Raport.

GRUPA EMMERSON SA (9/2017) Raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 roku

Zarząd Grupa Emmerson S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy skonsolidowany za II kwartał 2017 r.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

 • Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 1
  ZA I I KWARTAŁ 201 7 ROKU  (dane za okres 01. 04.201 7 r. – 30.06.201 7 r.)
  Zawartość raportu:
  1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca)
  2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za II kwartał 201 7 roku wraz z danymi
  porównywalnymi za rok poprzedni
  3. wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 201 7 roku
  wraz z danymi porównywalnymi za rok poprzedni
  4. kwartalne , jednostkowe, skrócone sprawozdanie f inansowe, sporządzone zgodnie
  z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
  zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  5 . kwartalne, skonsolidowane, skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie
  z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie
  zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  6. informacje o zasadach przyjętych przy sporządza niu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  7. zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie od 1. 04.201 7
  do 30.06.201 7 roku, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności
  o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki
  8. stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok
  w świetle zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym danych finansowych za okres
  od 1. 04.201 7 do 3 0.06.201 7 roku
  9. informacja Zarządu Emitenta na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań
  innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jakie w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa Emitenta
  podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności
  10 .opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających
  konsolidacji
  11. struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień
  sporządzenia raportu co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu
  12. informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty
  13. oświadczenie Zarządu Emitenta

  W a r s z a w a , 11 s i e r p n i a 2 0 1 7 r o k u  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 2
  1. PODSTAWOWE INFO RMACJE O EMITENCIE (JEDNOSTKA DOMINUJĄCA)

  Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie

  Firma GRUPA EMMERSON S.A
  Siedziba Warszawa
  Adres Ul. Stawki 40, 01 -040 Warszawa
  Telefon +48 22 828 92 96
  Faks +48 22 530 12 01
  Adres poczty elektronicznej: [email protected] grupaemmerson .pl
  Adres strony internetowej www. grupa emmerson.pl
  NIP 527 26 37 300
  REGON 142527214
  Kapitał zakładowy 10 .000.0 00,00 zł (w całości opłacony)
  Ilość akcji
  100 .000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł
  każda, w tym:
  - 2.400.000 akcji uprzywilejowanych imi ennych
  serii A
  - 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  - 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  - 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  - 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  - 32 .000.000 akcji zwykłych na okazic iela serii F
  - 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G
  Numer KRS wraz z organem
  prowadzącym rejestr
  KRS 0000373802
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Rada Nadzorcza

  Piotr Kalinkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Mirosław Adamczyk – Z-ca Przewodniczącego R ady Nadzorczej
  Jacek Hankiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej
  Arkadiusz Garbacki - Członek Rady Nadzorczej
  Wi told Jaworski – Członek Rady Nadzorczej


  Zarząd

  Marek Krajewski – Prez es Zarządu
  Tadeusz Popławski – W iceprezes Zarządu
  Ja rosław Skoczeń – Członek Zarządu

  Źródło: Emitent  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 3
  2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA ZA II
  KWARTAŁ 201 7 ROKU WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI ZA ROK
  POPRZEDNI
  Tabela 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta (PLN)
  Wyszczególnienie
  Stan Stan
  na dzień na dzień
  30.06.201 7 r. 30.06.201 6 r.

  Kapitał własny

  657 550,14 1 369 821,78
  Należności 10 139,85 10 139,85 długoterminowe
  Należności 268 426,77 177 457,69 krótkotermi nowe
  Środki pieniężne
  i inne aktywa pieniężne 33 680,47 46 376,98
  Zobowiązania - - długoterminowe
  Zobowiązania 2 338 726,94 1 668 539,50 krótkoterminowe
  Rzeczowe aktywa trwałe 2 022,60 4 045,20
  Źródło: Emitent

  Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta (PLN)
  Źródło: Emitent
  Wyszczególnienie

  II kwartał 201 7 r.
  01. 04 .201 7 –
  30.06. 201 7

  II kwartał 201 6 r.
  01. 04 .201 6 –
  30.06 .201 6

  Narastająco
  za okres od
  01.01.201 7 do
  30.06 .201 7

  Narastająco
  za okres od
  01.01.201 6 do
  30.0 6.201 6

  Przychody netto
  ze sprzedaży
  143 468,04 109 643,05 278 477,07 187 370,16
  Amortyzacja 505,65 5 824,01 5 054,64 11 648,01
  Zysk/strata na
  sprzedaży -122 589,07 -211 157,46 -234 243,24 -394 488,98
  Zysk/strata na
  działalności
  operacyjnej
  -121 136,0 2 -211 288,16 -229 824,12 -399 106,14
  Zysk/strata brutto 3 126,46 -339 386,60 526 773,48 -678 267,58
  Zysk/strata netto 3 126,46 -339 386,60 526 773,48 -678 267,58  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 4
  3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  EMITENTA ZA II KWARTAŁ 201 7 ROKU WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI
  ZA ROK POPRZEDNI
  Tabela 4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta
  (PLN)
  Wyszczególnienie
  Stan Stan
  na dzień na dzień
  30.06.201 7 r. 30.06.201 6 r.

