczonej, jako iloc zyn różnicy pomiędzy wymaganym , a osiągniętym
  poziomem odzysku i recyklingu oraz stawki opłaty produktowej ustalanej na dany rok przez Ministra Środowiska .
  Przykładowo wysokość wskazanej opłaty na 201 7 roku dla nowych opon pneumatycznych z gumy , stosowanyc h
  w samochodach osobowych wynosiła 2,20 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opon.
  Po nałożeniu na producentów i importerów obowiązku poddania odzyskowi i recyklingowi zużytych opon, największe
  podmioty działające na polskim rynku tj. Bridgestone, Continenta l, Dębica, Goodyear, Michelin i Pirelli założyły spółkę
  Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., której celem było stworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki i
  przewozu zużytych opon oraz ich odzysk i recykling. Obecnie Centrum Utylizacji Opon pos iada około 65 -proc. udział w rynku
  i jest największym podmiotem organizującym zbiórkę i odzysk zużytych opon w Polsce. W ramach prowadzonej działalności
  Centrum Utylizacji Opon współpracuje z punktami powstawania odpadów na terenie całego kraju oraz z kilk oma operatorami
  logistycznymi, cementowniami, firmami recyklingowymi oraz z ciepłownią. Centrum Utylizacji Opon współpracuje m.in. ze
  spółkami z Grupy Kapitałowej.
  Metody odzysku i recyklingu opon
  Obecnie zużyte opony zagospodarowywane są przede wszystkim poprzez odzysk energetyczny oraz recykling materiałowy.
  W 2010 roku w Polsce większość zużytych opon , tj. około 73% podlegało odzyskowi energetycznemu, jednak jedynie około
  21% było poddane recyklingowi materiałowemu, który jest bardziej korzystny dla środ owiska. Wspomniane wskaźniki dla
  krajów Europy wynoszą odpowiednio 40% i 38%. To wskazuje , że sektor recyklingu materiałowego w Polsce ma przed sobą


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 5 z 25

  duży potencjał rozwoju . Należy spodziewać się jego rozwoju , a co za tym idzie, istnieje w przyszłości możli wość
  zagospodarowania tej części rynku.
  Odzysk energetyczny polega na wykorzystaniu zużytych opon, jako alternatywne paliwo w procesie spalania i uzyskiwania
  energii cieplnej. Podczas współspalania wytwarzane jest ciepło wykorzystywane np. przy wypalaniu k linkieru w piecach
  cementowych lub do wytwarzania pary w elektrociepłowniach. Współspalanie opon prowadzi obecnie w Polsce siedem
  cementowni . Recykl Organizacja Odzysku S.A. współpracuje w tym zakresie z Cementownią Górażdże, z Cementownią
  Chełm, z Cemento wnią Rudniki oraz z Cementownią Nowiny.
  W Polsce jedyną metodą stosowaną dla potrzeb recyklingu materiałowego jest mechaniczna metoda rozdrabniania
  w temperaturze otoczenia. Recykling materiałowy wymaga odzyskania z opon składników, które posłużyły do ich produkcji.
  W pierwszej fazie opony należy pociąć i rozdrobnić. W mechanicznym procesie rozdrabniania uzyskuje się różnej wielkości
  cząsteczki gumy: pył gumowy, miał gumowy, granulat, chipsy lub strzępy ( klasyfikacja materiałów ze zużytych opon wg CEN
  Wor kshop Agreement (CWA) 14243). W wyniku mechanicznego przerobu zużytych opon oprócz gumy, uzyskuje się również
  stal oraz odpady tekstylne.
  Obecnie w kraju funkcjonują dwa duże podmioty wytwarzające granulaty gumowe ze zużytych opon, w tym Grupa
  Kapitałowa Recykl oraz kilka mniejszych podmiotów.
  Sprzedaż Grupy Kapitałowej Recykl
  Grupa osiąga przychody ze sprzedaży w czterech podstawowych obszarach:
   Sprzedaż produktów z przerobu opon,
   Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon,
   Prowadzenie zbiórki opon na zlec enie,
   Usługi transportowe.
  Dotychczasowa działalność w zakresie usług odzysku i recyklingu opon oraz przerobu zużytych opon, jak również sprzedaży
  produktów, realizowana jest poprzez Recykl Organizację Odzysku S.A. Z kolei Reco -Trans Sp. z o.o. prowadzi zb iórkę opon
  na zlecenie i świadczy usługi transportowe.
  Sprzedaż produktów z przerobu opon
  Najważniejszymi produktami finalnymi przerobu zużytych opon są:
   Granulat gumowy stosowany do współspalania w przemyśle cementowym o średnim uziarnieniu od 20 do 50 mm
  (tzw. chips),
   Czysty granulat gumowy pozbawiony wszelkich zanieczyszczeń o uziarnieniu od 0,5 do 4,0 mm , wykorzystywany
  przy budowie obiektów sportowych, oraz produkcji nowych wyrobów gumowych,
   Złom stalowy o czystości 98% - wykorzystywany, jako wsad w pr zemyśle hutniczym.
  Granulat gumowy tzw. „chips”, również zawierający niewielką ilość zanieczyszczeń, dzięki swojej wysokiej wartości
  energetycznej , uznany został za wysokiej klasy substytut węgli energetycznych i obecnie wykorzystywany jest do
  współspalani a z miałem węglowym w eksploatowanych przemysłowo kotłach ruszt owych oraz piecach cementowych.
  Granulat gumowy wytwarzany przez Grupę Kapitałową wykorzystywany jest przy budowie boisk sportowych, m.in. w ramach
  programu „Moje boisko – ORLIK 2012”, jak równ ież ma szerokie zastosowanie przy produkcji nowych wyrobów gumowych.
  Złom stalowy oczyszczony z gumy i frakcji tekstylnej jest wykorzystywany, jako wsad do pieca hutniczego.
  Usł uga odzysku i recyklingu opon
  Grupa Kapitałowa wykonuje usługi odzysku i recykl ingu opon na rzecz podmiotów do tego zobowiązanych. Największym
  podmiotem , na rzecz, którego Grupa Kapitałowa świadczy usługi odzysku i recyklingu opon jest Centrum Utylizacji Opon
  Organizacja Odzysku S.A.
  Zbiórka opon na zlecenie
  Reco -Trans Sp. z o.o. od 2006 r oku prowadzi na zlecenie Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. zbiórkę
  zużytych opon. W latach 2006 -2009 usługa ta była wykonywana poprzez pośrednika, od lipca 2009 r oku Reco -Trans Sp. z
  o.o. wykonuje usługę na podstawie umowy podpisanej b ezpośrednio z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 6 z 25

  Usługi transportowe
  Grupa Kapitałowa dysponuje 20 pojazdami do selektywnej zbiórki odpadów zużytych opon. Reco -Trans świadczy usługi
  transportowe na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponad 80% real izowanych przewozów dotyczy transportu zużytych opon.
  Największym zleceniodawcą Spółki jest Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A., przy czym usługa transportowa
  jest jednym z elementów łącznej usługi logistycznej, obejmującej zbiórkę, segregację , magazynowanie oraz przewóz
  zużytych opon. Ponadto Spółka wykonuje międzynarodowe przewozy towarowe, głównie towarów sypkich oraz przewozi
  zużyte opony na potrzeby Grupy Kapitałowej.
  Recykl Organizacja Odzysku S.A. posiadane samochody wykorzystuje tylko n a własne potrzeby do transportu kontenerów
  z oraz do punktów pozyskiwania zużytych opon.

  Struktura sprzedaży  Na znaczącą poprawę przychodów, wyników oraz wskaźników rentowności w II kwartale 2017 roku w stosunku do II kwartału
  2016 roku jak również narastająco za I półrocze 2017 vs I półrocze 2016 wpływ miały głównie następujące czynniki:
   wzrost wolumenu sprzedaży oraz znaczący wzrost ceny złomu stalowego, który skompensował niższe ceny paliw
  alternatywnych,
   wzrost wolumenu sprzedaży granula tów SBR przy niewielkim spadku ich ceny,
   znaczny wzrost przychodów z tytułu zbiórki opon na zlecenie, co związane jest z podpisaniem pod koniec 2016 roku
  nowych umów z kluczowymi w tym obszarze partnerami,
   przychody z tytułu odbioru i przyjęcia opon, które w II kwartale 2016 roku praktycznie nie występowały. Możliwość
  taka pojawiła się wraz z nadpodażą odpadów pochodzących ze zużytych opon na rynku krajowym oraz na rynkach
  krajów sąsiednich (Niemcy, Litwa),
   przychody z tytułu odbioru odpadów innych niż zuży te opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami
  własnej produkcji sprzedawane są do odbiorców. W II kwartale 2016 roku przychody takie nie wystąpiły ,
   utrzymywanie na niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez dalszy wzros t skali
  produkcji (nowa linia w Krośnie Odrz.) zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu stalowego oraz dalsze
  postępy w zakresie kontroli i optymalizacji kosztów.