  Kapitał własny

  4 343 019, 09 5 227 604,49
  Należności 10 139,85 10 139,85 długoterminowe
  Należności 4 446 977,55 6 433 337,63 krótkoterminowe

  Środki pieniężne
  i inne aktywa
  pieniężne 59 961,41 67 849, 87

  Zobowiązania - - długoterminowe
  Zobowiązania 6 547 168,57 8 064 536,07 krótkoterminowe
  Rzeczowe aktywa
  trwałe 2 022,60 4 045,20
  Źródło: Emitent
  Tabela 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy
  Kapitałowej Emitenta (PLN)
  Źródło: Emitent
  Wyszczególnienie

  II kwartał 201 7 r.
  01. 04 .201 7 –
  30.06. 201 7

  II kwartał 201 6 r.
  01. 04. 201 6 –
  30.06 .201 6

  Narastająco
  za okres od
  01.01.201 7 do
  30.06 .201 7

  Narastająco
  za okres od
  01.01.201 6 do
  30.06. 201 6

  Przychody netto
  ze sprzedaży
  2 297 299,88 13 000 213,03 6 111 399,21 13 077 940 ,13
  Amortyzacja 505,65 5 824,01 5 054,64 11 648,01
  Zysk/strata na
  sprzedaży -109 627,68 -123 580,93 -189 633,42 -307 307, 98
  Zysk/strata na
  działalności
  operacyjnej
  -108 270,34 -133 033,49 -185 359,78 -332 142,76
  Zysk/str ata brutto -78 066, 64 -201 316,95 -246 151,40 -448 860,88
  Zysk/strata netto -80 984,64 -223 562,95 -253 879,40 -471 106,88  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 5
  4. KWARTALNE , JEDNOSTKOWE, SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE,
  SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA ZASADAMI
  RACHUNKOWOŚCI (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE
  ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH)  Stan na dzień Stan na dzień
  30.06.2017r. 30.06.2016r.
  A Aktywa trwałe 12 162,45 26 740,09
  I Wa rtoś ci ni ema teri a l ne i pra wne 12 555,04
  II Rzeczowe a ktywa trwa łe 2 022,60 4 045,20
  III Na l eżnoś ci długotermi nowe 10 139,85 10 139,85
  IV I nwes tycj e długotermi nowe
  V Długotermi nowe rozl i czeni a mi ędzyokres owe
  B Aktywa obrotowe 3 005 980,63 3 020 211,19
  I Za pa s y 30 000,00
  II Na l eżnoś ci krótkotermi nowe 268 426,77 177 457,69
  III I nwes tycj e krótkotermi nowe 2 728 470,02 2 756 413,04
  IV Krótkotermi nowe rozl i czeni a mi ędzyokres owe 9 083,84 56 340,46
  C Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy
  D Udziały ( akcje) własne
  AKTYWA RAZEM 3 018 143,08 3 046 951,28
  Stan na dzień Stan na dzień
  30.06.2017r. 30.06.2016r.
  A Kapitał ( fundusz ) własny 657 550,14 1 369 821,78
  I Ka pi ta ł ( fundus z) pods ta wowy 10 000 000,00 10 000 000,00
  II Ka pi ta ł ( fundus z ) za pa s owy 553 886,96
  III Ka pi ta ł ( fundus z ) z a ktua l i za cj i wyceny
  IV Pozos ta łe ka pi ta ły ( fundus ze) rezerwowe
  V Zys k ( s tra ta ) z l a t ubi egłych -9 869 223,34 -8 505 797,60
  VI Zys k ( s tra ta ) netto 526 773,48 -678 267,58
  VI I Odpi s y z zys ku netto w ci ągu roku obrotowego ( wi el koś ć uj emna )
  B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 360 592,94 1 677 129,50
  I Rezerwa na zobowi ąza ni a 21 866,00 8 590,00
  II Zobowi ąza ni a długotermi nowe
  III Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 2 338 726,94 1 668 539,50
  IV Rozl i czeni a mi ędzyokres owe
  PASYWA RAZEM 3 018 143,08 3 046 951,28
  AKTYWA
  Jednostkowy bilans
  PASYWA  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 6  II kwartał 2017 II kwartał 2016 Rok bieżący Rok ubiegły
  za okres za okres za okres za okres
  01.04.2017 - 30.06.2017 01.04.2016 - 30.06.2016 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016
  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 152 623,72 98 307,86 309 401,36 186 152,02
  I Przychody netto ze s przeda ży produktów 143 468,04 109 643,05 278 477,07 187 370,16
  II Zmi a na s ta nu produktów ( zwi ęks zeni e - wa rtoś ć doda tni a ,
  zmni ej s zeni e - wa rtoś ć uj emna ) 9 155,68 -11 335,19 30 924,29 -1 218,14
  III Kos zt wytworzeni a produktów na wła s ne potrzeby j ednos tki
  IV Przychody netto ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów
  B Koszty działalności operacyjnej 275 212,79 309 465,32 543 644,60 580 641,00
  I Amortyza cj a 505,65 5 824,01 5 054,64 11 648,01
  II Zużyci e ma teri a łów i energi i 508,46 496,40 1 505,08 979,89
  III Us ługi obce 138 996,79 111 266,47 277 538,09 208 670,56
  IV Poda tki i opła ty w tym 524,00 2 089,88 524,00 2 980,75
  V Wyna grodzeni a 108 698,67 150 078,60 212 548,71 288 165,14
  VI Ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a 4 148,88 6 177,57 8 297,76 12 335,94
  VI I Pozos ta łe kos zty rodza j owe 21 830,34 33 532,39 38 176,32 55 860,71
  VI I I Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów
  C Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) -122 589,07 -211 157,46 -234 243,24 -394 488,98
  D Pozostałe przychody operacyjne 1 710,95 1 500,00 5 585,02 1 500,25
  I Zys k z tytułu rozchodu ni efi na ns owych a ktywów trwa łych
  II Dota cj e
  III Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów ni efi na ns owych
  IV I nne przychody opera cyj ne 1 710,95 1 500,00 5 585,02 1 500,25
  E Pozostałe koszty operacyjne 257,90 1 630,70 1 165,90 6 117,41
  I Stra ta z tytułu rozchodu ni efi na ns owych a ktywów trwa łych
  II Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów ni efi na ns owych
  III I nne kos zty opera cyj ne 257,90 1 630,70 1 165,90 6 117,41
  F Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) -121 136,02 -211 288,16 -229 824,12 -399 106,14
  G Przychody finansowe 134 099,02 3 711,57 777 532,61 8 740,48
  I Dywi dendy i udzi a ływ zys ka ch
  II Ods etki 3 163,51 3 711,57 6 451,66 8 740,48
  III Zys k z tytułu rozchodu a ktywów fi na ns owych
  IV Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów fi na ns owych 130 935,51 771 080,95
  V I nne
  H Koszty finansowe 9 836,54 131 810,01 20 935,01 287 901,92
  I Ods etki 6 492,74 3 957,23 11 874,75 35 340,90
  II Stra ta z tytułu rozchodu a ktywów fi na ns owych
  III Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów fi na ns owych 3 343,80 127 852,78 9 060,26 252 561,02
  IV I nne
  I Zysk ( strata ) brutto ( F+G-H ) 3 126,46 -339 386,60 526 773,48 -678 267,58
  J Podatek dochodowy
  K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
  L Zysk ( strata ) netto ( I-J-K ) 3 126,46 -339 386,60 526 773,48 -678 267,58
  Wyszczególnienie
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 7

  Rok bieżący Rok ubiegły II kwartał 2017 II kwartał 2016
  za okres za okres za okres za okres
  01.01.2017- 30.06.2017 01.01.2016- 30.06.2016 01.04.2017 -
  30.06.2017
  01.04.2016 -
  30.06.2016
  A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I Zys k ( s tra ta ) netto 526 773,48 -678 267,58 3 126,46 -339 386,60
  II Korekty ra zem -543 248,36 482 487,86 -32 690,50 260 863,77
  III Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej -16 474,88 -195 779,72 -29 564,04 -78 522,83
  B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I Wpływy 15 134,31 159 197,50 15 134,31 21 000,00
  II Wyda tki
  III Przepływy netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej 15 134,31 159 197,50 15 134,31 21 000,00
  C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I Wpływy 126 275,00 178 000,00 78 275,00 178 000,00
  II Wyda tki 103 600,00 164 324,16 49 100,00 141 240,94
  III Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej 22 675,00 13 675,84 29 175,00 36 759,06
  D Przepływy pieniężne netto razem 21 334,43 -22 906,38 14 745,27 -20 763,77
  E Bilansowa zmiana stanu środków pienięźnych, w tym: 21 334,43 -22 906,38 14 745,27 -20 763,77
  F Środki pieniężne na początek okresu 12 346,04 69 283,36 18 935,20 67 140,75
  G Środki pieniężne na koniec okresu 33 680,47 46 376,98 33 680,47 46 376,98
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
  Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły
  za okres za okres
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016
  I Kapitał ( fundusz) własny na początek okresu ( BO ) 130 776,66 2 048 089,36
  I.a Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) po korektach 130 776,66 2 048 089,36
  II Kapitał fundusz własny na koniec okresu ( BZ) 657 550,14 1 369 821,78
  III Kapitał ( fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
  (pokrycia straty) 657 550,14 1 369 821,78
  Wys zczegól ni eni e
  JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 8
  5. KWARTALNE, SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
  FINANSOWE, SPORZĄDZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM I EMITENTA
  ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI (BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT,
  ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK
  PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)