  Przewagi konkurencyjne

  Do głównych przewag konkurencyjnych Grupy Kapitałowej należą:
   Pozycja największego w kraju wytwórcy granulatów gumowych ze zużytych opon,
   Jedyny podmiot w kraju posiadający technologię do przetwarzania opon ponadgabarytowych, prowadzący ich zbiórkę
  (rynek zużytych opon ponadgabarytowych szacowany jest na oko ło 10 tys. ton rocznie),
   Wysoka jakość produktów – Grupa Kapitałowa posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne do
  przetwarzania zużytych opon pozwalające uzyskać nie zawierający zanieczyszczeń granulat gumowy o wymaganym
  przez odbiorców uziarni eniu od 0,5 do 40 mm,
   Jedyny podmiot w kraju posiadający własną unikatową sieć zbiórki zużytych opon,
   Lokalizacja linii technologicznej przetwarzającej zużyte opony na paliwo dla cementowni na terenie Cementowni
  Chełm – ograniczenie kosztów transportu gran ulatu, Wyszczególnienie IIQ 2017 II Q 2016 Dynamika I i IIQ 2017 I i IIQ 2016 Dynamika
  Sprzedaż produktów z przerobu opon 6 546 5 939 10,22 11 604 11 117 4,38
  Wykonanie usługi odzysku i recyklingu opon 1 579 1 987 -20,53 3 405 3 089 10,23
  Prowadzenie zbiórki opon na zlecenie 1 198 822 45,74 2 251 1 670 34,79
  Usługi transportowe 472 584 -19,18 947 1 109 -14,61
  Sprzedaż towarów i materiałów 439 668 -34,28 602 912 -33,99
  Zmiana stanu produktów -364 284 749 1 025 -26,93
  Pozostała sprzedaż 1 457 294 395,58 2 957 569 419,68
  SUMA 11 327 10 578 7,08 22 515 19 491 15,51
  Paliwa alternatywne 11 158 10 340 7,91 16 632 17 423 -4,54
  Czysty granulat SBR 4 851 3 881 24,99 8 024 7 582 5,83
  Czysty złom stalowy 2 544 2 440 4,26 5 184 4 587 13,02
  SUMA 18 553 16 661 11,36 29 840 29 592 0,84
  Struktura sprzedaży produktów i usług (w tys. zł.)
  Struktura sprzedaży produktów z przerobu opon (w tonach)


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 7 z 25

   Jedyna instalacja w kraju do doczyszczania kordu stalowego , otrzymanego podczas mechanicznego procesu
  rozdrabniania opon.

  Przeniesienie w III kwartale 2011 roku produkcji z zakładu w Przysiece Polskiej do zakładu w Śremie umożliwiło rozpoczęcie
  pro dukcji (z dotychczasowego surowca) bardziej opłacalnego wyrobu, jakim jest czysty granulat gumowy.
  Zapotrzebowanie na czysty granulat gumowy wzrasta z uwagi na wciąż powstające boiska sportowe oraz konieczność ich
  późniejszej konserwacji. Z uwagi na liczne zastosowanie granulatu gumowego występuje stale rosnące zapotrzebowanie na
  materiał ze strony producentów różnych produktów gotowych. Ponadto rozwój infrastruktury drogowej, może spowodować
  zainteresowanie stosowaniem lepszych materiałów nawierzchniowych z domieszką gumy.
  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 8 z 25

  2. WYBRANE DANE FINANSO WE
  Poniższe tabele prezentują wybrane dane finansowe Emitenta oraz wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
  za II kwartał 201 7 roku wraz z danymi porównywalnymi.

  Grupa Kapitałowa Grupa Recykl S.A.

  Wybran e kw artalne dane skonsolidowane (ty s. zł)

  Wyszczególnienie 01. 04.201 7 - 30.06.201 7 01. 04.201 6 - 30.06.201 6
  przychody ze sprzedaży 11 327 10 578
  zysk / strata ze sprzedaży 1 633 1 104
  EBITDA 2 899 2 531
  zysk / strata na działalności operacyjnej 1 859 1 508
  zysk / strata brutto 1 344 1 073
  zysk / strata netto 1 258 1 006
  Amortyzacja 1 040 1 0 23


  Wyszczególnienie 30.06 .2017 30.06 .2016
  aktywa razem 73 333 71 621
  aktywa trwałe 57 355 55 283
  należności długoterminowe 24 18
  aktywa obrotow e 15 978 16 337
  należności krótkoterminowe 10 105 9 294
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 462 569
  kapitały własne 17 139 14 260
  kapitał podstawowy 1 377 1 377
  zobowiązanie długoterminowe 14 986 13 822
  -w tym kredyty i pożyczki 7 499 8 549
  zob owiązania krótkoterminowe 20 010 20 648
  -w tym kredyty i pożyczki 860 1 853


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 9 z 25


  Grupa Recykl S.A.

  Wybrane kwartalne dane jednostkowe (ty s. zł)

  Wyszczególnienie 01.04.2017 - 30.06 .2017 01.04 .2016 - 30.06 .2016
  przychody ze sprzedaży 851 370
  zysk / strata ze sprzedaży 390 -26
  zysk / strata na działalności operacyjnej 390 -27
  zysk / strata brutto 388 -27
  zysk / strata netto 388 -27
  Amortyzacja 0 0  Wyszczególnienie 30.06 .2017 30.06 .2016
  aktywa razem 12 988 13 052
  aktywa trwałe 12 496 12 55 0
  należności długoterminowe 0 0
  aktywa obrotowe 492 502
  należności krótkoterminowe 474 498
  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0 0
  kapitały własne 9 146 8 629
  kapitał podstawowy 1 377 1 377
  zobowiązanie długoterminowe 1 000 1 333
  -w tym kredyt y i pożyczki 1 000 1 333
  zobowiązania krótkoterminowe 1 215 1 452
  -w tym kredyty i pożyczki 2 0  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 10 z 25


  Grupa Kapitałowa Grupa Recykl S.A.

  Wybrane kw artalne dane skonsolidowane (ty s. zł)

  Wyszczególnienie II kw. 2017
  01.04.2017 - 30.06 .2017
  II kw. 2016
  01.04.2016 - 30.06 .2016 Zmiana
  przychody ze sprzedaży 11 327 10 578 7 %
  zysk / strata ze sprzedaży 1 633 1 104 48 %
  EBITDA 2 899 2 531 15 %
  zysk / strata na działalności operacyjnej 1 859 1 508 23 %
  zysk / strata brutto 1 344 1 073 25 %
  zysk / strata netto 1 258 1 006 25 %  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 11 z 25

  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOW ANE SPRAWOZDANIE FIN ANSOWE
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gru py Recykl S.A. za II kwartał 2017 roku składa się z następujących części:
   Skonsolidowa nego bilans u sporządzonego na dzi eń 30.06 .2017 roku
   Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.04 .2017 roku – 30.06 .2017 roku
   Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.04 .2017 roku – 30.06 .2017 roku
   Skonsolidowanego zestawienia zmia n w kapi tale własnym za okres od 01.04 .2017 roku – 30.06 .2017 roku
  Powyższe skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone wraz z danymi porównywalnymi za
  analogi czne okresy roku obrotowego 2016 .

  Dane narastające w 2017 roku wraz z da nymi porównyw alnymi za analogiczny okres 2016 roku pokrywają się z danymi za
  II kwartał 2017 r. i I I kwartał 2016 r.

  Sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane są zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wynikającymi z Ustawy
  z dnia 29 wrześni a 1994 r. o rachunkowości ( tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. ). W trakcie
  2016 i 2017 roku nie było zmian dotyczących stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

  Skonsolid owany bilans na dzień 30.06 .2017 – Aktywa (zł)

  AKTYWA 30.06.2017 30.06.2016
  A. AKTYWA TRWAŁE 57 354 684,74 55 283 603,27
  A I. Wartości niematerialne i prawne 2 031,17 5 513,17
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych -
  2. Wartość firmy -
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 2 031,17 5 513,17
  4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych -
  A II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 4 784 177,12 5 329 209,96
  1. Wartość firmy - jednostki zależne 4 784 177,12 5 329 209,96
  2. Wartość fi rmy - jednostki współzależne -
  A
  III. Rzeczowe aktywa trwałe 44 306 024,78 41 672 673,24
  1. Środki trwałe 44 175 974,38 40 828 689,12
  a) grunty własne 1 891 532,27 1 891 532,27
  b) budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19 960 102,54 20 316 713,30
  c) urządzenia techniczne i maszyny 20 028 326,99 15 964 910,96
  d) środki transportu 2 109 900,02 2 562 020,51
  e) inne środki trwałe 186 112,56 93 512,08
  2 Środki trwałe w budowie 89 400,00 218 617,93
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 40 650,40 625 366,19
  A
  IV. Należności długoterminowe 23 396,50 17 781,34
  1. Od jednostek powiązanych -
  2. Od pozostały ch jednostek, w których jednost ka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  3. Od pozostałych jednostek 23 396,50 17 781,34
  A
  V. Inwestycje długoterminowe 2 602 000,00 2 511 643,09
  1. Nieruchomości 2 602 000,00 2 511 643,09
  2. Wartości niematerialne i prawne -
  3. Długoterminowe aktywa finansowe - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  - udziały i akcje -


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 12 z 25

  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe -
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale - -
  - udziały i akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne długoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach - -
  - udziały i akcje -
  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki -
  - inne długoterminowe aktywa finansowe -
  4. Inne inwestycje długoterminowe -
  A
  VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 637 055,17 5 746 782,47
  1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 5 047 737,00 5 535 224,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 589 318,17 211 558,47
  B. AKTYWA OBROTOWE 15 978 254,01 16 337 228,10
  B I. Zapasy 4 950 413,18 5 897 111,02
  1. Materiały 2 729 886,19 3 903 982,53
  2. Półfabrykaty i produkty w toku -
  3. Produkty gotowe 2 104 216,42 1 981 353,39
  4. Towary 25 656,14 6 750,00
  5. Zaliczki na poczet dostaw 90 654,43 5 025,10
  B II. Należności krótkoterminowe 10 105 386,91 9 294 130,20
  1. Należności od jednostek powiązanych - -
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: - -
  - do 12 miesięcy - -
  - powyżej 12 miesięcy -
  b) inne -
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale - -
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: -
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesi ęcy
  b) inne
  3. Należności od pozostałych jednostek 10 105 386,91 9 294 130,20
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 569 394,20 7 598 748,82
  - do 12 miesięcy 8 569 394,20 7 598 748,82
  - powyżej 12 miesięcy -
  b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  oraz innych świadczeń 856 225,78 971 807,46
  c) inne 670 113,09 723 573,92
  d) dochodzone na drodze sadowej 9 653,84
  B
  III. Inwestycje krótkoterminowe 489 410,75 595 988,19
  1. Krótkoterminowe ak tywa finansowe 489 410,75 595 988,19
  a) w jednostkach zależnych i współzależnych - -
  - udziały i akcje -
  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki -


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 13 z 25

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -
  b) w jednostkach stowarzyszonych - -
  - udziały i akcje
  - inne papiery wartościowe
  - udzielone pożyczki
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  c) w pozostałych jednostkach 27 020,33 27 020,33
  - udziały i akcje -
  - inne papiery wartościowe -
  - udzielone pożyczki 27 020,33 27 020,33
  - inne krótkotermi nowe aktywa finansowe -
  d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 462 390,42 568 967,86
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 440 405,03 555 567,86
  - inne środki pieniężne 21 985,39 13 400,00
  - inne aktywa pieniężne -
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe -
  B
  IV. Krótko terminowe rozliczenia międzyokresowe 433 043,17 549 998,69
  C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  D. Udziały ( akcje ) własne
  AKTYWA RAZEM 73 332 938,75 71 620 831,37  Skon solidow any bilans na dzień 30.06 .20 17 – Pasywa (zł)

  PASYWA 30.06.2017 30.06.2016
  A. KAPITAŁ WŁASNY 17 139 134,27 14 260 433,77
  A.I. Kapitał podstawowy 1 376 671,00 1 376 671,00
  A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym: 13 525 272,97 11 498 785,44
  nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością udziałów (akcji
  ) -
  A III. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny, w tym:
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej -
  A IV. Pozostałe kapitały (fundusze ) rezerwowe, w tym: -
  - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki
  A V. Różnice kursowe z przeliczenia -
  A VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 82 234,99 - 80 854,80
  A
  VII. Zysk (strata) netto 2 319 425,29 1 465 832,13
  A
  VIII. Odpisy netto w ciągu roku obr otowego (wielkość ujemna)
  B KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI -
  C UJEMNA WARTOŚĆ FRMY JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH - -
  C I. Ujemna w artość firmy — jednostki zależne -
  C II. Ujemna wartość firmy — jednostki współzależne -
  D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 56 193 804,48 57 360 397 ,60
  D I. Rezerwy na zobowiązania 1 575 691,01 1 836 880,40
  1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 821 732,00 827 280,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 493 492,88 467 565,19
  - długoterminowa 115 191,45 62 000,00
  - krótkoterminowa 378 301,43 405 565,19


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 14 z 25

  3. Pozostałe rezerwy 260 466,13 542 035,21
  - długoterminowe -
  - krótkoterminowe 260 466,13 542 035,21
  D II. Zobowiązania długoterminowe 14 986 391,64 13 822 319,74
  1. Wobec jednostek powiązanych -
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale
  3. Wobec pozostałych jednostek 14 986 391,64 13 822 3 19,74
  - kredyty i pożyczki 7 498 666,79 8 548 698,70
  - z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych -
  - inne zobowiązania finansowe 7 487 724,85 3 848 597,04
  - inne - 1 425 024,00
  D III. Zobowiązania krótkoterminowe 20 010 143,95 20 647 683,84
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 -
  a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 -
  - do 12 miesięcy 0,00
  - powyżej 12 miesięcy -
  b) inne -
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
  zaangażowanie w kapitale - -
  a) z tyt. dostaw i usług, o o kresie wymagalności: - -
  - do 12 miesięcy
  - powyżej 12 miesięcy
  b) inne
  3. Wobec pozostałych jednostek 20 010 143,95 20 647 683,84
  a) kred yty i pożyczki 860 452,64 1 853 160,56
  b) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych -
  c) inne zobowiązania finansowe 1 036 231,89 1 055 642,93
  d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 488 648,15 7 683 765,09
  - do 12 miesięcy 6 488 648,15 7 683 765,09
  - powyżej 12 miesięcy -
  e) zalicz ki otrzymane na dostawy 112 113,03 85 502,17
  f) zobowiązania wekslowe -
  g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 4 235 352,43 4 958 592,49
  h) z tyt. wynagrodzeń 641 626,33 497 946,50
  i) inne 6 635 719,48 4 513 074,10
  4. Fundusze specjalne -
  D IV. Rozliczenia międzyokreso we 19 621 577,88 21 053 513,62
  1. Ujemna wartość firmy 10 293 751,98 10 788 714,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 327 825,90 10 264 799,62
  - długoterminowe 8 791 840,26 9 673 375,77
  - krótkoterminowe 535 985,64 591 423,85
  SUMA PASYWÓW 73 332 938,75 71 620 831,37


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 15 z 25

  Skonsolidowany rachun ek zysków i strat za okres 01.04.2017 – 30.06 .2017 (zł)