  Sta n na dzie ń Sta n na dzie ń
  30.06.2017 30.06.2016
  A Aktyw a trw a łe 12 162,45 26 740,09
  I W artości niematerialne i prawne 12 555,04
  II W artość firmy jednostek podporządkowanych
  III Rzeczowe aktywa trwałe 2 022,60 4 045,20
  IV Należności długoterminowe 10 139,85 10 139,85
  V Inwestycje długoterminowe
  VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  B Aktyw a obrotow e 10 970 021,19 13 272 908,47
  I Zapasy 30 000,00
  II Należności krótkoterminowe 4 446 977,55 6 433 337,63
  III Inwestycje krótkoterminowe 6 513 800,98 6 753 230,38
  IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 242,66 56 340,46
  C Na le żne w pła ty na ka pita ł podsta w ow y
  D Udzia ły ( a kcje ) w ła sne
  AKTYW A RAZEM 10 982 183,64 13 299 648,56
  Sta n na dzie ń Sta n na dzie ń
  30.06.2017 30.06.2016
  A Ka pita ł ( fundusz ) w ła sny 4 343 019,09 5 227 604,49
  I Kapitał ( fundusz) podstawowy 10 000 000,00 10 000 000,00
  II Kapitał ( fundusz ) zapasowy 337 360,97
  III Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny
  IV Pozostałe kapitały ( fundusze) rezerwowe
  V Różnice kursowe z przeliczenia
  VI Zysk ( strata ) z lat ubiegłych -5 403 101,51 -4 638 649,60
  VII Zysk ( strata ) netto -253 879,40 -471 106,88
  VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)
  B Ka pita ły mnie jszości
  C Uje mna w a rtość firmy je dnoste k podporzą dkow a nych
  D Zobow ią za nia i re ze rw y na zobow ią za nia 6 639 164,55 8 072 044,07
  I Rezerwa na zobowiązania 7 548,00 7 508,00
  II Zobowiązania długoterminowe
  III Zobowiązania krótkoterminowe 6 547 168,57 8 064 536,07
  IV Rozliczenia międzyokresowe 84 447,98
  PASYW A RAZEM 10 982 183,64 13 299 648,56
  Skonsolidowany bilans
  AKTYW A
  PASYW A  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 9
  II kw artał 2017 II kw artał 2016 Rok bieżący Rok ubiegły
  za okres za okres za okres za okres
  01.04.2017 - 30.06.2017 01.04.2016 - 30.06.2016 01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016
  Przychody ne tto ze sprze da ży i zrów na ne z nimi, w tym 2 306 453,81 12 990 377,84 6 142 324,15 13 078 221,99
  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 143 468,04 99 643,05 278 477,07 177 370,16
  II Zmiana stanu produktów( zwiększenie - wartość dodatnia,
  zmniejszenie - wartość ujemna) 9 153,93 -9 835,19 30 924,94 281,86
  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 153 831,84 12 900 569,98 5 832 922,14 12 900 569,97
  B Koszty dzia ła lności ope ra cyjne j 2 416 081,49 13 113 958,77 6 331 957,57 13 385 529,97
  I Amortyzacja 505,65 5 824,01 5 054,64 11 648,01
  II Zużycie materiałów i energii 508,46 520,79 1 505,08 1 004,28
  III Usługi obce 146 488,35 119 134,93 292 162,04 216 934,54
  IV Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy 524,00 27 535,48 524,00 28 426,35
  V W ynagrodzenia 108 698,67 150 078,60 212 548,71 288 165,14
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4 148,88 6 177,57 8 297,76 12 335,94
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 26 569,99 44 622,41 48 605,35 66 950,73
  VIII W artość sprzedanych towarów i materiałów 2 128 637,49 12 760 064,98 5 763 259,99 12 760 064,98
  C Zysk ( stra ta ) ze sprze da ży ( A - B ) -109 627,68 -123 580,93 -189 633,42 -307 307,98
  D Pozosta łe przychody ope ra cyjne 1 711,36 0,48 5 586,31 1,26
  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II Dotacje
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV Inne przychody operacyjne 1 711,36 0,48 5 586,31 1,26
  E Pozosta łe koszty ope ra cyjne 354,02 9 453,04 1 312,67 24 836,05
  I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  III Inne koszty operacyjne 354,02 9 453,04 1 312,67 24 836,05
  F Zysk ( stra ta ) z dzia ła lności ope ra cyjne j ( C+D-E ) -108 270,34 -133 033,49 -185 359,78 -332 142,77
  G Przychody fina nsow e 2 361,89 4 242,34 6 505,86 9 271,25
  I Dywidendy i udziały w zyskach
  II Odsetki 3 186,64 4 242,34 6 505,86 9 271,25
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych (824,75)
  V Inne
  H Koszty fina nsow e 15 824,52 16 602,95 20 175,52 52 271,64
  I Odsetki 14 999,77 12 479,20 19 350,77 45 673,64
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
  III Aktualizacja wartości aktywów finansowych 824,75 4 123,75 824,75 6 598,00
  IV Inne
  I Zysk (stra ta ) na sprze da ży ca łości lub czę ści udzia łów
  je dnoste k podporzą dkow a nych
  J Zysk (stra ta ) z dzia ła lności gospoda rcze j ( F+G-H+/-I ) -121 732,97 -145 394,10 -199 029,44 -375 143,16
  K Odpis w a rtości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Odpis wartości firmy - jednostki zależne
  II Odpis wartości firmy - jednostki współzależne
  L Odpis uje mne j w a rtości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00
  I Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne
  II Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne
  M Zysk (stra ta ) z udzia łów w je dnostka ch
  podporzą dkow a nych w yce nia nych me todą pra w w ła sności 43 666,33 -55 922,85 -47 121,96 -73 717,73
  N Zysk ( stra ta ) brutto (J-K+L+/-M ) -78 066,64 -201 316,95 -246 151,40 -448 860,89
  O Poda te k dochodow y 2 918,00 22 246,00 7 728,00 22 246,00
  P Pozosta łe obow ią zkow e zmnie jsze nia zysku (zw ię ksze nia
  stra ty)
  R Zyski (stra ty) mnie jszości
  S Zysk ( stra ta ) ne tto ( N-O-P+/-R ) -80 984,64 -223 562,95 -253 879,40 -471 106,89
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I ST RAT (wariant porównawczy)
  W yszcze gólnie nie  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 10  6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU
  RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMI ANACH STOSOWANYCH ZASAD
  (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

  Raport sporządzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości. W okresie , za który sporz ądzono
  raport , nie nast ąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości .

  Rok bieżący Rok ubiegły II kw artał 2017 II kw artał 2016
  za okres za okres za okres za okres
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016 01.04.2017 - 30.06.2017 01.04.2016 - 30.06.2016
  A Prze pływ y środków pie nię żnych z dzia ła lności ope ra cyjne j
  I Zysk ( strata ) netto -253 879,40 -471 106,88 -80 984,64 -223 562,95
  II Korekty razem 231 113,34 285 453,14 45 423,68 170 176,76
  III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -22 766,06 -185 653,74 -35 560,96 -53 386,19
  B Prze pływ y środków pie nię żnych z dzia ła lności inw e stycyjne j
  I W pływy 29 134,31 153 000,00 29 134,31 19 735,02
  II W ydatki 1 800,00 1 800,00
  III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 29 134,31 151 200,00 29 134,31 17 935,02
  C Prze pływ y środków pie nię żnych z dzia ła lności fina nsow e j
  I W pływy 128 075,00 170 515,12 80 075,00 170 515,12
  II W ydatki 98 100,00 166 698,62 47 100,00 143 615,40
  III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 29 975,00 3 816,50 32 975,00 26 899,72
  D Prze pływ y pie nię żne ne tto ra ze m (A.III +/- B.III +/- C.III) 36 343,25 -30 637,24 26 548,35 -8 551,45
  E Bila nsow a zmia na sta nu środków pie nię źnych 36 343,25 -30 637,24 26 548,35 -8 551,45
  F Środki pie nię żne na począ te k okre su 23 618,16 98 487,11 33 413,06 76 401,32
  G Środki pie nię żne na konie c okre su (F +/- D) 59 961,41 67 849,87 59 961,41 67 849,87
  RACHUNEK PRZEPŁYW ÓW PIENIĘŻNYCH
  (me toda pośre dnia )
  SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rok bieżący Rok ubiegły
  za okres za okres
  01.01.2017 - 30.06.2017 01.01.2016 - 30.06.2016
  I Ka pita ł ( fundusz) w ła sny na począ te k okre su ( BO ) 4 596 898,49 5 465 432,17
  I.a Ka pita ł ( fundusz ) w ła sny na począ te k okre su ( BO ) po
  kore kta ch błę dów 4 596 898,49 5 465 432,17
  II Ka pita ł fundusz w ła sny na konie c okre su ( BZ) 4 343 019,09 5 227 604,49
  III Ka pita ł ( fundusz) w ła sny, po uw zglę dnie niu proponow a ne go
  podzia łu zysku ( pokrycia stra ty ) 4 343 019,09 5 227 604,49
  ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
  W yszczególnienie  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 11
  7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB
  NIEP OWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 1. 04.201 7 DO 3 0.06.201 7 ROKU,
  WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W
  SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI

  W II kwartale 201 7 roku Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła przyc hody ze sprzedaży netto
  w wysokości 2.297.299,88 zł oraz stratę -80.984,64 zł. W tym samym okresie spółka
  dominująca zanotowała zysk w wysokości 3.126,46 zł (a w okresie od 1 stycznia do 30
  czerwca br. – zysk w wysokości 526.773,48 zł) , któr y jest rez ultatem wyceny posiadanych
  udziałów w spół kach zależnych.