  A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z
  NIMI, w tym: 22 515 165,58 11 326 757,65 19 490 953,20 10 578 187,33
  - od jednost ek powiąz anych nieobjęt ych met odą konsolidacji pełnej lub met odą pr opor cjonalną -
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 164 469,42 11 250 933,33 17 554 301,83 9 623 235,73
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna 749 018,26 363 546,43 - 1 024 862,50 283 927,08
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki -
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 601 677,90 439 370,75 911 788,87 671 024,52
  B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 19 495 296,74 9 693 750,40 17 684 113,87 9 474 669,64
  I. Amortyzacja 2 022 403,05 1 040 027,99 2 048 535,45 1 023 121,19
  II. Zużycie materiałów i energii 7 489 585,70 3 413 373,42 7 332 292,03 3 865 523,63
  III. Usługi obce 3 542 413,81 1 980 094,19 2 341 556,93 1 453 455,26
  Podatki i opłaty, w tym: 372 369,27 193 370,33 283 418,26 155 626,55
  - p od ate k akcy zow y -
  V. Wynagrodzenia 4 728 179,89 2 382 435,21 4 134 314,10 2 107 138,04
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 886 845,79 437 188,99 768 424,05 392 491,82
  - e me r y tal ne 407 221,42 200 253,05 345 790,80 176 620,95
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 351 734,92 167 833,96 370 056,94 199 917,43
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 101 764,31 79 426,31 405 516,11 277 395,72
  C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) 3 019 868,84 1 633 007,25 1 806 839,33 1 103 517,69
  D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 743 892,51 319 129,14 863 163,91 501 989,63
  I. Zyski z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 47 630,39 8 867,48 172 242,73 133 479,82
  II. Dotacje 295 495,21 147 747,55 340 590,05 166 874,96
  III. Aktualizacje wartości aktywów niefinansowych
  IV. Inne przychody operacyjne 400 766,91 162 514,11 350 331,13 201 634,85
  E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 187 369,51 92 999,75 172 787,38 97 649,25
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  II. Inne koszty operacyjne 187 369,51 92 999,75 172 787,38 97 649,25
  F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-
  E) 3 576 391,84 1 859 136,64 2 497 215,86 1 507 858,07
  G. PRZYCHODY FINANSOWE - - 24 325,35 - 599,80
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - -
  - od j e d nos te k p ow i ązany ch - -
  II. Odsetki uzyskane, w tym: - 518,07 0,03
  - od j e d nos te k p ow i ązany ch - -
  III. Zysk ze zbycia inwewstycji - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  V. Inne 24 843,42 - 599,77
  H. KOSZTY FINANSOWE 903 484,93 424 570,92 871 614,38 435 043,08
  I. Odsetki, w tym: 685 348,36 318 195,17 642 700,46 324 736,10
  - d l a j e d nos te k p ow i ązany ch - -
  III. Strata ze zbycia inwewstycji - -
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji - -
  V. Inne 218 136,57 106 375,75 228 913,92 110 306,98
  I.
  ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB
  CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK
  PODPORZĄDKOWANYCH -
  J. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  (F+G-H+/-I) 2 672 906,91 1 434 565,72 1 601 276,13 1 073 414,79
  K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH - -
  I. Zyski nadzwyczajne - -
  II. Straty nadzwyczajne - -
  L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 181 677,62 90 838,81 - -
  I. Odpis wartości firmy — jednostki zależne 181 677,62 90 838,81
  II. Odpis wartości firmy — jednostki współzależne -
  M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - - - -
  I. Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki zależne -
  II. Odpis ujemnej wartości firmy — jednostki współzależne -
  N.
  ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH
  PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ
  PRAW WŁASNOŚCI -
  O. ZYSK/STRATA BRUTTO (J+/-K-L+M+/–N) 2 491 229,29 1 343 726,91 1 601 276,13 1 073 414,79
  P. PODATEK DOCHODOWY 171 804,00 85 902,00 135 444,00 67 722,00
  Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
  / ZWIEKSZENIA STRATY - -
  R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI -
  S. ZYSK/STRATA NETTO (O-P-Q+/-R)) 2 319 425,29 1 257 824,91 1 465 832,13 1 005 692,79
  01.01.2016-30.06.2016
  IV.
  Wyszczególnienie 01.01.2017 – 30.06.2017 01.04.2016 – 30.06.2016 01.04.2017- 30.06.2017


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 16 z 25

  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.04.2017 – 30.06 .2017 (zł)

  A.
  I. Wynik finansowy netto 2 319 425,29 1 257 824,91 1 465 832,13 1 005 692,79
  II. Korekty o pozycje: 2 063 638,74 - 2 023 782,72 - 246 680,04 - 125 448,10
  1. Zyski (straty) mniejszości -
  2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych
  metodą praw własności -
  3. Amortyzacja 2 022 403,05 1 040 027,99 2 048 535,45 1 023 121,19
  4. Odpisy wartości firmy 181 677,62 90 838,81
  5. Odpisy ujemnej wartości firmy -
  6. Zyski /straty z różnic kursowych
  7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 685 348,35 318 195,17 642 182,39 324 736,07
  8. Zysk / strata z działalności inwestycyjnej 47 630,39 - 8 867,48 - -172 242,73 -133 479,82
  9. Zmiana stanu rezerw 33 136,69 - 459 468,88 369 023,30 371 058,00
  10. Zmiana stanu zapasów 720 593,52 383 775,39 -232 493,47 209 410,60
  11. Zmiana stanu należności 1 155 096,96 - 283 013,44 - -1 561 894,77 -1 107 652,20
  12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem
  pożyczek i kredytów) 3 677 004,14 - 3 903 288,19 - 1 566 980,84 1 368 014,04
  13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 760 793,10 - 120 919,85 - -2 906 771,05 -1 929 759,78
  14. Inne korekty z działalności operacyjnej
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  operacyjnej (I+/-II) 255 786,55 765 957,81 - 1 219 152,09 1 131 140,89
  B.
  I. I. Wpływy 0,01 - 619,39 1 225 209,93
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 1 225 209,93
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne -
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,01 - 619,39 -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  b) w pozostałych jednostkach: 0,01 - 619,39 -
  - - zbycie aktywów finansowych - -
  - - dywidendy i udziały w zyskach - -
  - - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
  - - odsetki 0,01 - 619,39
  - - inne wpływy z aktywów finansowych - -
  4. 4. Inne wpływy inwestycyjne - -
  II. Wydatki 2 532 763,56 2 093 680,20 535 641,35 -
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
  rzeczowych aktywów trwałych 2 532 763,56 2 093 680,20 535 641,35
  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i
  prawne -
  3. Na aktywa finansowe, w tym: - - - -
  a) w jednostkach powiązanych - -
  b) w pozostałych jednostkach: - - - -
  - nabycie aktywów finansowych - -
  - udzielone pożyczki długoterminowe - -
  4. Inne wydatki inwestycyjne - -
  III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
  inwestycyjnej (I - II) 2 532 763,55 - 2 093 680,20 - -535 021,96 1 225 209,93
  C.
  I. Wpływy 4 330 650,16 4 324 808,77 91 401,75 0,00
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych
  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -
  -
  2. Kredyty i pożyczki - 44 360,69
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -
  4. Inne wpływy finansowe 4 330 650,16 4 324 808,77 47 041,06 0,00
  II. Wydatki 2 131 350,07 1 151 497,10 973 449,81 1 944 773,17
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
  3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu
  podziału zysku - 1 487 738,81
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 969 932,70 508 756,54 45 119,37
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 330 749,33 87 178,89
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
  finansowego 476 069,01 324 545,39
  8. Odsetki 685 348,36 318 195,17 642 700,48 324 736,10
  9. Inne wydatki finansowe - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I -
  II) 2 199 300,09 3 173 311,67 -882 048,06 -1 944 773,17
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 77 676,91 - 313 673,66 -197 917,93 411 577,65
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 77 676,91 - 313 673,66 -197 917,93 411 577,65
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
  kursowych -
  F. Środki pieniężne na początek okresu 540 067,33 148 716,76 766 885,77 157 390,00
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 462 390,42 462 390,42 568 967,86 568 967,86
  - o ograniczonej możliwości dysponowania -
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  01.04.2016–
  30.06.2016
  01.01.2016 –
  30.06.2016 Wyszczególnienie 01.01.2017 –
  30.06.2017
  01.04.2017 –
  30.06.2017


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 17 z 25

  Skonsolidowane zestawienie zmian w kapi tale własnym za okres 01.04.2017 – 30.06.2017 (zł)