  Grupa Kapitałowa Emitenta podejmuje różne działania w ramach dywersyfikacji oferty w celu
  zwiększenia środków na bieżącą działalność operacyjną oraz zmniejszenia ryzyka
  prowadzonej działalności g ospodarczej, która skoncentrowana jest na rynku nieruchomości.
  Wyniki Grupy Emmerson są w dużym stopniu uzależnione od koniunktury na tym rynku . W
  celu minimalizacji tego ryzyka stale rozwijany jest pakiet różnorodnych usług oferowanych w
  branży nieruchomo ści. Jednym z takich działań jest zaangażowanie w sektorze
  wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Emitent podejmuje także działania na
  pierwotnym rynku mieszkaniowym. W listopadzie 2016 r. Spółka podpisała umowę
  pośrednictwa w sprzedaży inwestycji o ogólnej powierzchni ponad 3 tys. m kw., realizowanej
  w ścisłym centrum Warszawy. Przedmiotem sprzedaży są luksusowe apartamenty w tej
  inwestycji , które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Sprzedaż ruszyła na początku
  2017 r. , n a koniec I I kwartału br. sprzedano już 75 % apartamentów w tej inwestycji.

  Pomimo różnorodnych działań, podejmowanych przez Zarząd, Emitent nie sfinalizował
  wykupu obligacji serii B we właściwym terminie. Wypłacone zostały jedynie odsetki ,
  przypadające na termin wykupu . Z arząd Emitenta w omawianym okresie kontynuował
  intensywne działania prowadzące do spłaty zobowiązania , będąc w kontakcie z
  obligatariuszami i proponując różne scenariusze rozwiązania tej kwestii , w tym postępowania
  ugodowe polegające na rozłożeniu płatnośc i w ratach. Niezależnie od tego, Zarząd będzie
  kontynuował rozmowy z przedsiębiorcami i bankami zainteresowanymi dok apitalizowaniem
  Spółki, w celu jak najszybszego i ostatecznego wykupu tychże obligacji, z uwzględnieniem
  przysługujących obligatariuszom od setek.
  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 12
  Emitent ma ambitne plany rozwojowe. Już wcześniej p odję to współpracę z jednym z
  wiodących w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, specjalizujących się w
  sekurytyzacji wierzytelności, w celu powołania funduszu inwestującego w wierzytelności
  hipoteczne. Grupa Emmerson przy współpracy z e swoim partnerem oraz bankami zajmuje
  się aktualnie budową atrakcyjnego portfolio nieruchomości na sprzedaż, stanowiących
  zabezpieczenie wierzytelności. Proces ten wymaga czasu i z naturalnych względów m oże
  ule c pewnemu opóźnieniu. Przyspieszeniu tego terminu sprzyjać będzie jednak bardziej
  elastyczna postawa banków, w obliczu nałożonego na nie podatku od aktywów. W ocenie
  Zarządu Emitenta, wierzytelności hipoteczne to dla Spółki i jej grupy kapitałowej bardzo
  perspektywiczny rynek, który może stać się jednym z kluczowych segmentów działalności.

  W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie
  Informacyjnym, które sprowadzają się do dużego uzależnienia wyników Spółki od
  koniunktur y na rynku nieruchomości.

  8. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA
  PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE
  ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM DANYCH
  FINANSOWYCH ZA OKRES OD 1. 04.201 7 DO 3 0.06.201 7 ROKU

  Emitent nie publikował jednostkowych ani skonsolidowanych prognoz finansowych.

  9. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT INICJATYW
  NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W
  PRZEDSIĘBIORSTWIE, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM GRUPA
  KAPITAŁOWA EM ITENTA PODEJMOWAŁA W OBSZARZE ROZWOJU
  PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

  Przedmiotem działalności Grup y Emmerson S.A. jest nabywanie na własny rachunek
  nieruchomości na terenie całej Polski w celu ich dalszej odsprzedaży , a także inwestowanie
  w małe i średnie firmy z branży budownictwa i nieruchomości . Powyższy cel jest realizowany
  poprzez zaangażowanie Emitenta w formie inwestycji w zdywersyfikowany portfel projektów,
  wykorzystanie wsparcia i doświadczenia kadry zarządzającej oraz zespołu grupy kapitałowej  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 13
  Grupy Em merson S.A., a także intensywne działania na rzecz wzrostu wyników finansowych
  Spółki.