  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15 295 708,98 16 205 854,75 12 747 560,58 14 742 479,79
  I.a. 15 295 708,98 16 205 854,75 12 747 560,58 14 742 479,79
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  1.1. - -
  a. - -
  b. - -
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  2. -
  2.1. - -
  a. - -
  b. - -
  2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - - -
  3. Udziały (akcje) własne na początek okresu -
  a.
  b.
  3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - - -
  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11 890 829,03 11 498 785,44 9 440 943,72 10 361 775,68
  4.1. 1 634 443,94 2 026 487,53 2 057 841,72 1 137 009,76
  a. 2 501 107,34 2 501 107,34 4 866 999,54 1 137 009,76
  - wycofanie rezerwy na podatek odroczony
  2 501 107,34 2 501 107,34 2 323 105,77 1 137 009,76
  2 543 893,77
  -
  b. 866 663,40 474 619,81 2 809 157,82 -
  472 898,39 472 898,39
  393 765,01 1 721,42 2 809 157,82
  4.2. 13 525 272,97 13 525 272,97 11 498 785,44 11 498 785,44
  5. -
  5.1. - -
  a. - -
  b. - -
  5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - -
  6. -
  6.1. - -
  a. - -
  b. - -
  6.2. Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na koniec okresu - - - -
  7.
  8. 2 501 107,34 3 562 707,72 2 543 893,77 2 543 893,77
  8.1. 2 501 107,34 3 562 707,72 2 543 893,77 2 543 893,77
  8.2. 2 501 107,34 3 562 707,72 2 543 893,77 2 543 893,77
  a. - - 0,00 0,00
  b. 2 501 107,34 2 501 107,34 2 543 893,77 2 543 893,77
  2 501 107,34 2 501 107,34 2 543 893,77 2 543 893,77
  8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - 1 061 600,38 - 460 139,34
  8.4. 472 898,39 472 898,39
  8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 472 898,39 472 898,39 - -
  a. - -
  b. 390 663,40 - 390 663,40 - 80 854,00 80 854,00
  390 663,40 - 390 663,40 - 80 854,00 967,00
  8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 82 234,99 82 234,99 80 854,00 80 854,00
  8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 82 234,99 - 82 234,99 - 80 854,00 - 80 854,00
  9. Wynik netto roku obrotowego 2 319 425,29 1 257 824,91 1 465 832,16 1 005 692,79
  a. 2 319 425,29 1 257 824,91 1 465 832,13 1 005 692,79
  b. - -
  c. - -
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17 139 134,27 17 139 134,27 14 260 434,57 13 800 295,23
  III.
  17 139 134,27 17 139 134,27 14 260 434,57 13 800 295,23
  zysk netto
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - inne
  Strata z lat ubiegłych na początek okresu
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  Zwiększenie (z tytułu):
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
  - korekty błędów
  - ...
  Zwiększenie (z tytułu):
  - podziału zysku z lat ubiegłych
  - korekta
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - podział zysku na kapitał zapasowy
  - ...
  - ...
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - ...
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
  - korekty błędów
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
  Różnice kursowe z przeliczenia
  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
  Zwiększenie (z tytułu):
  - ...
  Zmniejszenie (z tytułu):
  Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
  Zwiększenie (z tytułu):
  - ...
  Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe na początek okresu
  - wycofanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - pokrycia straty
  Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
  Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
  Zmniejszenie
  Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
  Zwiększenie (z tytułu):
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - podziału zysku (ustawowo)
  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
  Zmiana należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy
  Zwiększenie (z tytułu):
  -…..
  Zmniejszenie (z tytułu):
  - ...
  Zwiększenie
  - wydania udziałów (emisji akcji)
  -…..
  Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):
  - umorzenia udziałów (akcji)
  - ...
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
  Wyszczególnienie 01.01.2017 –
  30.06.2017
  01.04.2017 –
  30.06.2017
  01.01.2016 –
  30.06.2016
  01.04.2016 –
  30.06.2016
  - inne
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu
  - zbycia środków trwałych
  - ...
  - korekty błędów
  Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
  błędów
  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego (z tytułu):
  strata netto
  odpisy z zysku
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
  podziału zysku (pokrycia straty)


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 18 z 25

  4. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSO WE
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe Gru py Recykl S.A. za II kwartał 2017 roku składa się z następujących części:
   Jedn ostkowego bilansu sporządzonego na dzień 30.06 .2017 roku
   Jednostkowego rachunku zy sków i strat za okre s od 01.04 .2017 roku – 30.06 .2017 roku
   Jednostkowego rachunku przepływów pienię żnych za okres od 01.04 .2017 roku – 30.06 .2017 roku
   Jednostkowego zestawienia zmian w kapi tale własnym za okres od 01.04 .2017 roku – 30.06 .2017 roku
  Powyższe skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało spo rządzone wraz z danymi porównywalnymi za
  analogi czne okresy roku obrotowego 2016 .

  Dane narastające w 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2016 roku pokrywają się z danymi za
  II kwartał 2017 r. i II kwartał 2016 r.
  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 19 z 25

  Jednostkowy bil ans na dzień 30.06 .2017 – Aktywa i Pasywa (zł)


  30-06-2017 30-06-2016 30-06-2017 30-06-2016
  PLN PLN PLN PLN
  A. 12 496 402,44 12 549 928,44 A. 9 146 164,32 8 628 638,05
  I. 0,00 0,00 I. 1 376 671,00 1 376 671,00
  1. II. 7 371 434,53 7 337 675,90
  2.
  3. III.
  4.
  II. 0,00 0,00 IV.
  1. 0,00 0,00
  a)
  b) V. Zys k (s trata) z lat ubiegłych
  c) VI. Zys k (s trata) netto 398 058,79 -85 708,85
  d) VII.
  e) B. 3 841 951,34 4 423 009,41
  2. I. 1 626 890,05 1 638 862,50
  3. 1. 1 538 339,00 1 538 339,00
  III. 0,00 0,00 2. 50 206,00 41 626,61
  1. – długoterminowa 12 000,00 15 000,00
  2. – krótkoterminowa 38 206,00 26 626,61
  3. 3. 38 345,05 58 896,89
  IV. 12 186 118,44 12 186 118,44 – długoterminowa
  1. – krótkoterminowa 38 345,05 58 896,89
  2. II. 1 000 000,00 1 332 605,41
  3. 12 186 118,44 12 186 118,44 1. 1 000 000,00 1 332 605,41
  a) 12 186 118,44 12 186 118,44 2.
  – udziały lub akcje 12 186 118,44 12 186 118,44 3. 0,00 0,00
  – inne papiery wartoś ciowe a)
  – udzielone pożyczki b)
  – inne długoterminowe aktywa finans owe c)
  b) 0,00 0,00 d)
  – udziały lub akcje III. 1 215 061,29 1 451 541,50
  – inne papiery wartoś ciowe 1. 50 603,00 557 602,74
  – udzielone pożyczki a) 50 603,00 557 602,74
  – inne długoterminowe aktywa finans owe – do 12 mies ięcy 50 603,00 557 602,74
  c) 0,00 0,00 – powyżej 12 mies ięcy
  – udziały lub akcje b) 0,00
  – inne papiery wartoś ciowe 2.
  – udzielone pożyczki a)
  – inne długoterminowe aktywa finans owe – do 12 mies ięcy
  4. – powyżej 12 mies ięcy
  V. 310 284,00 363 810,00 b)
  1. 310 284,00 363 810,00 3. 1 164 458,29 893 938,76
  2. a) 1 652,77 554,64
  B. 491 713,22 501 719,02 b)
  I. Zapas y 0,00 0,00 c)
  1. d) 159 815,71 200 961,24
  2. – do 12 mies ięcy 159 815,71 200 961,24
  3. – powyżej 12 mies ięcy
  4. e)
  5. 0,00 f)
  II. 474 284,06 498 333,92 g) 928 511,65 625 905,60
  1. 465 428,19 480 639,33 h) 71 516,34 62 748,42
  a) 465 428,19 480 639,33 i) 2 961,82 3 768,86
  – do 12 mies ięcy 465 428,19 480 639,33 3.
  – powyżej 12 mies ięcy IV. 0,00 0,00
  b) inne 1.
  2. 0,00 0,00 2. 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 –
  – do 12 mies ięcy –
  – powyżej 12 mies ięcy
  b) inne
  2. 8 855,87 17 694,59
  a) 0,66 0,00
  – do 12 mies ięcy 0,66 0,00
  – powyżej 12 mies ięcy
  b)
  8 565,63 17 694,59
  c) 289,58 0,00
  d)
  III. 18,45 88,97
  1. 18,45 88,97
  a) 0,00 0,00
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartoś ciowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finans owe
  b) 0,00 0,00
  – udziały lub akcje
  – inne papiery wartoś ciowe
  – udzielone pożyczki
  – inne krótkoterminowe aktywa finans owe
  c) 18,45 88,97
  – ś rodki pieniężne w kas ie i na rachunkach 18,45 88,97
  – inne ś rodki pieniężne
  – inne aktywa pieniężne
  2.
  IV. 17 410,71 3 296,13
  12 988 115,66 13 051 647,46 Pas ywa razem 12 988 115,66 13 051 647,46
  Inne inwes tycje krótkoterminowe
  Krótk oterminowe rozliczenia międzyok res owe
  Ak tywa razem
  i zdrowotnych oraz innych ś wiadczeń
  inne
  dochodzone na drodze s ądowej
  Inwes tycje k rótk oterminowe
  Krótkoterminowe aktywa finans owe
  Należnoś ci od pozos tałych jednos tek
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie s płaty:
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie s płaty:
  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń s połecznych
  w pozos tałych jednos tkach
  ś rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Należnoś ci od jednos tek powiązanych z tytułu wynagrodzeń
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie s płaty: inne
  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ś wiadczeń
  w jednos tkach powiązanych
  Należnoś ci od pozos tałych jednos tek jednos tek, w których
  jednos tka pos iada zaangażowanie w kapitale Inne rozliczenia międzyokres owe
  długoterminowe
  krótkoterminowe
  inne zobowiązania finans owe
  w pozos tałych jednos tkach,w których jednos tka
  pos iada zaangażowanie w kapitale
  Zobowiązania k rótk oterminowe
  W obec jednos tek powiązanych
  w pozos tałych jednos tkach
  W obec pozos tałych jednos tek, w których jednos tka
  pos iada zaangażowanie w kapitale
  Fundus ze s pecjalne
  Rozliczenia międzyok res owe
  Ujemna wartoś ć firmy
  zobowiązania weks lowe
  Półprodukty i produkty w toku
  Produkty gotowe
  Towary zaliczki otrzymane na dos tawy
  Zaliczki na dos tawy
  Należnoś ci k rótk oterminowe
  z tytułu emis ji dłużnych papierów wartoś ciowych
  inne zobowiązania finans owe
  Materiały
  Ak tywa obrotowe
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie wymagalnoś ci:
  Inne inwes tycje długoterminowe
  inne
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Inne rozliczenia międzyokres owe kredyty i pożyczki
  Długoterminowe rozliczenia międzyok res owe
  W obec pozos tałych jednos tek
  inne
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie wymagalnoś ci:
  inne
  z tytułu dos taw i us ług, o okres ie wymagalnoś ci:
  kredyty i pożyczki
  w jednos tkach powiązanych W obec pozos tałych jednos tek, w któych jednos tak pos iada
  zaangażowanie w kapitale
  W obec pozos tałych jednos tek
  z tytułu emis ji dłużnych papierów wartoś ciowych
  Nieruchomoś ci
  W artoś ci niematerialne i prawne Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe aktywa finans owe W obec jednos tek powiązanych
  Od jednos tek powiązanych
  Od pozos tałych jednos tek, w których jednos tka pos iada
  zaangażowanie w kapitale
  Od pozos tałych jednos tek Pozos tałe rezerwy
  Inwes tycje długoterminowe
  inne ś rodki trwałe
  Środki trwałe w budowie
  Zaliczki na ś rodki trwałe w budowie
  Należnoś ci długoterminowe
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
  Rezerwy na zobowiązania
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rezerwa na ś wiadczenia emerytalne i podobne
  budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  urządzenia techniczne i mas zyny
  ś rodki trans portu Odpis y z zys ku netto w ciągu roku obrotowego (wielkoś ć ujemna)
  Rzeczowe ak tywa trwałe Pozos tałe kapitały rezerwowe
  Środki trwałe - tworzone zgodnie z umową (s tatutem) s półki
  grunty (w tym prawo użytkowania wieczys tego gruntu) - na udziały (akcje) włas ne
  W artoś ć firmy -nadwyżka wartoś ci s przedaży (wartoś ci emis yjnej) nad
  wartoś cią nominalną udziałów (akcji)
  Inne wartoś ci niematerialne i prawne Kapitał (fundus z) z aktualizacji wyceny, w tym:
  Zaliczki na wartoś ci niematerialne i prawne - z tytułu aktualizacji wartoś ci godziwej
  Ak tywa trwałe Kapitał włas ny
  Wartoś ci niematerialne i prawne Kapitał pods tawowy
  Kos zty zakończonych prac rozwojowych Kapitał (fundus z) zapas owy, w tym:
  BILANS na dzie ń 30.06.2017
  AKTYWA PAS YWA


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 20 z 25

  Jednostkowy rachunek zy sków i strat za okres 01. 04 .2017 – 30.06 .2017 (zł)

  do 01.01.2017 do
  30.06.2017 II Kwartał 2017 Od 01.01.2016 do
  30.06.2016 II kwartał 2016
  PLN PLN PLN PLN
  A. 1 294 251,41 851 378,26 685 766,08 369 876,43
  – od jednos tek powiązanych 1 294 251,41 851 378,26 685 766,08 369 876,43
  I. 1 294 251,41 851 378,26 685 766,08 369 876,43
  II.
  III.
  IV.
  B. 892 828,40 460 881,90 770 229,06 396 082,60
  I. 0,00 0,00
  II. 0,00 0,00
  III. 273 526,08 150 680,83 235 236,49 129 756,31
  IV. 2 573,98 1 923,98 1 400,02 -313,13
  – podatek akcyzowy 0,00 0,00
  V. 546 174,48 274 682,64 479 169,05 239 429,74
  VI. 60 753,88 28 694,46 54 423,50 27 209,68
  - emerytalne 30 559,79 16 133,24 24 490,35 12 244,05
  VII. 9 799,98 4 899,99 0,00 0,00
  VIII. 0,00
  C. 401 423,01 390 496,36 -84 462,98 -26 206,17
  D. 1,02 0,03 0,55 0,36
  I. 0,00
  II. 0,00
  III. 1,02 0,03 0,55 0,36
  E. 448,33 36,32 739,54 667,34
  I. 0,00
  II. 0,00
  III. 448,33 36,32 739,54 667,34
  F. 400 975,70 390 460,07 -85 201,97 -26 873,15
  G. 0,00 0,00 0,00 0,09
  I. 0,00
  – od jednos tek powiązanych 0,00
  II. 0,00 0,00 0,00 0,09
  – od jednos tek powiązanych 0,00
  III. 0,00
  IV. 0,00
  V. 0,00 0,00
  H. 2 916,91 2 367,28 506,88 371,64
  I. 1 366,91 817,28 506,88 371,64
  – dla jednos tek powiązanych 0,00
  II. 0,00
  III. 0,00
  IV. 1 550,00 1 550,00
  I. 398 058,79 388 092,79 -85 708,85 -27 244,70
  J. 0,00 0,00 0,00 0,00
  I.
  II.
  K. 398 058,79 388 092,79 -85 708,85 -27 244,70
  L.
  M.
  N. 398 058,79 388 092,79 -85 708,85 -27 244,70
  Podatek dochodowy
  Pozos tałe obowiązk owe zmniejs zenia zys k u (zwięk s zenia s traty)
  Zys k (s trata) netto
  Inne
  Zys k (s trata) z działalnoś ci gos podarczej
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
  Zys ki nadzwyczajne
  Straty nadzwyczajne
  Zys k (s trata) brutto
  Aktualizacja wartoś ci inwes tycji
  Inne
  Kos zty finans owe
  Ods etki, w tym:
  Strata ze zbycia inwes tycji
  Aktualizacja wartoś ci inwes tycji
  Inne kos zty operacyjne
  Zys k (s trata) z działalnoś ci operacyjnej
  Przychody finans owe
  Dywidendy i udziały w zys kach, w tym:
  Ods etki, w tym:
  Zys k ze zbycia inwes tycji
  Zys k ze zbycia niefinans owych aktywów trwałych
  Dotacje
  Inne przychody operacyjne
  Pozos tałe k os zty operacyjne
  Strata ze zbycia niefinans owych aktywów trwałych
  Aktualizacja wartoś ci aktywów niefinans owych
  W ynagrodzenia
  Ubezpieczenia s połeczne i inne ś wiadczenia, w tym:
  Pozos tałe kos zty rodzajowe
  W artoś ć s przedanych towarów i materiałów
  Zys k (s trata) ze s przedaży
  Pozos tałe przychody operacyjne
  Przychody netto ze s przedaży towarów i materiałów
  Kos zty działalnoś ci operacyjnej
  Amortyzacja
  Zużycie materiałów i energii
  Us ługi obce
  Podatki i opłaty, w tym:
  Przychody netto ze s przedaży i zrównane z nimi, w tym:
  Przychody netto ze s przedaży produktów
  Zmiana s tanu produktów
  Kos zt wytworzenia produktów na włas ne potrzeby jednos tki


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 21 z 25

  Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.04.2017 – 30.06 .2017 (zł)

  Od 01.01.2017 do 30.06.2017 Od 01.04.2017 do 30.06.2017 Od 01.01.2016 do 30.06.2016 Od 01.04.2016 do 30.06.2016
  PLN PLN PLN PLN
  A.
  I. 398 058,79 388 092,79 -85 708,85 -27 244,79
  II. -176 135,22 -133 289,23 85 814,30 -191 154,22
  1. 0,00 0,00
  2.
  3. 1 366,91 817,28 506,88 371,64
  4.
  5. -23 233,77 0,00 31 600,00
  6. 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. -205 951,99 -210 823,22 -351 769,06 -201 665,96
  8. 51 127,67 79 110,74 440 372,61 204 057,98
  9. 555,96 -2 394,03 -3 296,13 -225 517,88
  10. 0,00
  III. 221 923,57 254 803,56 105,45 -218 399,01
  B.
  I. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.
  2.
  3. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)
  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycie aktywów finans owych
  – dywidendy i udziały w zys kach
  – s płata udzielonych pożyczek długoterminowych
  – ods etki
  – inne wpływy z aktywów finans owych 0,00 0,00 0,00 0,00
  4.
  II. 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.
  2.
  3. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)
  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – nabycie aktywów finans owych
  – udzielone pożyczki długoterminowe
  4.
  III. 0,00 0,00 0,00 0,00
  C.
  I. 774,00 193,50 366,22 193 920,23
  1.
  2. 774,00 193,50 366,22 304,23
  3.
  4. 193 616,00
  II. 222 786,07 255 074,56 506,88 371,64
  1.
  2.
  3. 32 838,12
  4.
  5.
  6. 221 419,16 221 419,16
  7.
  8. 1 366,91 817,28 506,88 371,64
  9.
  III. -222 012,07 -254 881,06 -140,66 193 548,59
  D. -88,50 -77,50 -35,21 -24 850,42
  E. -85,50 -77,50 -35,21 -24 850,42