  Grupa Emmerson S.A. planuje także udział w innych przedsięwzięciach biznesowych na
  rynku nieruchomości, w roli inwestora pasywnego lub aktywnego. Emitent planuje zwięks zyć
  skalę działania poprzez pozyskanie zasobów finansowych będących w dyspozycji instytucji
  finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych, współuczestniczących z
  Emitentem w projektach inwestycyjnych.

  W ramach rozwijania działalności w ob szarze wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie
  Grupa Emmerson S.A. podpisała umowy o współpracy z wybranymi bankami udzielającymi
  kredytów hipotecznych .

  Grupa Kapitałowa Emitenta jest jedną z największych polskich grup kapitałowych
  działających w bran ży nieruchomości, oferujących kompleksowe usługi na tym rynku. Tworzą
  ją wyspecjalizowane spółki i działy ściśle ze sobą współpracujące, łączące szeroki zakres
  profesjonalnych usług z indywidualnym podejściem do potrzeb każdego klienta. Dzięki
  szerokiej gr upie wykwalifikowanych specjalistów oferta usług świadczonych przez Grupę
  Kapitałową Emitenta obejm uje m.in. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (kupno,
  sprzedaż, wynajem, inwestycje), badania rynku nieruchomości, doradztwo (finansowe,
  prawne, gospodar cze, architektoniczne), zarządzanie nieruchomościami i usługi
  marketingowe.

  10 . OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM
  JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

  Na dzień 3 0.06.201 7 roku w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły:

  Emmer son Realty S.A.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr 0000297408
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII W ydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 3 014 517,90 zł
  Udział % spółki Grup a Emmerson S.A. w kapitale
  zakładowym podmiotu 40,5 %

  Podstawową działalnością Spółki jest doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Popr zez
  spółki zależne i powiązane Emmerson Realty S.A. obsługuje również inne segmenty rynku.  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 14

  Emmerson Zarządzanie Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, biurowymi,
  handlowymi, magazynowymi i przemysłowymi: admini strowanie nieruchomościami, obsługę techniczną budynków, ochronę,
  utrzymanie czystości, usługi cateringowe i inne. Na zlecenie zajmuje się także aranżacją, wykończeniem, umeblowaniem i
  wyposażeniem wnętrz w dowolnym standardzie.
  Numer KRS wraz z organem pr owadzącym rejestr
  0000220586 Sąd Rejonowy dla m. st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 80 %

  Emmerson Finanse S.A. jest firmą niezależnego doradztwa finansowego . Spółka w spółpracuje z największymi instytucjami
  finansowymi w Polsce. Jej doradcy zajmują się prawidłowym przebiegiem procesu kredytowego. Oprócz rozwiązań
  standardowych, spółka oferuje również dedykowane produkty finansowe i ubezpieczeniowe.
  Numer KRS w raz z organem prowadzącym rejestr
  0000304219 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 348.000,00 zł
  Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 45 %

  Emmerson Mazowsze Sp. z o.o. ma siedzibę w Płock u i zajmuje się działalnością na rynku nieruchomości, a w szczególności
  pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr
  0000367006 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 187.500,0 0 zł
  Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 60 %

  DRAFTWAY Sp. z o.o. specjalizuje się w szeroko pojętym outsourcingu IT. Spółka oferuje pomoc przy tworzeniu infrastruktury
  informatycznej w nowo powstałych firmach oraz tych, które wymagają restrukturyzacji oraz skutecznie pomaga firmom w
  spełnieniu ustawowych wymogów w zakresie ochrony danych osobowych oraz w osiągnięciu stanu gotowości w przypadku
  kontroli ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
  Numer KR S wraz z organem prowadzącym rejestr
  0000335412 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 5000,00 zł
  Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 40 %

  Emmerson Lumico Sp. z o.o. ma siedzibę w Krakowie , skupia się na dwóch obszarach działalności: turystyce (organizowanie
  wycieczek, konferencji, szkoleń, spotkań biznesowych, imprez integracyjnych, imprez sportowych, rezerwacji miejsc
  hotelowych, biletów lotniczych itp.) oraz pośrednictwie w obrocie nieru chomościami na rynku pierwotnym, wtórnym oraz
  komercyjnym.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr
  KRS 0000205766 Sąd Rejonowy dla Krakowa JŚródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  Udział % Emmerson Realty S.A. w kapitale zakładowym podmiotu 9 B
  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 15
  Emmerson Realty S.A. posiada również 8,4 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta.