  F. 106,95 95,95 124,18 24 939,39
  G. 18,45 18,45 88,97 88,97

  Ś rodk i pieniężne na k oniec ok res u, w tym:
  o ograniczonej możliwoś ci dys ponowania
  Inne wydatki finans owe
  Przepływy pieniężne netto z działalnoś ci finans owej
  Przepływy pieniężne netto razem
  Bilans owa zmiana s tanu ś rodk ów pieniężnych, w tym:
  zmiana s tanu ś rodków pieniężnych z tytułu różnic kurs owych
  Ś rodk i pieniężne na początek ok res u
  Inne, niż wypłaty na rzecz właś cicieli, wydatki z tytułu podziału zys ku
  Spłaty kredytów i pożyczek
  W ykup dłużnych papierów wartoś ciowych
  Z tytułu innych zobowiązań finans owych
  Płatnoś ci zobowiązań z tytułu umów leas ingu finans owego
  Ods etki
  Kredyty i pożyczki
  Emis ja dłużnych papierów wartoś ciowych
  Inne wpływy finans owe
  Wydatk i
  Nabycie udziałów (akcji) włas nych
  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właś cicieli
  Inne wydatki inwes tycyjne
  Przepływy pieniężne netto z działalnoś ci inwes tycyjnej
  Przepływy ś rodk ów pieniężnych z działalnoś ci finans owej
  Wpływy
  W pływy netto z wydania udziałów (emis ji akcji) i innych ins trumentów
  kapitałowych oraz dopłat do kapitału
  Wydatk i
  Nabycie wartoś ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  Inwes tycje w nieruchomoś ci oraz wartoś ci niematerialne i prawne
  Na aktywa finans owe, w tym:
  w jednos tkach powiązanych
  w pozos tałych jednos tkach
  Zbycie wartoś ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
  Zbycie inwes tycji w nieruchomoś ci oraz wartoś ci niematerialne i prawne
  Z aktywów finans owych, w tym:
  w jednos tkach powiązanych
  w pozos tałych jednos tkach
  Inne wpływy inwes tycyjne
  Zmiana s tanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
  Zmiana s tanu rozliczeń międzyokres owych
  Inne korekty
  Przepływy pieniężne netto z działalnoś ci operacyjnej
  Przepływy ś rodk ów pieniężnych z działalnoś ci inwes tycyjnej
  Wpływy
  Zys ki (s traty) z tytułu różnic kurs owych
  Ods etki i udziały w zys kach (dywidendy)
  Zys k (s trata) z działalnoś ci inwes tycyjnej
  Zmiana s tanu rezerw
  Zmiana s tanu zapas ów
  Zmiana s tanu należnoś ci
  Przepływy ś rodk ów pieniężnych z działalnoś ci operacyjnej
  Zys k (s trata) netto
  Korek ty razem
  Amortyzacja


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 22 z 25

  Jednostkowe zestawienie zmian w kapi tale wła snym za okres 01.04.2017 – 30.06 .2017 (zł)

  od 01.01.2017
  do 30.06.2017
  Od 01.04.2017
  do 30.06.2017
  Od 01.01.2016
  do 30.06.2016
  Od 01.04.2016
  do 30.06.2016
  PLN PLN PLN PLN
  I. 8 748 105,53 8 758 071,53 8 714 346,90 8 655 882,84

  I.a. 8 748 105,53 8 758 071,53 8 714 346,90 8 655 882,84
  1. 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – wydania udziałów (emis ji akcji)


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – umorzenia udziałów (akcji)


  1.2. 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00 1 376 671,00
  2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00


  2.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  3. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a)
  b)
  3.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  4. 7 337 675,90 7 337 675,90 6 875 062,65 6 875 062,65
  4.1. 33 758,63 33 758,63 462 613,25 462 613,25
  a) 33 758,63 33 758,63 462 613,25 462 613,25
  – objęcia akcji powyżej wartoś ci nominalnej
  – z podziału zys ku (us tawowo) 33 758,63 33 758,63 462 613,25 462 613,25
  – z podziału zys ku (ponad wymaganą us tawowo minimalną wartoś ć)


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia s traty za 2013
  – rezerwa na różnicę między wartoś cią podatkową i bilans ową udziałów/akcji
  4.2. 7 371 434,53 7 371 434,53 7 337 675,90 7 337 675,90
  5. 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – zbycia ś rodków trwałych

  5.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  6. 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00


  b) 0,00 0,00 0,00 0,00


  6.2. 0,00 0,00 0,00 0,00
  7. 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.1 33 758,63 43 724,63 462 613,25 462 613,25

  7.2 33 758,63 43 724,63 462 613,25 462 613,25
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – 0,00 0,00


  b) 33 758,63 33 758,63 462 613,25 462 613,25
  – podział zys ku 33 758,63 33 758,63 462 613,25 462 613,25


  7.3. 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.4. 0,00 0,00 0,00 0,00

  7.5. 0,00 0,00 0,00 0,00
  a) 0,00 0,00 0,00 0,00  b) 0,00 0,00 0,00 0,00
  – pokrycia s traty kapitałem zapas owym


  7.6. 0,00 0,00 0,00 0,00
  7.7. 0,00 9 966,00 0,00
  8. 398 058,79 388 092,79 -85 708,85 -27 244,79
  a) 398 058,79 388 092,79
  b) 85 708,85 27 244,79
  c)
  II. 9 146 164,32 9 146 164,32 8 628 638,05 8 628 638,05
  III. 9 146 164,32 9 146 164,32 8 628 638,05 8 628 638,05
  zys k netto
  s trata netto
  odpis y z zys ku
  Kapitał (fundus z) włas ny na k oniec ok res u (BZ)
  Kapitał (fundus z) włas ny, po uwzgl. proponowanego podziału zys k u (pok rycia s traty)
  Strata z lat ubiegłych na początek okres u, po korektach
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Strata z lat ubiegłych na koniec okres u
  Zys k (s trata) z lat ubiegłych na koniec okres u
  Wynik netto
  Zys k z lat ubiegłych na początek okres u, po korektach
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Zys k z lat ubiegłych na koniec okres u
  Strata z lat ubiegłych na początek okres u
  korekty błędów
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Pozos tałe kapitały (fundus ze) rezerwowe na koniec okres u
  Zys k (s trata) z lat ubiegłych na początek ok res u
  Zys k z lat ubiegłych na początek okres u
  korekty błędów
  Zmiany kapitału (fundus zu) z aktualizacji wyceny
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Kapitał (fundus z) z aktualizacji wyceny na koniec okres u
  Pozos tałe k apitały (fundus ze) rezerwowe na początek ok res u
  Zmiany pozos tałych kapitałów (fundus zy) rezerwowych
  Kapitał (fundus z) zapas owy na początek ok res u
  Zmiany kapitału (fundus zu) zapas owego
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Stan kapitału (fundus zu) zapas owego na koniec okres u
  Kapitał (fundus z) z ak tualizacji wyceny na początek ok res u - zmiany przyjetych zas ad (polityk i) rachunk owoś ci
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Należne wpłaty na kapitał pods tawowy na koniec okres u
  Udziały (ak cje) włas ne na początek ok res u
  zwięks zenie
  zmniejs zenie
  Udziały (akcje) włas ne na koniec okres u
  zwięks zenie (z tytułu)
  zmniejs zenie (z tytułu)
  Kapitał (fundus z) pods tawowy na koniec okres u
  Należne wpłaty na k apitał pods tawowy na początek ok res u
  Zmiana należnych wpłat na kapitał pods tawowy
  zwięks zenie (z tytułu)
  Kapitał (fundus z) włas ny na początek ok res u (BO)
  korekty błędów
  Kapitał (fundus z) włas ny na początek ok res u (BO), po k orek tach
  Kapitał (fundus z) pods tawowy na początek ok res u
  Zmiany kapitału (fundus zu) pods tawowego


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 23 z 25

  5. KOMENTARZ ZARZĄDU , ZAWIERAJĄCY ZWIĘZŁĄ CHARAKTERYST YKĘ ISTOTNYCH DOKONA Ń LUB
  NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE KTÓREGO DO TYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNI EJSZYCH
  CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NI ETYPOWYM CHARAKTERZE , MAJĄCYCH WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  II kwartał 2017 roku był okresem, w którym Grupa Recykl, podobnie jak w poprzednich kwartałach, poprawiła znacząco
  parametry finansowe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zarówno po stronie przychodów jak i wyników.
  Uzyskane przychody były w II kwartale 2017 roku o 7% wyższe r/r, a narastająco po I półroczu o 15,5% wyższe r/r.
  Odnotowany wynik na sprzedaży był w II kwartale 2017 roku o 48% wyższy niż w II kwartale 2016 roku, a narastająco po I
  półroczu o 67% wyższy r/r. Wynik finansowy netto za II kwartał 2017 roku był wyższy niż w takim samym okresie roku
  ubiegłego o 25%, a narastająco po I półroczu o 58% wyższy r/r.
  Przy wzroście przy chodów w II kwartale 2017 o 7% (narastająco w I półroczu 2017 o 15,5%), koszty działalności operacyjnej
  wzrosły w II kwartale 2017 o 2,3% (narastająco w I półroczu 2017 o 10,2%) co przełożyło się na poprawę wyniku na
  sprzedaży, EBIT oraz wyniku finansowego netto.
  Uzyskane w II kwartale 2017 roku wskaźniki rentowności vs analogiczny okres roku ubiegłego kształtują się następująco:
  - rentowność sprzedaży: 14,4% vs 10,4% w II kwartale 2016 roku (narastająco po I półroczu 13,4% vs 9,3%)
  - marża EBIT: 16,4% vs 14,3% w II kwartale 2016 roku (narastająco po I półroczu 15,9% vs 12,8%)
  - marża netto: 11,1% vs 9,5% w II kwartale 2016 roku (narastająco po I półroczu 10,3% vs 7,5%)
  Na znaczącą poprawę przychodów, wyników oraz wskaźn ików rentowności w II kwartale 2017 roku w stosunku do II kwartału
  2016 roku jak również narastająco za I półrocze 2017 vs I półrocze 2016 wpływ miały głównie następujące czynniki:
  - wzrost wolumenu sprzedaży oraz znaczący wzrost ceny złomu stalo wego, który skompensował niższe ceny paliw
  alternatywnych,
  - wzrost wolumenu sprzedaży granulatów SBR przy niewielkim spadku ich ceny.
  - znaczny wzrost przychodów z tytułu zbiórki opon na zlecenie, co związane jest z podpisaniem pod koni ec 2016 roku
  nowych umów z kluczowymi w tym obszarze partnerami.
  - przychody z tytułu odbioru i przyjęcia opon, które w II kwartale 2016 roku praktycznie nie występowały. Możliwość taka
  pojawiła się wraz z nadpodażą odpadów pochodzących ze zużytych opon na rynku krajowym oraz na rynkach krajów
  sąsiednich (Niemcy, Litwa).
  - przychody z tytułu odbioru odpadów innych niż zużyte opony, które po przetworzeniu i zmieszaniu z paliwami własnej
  produkcji sprzedawane są do odbiorców. W II kwartale 20 16 roku przychody takie nie wystąpiły.
  - utrzymywanie na niskim poziomie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów poprzez dalszy wzrost skali produkcji
  (nowa linia w Krośnie Odrz.) zwłaszcza paliw alternatywnych i czystego złomu stalowego oraz d alsze postępy w zakresie
  kontroli i optymalizacji kosztów.
  Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia raportowany okres.
  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 24 z 25

  Stratega rozwoju Grupy zakłada poniższe kierunki działań i planowane efekty.

  Główne kierunki działań:

  1. Utrzymanie uzyskanych efektó w synergii z przejętym Zakładem ABC Recycling w Krośnie Odrzańskim:
   wykorzystanie pozycji największego producenta granulatu SBR w kraju z możliwościami produkcyjnymi 20.000 ton
  granulatów rocznie,
   dalsza konsolidacja rynku odbiorców i wspólna polityka sprz edażowa,
   zwiększenie sieci zbiórki zużytych opon z terenów przygranicznych (w tym z Niemiec) z przeznacz eniem głównie do
  zakładu w Krośnie Odrzańskim,
   dalsza optymalizacja kosztów poprzez wspólną gospodarkę magazynową (części zamienne i materiały
  eksploata cyjne) z uwagi na wykorzystywane do produkcji technologie tego samego producenta,
   utrzymanie już uzyskanych mocy produkcyjnych oraz dalsze działania zmierzające do ich zwiększenia, czego
  konsekwencją będzie dalsza obniżka jednostkowego kosztu wytworzenia, co pozwoli na agr esywniejszą politykę
  sprzedażową,
   znaczne ograniczenie kosztów transportu,
   efektywniejsze wykorzystanie posiadanych technologii poprzez ukierunkowanie produkcji na poszcz ególnych
  zakładach dla poszczególnych klientów.

  2. Intensyfikacja (w st osunku do poprzednich lat) natężenia prac badawczo -rozwojowych w zakresie opracowania i
  wdrożenia nowych, innowacyjnych i perspektywicznych rozwiązań i technologii, powstałych na bazie surowców
  pozyskiwanych ze zużytych opon (m.in. zastosowanie kordu tekst ylnego jako dodatek do mieszanek mineralno -
  asfaltowych – SMA i MMA; wykorzystanie granulatu gumowego jako kompozytu polimerowo -gumowego oraz
  dewulkanizatu);
  3. Dalsze rozwijanie krajowej sieci zbiórki opon w postaci nabycia do końca 2017 r., ok. 100 konteneró w oraz kilku pojazdów
  do obsługi powiększonej sieci.
  4. Wzrost produkcji paliwa alternatywnego na instalacjach znajdujących się w Śremie, Krośnie Odrzańskim oraz Chełmie
  do poziomu zbliżonego do 50 000 ton paliwa w 2017r. wobec 35 000 ton wyprodukowanych w 2 015 i w 2016 roku.
  5. Utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych odbiorców paliwa alternatywnego.
  6. Utrzymanie portfela sprzedaży dla odbiorców granulatów SBR ze strukturą udziału producentów wyrobów gotowych
  względem odbiorców sezonowych (nawierzchnie sportowe) n a poziomie 75/25.
  7. Intensyfikacja działań zmierzających do większego udziału w przychodach opon nadających się do dalszej odsprzedaży,
  w 2016r. było to poniżej 1% - plan docelowy 15%.
  8. Dalsza dywersyfikacja zastosowań czystego granulatu i wykorzystanie persp ektywicznego rynku poprzez wspólne prace
  z wytwórniami mas bitumicznych (Lotos Asfalt, Rafineria Jedlicze) oraz z firmami drogowymi (Strabag, Skanska)
  umożliwiające na szerszą skalę wykorzystanie granulatu gumowego jako modyfikatora asfaltu przy budowie d róg.
  9. Rozpoczęcie produkcji wyrobów gotowych z granulatu gumowego lub przejęcie producenta wyrobów got owych.
  10. Dalsza konsolidacja rynku producentów granulatu SBR.
  11. Rozpoczęcie prac wspólnie z dostawcą technologii firmą ELDAN nad uruchomieniem produkcji pudru gum owego pod
  warunkiem zaistnienia korzystnych warunków rynkowych (popyt, cena).


  Grupa REC YKL S.A. Raport kwartalny za II kw. 2017 roku
  strona 25 z 25

  12. Optymalizacja kosztów zbiórki zużytych opon poprzez tworzenie kolejnych regionalnych placów składowych oraz zmiana
  finansowych warunków odbioru opon poprzez wprowadzenie od ws zystkich dostawców opłaty za odbiór zużytych opon
  co już zaczęło funkcjonować w IV kwartale 2016 roku i było z powodzeniem kont ynuowane w I półroczu 2017 roku.

  Zakładane efekty:
  Utrzymanie pozycji lidera – silnego gracza, doświadczonego i największego w kraju podmiotu kompleksowo zajmującego się
  zagospodarowaniem odpadu w postaci zużytych opon samochodowych a docelowo również producenta wyrobów gotowych
  bazujących na surowcach odzyskanych ze zużytych opon samochodowych.

  6. INFORMACJA ODNOŚNIE PROGNOZ FIN AN SOWYCH
  Emitent oraz Grupa nie publikowały prognoz finansowych na 2017 rok.
  7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA
  Zarząd Grupy RECYKL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe i dane porównywalne
  sporządzone zostały zgodnie z obowiązuj ącymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób rzetelny i
  prawdziwy obraz sytuacji finansowej Emitenta i jego Grupy.


  Roman Stachowiak

  Maciej Jasiewicz
  Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

  Śrem, 11 sierpnia 2017 roku


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Recykl SA
ISIN:PLRCKL000010
NIP:778-14-72-682
EKD: 70.10 działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres: ul. Letnia 3 63-100 Śrem
Telefon:+48 61 2810611
www:www.recykl.pl
Komentarze o spółce GRUPA RECYKL
2018-07-17 21-07-56
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649