  HILLS Legal & Tax Solutions S.A. (HILLS LTS) zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem
  gospodarczym/konsultingiem. Spółka aplikuje nowoczesne r ozwiązania prawno -organizacyjne, dba o
  zachowanie należytego ładu korporacyjnego, ponadto specjalizuje się w obsłudze rynku
  nieruchomości. HILLS LTS dzięki szerokiej współpracy z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami
  podatkowymi zapewnia kontrahentom moż liwość korzystania z kompleksowej pomocy prawnej, w
  ramach której może zaoferować nie tylko konsultacje i opinie prawne, ale także obsługę spraw
  sądowych, podatkowych i sądowo administracyjnych.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr
  0000421000
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
  XII W ydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 100.000, zł
  Udział % spółki Grupa Emmerson S.A. w kapitale
  zakładowym podmiotu 45 %


  Emmerson I nwestycje Sp. z o.o.
  Podstawową działalnością Spółki jest wykonywanie robót ogólno budowlanych.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr 0000284507
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII W ydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 1.980. 00 M zł
  Udział % spółki Grup a Emmerson S.AK w kapitale
  zakładowym podmiotu 100 B

  Emmerson Finanse Sp. z o.o.
  Podstawową działalnością Spółki jest doradztwo kredytowe.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr 0000275138
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII W ydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  Udział % spółki Grup a Emmerson S.A. w kapitale
  zakładowym podmiotu 100 %

  Dom Aukcyjny Emmerson Sp. z o. o.
  Podstawowa działalność Spółki jest związana z organizacją aukcji nieruchomości.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr 0000286553
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII W ydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  Udział % spółki Grup a Emmerson S.A. w kapitale
  zakładowym podmiotu 100 %
  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 16
  Emmerson Commercial Sp. z o.o.
  Podstawowa działalność Spółki jest związana z doradztwem i pośrednictwem w obrocie
  nieruchomościami k omercyjnymi.
  Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr
  0000260290
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII W ydział Gospodarczy
  Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  Udział % spółki Grup a Emmerson S.A. w kapitale
  zakładowym podmiotu 40 %

  W zakresie skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.
  konsolidacją zostały objęte wyniki następujących spół ek: Emmerson Realty S.A. , HILLS
  Legal & Tax Solutions S.A. , Em merson Inwestycje Sp. z o.o. oraz Emmerson Finanse Sp. z
  o.o
  Na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości (UoR), z konsolidacji, ze względu na brak
  istotności danych finansowych dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 UoR,
  wyłączone zostały sp ółki Emmerson Commercial Sp. z o.o. oraz Dom Au kcyjny Emmerson
  Sp. z o.o.

  11. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM
  AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO
  NAJMNIEJ 5 % GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

  Poniżej zaprezentowana zo stała struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki. Struktura tworzona jest w oparciu o otrzymane przez Spółkę
  zawiadomienia od akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz o
  informacje podawane przez Spółkę w raportach odnośnie akcjonariuszy posiadających co
  najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (art. 70 pkt 3 Ustawy o
  ofercie publicznej).
  Tabela 6. Struktura akc jonariatu Emitenta

  Akcjonariusz A imienne Na okaziciela Liczba akcji Liczba głosów Udzial w KZ Udział w głosach
  na WZ
  Equimaxx, LLC 0 36 800 000 36 800 000 36 800 000 36,80% 35,94%
  WDM Capital USA, LLC* 0 8 956 769 8 956 769 8 956 769 8,96% 8,75%
  Emmerson Limited 0 34 000 000 34 000 000 34 000 000 34,00% 33,20%
  Emmerson Realty S.A. 2 400 000 6 032 947 8 432 947 10 832 947 8,43% 10,58%
  Pozostali 0 11 810 284 11 810 284 11 810 284 11,81% 11,53%
  RAZEM 2 400 000 97 600 000 100 000 000 102 400 000 100,00% 100,00%
  * poś rednio poprzez As toria Ca pita l S.A.  Skonsolidowany raport okresowy za I I kwartał 201 7 r. 17


  Źródło: Emitent

  12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
  EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

  Na dzień 3 0 czerwca 2017 r. liczba etatów wynosiła 3. Pozostałe osoby współpracują ze
  Spółką na zas adzie umów cywilnoprawnych.

  13. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

  Zarząd Em itenta (spółka dominująca Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.) oświadcza,
  że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za II kwartał 201 7 r., a
  także dane porównyw alne za analogiczn y okres roku poprzedniego sporządzone zostały
  zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności Grupy
  Emmerson S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju, osiągnięć o raz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej.

  Marek Krajewski

  Prezes Zarządu
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Grupa Emmerson SA
ISIN:PLEMRCP00011
NIP:527 26 37 300
EKD: 68.31 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Adres: ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
Telefon:+48 22 8289296
www:www.grupaemmerson.pl
Komentarze o spółce GRUPA EMMERSON
2018-07-22 10-07-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 iGPW
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649